Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Blichewicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16989. Blichewicz Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2264/17. [BMSiG-16246/2018] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Danuty Blichewicz - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-982) przy ul. Meissnera 1/3 m. 29, PESEL: 62030104347 (sygn. akt X GU 2264/17). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16989

Dodano: 2018-04-23 09:29:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Blichewicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16989. Blichewicz Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2264/17. [BMSiG-16246/2018] Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Danuty Blichewicz - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-982) przy ul. Meissnera 1/3 m. 29, PESEL: 62030104347 (sygn. akt X GU 2264/17). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16989

Dodano: 2018-04-23 09:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kruszewska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-03-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16990. Kruszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 32/18 „of”, VII GUp 49/18 „of”. [BMSiG-16370/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt VII GU 32/18 „of”, ogłosił upadłość Doroty Kruszewskiej, PESEL: 88041406883, zam.: Nowy Borek 8/1, 78-100 Kołobrzeg, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 49/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16990

Dodano: 2018-04-23 09:30:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kruszewska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16990. Kruszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 32/18 „of”, VII GUp 49/18 „of”. [BMSiG-16370/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt VII GU 32/18 „of”, ogłosił upadłość Doroty Kruszewskiej, PESEL: 88041406883, zam.: Nowy Borek 8/1, 78-100 Kołobrzeg, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 49/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16990

Dodano: 2018-04-23 09:30:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Butowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16991. Butowska Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 30/18, VI GUp 48/18. [BMSiG-16378/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 30/18, ogłosił upadłość Jolanty Butowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tczewie, PESEL 48073104168, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 48/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 48/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16991

Dodano: 2018-04-23 09:36:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Butowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16991. Butowska Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 30/18, VI GUp 48/18. [BMSiG-16378/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 30/18, ogłosił upadłość Jolanty Butowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tczewie, PESEL 48073104168, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 48/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 48/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16991

Dodano: 2018-04-23 09:36:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czekalski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16992. Czekalski Bogdan. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 7/18/5, X GUp 60/18/5. [BMSiG-16291/2018] Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku o sygnaturze akt X GU 7/18/5, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogdana Czekalskiego (Bogdan Czekalski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 11/15, posiadającego numer PESEL: 66081900891. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 60/18/5. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Agaty Adamczyk, a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Krupanka (Piotr Krupanek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 60/18/5. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Informuje się również, że dłużnik Bogdan Czekalski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce stałego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16992

Dodano: 2018-04-23 09:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czekalski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16992. Czekalski Bogdan. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 7/18/5, X GUp 60/18/5. [BMSiG-16291/2018] Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku o sygnaturze akt X GU 7/18/5, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogdana Czekalskiego (Bogdan Czekalski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 11/15, posiadającego numer PESEL: 66081900891. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 60/18/5. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Agaty Adamczyk, a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Krupanka (Piotr Krupanek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 26. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 60/18/5. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Informuje się również, że dłużnik Bogdan Czekalski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce stałego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16992

Dodano: 2018-04-23 09:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Staniszewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16993. Staniszewski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 60/18. [BMSiG-16397/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 60/18 ogłosił upadłość Piotra Staniszewskiego (PESEL: 65050714918), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16993

Dodano: 2018-04-23 09:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Staniszewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16993. Staniszewski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 60/18. [BMSiG-16397/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 60/18 ogłosił upadłość Piotra Staniszewskiego (PESEL: 65050714918), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16993

Dodano: 2018-04-23 09:38:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hen Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16994. Hen Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 87/18, X GUp 237/18. [BMSiG-16247/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, sygn. akt X GU 87/18, ogłosił upadłość Mateusza Hena, zamieszkałego w Pruszkowie przy ul. Mierniczej 40 lok. 80 (PESEL 73110109356), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 237/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Małgorzatę Brzozowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16994

Dodano: 2018-04-23 09:40:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hen Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16994. Hen Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 87/18, X GUp 237/18. [BMSiG-16247/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 14 marca 2018 roku, sygn. akt X GU 87/18, ogłosił upadłość Mateusza Hena, zamieszkałego w Pruszkowie przy ul. Mierniczej 40 lok. 80 (PESEL 73110109356), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 237/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Małgorzatę Brzozowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16994

Dodano: 2018-04-23 09:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Moskalik Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16995. Moskalik Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 42/18, VIII GUp 157/18. [BMSiG-16350/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 42/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Moskalik (PESEL: 72032905884), zamieszkałej pod adresem: os. XX-lecia 8/13, 34-460 Szczawnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16995

Dodano: 2018-04-23 09:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Moskalik Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16995. Moskalik Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 42/18, VIII GUp 157/18. [BMSiG-16350/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 42/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Moskalik (PESEL: 72032905884), zamieszkałej pod adresem: os. XX-lecia 8/13, 34-460 Szczawnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16995

Dodano: 2018-04-23 09:41:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leszman Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16996. Leszman Grażyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 767/17, VI GUp 47/18. [BMSiG-16373/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 767/17, ogłosił upadłość Grażyny Leszman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, PESEL 62050900884, obejmującą likwidację majątku dłużnika wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 47/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 47/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16996

Dodano: 2018-04-23 09:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leszman Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16996. Leszman Grażyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 767/17, VI GUp 47/18. [BMSiG-16373/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 767/17, ogłosił upadłość Grażyny Leszman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, PESEL 62050900884, obejmującą likwidację majątku dłużnika wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 47/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 47/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16996

Dodano: 2018-04-23 09:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Naglik Norbert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16997. Naglik Norbert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/17of. [BMSiG-16304/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Norberta Naglika o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Norberta Naglika, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Krakowskiej 18 m. 6, PESEL 47100301710, będącego osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć jako syndyka Andrzeja Kostkę, nr licencji 388. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16997

Dodano: 2018-04-23 09:44:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Naglik Norbert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16997. Naglik Norbert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/17of. [BMSiG-16304/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Norberta Naglika o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Norberta Naglika, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Krakowskiej 18 m. 6, PESEL 47100301710, będącego osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; V. wyznaczyć jako syndyka Andrzeja Kostkę, nr licencji 388. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16997

Dodano: 2018-04-23 09:44:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16998. Nowak Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 95/18, VIII GUp 153/18. [BMSiG-16231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 95/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Nowak (NR PESEL 66121402925), zamieszkałej pod adresem: ul. Jaśminowa 13, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 153/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16998

Dodano: 2018-04-23 09:45:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16998. Nowak Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 95/18, VIII GUp 153/18. [BMSiG-16231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 95/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Nowak (NR PESEL 66121402925), zamieszkałej pod adresem: ul. Jaśminowa 13, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 153/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16998

Dodano: 2018-04-23 09:45:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wnuk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16999. Wnuk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/17of. [BMSiG-16307/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jadwigi Wnuk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jadwigi Wnuk, zamieszkałej w Kozienicach przy ul. Brzozowej 15, PESEL nr 49081106023, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16999

Dodano: 2018-04-23 09:47:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wnuk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16999. Wnuk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/17of. [BMSiG-16307/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jadwigi Wnuk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jadwigi Wnuk, zamieszkałej w Kozienicach przy ul. Brzozowej 15, PESEL nr 49081106023, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16999

Dodano: 2018-04-23 09:47:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pasternak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17000. Pasternak Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 90/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-16300/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 90/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Pasternak (NR PESEL: 95042310026), zamieszkałej pod adresem: ul. Przezwody 46, 32-100 Proszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia inszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 152/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17000

Dodano: 2018-04-23 09:48:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pasternak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17000. Pasternak Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 90/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-16300/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 90/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Pasternak (NR PESEL: 95042310026), zamieszkałej pod adresem: ul. Przezwody 46, 32-100 Proszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia inszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 152/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17000

Dodano: 2018-04-23 09:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopa Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17001. Kopa Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 313/18, X GUp 355/18. [BMSiG-16354/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 313/18 postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Mariusza Kopy (PESEL: 80102400032), zamieszkałego przy al. Solidarności 82A lok. 4, 01-003 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 355/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17001

Dodano: 2018-04-23 09:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopa Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17001. Kopa Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 313/18, X GUp 355/18. [BMSiG-16354/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 313/18 postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Mariusza Kopy (PESEL: 80102400032), zamieszkałego przy al. Solidarności 82A lok. 4, 01-003 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 355/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17001

Dodano: 2018-04-23 09:50:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podolak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17002. Podolak Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 430/17, V GUp 120/18. [BMSiG-16305/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 430/17, została ogłoszona upadłość dłużnika Marka Podolaka, zamieszkałego w Rzeszowie, numer PESEL: 61121611193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie: SSR Lesława Zawady i syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Lesławowi Zawadzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 120/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17002

Dodano: 2018-04-23 09:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podolak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17002. Podolak Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 430/17, V GUp 120/18. [BMSiG-16305/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 430/17, została ogłoszona upadłość dłużnika Marka Podolaka, zamieszkałego w Rzeszowie, numer PESEL: 61121611193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie: SSR Lesława Zawady i syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Lesławowi Zawadzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 120/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17002

Dodano: 2018-04-23 09:51:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zientarska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17003. Zientarska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2413/17, X GUp 322/18. [BMSiG-16380/2018] Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2413/17), ogłosił upadłość Beaty Zientarskiej (PESEL 70041301008), zamieszkałej: ul. Pięciolinii 8 m. 35, 02-784 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 322/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17003

Dodano: 2018-04-23 09:52:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zientarska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17003. Zientarska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2413/17, X GUp 322/18. [BMSiG-16380/2018] Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2413/17), ogłosił upadłość Beaty Zientarskiej (PESEL 70041301008), zamieszkałej: ul. Pięciolinii 8 m. 35, 02-784 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 322/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17003

Dodano: 2018-04-23 09:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ciepielewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17004. Ciepielewski Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 281/17/„of”. [BMSiG-16401/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Jana Ciepielewskiego, zamieszkałego ul. Wyszyńskiego 85A/12, 22-400 Zamość, PESEL 53061501335, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 281/17 „of). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Jana Ciepielewskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jana Ciepielewskiego, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Ciepielewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Katarzynę Sacharuk oraz syndyka w osobie Józefa Szurana, numer licencji 463 doradcy restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17004

Dodano: 2018-04-23 09:54:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ciepielewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17004. Ciepielewski Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 281/17/„of”. [BMSiG-16401/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Jana Ciepielewskiego, zamieszkałego ul. Wyszyńskiego 85A/12, 22-400 Zamość, PESEL 53061501335, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 281/17 „of). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Jana Ciepielewskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jana Ciepielewskiego, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Ciepielewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Katarzynę Sacharuk oraz syndyka w osobie Józefa Szurana, numer licencji 463 doradcy restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17004

Dodano: 2018-04-23 09:54:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobol Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17005. Sobol Daria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Retrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 58/18, V GUp 80/18. [BMSiG-16359/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 58/18, ogłosił upadłość dłużnika Darii Sobol, nr PESEL 84112906926, zamieszkałej 25-610 Kielce, ul. Młoda 4 m. 317, określił, że upadła Daria Sobol jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kasperka, nr licencji 620; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 80/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17005

Dodano: 2018-04-23 09:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobol Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17005. Sobol Daria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Retrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 58/18, V GUp 80/18. [BMSiG-16359/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 58/18, ogłosił upadłość dłużnika Darii Sobol, nr PESEL 84112906926, zamieszkałej 25-610 Kielce, ul. Młoda 4 m. 317, określił, że upadła Daria Sobol jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kasperka, nr licencji 620; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 80/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17005

Dodano: 2018-04-23 09:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gumny Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17006. Gumny Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 113/18. [BMSiG-16387/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt: V GU 115/18, ogłosił upadłość Michała Gumnego, PESEL: 85122709299, zam. 39-300 Mielec, ul. Botaniczna 2/7, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierda Ortyla, nr licencji 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt: V GUp 113/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17006

Dodano: 2018-04-23 09:56:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gumny Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17006. Gumny Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 113/18. [BMSiG-16387/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt: V GU 115/18, ogłosił upadłość Michała Gumnego, PESEL: 85122709299, zam. 39-300 Mielec, ul. Botaniczna 2/7, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierda Ortyla, nr licencji 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt: V GUp 113/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17006

Dodano: 2018-04-23 09:56:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Heromińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17007. Heromińska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 361/18, XII GUp 128/18. [BMSiG-16418/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 13.04.2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 361/18 ogłoszono upadłość Barbary Heromińskiej, PESEL 57050607664, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-800 Zabrze, ul. Poległych Górników 1/12, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000), prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 128/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17007

Dodano: 2018-04-23 09:57:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Heromińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17007. Heromińska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 361/18, XII GUp 128/18. [BMSiG-16418/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 13.04.2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 361/18 ogłoszono upadłość Barbary Heromińskiej, PESEL 57050607664, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-800 Zabrze, ul. Poległych Górników 1/12, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000), prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 128/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17007

Dodano: 2018-04-23 09:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kupidura Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17008. Kupidura Wiesława. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/18of. [BMSiG-16310/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 34/18of z wniosku Wiesławy Kupidura o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Wiesławy Kupidury zamieszkałej w Radomiu przy ul. Marii Gajl 24 m. 7, posługującej się numerem PESEL 59061907164, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztof Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17008

Dodano: 2018-04-23 09:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kupidura Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17008. Kupidura Wiesława. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/18of. [BMSiG-16310/2018] Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 34/18of z wniosku Wiesławy Kupidura o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Wiesławy Kupidury zamieszkałej w Radomiu przy ul. Marii Gajl 24 m. 7, posługującej się numerem PESEL 59061907164, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztof Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17008

Dodano: 2018-04-23 09:59:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuroczko Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17009. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2352/17, X GUp 329/18. [BMSiG-16382/2018] Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2352/17), ogłosił upadłość Anny Kuroczko (PESEL 71072301427), zamieszkałej Dębówka 54a, 05-870 Błonie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 329/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17009

Dodano: 2018-04-23 10:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuroczko Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17009. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2352/17, X GUp 329/18. [BMSiG-16382/2018] Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2352/17), ogłosił upadłość Anny Kuroczko (PESEL 71072301427), zamieszkałej Dębówka 54a, 05-870 Błonie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 329/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17009

Dodano: 2018-04-23 10:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mech Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17010. Mech Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 297/18, X GUp 312/18. [BMSiG-16248/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 297/18, ogłosił upadłość Urszuli Mech, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wybrańskiej 19/21 lok. 25 (kod pocztowy: 03-206), PESEL 50072107806, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 312/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Małgorzatę Brzozowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17010

Dodano: 2018-04-23 10:02:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mech Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17010. Mech Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 297/18, X GUp 312/18. [BMSiG-16248/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 297/18, ogłosił upadłość Urszuli Mech, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wybrańskiej 19/21 lok. 25 (kod pocztowy: 03-206), PESEL 50072107806, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 312/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Małgorzatę Brzozowską, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17010

Dodano: 2018-04-23 10:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tomków Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17011. Tomków Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 61/18, V GUp 118/18. [BMSiG-16396/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., (sygn. akt V GU 61/18) ogłosił upadłość Grzegorza Tomków, zam. Jarosław, numer PESEL: 81111708214 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 118/18. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17011

Dodano: 2018-04-23 10:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tomków Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17011. Tomków Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 61/18, V GUp 118/18. [BMSiG-16396/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., (sygn. akt V GU 61/18) ogłosił upadłość Grzegorza Tomków, zam. Jarosław, numer PESEL: 81111708214 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 118/18. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17011

Dodano: 2018-04-23 10:04:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Umiastowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17012. Umiastowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 139/18, X GUp 341/18. [BMSiG-16251/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 139/18, ogłosił upadłość Grzegorza Umiastowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Koźmiana 2 m. 152 (kod pocztowy: 01-606), PESEL 56032300375, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 341/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17012

Dodano: 2018-04-23 10:05:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Umiastowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17012. Umiastowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 139/18, X GUp 341/18. [BMSiG-16251/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 139/18, ogłosił upadłość Grzegorza Umiastowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Koźmiana 2 m. 152 (kod pocztowy: 01-606), PESEL 56032300375, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 341/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17012

Dodano: 2018-04-23 10:05:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańczyk Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17013. Urbańczyk Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/17. [BMSiG-16389/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018r., w sprawie o sygn. akt XII GU 522/17, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Urbańczyka, zamieszkałego w Pszowie, nr PESEL 74100605452, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17013

Dodano: 2018-04-23 10:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańczyk Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17013. Urbańczyk Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/17. [BMSiG-16389/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018r., w sprawie o sygn. akt XII GU 522/17, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Urbańczyka, zamieszkałego w Pszowie, nr PESEL 74100605452, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17013

Dodano: 2018-04-23 10:06:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewska-Soni Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17014. Wróblewska-Soni Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 54/18, X GUp 335/18. [BMSiG-16249/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 54/18, ogłosił upadłość Hanny Wróblewskiej-Soni, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 1 m. 8 (kod pocztowy: 00-719), PESEL 58012703347, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 335/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Darię Popłonyk, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17014

Dodano: 2018-04-23 10:07:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewska-Soni Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17014. Wróblewska-Soni Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 54/18, X GUp 335/18. [BMSiG-16249/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 54/18, ogłosił upadłość Hanny Wróblewskiej-Soni, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 1 m. 8 (kod pocztowy: 00-719), PESEL 58012703347, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 335/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Darię Popłonyk, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17014

Dodano: 2018-04-23 10:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17015. Konstantinow Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 387/18. [BMSiG-16434/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 387/18, postanowił: 1. ogłosił upadłość Hanny Konstantinow, zamieszkałej w Opaczy-Kolonii przy ul. Klonowej 55a (kod pocztowy: 05-816), PESEL 52010141680; 2. określić, że Hanna Konstantinow jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17015

Dodano: 2018-04-23 10:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17015. Konstantinow Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 387/18. [BMSiG-16434/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 387/18, postanowił: 1. ogłosił upadłość Hanny Konstantinow, zamieszkałej w Opaczy-Kolonii przy ul. Klonowej 55a (kod pocztowy: 05-816), PESEL 52010141680; 2. określić, że Hanna Konstantinow jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17015

Dodano: 2018-04-23 10:09:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17016. Konstantinow Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 372/18. [BMSiG-16436/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 372/18, postanowił: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Konstantinow, zamieszkałego w Opaczy-Kolonii przy ul. Klonowej 55a (kod pocztowy: 05-816), PESEL 49072005979; 2. określić, że Krzysztof Konstantinow jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17016

Dodano: 2018-04-23 10:10:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17016. Konstantinow Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 372/18. [BMSiG-16436/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 372/18, postanowił: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Konstantinow, zamieszkałego w Opaczy-Kolonii przy ul. Klonowej 55a (kod pocztowy: 05-816), PESEL 49072005979; 2. określić, że Krzysztof Konstantinow jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17016

Dodano: 2018-04-23 10:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hermaszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17017. Hermaszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 321/18, X GU 2375/17. [BMSiG-16428/2018] Jadwiga Hermaszewska zamieszkała w Izabelinie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 321/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 2375/17 ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Hermaszewskiej, zamieszkałej w Izabelinie (PESEL: 48022003609), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 321/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 321/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17017

Dodano: 2018-04-23 10:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hermaszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17017. Hermaszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 321/18, X GU 2375/17. [BMSiG-16428/2018] Jadwiga Hermaszewska zamieszkała w Izabelinie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 321/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 2375/17 ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Hermaszewskiej, zamieszkałej w Izabelinie (PESEL: 48022003609), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 321/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 321/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17017

Dodano: 2018-04-23 10:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiński Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17018. Rosiński Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 383/18, X GUp 346/18. [BMSiG-16453/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 383/18 ogłosił upadłość Karola Rosińskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 81052100313, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 346/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17018

Dodano: 2018-04-23 10:13:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiński Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17018. Rosiński Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 383/18, X GUp 346/18. [BMSiG-16453/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 383/18 ogłosił upadłość Karola Rosińskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 81052100313, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 346/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17018

Dodano: 2018-04-23 10:13:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Licheniak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17019. Licheniak Ilona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 76/18. [BMSiG-16449/2018] Ilona Licheniak. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 76/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 75/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Ilony Licheniak, zam.: Łączka 24, 07-210 Długosiodło, PESEL 86072312685, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 76/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17019

Dodano: 2018-04-23 10:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Licheniak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17019. Licheniak Ilona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 76/18. [BMSiG-16449/2018] Ilona Licheniak. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 76/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 75/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Ilony Licheniak, zam.: Łączka 24, 07-210 Długosiodło, PESEL 86072312685, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 76/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17019

Dodano: 2018-04-23 10:14:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niżyńska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17020. Niżyńska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 339/18. [BMSiG-16429/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Bożeny Niżyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaktorowie (nr PESEL 71042110507). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Bożeny Niżyńskiej, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 339/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17020

Dodano: 2018-04-23 10:15:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niżyńska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17020. Niżyńska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 339/18. [BMSiG-16429/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Bożeny Niżyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jaktorowie (nr PESEL 71042110507). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Bożeny Niżyńskiej, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 339/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17020

Dodano: 2018-04-23 10:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wolińska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17021. Wolińska Grażyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/18, VIII GUp 75/18. [BMSiG-16448/2018] Grażyna Wolińska. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/18, VIII GUp 75/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 48/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Grażyny Wolińskiej zam.: ul. Pułaskiego 87/23, 16-400 Suwałki, PESEL 77031514846, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17021

Dodano: 2018-04-23 10:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wolińska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17021. Wolińska Grażyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/18, VIII GUp 75/18. [BMSiG-16448/2018] Grażyna Wolińska. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/18, VIII GUp 75/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 48/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Grażyny Wolińskiej zam.: ul. Pułaskiego 87/23, 16-400 Suwałki, PESEL 77031514846, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17021

Dodano: 2018-04-23 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wolski Radosław Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17022. Wolski Radosław Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 50/18, VIII GUp 77/18. [BMSiG-16451/2018] Radosław Paweł Wolski. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 50/18, VIII GUp 77/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 50/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Radosława Pawła Wolskiego zam.: Golanka 38, 07-420 Kadzidło, PESEL 66060101673, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 77/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17022

Dodano: 2018-04-23 10:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wolski Radosław Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17022. Wolski Radosław Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 50/18, VIII GUp 77/18. [BMSiG-16451/2018] Radosław Paweł Wolski. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 50/18, VIII GUp 77/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 50/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Radosława Pawła Wolskiego zam.: Golanka 38, 07-420 Kadzidło, PESEL 66060101673, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 77/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17022

Dodano: 2018-04-23 10:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwko Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17023. Piwko Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 448/18, X GUp 344/18. [BMSiG-16443/2018] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 448/18: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Piwko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62061909609, zamieszkałej w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 344/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Monikę Mysiakowską-Choina, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17023

Dodano: 2018-04-23 10:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwko Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17023. Piwko Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 448/18, X GUp 344/18. [BMSiG-16443/2018] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 448/18: 1. ogłosił upadłość Elżbiety Piwko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62061909609, zamieszkałej w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 344/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Monikę Mysiakowską-Choina, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17023

Dodano: 2018-04-23 10:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwko Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17024. Piwko Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 447/18, X GUp 343/18. [BMSiG-16445/2018] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 447/18: 1. ogłosił upadłość Romana Piwko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56072912659, zamieszkałego w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 343/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Monikę Mysiakowską-Choina, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17024

Dodano: 2018-04-23 10:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwko Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17024. Piwko Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 447/18, X GUp 343/18. [BMSiG-16445/2018] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 447/18: 1. ogłosił upadłość Romana Piwko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56072912659, zamieszkałego w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 343/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Monikę Mysiakowską-Choina, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17024

Dodano: 2018-04-23 10:20:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zdanowicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17025. Zdanowicz Waldemar. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/18, VIII GUp 73/18. [BMSiG-16438/2018] Waldemar Zdanowicz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/18, VIII GUp 73/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 60/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Zdanowicza, zam.: 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 22/5, PESEL 57053011710, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 73/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17025

Dodano: 2018-04-23 10:22:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zdanowicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17025. Zdanowicz Waldemar. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/18, VIII GUp 73/18. [BMSiG-16438/2018] Waldemar Zdanowicz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/18, VIII GUp 73/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 60/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Zdanowicza, zam.: 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 22/5, PESEL 57053011710, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt GUp 73/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17025

Dodano: 2018-04-23 10:22:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

JAMIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17026. JAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lesznowoli. KRS 0000503031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2014 r., sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-16329/2018] Zarządzeniem z dnia 1 marca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jamic Sp. z o.o. w upadłości w Lesznowoli, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 8.02.2018 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17026

Dodano: 2018-04-23 19:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bartkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17027. Bartkowska Joanna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 111/17. [BMSiG-16237/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Bartkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 111/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17027

Dodano: 2018-04-23 19:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Błędowska-Kempińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17028. Błędowska-Kempińska Ewa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/17of. [BMSiG-16324/2018] Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Błędowskiej-Kepmiń- skiej, nr PESEL 71122610343, sygn. akt V GUp 19/17of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17028

Dodano: 2018-04-23 19:54:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cywiński Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17029. Cywiński Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 333/16. [BMSiG-16287/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Kazimierza Cywińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Oświęcimiu, PESEL 44110500850, sygn. akt VIII GUp 333/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 - pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17029

Dodano: 2018-04-23 19:54:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Gotkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17030. Gotkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/17of. [BMSiG-16314/2018] Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Gotkiewicz, nr PESEL 5302160590, sygn. akt V GUp 48/17of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17030

Dodano: 2018-04-23 19:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hupa Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17031. Hupa Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-16361/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Hupy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65070704382, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wiśniowej 30 m. 11, 65-001 Zielona Góra, sygnatura akt V GUp 3/18, zawiadamia, że w dniu 05.04.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17031

Dodano: 2018-04-23 19:56:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jagusiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17032. Jagusiński Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 377/17. [BMSiG-16341/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Jagusińskiego, PESEL: 75092516016, zamieszkałego Poznachowice Górne 27, 32-415 Raciechowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 377/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 - pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17032

Dodano: 2018-04-23 19:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Juryś-Bar Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17033. Juryś-Bar Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/17. [BMSiG-16328/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Anna Juryś-Bar, zam.: Rzeszów, nr PESEL 86120810008, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 122/17). Każdy zainteresowany może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17033

Dodano: 2018-04-23 19:57:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaczmarek Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17034. Kaczmarek Michał. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/17 „of”. [BMSiG-16339/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Kaczmarka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 79040810016, sygn. akt V GUp 60/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 kwietnia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17034

Dodano: 2018-04-23 19:57:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kleśta Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17035. Kleśta Józef. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 235/17. [BMSiG-16273/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 20 marca 2018 roku lista wierzytelności Józefa Kleśta (nr PESEL 51010231595) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 235/17, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17035

Dodano: 2018-04-23 19:58:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kołtan Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17036. Kołtan Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/16. [BMSiG-16283/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Kołtan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 99/16, zawiadamia, że syndyk sporządził dnia 28 marca 2018 roku i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 255 i 256 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17036

Dodano: 2018-04-23 19:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kondraciuk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17037. Kondraciuk Wojciech. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/17. [BMSiG-16284/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kondraciuka (PESEL 68010606856) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 66/17, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17037

Dodano: 2018-04-23 19:59:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kotlińska Ryszarda w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17038. Kotlińska Ryszarda. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/17of. [BMSiG-16320/2018] Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszardy Kotlińskiej, nr PESEL 63051503403, sygn. akt V GUp 71/17of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17038

Dodano: 2018-04-23 19:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17039. Kowalski Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 723/17. [BMSiG-16347/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt X GUp 723/17, prowadzonym wobec Zygmunta Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. Dalekiej 11C m. 13, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, PESEL 60050201813, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 4 kwietnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17039

Dodano: 2018-04-23 20:00:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Malinowska Zyta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17040. Malinowska Zyta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/17, V GUp 79/17. [BMSiG-16356/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, Malinowska Zyta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Świebodzinie, Osiedle Widok 13B, 66-200 Świebodzin, nr PESEL 78122804583, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 79/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie sądu przy pl. Słowiańskim 12, pokój 115. Zgodnie z art. 256. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17040

Dodano: 2018-04-23 20:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mazurek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17041. Mazurek Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 134/17. [BMSiG-16346/2018] Dnia 11 marca 2018 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności upadłej Anny Mazurek, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, i przekazana Sędziemu Komisarzowi (sygn. akt VI GUp 134/17). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można wnieść względem niej sprzeciw zgodnie z art. 256 pu. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 pu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17041

Dodano: 2018-04-23 20:02:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nuszkiewicz Heliodor w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17042. Nuszkiewicz Heliodor. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 837/17. [BMSiG-16343/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym oznaczonym, sygn. akt X GUp 837/17, prowadzonym wobec Heliodora Nuszkiewicza, zamieszkałego przy ul. Anielewicza 37 m. 93, 01-057 Warszawa, PESEL 52040800016, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 9 kwietnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności „0”. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17042

Dodano: 2018-04-23 20:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oporski Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17043. Oporski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 879/17. [BMSiG-16242/2018] W postępowaniu upadłościowym Roberta Oporskiego zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 879/17, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17043

Dodano: 2018-04-23 20:12:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

RAN INVESTMENT Anna Niemczewska w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17044. Niemczewska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAN INVESTMENT Anna Niemczewska w upadłości w Koronowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 58/17. [BMSiG-16233/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Niemczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ran Investment Anna Niemczewska w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 58/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 4.04.2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie, XVWydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17044

Dodano: 2018-04-23 20:13:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Roszczyk Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17045. Roszczyk Zuzanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 93/17. [BMSiG-16086/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Roszczyk, sygn. akt VI GUp 93/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17045

Dodano: 2018-04-23 20:13:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Trafalska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17046. Trafalska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 773/17. [BMSiG-16252/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Trafalskiej (PESEL 51112602480), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 773/17), ogłasza, że sporządzona została I uzupełniająca lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17046

Dodano: 2018-04-23 20:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wasilewska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17047. Wasielewska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 926/17. [BMSiG-16236/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 16 marca 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marty Wasielewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 926/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17047

Dodano: 2018-04-23 20:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorkowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17048. Wieczorkowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/17. [BMSiG-16239/2018] W postępowaniu upadłościowym Macieja Wieczorkowskiego zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 765/17, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17048

Dodano: 2018-04-23 20:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

GC Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17049. GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000343871. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2009 r., sygn. akt X GUp 34/14/3. [BMSiG-16409/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika GC Investment spółka akcyjna w Katowicach, sygn. akt X GUp 34/14/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy IX uzupełniającą listę wierzytelności, listę wierzytelności można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17049

Dodano: 2018-04-23 20:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

GC Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17050. GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000343871. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2009 r., sygn. akt X GUp 34/14/3. [BMSiG-16405/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika GC Investment spółki akcyjnej w Katowicach, sygn. akt X GUp 34/14/3, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy - postanowieniem z dnia 30.03.2018 roku dokonano zmiany na liście wierzytelności dotyczącej wierzyciela PKO BP S.A. w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17050

Dodano: 2018-04-23 20:16:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żebrowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17051. Żebrowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1007/17. [BMSiG-16241/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Żebrowskiego, PESEL 70070806194, sygn. akt X GUp 1007/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17051

Dodano: 2018-04-23 20:17:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Błaszczyk Aleksandra Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17052. Błaszczyk Aleksandra Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 19/18 „of”. [BMSiG-16368/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandry Ewy Błaszczyk, sygn. akt VII GUp 19/18 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 12 kwietnia 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17052

Dodano: 2018-04-23 20:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gierus Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17053. Gierus Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 190/17. [BMSiG-16381/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Alicji Gierus, zam.: Rzeszów (PESEL: 73072302989), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 190/17). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17053

Dodano: 2018-04-23 20:18:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Heisig Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17054. Heisig Jakub. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 215/17/11. [BMSiG-16414/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Heisiga (Jakub Heisig), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego nr PESEL 90122503491, zamieszkałego w Katowicach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 215/17/11, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 3.04.2018 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17054

Dodano: 2018-04-23 20:18:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Matloch Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17055. Matloch Franciszek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 109/17. [BMSiG-16390/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 109/17, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Franciszka Matloch, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17055

Dodano: 2018-04-23 20:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pantula-Wątorek Elfrida w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17056. Pantula-Wątorek Elfrida. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 115/17. [BMSiG-16395/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elfridy Pantula-Wątorek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie, PESEL: 44112102647, sygn. akt VIII GUp 115/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17056

Dodano: 2018-04-23 20:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Firma Handlowa DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17057. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-16375/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękali, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 30 marca 2018 r. syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17057

Dodano: 2018-04-23 20:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szerszeń Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17058. Szerszeń Elżbieta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 91/17. [BMSiG-16398/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Szerszeń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (sygn. akt V GUp „of” 91/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17058

Dodano: 2018-04-23 20:20:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zakłady Mięsne "Potorscy" Sp. Jawna Jan Potorski, Jerzy Potorski w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17059. ZAKŁADY MIĘSNE „POTORSCY” SPÓŁKA JAWNA JAN POTORSKI, JERZY POTORSKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krokowie. KRS 0000088359. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 19/13. [BMSiG-16410/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Mięsnych „Potorscy” spółka jawna Jan Potorski, Jerzy Potorski w upadłości likwidacyjnej w Krokowie (sygn. akt V GUp 19/13) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży uzupełniająca listę wierzytelności nr 9. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17059

Dodano: 2018-04-23 20:21:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

EQUINOX POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17060. EQUINOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000262589. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2006 r., sygn. akt X GUp 673/17. [BMSiG-16416/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Equinox Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000262589), prowadzonym pod sygn. akt X GUp 673/17, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lutego 2018 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17060

Dodano: 2018-04-23 20:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dawidowicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17061. Dawidowicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 228/17, VIII GUp 148/17. [BMSiG-16444/2018] Krystyna Dawidowicz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 228/17, VIII GUp 148/17. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 9 listopada 2017 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 228/17, ogłaszającego upadłość Krystyny Dawidowicz - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17061

Dodano: 2018-04-23 20:22:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oraczewska-Pyśk Luiza w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17062. Oraczewska-Pyśk Luiza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 933/17. [BMSiG-16431/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Luizy Oraczewskiej-Pyśk - sygn. akt X GUp 933/17 - podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 6 kwietnia 2018 r. sporządził i przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17062

Dodano: 2018-04-23 20:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szczapińska-Kreuschner Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17063. Szczapińska-Kreuschner Justyna. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 24/17/11. [BMSiG-16437/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Szczapińskiej-Kreuschner (Justyna Szczapińska-Kreuschner), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej nr PESEL 70022001547, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 24/17/11, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17063

Dodano: 2018-04-23 20:23:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wiśniewska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17064. Wiśniewska Wiesława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/17. [BMSiG-16432/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Wiśniewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 110/17, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17064

Dodano: 2018-04-23 20:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lisiecka Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17065. Lisiecka Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GUp 236/17. [BMSiG-16452/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Lisieckiej, nr PESEL 52021508126, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 236/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17065

Dodano: 2018-04-23 20:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17066. ZPP AUTO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000071229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 3/11. [BMSiG-16435/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ZPP AUTO Sp. z o.o. w Siedlcach - sygn. akt V GUp 3/11 - ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności nr 4, przekazana przez Syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi w dniu 5 kwietnia 2018 r., z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17066

Dodano: 2018-04-23 20:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Białkowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17067. Białkowski Jacek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/16of. [BMSiG-16327/2018] Zarządzeniem z dnia 23 marca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Białkowskiego (PESEL nr 78060407697), sygn. akt V GUp 39/16of, zawiadamia, że plan podziału funduszów masy upadłości Jacka Białkowskiego złożony do Sądu przez syndyka w dniu 29 stycznia 2018 roku można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17067

Dodano: 2018-04-23 20:25:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Łata Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17068. Łata Danuta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 10/17/2. [BMSiG-16240/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Danuty Łaty (Łata) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 10/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17068

Dodano: 2018-04-23 20:26:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RMC FASHION Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17069. RMC FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000302924. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GUp 271/15. [BMSiG-16271/2018] Sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym RMC Fashion Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt X GUp 271/15, można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17069

Dodano: 2018-04-23 20:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogunia Milena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17070. Bogunia Milena. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 22/15/11. [BMSiG-16485/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mileny Boguni (Milena Bogunia) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej nr PESEL 78122604008, zamieszkałej w Tychach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 22/15/11, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył drugi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie wyżej wymienionego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17070

Dodano: 2018-04-23 20:27:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

FEMITA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17071. FEMITA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Chojnicach. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/16. [BMSiG-16353/2018] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości FEMITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach, sygn. akt VI GUp 6/16, ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości obejmującego wierzycieli kategorii II, złożonego przez syndyka w dniu 15 marca 2018 r. Sąd informuje, że ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz poucza o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni zarzutów przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17071

Dodano: 2018-04-23 20:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17072. Kozak Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 231/16. [BMSiG-16440/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Kozak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 231/16, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17072

Dodano: 2018-04-23 20:28:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Broniszewski Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17073. Broniszewski Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 148/16. [BMSiG-16413/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 148/16, dotyczącej upadłości Eugeniusza Broniszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dnia 5 lutego 2018 r. syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały objęte planem mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty stosownie do treści przepisu art. 349 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17073

Dodano: 2018-04-23 20:28:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andziak Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17074. Andziak Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1425/17, X GUp 121/18. [BMSiG-16441/2018] Kamil Andziak, zamieszkały w Konstancinie-Jeziornie, PESEL 90021004457, sygn. akt X GU 1425/17/X GUp 121/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r. (sygn. akt X GU 1425/17) umorzył postępowanie prowadzone wobec Kamila Andziaka, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie (PESEL: 90021004457), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tomasz Kaczorowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17074

Dodano: 2018-04-23 20:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zarzycka Martyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17075. Zarzycka Martyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/17 of. [BMSiG-16254/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 14.3.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 6.3.2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Martyny Zarzyckiej (PESEL: 86070912221), zamieszkałej w Brzegu Dolnym, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 42/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17075

Dodano: 2018-04-23 20:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Żmuda Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17076. Żmuda Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 135/17 of. [BMSiG-16253/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 19 lutego 2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Marii Żmudy (PESEL: 62052311709), zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 135/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17076

Dodano: 2018-04-23 20:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dziekoński Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 17077. Dziekoński Wiesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 80/16. [BMSiG-16258/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydziale Gospodarczym, w Sekcji Upadłościowej, w postępowaniu upadłościowym Wiesława Dziekońskiego (PESEL: 61010501114), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), sygn. akt V GUp 80/16, zwołuje na dzień 25 maja 2018 r. zgromadzenie wierzycieli, które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, o godz. 1300 sala 229, którego przedmiotem będzie głosowanie nad układem. Jednocześnie zawiadamia, że poprzedni termin zgromadzenia wierzycieli wyznaczony na dzień 27.04.2018 r. został odwołany. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 80/16, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 25 maja 2018 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 25 maja 2018 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonej liście wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału - w zgromadzeniu wierzycieli - wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym [materialnym] do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc.). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Sędzia komisarz SSR Małgorzata Kątna MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17077

Dodano: 2018-04-23 20:31:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Arkadiusz Michalczuk AT Agencja Handlowo-Usługowa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17079. Michalczuk Arkadiusz przedsiębiorca prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Michalczuk AT Agencja Handlowo-Usługowa w Giżycku. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/16. [BMSiG-16234/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Michalczuka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Michalczuk „AT” Agencja Handlowo-Usługowa w Giżycku w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 50/16), syndyk sporządził opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17079

Dodano: 2018-04-23 20:32:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

DASE S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17081. DASE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Świdnicy. KRS 0000377029. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2011 r., sygn. akt VI GUp 65/17. [BMSiG-16255/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej upadłego DASE SA Świdnica położonej przy ulicy Armii Krajowej 17, lokal B3, B5, B6, B7, w Świdnicy. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17081

Dodano: 2018-04-23 20:34:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Giżyńska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17082. Giżyńska Joanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 95/17, V GUp 56/17. [BMSiG-16286/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Joanny Giżyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76062309726, sygn. akt V GUp 56/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 95/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17082

Dodano: 2018-04-23 20:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Malinowska Zyta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17083. Malinowska Zyta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 89/17, V GUp 79/17. [BMSiG-16334/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, Malinowska Zyta - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Świebodzinie, Osiedle Widok 13B, 66-200 Świebodzin, nr PESEL 78122804583, ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości - należącej do upadłej - położonej we wsi Jeziory 45, i w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17083

Dodano: 2018-04-23 20:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świetlicka Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17085. Świetlicka Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 770/17. [BMSiG-16228/2018] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Świetlickiej, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim (sygn. akt postępowania upadłościowego X GUp 770/17), sprzeda wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 29, położonego przy ul. Bohaterów Modlina 63 w Nowym Dworze Mazowieckim, o powierzchni 47,18 m2 , oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 1,87 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00060924/6, wraz z udziałem w wysokości 46/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, za łączną cenę (cena wywoławcza) nie niższą niż 63.730,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych). Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka (ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa). Nieruchomość można oglądać po uprzednim, telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, w terminach wyznaczonych przez syndyka. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r., do godz. 1600, jak również zobowiązani są wpłacić wadium na rachunek masy upadłości o numerze 07 1090 1753 0000 0001 3536 8802 (prowadzonym w BZ WBK S.A.) w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu 10 maja 2018 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty na rachunku masy upadłości, a nie zlecenie wykonania przelewu w banku oferenta). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2018 r., o godz. 1230, w biurze syndyka. Jeżeli złożona zostanie więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu, syndyk przeprowadzi aukcję. Zasady przeprowadzenia przedmiotowego konkursu ofert szczegółowo normuje następujący regulamin: WARUNKI KONKURSU OFERT I AUKCJI na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 29 położonego przy ul. Bohaterów Modlina 63 w Nowym Dworze Mazowieckim, o powierzchni 47,18 m2, oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 1,87 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00060924/6, wraz z udziałem w wysokości 46/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli (zwanego dalej również „Nieruchomością”) § 1 Przedmiot konkursu ofert 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 29, położonego przy ul. Bohaterów Modlina 63 w Nowym Dworze Mazowieckim, o powierzchni 47,18 m2 , oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 1,87 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00060924/6, wraz z udziałem w wysokości 46/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. UWAGA: syndyk informuje potencjalnych zainteresowanych nabyciem przedmiotowej Nieruchomości o możliwości nabycia drugiego udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 29 położonego przy ul. Bohaterów Modlina 63 w Nowym Dworze Mazowieckim, o powierzchni 47,18 m2 , oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 1,87 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00060924/6, wraz z udziałem w wysokości 46/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, w ramach postępowania upadłościowego małżonka Upadłej, pana Tadeusza Świetlickiego, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt X GUp 769/17, w którym do pełnienia funkcji syndyka został powołany Mikołaj Lenart. Konkurs ofert na sprzedaż omawianego w tym miejscu składnika masy upadłości pana Tadeusza Świetlickiego poprzedzać będzie konkurs ofert na nabycie Nieruchomości. 2. Operat szacunkowy Nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego z dnia 11 grudnia 2017 roku jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 770/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne konkursu ofert/aukcji 1. Przedmiot konkursu ofert zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert (lub dodatkowo aukcji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do konkursu ofert/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia; b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 63.730,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych). 2. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 9 maja 2018 r. na adres biura syndyka (ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa). 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka masy upadłości pani Ireny Świetlickiej wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 70/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Ireny Świetlickiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, jak również numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za Nieruchomość winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu ofert. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, jak również że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, opłat i podatków związanych z nabyciem Nieruchomości oraz zawarciem umowy sprzedaży, w tym ewentualnych kosztów opróżnienia Nieruchomości z ruchomości stanowiących jej wyposażenie i pozostawionych przez Upadłego. h) Oświadczenie, iż oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży. i) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). j) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów oferenta na nabycie przedmiotu konkursu ofert, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, które to potwierdzają). k) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w konkursie ofert i aukcji. l) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. m) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. n) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. o) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu konkursu ofert, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmał- żonka biorącego udział w licytacji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ireny Świetlickiej w upadłości w banku BZ WBK S.A. o numerze: 07 1090 1753 0000 0001 3536 8802, z dopiskiem „Konkurs ofert - sygn. akt. X GUp 770/17” najpóźniej do dnia 10 maja 2018 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Konkurs ofert 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka (ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa) dnia 11 maja 2018 roku, o godzinie 1230. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. 3. Konkurs ofert w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Ireny Świetlickiej w upadłości lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. k). 5. Przystępując do konkursu ofert, syndyk wykonuje nastę- pujące czynności: 1. ustala liczbę złożonych ofert, 2. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów, 3. otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu konkursu ofert, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki konkursu ofert oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (licytacji ustnej) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za Nieruchomość, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie konkursu ofert i zawarcie umowy sprzedaży 1. Syndyk dokonuje wyboru oferenta po przeprowadzeniu czynności opisanych w § 5 i § 6. 2. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano, podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie, najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. 4. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w § 7 pkt 9, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 5. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 6. Nabywcę obciążają wszelkie koszty (koszty te obejmują w szczególności: wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego i sporządzenie wypisów aktu notarialnego, w tym wypisów dla właściwych urzędów i sądu wieczystoksięgowego, wypisów dla syndyka oraz wypisu lub wypisów dla kupującego - obliczone według stawek równych stawkom maksymalnym wynikającym z właściwych przepisów prawa; opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej, w tym również ewentualnych wniosków o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej), podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot konkursu ofert. 8. Sprzedaż Nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży. 11. Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. 12. Syndyk informuje, że w Nieruchomości zamieszkują małżonkowie Świetliccy, którzy na podstawie postanowień Sędziego komisarza z dnia 29 listopada 2017 r. mogą korzystać z Nieruchomości do czasu sprzedaży przedmiotowego składnika majątku Upadłego. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17085

Dodano: 2018-04-23 20:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Borowiec Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17087. Borowiec Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/17. [BMSiG-16275/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Borowiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 84/17), syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie nieruchomości upadłego - własnościowego gruntowej dz.ew. 922, położonej w Dąbrówce, gmina Rzezawa, powiat Bocheński, woj. małopolskie, Księga Wieczysta o numerze TR1O/00044568/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17087

Dodano: 2018-04-23 20:42:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Matysik Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17088. Matysik Mirosława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/17, V GUp 57/17. [BMSiG-16281/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Matysik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 69051208546) - sygn. akt V GUp 57/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 85/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzaty Olszewskiej - na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzatę Kowalską. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17088

Dodano: 2018-04-23 20:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Chodkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17089. Chodkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/16, V GUp 84/16. [BMSiG-16295/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chodkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 81070609380) - sygn. akt V GUp 84/16, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt V GU 142/16 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17089

Dodano: 2018-04-23 20:43:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dulęba Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17090. Dulęba Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/17. [BMSiG-16330/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Dulęby, sygn. akt X GUp 338/17, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Fiołków w Warszawie, o powierzchni 82,19 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00424425/2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 10415/82444, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z udziałem w nieruchomości wspólnej związane jest prawo do wyłącznego korzystania z powierzchni pomocniczej o powierzchni 10,46 m2 oraz stanowiska parkingowego numer 6 o powierzchni 11,50 m2 za cenę nie niższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 16 maja 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119, o godzinie 1200. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17090

Dodano: 2018-04-23 20:44:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dulęba Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17091. Dulęba Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/17. [BMSiG-16333/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Dulęby, sygn. akt X GUp 338/17, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu 1/4 prawa własności gruntu niezabudowanego, przyległego do ulicy Sezamkowej (działka ewid. 81/1), położonego prostopadle do ul. Jana Pawła II w Ząbkach. Dla przedmiotowej działki ewid. nr 81/12 Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00121089/3, za cenę nie niższą niż 6.800,00 (sześć tysięcy osiemset) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 16 maja 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119, o godzinie 1240. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17091

Dodano: 2018-04-23 20:46:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajda Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17092. Gajda Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1072/17. [BMSiG-16326/2018] Katarzyna Gajda, zam. w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23B/61 (kod pocztowy: 01-102), PESEL: 81090411161, sygn. akt X GUp 1072/17. Syndyk masy upadłości, w związku ze zobowiązaniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Gajdy, sygn. akt X GUp 1072/17, obwieszcza o złożeniu przez syndyka do akt opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Jana Olbrachta 23 w Warszawie, oraz udziału w lokalu użytkowym (garażu), z którym związane jest prawo do korzystania z jednego miejsca postojowego, objętych księgami wieczystymi KW WA4M/00204446/3, WA4M/00409432/9 oraz WA4M/00408887/6, a także informuje, że w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17092

Dodano: 2018-04-23 20:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gajewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17093. Gajewska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 91/18. [BMSiG-16399/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Gajewskiej (PESEL 67052701563) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 91/18), ogłasza, o sporządzeniu w dniu 4.04.2018 r., przez rzeczoznawcę majątkowego opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Krakowie przy ul. Alojzego Horaka 11, oznaczonej jako Dz. Ew 696, objętej KW KR1P/00082243/8, z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na opis i szacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17093

Dodano: 2018-04-23 20:48:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gryniewicz Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17094. Gryniewicz Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 36/17. [BMSiG-16340/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 2 Syndyk masy upadłości Renaty Gryniewicz zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału 1/6 części prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr. ewidencyjnych: 15, 17, 42/1, 43, 49/1, 91, 92, 277, 278/1, 279/1, 279/2, 310, 311, 332/4 o łącznej powierzchni 15,2751 ha, położonych w różnych częściach wsi Majdan, gmina Siennica, w powiecie Mińskim, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SI1M/00010533/3. Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 88.641,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych) brutto. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Renaty Gryniewicz (przetarg nr 2 - Majdan)” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 36/17” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 8.864,10 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 10/100) na rachunek bankowy masy upadłości: 61 1090 2590 0000 0001 3398 4029 z dopiskiem „Przetarg nr 2 - sygn. akt. X GUp 36/17 - Majdan” najpóźniej do dnia 23 maja 2018 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 maja 2018 r., o godz. 1030, sala 119, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, oraz na stronie internetowej Syndyka: www. kancelariagrenda.pl. Sędzia komisarz oraz Syndyk masy upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17094

Dodano: 2018-04-23 20:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gryniewicz Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17095. Gryniewicz Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 36/17. [BMSiG-16342/2018] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Renaty Gryniewicz zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 38/5 i 38/6 o łącznej powierzchni 2.502 m2 oraz budynku mieszkalnego, wolnostojącego, jednorodzinnego, o powierzchni użytkowej 159,45 m2 i budynku garażowego, dwustanowiskowego o powierzchni użytkowej 47,9 m2, położonej w Małocicach, ul. Jasna 8, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WA1N/00056490/3, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. domu jednorodzinnego ujawnionych w spisie inwentarza z dnia 16 lutego 2017 r. pod poz. 3-10. Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 484.212,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych) brutto, przy czym wartość oszacowania prawa własności nieruchomości stanowi kwotę 481.392,00 zł, zaś wartość oszacowania ruchomości stanowi kwotę 2.820,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Renaty Gryniewicz - Małocice” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 36/17” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 48.421,20 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 20/100) na rachunek bankowy masy upadłości: 61 1090 2590 0000 0001 3398 4029 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 36/17 - Małocice” najpóźniej do dnia 23 maja 2018 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 maja 2018 r., o godz. 1000, sala 119, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, oraz na stronie internetowej Syndyka: www. kancelariagrenda.pl. Sędzia komisarz oraz Syndyk masy upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17095

Dodano: 2018-04-23 20:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Grzesik Bernard Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17096. Grzesik Bernard Ryszard. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/16, V GUp 18/17. [BMSiG-16296/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Bernarda Ryszarda Grzesika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78092009272) - sygn. akt V GUp 18/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 165/16 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17096

Dodano: 2018-04-23 20:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kamiński Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17097. Kamiński Adrian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 172/16, GUp 8/17. [BMSiG-16270/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Adriana Kamińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 93091805414) - sygn. akt V GUp 8/17, został zmieniony i ustanowiony postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 172/16, Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Kowalską. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17097

Dodano: 2018-04-23 20:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piwowarczuk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17099. Piwowarczuk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 446/15. [BMSiG-16277/2018] Syndyk masy upadłości Agnieszki Piwowarczuk w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 446/15, obwieszcza o konkursie ofert dotyczącym sprzedaży wchodzących w skład masy upadłości: 1. wierzytelności przysługującej względem Pana Andrzeja Demediuka, w kwocie głównej 12.200,00 zł wraz z należnościami ubocznymi, wynikającej z tytuły wykonawczego nakazu zapłaty z dnia 1 września 2016 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, sygn. akt I Nc 2832/16, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 roku, za cenę nie niższą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych); 2. wierzytelności przysługującej względem Koneksim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000209990) w kwocie głównej 1.485.105,81 zł wraz z należnościami ubocznymi, wynikającej z tytułu należnego zwrotu ceny, nadpłaty ceny oraz kary umownej w związku z odstąpieniem od przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości nr 2/E/2011 z dnia 9 maja 2011 roku, za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Oferty na obydwie wierzytelności należy składać pisemnie w Biurze Syndyka w Warszawie (02-784) przy ulicy Pięciolinii 3, lub przesyłać je na adres tego Biura listami poleconymi. Złożenie ważnej oferty uwarunkowane jest wpłatą wadium na rachunek bankowy masy upadłości (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości) w wysokości: pkt 1. wadium w wysokości 300,00 zł, pkt 2. wadium w wysokości 50.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz warunki ich sprzedaży można uzyskać pod adresem e-mail: oferty@wydrzynski.com.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17099

Dodano: 2018-04-23 20:54:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kaczmarczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17100. Kaczmarczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/17, V GUp 40/17. [BMSiG-16292/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kaczmarczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79092113297) - sygn. akt V GUp 40/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 55/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17100

Dodano: 2018-04-23 20:55:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Richter Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17101. Richter Paulina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/17. [BMSiG-16367/2018] Syndyk masy upadłości Pauliny Richter, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VI GUp 9/17, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu ustalonym przez Sędziego komisarza ogłasza pisemny ofertowy na sprzedaż prawa własności do udziału 1/2 niewydzielonej części do: I. nieruchomości lokalowej mieszkaniowej nr 21 w budynku nr 42, wraz z pomieszczeniem przynależnych nr 15A, i udziałem w 75/10000 w częściach wspólnych nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców, obręb 19 Mały Kack. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Weczystą KW nr GD 1Y/00101382/7. Dla budynku i gruntu, w którym usytuowany jest wyceniany lokal Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1Y/000003870/8; II. prawa własności do udziału 5/4260 części w działkach nr 2166, 2172, 2174, 2175 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Strzelców, obręb 19 Mały Kack. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1 Y/00096175/4, którego wartość na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym wynosi 90 422,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 50/100 gr) za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 90 422,50 zł. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres ap.syndyk@amail. com lub telefonicznie pod nr tel. 730802931. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 730 802 931, w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Oferty należy składać do dnia 25 maja 2018 r. osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 9/17, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenie, o których mowa w § 8 regulaminu wg. zał. 1 i 2 do regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Jacek Werengowski, sygn. akt VI GUp 9/17, z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9 042,25 zł przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego w Banku Zachodnim WBK S.A. nr: 86 1090 2620 0000 0001 3407 8913, w terminie do dnia 25 maja 2018 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek Upadłego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 maja 2018 r., o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - w Sali B65. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17101

Dodano: 2018-04-23 20:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzelczak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17102. Strzelczak Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 980/17. [BMSiG-16312/2018] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Marty Strzelczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 980/17, w trybie art. 320 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Poznaniu, osiedle Stefana Batorego, nr budynku 41, nr lokalu 9, identyfikator lokalu 306401_1.0053.AR_17.146/10.1_BUD.9_ LOK, 60-687 Poznań, województwo wielkopolskie, która jest wpisana do księgi wieczystej pod nr PO1P/00255397/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w gruncie, który wpisany jest do księgi wieczystej pod nr PO1P/00222275/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal mieszkalny ma powierzchnię 55,30 m2 i w skład jego wchodzi stanowi pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z w.c. oraz korytarz; do lokalu przynależy balkon oraz pomieszczenie piwniczne; znajduje się na 2 piętrze, kondygnacja 3,0. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej o numerze PO1P/00222275/4, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 553/51976 części. 1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Barbarę Niedziela, z dnia 5 lutego 2018 roku, jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 980/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 330.800,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy osiemset złotych). 3. Zainteresowani powinni składać oferty do Sędziego komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2018 roku na adres: Sędzia komisarz SSR Piotr Kędzierski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 980/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Marty Strzelczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydziestu trzech tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marta Strzelczak w upadłości w banku Alior Bank S.A. o numerze: 02 2490 0005 0000 4000 5441 3707, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 980/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 czerwca 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godzinie 1100. 7. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 8. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta. 9. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty zwią- zane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 10. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje są dostępne u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17102

Dodano: 2018-04-23 20:58:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Śwital-Berkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17103. Śwital-Berkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/17, V GUp 52/17. [BMSiG-16298/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Ewy Śwital-Berkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 59040917784) - sygn. akt V GUp 52/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 89/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17103

Dodano: 2018-04-23 20:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17105. Wróblewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 378/17. [BMSiG-16338/2018] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wróblewskiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (o powierzchni użytkowej 242,43 m2 ), położonej przy ul. Mazowieckiej 64A w Budach Zaklasztornych, o powierzchni 2.530 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00039217/8, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. budynku ujawnionymi w spisie inwentarza z dnia 11 lipca 2017 r. pod poz. 1-28. Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 419.267,50 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100), przy czym wartość oszacowania prawa własności nieruchomości stanowi kwotę 410.800,00 zł, zaś wartość oszacowania ruchomości stanowi kwotę 8.467,50 zł. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 378/17” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2018 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 41.926,75 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 75/100) na rachunek bankowy masy upadłości: 54 1090 2590 0000 0001 3464 5598, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 378/17” najpóźniej do dnia 14 maja 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 maja 2018 roku, o godz. 1445, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, oraz na stronie internetowej Syndyka: www. kancelariagrenda.pl. Sędzia komisarz oraz Syndyk masy upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17105

Dodano: 2018-04-23 21:00:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysocka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17106. Wysocka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/16, V GUp 76/16. [BMSiG-16289/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Wysockiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60052700242, sygn. akt V GUp 76/16, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt V GU 125/16 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17106

Dodano: 2018-04-23 21:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysocki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17107. Wysocki Andrzej Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/16, V GUp 75/16. [BMSiG-16280/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Arkadiusza Wysockiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 57080701835) - sygn. akt V GUp 75/16, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt V GU 126/16 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Kowalską. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17107

Dodano: 2018-04-23 21:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gepchard Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17110. Gepchard Wioletta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 119/17. [BMSiG-16525/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Wioletty Gepchard - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 80071510327, sygn. akt V GUp 119/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 119/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzaty Olszewskiej - na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku - Małgorzatę Kowalską. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17110

Dodano: 2018-04-23 21:03:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 17166. „MEGAWIND POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000255515. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-16256/2018] ZAWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Zawiadamia się, że Sąd Restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym, otwartym wobec dłużnika „MEGAWIND POLSKA”- sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS 0000255515), w sprawie o sygn. akt XII GRp 2/17 w dniu 10 kwietnia 2018 r. na rozprawie wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu dłużnika z wierzycielami. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie - za pośrednictwem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). Nadzorca sądowy Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17166

Dodano: 2018-04-23 21:04:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 17167. Amenda Stanisław Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław w Grudusku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-16262/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Stanisława Wiesława Amendy - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Innovative Wood Drying & Consulting Amenda Stanisław, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczono na dzień 23 maja 2018 roku, godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, sala 111. Określono, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17167

Dodano: 2018-04-23 21:06:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

POLMAK Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17168. POLMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ziębicach. KRS 0000478480. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2013 r., sygn. akt VI GRp 1/18. [BMSiG-16261/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Polmak sp. z o.o. w Ziębicach, sygn. akt VI GRp 1/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać spis wierzytelności w czytelni Sądu przy ul Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17168

Dodano: 2018-04-23 21:08:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ENERGOMONTAŻ ŚWIĘTOCHŁOWICE Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 17169. „ENERGOMONTAŻ ŚWIĘTOCHŁOWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000135182. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grudnia 2002 r., sygn. akt X GRp 11/17/3. [BMSiG-16358/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika „Energomontaż Świętochłowice” Sp. z o.o. w Chorzowie, sygn. sprawy X GRp 11/17/3, w dniu 24.01.2018 roku wydane zostało postanowienie stwierdzające przyjęcie układu przez wierzycieli, a następnie w dniu 16.02.2018 r. wydano postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Nadto informuję, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, Wojciech Zymek będzie pełnił funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17169

Dodano: 2018-04-23 21:09:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AQUACOMS Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 17170. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GRs 11/17. [BMSiG-16290/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku umorzone zostało postępowanie sanacyjne otwarte w stosunku do spółki Aquacoms sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt X GRs 11/17. Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Ponadto poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17170

Dodano: 2018-04-23 21:10:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

POLMAK Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 17172. POLMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ziębicach. KRS 0000478480. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2013 r., sygn. akt VI GRp 1/18. [BMSiG-16268/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym Polmak Sp. z o.o. zawiadamia że w dniu 28 maja 2018 r., o godzinie 1230, w sali 102 Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli Polmak Sp. z o.o. zwołane w celu głosowania nad układem. Głosować można pisemnie lub ustnie na posiedzeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17172

Dodano: 2018-04-23 21:13:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

P.P.H.U. EWA Ewa Nogaj

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17173. Nogaj Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. EWA Ewa Nogaj w Pruszkowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 5/17. [BMSiG-16374/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu układowym Ewy Nogaj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „EWA” Ewa Nogaj w Pruszkowie, numer NIP 6222273954, REGON 30216272, sygn. akt V GRu 5/17, nadzorca sądowy złożył w dniu 23.03.2018 r. uzupełniający spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17173

Dodano: 2018-04-23 21:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

BUDOWNICTWO LĄDOWE Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 17174. BUDOWNICTWO LĄDOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000444091. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2012 r., sygn. akt XII GRu 1/17. [BMSiG-16421/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli BUDOWNICTWO LĄDOWE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 000444091 w dniu 27 marca 2018 roku o następującej treści: 1. Grupa nr 1 obejmująca wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. 2. Grupa nr 2 obejmująca wierzycieli posiadających wierzytelności w łącznej kwocie równej lub mniejszej niż 10.000,00 zł. 3. Grupa nr 3 obejmująca wierzycieli posiadających wierzytelności w łącznej kwocie większej niż 10.000,00 zł. Sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego: a) Grupa nr 1: spłata bez redukcji zobowiązań w 3 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, b) Grupa nr 2: redukcja zobowiązań ujętych w spisie wierzytelności o 25% oraz redukcja odsetek należnych wierzycielom liczonych po dniu otwarcia postępowania układowego o 25%, spłata tak zredukowanych zobowiązań w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, c) Grupa nr 3: redukcja zobowiązań ujętych w spisie wierzytelności o 35% oraz redukcja odsetek należnych wierzycielom liczonych po dniu otwarcia postępowania układowego o 35%, spłata tak zredukowanych zobowiązań w 20 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu układowym dłużnika „Budownictwo Lądowe” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XII GRu 1/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17174

Dodano: 2018-04-23 21:16:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PST SANOCKI Sp. J.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17175. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PST SANOCKI SPÓŁKA JAWNA w Radymnie. KRS 0000080846. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRs 1/17. [BMSiG-16660/2018] OBWIESZCZENIE Zarządca masy sanacyjnej PHU PST Sanocki Sp. j. w restrukturyzacji z siedzibą w Radymnie przy ul. Złota Góra 19, 37-500 Radymno, nr KRS 0000080846, nr NIP 7921017370, zawiadamia, iż w dniu 27 marca 2018 roku złożył uzupełniony spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygn. akt V GRs 1/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17175

Dodano: 2018-04-23 21:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

WELET EUROPA Sp. z o.o.

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17176. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GRu 1/18. [BMSiG-16337/2018] Sędzia komisarz postępowania układowego Welet Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w restrukturyzacji, sygn. akt VII GRu 1/18, ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508), a gdy oświadczenia nie złożył, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie wskazanym wyżej dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom art. 92 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17176

Dodano: 2018-04-23 21:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bień Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17216. Bień Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 49/18/of [BMSiG-16479/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 49/18 „of”, w dniu 9 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Agnieszki Bień, zamieszkałej w Kwasowie 48, 76-100 Sławno, nr PESEL 83062813009; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 51/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17216

Dodano: 2018-04-25 09:09:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bień Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17216. Bień Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 49/18/of [BMSiG-16479/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 49/18 „of”, w dniu 9 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Agnieszki Bień, zamieszkałej w Kwasowie 48, 76-100 Sławno, nr PESEL 83062813009; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 51/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17216

Dodano: 2018-04-25 09:09:24 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 09:10:48

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Brejnak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17217. Brejnak Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/18, VIII GUp 80/18. [BMSiG-16447/2018] Marta Brejnak. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/18, VIII GUp 80/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 93/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Marty Brejnak, zam.: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lazurowa 1, PESEL 80121310369, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 80/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17217

Dodano: 2018-04-25 09:10:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Brejnak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17217. Brejnak Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/18, VIII GUp 80/18. [BMSiG-16447/2018] Marta Brejnak. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/18, VIII GUp 80/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 93/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Marty Brejnak, zam.: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lazurowa 1, PESEL 80121310369, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 80/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17217

Dodano: 2018-04-25 09:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chmiel Agnieszka i Chmiel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17218. Chmiel Agnieszka i Chmiel Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 50/18. [BMSiG-16533/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 50/18, ogłosił upadłość Agnieszki Chmiel (nr PESEL 79072706945) i Pawła Chmiel (nr PESEL 78062910450) - nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyznaczył syndyka w osobie Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17218

Dodano: 2018-04-25 09:12:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chmiel Agnieszka i Chmiel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17218. Chmiel Agnieszka i Chmiel Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 50/18. [BMSiG-16533/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 50/18, ogłosił upadłość Agnieszki Chmiel (nr PESEL 79072706945) i Pawła Chmiel (nr PESEL 78062910450) - nieprowadzących działalności gospodarczej. Wyznaczył syndyka w osobie Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17218

Dodano: 2018-04-25 09:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chmielowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17219. Chmielowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 538/17. [BMSiG-16493/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 538/17 ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Chmielowskiego, zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 86091707756, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848, z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17219

Dodano: 2018-04-25 09:13:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chmielowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17219. Chmielowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 538/17. [BMSiG-16493/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 538/17 ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Chmielowskiego, zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 86091707756, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848, z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17219

Dodano: 2018-04-25 09:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czajkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17220. Czajkowska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 537/17, XII GUp 130/18. [BMSiG-16653/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 537/17 ogłoszono upadłość Beaty Czajkowskiej, PESEL 66081204346, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-100 Gliwice, ul. A. Skowrońskiego 13a/2, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2000), prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 130/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17220

Dodano: 2018-04-25 09:18:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czajkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17220. Czajkowska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 537/17, XII GUp 130/18. [BMSiG-16653/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 537/17 ogłoszono upadłość Beaty Czajkowskiej, PESEL 66081204346, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-100 Gliwice, ul. A. Skowrońskiego 13a/2, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2000), prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 130/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17220

Dodano: 2018-04-25 09:18:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Drożdż Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17221. Drożdż Joanna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/18. [BMSiG-16469/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13.03.2018 r. została ogłoszona upadłość Joanny Drożdż, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 79032919309, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 59/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17221

Dodano: 2018-04-25 09:19:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Drożdż Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17221. Drożdż Joanna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/18. [BMSiG-16469/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13.03.2018 r. została ogłoszona upadłość Joanny Drożdż, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 79032919309, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Zbigniewa Szymczyka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 59/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17221

Dodano: 2018-04-25 09:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dziuk Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17222. Dziuk Zdzisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 49/18 of, V GUp 58/18 of. [BMSiG-16655/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 49/18 of ogłosił upadłość Zdzisława Dziuk, zamieszkałego: 49-200 Strzegów 44 (PESEL 53030801235), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 58/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17222

Dodano: 2018-04-25 09:20:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dziuk Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17222. Dziuk Zdzisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 49/18 of, V GUp 58/18 of. [BMSiG-16655/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 49/18 of ogłosił upadłość Zdzisława Dziuk, zamieszkałego: 49-200 Strzegów 44 (PESEL 53030801235), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 58/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17222

Dodano: 2018-04-25 09:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fiszer Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17224. Fiszer Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 24/18, X GUp 350/18. [BMSiG-16667/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 24/18, ogłosił upadłość Pawła Fiszera, zamieszkałego w Łomiankach, PESEL: 79070812875, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 350/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17224

Dodano: 2018-04-25 09:22:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fiszer Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17224. Fiszer Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 24/18, X GUp 350/18. [BMSiG-16667/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 24/18, ogłosił upadłość Pawła Fiszera, zamieszkałego w Łomiankach, PESEL: 79070812875, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 350/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17224

Dodano: 2018-04-25 09:22:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gizler Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17225. Gizler Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/17, VIII GUp 63/18. [BMSiG-16575/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 617/17, ogłosił upadłość Renaty Gizler (PESEL: 82102108262), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wróbla 63/3 (53-407 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 63/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17225

Dodano: 2018-04-25 09:23:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gizler Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17225. Gizler Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/17, VIII GUp 63/18. [BMSiG-16575/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 617/17, ogłosił upadłość Renaty Gizler (PESEL: 82102108262), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wróbla 63/3 (53-407 Wrocław), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 63/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17225

Dodano: 2018-04-25 09:23:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jaworek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17226. Jaworek Krystyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 238/17. [BMSiG-16470/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 238/17, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Krystyny Jaworek, zamieszkałej w Wałbrzychu, ulica Basztowa 64/10, PESEL 54012409528, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17226

Dodano: 2018-04-25 09:24:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jaworek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17226. Jaworek Krystyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 238/17. [BMSiG-16470/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 238/17, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Krystyny Jaworek, zamieszkałej w Wałbrzychu, ulica Basztowa 64/10, PESEL 54012409528, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17226

Dodano: 2018-04-25 09:24:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kachel Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17227. Kachel Karol. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 322/17. [BMSiG-16491/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 322/17, ogłosił upadłość dłużnika Karola Kachel, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 79021312935, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17227

Dodano: 2018-04-25 09:25:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kachel Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17227. Kachel Karol. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 322/17. [BMSiG-16491/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 322/17, ogłosił upadłość dłużnika Karola Kachel, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 79021312935, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17227

Dodano: 2018-04-25 09:25:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kajda Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17228. Kajda Antoni. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 675/17/11, X GUp 58/18/3. [BMSiG-16687/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 kwietnia 2018 r. pod sygn. akt X GU 675/17/11 ogłoszona została upadłość Antoniego Kajdy (Antoni Kajda), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 46061706275, zamieszkałego w Sosnowcu (41-208) przy ul. Adama Śliwki 13 m. 22. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 58/18/3. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, a na syndyka Patrycję Kozioł (Patrycja Kozioł), posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 941. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17228

Dodano: 2018-04-25 09:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kajda Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17228. Kajda Antoni. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 675/17/11, X GUp 58/18/3. [BMSiG-16687/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 kwietnia 2018 r. pod sygn. akt X GU 675/17/11 ogłoszona została upadłość Antoniego Kajdy (Antoni Kajda), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 46061706275, zamieszkałego w Sosnowcu (41-208) przy ul. Adama Śliwki 13 m. 22. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 58/18/3. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, a na syndyka Patrycję Kozioł (Patrycja Kozioł), posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 941. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17228

Dodano: 2018-04-25 09:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kamiński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17229. Kamiński Jerzy. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 59/18 „of”, VII GUp 53/18 „of”. [BMSiG-16608/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 59/18 „of”, w dniu 12 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jerzego Kamińskiego, nr PESEL 61112106693, zamieszkałego, ul. Zwycięzców 5/6, 78-100 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 53/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17229

Dodano: 2018-04-25 09:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kamiński Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17229. Kamiński Jerzy. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 59/18 „of”, VII GUp 53/18 „of”. [BMSiG-16608/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 59/18 „of”, w dniu 12 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jerzego Kamińskiego, nr PESEL 61112106693, zamieszkałego, ul. Zwycięzców 5/6, 78-100 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 53/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17229

Dodano: 2018-04-25 09:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dłubakowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17230. Dłubakowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 117/18, X GUp 358/18. [BMSiG-16669/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 117/18 postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Dłubakowskiego (PESEL: 55061000890), zamieszkałego przy ul. Pustelnickiej 10 m. 1, 04-170 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 358/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17230

Dodano: 2018-04-25 09:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dłubakowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17230. Dłubakowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 117/18, X GUp 358/18. [BMSiG-16669/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 117/18 postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Dłubakowskiego (PESEL: 55061000890), zamieszkałego przy ul. Pustelnickiej 10 m. 1, 04-170 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 358/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17230

Dodano: 2018-04-25 09:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17231. Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 121/18, V GUp 114/18. [BMSiG-16615/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V GU 121/18) ogłosił upadłość Małgorzaty Kiełtyka-Czyżowicz, zamieszkałej: Jareniówka, PESEL 69090110280, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym’’. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 114/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17231

Dodano: 2018-04-25 09:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17231. Kiełtyka-Czyżowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 121/18, V GUp 114/18. [BMSiG-16615/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V GU 121/18) ogłosił upadłość Małgorzaty Kiełtyka-Czyżowicz, zamieszkałej: Jareniówka, PESEL 69090110280, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Janda oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym’’. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 114/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17231

Dodano: 2018-04-25 09:30:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kruk Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17232. Kruk Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 12/18, XI GUp 63/18. [BMSiG-16466/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 12/18 ogłosił upadłość dłużnika Mieczysława Kruka (PESEL: 63010117737), zam. w Mosinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 63/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Stoleckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1190. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużnika. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17232

Dodano: 2018-04-25 09:31:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kruk Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17232. Kruk Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 12/18, XI GUp 63/18. [BMSiG-16466/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 12/18 ogłosił upadłość dłużnika Mieczysława Kruka (PESEL: 63010117737), zam. w Mosinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 63/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Stoleckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1190. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużnika. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17232

Dodano: 2018-04-25 09:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mandziuk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17233. Mandziuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 31/18, X GUp 326/18. [BMSiG-16521/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 31/18, ogłosił upadłość Grzegorza Mandziuka, zamieszkałego w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Weteranów 9 m. 1 (PESEL 90032910992), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 326/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 326/18. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17233

Dodano: 2018-04-25 09:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mandziuk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17233. Mandziuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 31/18, X GUp 326/18. [BMSiG-16521/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 31/18, ogłosił upadłość Grzegorza Mandziuka, zamieszkałego w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Weteranów 9 m. 1 (PESEL 90032910992), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 326/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 326/18. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17233

Dodano: 2018-04-25 09:32:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Michael Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17234. Michael Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 634/17, XII GUp 100/18. [BMSiG-16564/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 634/17 ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Michael, zamieszkałej w Gliwicach, numer PESEL 62022301307, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Anny Ostrowskiej (nr licencji 99). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 100/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17234

Dodano: 2018-04-25 09:33:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Michael Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17234. Michael Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 634/17, XII GUp 100/18. [BMSiG-16564/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 634/17 ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Michael, zamieszkałej w Gliwicach, numer PESEL 62022301307, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Anny Ostrowskiej (nr licencji 99). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 100/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17234

Dodano: 2018-04-25 09:33:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majewska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17235. Majewska Edyta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 45/18 „of”, VII GUp 52/18 „of”. [BMSiG-16477/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 45/18 „of”, w dniu 9 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Edyty Majewskiej, zamieszkałej w Wiekowicach 67, 76-150 Wiekowice, nr PESEL 49080709883; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 52/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17235

Dodano: 2018-04-25 09:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majewska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17235. Majewska Edyta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 45/18 „of”, VII GUp 52/18 „of”. [BMSiG-16477/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 45/18 „of”, w dniu 9 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Edyty Majewskiej, zamieszkałej w Wiekowicach 67, 76-150 Wiekowice, nr PESEL 49080709883; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 52/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17235

Dodano: 2018-04-25 09:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiak Agnieszka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17236. Lesiak Agnieszka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 32/18, V GUp 119/18. [BMSiG-16602/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 32/18: I. ogłosił upadłość Agnieszki Katarzyny Lesiak, zam. w Mielcu, numer PESEL 79121815325 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie - Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS 0000669288, IV. wezwał Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia komisarz SSR Paweł Janda, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt V GUp 119/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17236

Dodano: 2018-04-25 09:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiak Agnieszka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17236. Lesiak Agnieszka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 32/18, V GUp 119/18. [BMSiG-16602/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 32/18: I. ogłosił upadłość Agnieszki Katarzyny Lesiak, zam. w Mielcu, numer PESEL 79121815325 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie - Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS 0000669288, IV. wezwał Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia komisarz SSR Paweł Janda, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt V GUp 119/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17236

Dodano: 2018-04-25 09:36:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wojciechowska Bożena Lilia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17237. Wojciechowska Bożena Lilia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 33/18, V GUp „of” 45/18. [BMSiG-17037/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 33/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bożeny Lilii Wojciechowskiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Sokola 1 m. 3, PESEL 62120710784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17237

Dodano: 2018-04-25 09:37:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wojciechowska Bożena Lilia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17237. Wojciechowska Bożena Lilia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 33/18, V GUp „of” 45/18. [BMSiG-17037/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 33/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bożeny Lilii Wojciechowskiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Sokola 1 m. 3, PESEL 62120710784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17237

Dodano: 2018-04-25 09:37:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Milota Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17238. Milota Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 40/18, XII GUp 97/18. [BMSiG-16555/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 40/18 ogłosił upadłość dłużnika Romana Milota, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 42022206857, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Anny Ostrowskiej (nr licencji 99). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 97/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17238

Dodano: 2018-04-25 09:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Milota Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17238. Milota Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 40/18, XII GUp 97/18. [BMSiG-16555/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 40/18 ogłosił upadłość dłużnika Romana Milota, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 42022206857, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Anny Ostrowskiej (nr licencji 99). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 97/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17238

Dodano: 2018-04-25 09:39:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17239. Skarżyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2072/17, X GUp 352/18. [BMSiG-16689/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 2072/17: 1. ogłosił upadłość Grażyny Skarżyńskiej, zamieszkałej w Wieliszewie przy ul. Książęcej 3 lok. 107 (kod pocztowy: 05-135), PESEL 61123000300; 2. określił, że Grażyna Skarżyńska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. X GUp 352/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17239

Dodano: 2018-04-25 09:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17239. Skarżyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2072/17, X GUp 352/18. [BMSiG-16689/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 2072/17: 1. ogłosił upadłość Grażyny Skarżyńskiej, zamieszkałej w Wieliszewie przy ul. Książęcej 3 lok. 107 (kod pocztowy: 05-135), PESEL 61123000300; 2. określił, że Grażyna Skarżyńska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. X GUp 352/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17239

Dodano: 2018-04-25 09:40:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wójcik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17240. Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18, V GUp 24/18. [BMSiG-16532/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 22/18 postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Krystyny Wójcik (PESEL 55070712469), zamieszkałej pod adresem: 96-320 Badów Górny, ul. Piekarska 42, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 24/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17240

Dodano: 2018-04-25 09:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wójcik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17240. Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18, V GUp 24/18. [BMSiG-16532/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 22/18 postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Krystyny Wójcik (PESEL 55070712469), zamieszkałej pod adresem: 96-320 Badów Górny, ul. Piekarska 42, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Lewandowską-Myczkę, zaś na syndyka Witolda Missalę (nr licencji 768). Postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 24/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17240

Dodano: 2018-04-25 09:41:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skibiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17241. Skibiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 40/18 of, V GUp 60/18 of. [BMSiG-16652/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/18 of ogłosił upadłość Tomasza Skibińskiego, zamieszkałego: ul. Królowej Jadwigi 2/6, 49-200 Grodków (PESEL 85051218372), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości o sygn. akt V GUp 60/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17241

Dodano: 2018-04-25 09:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skibiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17241. Skibiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 40/18 of, V GUp 60/18 of. [BMSiG-16652/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/18 of ogłosił upadłość Tomasza Skibińskiego, zamieszkałego: ul. Królowej Jadwigi 2/6, 49-200 Grodków (PESEL 85051218372), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości o sygn. akt V GUp 60/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17241

Dodano: 2018-04-25 09:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stempska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17242. Stempska Wioletta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 562/17, XII GUp 132/18. [BMSiG-16504/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 562/17, ogłosił upadłość dłużniczki Wioletty Stempskiej, zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 74122813662, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17242

Dodano: 2018-04-25 09:43:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stempska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17242. Stempska Wioletta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 562/17, XII GUp 132/18. [BMSiG-16504/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 562/17, ogłosił upadłość dłużniczki Wioletty Stempskiej, zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 74122813662, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17242

Dodano: 2018-04-25 09:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzaliński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-03-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17243. Strzaliński Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1967/17, X GUp 277/18. [BMSiG-16424/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23.03.2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1967/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisława Strzalińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wiatracznej 21 m. 18 (kod pocztowy 04-384 Warszawa), PESEL 84092611997, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 277/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17243

Dodano: 2018-04-25 09:45:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzaliński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17243. Strzaliński Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1967/17, X GUp 277/18. [BMSiG-16424/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23.03.2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1967/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisława Strzalińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wiatracznej 21 m. 18 (kod pocztowy 04-384 Warszawa), PESEL 84092611997, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 277/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17243

Dodano: 2018-04-25 09:45:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Turek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17244. Turek Sebastian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 117/18. [BMSiG-16471/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GUp 117/18, ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Sebastiana Turek, zam.: Rzeczyca Długa 149, 37-455 Rzeczyca Długa, PESEL: 75120209259. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył - SSR Pawła Jandę. Na syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17244

Dodano: 2018-04-25 09:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Turek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17244. Turek Sebastian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 117/18. [BMSiG-16471/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GUp 117/18, ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Sebastiana Turek, zam.: Rzeczyca Długa 149, 37-455 Rzeczyca Długa, PESEL: 75120209259. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył - SSR Pawła Jandę. Na syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17244

Dodano: 2018-04-25 09:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jabłońska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17435. Jabłońska Wanda. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 81/18, VIII GUp 74/18. [BMSiG-16918/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GU 81/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. VIII GU 81/18, ogłosił upadłość dłużnika Wandy Jabłońskiej, zamieszkałej w Makowie Mazowieckim (06-200) przy ul. Mickiewicza 10/9, nr PESEL 43032009984, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kurowskiej, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Marcina Kwas (nr licencji 641). W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W zażaleniu należy podać sygnaturę akt VIII GUp 74/18. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. VIII GUp 74/18. Syndyk Marcin Kwas (nr licencji 641) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17435

Dodano: 2018-04-25 10:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jabłońska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17435. Jabłońska Wanda. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 81/18, VIII GUp 74/18. [BMSiG-16918/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GU 81/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. VIII GU 81/18, ogłosił upadłość dłużnika Wandy Jabłońskiej, zamieszkałej w Makowie Mazowieckim (06-200) przy ul. Mickiewicza 10/9, nr PESEL 43032009984, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kurowskiej, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Marcina Kwas (nr licencji 641). W postanowieniu jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. W zażaleniu należy podać sygnaturę akt VIII GUp 74/18. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. VIII GUp 74/18. Syndyk Marcin Kwas (nr licencji 641) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17435

Dodano: 2018-04-25 10:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobieraj Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Sobieraj Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 311/18. [BMSiG-16920/2018] Sygn. akt X GUp 311/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., ogłosił upadłość Aleksandry Sobieraj, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Miedzianej 16/8a, 00-835 Warszawa (PESEL: 83100800262), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 311/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2018-04-25 10:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobieraj Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Sobieraj Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 311/18. [BMSiG-16920/2018] Sygn. akt X GUp 311/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., ogłosił upadłość Aleksandry Sobieraj, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Miedzianej 16/8a, 00-835 Warszawa (PESEL: 83100800262), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 311/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2018-04-25 10:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Barszcz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17437. Barszcz Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1928/17, X GUp 315/18. [BMSiG-16824/2018] Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt X GU 1928/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mirosława Barszcz, PESEL: 57022604413, zamieszkałego w Warszawie (02-652) przy ul. Magazynowej 14. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 315/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17437

Dodano: 2018-04-25 10:33:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Barszcz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17437. Barszcz Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1928/17, X GUp 315/18. [BMSiG-16824/2018] Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt X GU 1928/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mirosława Barszcz, PESEL: 57022604413, zamieszkałego w Warszawie (02-652) przy ul. Magazynowej 14. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 315/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17437

Dodano: 2018-04-25 10:33:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bielecka Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17438. Bielecka Stanisława. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 105/17, V GUp 9/18. [BMSiG-16728/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 23 lutego 2018 r., sygnatura akt V GUp 9/18 (poprzednio V GU 105/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłuż- niczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisławy Bieleckiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Reja 3/9, PESEL 56060808229. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17438

Dodano: 2018-04-25 10:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bielecka Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17438. Bielecka Stanisława. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 105/17, V GUp 9/18. [BMSiG-16728/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 23 lutego 2018 r., sygnatura akt V GUp 9/18 (poprzednio V GU 105/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłuż- niczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisławy Bieleckiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Reja 3/9, PESEL 56060808229. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17438

Dodano: 2018-04-25 10:35:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Bieńkowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17439. Bieńkowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/18 of. [BMSiG-16819/2018] Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 12/18 of z wniosku Jerzego Bieńkowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Bieńkowskiego, zamieszkałego w Radomiu, ul. Myśliwska 33, posługującego się numerem PESEL 61072704450, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17439

Dodano: 2018-04-25 10:36:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Bieńkowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17439. Bieńkowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 12/18 of. [BMSiG-16819/2018] Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 12/18 of z wniosku Jerzego Bieńkowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Bieńkowskiego, zamieszkałego w Radomiu, ul. Myśliwska 33, posługującego się numerem PESEL 61072704450, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17439

Dodano: 2018-04-25 10:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Błaszczyk-Sedeńko Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17440. Błaszczyk-Sedeńko Marzena. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 172/18/3, XII GUp 63/18/3. [BMSiG-16880/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19.04.2018 roku, sygn. akt X GU 172/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Marzeny Błaszczyk-Sedeńko, posiadającej numer PESEL: 81090817400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 63/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17440

Dodano: 2018-04-25 10:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Błaszczyk-Sedeńko Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17440. Błaszczyk-Sedeńko Marzena. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 172/18/3, XII GUp 63/18/3. [BMSiG-16880/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19.04.2018 roku, sygn. akt X GU 172/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Marzeny Błaszczyk-Sedeńko, posiadającej numer PESEL: 81090817400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 63/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17440

Dodano: 2018-04-25 10:37:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Broszko Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17441. Broszko Helena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 98/17, V GUp 12/18. [BMSiG-16737/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygnatura akt V GUp 12/18 (poprzednio V GU 98/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Heleny Broszko, zamieszkałej w Białobłociu nr 8, PESEL 58091612068. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Kuśnierz-Milczarek oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17441

Dodano: 2018-04-25 10:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Broszko Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17441. Broszko Helena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 98/17, V GUp 12/18. [BMSiG-16737/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygnatura akt V GUp 12/18 (poprzednio V GU 98/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Heleny Broszko, zamieszkałej w Białobłociu nr 8, PESEL 58091612068. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Kuśnierz-Milczarek oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17441

Dodano: 2018-04-25 10:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Cebula Bożenna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17443. Cebula Bożenna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/17, V GUp 6/18. [BMSiG-16711/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 30 stycznia 2018 r., sygnatura akt V GUp 6/18 (poprzednio V GU 96/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bożenny Cebuli, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Budowlanych 11/2, PESEL 51071401083. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17443

Dodano: 2018-04-25 10:40:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Cebula Bożenna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17443. Cebula Bożenna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/17, V GUp 6/18. [BMSiG-16711/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z 30 stycznia 2018 r., sygnatura akt V GUp 6/18 (poprzednio V GU 96/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bożenny Cebuli, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Budowlanych 11/2, PESEL 51071401083. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą- cych do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17443

Dodano: 2018-04-25 10:40:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-03-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17445. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2148/17, X GUp 297/18. [BMSiG-16857/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2148/17, ogłosił upadłość Grażyny Dyląg-Mikołajczak, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 55051600648) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłeJ do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 297/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17445

Dodano: 2018-04-25 10:41:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dyląg-Mikołajczak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17445. Dyląg-Mikołajczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2148/17, X GUp 297/18. [BMSiG-16857/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2148/17, ogłosił upadłość Grażyny Dyląg-Mikołajczak, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 55051600648) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłeJ do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 297/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17445

Dodano: 2018-04-25 10:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejak Magdalena Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17446. Kołodziejak Magdalena Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 318/18. [BMSiG-16846/2018] Sygn. akt X GUp 318/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Magdaleny Aleksandry Kołodziejak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a lok. 12-21, 00-848 Warszawa (PESEL: 78041800084), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 318/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17446

Dodano: 2018-04-25 10:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejak Magdalena Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17446. Kołodziejak Magdalena Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 318/18. [BMSiG-16846/2018] Sygn. akt X GUp 318/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. ogłosił upadłość Magdaleny Aleksandry Kołodziejak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a lok. 12-21, 00-848 Warszawa (PESEL: 78041800084), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 318/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17446

Dodano: 2018-04-25 10:46:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Janik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17447. Janik Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 558/17, XII GUp 131/18. [BMSiG-16705/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 558/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Barbary Janik, zam.: ul. 1 Maja 44/4, 44-206 Rybnik, PESEL 66110504306, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 131/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17447

Dodano: 2018-04-25 10:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Janik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17447. Janik Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 558/17, XII GUp 131/18. [BMSiG-16705/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 558/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Barbary Janik, zam.: ul. 1 Maja 44/4, 44-206 Rybnik, PESEL 66110504306, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 131/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17447

Dodano: 2018-04-25 10:47:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosiba Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17448. Kosiba Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 295/18. [BMSiG-16900/2018] Sygn.akt X GU 295/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 295/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Pawła Kosiby zamieszkałego w Warszawie przy Wejherowskiej 3 m. 14, PESEL 76051502730; 2. określić, że Paweł Kosiba jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Józefowicz-Jokiel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 227); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17448

Dodano: 2018-04-25 10:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosiba Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17448. Kosiba Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 295/18. [BMSiG-16900/2018] Sygn.akt X GU 295/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 295/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Pawła Kosiby zamieszkałego w Warszawie przy Wejherowskiej 3 m. 14, PESEL 76051502730; 2. określić, że Paweł Kosiba jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Józefowicz-Jokiel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 227); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17448

Dodano: 2018-04-25 10:48:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17449. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/17 of. [BMSiG-16814/2018] Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 180/17 of z wniosku: Jarosław Kowalik o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. zwolnić Jarosława Kowalika z opłaty sądowej od wniosku, II. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jarosława Kowalika, zamieszkałego w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 147 (numer PESEL 88042608376), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, V. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17449

Dodano: 2018-04-25 10:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17449. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/17 of. [BMSiG-16814/2018] Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 180/17 of z wniosku: Jarosław Kowalik o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. zwolnić Jarosława Kowalika z opłaty sądowej od wniosku, II. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jarosława Kowalika, zamieszkałego w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 147 (numer PESEL 88042608376), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, V. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17449

Dodano: 2018-04-25 10:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krekin Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17450. Krekin Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 572/17of/ AS, VI GUp 44/18. [BMSiG-16761/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI GU 572/17/of/AS, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Krekin, zamieszkałej w Gdań- sku przy ul. Dobrej 5b/6, nr ewidencyjny PESEL 66070403103, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 44/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17450

Dodano: 2018-04-25 10:50:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krekin Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17450. Krekin Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 572/17of/ AS, VI GUp 44/18. [BMSiG-16761/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI GU 572/17/of/AS, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Krekin, zamieszkałej w Gdań- sku przy ul. Dobrej 5b/6, nr ewidencyjny PESEL 66070403103, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć syndyka w osobie Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 44/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17450

Dodano: 2018-04-25 10:50:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kuriata Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17451. Kuriata Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 162/18 of, VIII GUp 61/18 of. [BMSiG-16905/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 162/18 of, ogłosił upadłość Anny Kuriaty, numer PESEL 54072504847, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 21/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz, art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 61/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzanie uzasadnienia i doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17451

Dodano: 2018-04-25 10:51:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kuriata Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17451. Kuriata Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 162/18 of, VIII GUp 61/18 of. [BMSiG-16905/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 162/18 of, ogłosił upadłość Anny Kuriaty, numer PESEL 54072504847, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 21/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz, art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 61/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzanie uzasadnienia i doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17451

Dodano: 2018-04-25 10:51:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kuźmińska Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17452. Kuźmińska Emilia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/18 „of”, V GUp 40/18. [BMSiG-16745/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 41/18 „of” ogłosił upadłość Emilii Kuźmińskiej, zam.: 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 9/65 (PESEL: 96020400447). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Michała Kurca (numer licencji 982). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 40/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17452

Dodano: 2018-04-25 10:52:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kuźmińska Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17452. Kuźmińska Emilia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/18 „of”, V GUp 40/18. [BMSiG-16745/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 41/18 „of” ogłosił upadłość Emilii Kuźmińskiej, zam.: 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 9/65 (PESEL: 96020400447). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Michała Kurca (numer licencji 982). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 40/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17452

Dodano: 2018-04-25 10:53:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zdziesińska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-03-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17453. Zdziesińska Leokadia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 57/18, V GUp 74/18. [BMSiG-16901/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt V GU 57/18, ogłosił upadłość dłużniczki Leokadii Zdziesińskiej, nr PESEL 34020607327, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Robotnicza 10; określił, że Upadła Leokadia Zdziesińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 74/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17453

Dodano: 2018-04-25 10:54:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zdziesińska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17453. Zdziesińska Leokadia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 57/18, V GUp 74/18. [BMSiG-16901/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt V GU 57/18, ogłosił upadłość dłużniczki Leokadii Zdziesińskiej, nr PESEL 34020607327, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Robotnicza 10; określił, że Upadła Leokadia Zdziesińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 74/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17453

Dodano: 2018-04-25 10:54:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lesiński Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17454. Lesiński Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 978/17, XI GUp 85/18. [BMSiG-16691/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 978/17 ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Lesińskiego, nr PESEL: 73052303957; zamieszkałego w Gruszczynie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 85/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Mirosława Lesińskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Mirosława Lesińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Żukowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 368). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17454

Dodano: 2018-04-25 10:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lesiński Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17454. Lesiński Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 978/17, XI GUp 85/18. [BMSiG-16691/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 978/17 ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Lesińskiego, nr PESEL: 73052303957; zamieszkałego w Gruszczynie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 85/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Mirosława Lesińskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Mirosława Lesińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Ryszarda Żukowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 368). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17454

Dodano: 2018-04-25 10:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Lorenz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17455. Lorenz Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 135/18, VIII GUp 60/18. [BMSiG-16892/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 135/18, ogłosił upadłość Stanisława Lorenza (PESEL 54040304434), zamieszkałego w Strzelinie przy ul. Różanej 13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 60/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17455

Dodano: 2018-04-25 10:57:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Lorenz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17455. Lorenz Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 135/18, VIII GUp 60/18. [BMSiG-16892/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 135/18, ogłosił upadłość Stanisława Lorenza (PESEL 54040304434), zamieszkałego w Strzelinie przy ul. Różanej 13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 60/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17455

Dodano: 2018-04-25 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubińska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17456. Lubińska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 29/18, X GUp 351/18. [BMSiG-16884/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 29/18, w dniu 17 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Magdaleny Lubińskiej, zamieszkałej w Warszawie (02-548) przy ul. Olesińskiej 11 m 8, nr PESEL 83042304628, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Cezarego Zalewskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 351/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17456

Dodano: 2018-04-25 10:58:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubińska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17456. Lubińska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 29/18, X GUp 351/18. [BMSiG-16884/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 29/18, w dniu 17 kwietnia 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Magdaleny Lubińskiej, zamieszkałej w Warszawie (02-548) przy ul. Olesińskiej 11 m 8, nr PESEL 83042304628, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Cezarego Zalewskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 351/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17456

Dodano: 2018-04-25 10:58:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Madej Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17457. Madej Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 84/18, VIII GUp 158/18. [BMSiG-16816/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 84/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Madeja (NR PESEL: 92091912513), zamieszkałego pod adresem: ul. Piłsudskiego 15/17, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 712; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 158/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17457

Dodano: 2018-04-25 10:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Madej Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17457. Madej Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 84/18, VIII GUp 158/18. [BMSiG-16816/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 84/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Madeja (NR PESEL: 92091912513), zamieszkałego pod adresem: ul. Piłsudskiego 15/17, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 712; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 158/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17457

Dodano: 2018-04-25 10:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łutowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17458. Łutowicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 73/18. [BMSiG-16838/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, ogłosił upadłość Magdaleny Łutowicz, numer PESEL 78120101521, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Krystynę Bartoszewską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 330. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/17. Sygn. akt XIV GUp 73/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17458

Dodano: 2018-04-25 11:00:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łutowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17458. Łutowicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 73/18. [BMSiG-16838/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, ogłosił upadłość Magdaleny Łutowicz, numer PESEL 78120101521, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Krystynę Bartoszewską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 330. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/17. Sygn. akt XIV GUp 73/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17458

Dodano: 2018-04-25 11:00:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17459. Majchrzak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 128/18. [BMSiG-16896/2018] Sygn. akt X GU 128/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 128/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Krzysztofa Majchrzaka, zamieszkałego w Parzeniewie, PESEL: (60072910272), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postę- powania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17459

Dodano: 2018-04-25 11:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17459. Majchrzak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 128/18. [BMSiG-16896/2018] Sygn. akt X GU 128/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 128/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Krzysztofa Majchrzaka, zamieszkałego w Parzeniewie, PESEL: (60072910272), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postę- powania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17459

Dodano: 2018-04-25 11:01:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikito Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17460. Mikito Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 97/18, XI GUp 82/18. [BMSiG-16690/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 97/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Mikito, zamieszkałego w Gnieźnie, nieprowadzącego działalności gospodarczej, nr PESEL: 46053108876. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 82/18. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Marka Ślusarczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17460

Dodano: 2018-04-25 11:02:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikito Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17460. Mikito Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 97/18, XI GUp 82/18. [BMSiG-16690/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 97/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Mikito, zamieszkałego w Gnieźnie, nieprowadzącego działalności gospodarczej, nr PESEL: 46053108876. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 82/18. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Marka Ślusarczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17460

Dodano: 2018-04-25 11:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Moskalik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17461. Moskalik Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 26/18, VIII GUp 155/18. [BMSiG-16807/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 26/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Moskalika (NR PESEL: 73050610356), zamieszkałego pod adresem: os. XX-lecia 8/13, 34-460 Szczawnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 155/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17461

Dodano: 2018-04-25 11:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Moskalik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17461. Moskalik Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 26/18, VIII GUp 155/18. [BMSiG-16807/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt VIII GU 26/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Moskalika (NR PESEL: 73050610356), zamieszkałego pod adresem: os. XX-lecia 8/13, 34-460 Szczawnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 155/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17461

Dodano: 2018-04-25 11:04:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Müller Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17462. Müller Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 383/17, XII GUp 129/18. [BMSiG-16867/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 383/17, ogłoszono upadłość Marii Müller, PESEL 44072707722, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-206 Rybnik, ul. Pukowca 11/7, obejmującej likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 129/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17462

Dodano: 2018-04-25 11:05:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Müller Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17462. Müller Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 383/17, XII GUp 129/18. [BMSiG-16867/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 383/17, ogłoszono upadłość Marii Müller, PESEL 44072707722, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 44-206 Rybnik, ul. Pukowca 11/7, obejmującej likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Sonii Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 129/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17462

Dodano: 2018-04-25 11:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17463. Nowak Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 96/18, VIII GUp 156/18. [BMSiG-16796/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r. sygn. akt VIII GU 96/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Nowaka (NR PESEL: 65062311534), zamieszkałego pod adresem: ul. Jaśminowa 13, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17463

Dodano: 2018-04-25 11:06:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17463. Nowak Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 96/18, VIII GUp 156/18. [BMSiG-16796/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2018 r. sygn. akt VIII GU 96/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Nowaka (NR PESEL: 65062311534), zamieszkałego pod adresem: ul. Jaśminowa 13, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17463

Dodano: 2018-04-25 11:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piechaczek Mirella w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17464. Piechaczek Mirella. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 636/17. [BMSiG-16730/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 636/17, ogłosił upadłość dłużniczki Mirelli Piechaczek, zamieszkałej w Łączy, nr PESEL 84111811669, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17464

Dodano: 2018-04-25 11:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piechaczek Mirella w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17464. Piechaczek Mirella. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 636/17. [BMSiG-16730/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 636/17, ogłosił upadłość dłużniczki Mirelli Piechaczek, zamieszkałej w Łączy, nr PESEL 84111811669, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonii Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17464

Dodano: 2018-04-25 11:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Redlińska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17466. Redlińska Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 71/18, X GUp 371/18. [BMSiG-16748/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 71/18: 1. ogłosił upadłość Lidii Redlińskiej (PESEL: 73030602223), zamieszkałej przy ul. Targowa 59/38, 03-729 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 371/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17466

Dodano: 2018-04-25 11:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Redlińska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17466. Redlińska Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 71/18, X GUp 371/18. [BMSiG-16748/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 roku, sygn. akt X GU 71/18: 1. ogłosił upadłość Lidii Redlińskiej (PESEL: 73030602223), zamieszkałej przy ul. Targowa 59/38, 03-729 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 371/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17466

Dodano: 2018-04-25 11:08:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Roztocki Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17467. Roztocki Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 357/18. [BMSiG-16902/2018] Sygn. akt X GU 357/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 357/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Roberta Roztockiego, zamieszkałego w Ząbkach, PESEL 67070213772, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846). 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17467

Dodano: 2018-04-25 11:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Roztocki Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17467. Roztocki Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 357/18. [BMSiG-16902/2018] Sygn. akt X GU 357/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt X GU 357/18, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Roberta Roztockiego, zamieszkałego w Ząbkach, PESEL 67070213772, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846). 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17467

Dodano: 2018-04-25 11:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Serafin Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17468. Serafin Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 75/18, X GUp 349/18. [BMSiG-16888/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 75/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Serafina (PESEL 77080901196), zamieszkałego pod adresem: 03-193 Warszawa, ul. Krzyżówki 36B lok. 13, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 3) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: X GUp 349/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17468

Dodano: 2018-04-25 11:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Serafin Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17468. Serafin Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 75/18, X GUp 349/18. [BMSiG-16888/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 75/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Serafina (PESEL 77080901196), zamieszkałego pod adresem: 03-193 Warszawa, ul. Krzyżówki 36B lok. 13, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 3) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: X GUp 349/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17468

Dodano: 2018-04-25 11:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Smaczny Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17469. Smaczny Edward. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 601/17. [BMSiG-16854/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 601/17 dotyczącej upadłości dłużnika Edwarda Smacznego, PESEL 61101302013, dnia 12 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Edwarda Smacznego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17469

Dodano: 2018-04-25 11:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Smaczny Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17469. Smaczny Edward. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 601/17. [BMSiG-16854/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 601/17 dotyczącej upadłości dłużnika Edwarda Smacznego, PESEL 61101302013, dnia 12 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Edwarda Smacznego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17469

Dodano: 2018-04-25 11:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Knapczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17470. Knapczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 66/18, V GUp 88/18. [BMSiG-16868/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 66/18, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Knapczyka, nr PESEL 51050804816, zamieszkałego: 26-050 Zagnańsk, ul. Turystyczna 66A; określił, że upadły Stanisław Knapczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kasperka, nr licencji 620; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 88/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17470

Dodano: 2018-04-25 11:13:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Knapczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17470. Knapczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 66/18, V GUp 88/18. [BMSiG-16868/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 66/18, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Knapczyka, nr PESEL 51050804816, zamieszkałego: 26-050 Zagnańsk, ul. Turystyczna 66A; określił, że upadły Stanisław Knapczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kasperka, nr licencji 620; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 88/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17470

Dodano: 2018-04-25 11:13:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szmyt Aldona w upadłości likwidacyjnej

2018-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17471. Szmyt Aldona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18 „of”, V GUp 45/18. [BMSiG-16735/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 47/18 „of”, ogłosił upadłość Aldony Szmyt, zam.: ul. Księdza Henryka Kaczorowskiego 5/35, 62-800 Kalisz, (PESEL: 75072308682). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17471

Dodano: 2018-04-25 11:14:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szmyt Aldona w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17471. Szmyt Aldona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18 „of”, V GUp 45/18. [BMSiG-16735/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 47/18 „of”, ogłosił upadłość Aldony Szmyt, zam.: ul. Księdza Henryka Kaczorowskiego 5/35, 62-800 Kalisz, (PESEL: 75072308682). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 45/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17471

Dodano: 2018-04-25 11:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Świerczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17472. Świerczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/18 „of”, V GUp 42/18. [BMSiG-16715/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 49/18 „of”, ogłosił upadłość Andrzeja Świerczaka, zam.: 62-800 Kalisz, Nowy Rynek 1/15, (PESEL: 47052205632). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 42/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17472

Dodano: 2018-04-25 11:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Świerczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17472. Świerczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/18 „of”, V GUp 42/18. [BMSiG-16715/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 49/18 „of”, ogłosił upadłość Andrzeja Świerczaka, zam.: 62-800 Kalisz, Nowy Rynek 1/15, (PESEL: 47052205632). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 42/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17472

Dodano: 2018-04-25 11:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Świerczak Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17473. Świerczak Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/18 „of”, V GUp 41/18. [BMSiG-16725/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 50/18 „of”, ogłosił upadłość Marii Świerczak zam.: 62-800 Kalisz, Nowy Rynek 1/15, (PESEL: 49071612385). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 41/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17473

Dodano: 2018-04-25 11:16:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Świerczak Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17473. Świerczak Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/18 „of”, V GUp 41/18. [BMSiG-16725/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 50/18 „of”, ogłosił upadłość Marii Świerczak zam.: 62-800 Kalisz, Nowy Rynek 1/15, (PESEL: 49071612385). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 41/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17473

Dodano: 2018-04-25 11:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Teodorczak Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17474. Teodorczak Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 90/18. [BMSiG-16840/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 90/18 dotyczącej upadłości dłużnika Anity Teodorczak, PESEL 70121813580, dnia 12 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Anity Teodorczak, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndykia masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17474

Dodano: 2018-04-25 11:18:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Teodorczak Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17474. Teodorczak Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 90/18. [BMSiG-16840/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 90/18 dotyczącej upadłości dłużnika Anity Teodorczak, PESEL 70121813580, dnia 12 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Anity Teodorczak, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndykia masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17474

Dodano: 2018-04-25 11:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wleklik Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17475. Wleklik Anna Maria. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17, V GUp 32/18. [BMSiG-16890/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 142/17, ogłosił upadłość Anny Marii Wleklik (PESEL 84062708162) zamieszkałej: ul. Planetarna 3/3, 59-220 Legnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,obejmującą likwidacje jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka Masy Upadłości w osobie Bogdana Malesy (nr licencji 144). Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust.1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 32/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17475

Dodano: 2018-04-25 11:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wleklik Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17475. Wleklik Anna Maria. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/17, V GUp 32/18. [BMSiG-16890/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 142/17, ogłosił upadłość Anny Marii Wleklik (PESEL 84062708162) zamieszkałej: ul. Planetarna 3/3, 59-220 Legnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,obejmującą likwidacje jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka Masy Upadłości w osobie Bogdana Malesy (nr licencji 144). Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust.1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 32/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17475

Dodano: 2018-04-25 11:19:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Boryna Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17669. Boryna Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 341/17, V GUp 41/18. [BMSiG-17044/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie V GU 341/17 (GUp 41/18) ogłoszona została upadłość Mirosławy Boryny - zamieszkałej w Toruniu, ul. Mickiewicza 50/13, 87-100 Toruń, numer PESEL 57032307805, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji 1162) prowadzącego kancelarię w Toruniu, ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ustala jurysdykcję sądu polskiego i stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17669

Dodano: 2018-04-26 09:58:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Boryna Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17669. Boryna Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 341/17, V GUp 41/18. [BMSiG-17044/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie V GU 341/17 (GUp 41/18) ogłoszona została upadłość Mirosławy Boryny - zamieszkałej w Toruniu, ul. Mickiewicza 50/13, 87-100 Toruń, numer PESEL 57032307805, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji 1162) prowadzącego kancelarię w Toruniu, ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ustala jurysdykcję sądu polskiego i stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17669

Dodano: 2018-04-26 09:58:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17670. Filipiak Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 91/18, XI GUp 87/18. [BMSiG-16925/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 91/18 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Filipiaka (PESEL: 59041702453), zam.: Popówko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 87/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kazimierza Szatybełko. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17670

Dodano: 2018-04-26 10:01:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17670. Filipiak Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 91/18, XI GUp 87/18. [BMSiG-16925/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 91/18 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Filipiaka (PESEL: 59041702453), zam.: Popówko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 87/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kazimierza Szatybełko. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17670

Dodano: 2018-04-26 10:01:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gawron Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17671. Gawron Janusz.Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 121/18. [BMSiG-17051/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 121/18 ogłosił upadłość Janusza Gawrona (PESEL: 76062820551) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17671

Dodano: 2018-04-26 10:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gawron Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17671. Gawron Janusz.Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 121/18. [BMSiG-17051/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 121/18 ogłosił upadłość Janusza Gawrona (PESEL: 76062820551) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17671

Dodano: 2018-04-26 10:02:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Galasińska-Pawłowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17672. Galasińska-Pawłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 981/17, XI GUp 88/18. [BMSiG-16926/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 981/17 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Galasińskiej-Pawłowskiej, zamieszkałej w Szamotułach, nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL: 76090302908. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 88/18. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Adriana Jobdy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 846. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17672

Dodano: 2018-04-26 10:03:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Galasińska-Pawłowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17672. Galasińska-Pawłowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 981/17, XI GUp 88/18. [BMSiG-16926/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 981/17 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Galasińskiej-Pawłowskiej, zamieszkałej w Szamotułach, nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL: 76090302908. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 88/18. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia przez wierzyciela w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Adriana Jobdy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 846. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17672

Dodano: 2018-04-26 10:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Grzybek Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17673. Grzybek Edward. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 23/18. [BMSiG-16998/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 23/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika: Edwarda Grzybka, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Poznańska 11A/3, PESEL 33042308153; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17673

Dodano: 2018-04-26 10:04:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Grzybek Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17673. Grzybek Edward. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 23/18. [BMSiG-16998/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 23/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika: Edwarda Grzybka, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Poznańska 11A/3, PESEL 33042308153; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17673

Dodano: 2018-04-26 10:04:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rajca Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-03-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17674. Rajca Marian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353//17 „of”, VI GUp 47/18 „of”. [BMSiG-17178/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 353/17 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mariana Rajca, numer PESEL 49051016378, zamieszkałego: 34-300 Trzebinia, ul. Parkowa 4, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygnaturą akt: VI GUp 47/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17674

Dodano: 2018-04-26 10:05:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rajca Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17674. Rajca Marian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353//17 „of”, VI GUp 47/18 „of”. [BMSiG-17178/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 353/17 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mariana Rajca, numer PESEL 49051016378, zamieszkałego: 34-300 Trzebinia, ul. Parkowa 4, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygnaturą akt: VI GUp 47/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17674

Dodano: 2018-04-26 10:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kozik Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17675. Kozik Ryszard. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 10/18 „of”, VI GUp 31/18 „of”. [BMSiG-17125/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 10/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Kozik, numer PESEL 55082213235, zamieszkałego ulica Modrzewiowa 5, 43-365 Wilkowice, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 31/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17675

Dodano: 2018-04-26 10:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kozik Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17675. Kozik Ryszard. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 10/18 „of”, VI GUp 31/18 „of”. [BMSiG-17125/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 10/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Kozik, numer PESEL 55082213235, zamieszkałego ulica Modrzewiowa 5, 43-365 Wilkowice, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 31/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17675

Dodano: 2018-04-26 10:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17676. Krawczyk Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 324/18. [BMSiG-17121/2018] Sygn. akt X GUp 324/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. ogłosił upadłość Macieja Krawczyka, zamieszkałego w Warszawie przy al. Solidarności 60a/60, 00-240 Warszawa (PESEL: 87043005335), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 324/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17676

Dodano: 2018-04-26 10:08:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17676. Krawczyk Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 324/18. [BMSiG-17121/2018] Sygn. akt X GUp 324/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. ogłosił upadłość Macieja Krawczyka, zamieszkałego w Warszawie przy al. Solidarności 60a/60, 00-240 Warszawa (PESEL: 87043005335), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 324/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17676

Dodano: 2018-04-26 10:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17677. Krawczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 325/18. [BMSiG-17123/2018] Sygn. akt X GUp 325/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. ogłosił upadłość Teresy Krawczyk, zamieszkałej w Warszawie przy al. Solidarności 60a/60, 00-240 Warszawa (PESEL: 92010913340), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Anna Żuława oraz syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 325/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17677

Dodano: 2018-04-26 10:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17677. Krawczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 325/18. [BMSiG-17123/2018] Sygn. akt X GUp 325/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.04.2018 r. ogłosił upadłość Teresy Krawczyk, zamieszkałej w Warszawie przy al. Solidarności 60a/60, 00-240 Warszawa (PESEL: 92010913340), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Anna Żuława oraz syndyka w osobie Tomasza Nogi (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 325/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17677

Dodano: 2018-04-26 10:09:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kurtycz Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17678. Kurtycz Irena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 25/18, VI GUp 28/18. [BMSiG-17019/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 25/18, ogłosił upadłość Ireny Kurtycz, zamieszkałej w miejscowości Wałbrzych, pl. Sucharskiego 1/3, 58-305 Wałbrzych, PESEL 71032913703, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt VI GUp 28/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17678

Dodano: 2018-04-26 10:10:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kurtycz Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17678. Kurtycz Irena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 25/18, VI GUp 28/18. [BMSiG-17019/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 25/18, ogłosił upadłość Ireny Kurtycz, zamieszkałej w miejscowości Wałbrzych, pl. Sucharskiego 1/3, 58-305 Wałbrzych, PESEL 71032913703, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt VI GUp 28/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17678

Dodano: 2018-04-26 10:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Perzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17679. Perzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 460/17, XIV GUp 67/18. [BMSiG-17098/2018] Sygn. akt XIV GU 460/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Ewy Perzyńskiej, numer PESEL 67052502744, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 67/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17679

Dodano: 2018-04-26 10:11:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Perzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17679. Perzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 460/17, XIV GUp 67/18. [BMSiG-17098/2018] Sygn. akt XIV GU 460/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Ewy Perzyńskiej, numer PESEL 67052502744, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 67/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17679

Dodano: 2018-04-26 10:11:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Romańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17680. Romańska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 30/18, VIII GUp 159/18. [BMSiG-17146/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt (VIII GU 30/18) postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Romańskiej (Romań- ska) (PESEL 60050413126), zamieszkałej: Ćwików 17A, 33-264 Ćwików, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17680

Dodano: 2018-04-26 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Romańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17680. Romańska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 30/18, VIII GUp 159/18. [BMSiG-17146/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt (VIII GU 30/18) postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Romańskiej (Romań- ska) (PESEL 60050413126), zamieszkałej: Ćwików 17A, 33-264 Ćwików, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą VIII GUp 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17680

Dodano: 2018-04-26 10:13:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rzeźnicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17681. Rzeźnicka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 607/17, XIV GUp 71/18. [BMSiG-17112/2018] Sygn. akt XIV GU 607/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Grażyny Rzeźnickiej, numer PESEL 48050516827, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 71/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17681

Dodano: 2018-04-26 10:14:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rzeźnicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17681. Rzeźnicka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 607/17, XIV GUp 71/18. [BMSiG-17112/2018] Sygn. akt XIV GU 607/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłosił upadłość Grażyny Rzeźnickiej, numer PESEL 48050516827, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 71/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17681

Dodano: 2018-04-26 10:14:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Surma Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17682. Surma Kamil. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/17, V GUp 33/18. [BMSiG-17016/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 160/17, ogłosił upadłość Kamila Surmy, zamieszkałego w miejscowości Lubin, ul. Orla 31/2, 59-300 Lubin, PESEL 93090710911, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Waldemara Bochenka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 33/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17682

Dodano: 2018-04-26 10:15:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Surma Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17682. Surma Kamil. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/17, V GUp 33/18. [BMSiG-17016/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GU 160/17, ogłosił upadłość Kamila Surmy, zamieszkałego w miejscowości Lubin, ul. Orla 31/2, 59-300 Lubin, PESEL 93090710911, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Waldemara Bochenka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 33/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17682

Dodano: 2018-04-26 10:15:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mielnik Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-03-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17683. Mielnik Mirosława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 21/18. [BMSiG-17000/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 21/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Mirosławy Mielnik, zamieszkałej 58-100 Świdnica, Plac św. Małgorzaty 8/7, PESEL 65062311664, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17683

Dodano: 2018-04-26 10:17:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mielnik Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17683. Mielnik Mirosława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 21/18. [BMSiG-17000/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, sygn. akt VI GU 21/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Mirosławy Mielnik, zamieszkałej 58-100 Świdnica, Plac św. Małgorzaty 8/7, PESEL 65062311664, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17683

Dodano: 2018-04-26 10:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makieła Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17684. Makieła Alina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 107/18, XII GUp 138/18. [BMSiG-17261/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 107/18 ogłosił upadłość dłużniczki Aliny Makieła, zamieszkałej w Piekarach Śląskich, numer PESEL 55032903045, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Soni Małańczak, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17684

Dodano: 2018-04-26 10:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makieła Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-04-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17684. Makieła Alina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 107/18, XII GUp 138/18. [BMSiG-17261/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 107/18 ogłosił upadłość dłużniczki Aliny Makieła, zamieszkałej w Piekarach Śląskich, numer PESEL 55032903045, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Soni Małańczak, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 82/2018 (5470) z dnia 26 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17684

Dodano: 2018-04-26 10:18:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

FASTHOUSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17223. FASTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000407796. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2012 r., sygn. akt VI GU 272/17, VI GUp 40/18. [BMSiG-16566/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 272/17, ogłosił upadłość dłużnika FASTHOUSE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000407796. W związku z powyższym, wzywam do zgłoszenia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzytelności przysługujących Państwu wobec upadłego. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Łukaszowi Piotrowiczowi, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 40/18. Sposób zgłoszenia wierzytelności określają przepisy art. 239-240 PU. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17223

Dodano: 2018-04-26 15:47:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

FASTHOUSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17223. FASTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000407796. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2012 r., sygn. akt VI GU 272/17, VI GUp 40/18. [BMSiG-16566/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 272/17, ogłosił upadłość dłużnika FASTHOUSE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000407796. W związku z powyższym, wzywam do zgłoszenia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzytelności przysługujących Państwu wobec upadłego. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Łukaszowi Piotrowiczowi, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 40/18. Sposób zgłoszenia wierzytelności określają przepisy art. 239-240 PU. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17223

Dodano: 2018-04-26 15:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kruszek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17245. Kruszek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia, XIV Wydział dla spraw Upadlościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 197/17. [BMSiG-16640/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kruszek, PESEL 67080104385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 197/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17245

Dodano: 2018-04-26 15:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bąk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17246. Bąk Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 250/17. [BMSiG-16680/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Bąk w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 250/17, syndyk sporządził i przekazał w dniu 22.12.2017 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17246

Dodano: 2018-04-26 15:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Furtak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17247. Furtak Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/17 [BMSiG-16562/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Furtak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65031211689. zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wileńskiej 9, 65-238 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 32/17), zawiadamia, że w dniu 27.03.2018 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17247

Dodano: 2018-04-26 15:50:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bański Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17248. Bański Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 168/17/11. [BMSiG-16648/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Bańskiego (Grzegorz Bański), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 72091704619, zamieszkałego w Bytomiu, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 168/17/11, podaje do wiadomości, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 16.04.2018 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17248

Dodano: 2018-04-26 15:51:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Baraniak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17249. Baraniak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 434/17. [BMSiG-16539/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 14.03.2018 r. w postępowaniu upadłościowym Mariusza Baraniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Warszawa, ul. Narbutta 4 m. 13, PESEL 79121506513, syndyk sporządził drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, przeglądać przedmiotową listę (sygnatura akt X GUp 434/17), a także mogą wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17249

Dodano: 2018-04-26 15:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czech Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17250. Czech Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 185/17. [BMSiG-16579/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Tadeusza Czecha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 62102401671) (sygn. akt VIII GUp 185/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw8), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 - pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17250

Dodano: 2018-04-26 15:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fritz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17251. Fritz Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 119/17. [BMSiG-16658/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Łukasz Piotr Fritz, zam.: Wola Zgłobieńska, PESEL 79121702759, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 119/17). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17251

Dodano: 2018-04-26 17:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głuś Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17252. Głuś Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 318/17. [BMSiG-16668/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Doroty Głuś, zamieszkałej Zadąbrowie, PESEL: 90122105044, sygn. akt GUp 318/17 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę tę, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p. u., złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17252

Dodano: 2018-04-26 17:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góźdź Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17253. Góźdź Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 767/17. [BMSiG-16688/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Izabeli Góźdź, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 767/17), syndyk sporządził i przekazał w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17253

Dodano: 2018-04-26 17:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gruba Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17254. Gruba Justyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 10/18 „of”. [BMSiG-16609/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Justyny Gruba, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Warszawska 250/103 lok. 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, (sygn. akt IX GUp 10/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 12 kwietnia 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17254

Dodano: 2018-04-26 17:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grucki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17255. Grucki Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 183/16. [BMSiG-16475/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 183/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zygmunta Gruckiego, zam. w Jastrzębiu Zdroju, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sadu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17255

Dodano: 2018-04-26 17:11:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Helewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17256. Helewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 793/17. [BMSiG-16651/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Helewskiej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 793/17), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 25.01.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17256

Dodano: 2018-04-26 17:11:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Iglantowicz Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17257. Iglantowicz Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 976/17. [BMSiG-16634/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anety Iglantowicz, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 976/17), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 26.03.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17257

Dodano: 2018-04-26 17:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17258. Janowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUP 763/17. [BMSiG-16535/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Janowskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 763/17., zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 14.03.2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17258

Dodano: 2018-04-26 17:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Jarmuła Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17259. Jarmuła Radosław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 75/17 „of”. [BMSiG-16601/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Radosława Jarmuła, ul. Chabrowa 3/8, 21-040 Świdnik, (sygn. akt IX GUp 75/17 „of”), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 13 kwietnia 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności, dotycząca ZUS Oddział Lublin. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17259

Dodano: 2018-04-26 17:13:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klepczarek Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17260. Klepczarek Stanisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 945/17. [BMSiG-16683/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisławy Klepczarek w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 945/17, syndyk sporządził i przekazał w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17260

Dodano: 2018-04-26 17:13:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jasiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17261. Jasiak Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 19/17. [BMSiG-16578/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 6 kwietnia 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Anny Jasiak, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 19/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17261

Dodano: 2018-04-26 17:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaskólski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17262. Jaskólski Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 42/17. [BMSiG-16542/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Jaskólskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 42/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17262

Dodano: 2018-04-26 17:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kaliszewska Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17263. Kaliszewska Marzanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 113/17. [BMSiG-16524/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzanny Kaliszewskiej (PESEL 61121408308) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 113/17, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17263

Dodano: 2018-04-26 17:15:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamiński Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17264. Kamiński Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1034/17. [BMSiG-16639/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI ORAZ SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LIŚCIE WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Witolda Kamińskiego, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 1034/17), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 26.03.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, a także sporządził i przekazał w dn. 30.03.2018 pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17264

Dodano: 2018-04-26 17:15:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Karpień Artur Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17265. Karpienia Artur Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 135/17. [BMSiG-16684/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Artura Piotra Karpienia w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 135/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 3.04.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17265

Dodano: 2018-04-26 17:16:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konitzer Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17266. Konitzer Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 3/17. [BMSiG-16461/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 3/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Łukasza Konitzera, zam. w Straduniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17266

Dodano: 2018-04-26 17:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kruszek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17267. Kruszek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 197/17. [BMSiG-16455/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kruszek, PESEL 67080104385 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. ak XIV GUp 197/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17267

Dodano: 2018-04-26 17:17:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kulczyńska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17268. Kulczyńska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 185/16. [BMSiG-16458/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Iwony Kulczyńskiej, zam.: Lusówka, nr PESEL 65010603708, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 185/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17268

Dodano: 2018-04-26 17:17:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łajszczak Patryk w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17269. Łajszczak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 864/17. [BMSiG-16673/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Patryka Łajszczaka w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 864/17, syndyk sporządził i przekazał w dniu 15.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17269

Dodano: 2018-04-26 17:18:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lenart-Wąsik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17270. Lenart-Wąsik Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 964/17. [BMSiG-16543/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Lenart-Wąsik w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 964/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 20.03.2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17270

Dodano: 2018-04-26 17:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubaszka Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17271. Lubaszka Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 766/17. [BMSiG-16676/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISCIE WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Lubaszka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 766/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17271

Dodano: 2018-04-26 17:19:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17272. Łuczak Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 871/17. [BMSiG-16654/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Łuczak w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 871/17), syndyk sporządził i przekazał w dniu 5.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17272

Dodano: 2018-04-26 17:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Maciążka Beata Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17273. Maciążka Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 60/17. [BMSiG-16573/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Maciążka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 60/17, PESEL 72022912388) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzyciela easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17273

Dodano: 2018-04-26 17:20:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mizerski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17274. Mizerski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1085/17. [BMSiG-16629/2018] Obwieszcza się, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Mizerskiego, zamieszkałego Warszawa 03-464, pl. Hallera 9 m. 55, PESEL 79010405277, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. sygn. akt X GUp 1085/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17274

Dodano: 2018-04-26 17:20:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mrugała Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17275. Mrugała Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 239/16. [BMSiG-16528/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Mrugała, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 239/16 Ap-1 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 30 marca 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17275

Dodano: 2018-04-26 17:21:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Napawa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17276. Napawa Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 15/18. [BMSiG-16563/2018] Sędzia komisarz w postepowaniu upadłościowym Piotra Napawy, numer PESEL 82072116137, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 15/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 29 marca 2018 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17276

Dodano: 2018-04-26 17:21:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nasiadka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-12-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45751. Nasiadka Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2013/17, X GUp 959/17. [BMSiG-45921/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2013/17 ogłosił upadłość Barbary Nasiadka, zamieszkałej przy ul. Płockiej 37A m. 13, 01-231 Warszawa, PESEL 53120300408, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej (nr licencji 912). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 959/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 237/2017 (5374) z dnia 07 grudnia 2017 r. → Pozycja 45751

Dodano: 2018-04-26 20:05:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nasiadka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17277. Nasiadka Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 959/17. [BMSiG-16686/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Nasiadka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 959/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 20.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17277

Dodano: 2018-04-26 20:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OFFICE LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17278. OFFICE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000397531. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2011 r., sygn. akt XII GUp 35/17. [BMSiG-16476/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika OFFICE LOGISTICS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, KRS 0000397531, sygn. akt XII GUp 35/17, ogłasza, że stosownie do art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 21 lutego 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17278

Dodano: 2018-04-26 20:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Oktaba Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17279. Oktaba Andrzej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 7/17 [BMSiG-16551/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Oktaby - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61021202671, zamieszkałego w Świebodzinie (sygnatura akt V GUp 7/17), zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2017 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności numer 4, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17279

Dodano: 2018-04-26 20:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olesiejko Sylwia Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17280. Olesiejko Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 72/17. [BMSiG-16467/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 72/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Olesiejko, zam.: Biedrusko, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 31 sierpnia 2017 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17280

Dodano: 2018-04-26 20:08:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pięta Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17281. Pięta Sławomir. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-16638/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Pięty, PESEL 70022700514, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 52/17, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 27.02.2018 roku złożył do akt postępowania listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17281

Dodano: 2018-04-26 20:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pikuła-Grzegory Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17282. Pikuła-Grzegory Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17 „of”. [BMSiG-16502/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Pikuła-Grzegory, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76043002862, sygn. akt V GUp 78/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 10 kwietnia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17282

Dodano: 2018-04-26 20:09:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pikuła Inna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17283. Pikuła Inna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/17 „of”. [BMSiG-16518/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inny Pikuła, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 45100410081, sygn. akt V GUp 77/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 10 kwietnia 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17283

Dodano: 2018-04-26 20:09:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ramm Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17284. Ramm Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 789/17 [BMSiG-16561/2018] Ewa Ramm. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 789/17. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 marca 2018 roku trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Ramm oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17284

Dodano: 2018-04-26 20:10:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosłoniec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17285. Rosłoniec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 832/17. [BMSiG-16643/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Rosłoniec, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 832/17), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 22.02.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17285

Dodano: 2018-04-26 20:10:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rutkiewicz Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17286. Rutkiewicz Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 100/17. [BMSiG-16459/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 100/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Zbigniewa Rutkiewicza, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17286

Dodano: 2018-04-26 20:11:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sadecka Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17287. Sadecka Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 195/17. [BMSiG-16558/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Sadeckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 195/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 27.03.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17287

Dodano: 2018-04-26 20:11:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Schneider Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17288. Schneider Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 67/17. [BMSiG-16465/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 67/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Łukasza Schneidera, zamieszkałego w Kostrzynie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17288

Dodano: 2018-04-26 20:12:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siwik Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17289. Siwik Daniel. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 12/17. [BMSiG-16486/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postę- powaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 12/17, Upadłego Daniela Siwik, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzą- cej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up. może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17289

Dodano: 2018-04-26 20:12:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stachowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17290. Stachowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 602/17. [BMSiG-16682/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Stachowskiej, sygn. akt X GUp 602/17, została sporządzona i w dniu 26 marca 2018 roku przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17290

Dodano: 2018-04-26 20:13:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Suszek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17291. Suszek Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 123/16 „of”. [BMSiG-16617/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Suszek jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Hugona Kołłątaja 47/45, 24-100 Puławy (sygn. akt IX GUp 123/16 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 13 kwietnia 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17291

Dodano: 2018-04-26 20:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczepanik Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17292. Szczepanik Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 198/17. [BMSiG-16474/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Kazimiera Szczepanik, zam.: Rzeszów, nr PESEL 47100907886, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 198/17). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17292

Dodano: 2018-04-26 20:14:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Obrębowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17293. Obrębowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 59/18. [BMSiG-16554/2018] Małgorzata Obrębowska. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 59/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 27 marca 2018 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Obrębowskiej, oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17293

Dodano: 2018-04-26 20:14:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szumniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17294. Szumniak Ewa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 113/17/12. [BMSiG-16497/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szumniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, numer PESEL 64121004086, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 113/17/12 zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku syndyk masy upadłości złożył do akt listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17294

Dodano: 2018-04-26 20:14:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Świerc Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17295. Świerc Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 72/17 Ap-1L. [BMSiG-16523/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Świerc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Zielona 62, 42-713 Kochanowice-Kochcice, PESEL 51062313058, sygn. akt VIII GUp 72/17 Ap-1L, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 19 marca 2018 roku Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17295

Dodano: 2018-04-26 20:15:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

PHU TOMI Marcin Tomaniewski w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17296. Tomaniewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMI Marcin Tomaniewski w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/16, V GUp 1/16/Ap-5. [BMSiG-16484/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu, sygn. akt V GUp 1/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17296

Dodano: 2018-04-26 20:15:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomczyk Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17297. Tomczyk Aleksandra. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 234/17. [BMSiG-16462/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 234/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Aleksandry Tomczyk, zam. w Koninie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17297

Dodano: 2018-04-26 20:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Westfal Emilia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17298. Westfal Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1054/17/Ap-2. [BMSiG-16675/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Emilii Westfal, sygn. akt X GUp 1054/17 Ap-2, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie, ul. Ryżowa 44/237, PESEL 81070707965, zawiadamia, że syndyk w dniu 26.03.2018 r. sporządził listę wierzytelności i przekazał Sędziemu komisarzowi, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17298

Dodano: 2018-04-26 20:16:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17299. WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000478708. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2013 r., sygn. akt XI GUp 119/15. [BMSiG-16553/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 119/15 dot. upadłości likwidacyjnej Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17299

Dodano: 2018-04-26 20:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wolski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17300. Wolski Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 209/17. [BMSiG-16482/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Andziej Wolski, zam.: Rzeszów, nr PESEL 55051609395, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 209/17). Każdy zainteresowany może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17300

Dodano: 2018-04-26 20:17:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Woryna Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17301. Woryna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 219/17. [BMSiG-16473/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 219/17, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Woryny, PESEL 81052116305, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13 marca 2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17301

Dodano: 2018-04-26 20:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zakrzewicz Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17302. Zakrzewicz Henryka. Sądz Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 223/17. [BMSiG-16454/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 2 marca 2018 roku lista wierzytelności Henryki Zakrzewicz, nr PESEL 67071502082 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 223/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17302

Dodano: 2018-04-26 20:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zapaśnik Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17303. Zapaśnik Alina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 227/17. [BMSiG-16662/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Aliny Zapaśnik, zam.: Rzeszów (PESEL: 58111704687), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 227/17). Każdy zainteresowany może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17303

Dodano: 2018-04-26 20:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zegar Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17304. Zegar Antoni. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 175/16. [BMSiG-16538/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Zegar - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 175/16 zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności uzupełniającej nr 3, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256- 258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17304

Dodano: 2018-04-26 20:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Końka Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17305. Końka Zygmunt. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 124/17 „of”. [BMSiG-16592/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zygmunta Końki, ul. Partyzantów 11/3, 21-400 Łuków (sygn. akt IX GUp 124/17 „of”) została sporządzona i przekazana do akt w dniu 5 kwietnia 2018 lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17305

Dodano: 2018-04-26 20:19:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczewski Jakub Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17306. Adamczewski Jakub Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 172/16. [BMSiG-16534/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jakuba Michała Adamczewskiego (PESEL 81113013174) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 172/16, syndyk sporządził i złożył w dniu 5 kwietnia 2018 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17306

Dodano: 2018-04-26 20:20:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogunia Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17307. Bogunia Paweł. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 222/15/11. [BMSiG-16568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Boguni (Paweł Bogunia) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego nr PESEL 76092504797, zamieszkałego w Tychach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 222/15/11 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie wyżej wymienionego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17307

Dodano: 2018-04-26 20:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Firma Budowlana STALBUD Gozdalski, Krzysztof Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17308. FIRMA BUDOWLANA STALBUD GOZDALSKI, KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000147901. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 112/15. [BMSiG-16628/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Firma Budowlana Stalbud Gozdalski, Krzysztof Sp. J. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 112/15) ogłasza, że sporządzony przez syndyka I częściowy plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17308

Dodano: 2018-04-26 20:21:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grzyb Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17309. Grzyb Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 222/17. [BMSiG-16664/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Marcina Grzyb, zam.: Rzeszów (PESEL: 84070907359), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości (sygn. akt V GUp 222/17). Zawiadamia się Upadłego oraz obwieszcza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17309

Dodano: 2018-04-26 20:22:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Muszyńska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17310. Muszyńska Lidia. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 270/16. [BMSiG-16463/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 270/16 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Lidii Muszyńskiej, zam. w Pępowie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w ostatecznym planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17310

Dodano: 2018-04-26 20:22:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pacholczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17311. Pacholczak Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/16. [BMSiG-16460/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 32/16 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego Dariusza Pacholczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii IV. Plan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17311

Dodano: 2018-04-26 20:22:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Połczyńska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17312. Połczyńska Zofia. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 103/16. [BMSiG-16464/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 103/16 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Zofii Połczyńskiej, zam. w Poznaniu, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17312

Dodano: 2018-04-26 20:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wielgosz Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17313. Wielgosz Leszek. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 189/16/K. [BMSiG-16457/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Leszka Wielgosza, zam.: Poznań, nr PESEL 67061612593, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GU 189/16/K, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego planu upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w planie może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17313

Dodano: 2018-04-26 20:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Lewicki Hubert w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17314. Lewicki Hubert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/17. [BMSiG-16529/2018] Umorzenie postępowania upadłościowego Sąd Rejonowy w Płocku zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie V GUp 87/17 umorzył postępowanie upadłościowe Huberta Lewickiego (PESEL 79112408677) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17314

Dodano: 2018-04-26 20:24:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sawicka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17315. Sawicka Marzena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 158/17 of. [BMSiG-16677/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 22.02.2018 r. umorzone zostało na wniosek upadłej Marzeny Sawickiej, numer PESEL 68060601825, toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 158/17of. W terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść za pośrednictwem tutejszego Sądu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy, zażalenie na to postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17315

Dodano: 2018-04-26 20:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ćwiękała Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17316. Ćwiękała Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 24/17of. [BMSiG-16570/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 10.02.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 2.02.2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Grzegorza Ćwiękały, numer PESEL 68100700897, zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 24/17of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17316

Dodano: 2018-04-26 20:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Sklep Odzieżowy "JO-KA" Katarzyna Głód w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17317. Głód Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Odzieżowy JO-KA w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/11. [BMSiG-16478/2018] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie o sygn. V GUp 6/11 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Katarzyny Głód w upadłości likwidacyjnej. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego, XII Wydział Gospodarczy odwoławczy w Krakowie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym - „Gazeta Wyborcza”, za pośrednictwem Sądu Rejonowego, V Wydziału Gospodarczego w Nowym Sączu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17317

Dodano: 2018-04-26 20:39:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karaszewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17318. Karaszewska Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 119/16of. [BMSiG-16577/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 11.01.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 24.11.2017 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłego Renaty Karaszewskiej, numer PESEL 75011202189, zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, stosowanego w związku z normą intertemporalną z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 119/16of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17318

Dodano: 2018-04-26 20:39:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dariusz Wójcik FHUP KRAK-POL w upadłości układowej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17319. Wójcik Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Wójcik F.H.U.P. KRAK-POL w Kochanowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 105/15. [BMSiG-16492/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. (sygn. akt GUp 105/15) stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego wobec upadłego Dariusza Wójcika, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Wójcik F.H.U.P. KRAK-POL. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17319

Dodano: 2018-04-26 20:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

REVO SEALS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17321. „REVO SEALS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Środzie Śląskiej. KRS 0000350753. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2010 r., sygn. akt VIII GUp 176/17. [BMSiG-16665/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Revo Seals” sp. z o.o. w Środzie Śląskiej (numer KRS: 0000350753, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 176/17), ogłasza w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono i przekazano sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej spółki. Opis i oszacowanie, złożone w zaprowadzonych w tym celu aktach pomocniczych sprawy upadłościowej, można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17321

Dodano: 2018-04-26 20:41:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

AJP LOGISTIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17322. AJP LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białej Podlaskiej. KRS 0000540819. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2015 r., sygn. akt IX GUp 98/17. [BMSiG-16506/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego AJP LOGISTIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GUp 98 /17) został sporządzony i złożony do akt sprawy, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, Świdnik, opis i oszacowanie praw do nieruchomości i ruchomości przysługujących upadłemu. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17322

Dodano: 2018-04-26 20:42:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

EKONOVA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17323. EKONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Gdańsku. KRS 0000360510. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2010 r., sygn. akt VI GUp 29/17. [BMSiG-16576/2018] Syndyk masy upadłości EKONOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 k.c. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in.: a) Samochód osobowy Audi A6, MR 2007 r., b) Majątek ruchomy (wyposażenie i urządzenia budowlane i biurowe) według wykazu; c) Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; d) Prawa wynikające z umów ochrony, ubezpieczenia oraz umowy o pobór czynników energetycznych; e) Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); f) Nieściągnięte przez syndyka wierzytelności masy upadłości od jej dłużników istniejące przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 22 lutego 2017 r. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 85 000,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera „Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa EKONOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości” z dnia 12.03.2018 r. Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. Oferty oraz wadium należy składać w terminie do dnia 17.05.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21.05.2018 r., o godzinie 1030 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. 602 628 329. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17323

Dodano: 2018-04-26 20:43:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FLOOR4U Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 17324. FLOOR4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000514761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2014 r., sygn. akt X GUp 753/17. [BMSiG-16547/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Floor4U spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000514761), toczącym się pod sygn. akt X GUp 753/17, ogłasza, że syndyk ukończył i złożył w dniu 15 marca 2018 r. do akt postępowania opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie, które wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17324

Dodano: 2018-04-26 20:43:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaroszewski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-24 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17325. Jaroszewski Łukasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 92/17, V GUp 58/17. [BMSiG-16517/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Łukasza Jaroszewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 82032708899) - sygn. akt V GUp 58/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 92/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Olszewskiej na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzatę Lewandowską-Myczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 80/2018 (5468) z dnia 24 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17325

Dodano: 2018-04-26 20:44:03 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK