Informacje

Sąd Rejonowy w Opolu

Andzel Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44764. Andzel Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 141/18 of. [BMSiG-44635/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku, sygn. akt V GU 141/18 of, została ogłoszona upadłość Adama Andzela, zam. ul. Za Odrą 1, 47-330 Zdzieszowice, identyfikującego się numerem PESEL 53120500211, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Adam Andzel ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44764

Dodano: 2018-10-12 10:32:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Andzel Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44764. Andzel Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 141/18 of. [BMSiG-44635/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku, sygn. akt V GU 141/18 of, została ogłoszona upadłość Adama Andzela, zam. ul. Za Odrą 1, 47-330 Zdzieszowice, identyfikującego się numerem PESEL 53120500211, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Adam Andzel ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44764

Dodano: 2018-10-12 10:32:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ber Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44765. Ber Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1237/18. [BMSiG-44637/2018] Sygn. akt X GU 1237/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1237/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Ber, zamieszkałej w Warszawie przy al. Wał Miedzeszyński 432 (kod pocztowy 03-994), PESEL: 82033100867; 2. określić, że Sylwia Ber jest osobą nieprowadzącą działalność gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 392); 6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Katarzyna Kanecka-Małecka Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44765

Dodano: 2018-10-12 10:33:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ber Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44765. Ber Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1237/18. [BMSiG-44637/2018] Sygn. akt X GU 1237/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1237/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Ber, zamieszkałej w Warszawie przy al. Wał Miedzeszyński 432 (kod pocztowy 03-994), PESEL: 82033100867; 2. określić, że Sylwia Ber jest osobą nieprowadzącą działalność gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 392); 6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Katarzyna Kanecka-Małecka Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44765

Dodano: 2018-10-12 10:33:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Blaszkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44766. Blaszkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 343/18, XIV GUp 185/18. [BMSiG-44562/2018] Sygn. akt XIV GU 343/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Blaszkowskiego, zamieszkałego w Łodzi, PESEL 77122505791, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44766

Dodano: 2018-10-12 10:34:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Blaszkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44766. Blaszkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 343/18, XIV GUp 185/18. [BMSiG-44562/2018] Sygn. akt XIV GU 343/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Blaszkowskiego, zamieszkałego w Łodzi, PESEL 77122505791, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44766

Dodano: 2018-10-12 10:34:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Danielska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44768. Danielska Angelika. Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 545/18. [BMSiG-44484/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 27 września 2018 r.: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Angeliki Danielskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lęborku przy ulicy Kossaka 88/10, PESEL 61112505041; II. wezwano wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza V. wyznaczono syndyka masy upadłości GRANT FINANCE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (numery licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Bartłomieja Domagalskiego - 944, Michała Figury - 815); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19) określając, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44768

Dodano: 2018-10-12 10:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Danielska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44768. Danielska Angelika. Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 545/18. [BMSiG-44484/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 27 września 2018 r.: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Angeliki Danielskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lęborku przy ulicy Kossaka 88/10, PESEL 61112505041; II. wezwano wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza V. wyznaczono syndyka masy upadłości GRANT FINANCE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (numery licencji doradcy restrukturyzacyjnego członków zarządu: Bartłomieja Domagalskiego - 944, Michała Figury - 815); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19) określając, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44768

Dodano: 2018-10-12 10:35:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dybcio Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44769. Dybcio Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1168/18, X GUp 834/18. [BMSiG-44644/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1168/18, ogłosił upadłość Bożeny Dybcio, zamieszkałej w Warszawie (03-988), przy ul. Tatarkiewicza 5 m. 7, PESEL 67022107021, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Bożeny Dybcio ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 834/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44769

Dodano: 2018-10-12 10:37:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dybcio Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44769. Dybcio Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1168/18, X GUp 834/18. [BMSiG-44644/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1168/18, ogłosił upadłość Bożeny Dybcio, zamieszkałej w Warszawie (03-988), przy ul. Tatarkiewicza 5 m. 7, PESEL 67022107021, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Bożeny Dybcio ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 834/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44769

Dodano: 2018-10-12 10:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gerlach Wawrzyniec w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44770. Gerlach Wawrzyniec. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1232/18, X GUp 845/18. [BMSiG-44596/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1232/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Wawrzyńca Gerlacha, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 12B lok. 8 (kod pocztowy: 00-532), PESEL 63030103251. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 845/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt: X GUp 845/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). W postanowieniu Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44770

Dodano: 2018-10-12 10:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gerlach Wawrzyniec w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44770. Gerlach Wawrzyniec. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1232/18, X GUp 845/18. [BMSiG-44596/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1232/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Wawrzyńca Gerlacha, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 12B lok. 8 (kod pocztowy: 00-532), PESEL 63030103251. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt X GUp 845/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt: X GUp 845/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). W postanowieniu Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44770

Dodano: 2018-10-12 10:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karnowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44771. Karnowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 311/18. [BMSiG-44616/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 311/18, ogłosił upadłość Andrzeja Karnowskiego (numer PESEL: 59070813953), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44771

Dodano: 2018-10-12 10:39:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karnowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44771. Karnowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 311/18. [BMSiG-44616/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 311/18, ogłosił upadłość Andrzeja Karnowskiego (numer PESEL: 59070813953), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44771

Dodano: 2018-10-12 10:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kasperski Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44772. Kasperski Mateusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/18, V GUp 218/18. [BMSiG-44523/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem, sygn. akt V GU 251/18, z dnia 24 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Kasperskiego, nr PESEL 86072514957, zamieszkałego w miejscowości 27-640 Klimontów, Górki 27; określił, że dłużnik Mateusz Kasperski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Korskiego, nr licencji 1200; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44772

Dodano: 2018-10-12 10:40:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kasperski Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44772. Kasperski Mateusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 251/18, V GUp 218/18. [BMSiG-44523/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem, sygn. akt V GU 251/18, z dnia 24 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Kasperskiego, nr PESEL 86072514957, zamieszkałego w miejscowości 27-640 Klimontów, Górki 27; określił, że dłużnik Mateusz Kasperski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Korskiego, nr licencji 1200; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44772

Dodano: 2018-10-12 10:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kucia Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44773. Kucia Dominika. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 155/18 of. [BMSiG-44633/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku, sygn. akt V GU 155/18 of, została ogłoszona upadłość Dominiki Kucia, zam. ul. Kopernika 10a/3, 46-320 Praszka, identyfikującej się numerem PESEL 84010108761, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Dominika Kucia ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44773

Dodano: 2018-10-12 10:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kucia Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44773. Kucia Dominika. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 155/18 of. [BMSiG-44633/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku, sygn. akt V GU 155/18 of, została ogłoszona upadłość Dominiki Kucia, zam. ul. Kopernika 10a/3, 46-320 Praszka, identyfikującej się numerem PESEL 84010108761, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Dominika Kucia ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44773

Dodano: 2018-10-12 10:42:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Luks Ksenia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44774. Luks Ksenia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 123/18. [BMSiG-44561/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 września 2018 r., w sprawie V GUp 123/18, ogłoszona została upadłość Kseni Luks, zamieszkałej w Toruniu, ul. Targowa 26/29, numer PESEL 92011600687, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44774

Dodano: 2018-10-12 10:43:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Luks Ksenia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44774. Luks Ksenia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 123/18. [BMSiG-44561/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 września 2018 r., w sprawie V GUp 123/18, ogłoszona została upadłość Kseni Luks, zamieszkałej w Toruniu, ul. Targowa 26/29, numer PESEL 92011600687, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44774

Dodano: 2018-10-12 10:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Maśląg Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44775. Maśląg Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 258/18, XII GUp 98/18. [BMSiG-44609/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 października 2018 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Maśląg, zamieszkałej w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 33/1, PESEL 83083010667, zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 98/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44775

Dodano: 2018-10-12 10:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Maśląg Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44775. Maśląg Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 258/18, XII GUp 98/18. [BMSiG-44609/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 października 2018 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Maśląg, zamieszkałej w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 33/1, PESEL 83083010667, zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 98/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44775

Dodano: 2018-10-12 10:44:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maślaniec Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44776. Maślaniec Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 228/18. [BMSiG-44543/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 228/18, dotyczącej upadłości dłużnika Eugeniusza Maślaniec, PESEL 41060207895, dnia 28 września 2018 r., zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Eugeniusza Maślaniec, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR - Sonia Małańczak, natomiast na Syndyka masy upadłości - Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44776

Dodano: 2018-10-12 10:45:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maślaniec Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44776. Maślaniec Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 228/18. [BMSiG-44543/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 228/18, dotyczącej upadłości dłużnika Eugeniusza Maślaniec, PESEL 41060207895, dnia 28 września 2018 r., zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Eugeniusza Maślaniec, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR - Sonia Małańczak, natomiast na Syndyka masy upadłości - Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44776

Dodano: 2018-10-12 10:45:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Motyka Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44778. Motyka Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadlościowych, sygn. akt V GUp 282/18, V GU 367/18. [BMSiG-44574/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 września 2018 r., (sygn. akt V GU 367/18) ogłosił upadłość Jana Motyki, zam.: Rzeszów, numer PESEL 55061509917 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygnaturę akt V GUp 282/18. Na Sędziego Komisarza Sąd ustanowił SSR - Jerzego Młynarskiego a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44778

Dodano: 2018-10-12 10:46:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Motyka Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44778. Motyka Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadlościowych, sygn. akt V GUp 282/18, V GU 367/18. [BMSiG-44574/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 września 2018 r., (sygn. akt V GU 367/18) ogłosił upadłość Jana Motyki, zam.: Rzeszów, numer PESEL 55061509917 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygnaturę akt V GUp 282/18. Na Sędziego Komisarza Sąd ustanowił SSR - Jerzego Młynarskiego a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44778

Dodano: 2018-10-12 10:46:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mruczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44779. Mruczek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 37/18. [BMSiG-44615/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 37/18, ogłosił upadłość Anny Mruczek, (numer PESEL: 91040814746), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44779

Dodano: 2018-10-12 10:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mruczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44779. Mruczek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 37/18. [BMSiG-44615/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 37/18, ogłosił upadłość Anny Mruczek, (numer PESEL: 91040814746), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44779

Dodano: 2018-10-12 10:48:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zduńczyk Natalia Stefania w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44780. Zduńczyk Natalia Stefania. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 256/18, XII GUp 100/18. [BMSiG-44620/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Natalii Stefanii Zduńczyk, zamieszkałej: Radowo Małe 16/5, 72-314 Radowo Małe, PESEL 97042411981, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 100/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44780

Dodano: 2018-10-12 10:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zduńczyk Natalia Stefania w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44780. Zduńczyk Natalia Stefania. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 256/18, XII GUp 100/18. [BMSiG-44620/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Natalii Stefanii Zduńczyk, zamieszkałej: Radowo Małe 16/5, 72-314 Radowo Małe, PESEL 97042411981, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 100/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Dariusza Sokołowskiego, nr licencji 136. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44780

Dodano: 2018-10-12 10:49:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Orzeł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44781. Orzeł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 194/18 of. [BMSiG-44625/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt V GU 194/18 of, została ogłoszona upadłość Agnieszki Orzeł, zam.: ul. Zamkowa 5, 49-345 Skorogoszcz, identyfikującej się numerem PESEL 75070716942, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20-go maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określić, że Agnieszka Orzeł ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44781

Dodano: 2018-10-12 10:50:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Orzeł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44781. Orzeł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 194/18 of. [BMSiG-44625/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt V GU 194/18 of, została ogłoszona upadłość Agnieszki Orzeł, zam.: ul. Zamkowa 5, 49-345 Skorogoszcz, identyfikującej się numerem PESEL 75070716942, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SRR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20-go maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określić, że Agnieszka Orzeł ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44781

Dodano: 2018-10-12 10:50:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pracki Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44783. Pracki Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 965/18, X GUp 832/18. [BMSiG-44558/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt X GU 965/18, ogłosił upadłość Mirosława Prackiego, PESEL 68071706094, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR - Annę Żuławę, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 832/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44783

Dodano: 2018-10-12 10:51:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pracki Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44783. Pracki Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 965/18, X GUp 832/18. [BMSiG-44558/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt X GU 965/18, ogłosił upadłość Mirosława Prackiego, PESEL 68071706094, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR - Annę Żuławę, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 832/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44783

Dodano: 2018-10-12 10:51:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prusak Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44785. Prusak Czesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 487/18. [BMSiG-44624/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 487/18, ogłosił upadłość Czesława Prusaka (numer PESEL: 59072215050), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44785

Dodano: 2018-10-12 10:52:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prusak Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44785. Prusak Czesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 487/18. [BMSiG-44624/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 487/18, ogłosił upadłość Czesława Prusaka (numer PESEL: 59072215050), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44785

Dodano: 2018-10-12 10:52:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiktorzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44786. Wiktorzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 818/18. [BMSiG-44563/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 25 września 2018 r., ogłosił upadłość Agnieszki Wiktorzak, PESEL 76012206929 - zamieszkałej w Piastowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 818/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44786

Dodano: 2018-10-12 10:53:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiktorzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44786. Wiktorzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 818/18. [BMSiG-44563/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 25 września 2018 r., ogłosił upadłość Agnieszki Wiktorzak, PESEL 76012206929 - zamieszkałej w Piastowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 818/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44786

Dodano: 2018-10-12 10:54:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Woźniak Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44787. Woźniak Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 192/18, V GUp 230/18. [BMSiG-44535/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, postanowieniem sygn. akt V GU 192/18 z dnia 26 września 2018 roku postanowił: ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Woźniaka, nr PESEL 51071101976, zamieszkałego: 26-050 Zagnańsk, miejscowość Gruszka 151; określić, że upadły Waldemar Woźniak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczyć syndyka w osobie Marka Sacharza, nr licencji 584; wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 230/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44787

Dodano: 2018-10-12 10:55:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Woźniak Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44787. Woźniak Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 192/18, V GUp 230/18. [BMSiG-44535/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, postanowieniem sygn. akt V GU 192/18 z dnia 26 września 2018 roku postanowił: ogłosić upadłość dłużnika Waldemara Woźniaka, nr PESEL 51071101976, zamieszkałego: 26-050 Zagnańsk, miejscowość Gruszka 151; określić, że upadły Waldemar Woźniak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczyć syndyka w osobie Marka Sacharza, nr licencji 584; wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 230/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44787

Dodano: 2018-10-12 10:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Computex Piotr Pasik w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44789. Waszkiewicz Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COMPUTEX Adam Waszkiewicz w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 11/17. [BMSiG-44642/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Waszkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą COMPUTEX Adam Waszkiewicz, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 11/17, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 19 września 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. I ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44789

Dodano: 2018-10-12 10:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Blichewicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44790. Blichewicz Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 301/18. [BMSiG-44639/2018] W postępowaniu upadłościowym Danuty Blichewicz, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 301/18, w dniu 10 września 2018 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44790

Dodano: 2018-10-12 10:57:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogacki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44791. Bogacki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 185/16. [BMSiG-44650/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 185/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Zbigniewa Bogackiego, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, pod rygorem jego odrzucenia. Czwartą uzupełniającą listę wierzytelności wyłożyć w Sekretariacie Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44791

Dodano: 2018-10-12 10:57:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bolesta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44792. Bolesta Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 101/18. [BMSiG-44608/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, iż w dniu 12 września 2018 r., złożono komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Bolesta, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 101/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44792

Dodano: 2018-10-12 10:57:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chmiel Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44793. Chmiel Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-44583/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Doroty Chmiel, zam.: Sonina - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 81/18), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44793

Dodano: 2018-10-12 10:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chmiel Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44794. Chmiel Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-44584/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Marka Chmiela, zam.: Sonina - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 87/18, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44794

Dodano: 2018-10-12 10:58:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Glugla Michalina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44795. Glugla Michalina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 74/17. [BMSiG-44619/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michaliny Glugla nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/17, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 11.04.2018 r. lista wierzytelności oraz w dniu 12.06.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44795

Dodano: 2018-10-12 10:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gyurkovich Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44796. Gyurkovich Jacek. Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 10/17. [BMSiG-44586/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Gyurkovich, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 10/17, zawiadamia, że syndyk sporządził dnia 3 września 2018 roku i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i art. 257 - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44796

Dodano: 2018-10-12 10:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarząbek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44797. Jarząbek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 60/17. [BMSiG-44581/2018] XIV GUp 60/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 31 lipca 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności Magdaleny Jarząbek, nr PESEL 84082213464 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygn. akt XIV GUp 60/17, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44797

Dodano: 2018-10-12 10:59:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kupis Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44798. Kupis Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 150/18. [BMSiG-44565/2018] SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o., pełniąca funkcję syndyka Anny Kupis, PESEL: 72062400146, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności oraz o jej przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2018 r., sygn. akt X GUp 150/18. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44798

Dodano: 2018-10-12 10:59:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Stachniak-Magacz Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44799. Stachniak-Magacz Lidia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 61/18 of. [BMSiG-44631/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Lidii Stachniak-Magacz, sygn. akt V GUp 61/18 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 13 września 2018 roku przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60 A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44799

Dodano: 2018-10-12 11:00:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marszko-Kamińska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44800. Marszko-Kamińska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 574/18. [BMSiG-44598/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MONIKI MARSZKO-KAMIŃSKIEJ, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL7207050114), sygn. akt X GUp 574/18, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 28 września 2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44800

Dodano: 2018-10-12 11:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Matejczyk Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44801. Matejczyk Mieczysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 271/17. [BMSiG-44589/2018] XIV GUp 271/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 5 września 2018 roku lista wierzytelności Mieczysława Matejczyka, nr PESEL 55010139310 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 271/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44801

Dodano: 2018-10-12 11:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Meroń Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44802. Meroń Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 59/18 of. [BMSiG-44627/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Meroń, sygn. akt V GUp 59/18 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 13 września 2018 roku przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44802

Dodano: 2018-10-12 11:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pachulska Elwira w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44803. Pachulska Elwira. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 77/17. [BMSiG-44612/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elwiry Pachulskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 77/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniach 25 lipca 2018 r. i 7 września 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44803

Dodano: 2018-10-12 11:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pielak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44804. Pielak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 291/17. [BMSiG-44522/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Pawła Pielak w upadłości, sygn. akt X GUp 291/17, ogłasza, że syndyk złożył i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Pielak w upadłości, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Tomasz Noga syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44804

Dodano: 2018-10-12 11:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pielak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44804. Pielak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 291/17. [BMSiG-44522/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Pawła Pielak w upadłości, sygn. akt X GUp 291/17, ogłasza, że syndyk złożył i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Pielak w upadłości, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Tomasz Noga syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44804

Dodano: 2018-10-12 11:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rytelewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44805. Rytelewska Ewa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/17. [BMSiG-44611/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 20 lipca 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Rytelewskiej, sygn. akt XII GUp 53/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności, stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44805

Dodano: 2018-10-12 11:03:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Solanowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44806. Solanowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 208/17. [BMSiG-44567/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Solanowskiej (sygn. akt X GUp 208/17) zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44806

Dodano: 2018-10-12 11:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SUSSE LEGISTE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44807. SUISSE LÉGISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000396886. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2011 r., sygn. akt X GUp 454/17. [BMSiG-44649/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Suisse Légiste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk sporządził i przekazał w dniu 6 września 2018 roku Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 454/17). Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44807

Dodano: 2018-10-12 11:04:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmejchel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44808. Szmejchel Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 24/18. [BMSiG-44552/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Szmejchela - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, w dniu 2 lipca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności, a w dniu 17 września 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności w zakresie wierzytelności jednego z wierzycieli, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44808

Dodano: 2018-10-12 11:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44809. Szwejda Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 168/17. [BMSiG-44526/2018] Sygn. akt XIV GUp 168/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Radosława Szwejdy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 168/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44809

Dodano: 2018-10-12 11:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tacik Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44810. Tacik Janusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 157/18. [BMSiG-44559/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Tacika, zam.: Tarnobrzeg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 157/18, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44810

Dodano: 2018-10-12 11:05:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Umreyan Zorik w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44811. Umreyan Zorik. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 46/18. [BMSiG-44618/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zorika Umreyana, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 46/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 17 września 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44811

Dodano: 2018-10-12 11:05:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Więckowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44812. Więckowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 161/18. [BMSiG-44547/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 161/18 dotyczącej upadłości: Łukasza Więckowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44812

Dodano: 2018-10-12 11:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zaleski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44813. Zaleski Bogdan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 26/17. [BMSiG-44571/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Zaleskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 26/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44813

Dodano: 2018-10-12 11:06:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zielińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44814. Zielińska Danuta. Sąd Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/17. [BMSiG-44607/2018] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Danuty Zielińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL: 46021808003, zamieszkałej w Lęborku przy ul. Syrokomli 39A/4, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 106/17, została sporządzona i złożona w dniu 2 sierpnia 2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Poucza się o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu - co do uznania wierzytelności oraz sprzeciwu - co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44814

Dodano: 2018-10-12 11:06:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowe CECOMM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44815. CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CECOMM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000017803. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2001 r., sygn. akt XV GUp 18/13. [BMSiG-44638/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowego „CECOMM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 18/13, informuje, że w dniu 30 lipca 2018 r. został sporządzony i przekazany ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla wierzycieli kategorii II, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowy w Bydgoszczy, Wydziału XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenie wnieść do Sędziego komisarza, na piśmie w trzech egzemplarzach, zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44815

Dodano: 2018-10-12 11:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44816. ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000480694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2013 r., sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-44533/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 5 września 2018 r. częściowy plan podziału kat. I funduszy masy upadłości ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr KRS 0000480694, sygn. akt V GUp 28/18. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44816

Dodano: 2018-10-12 11:07:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Krypciak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44817. Krypciak Alicja. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 64/15/1. [BMSiG-44604/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Alicji Krypciak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 64/15/1, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości w dniu 4.10.2018 r. złożył plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44817

Dodano: 2018-10-12 11:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Firma Budowlana Adam Czupryn w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44767. Czupryn Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Budowlana Adam Czupryn” w Knurowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 446/18. [BMSiG-44566/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 446/18, ogłosił upadłość dłużnika Adama Czupryna (Czupryn) o numerze PESEL 71092002139, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana Adam Czupryn w Knurowie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44767

Dodano: 2018-10-13 09:26:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Firma Budowlana Adam Czupryn w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44767. Czupryn Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Budowlana Adam Czupryn” w Knurowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 446/18. [BMSiG-44566/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 446/18, ogłosił upadłość dłużnika Adama Czupryna (Czupryn) o numerze PESEL 71092002139, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana Adam Czupryn w Knurowie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44767

Dodano: 2018-10-13 09:26:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

MIXIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44777. MIXIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000342647. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2009 r., sygn. akt XV GU 349/18. [BMSiG-44630/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 349/18 ogłosił upadłość dłużnika MIXIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (numer KRS 0000342647, numer NIP 5862246919), oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przygotowanej likwidacji, wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44777

Dodano: 2018-10-13 09:31:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

MIXIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44777. MIXIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000342647. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2009 r., sygn. akt XV GU 349/18. [BMSiG-44630/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 349/18 ogłosił upadłość dłużnika MIXIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (numer KRS 0000342647, numer NIP 5862246919), oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przygotowanej likwidacji, wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44777

Dodano: 2018-10-13 09:31:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w upadłości likwidacyjnej

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44782. Piwowarczyk Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w Tymbarku. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 487/17, VIII GUp 383/18. [BMSiG-44569/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 487/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Pawła Piwowarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w Tymbarku (PESEL 76061816456) z siedzibą: Tymbark 334, 34-650 Tymbark; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbary Fela; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Polesek, numer doradcy restrukturyzacyjnego 295; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; IX. nakazano ściągnąć od dłużnika Pawła Piwowarczyka na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie kwotę 1 000 (jeden tysiąc) złotych tytułem opłaty sądowej od wniosku, od uiszczenia której wnioskodawca jest ustawowo zwolniony; X. zasądzono od dłużnika Pawła Piwowarczyka na rzecz wnioskodawcy Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej kwotę 3 600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 383/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44782

Dodano: 2018-10-13 10:20:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44782. Piwowarczyk Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w Tymbarku. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 487/17, VIII GUp 383/18. [BMSiG-44569/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 487/17: I. ogłoszono upadłość dłużnika Pawła Piwowarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Piwowarczyk WIKA Kompleksowe Usługi Porządkowe w Tymbarku (PESEL 76061816456) z siedzibą: Tymbark 334, 34-650 Tymbark; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbary Fela; VI. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Polesek, numer doradcy restrukturyzacyjnego 295; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; IX. nakazano ściągnąć od dłużnika Pawła Piwowarczyka na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie kwotę 1 000 (jeden tysiąc) złotych tytułem opłaty sądowej od wniosku, od uiszczenia której wnioskodawca jest ustawowo zwolniony; X. zasądzono od dłużnika Pawła Piwowarczyka na rzecz wnioskodawcy Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej kwotę 3 600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 383/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44782

Dodano: 2018-10-13 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STANZA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44784. STANZA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000591724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2015 r., sygn. akt X GU 1586/18, X GUp 864/18. [BMSiG-44651/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Stanza S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 1586/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanza S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nadwiślańska 1 lok. 27, 03-349 Warszawa), nr KRS: 0000591724; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 864/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44784

Dodano: 2018-10-14 18:10:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STANZA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44784. STANZA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000591724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2015 r., sygn. akt X GU 1586/18, X GUp 864/18. [BMSiG-44651/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Stanza S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 1586/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanza S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nadwiślańska 1 lok. 27, 03-349 Warszawa), nr KRS: 0000591724; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 864/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44784

Dodano: 2018-10-14 18:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Firma Produkcyjno-Handlowa MAZUREK Mieczysław Hebel w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 44818. Hebel Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MAZUREK” MIECZYSŁAW HEBEL w Błądzikowie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/16. [BMSiG-44591/2018] Postanowieniem z dnia 24 września 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, umorzył postępowanie upadłościowe Mieczysława Hebla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno- -Handlowa „MAZUREK” Mieczysław Hebel w Błądzikowie, sygn. akt VI GUp 37/16. Od postanowienia służy zażalenie, które wnosi się do Sądu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44818

Dodano: 2018-10-14 18:11:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adamczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 44820. Adamczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/17. [BMSiG-44534/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., w postępowaniu upadłościowym Upadłej Marii Adamczyk, sygn. akt V GUp 42/17, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 42120700103, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez Upadłą postanowił: I. ustalić, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 80.934,48 zł (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery zł czterdzieści osiem gr) i są to wierzytelności wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, II. ustalić plan spłaty Wierzyciela Upadłej Marii Adamczyk w ten sposób, że Upadła do ostatniego dnia miesiąca w 2 (drugim) miesiącu po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci na rzecz wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, jedną ratę w kwocie 4.073,34 zł (cztery tysiące siedemdziesiąt trzy zł trzydzieści cztery gr), III. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Marię Adamczyk planu spłaty zobowiązań wobec Wierzyciela wymienionego w punkcie II postanowienia, wszystkie pozostałe zobowiązania Upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 22 marca 2017 r. zostaną umorzone. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44820

Dodano: 2018-10-14 18:12:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Babula Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44821. Babula Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 332/17. [BMSiG-44588/2018] Syndyk masy upadłości Marii Babuli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Rzeszów, sygn. akt V GUp 332/17, zgodnie z postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 3 września 2018 r. ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki, nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena oszacowania. Przedmiot przetargu to: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Króla Augusta 23 nr lokalu 30, o pow. 49,90 m2 . Budynek wielorodzinny przy ul. Króla Augusta 23 znajduje się na działce o nr 810/5, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00145735/5, za cenę nie niższą niż suma oszacowania, tj. 202.000,00 PLN (dwieście dwa tysiące złotych 00/100 gr). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto syndyka masy upadłości Marii Babuli, Bank PKO BP nr konta 75 1020 5558 0000 8402 3231 9872, w terminie do dnia składania ofert. Oferty pisemne na zakup nieruchomości, należy kierować na adres biura syndyka: ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 r., do godz. 1400, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki (sygn. akt V GUp 332/17) - NIE OTWIERAĆ” z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), z określeniem oferowanej ceny, oraz złożonym oświadczeniem, że Uczestnik postępowania, w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się dokonać, pod rygorem utraty wadium, zapłaty na konto syndyka masy upadłości całej oferowanej ceny, po pomniejszeniu o wpłacone uprzednio wadium, oraz że zobowiązuje się zawrzeć, w przypadku wyłonienia jego oferty, umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie określonym przez syndyka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży, oraz że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 332/17, lub w Biurze Syndyka, codziennie w dni robocze, w godz. 900-1400 (tel. +48 723 34 45 56), oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44821

Dodano: 2018-10-14 18:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 44822. Bednarczyk Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 95/17. [BMSiG-44527/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym upadłego Doroty Bednarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 51012709900, w przedmiocie ustalenia planu podziału spłaty wierzytelności przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia: I. Ustalić, że wierzycielami upadłego Doroty Bednarczyk są: 1. Frendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 2 179,97 zł (dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy); 2. Profi CreditPolska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej co do kwoty 7 296,17 zł (siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy); 3. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 1 925,60 zł (tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy); 4. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 98 259,56 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); 5. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 19 511,96 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); 6. RRM Ltd. z siedzibą na Malcie co do kwoty 3 304,87 zł (trzy tysiące trzysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy); 7. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 457,65 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy); II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Doroty Bednarczyk w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 426,50 zł (czterystu dwudziestu sześciu złotych i pięćdziesięciu groszy) miesięcznie, w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1. Frendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - kwotę 7,00 zł (siedem złotych) miesięcznie; 2. Profi CreditPolska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej - kwotę 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote); 3. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - kwotę 6,00 zł (sześć złotych) miesięcznie; 4. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 316,00 zł (trzysta szesnaście złotych) miesięcznie; 5. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote) miesięcznie ; 6. RRM Ltd. z siedzibą na Malcie - kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych) miesięcznie; 7. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - kwotę 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) miesięcznie; III. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Dorotę Bednarczyk zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 5 czerwca 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności i umorzeniu w toku postępowania upadłościowego zostaną w pozostałej części umorzone. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44822

Dodano: 2018-10-14 18:14:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Duś Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44823. Duś Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 458/17. [BMSiG-44532/2018] Syndyk masy upadłości Dariusza Duś w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 458/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 425/4 o pow. 0,20 ha, w obrębie 0020 Sieradza, Gmina Żabno, zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni 60,5 m2 wraz z przybudówkami, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze TR1D/00053651/15. Nieruchomość obecnie zajmowana jest przez Upadłego. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i wycena zawarta jest w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu wraz z regulaminem przetargu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/5 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: syndykjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. VIII GUp 458/17. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 59 950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, zero groszy) brutto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w języku polskim w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/5 w Tarnowie. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy) do dnia złożenia oferty. O ważności wpłaty w oznaczonym terminie decyduje data uznania konta. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2018 r., o godz. 1100, w sali nr 222, pawilon K, w gmachu Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44823

Dodano: 2018-10-14 18:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENERGY INVESTORS GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44824. ENERGY INVESTORS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000386698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 382/17. [BMSiG-44546/2018] Sędzia Komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Energy Investors Group S.A. w upadłości (sygn. X GUp 382/17) syndyk sporządził i złożył dnia 2 marca 2018 r. do akt sprawy opis i oszacowanie: - wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności do lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 4, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku położonego w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5, zlokalizowanego na I kondygnacji o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 219.84 m2 wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu nr 1000 AM-7 oraz we współwłasności wspólnej części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali na tej działce znajdującego się. Udział w nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej nr OP1B/00039695/2 związany z własnością lokalu wynosi 3/100 części. Dla lokalu niemieszkalnego, Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW: OP1B/00049553/8. - wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr 959 o obszarze 737 m2 , obręb Centrum, położonej w Brzegu przy ul. Wileńskiej 43, będącej w użytkowaniu wieczystym do 5.10.2094 r. wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 414 m2 . Stan prawny nieruchomości, na której posadowiony jest budynek uregulowany jest w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o numerze KW: OP1B/00027103/9. - wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2226 /20000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w Brzegu, ul. Grobli, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 52/81 o obszarze 4.466 m2 , obręb ewidencyjny II nr 1102 Centrum. Dla przedmiotowej nieruchomości, Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW: OP1B/00014543/1. - wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 52/1 AM 3, obręb 1102 Centrum, o całkowitej powierzchni 5.043 m2 , położonej przy ul. Grobli 13, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym. Dla nieruchomości, na której posadowione są budynki, Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW: OP1B/00035447/1. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Jednocześnie Sędzia Komisarz podaje do publicznej wiadomości, iż w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarz zarzuty na opis i oszacowanie. Tomasz Noga syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44824

Dodano: 2018-10-14 18:16:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENERGY INVESTORS GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44825. ENERGY INVESTORS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000386698. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 382/17. [BMSiG-44652/2018] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości: 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: OP1B/00049553/8, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 219.84 m2 wraz z udziałem w wysokości 3/100 w prawie własności gruntu numer 1000 AM7 oraz we współwłasności części wspólnej. 2. Cena wywoławcza wynosi 529.000 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 29 października 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt X GUp 382/17” najpóźniej do dnia 29 października 2018 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 31 października 2018 roku, o godzinie 830, w sali nr 14. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44825

Dodano: 2018-10-14 18:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosela-Pałaszewska Teresa Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44828. Kosela-Pałaszewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 170/16. [BMSiG-44599/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Koseli-Pałaszewskiej w upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki udział wynoszący 3/4 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Siestrzeni, gm. Żabia Wola, przy ul. Szyszkowej 8, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1Z/00029296/2, za cenę nie niższą niż 29.799,00 zł. Operat szacunkowy dostępny w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 170/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Dodatkowe informacje u syndyka pod numerem telefonu: 604 410 114, oraz elektronicznie: danuta.kurkiewicz@op.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44828

Dodano: 2018-10-14 18:17:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubuj Bożena Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44829. Kubuj Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 536/18. [BMSiG-44568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kubuj (sygn. akt X GUp 536/18) postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 328, położonego przy al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WA6M/00439343/1, za cenę nie niższą niż 400.350,00 zł (czterysta tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). W tymże terminie zainteresowani winni też wpłacić wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości, tj. na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A. pod numerem: 87 2490 0005 0000 4000 7063 3099. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2018 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w sali nr A119, o godzinie 1045. Operat szacunkowy dostępny jest w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Z regulaminem określającym szczegółowe warunki przetargu można zapoznać się w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), lub w biurze syndyka po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 602 268 645. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44829

Dodano: 2018-10-14 18:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Perlak Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 44831. Perlak Jakub. Sąd Rejonowy Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/15. [BMSiG-44513/2018] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił na podstawie art. 491¹4 ust. 1 w zw. art. 491¹6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2015 r., poz. 233, z późn. zm.) umorzyć w stosunku do upadłego Jakuba Perlaka, nr PESEL: 88010900118, wszelkie zobowiązania powstałe do dnia ogłoszenia upadłości tj. dnia 25 listopada 2015 roku, z wyłączeniem wierzytelności o których mowa w art. 491²¹ ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44831

Dodano: 2018-10-14 18:18:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 44832. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000048635. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r., sygn. akt V GUp 92/18. [BMSiG-44647/2018] Syndyk Masy Upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1023/10, obręb 0005, o powierzchni 0,2447 ha, położonej w gminie Pierzchnica, w miejscowości Gumienice, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Busko-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW KI1B/00076531/1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 61.248,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100) (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 49 1750 0009 0000 0000 3979 4918 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt V GUp 92/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 listopada 2018 roku, o godzinie 1230, w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 18 czerwca 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego - al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 92/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Operat szacunkowy (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44832

Dodano: 2018-10-14 18:19:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Więckowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44833. Więckowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 161/18. [BMSiG-44549/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużnika Łukasza Więckowskiego, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 84111915912, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 161/18, w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka sędzi komisarz ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłego. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44833

Dodano: 2018-10-14 18:19:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MINIEKT Sp. z o.o.

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 44869. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MINIEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000216991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2004 r., sygn. akt X GRp 20/18. [BMSiG-44542/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych Miniekt Sp. z o. o. w Warszawie (KRS: 0000216991), sygn. akt X GRp 20/18, złożył, w dniu 24 września 2018 r. do akt postępowania, spis wierzytelności (brak spisu wierzytelności spornych), który można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44869

Dodano: 2018-10-14 18:20:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MINIEKT Sp. z o.o.

2018-10-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 44870. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MINIEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000216991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2004 r., sygn. akt X GRp 20/18. [BMSiG-44545/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2018 r., o godzinie 930, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w Warszawie sala 14, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych MINIEKT Sp. z o. o. w Warszawie (KRS: 0000216991), sygn. akt X GRp 20/18. Na podstawie art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz zarządzenia Sędziego komisarza, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 199/2018 (5587) z dnia 12 października 2018 r. → Pozycja 44870

Dodano: 2018-10-14 18:21:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bień Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44903. Bień Józef. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 669/18/2, X GUp 141/18/2. [BMSiG-44786/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt X GU 669/18/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Józefa Bienia (Bień), zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Obrońców Warszawy 16/6, posiadającego nr PESEL: 54053118515, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na Syndyka masy upadłości Mateusza Bienioszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 141/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 141/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44903

Dodano: 2018-10-15 09:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bień Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44903. Bień Józef. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 669/18/2, X GUp 141/18/2. [BMSiG-44786/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt X GU 669/18/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Józefa Bienia (Bień), zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Obrońców Warszawy 16/6, posiadającego nr PESEL: 54053118515, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na Syndyka masy upadłości Mateusza Bienioszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 141/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 141/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44903

Dodano: 2018-10-15 09:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bałdyga Julita w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44904. Bałdyga Julita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1373/18, X GUp 863/18. [BMSiG-44766/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1373/18: 1. ogłosił upadłość Julity Bałdyga, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 27 m. 1, (kod pocztowy: 05-825), numer PESEL 86050604562; 2. określił, że Julita Bałdyga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 863/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44904

Dodano: 2018-10-15 09:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bałdyga Julita w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44904. Bałdyga Julita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1373/18, X GUp 863/18. [BMSiG-44766/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1373/18: 1. ogłosił upadłość Julity Bałdyga, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 27 m. 1, (kod pocztowy: 05-825), numer PESEL 86050604562; 2. określił, że Julita Bałdyga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 863/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44904

Dodano: 2018-10-15 09:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bałdyga Julita w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44904. Bałdyga Julita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1373/18, X GUp 863/18. [BMSiG-44766/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1373/18: 1. ogłosił upadłość Julity Bałdyga, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 27 m. 1, (kod pocztowy: 05-825), numer PESEL 86050604562; 2. określił, że Julita Bałdyga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 863/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44904

Dodano: 2018-10-15 09:23:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bałdyga Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44905. Bałdyga Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1373/18, X GUp 864/18. [BMSiG-44768/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1373/18: 1. ogłosił upadłość Piotra Bałdyga, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 27 m. 1, (kod pocztowy: 05-825), numer PESEL 86050604562; 2. określił, że Piotr Bałdyga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 864/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44905

Dodano: 2018-10-15 09:24:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bałdyga Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44905. Bałdyga Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1373/18, X GUp 864/18. [BMSiG-44768/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1373/18: 1. ogłosił upadłość Piotra Bałdyga, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 27 m. 1, (kod pocztowy: 05-825), numer PESEL 86050604562; 2. określił, że Piotr Bałdyga jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 864/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44905

Dodano: 2018-10-15 09:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chorowiec Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44906. Chorowiec Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1221/18, X GUp 873/18. [BMSiG-44767/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1221/18: 1. ogłosił upadłość Jolanty Chorowiec (PESEL: 60081506026), zamieszkałej: ul. Środkowa 2/4 m. 37, 03-430 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 873/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44906

Dodano: 2018-10-15 09:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chorowiec Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44906. Chorowiec Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1221/18, X GUp 873/18. [BMSiG-44767/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, sygn. akt X GU 1221/18: 1. ogłosił upadłość Jolanty Chorowiec (PESEL: 60081506026), zamieszkałej: ul. Środkowa 2/4 m. 37, 03-430 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 873/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44906

Dodano: 2018-10-15 09:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaczmarek Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44907. Kaczmarek Marianna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 387/18, XI GUp 245/18. [BMSiG-44681/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 387/18, ogłosił upadłość dłużnika Marianny Kaczmarek, nr PESEL: 52081212760, zamieszkałej w miejscowości Krwony, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 245/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44907

Dodano: 2018-10-15 09:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaczmarek Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44907. Kaczmarek Marianna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 387/18, XI GUp 245/18. [BMSiG-44681/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 387/18, ogłosił upadłość dłużnika Marianny Kaczmarek, nr PESEL: 52081212760, zamieszkałej w miejscowości Krwony, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 245/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44907

Dodano: 2018-10-15 09:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hrenczarek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44908. Hrenczarek Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 675/18, VIII GUp 446/18. [BMSiG-44684/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 675/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Hrenczarka (Hrenczarek), nr PESEL 58061003696, zamieszkałego pod adresem: ul. Kobierzyńska 62/8, 30-363 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 446/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44908

Dodano: 2018-10-15 09:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hrenczarek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44908. Hrenczarek Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 675/18, VIII GUp 446/18. [BMSiG-44684/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 675/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Hrenczarka (Hrenczarek), nr PESEL 58061003696, zamieszkałego pod adresem: ul. Kobierzyńska 62/8, 30-363 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 446/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44908

Dodano: 2018-10-15 09:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dominiak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44909. Dominiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 42/18, VIII GUp 44/18. [BMSiG-44769/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 42/18, ogłosił upadłość Jarosława Dominiaka (Dominiak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 56012100676, zamieszkałego: 42-450 Łazy, ul. Częstochowska 31. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Jarosława Dominiaka, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 44/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44909

Dodano: 2018-10-15 09:29:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dominiak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44909. Dominiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 42/18, VIII GUp 44/18. [BMSiG-44769/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 42/18, ogłosił upadłość Jarosława Dominiaka (Dominiak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 56012100676, zamieszkałego: 42-450 Łazy, ul. Częstochowska 31. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Jarosława Dominiaka, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 44/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44909

Dodano: 2018-10-15 09:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalak Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44910. Michalak Marianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 470/18. [BMSiG-44748/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 470/18, ogłosił upadłość Marianny Michalak (numer PESEL 85011818820) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44910

Dodano: 2018-10-15 09:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalak Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44910. Michalak Marianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 470/18. [BMSiG-44748/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 470/18, ogłosił upadłość Marianny Michalak (numer PESEL 85011818820) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44910

Dodano: 2018-10-15 09:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kępa Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44911. Kępa Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 235/18, XIV GUp 193/18. [BMSiG-44659/2018] Sygn. akt XIV GU 235/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku, ogłosił upadłość Marioli Kępy, numer PESEL 54022605345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego - Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 193/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44911

Dodano: 2018-10-15 09:31:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kępa Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44911. Kępa Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 235/18, XIV GUp 193/18. [BMSiG-44659/2018] Sygn. akt XIV GU 235/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku, ogłosił upadłość Marioli Kępy, numer PESEL 54022605345, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego - Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Dłużniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 207. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 193/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44911

Dodano: 2018-10-15 09:31:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Koch Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44912. Koch Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 106/18, VIII GUp 45/18. [BMSiG-44772/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 106/18, ogłosił upadłość Bartłomieja Kocha (Koch) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 94072904155, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 m. 33. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Wzywa się wierzycieli Bartłomieja Kocha do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 45/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44912

Dodano: 2018-10-15 09:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Koch Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44912. Koch Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 106/18, VIII GUp 45/18. [BMSiG-44772/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 106/18, ogłosił upadłość Bartłomieja Kocha (Koch) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 94072904155, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 m. 33. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Wzywa się wierzycieli Bartłomieja Kocha do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 45/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44912

Dodano: 2018-10-15 09:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konwińska Bolesława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44913. Konwińska Bolesława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 502/18, XI GUp 241/18. [BMSiG-44696/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 502/18, ogłosił upadłość dłużnika Bolesławy Konwińskiej (PESEL: 46013108742), zam. w Gnieźnie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 241/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Bojanowskiego, nr licencji 1237. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44913

Dodano: 2018-10-15 09:34:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konwińska Bolesława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44913. Konwińska Bolesława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 502/18, XI GUp 241/18. [BMSiG-44696/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 502/18, ogłosił upadłość dłużnika Bolesławy Konwińskiej (PESEL: 46013108742), zam. w Gnieźnie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 241/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Bojanowskiego, nr licencji 1237. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44913

Dodano: 2018-10-15 09:34:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szpotański Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44914. Szpotański Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 468/18. [BMSiG-44754/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 468/18 ogłosił upadłość Wojciecha Szpotańskiego (numer PESEL: 86042312712) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44914

Dodano: 2018-10-15 09:35:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szpotański Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44914. Szpotański Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 468/18. [BMSiG-44754/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 468/18 ogłosił upadłość Wojciecha Szpotańskiego (numer PESEL: 86042312712) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44914

Dodano: 2018-10-15 09:35:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leszczyński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44915. Leszczyński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 844/18, X GU 1350/18. [BMSiG-44698/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1350/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Łukasza Leszczyńskiego, zamieszkałego w Lipkowie (05-080), przy ulicy ul. Jakubowicza 71, nr PESEL 85022107537, sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 844/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44915

Dodano: 2018-10-15 09:37:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leszczyński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44915. Leszczyński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 844/18, X GU 1350/18. [BMSiG-44698/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1350/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Łukasza Leszczyńskiego, zamieszkałego w Lipkowie (05-080), przy ulicy ul. Jakubowicza 71, nr PESEL 85022107537, sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 844/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44915

Dodano: 2018-10-15 09:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mariański Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44916. Mariański Stanisław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 57/18. [BMSiG-44672/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.08.2018 roku, sygn. VI GU 57/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Mariańskiego, zamieszkałego: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. I-go Maja 75/3, posługującego się numerem PESEL 44042506816, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Hetmana. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44916

Dodano: 2018-10-15 09:38:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mariański Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44916. Mariański Stanisław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 57/18. [BMSiG-44672/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.08.2018 roku, sygn. VI GU 57/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Mariańskiego, zamieszkałego: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. I-go Maja 75/3, posługującego się numerem PESEL 44042506816, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Hetmana. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44916

Dodano: 2018-10-15 09:38:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łuczyk Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44917. Łuczyk Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 719/18, VIII GUp 449/18. [BMSiG-44705/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 719/18, ogłoszono upadłość dłużnika: Pawła Łuczyka (PESEL 79111013371), zamieszkałego pod adresem: ul. Bolesława Chrobrego 7/2, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Jakuba Taborskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 449/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44917

Dodano: 2018-10-15 09:40:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łuczyk Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44917. Łuczyk Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 719/18, VIII GUp 449/18. [BMSiG-44705/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 719/18, ogłoszono upadłość dłużnika: Pawła Łuczyka (PESEL 79111013371), zamieszkałego pod adresem: ul. Bolesława Chrobrego 7/2, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Jakuba Taborskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 449/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44917

Dodano: 2018-10-15 09:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Matysiak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44918. Matysiak Marcin. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 18/18, VIII GUp 47/18. [BMSiG-44764/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 18/18, ogłosił upadłość Marcina Matysiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89101303834, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Białostocka 95. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli Marcina Matysiaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 47/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44918

Dodano: 2018-10-15 09:41:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Matysiak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44918. Matysiak Marcin. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 18/18, VIII GUp 47/18. [BMSiG-44764/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 18/18, ogłosił upadłość Marcina Matysiaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89101303834, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Białostocka 95. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli Marcina Matysiaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 47/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44918

Dodano: 2018-10-15 09:41:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miska Ernest w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44919. Miska Ernest. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 560/18, GUp 450/18. [BMSiG-44708/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 560/18, ogłoszono upadłość dłużnika: Ernesta Miski (Miska), PESEL 89031007158, zamieszkałego pod adresem: ul. Ugorek 8/118, 31-456 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Piotra Kaleciaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 450/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44919

Dodano: 2018-10-15 09:42:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miska Ernest w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44919. Miska Ernest. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 560/18, GUp 450/18. [BMSiG-44708/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 560/18, ogłoszono upadłość dłużnika: Ernesta Miski (Miska), PESEL 89031007158, zamieszkałego pod adresem: ul. Ugorek 8/118, 31-456 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Piotra Kaleciaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 450/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44919

Dodano: 2018-10-15 09:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Naliński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44920. Naliński Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 348/18. [BMSiG-44761/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 348/18 ogłosił upadłość Zbigniewa Nalińskiego (numer PESEL: 53092114458) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44920

Dodano: 2018-10-15 09:43:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Naliński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44920. Naliński Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 348/18. [BMSiG-44761/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.10.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 348/18 ogłosił upadłość Zbigniewa Nalińskiego (numer PESEL: 53092114458) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44920

Dodano: 2018-10-15 09:43:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowicki Janusz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44921. Nowicki Janusz Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 644/18, XI GUp 242/18. [BMSiG-44702/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 644/18, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Andrzeja Nowickiego (PESEL: 61102102353), zam. w Łeknie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 242/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Bojanowskiego, nr licencji 1237. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44921

Dodano: 2018-10-15 09:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowicki Janusz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44921. Nowicki Janusz Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 644/18, XI GUp 242/18. [BMSiG-44702/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 644/18, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Andrzeja Nowickiego (PESEL: 61102102353), zam. w Łeknie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 242/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Bojanowskiego, nr licencji 1237. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44921

Dodano: 2018-10-15 09:45:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pielka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44922. Pielka Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 473/18/1, X GUp 145/18/1. [BMSiG-44782/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, o sygn. akt X GU 473/18/1, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Pielki (Pielka) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 72032101655. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 145/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie w osobie Jędrzeja Minkusa. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod: 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 145/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44922

Dodano: 2018-10-15 09:46:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pielka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44922. Pielka Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 473/18/1, X GUp 145/18/1. [BMSiG-44782/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, o sygn. akt X GU 473/18/1, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Pielki (Pielka) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 72032101655. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 145/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie w osobie Jędrzeja Minkusa. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod: 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 145/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44922

Dodano: 2018-10-15 09:46:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Inga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44923. Pietrzyk Inga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1445/18, X GUp 852/18. [BMSiG-44712/2018] POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Inga Pietrzyk SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGNATURA AKT: X GU 1445/18, X GUp 852/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., w sprawie X GU 1445/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Ingi Pietrzyk, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Promyka 46 m. 3, 05-800 Warszawa, PESEL 84041702448. - Określił, że Inga Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR - Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Inga Pietrzyk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 852/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44923

Dodano: 2018-10-15 09:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Inga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44923. Pietrzyk Inga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1445/18, X GUp 852/18. [BMSiG-44712/2018] POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Inga Pietrzyk SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGNATURA AKT: X GU 1445/18, X GUp 852/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., w sprawie X GU 1445/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Ingi Pietrzyk, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Promyka 46 m. 3, 05-800 Warszawa, PESEL 84041702448. - Określił, że Inga Pietrzyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR - Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Inga Pietrzyk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 852/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44923

Dodano: 2018-10-15 09:47:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalska Katarzyna, Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44924. Michalska Katarzyna, Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 315/18. [BMSiG-44746/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 315/18 ogłosił upadłość Katarzyny Michalskiej (numer PESEL: 67102702302) nieprowadzącej działalności gospodarczej i Romana Michalskiego (numer PESEL: 59080211134) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44924

Dodano: 2018-10-15 09:49:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalska Katarzyna, Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44924. Michalska Katarzyna, Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 315/18. [BMSiG-44746/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 315/18 ogłosił upadłość Katarzyny Michalskiej (numer PESEL: 67102702302) nieprowadzącej działalności gospodarczej i Romana Michalskiego (numer PESEL: 59080211134) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44924

Dodano: 2018-10-15 09:49:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przywara Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44925. Przywara Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 285/18, XI GUp 228/18. [BMSiG-44676/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 285/18, ogłosił upadłość dłużnika Jana Przywary, PESEL: 42032509173; zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 228/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Jana Przywary, do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Przywary, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Dominiki Drozdowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1267). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. ASR Wojciech Stanke MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44925

Dodano: 2018-10-15 09:51:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przywara Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44925. Przywara Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 285/18, XI GUp 228/18. [BMSiG-44676/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 285/18, ogłosił upadłość dłużnika Jana Przywary, PESEL: 42032509173; zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 228/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Jana Przywary, do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jana Przywary, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Dominiki Drozdowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1267). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. ASR Wojciech Stanke MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44925

Dodano: 2018-10-15 09:52:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Salwierak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44926. Salwierak Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 842/18/1, X GUp 146/18/1. [BMSiG-44783/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, o sygn. akt X GU 842/18/1, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Salwierak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL 61090804574. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 146/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie w osobie Ewy Jurczak. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod: 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 146/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44926

Dodano: 2018-10-15 09:53:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Salwierak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44926. Salwierak Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 842/18/1, X GUp 146/18/1. [BMSiG-44783/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 października 2018 roku, o sygn. akt X GU 842/18/1, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Salwierak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach, posiadającej numer PESEL 61090804574. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 146/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie w osobie Ewy Jurczak. Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod: 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 146/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44926

Dodano: 2018-10-15 09:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skabek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44927. Skabek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 102/18, VIII GUp 46/18. [BMSiG-44731/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 102/18, ogłosił upadłość Agnieszki Skabek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 88012201828, zamieszkałej: Zawiercie 42-400, ul. Wierzbowa 16 m. 54. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Agnieszki Skabek, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 46/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44927

Dodano: 2018-10-15 09:55:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skabek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44927. Skabek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 102/18, VIII GUp 46/18. [BMSiG-44731/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 102/18, ogłosił upadłość Agnieszki Skabek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 88012201828, zamieszkałej: Zawiercie 42-400, ul. Wierzbowa 16 m. 54. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Agnieszki Skabek, do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 46/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44927

Dodano: 2018-10-15 09:55:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stołowska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44928. Stołowska Malwina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 838/18. [BMSiG-44758/2018] Sygn. akt X GUp 838/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. ogłosił upadłość Malwiny Stołowskiej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 90a m. 31, 00-844 Warszawa (PESEL: 85092302601), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 838/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44928

Dodano: 2018-10-15 09:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stołowska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44928. Stołowska Malwina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 838/18. [BMSiG-44758/2018] Sygn. akt X GUp 838/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. ogłosił upadłość Malwiny Stołowskiej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 90a m. 31, 00-844 Warszawa (PESEL: 85092302601), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 838/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44928

Dodano: 2018-10-15 09:56:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlaga Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44929. Szlaga Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 827/18. [BMSiG-44765/2018] Sygn. akt X GUp 827/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r. ogłosił upadłość Małgorzaty Szlagi, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 45C lok. 83, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (PESEL: 65061013208), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 827/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44929

Dodano: 2018-10-15 09:57:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlaga Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44929. Szlaga Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 827/18. [BMSiG-44765/2018] Sygn. akt X GUp 827/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 r. ogłosił upadłość Małgorzaty Szlagi, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Sienkiewicza 45C lok. 83, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (PESEL: 65061013208), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 827/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44929

Dodano: 2018-10-15 09:57:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szleszyński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44930. Szleszyński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/18, X GUp 835/18. [BMSiG-44796/2018] Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/18, ogłosił upadłość Łukasza Szleszyńskiego (PESEL: 85011607495), zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. T. Bairda 46 m. 13. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 835/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44930

Dodano: 2018-10-15 09:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szleszyński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44930. Szleszyński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/18, X GUp 835/18. [BMSiG-44796/2018] Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1182/18, ogłosił upadłość Łukasza Szleszyńskiego (PESEL: 85011607495), zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. T. Bairda 46 m. 13. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 835/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44930

Dodano: 2018-10-15 09:58:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymczak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44931. Szymczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 397/18, XI GUp 244/18. [BMSiG-44706/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 397/18, ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Szymczaka, PESEL: 92112413933, zam. w Poznaniu, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 244/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Arkadiusza Szymczaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Arkadiusza Szymczaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Paluszyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 575. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44931

Dodano: 2018-10-15 10:00:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymczak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44931. Szymczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 397/18, XI GUp 244/18. [BMSiG-44706/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 397/18, ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Szymczaka, PESEL: 92112413933, zam. w Poznaniu, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 244/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Arkadiusza Szymczaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Arkadiusza Szymczaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Paluszyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 575. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44931

Dodano: 2018-10-15 10:00:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymczak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44931. Szymczak Arkadiusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 397/18, XI GUp 244/18. [BMSiG-44706/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 397/18, ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Szymczaka, PESEL: 92112413933, zam. w Poznaniu, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 244/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Arkadiusza Szymczaka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Arkadiusza Szymczaka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Paluszyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 575. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44931

Dodano: 2018-10-15 10:00:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Warnke Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44932. Warnke Renata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 671/18, XI GUp 243/18. [BMSiG-44704/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 671/18, ogłosił upadłość dłużnika Renaty Warnke (PESEL 7502120369), zam.: Siedleczko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44932

Dodano: 2018-10-15 10:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Warnke Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44932. Warnke Renata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 671/18, XI GUp 243/18. [BMSiG-44704/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 671/18, ogłosił upadłość dłużnika Renaty Warnke (PESEL 7502120369), zam.: Siedleczko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44932

Dodano: 2018-10-15 10:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wosińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44933. Wosińska Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 285/18. [BMSiG-44757/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 285/18 ogłosił upadłość Hanny Wosińskiej (PESEL: 62083102781) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624) oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44933

Dodano: 2018-10-15 10:02:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wosińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 44933. Wosińska Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 285/18. [BMSiG-44757/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.09.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 285/18 ogłosił upadłość Hanny Wosińskiej (PESEL: 62083102781) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624) oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44933

Dodano: 2018-10-15 10:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Janoszka Krystian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44935. Janoszka Krystian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 23/18. [BMSiG-44775/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 23/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystiana Janoszki (Janoszka) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi – listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44935

Dodano: 2018-10-15 10:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ALMIX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44936. ALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000526769. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2014 r., sygn. akt XII GUp 1/18. [BMSiG-44685/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 1/18, dotyczącej upadłości Almix Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, syndyk masy upadłości dnia 29.08.2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44936

Dodano: 2018-10-15 10:03:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dziwoki Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44937. Dziwoki Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 175/16. [BMSiG-44714/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 175/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dawida Dziwoki, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 13.10.2017 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44937

Dodano: 2018-10-15 10:04:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chodorowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44938. Chodorowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/18. [BMSiG-44669/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Chodorowskiego, sygn. akt VI GUp 19/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44938

Dodano: 2018-10-15 10:05:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Elert Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44939. Elert Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 253/18. [BMSiG-44763/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zofii Elert (PESEL 61020603824) zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 253/18, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana w dniu 28 czerwca 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenie, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44939

Dodano: 2018-10-15 10:06:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Głowacka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44940. Głowacka Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 55/18. [BMSiG-44703/2018] Sygn. akt XIV GUp 55/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13 września 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Głowackiej, PESEL 70093004263, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 55/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44940

Dodano: 2018-10-15 10:06:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jarząbek Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44941. Jarząbek Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 105/18. [BMSiG-44777/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 105/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Jarząbek syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44941

Dodano: 2018-10-15 10:06:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Walak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44942. Walak Ewa. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 104/17. [BMSiG-44664/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Walak, sygn. akt VI GUp 104/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44942

Dodano: 2018-10-15 10:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jesionka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44943. Jesionka Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 238/17. [BMSiG-44716/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 238/17, dotyczącej upadłości Anny Jesionki, syndyk masy upadłości przekazała Sędziemu Komisarzowi w dniu 13 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44943

Dodano: 2018-10-15 10:07:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kijas Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44944. Kijas Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 103/18. [BMSiG-44776/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 103/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryka Kijasa (Kijas) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi - listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44944

Dodano: 2018-10-15 10:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klamut Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44945. Klamut Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 125/18. [BMSiG-44774/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 125/18, dotyczącej upadłości: Anny Klamut osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie SR w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44945

Dodano: 2018-10-15 10:08:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Koszyk Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44946. Koszyk Roman. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 157/17/9. [BMSiG-44740/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Romana Koszyka (numer PESEL 39042802536) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 157/17/9) syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44946

Dodano: 2018-10-15 10:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuta Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44947. Kuta Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 130/18. [BMSiG-44686/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ryszarda Kuty, PESEL 60062609078 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 130/18, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, które to listy może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44947

Dodano: 2018-10-15 10:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Misa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44948. Misa Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 143/18. [BMSiG-44779/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 143/18, dotyczącej upadłości Andrzeja Misy, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.09.2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44948

Dodano: 2018-10-15 10:09:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lenzkowski Szymon w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44949. Lenzkowski Szymon. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 84/17. [BMSiG-44677/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Szymona Lenzkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2018 r. została złożona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44949

Dodano: 2018-10-15 10:09:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mojzyk Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44950. Mojzyk Rafał. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 63/18. [BMSiG-44675/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Rafała Mojzyk, zam.: 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 1, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44950

Dodano: 2018-10-15 10:09:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mostowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44951. Mostowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 995/17. [BMSiG-44700/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 28 września 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Mostowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70111401333). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 995/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44951

Dodano: 2018-10-15 10:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nowak Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44952. Nowak Aleksandra. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 27/17. [BMSiG-44682/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Nowak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 27/17, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44952

Dodano: 2018-10-15 10:10:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sławski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44953. Sławski Władysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 6/18. [BMSiG-44752/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Sławskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 6/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 18 września 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44953

Dodano: 2018-10-15 10:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zorychta Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44954. Zorychta Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 65/18. [BMSiG-44671/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 65/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Zorychta, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 26 czerwca 2018 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44954

Dodano: 2018-10-15 10:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stankiewicz Arkadiusz - Firma Handlowo-Usługowa STANEX-BUD w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44955. Stankiewicz Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą po nazwą Firma Handlowo Usługowa „STANEX- BUD” w Jarosławiu. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 214/17. [BMSiG-44721/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Arkadiusza Stankiewicza Firma Handlowo Usługowa „STANEX- BUD” w Jarosławiu - sygn. akt V GUp 214/17, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44955

Dodano: 2018-10-15 10:12:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tarasiak Agnieszka i Tarasiak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44956. Tarasiak Agnieszka, Tarasiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 41/18. [BMSiG-44750/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Tarasiak, Macieja Tarasiak, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 41/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniach 14 sierpnia 2018 r. i 13 września 2018 r. listy wierzytelności upadłych. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44956

Dodano: 2018-10-15 10:13:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stasiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44957. Stasiak Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 331/18. [BMSiG-44762/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Stasiak (PESEL 50092302784) zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 331/18, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana w dniu 12 września 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenie, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44957

Dodano: 2018-10-15 10:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Duda Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44958. Duda Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 125/16/2. [BMSiG-44780/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Dudy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice- -Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 125/16/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Tychach przy ul. Jordana 43/5, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o nr KA1T/00050782/0. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44958

Dodano: 2018-10-15 10:14:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44959. WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000056282. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt XI GUp 54/17. [BMSiG-44683/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 54/17, informuje o sporządzeniu przez syndyka III częściowego planu podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1 A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko III częściowemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44959

Dodano: 2018-10-15 10:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pawlaczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44960. Pawlaczyk Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 70/17/1. [BMSiG-44788/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ewy Pawlaczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 70/17/1, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości w dniu 1.10.2018 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44960

Dodano: 2018-10-15 10:14:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mirowska Ewa Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44961. Mirowska Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 36/16. [BMSiG-44724/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Ewy Mirowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 36/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi planu podziału funduszów masy upadłości oraz o możliwości jego przeglądania w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, i możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44961

Dodano: 2018-10-15 10:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szypuła Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 44962. Szypuła Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 37/15. [BMSiG-44790/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sebastiana Szypuły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 37/15 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44962

Dodano: 2018-10-15 10:15:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK