Informacje

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe GLAS-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy updłości

Poz. 32468. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE „GLAS-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sosnowcu. KRS 0000084704. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 4/16/2. [BMSiG-32948/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „GLAS-BUD” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Sosnowcu postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GUp 4/16/2 wyłączył i zarządził wydanie uprawnionemu ZEKON Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej o nr KRS 280772 prasę hydrauliczną do prostowania elementów. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32468

Dodano: 2016-12-07 00:03:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlażas Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu warunków przetargu

Poz. 32469. Szlażas Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/16. [BMSiG-32873/2016] Sędzia komisarz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Szlażas w sprawie o sygn. akt X GUp 130/16 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż udziału 1/6 we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kazimierza Odnowiciela 10A. Cena wywoławcza 69.000,00 zł, wadium - 6.900,00 zł. Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2016 r. na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Termin otwarcia ofert 15 grudnia 2016 r., godzina 1130, sala 119, w ww. Sądzie. Szczegółowe warunki przetargu w kancelarii syndyka: tel. 22 633 11 lub e-mail: kancelaria@fp-sedno.com.pl. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32469

Dodano: 2016-12-07 00:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mirowski Michał Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32470. Mirowski Michał Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/16. [BMSiG-32965/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Adama Mirowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku, sygn. akt GUp 28/16, zawiadamia o ukończeniu przez syndyka opisu i oszacowania wartości majątku Michała Adama Mirowskiego stanowiącego masę upadłości i o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 105) Sądu Rejonowego w Częstochowie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu przez syndyka opisu i oszacowania każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32470

Dodano: 2016-12-07 00:04:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różycka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu warunków przetargu

Poz. 32471. Różycka Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 20/16. [BMSiG-32938/2016] Sygn. akt XV GUp 20/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, Sędzia komisarz: SSR Dorota Podolska-Skwierczyńska, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym w sprawie upadłościowej Magdaleny Różyckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: 1. Wyznaczyć przetarg dotyczący sprzedaży przysługującego upadłej Magdalenie Różyckiej 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Cielu przy ul. Skromnej 10, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00093495/1, którego opis i oszacowanie znajduje się w aktach niniejszej sprawy (karty od 78 do 144); współwłaściciel w pozostałej 1/2 udziału złożył oświadczenie o zamiarze sprzedaży swojego udziału zwycięzcy przetargu za taką samą kwotę, jaka zostanie przyjęta po przeprowadzeniu przetargu. 2. Ustalić następujące warunki przetargu: I. Cena wywoławcza dotycząca sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Cielu przy ul. Skromnej 10, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00093495/1 wynosi 180.350 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) netto. II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1) złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie - umieszczonej w jeszcze jednej kopercie - opatrzonej napisem „Przetarg - Magdalena Różycka nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XV GUp 20/16, nie otwierać”, w Sądzie Rejonowym przy ul. Grudziądzkiej 45, 85-950 Bydgoszcz, w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r., do godz. 1400. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki do Sądu, 2) wpłacenie do dnia 20 grudnia 2016 r., do godz. 1400, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości nr 43102014620000750200440875 wadium w wysokości 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych). III. Oferty powinny zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL, 2) w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta, 4) oferowaną cenę nabycia, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 5) sposób zapłaty ceny, z tym zastrzeżenie że oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu, 6) dowód potwierdzający wpłatę wadium, 7) w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 8) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń, 9) zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą, 10) wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma być zwrócone wadium. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert dotyczących zakupu wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi na posiedzeniu jawnych w dniu 21 grudnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45, sala nr 1, o godzinie 1115. V. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty posiedzenia w sprawie wyboru oferty na wskazany rachunek bankowy. VI. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: - wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta, - oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane. VII. Notarialna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii wskazanej przez syndyka. VIII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty. IX. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do akt niniejszej sprawy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 45, a ponadto w biurze syndyka (po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. 601620293, 52 3792759). 3. Zobowiązać syndyka do dokonania obwieszczenia warunków przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32471

Dodano: 2016-12-07 00:05:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adamski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32473. Adamski Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 585/16. [BMSiG-33006/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mateusza Adamskiego, sygn. akt X GUp 585/16, obwieszcza, że syndyk masy upadłości ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału (1/3) w prawie własności gruntowej położonej w Wołominie przy ul. Przeskok 18. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32473

Dodano: 2016-12-07 00:06:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sobel Anna Firma Handlowo-Usługowa w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania z opcji układowej na opcje likwidacyjną

Poz. 32474. Sobel Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sobel Anna Firma Handlowo-Usługowa w Pogwizdowie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/15. [BMSiG-32933/2016] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zmienia postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego Wydziału VI Gospodarczego w Bielsku-Białej z dn. 5.03.2015 r., sygn. VI GUp 7/15, w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Anny Sobel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sobel Anna Firma Handlowo-Usługowa w Pogwizdowie obejmującą zawarcie układu z wierzycielami na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku upadłego. Odwołuje nadzorcę sądowego w osobie Renaty Pilch. Wyznacza syndyka masy upadłości w osobie Renaty Pilch. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32474

Dodano: 2016-12-07 00:10:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Janaszek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32476. Janaszek Mariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 41/16 „of”. [BMSiG-32984/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Janaszka, zam.: ul. ks. Danielskiego 8, 20-806 Lublin (sygn. akt IX GUp 41/16 „of”), został ukończony i złożony do akt w dniu 16 listopada 2016 roku operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Janaszka, obejmującego 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 1/4 położonej w Lublinie, przy ul. Firlejowskiej 32, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą numer LU 1I/001655 89/4, oraz prawo do własności gruntowej położonej w miejscowości Dorotka, w gminie Tarłów, składającej się z działek gruntu o numerach 850, 707, 797, 655/1, 411, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą numer KI1S/00039386/4. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32476

Dodano: 2016-12-07 00:12:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Janaszek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32477. Janaszek Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 48/16 „of”. [BMSiG-32979/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grażyny Janaszek, zam.: ul. ks. Danielskiego 8, 20-806 Lublin (sygn. akt IX GUp 48/16 „of”), został ukończony i złożony do akt w dniu 18 listopada 2016 roku operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości Grażyny Janaszek, obejmującego 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 1/4 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej 32, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą numer LU11/00165589/4, oraz 36/270 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 1/24, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą numer LU 11/00162206/5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32477

Dodano: 2016-12-07 00:13:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Skobud" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o zmianie na liście wierzytelności

Poz. 32478. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „SKOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Żywcu. KRS 0000030906. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2001 r., sygn. akt VI GUp 9/14. [BMSiG-32916/2016] Postanowieniem z dnia 18 listopada 2016 r. Sędzia komisarz w sprawie VI GUp 9/14 zmienił listę wierzytelności dłużnika Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (nr KRS 0000030906). Na postanowienie Sędziego komisarza o zmianie listy wierzytelności przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego postanowienia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32478

Dodano: 2016-12-07 00:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaśkiewicz Radosław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32482. Jaśkiewicz Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/16. [BMSiG-32955/2016] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Radosława Jaśkiewicza (sygn. akt X GUp 338/16) ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Sobieskiego 3 o powierzchni 37,2 mkw. (Kw WA1I/00009209/8). Cena wywoławcza 180 010,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziesięć) złotych, wadium 18 000,00 zł. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni składać oferty w biurze podawczym bądź przesłać listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2017 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przy ul. Czerniakowskiej 100A w dniu 10 stycznia 2017 roku, o godz. 1445, sala nr 119. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem: tel. +48 660 005 212; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32482

Dodano: 2016-12-07 00:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sławek Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-12-06 Inne

Poz. 32483. Sławek Anna Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 457/15. [BMSiG-32953/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Anny Marii Sławek zamieszkałej w Skierdach, sygn. akt X GUp 457/15, w trybie art. 320 ust. 1 pkt 7 Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że Sędzia komisarz zatwierdził wybór oferty przez syndyka Lechosława Kochańskiego złożonej w przetargu w dniu 25 października 2016 r. i stwierdził, że Marcin i Katarzyna Pachla wygrali przetarg na nabycie udziału w wysokości 2/182 we współwłasności nieruchomości w postaci działki nr 52/10 objętej księgą wieczystą nr WA1L/00034032/3, oferując kwotę 370.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym kwota ta obejmuje nabycie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1L/00043404/8. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32483

Dodano: 2016-12-07 00:17:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

3T Sp. z o.o.

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 32547. „3T” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000140685. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2002 r., sygn. akt IX GRp 5/16. [BMSiG-33009/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego 3 T sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GRp 5/16) został zatwierdzony spis wierzytelności postępowania restrukturyzacyjnego złożony przez nadzorcę sądowego za zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 listopada 2016 roku obejmujący wierzycieli w kategorii I w ilości 1 w sumie wierzytelności 145 653,10 zł, w kategorii 2 w ilości 4 w sumie wierzytelności 490 875,58 zł, w kategorii 3 w ilości 3 w sumie wierzytelności 1 695173,88 zł, w kategorii 4 w ilości 15 w sumie wierzytelności: 59331,16 zł. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32547

Dodano: 2016-12-07 18:11:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32548. „INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000107305. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GRu 2/16. [BMSiG-32997/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu układowym „Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych” Spółki Akcyjnej w Gliwicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107305, został sporządzony i złożony w dniu 14 października 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach spis wierzytelności, sygn. akt XII GRu 2/16. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32548

Dodano: 2016-12-07 18:12:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CARDINOX Sp. z o.o.

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32549. CARDINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielanach Wrocławskich. KRS 0000389782. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 czerwca 2011 r., sygn. akt VIII GRs 2/16. [BMSiG-33018/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cardinox Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, numer KRS: 0000389782 (sygn. akt VIII GRs 2/16), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 8 listopada 2016 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32549

Dodano: 2016-12-07 18:13:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

MARIO POLSKA Sp. z o.o.

2016-12-06 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32553. MARIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krotoszynie. KRS 0000391004. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2011 r., sygn. akt V GRp 2/16. [BMSiG-32932/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Mario Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, KRS: 0000391004 - sygn. akt V GRp 2/16, wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli na 13.01.2017 r., godzina 1100, sala 11, w Sądzie Rejonowym, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 235/2016 (5120) z dnia 06 grudnia 2016 r. → Pozycja 32553

Dodano: 2016-12-07 18:14:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bilska Seweryna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32606. Bilska Seweryna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/16 „of”. [BMSiG-33153/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Seweryny Bilskiej, PESEL 46010801907, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 55/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył w dniu 28.11.2016 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32606

Dodano: 2016-12-07 19:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Jata Renata w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32607. Jata Renata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 16/16/2. [BMSiG-33145/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Renaty Jata - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL: 74080415388, sygn. akt X GUp 16/16/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 listopada 2016 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32607

Dodano: 2016-12-07 19:12:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mysłowickie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.dawniej Ematech Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32608. MYSŁOWICKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mysłowicach. KRS 0000047694. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2001 r., sygn. akt X GUp 14/13/12. [BMSiG-33129/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mysłowickich Zakładów Remontowych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Mysłowicach prowadzonym pod sygn. akt X GUp 14/13/12 zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 7.11.2016 r. Listę można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32608

Dodano: 2016-12-07 19:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Antczak Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32609. Antczak Zdzisław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 207/15. [BMSiG-33050/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 207/15/R dot. upadłości obejmującej likwidację majątku Zdzisława Antczaka (PESEL: 68010600577), zam. w Poznaniu, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32609

Dodano: 2016-12-07 19:13:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Trzaska Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32610. Trzaska Maria. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 38/16 „of”. [BMSiG-33102/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marii Trzaskiej, zam.: ul. Szpitalna 37B, 05-300 Mińsk Mazowiecki (sygn. akt. GUp 38/16 „of”), została sporządzona i zło- żona do akt w dniu 12 września 2016 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: co do uznania wierzytelności - każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32610

Dodano: 2016-12-07 19:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zakład Usługowo-Handlowy ANNA Małczak Anna w upadłości układowej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32611. Małczak Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy ANNA Małczak Anna w upadłości układowej w Pomianowie Dolnym. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 29/15. [BMSiG-33140/2016] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Małczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usługowo-Handlowy „ANNA” z s. w Pomianowie Dolnym, sygn. akt VI GUp 29/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32611

Dodano: 2016-12-07 19:14:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rabat Service S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32612. „RABAT SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pruszczu Gdańskim. KRS 0000088182. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt VI GUp 24/12. [BMSiG-33057/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Rabat Service” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, sygn. akt VI GUp 24/12, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.11.2016 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32612

Dodano: 2016-12-07 19:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Antczak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32613. Antczak Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 206/15. [BMSiG-33051/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 206/15/R dot. upadłości obejmującej likwidację majątku Katarzyny Antczak, (PESEL: 69122900287), zam. w Skórzewie, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności i uzupełniającej liście wierzytelności może zło- żyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32613

Dodano: 2016-12-07 19:16:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

AVART Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32614. AVART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000382843. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 52/16. [BMSiG-33095/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 25.11.2016 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym AVART spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000382843, sygn. akt VIII GUp 52/16. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32614

Dodano: 2016-12-07 19:16:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Czerwonka Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32615. Czerwonka Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/15 of. [BMSiG-33072/2016] Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2016 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Czerwonki (PESEL 51040102562) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32615

Dodano: 2016-12-07 19:17:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wasiluk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32616. Wasiluk Dariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 24/16. [BMSiG-33096/2016] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 23.11.2016 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 (Zw 2) w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wasiluka, PESEL 83070717016, sygn. akt VIII GUp 24/16. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32616

Dodano: 2016-12-07 19:17:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Dudziński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32617. Dudziński Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/16 „of”. [BMSiG-33039/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Dudzińskiego, PESEL 84032103193, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 18.11.2016 r. listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o którym mowa w art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, - co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, - w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32617

Dodano: 2016-12-07 19:18:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HERBA BONIS FARMA Sp. z o.o. Sp.J. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32618. HERBA BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000093468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 501/15. [BMSiG-33040/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym HERBA BONIS FARMA Sp. z o.o. Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 501/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przed- łożył sędziemu komisarzowi w dniu 14 listopada 2016 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32618

Dodano: 2016-12-07 19:20:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Skrzypczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32619. Skrzypczak Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 136/15. [BMSiG-33034/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Iwony Skrzypczak, zam. w Wolsztynie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 136/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32619

Dodano: 2016-12-07 19:21:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaczmarek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32620. Kaczmarek Jarosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/16 „of”. [BMSiG-33036/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Kaczmarka, PESEL 70030913470, nieprowadzącego działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 15/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 18.11.2016 r. listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, - co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, - w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32620

Dodano: 2016-12-07 19:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaczmarek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32621. Kaczmarek Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 192/15. [BMSiG-33045/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Jarosława Kaczmarka, zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 192/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32621

Dodano: 2016-12-07 19:23:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piasecka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32622. Piasecka Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 132/15/R. [BMSiG-33049/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 132/15/R dot. upadłości obejmującej likwidację majątku Katarzyny Piaseckiej (PESEL: 78072112181), zam. w Swarzędzu, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32622

Dodano: 2016-12-07 19:23:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wesołowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32623. Wesołowska Karolina. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 163/15/L. [BMSiG-33052/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 163/15/L dot. upadłości konsumenckiej Karoliny Wesołowskiej (PESEL: 84041611382), zam. w Gnieźnie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32623

Dodano: 2016-12-07 19:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakłady Mięsne Pakosław Sp. z o.o. w upadłości układowej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32624. ZAKŁADY MIĘSNE PAKOSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Pakosławiu. KRS 0000292111. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2007 r., sygn. akt XI GUp 68/14/L. [BMSiG-33077/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 68/14/L dotyczącej postępowania upadłościowego Zakładów Mięsnych Pakosław spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu, nr KRS 0000292111, informuje, iż nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32624

Dodano: 2016-12-07 19:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

YOUR HOME MAGDALENKA Sp. z o.o. Sp. Kom-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32625. YOUR HOME MAGDALENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000306091. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2008 r., sygn. akt X GUp 320/15. [BMSiG-33035/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego YOUR HOME MAGDALENKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzonego pod sygn. akt X GUp 320/15 zawiadamia, iż dnia 20.10.2016 r. syndyk złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do drugiej uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32625

Dodano: 2016-12-07 19:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Best Metal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32626. BEST METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000136179. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2002 r., sygn. akt IX GUp 7/15. [BMSiG-33076/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego BEST METAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z s. w Lublinie (sygn. akt IX GUp 7/15) został sporządzony projekt ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w godzinach od 1000 do 1400, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia dotyczącego wyłożenia planu podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32626

Dodano: 2016-12-07 19:26:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Damian w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32627. Majchrzak Damian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 220/16. [BMSiG-33154/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Damiana Majchrzaka, zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 220/16, na podstawie art. 349 ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że syndyk w dniu 15 listopada 2016 r. złożył na ręce Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Damiana Majchrzaka, zamieszkałego w Warszawie. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32627

Dodano: 2016-12-07 19:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bąkowska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32628. Bąkowska Aneta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 50/15/N. [BMSiG-33080/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego nieprowadzącej działalności gospodarczej Anety Bąkowskiej w upadłości likwidacyjnej, zam. w Rokietnicy, sygn. akt XI GUp 50/15, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32628

Dodano: 2016-12-07 19:27:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Alma Polska Wrocław Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32629. ALMA POLSKA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Biskupicach Podgórnych. KRS 0000272483. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 80/13. [BMSiG-33074/2016] ZAWIADOMIENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alma Polska Wrocław sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 80/13, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16 można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32629

Dodano: 2016-12-07 19:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Depta Ewa w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32630. Depta Ewa Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 602/15. [BMSiG-33038/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Grażyny Depty - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 79091911544), sygn. akt X GUp 602/15, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził w dniu 25 października 2016 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32630

Dodano: 2016-12-07 19:29:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kurmiel Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32631. Kurmiel Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 52/15. [BMSiG-33047/2016] W związku ze sporządzeniem i złożeniem w dniu 18 listopada 2016 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Anny Kurmiel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 52/15, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32631

Dodano: 2016-12-07 19:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

NORD-TRUCK Sp. z o.o. KRS: 0000153532 w upadłości likwidacyjnej

2016-04-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 9569. NORD - TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kórniku. KRS 0000153532. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2003 r., sygn. akt XI GUp 158/15. [BMSiG-9339/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2016 r. umorzył postępowanie upadłościowe w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 158/15 dotyczącej upadłego: Nord-Truck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kórniku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153532. Na postanowienie to upadły oraz każdy wierzyciel może złożyć zażalenie do Sądu, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 79/2016 (4964) z dnia 25 kwietnia 2016 r. → Pozycja 9569

Dodano: 2016-12-09 10:21:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Metorex" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32632. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „METOREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Toruniu. KRS 0000036203. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 7/14. [BMSiG-33127/2016] Podaje się do wiadomości, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205, wyłożony został częściowy plan podziału funduszów masy upadłości sporządzony w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „METOREX” sp. z o.o. w Toruniu, sygn. akt V GUp 7/14, który zainteresowani mogą przeglądać w terminie 14 dni od daty obwieszczenia i wnieść w tym terminie do Sądu zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32632

Dodano: 2016-12-09 10:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Ecoservice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32633. „ECOSERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zielonej Górze. KRS 0000234283. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2005 r., sygn. akt V GUp 10/12. [BMSiG-33143/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „ECOSERVICE” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zilonej Górze, sygn. akt V GUp 10/12, zawiadamia, że został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii czwartej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115, 65-069 Zielona Góra, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32633

Dodano: 2016-12-09 10:31:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szawurska Ludwika w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32634. Szawurska Ludwika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 12/16 of. [BMSiG-33062/2016] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmują- cym likwidację majątku zamieszkałej we Wrocławiu Ludwiki Szawurskiej (PESEL 63052514086), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 12/16 of), ogłasza, że 17.10.2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32634

Dodano: 2016-12-09 10:32:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

PERSPEKTIVA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32635. PERSPEKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Żorach. KRS 0000386646. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2011 r., sygn. akt XII GUp 10/16. [BMSiG-33121/2016] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII GUp 10/16 w postępowaniu upadłościowym Perspektiva Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, postanowił: 1) Umorzyć postępowanie upadłościowe Perspektiva Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach; 2) Ustalić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania spółki Perspektiva Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, to jest podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386646, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32635

Dodano: 2016-12-09 10:33:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Romines Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32636. „ROMINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000185265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2004 r., sygn. akt X GUp 49/15. [BMSiG-33144/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt X GUp 49/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego ROMINES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Sąd informuje, że w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia na powyższe postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32636

Dodano: 2016-12-09 10:34:37 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 10:34:57

Sąd Rejonowy w Legnicy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAMPOL" Jacek Kamola w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32637. Kamola Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL Jacek Kamola w Legnicy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/13. [BMSiG-32921/2016] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.11.2016 r., sygn. akt V GUp 5/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Jacka Kamola, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL Jacek Kamola z siedzibą w Legnicy oraz umorzył w całości zobowiązania upadłego Jacka Kamoli niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie poucza się o prawie wierzycieli do wniesienia zażalenia w terminie jednego tygodnia od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32637

Dodano: 2016-12-09 10:35:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

DJASS Jakub Szuba w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32638. Szuba Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DJASS Jakub Szuba w upadłości w Sulejówku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/12. [BMSiG-33086/2016] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Jakuba Szuby, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DJASS Jakub Szuba w Sulejówku, sygn. akt IX GUp 5/12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32638

Dodano: 2016-12-09 10:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAMPOL" Agnieszka Kamola w upadłości likwidacyjnej

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32639. Kamola Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL Agnieszka Kamola w Legnicy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/13. [BMSiG-32899/2016] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.11.2016 r., sygn. akt V GUp 4/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłej Agnieszki Kamola, która prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL Agnieszka Kamola z siedzibą w Legnicy oraz umorzył w całości zobowiązania upadłej Agnieszki Kamoli niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie poucza się o prawie wierzycieli do wniesienia zażalenia w terminie jednego tygodnia od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32639

Dodano: 2016-12-09 10:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FITEN S.A.

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32682. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12. [BMSiG-33105/2016] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12, zarządca w dniu 14 listopada 2016 roku złożył spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art, 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W wyżej podanym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32682

Dodano: 2016-12-09 10:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

IMAGIS S.A.

2016-12-07 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32684. IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000293705. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2007 r., sygn. akt X GRp 4/16. [BMSiG-33156/2016] Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 24 października 2016 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Imagis S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, numer KRS 0000293705, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 4/16) zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r., godz. 930, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, przy czym wierzyciele mogą oddawać głos pisemnie lub ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 236/2016 (5121) z dnia 07 grudnia 2016 r. → Pozycja 32684

Dodano: 2016-12-09 10:40:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bernat-Czarnecka Dorota Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32752. Bernat-Czarnecka Dorota Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 326/15. [BMSiG-33263/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Doroty Marii Bernat-Czarneckiej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 326/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32752

Dodano: 2016-12-09 10:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kajdana Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32753. Kajdana Sylwia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/16 lik „of”. [BMSiG-33218/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Kajdana (nr PESEL 71022000246) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 22/16 lik „of” - zawiadamia, iż w dniu 21 listopada 2016 roku syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32753

Dodano: 2016-12-09 10:42:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kliś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32754. Kliś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/16 lik „of”. [BMSiG-33220/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Kliś (nr PESEL 65080704611) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 116/16 lik „of” - zawiadamia, iż w dniu 21 listopada 2016 roku syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32754

Dodano: 2016-12-09 10:43:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leszczyński Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32755. Leszczyński Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 442/16. [BMSiG-33222/2016] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, informuje, została sporządzona lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mateusza Leszczyńskiego (sygn. akt GUp 442/16), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32755

Dodano: 2016-12-09 10:43:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Magbud S.A. w upadłości układowej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32756. MAGBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Siedlcach. KRS 0000302592. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2008 r., sygn. akt V GUp 3/13. [BMSiG-33253/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MAGBUD S.A. w Siedlcach - sygn. akt V GUp 3/13 - ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności uzupełniająca nr 4, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 18 listopada 2016 roku, z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Siedlcach, Wydział V Gospodarczy, przy ul. B. Świrskiego 26 pokój nr 6, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32756

Dodano: 2016-12-09 10:44:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Śliwa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32757. Śliwa Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 40/16. [BMSiG-33236/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 40/16 dotyczącej upadłości Andrzeja Śliwy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 21.10.2016 roku, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32757

Dodano: 2016-12-09 10:45:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Żaba Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32758. Żaba Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 10/15/Ap-1L. [BMSiG-33231/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Żaby - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - obejmującym likwidację majątku, sygn. akt VIII GUp 10/15/Ap-1L, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 4 października 2016 roku sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32758

Dodano: 2016-12-09 10:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Antoszczak Helena i Antoszczak Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32759. Antoszczak Helena i Antoszczak Kazimierz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 37/16. [BMSiG-33348/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Heleny Antoszczak i Kazimierza Antoszczaka nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 37/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 20 października 2016 r. sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32759

Dodano: 2016-12-09 10:56:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Figiel Katarzyna i Figiel Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32760. Figiel Katarzyna i Figiel Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/16. [BMSiG-33298/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Figiel i Katarzyny Figiel nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/16 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 4 listopada 2016 r. sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32760

Dodano: 2016-12-09 10:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Środowiska w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32762. Kasprzyk Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Środowiska w Brzezowej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/13/S. [BMSiG-33324/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Kasprzyk Władysław - Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Środowiska w Brzezowej (sygn. akt VIII GUp 42/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw62) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32762

Dodano: 2016-12-09 11:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Budostal-2 S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32763. „BUDOSTAL - 2” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000031375. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 5/13/S. [BMSiG-33289/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: „BUDOSTAL-2” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 5/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 449, Zw 450, U1, 30a, 109a, 182a, 212a, 251a, 388a, P173a) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32763

Dodano: 2016-12-09 11:03:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Balcerak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32764. Balcerak Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 50/16. [BMSiG-33299/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 18.08.2016 r. syndyk masy upadłości Joanny Balcerak złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 50/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32764

Dodano: 2016-12-09 11:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bejouchka Jurajska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32765. BEJOUCHKA JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000227613. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2005 r., sygn. akt VIII GUp 32/14/S. [BMSiG-33297/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: BEJOUCHKA JURAJSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 32/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw7) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32765

Dodano: 2016-12-09 11:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Euro-Instytut Szkoleń Personalnych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32766. EURO - INSTYTUT SZKOLEŃ PERSONALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000417733. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt V GUp 25/14. [BMSiG-33330/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Euro-Instytut Szkoleń Personalnych sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 25/14) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i 2 upadłego. Uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i 2 można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C pok. 114, tel. 89 676 03 03, 89 676 03 06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32766

Dodano: 2016-12-09 11:05:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gruszczyńska Renata w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32767. Gruszczyńska Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 117/15. [BMSiG-33355/2016] Sygn. akt: XIV GUp 117/15 Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Renaty Gruszczyńskiej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 117/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32767

Dodano: 2016-12-09 11:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Kopański Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32769. Kopański Tomasz. Sąd Rejonowy w Koninie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/16 of. [BMSiG-33361/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Tomasza Kopańskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 8/16 of, została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności i złożona w dniu 3.10.2016 r. oraz uzupełniająca lista wierzytelności i złożona w dniu 9.11.2016 r. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu powyższych list Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na tych listach wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32769

Dodano: 2016-12-09 11:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PANAMED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32771. PANAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Markach. KRS 0000205244. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2004 r., sygn. akt X GUp 226/16. [BMSiG-33314/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Panamed Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Markach, sygn. akt X GUp 226/16, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 19 października 2016 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32771

Dodano: 2016-12-09 11:07:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piaskowski Marian w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32772. Piaskowski Marian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 58/16. [BMSiG-33368/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariana Piaskowskiego, numer PESEL 47082704219 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 58/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32772

Dodano: 2016-12-09 11:08:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Polak Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32773. Polak Bartosz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 55/16. [BMSiG-33279/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 18 listopada 2016 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bartosza Polaka, PESEL 85112803350 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 55/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32773

Dodano: 2016-12-09 11:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rakowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32774. Rakowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 55/15. [BMSiG-33339/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Rakowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 55/15), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32774

Dodano: 2016-12-09 11:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Boguszewski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32776. Boguszewski Wojciech. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/16. [BMSiG-33184/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Boguszewskiego (PESEL 55041500435) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 46/16, syndyk w dniu 22.11.2016 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32776

Dodano: 2016-12-09 11:11:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

NFC Polska North Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32778. „NFC POLSKA NORTH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bogusławiu. KRS 0000064421. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2001 r., sygn. akt XII GUp 5/15. [BMSiG-33166/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 10 listopada 2016 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym NFC POLSKA NORTH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogusławiu, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 5/15, sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32778

Dodano: 2016-12-09 11:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

SOLARTECH INVEST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32779. SOLARTECH INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000415775. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2012 r., sygn. akt VIII GUp 38/15. [BMSiG-33286/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: SOLARTECH INVEST S.A. w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 38/15) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32779

Dodano: 2016-12-09 11:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stala Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32780. Stala Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 48/16. [BMSiG-33315/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 19.10.2016 r. syndyk masy upadłości Magdaleny Stala złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 48/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32780

Dodano: 2016-12-09 11:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gorka Benon i Gorka Irena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32781. Gorka Benon. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 44/16. [BMSiG-33335/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Benona Gorka nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 44/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 27 października 2016 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sąd Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32781

Dodano: 2016-12-09 11:14:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32782. Lewandowska Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 116/16. [BMSiG-33325/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Lewandowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 116/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 18.11.2016 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32782

Dodano: 2016-12-09 11:15:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sater Karol w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32783. Sater Karol. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 109/16. [BMSiG-33352/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karola Sater w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 109/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2016 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32783

Dodano: 2016-12-09 11:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bruś Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32784. Bruś Bartosz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/16 „of”. [BMSiG-33128/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bartosza Bruś, PESEL 8605037434, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 73/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył w dniu 25.11.2016 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32784

Dodano: 2016-12-09 12:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Brzeski Julian w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32785. Brzeski Julian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia ORLIK Julian Brzeski w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/15. [BMSiG-33214/2016] Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/15, w sprawie upadłości Juliana Brzeskiego (PESEL: 88051714053) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok. 108. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32785

Dodano: 2016-12-09 12:36:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32786. FERMY DROBIU BORKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barłożni Wolsztyńskiej. KRS 0000195023. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt XI Gup 67/14. [BMSiG-33208/2016] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Fermy Drobiu Borkowski Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barłożni Wolsztyńskiej, sygnatura akt XI Gup 67/14, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą należności pracownicze, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iz w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32786

Dodano: 2016-12-09 12:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Fenitech Beata Foksińska w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32787. Foksińska Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FENITECH w upadłości likwidacyjnej w Mierzynie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 9/14. [BMSiG-33164/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 18 października 2016 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Beaty Foksińskiej, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 9/14, sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32787

Dodano: 2016-12-09 12:38:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kaczyński Kamil w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32788. Kaczyński Kamil. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 49/16. [BMSiG-33163/2016] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 10 listopada 2016 r. listy wierzytelności z dnia 4 listopada 2016 r. sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Kamila Kaczyńskiego w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 49/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XII Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32788

Dodano: 2016-12-09 12:38:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tadeusz Lisowski w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32789. Lisowski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIA Tadeusz Lisowski w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 91/15. [BMSiG-33165/2016] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 listopada 2016 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Lisowskiego w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 91/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32789

Dodano: 2016-12-09 12:39:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Macura Janusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32790. Macura Janusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16 lik „of”. [BMSiG-33194/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Janusza Macury, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 82/16 lik „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32790

Dodano: 2016-12-09 12:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32791. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PŁOŃSKU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Płońsku. KRS 0000044468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2001 r., sygn. akt V GUp 6/13. [BMSiG-33192/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Płońsku, sygn. akt V GUp 6/13, syndyk w dniu 25.11.2016 r. złożył na ręce Sędziego komisarza czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32791

Dodano: 2016-12-09 12:40:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przybyłowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32792. Przybyłowska Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/16. [BMSiG-33181/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Przybyłowskiej (PESEL 62080107420) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 32/16, syndyk w dniu 22.11.2016 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32792

Dodano: 2016-12-09 12:40:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przybyłowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32793. Przybyłowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/16. [BMSiG-33177/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sławomira Przybyłowskiego (PESEL 59010116456) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 33/16, syndyk w dniu 22.11.2016 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32793

Dodano: 2016-12-09 12:41:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jaroń Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32794. Jaroń Jacek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-33190/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Jaroń jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Legnicy, sygn. akt V GUp 24/15, stosownie do dyspozycji art. 349 p.u.n. zawiadamia, iż syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w pokoju 206a i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić przeciwko ostatecznemu planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32794

Dodano: 2016-12-09 12:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Golf Projekt Waldemar Szadny w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32795. Szadny Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOLF PROJEKT w upadłości likwidacyjnej w Dębnie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 1/14. [BMSiG-33167/2016] W związku ze sporządzeniem oddzielnego planu podziału z dnia 12 października 2016 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży należącego do upadłego ciągnika rolniczego KUBOTA B2400, rok produkcji 1999, stanowiącego przedmiot zastawu skarbowego, w postępowaniu upadłościowym Waldemara Szadnego w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 1/14, sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do oddzielnego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32795

Dodano: 2016-12-09 12:42:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Vision Mebel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32796. „VISION MEBEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000125468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 14/12/S. [BMSiG-33275/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „VISION MEBEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt: VIII GUp 14/12/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący zaspokojenie należności kategorii II można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32796

Dodano: 2016-12-09 12:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drukarnia Offsetowa BORYS Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32797. DRUKARNIA OFFSETOWA BORYS ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Skawinie. KRS 0000097918. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 6/09/S. [BMSiG-33273/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Drukarni Offsetowej BORYS Zakładu Pracy Chronionej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Skawinie (sygn. akt VIII GUp 6/09/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32797

Dodano: 2016-12-09 12:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Orlen Transport Kraków Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32798. ORLEN TRANSPORT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000037110. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 20/07/S. [BMSiG-33278/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „ORLEN TRANSPORT KRAKÓW” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt: VIII GUp 20/07/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32798

Dodano: 2016-12-09 12:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

Rudowicz Janina w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32799. Rudowicz Janina Sąd Rejonowy w Koninie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/15 of. [BMSiG-33369/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Janiny Rudowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 13/15 of, został sporządzony uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28 i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32799

Dodano: 2016-12-09 12:44:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zielonogórskie Fabrzyki Mebli S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32800. ZIELONOGÓRSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Zielonej Górze. KRS 0000078402. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 2/11. [BMSiG-33282/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Zielonogórskich Fabryk Mebli S.A. w Zielonej Górze, KRS 0000078402, sygn. akt V GUp 2/11, zawiadamia o wyłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 (pokój 115), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32800

Dodano: 2016-12-09 12:45:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojciech Jutrzenka-Trzebiatowski wspólnik Autolavaggio W. Jutrzenka-Trzebiatowski, S. Gołąbek Sp. Jawna. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32801. Jutrzenka-Trzebiatowski Wojciech - wspólnik spółki AUTOLAVAGGIO Wojciech Jutrzenka-Trzebiatowski, Sabina Gołąbek spółka jawna w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 24/13/S. [BMSiG-33280/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. (sygn. akt: VIII GUp 24/13/S) stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wojciecha Jutrzenki-Trzebiatowskiego w upadłości likwidacyjnej - wspólnika spółki „AUTOLAVAGGIO” Wojciech Jutrzenka Trzebiatowski, Sabina Gołąbek spółki jawnej w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32801

Dodano: 2016-12-09 12:46:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Margot Zakład Dziewiarski Małgorzata Radzikowska-Gajda w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32802. Radzikowska-Gajda Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARGOT Zakład Dziewiarski Małgorzata Radzikowska-Gajda w upadłości likwidacyjnej w Grodzisku Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 48/14. [BMSiG-33217/2016] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 48/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Małgorzaty Radzikowskiej-Gajda prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Margot Zakład Dziewiarski Małgorzata Radzikowska-Gajda w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32802

Dodano: 2016-12-09 12:47:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Barabasz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32803. Barabasz Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 13/15 of. [BMSiG-33172/2016] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 22.10.2016 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 14.10.2016 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłej Doroty Barabasz, numer PESEL 54030305064, zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 4914 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, stosowanego w związku z normą intertemporalną z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 13/15 of. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32803

Dodano: 2016-12-09 12:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zakład Produkcyjno-Remontowy "Krusz-Serwis" Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32804. ZAKŁAD PRODUKCYJNO - REMONTOWY „KRUSZ - SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000136032. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2002 r., sygn. akt XV GUp 20/14. [BMSiG-33366/2016] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.12.2016 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 20/14 stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Zakładu Produkcyjno-Remontowego KRUSZ - SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32804

Dodano: 2016-12-09 12:49:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

1. Szymański Krzysztof, 2 Szymańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32808. Szymański Krzysztof i Szymańska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 11/15. [BMSiG-33367/2016] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości Krzysztofa i Anny Szymańskich, zam. w Raciborzu, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt GUp 11/15, zaprasza do udziału w nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, ujawnionej księdze wieczystej KW nr OP1G/00025073/0 jako lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 80,90 m2 , składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego, położonego we wsi Dzbańce- -Osiedle nr 16, gmina Branice, do którego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 20,30 m². Z lokalem tym związany jest udział we współwłasności działki nr 9/34 o powierzchni 0,0638 ha i we współwłasności w częściach wspólnych budynku znajdującego się na tej działce wynoszącym 91/100 części. Minimalna cena sprzedaży nie mniejsza niż 65% wartości oszacowania, tj. w wysokości 48.100,00 zł. Wymagana wpłata wadium w kwocie 7.400,00 zł. Każdy z oferentów winien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r. na rachunek masy upadłości w banku PKO BP S.A. nr 25 1020 2472 0000 6602 0471 1331. Oferty dotyczące przetargu oferenci winni składać osobiście w siedzibie syndyka lub przesłać drogą pocztową na adres: Sławomir Bereźnicki, 40-871 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 4/157, w nieprzekraczalnym terminie doręczenia do dnia 5 stycznia 2017 r. Otwarcie ofert oraz wybór oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 112, o godz. 1330. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu przetargu i stanu technicznego nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 662258226 lub adresem e-mailowym: sl.bereznicki@gmail.com. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32808

Dodano: 2016-12-09 12:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

EUROTECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32809. „EUROTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bytomiu. KRS 0000019766. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r., sygn. akt X GUp 35/15/12. [BMSiG-33169/2016] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki „EUROTECH” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu zawiadamia o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego „EUROTECH” Sp. z o.o. w upadłości w Bytomiu. Zarzuty na wyżej wymieniony opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, z oznaczeniem sygn. akt X GUp 35/15/12. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32809

Dodano: 2016-12-09 12:52:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Adamska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zmianie na liście wierzytelności

Poz. 32810. Adamska Barbara. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 68/15. [BMSiG-33162/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Adamskiej, sygn. akt XII GUp 68/15, postanowieniem z dnia 15 listopada 2016 roku zmieniono z urzędu listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dniu 5 kwietnia 2016 roku i poucza o prawie złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 19 września 2016 r. ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32810

Dodano: 2016-12-09 12:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Białaszek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32811. Białaszek Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/16. [BMSiG-33205/2016] W postępowaniu upadłościowym Andrzeja Białaszka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 21/16) ukończony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłego sporządzony na podstawie art. 319 ust 5 w zw. z art. 320 ust. 3 w zw. z art. 221 ust. 1 w zw. z art. 4912 w zw. z art. 4916 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B, pokój 211, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32811

Dodano: 2016-12-09 12:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurcińska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32813. Kurcińska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 494/16. [BMSiG-33185/2016] Syndyk masy upadłości Marzeny Kurcińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 494/16, zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 45,9 m2 , położonego w Warszawie przy ul. Askenazego 9 m. 44, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00451992/4. Cena wywoławcza wynosi 236.000,00 zł. Wadium wynosi 23.600,00 zł i winno być zarachowane na rachunku bankowym masy upadłości nr 89 1090 1056 0000 0001 3329 1284 do dnia 19 stycznia 2017 r., do godz. 2400. Oferty należy składać w terminie nie później jak do dnia 19 stycznia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listem poleconym (decyduje data wpływu do Sądu). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Sądu - adres jak wyżej, z podaniem sygnatury akt: X GUp 494/16, zawierać oznaczenie składającego ofertę i dopisek „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA”. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Sędziego komisarza w dniu 25 stycznia 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w sali nr 14, o godz. 1500. W razie złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych, zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji (licytacji ustnej) wśród oferentów. Z dokumentacją sprawy i Warunkami Przetargu można zapoznać się w biurze syndyka w Warszawie, ul. Chłodna 64 lok. 104, tel. (22) 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl. Operat szacunkowy dotyczący przedmiotu przetargu dostępny jest w Gmachu Sądu pok. 238. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32813

Dodano: 2016-12-09 12:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe SIERADEX Józef Królak Sp. J.

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32890. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE „SIERADEX” JÓZEF KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA w Sieradzu. KRS 0000096818. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r., sygn. akt XIV GRp 1/16. [BMSiG-33329/2016] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 28 października 2016 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo- -Handlowo-Transportowego „SIERADEX” Józef Królak spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Sieradzu (sygn. akt XIV GRp 1/16). MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32890

Dodano: 2016-12-09 12:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FABET Sp. z o.o.

2016-12-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32893. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „FABET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000106151. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GRp 5/16. [BMSiG-33288/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GRp 5/16 postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r. umorzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika P.P.U.H. FABET Sp. z o.o. w Żorach (KRS 0000106151). Na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie w terminie dwóch tygodni liczonym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 237/2016 (5122) z dnia 08 grudnia 2016 r. → Pozycja 32893

Dodano: 2016-12-09 12:59:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

PORTKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32954. „PORTKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000182712. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2003 r., sygn. akt VII GUp 16/16. [BMSiG-33588/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Portka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, sygn. akt VII GUp 16/16, ogłasza, że syndyk sporządził listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28.02 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32954

Dodano: 2016-12-09 15:00:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32955. Adamska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 474/16. [BMSiG-33585/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Adamskiej, sygn. akt X GUp 474/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32955

Dodano: 2016-12-09 15:01:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ignatowicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32956. Ignatowicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 240/16. [BMSiG-33557/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ignatowicza (PESEL: 680518000017) zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 240/16, sporządzona została pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32956

Dodano: 2016-12-09 15:02:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Madanowska-Antoszczyk Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32957. Madanowska-Antoszczyk Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 80/16. [BMSiG-33486/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 10 listopada 2016 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowymi Urszuli Madanowskiej-Antoszczyk, PESEL 57042210065, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 80/16 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32957

Dodano: 2016-12-09 15:02:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ochman Alicja w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32958. Ochman Alicja. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 44/16. [BMSiG-33504/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Alicji Ochman. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 44/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32958

Dodano: 2016-12-09 15:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

PETRO GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32959. PETRO GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000443202. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2012 r., sygn. akt XIV GUp 92/16. [BMSiG-33574/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 10.11.2016 r. syndyk masy upadłości PETRO GAZ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 92/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32959

Dodano: 2016-12-09 15:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piechuta Daniel w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32960. Piechuta Daniel. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/16. [BMSiG-33523/2016] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Daniela Piechuty, PESEL 86010310290 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32960

Dodano: 2016-12-09 15:04:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Redwańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32961. Redwańska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 49/16. [BMSiG-33605/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Redwańskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 49/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 14 listopada 2016 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32961

Dodano: 2016-12-09 15:05:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szczepanik Beata w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32962. Szczepanik Beata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 152/15. [BMSiG-33527/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Szczepanik. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 152/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32962

Dodano: 2016-12-09 15:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szkudlarek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32963. Szkudlarek Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 45/16. [BMSiG-33543/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Szkudlarka, numer PESEL 65111006916 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 45/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32963

Dodano: 2016-12-09 15:06:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szopiński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32964. Szopiński Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 389/16. [BMSiG-33541/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Szopińskiego (sygn. akt X GUp 389/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32964

Dodano: 2016-12-09 15:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

ALEDECOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32965. ALEDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2011 r., sygn. akt XIV GUp 150/15. [BMSiG-33383/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „ALEDECOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może zło- żyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 150/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32965

Dodano: 2016-12-09 15:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Butowt Barbara w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32967. Butowt Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 168/16. [BMSiG-33309/2016] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Butowt nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 168/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 15 listopada 2016 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32967

Dodano: 2016-12-09 15:09:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Maciąg Edyta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32968. Maciąg Edyta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/16. [BMSiG-33413/2016] Sędzia komisarz masy upadłości Edyty Maciąg w upadłości, sygn. akt V GUp 12/16, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 309) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32968

Dodano: 2016-12-09 15:10:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

EUROFIN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32969. EUROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Świętochłowicach. KRS 0000506116. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt X GUp 82/15/4. [BMSiG-33465/2016] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym EUROFIN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Świętochłowicach, sygn. akt X GUp 82/15/4, syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32969

Dodano: 2016-12-09 15:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jakubowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32970. Jakubowska Bożena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 20/15. [BMSiG-33390/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Jakubowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 20/15 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i 2. Uzupełniające listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32970

Dodano: 2016-12-09 15:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jarzębska Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32971. Jarzębska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 62/16. [BMSiG-33385/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Jarzębskiej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt. X GUp 62/16, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32971

Dodano: 2016-12-09 15:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jura Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32972. Jura Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/16. [BMSiG-33547/2016] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Jury, PESEL 48020109086 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 106 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 81/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32972

Dodano: 2016-12-09 15:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kurzawa Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32973. Kurzawa Aleksander. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 67/16. [BMSiG-33377/2016] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Kurzawy, PESEL 66091002099 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 67/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32973

Dodano: 2016-12-09 15:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lisowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32974. Lisowska Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 85/16. [BMSiG-33380/2016] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Lisowskiej, PESEL 62040305947 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 402, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 85/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32974

Dodano: 2016-12-09 15:13:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Makola Anna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32975. Makola Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 166/16. [BMSiG-33463/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Makoli (PESEL 74120115889), zamieszkałej w Proszowicach (sygn. akt VIII GUp 166/16), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż syndyk sporządził listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32975

Dodano: 2016-12-09 15:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marasik Radosław Marek w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32976. Marasik Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 64/16. [BMSiG-33305/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 30.08.2016 r. syndyk masy upadłości Radosława Marasika złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Natomiast w dniu 20.10.2016 r. syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 64/16 MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32976

Dodano: 2016-12-09 15:14:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Młyński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32977. Młyński Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 453/16. [BMSiG-33401/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tadeusza Młyńskiego, sygn. akt X GUp 453/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 28 października 2016 roku przekazał listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32977

Dodano: 2016-12-09 15:15:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nieużytek Monika w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32978. Nieużytek Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 164/16. [BMSiG-33462/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Nieużytek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 164/16) - ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32978

Dodano: 2016-12-09 15:15:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nojszewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32979. Nojszewski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 637/15. [BMSiG-33403/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Nojszewskiego, sygn. akt X GUp 637/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32979

Dodano: 2016-12-09 15:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w upadłości układowej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32980. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Gdańsku. KRS 0000059763. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r., sygn. akt VI GUp 37/12. [BMSiG-33455/2016] W ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu Spółki pod firmą Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/12, sporządzona została (złożona przez zarządcę w dniu 14 października 2016 roku) uzupełniająca lista wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32980

Dodano: 2016-12-09 15:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pajerski Piotr Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32981. Pajerski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 30/16. [BMSiG-33310/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Pajerskiego. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 30/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32981

Dodano: 2016-12-09 15:17:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polaniak Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32982. Polaniak Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 136/15. [BMSiG-33460/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Stanisława Polaniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: Tokarnia 472, 32-436 Tokarnia (PESEL: 70033106112) (sygn. akt VIII GUp 136/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32982

Dodano: 2016-12-09 15:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pomorski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32983. Pomorski Bogdan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 96/16 „of”. [BMSiG-33487/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Pomorskiego, sygn. akt VII Gup 96/16 „of”, ogłasza, że w dniu 22 listopada 2016 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32983

Dodano: 2016-12-09 15:19:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ponulak Jan w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32984. Ponulak Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 159/16. [BMSiG-33461/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jana Ponulaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego os. Szkolne 4/15, 31-975 Kraków (PESEL: 73041600297) (sygn. akt VIII GUp 159/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32984

Dodano: 2016-12-09 15:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

ROSHEN-POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32985. ROSHEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu. KRS 0000023285. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-33411/2016] Sędzia komisarz ROSHEN-POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Jarosławiu, sygnatura akt GUp 17/15, Sądu Rejonowego w Przemyślu, obwieszcza, iż została ustalona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Przemyślu, ulica Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl. Wierzyciele mogą w terminie 2 tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko liście sprzeciw do Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ulica Dworskiego 6 w trybie art. 256.1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32985

Dodano: 2016-12-09 15:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32986. Witkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 60/16. [BMSiG-33393/2016] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 (2) ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 28 października 2016 roku uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Witkowskiej, nr PESEL 70111406987 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 60/16 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32986

Dodano: 2016-12-09 15:21:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rymarczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32987. Rymarczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of”/53/15. [BMSiG-33384/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Rymarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of”/53/15 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32987

Dodano: 2016-12-09 15:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rymarczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32988. Rymarczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of”/54/15. [BMSiG-33375/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Rymarczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of”/54/15 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32988

Dodano: 2016-12-09 15:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sochacki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32989. Sochacki Jacek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 46/16. [BMSiG-33524/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Sochackiego, numer PESEL 77031301839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 46/16) ogłasza, że została mu przekazana uzupełniającą lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32989

Dodano: 2016-12-09 15:31:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Trela Mariola w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32990. Trela Mariola. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 135/16. [BMSiG-33459/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Marioli Treli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: os. Centrum A 5/39A, 31-923 Kraków (PESEL: 60062110381) (sygn. akt VIII GUp 135/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 25.11.2016 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32990

Dodano: 2016-12-09 15:32:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Walczyk Paweł w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32991. Walczyk Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 5/16. [BMSiG-33453/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Walczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałego w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 5/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności (Zw 8) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32991

Dodano: 2016-12-09 15:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wilkosz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32992. Wilkosz Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 63/15. [BMSiG-33456/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Rafała Wilkosza (PESEL 76020402052), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 63/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32992

Dodano: 2016-12-09 15:33:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

T-MAM Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32993. T-MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000264524. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2006 r., sygn. akt X GUp 572/15. [BMSiG-33374/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego T-MAM Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 572/15, zawiadamia, że syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32993

Dodano: 2016-12-09 15:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stramski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32994. Stramski Aleksander. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 115/15. [BMSiG-33595/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandra Stramskiego, sygn. akt X GUp 115/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32994

Dodano: 2016-12-09 15:34:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

G.G. BUDOWNICTWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32995. G.G. BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000199468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2004 r., sygn. akt X GUp 328/15. [BMSiG-33381/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego G.G. Budownictwo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 328/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32995

Dodano: 2016-12-09 15:35:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gorce-Bałut Justyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32996. Gorce-Bałut Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 141/15. [BMSiG-33405/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Justyny Gorce-Bałut, sygn. akt X GUp 141/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32996

Dodano: 2016-12-09 15:35:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kmetko Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32997. Kmetko Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Kmetko w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 79/12. [BMSiG-33521/2016] ZAWIADOMIENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Kmetki prowadzącego działalność gospodarczą Zdzisław Kmetko we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 79/12, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32997

Dodano: 2016-12-09 15:35:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jastrzębowska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32998. Jastrzębowska Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 626/15. [BMSiG-33395/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Jastrzębowskiej, sygn. akt X GUp 626/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32998

Dodano: 2016-12-09 15:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Księzki Adam w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32999. Księzki Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 83/15. [BMSiG-33389/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Księzkiego, PESEL nr 69091903056 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 31 października 2016 r. złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Pomorskiej 37 i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 83/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 32999

Dodano: 2016-12-09 15:37:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych "Dromost" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 33000. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH „DROMOST” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bochni. KRS 0000233699. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 maja 2005 r., sygn. akt V GUp 3/13. [BMSiG-33420/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości DROMOST S.A. w Bochni złożył częściowy plan podziału, w którym uczestniczą wierzytelności z kategorii II. Częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27 p. 234. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można składać zarzuty. Zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33000

Dodano: 2016-12-09 15:38:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stelmach Ilona w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 33001. Stelmach Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 76/15. [BMSiG-33582/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ilony Stelmach, sygn. akt X GUp 76/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33001

Dodano: 2016-12-09 15:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wegner Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 33002. Wegner Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 52/16 „of”. [BMSiG-33308/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Wegnera, sygn. akt VII GUp 52/16 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34 , i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33002

Dodano: 2016-12-09 15:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zakłady Mebli Giętych FAMEG S.A. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 33003. ZAKŁADY MEBLI GIĘTYCH „FAMEG” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomsku. KRS 0000029339. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 5/06/Ap-4. [BMSiG-33439/2016] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Zakładów Mebli Giętych FAMEG Spółki Akcyjnej w Radomsku - sygn. akt V GUp 5/06/Ap-4. Można go przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni, pokój 123 (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33003

Dodano: 2016-12-09 15:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fantom-Poligrafia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 33004. „FANTOM-POLIGRAFIA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000035100. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt X GUp 5/15. [BMSiG-33500/2016] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 2 listopada 2016 roku, sygnatura akt X GUp 5/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego FANTOM-POLIGRAFIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33004

Dodano: 2016-12-09 15:44:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Odlewnia Metali POLMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 33005. ODLEWNIA METALI „POLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000047495. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2001 r., sygn. akt XII GUp 87/09. [BMSiG-33538/2016] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2016 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Odlewni Metali POLMO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 87/09. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej i w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33005

Dodano: 2016-12-09 15:45:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobczak Małgorzata Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 33007. Sobczak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 115/15. [BMSiG-33444/2016] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Sobczak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej został złożony opis i oszacowanie nieruchomości upadłej - lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Pabianicach przy ul. Smugowej 18. Na opis i oszacowanie każdy zainteresowany może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do sędziego komisarza zarzuty. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 115/15. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33007

Dodano: 2016-12-09 22:36:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wyszomirska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 33009. Wyszomirska Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 43/16. [BMSiG-33559/2016] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Wyszomirskiej, PESEL 41010703747, obejmującym likwidację majątku upadłej, został złożony opis i oszacowanie majątku upadłej, tj. udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łodzi, ukończony przez rzeczoznawcę. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt: XIV GUp 43/16. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 43/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33009

Dodano: 2016-12-09 22:37:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Giełda Galicyjska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 33010. GIEŁDA GALICYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tarnowie. KRS 0000193403. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2004 r., sygn. akt V GUp 1/13. [BMSiG-33430/2016] W postępowaniu upadłościowym Giełda Galicyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie w upadłości likwidacyjnej syndyk ukończył i przedłożył opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Wojniczu i Łoponiu Tarnowie, w stosunku do którego na zasadzie art. 319 pr. upad. można w terminie tygodnia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33010

Dodano: 2016-12-09 22:38:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Łukasik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 33012. Łukasik Rafał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 62/15. [BMSiG-33516/2016] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 roku, sygn. akt V GUp 62/15, w postępowaniu upadłościowym upadłego Rafała Łukasika osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 73082405997, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli postanowił: I. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 3 861,00 zł (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) obciążyć upadłego Rafała Łukasika; II. ustalić, że upadły Rafał Łukasik będzie spłacał na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach, po 107,25 zł (sto siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) miesięcznie, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; III. ustalić, że wierzycielami upadłego Rafała Łukasika są: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach, Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim - co do kwoty 2 627,24 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze); 2. Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 8 577,46 zł (osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy); 3. Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni co do kwoty 15 904,84 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze); 4. Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej co do kwoty 8 702,38 zł (osiem tysięcy siedemset dwa złote i trzydzieści osiem groszy); 5. Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - co do kwoty 30 993,63 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze); 6. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - co do kwoty 8 999,19 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy); 7. Everest Finanse sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu - co do kwoty 3 444,41 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści jeden groszy); 8. Pożyczka OKAY s.c. Łukasz Nurczyński, Sławomir Gawryjołek z siedzibą w Kielcach - co do kwoty 620,00 zł (sześćset dwadzieścia złotych); 9. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - co do kwoty 4 971,16 zł (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i szesnaście groszy); IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Rafała Łukasika w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, upadły będzie przeznaczał miesięcznie 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) na spłatę swoich wierzycieli w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujący sposób: 1. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach, Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim - kwotę 3,70 zł (trzy złote i siedemdziesiąt złotych); 2. na rzecz Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 12,10 zł (dwanaście złotych i dziesięć groszy); 3. na rzecz Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni - kwotę 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy); 4. na rzecz Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku- -Białej - kwotę 12,30 zł (dwanaście złotych i trzydzieści groszy); 5. na rzecz Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 43,80 zł (czterdzieści trzy zlote i osiemdziesiąt groszy); 6. na rzecz Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 12,70 zł (dwanaście złotych i siedemdziesiąt groszy); 7. na rzecz Everest Finanse sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu - kwotę 4,90 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy); 8. na rzecz Pożyczka OKAY s.c. Łukasz Nurczyński, Sławomir Gawryjołek z siedzibą w Kielcach - kwotę 1,00 zł (jednego złotego); 9. na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 7,00 zł (siedmiu złotych); V. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Rafała Łukasika zobowiązania wobec podmiotów wymienionych w punkcie III postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, podlegające ujęciu na liście wierzytelności, zostaną w pozostałej części umorzone. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33012

Dodano: 2016-12-09 22:41:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Tomczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 33014. Tomczyk Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 32/15. [BMSiG-33424/2016] Syndyk masy upadłości Dariusza Tomczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w Nowej Dębie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w budynku przy ul. Spółdzielczej 1A w Nowej Dębie wraz z udziałem 313/10000 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 1260,1261,1262,1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,1271, 1272, 1273, 1274, 1275, objętych KW 18234, i we współwłasności działki nr ewid. 817/5, objętej KW nr 35747, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB 1 T/00055505/1, w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za kwotę nie niższą niż 65.000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy. Lokal mieszkalny położony w domu wielomieszkaniowym na parterze składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC o powierzchni użytkowej 58,20 m2 . Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać wpłat wadium na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 roku. Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka w Stalowej Woli (37-450) przy al. Jana Pawła II 25/217 lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconymi (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert i rozpoznanie nastąpi w dniu 3 stycznia 2017 roku, o godz. 1200, w siedzibie syndyka. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne w biurze syndyka w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 25 p. 217, telefon kontaktowy: 661 116 426, adres mailowy: biuro.syndyk.stw@gmail.com. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33014

Dodano: 2016-12-10 00:45:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SERWUS Piotr Małecki w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 33015. Małecki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SERWUS Piotr Małecki w upadłości w Piastowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 261/16. [BMSiG-33387/2016] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Małeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SERWUS Piotr Małecki w upadłości (sygn. akt X GUp 261/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Piastowie przy ul. Siemiradzkiego 25. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33015

Dodano: 2016-12-10 00:45:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wrona Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 33018. Wrona Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/16. [BMSiG-33507/2016] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wrony, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 497/16, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że został zakończony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Poucza się, że w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33018

Dodano: 2016-12-10 00:46:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Konrad Kaczmarek FIS IMPEX INTERNATIONAL

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 33142. Kaczmarek Konrad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 2/16. [BMSiG-33490/2016] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Konrada Kaczmarka (PESEL 77080307992) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 22.11.2016 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony przez nadzorcę sądowego w dniu 24.08.2016 r. z korektami dokonanymi w dniu 16.11.2016 r. odnośnie wierzytelności pod poz. 94 dotyczącą wierzyciela Getin Bank S.A. oraz w dniu 18.11.2016 r. dotyczącą Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu pod poz. 98 wraz z korektą złożoną w dniu 22.11.2016 r. w zakresie poz. 92 dotyczącej Eurobank S.A. i poz. 62 dotyczącej Rafała Kwiecińskiego. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33142

Dodano: 2016-12-10 00:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Konrad Kaczmarek FIS IMPEX INTERNATIONAL

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o wyniku głosowania nad układem

Poz. 33143. Kaczmarek Konrad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 2/16. [BMSiG-33447/2016] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Konrada Kaczmarka (PESEL 77080307992) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Kaczmarek FIS Impex International w Żmigrodzie, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 2/16), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.11.2016 r. na podstawie art. 119 ust. 1 i 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż za układem głosowało: - w kategorii I obejmujących wierzycieli publicznoprawnych dwóch wierzycieli z kwotą łączną 112.421,89 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, - w kategorii II 22 pozostałych wierzycieli z kwotą łączną 331.915,52 zł, co stanowi około 92,94% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, z związku z czym został przyjęty układ o następującej treści: Podział wierzycieli na dwie grupy: - grupa I składająca się z podmiotów publicznoprawnych, - grupa II składająca się z pozostałych wierzycieli, którzy objęci są z mocy prawa układem. Grupa I: - wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie; - zakłada się zaspokojenie w całości wierzycieli; - spłata zobowiązań nastąpi w dwóch ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata w kwocie łącznej 60.000 zł płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu; - w pierwszej kolejności spłacane będą należności główne, potem odsetki; - niezaspokojona część należności głównych oraz wszystkie pozostałe odsetki w tym odsetki od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania, tj. 23 marca 2016 r. do dnia zapłaty doliczone zostaną do drugiej raty i wraz z nią zaspokojone. Grupa II: - wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie; - zakłada się redukcję należności głównych o 10% oraz w całości należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania, - spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu równych ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec piątego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33143

Dodano: 2016-12-10 00:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomasz Mróz CONSULTING

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 33144. Mróz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Mróz Consulting w restrukturyzacji w Kobyłce. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 6/16. [BMSiG-33506/2016] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Tomasza Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Tomasz Mróz Consulting w restrukturyzacji” w Kobyłce, sygn. akt X GRp 6/16, w dniu 30 listopada 2016 r. został zatwierdzony spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33144

Dodano: 2016-12-10 00:54:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczudło Marta w upadłości likwidacyjnej

2016-12-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 33145. Szczudło Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 501/16. [BMSiG-33789/2016] Syndyk masy upadłości Marty Szczudło (PESEL 80021102286), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 501/16), ogłasza przetarg na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Józefowie przy ul. Podleśnej 2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00036464/7, za łączną cenę nie niższą niż 970.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 11 stycznia 2017 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2017 r. w gmachu Sądu w sali nr 119, o godz. 1130. Szczegółowe warunki przetargu i operat szacunkowy dostępny jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. Dodatkowo opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej www.wegzekucji.pl. Wszlekich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: mon.spytkowska@ gmail.com. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 238/2016 (5123) z dnia 09 grudnia 2016 r. → Pozycja 33145

Dodano: 2016-12-10 00:55:24 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK