Informacje

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bogucka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7295. Bogucka Edyta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/18, V GUp 37/18. [BMSiG-6681/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2018 roku w sprawie z wniosku dłużnika Edyty Boguckiej o ogłoszenie upadłości, sygn. akt V GU 25/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Edyty Boguckiej, nr PESEL 86011100308, zamieszkałej w Kielcach, ulica Hoża, numer domu 47, numer lokalu 39, kod pocztowy 25-618; II. określić, że upadły Edyta Bogucka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Edyta Bogucka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 37/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7295

Dodano: 2018-02-19 10:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bogucka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7295. Bogucka Edyta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 25/18, V GUp 37/18. [BMSiG-6681/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2018 roku w sprawie z wniosku dłużnika Edyty Boguckiej o ogłoszenie upadłości, sygn. akt V GU 25/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Edyty Boguckiej, nr PESEL 86011100308, zamieszkałej w Kielcach, ulica Hoża, numer domu 47, numer lokalu 39, kod pocztowy 25-618; II. określić, że upadły Edyta Bogucka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określić, że upadły Edyta Bogucka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 37/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7295

Dodano: 2018-02-19 10:09:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Apanasiewicz Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7296. Apanasiewicz Bogusław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/17, XII GUp 40/18. [BMSiG-6513/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 574/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogusława Apanasiewicza (Apanasiewicz), zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL 59041800397, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Lesiak. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt XII GUp 40/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7296

Dodano: 2018-02-19 10:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Apanasiewicz Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7296. Apanasiewicz Bogusław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 574/17, XII GUp 40/18. [BMSiG-6513/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 574/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogusława Apanasiewicza (Apanasiewicz), zamieszkałego w Gliwicach, numer PESEL 59041800397, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Lesiak. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt XII GUp 40/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7296

Dodano: 2018-02-19 10:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Baran Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7297. Baran Edward. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 479/17, XIV Gup 19/18. [BMSiG-6635/2018] XIV GU 479/ 17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Edwarda Barana, numer PESEL 53022021034, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, nr licencji 149. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziegokomisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7297

Dodano: 2018-02-19 10:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Baran Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7297. Baran Edward. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 479/17, XIV Gup 19/18. [BMSiG-6635/2018] XIV GU 479/ 17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Edwarda Barana, numer PESEL 53022021034, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, nr licencji 149. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziegokomisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7297

Dodano: 2018-02-19 10:12:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Błaszczyk Aleksandra Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7298. Błaszczyk Aleksandra Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 19/18 „of”. [BMSiG-6544/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/18 „of”, w dniu 5 lutego 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Aleksandry Ewa Błaszczyk zamieszkałej przy ul. Różanej 25/4, Zieleniewo, 78-100 Kołobrzeg, nr PESEL 80122412060; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 19/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7298

Dodano: 2018-02-19 10:13:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Błaszczyk Aleksandra Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7298. Błaszczyk Aleksandra Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 19/18 „of”. [BMSiG-6544/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 1/18 „of”, w dniu 5 lutego 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Aleksandry Ewa Błaszczyk zamieszkałej przy ul. Różanej 25/4, Zieleniewo, 78-100 Kołobrzeg, nr PESEL 80122412060; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 19/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7298

Dodano: 2018-02-19 10:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bomblis Alicja w upadłości likwidacyjnej

2017-11-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7299. Bomblis Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1540/16. [BMSiG-6551/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1540/16 ogłosił upadłość Alicji Bomblis, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa przy ul. Deotymy 58/57, kod pocztowy: 01-409 (numer PESEL 61102302104), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7299

Dodano: 2018-02-19 10:14:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bomblis Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7299. Bomblis Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1540/16. [BMSiG-6551/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1540/16 ogłosił upadłość Alicji Bomblis, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa przy ul. Deotymy 58/57, kod pocztowy: 01-409 (numer PESEL 61102302104), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7299

Dodano: 2018-02-19 10:14:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowska Iza w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7300. Borowska Iza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1933/17. [BMSiG-6677/2018] Sygn. akt X GU 1933/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 1933/17, postanowił: I. ogłosić upadłość Izy Borowskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 1 m. 51 (kod pocztowy: 03-043), PESEL 77062105527; II. określić, że Iza Borowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 392); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7300

Dodano: 2018-02-19 10:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowska Iza w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7300. Borowska Iza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1933/17. [BMSiG-6677/2018] Sygn. akt X GU 1933/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 1933/17, postanowił: I. ogłosić upadłość Izy Borowskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 1 m. 51 (kod pocztowy: 03-043), PESEL 77062105527; II. określić, że Iza Borowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 392); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7300

Dodano: 2018-02-19 10:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bultz Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7301. Bultz Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2189/17, X GUp 136/18. [BMSiG-6678/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2189/17, w dniu 13 lutego 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jana Bultz zamieszkałego w Warszawie 02-522, przy ul. Opoczyńskiej 9 m. 1, nr PESEL 44081302356; 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Piotra Kędzierskiego na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 136/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7301

Dodano: 2018-02-19 10:16:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bultz Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7301. Bultz Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2189/17, X GUp 136/18. [BMSiG-6678/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2189/17, w dniu 13 lutego 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Jana Bultz zamieszkałego w Warszawie 02-522, przy ul. Opoczyńskiej 9 m. 1, nr PESEL 44081302356; 2) określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Piotra Kędzierskiego na sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 136/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7301

Dodano: 2018-02-19 10:16:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gawrońska-Nurkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7303. Gawrońska-Nurkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 514/17, XIV GUp 15/18. [BMSiG-6617/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość Danuty Gawrońskiej-Nurkowskiej, numer PESEL 50121901768, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 15/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7303

Dodano: 2018-02-19 10:18:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gawrońska-Nurkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7303. Gawrońska-Nurkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 514/17, XIV GUp 15/18. [BMSiG-6617/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość Danuty Gawrońskiej-Nurkowskiej, numer PESEL 50121901768, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 15/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7303

Dodano: 2018-02-19 10:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grzesło Ewelina Józefa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7304. Grzesło Ewelina Józefa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 343/17 „of”, VI GUp 17/18 „of”. [BMSiG-6626/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 343/17 „of” ogłosił upadłość Eweliny Józefy Grzesło, zamieszkałej w Witanowicach, PESEL: 77062711085, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 343/17 „of”, VI GUp 17/18 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7304

Dodano: 2018-02-19 10:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grzesło Ewelina Józefa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7304. Grzesło Ewelina Józefa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 343/17 „of”, VI GUp 17/18 „of”. [BMSiG-6626/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 343/17 „of” ogłosił upadłość Eweliny Józefy Grzesło, zamieszkałej w Witanowicach, PESEL: 77062711085, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 343/17 „of”, VI GUp 17/18 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7304

Dodano: 2018-02-19 10:20:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wojdalski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7305. Wojdalski Ryszard. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/17, V GUp 4/18. [BMSiG-6512/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 8 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 89/17: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Wojdalskiego zamieszkałego w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 26, PESEL 49032100892; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Ryszard Wojdalski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Ryszarda Wojdalskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Ryszarda Wojdalskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7305

Dodano: 2018-02-19 10:21:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wojdalski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7305. Wojdalski Ryszard. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/17, V GUp 4/18. [BMSiG-6512/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 8 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 89/17: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Wojdalskiego zamieszkałego w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 26, PESEL 49032100892; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Ryszard Wojdalski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Ryszarda Wojdalskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Ryszarda Wojdalskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 4/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7305

Dodano: 2018-02-19 10:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głuszak Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7306. Głuszak Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 433/17, V GUp 46/18. [BMSiG-6527/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 433/17 z wniosku Dłużnika - Marii Głuszak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Marii Głuszak, zamieszkałej: ul. Brzostków 45; 37-500 Jarosław, numer PESEL 68060207748 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 46/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7306

Dodano: 2018-02-19 10:22:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głuszak Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7306. Głuszak Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 433/17, V GUp 46/18. [BMSiG-6527/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 433/17 z wniosku Dłużnika - Marii Głuszak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość Marii Głuszak, zamieszkałej: ul. Brzostków 45; 37-500 Jarosław, numer PESEL 68060207748 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 46/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7306

Dodano: 2018-02-19 10:22:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sękowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7307. Sękowska Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 235/17 „of”, V GUp 11/18 of. [BMSiG-6499/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 235/17 „of” ogłosił upadłość Ewy Sękowskiej zamieszkałej w: 45-401 Opole, ul. Krzemieniecka 1/5, PESEL 75102702505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 11/18 of. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl; MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7307

Dodano: 2018-02-19 10:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sękowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7307. Sękowska Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 235/17 „of”, V GUp 11/18 of. [BMSiG-6499/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 235/17 „of” ogłosił upadłość Ewy Sękowskiej zamieszkałej w: 45-401 Opole, ul. Krzemieniecka 1/5, PESEL 75102702505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 11/18 of. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl; MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7307

Dodano: 2018-02-19 10:23:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ziemniewicz Dorota i Ziemniewicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7308. Ziemniewicz Dorota i Ziemniewicz Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 614/17, VI GUp 8/18. [BMSiG-6500/2018] Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie VI GU 614/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Ziemniewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku (80-279) przy ul. Oskara Kolberga 7, PESEL: 59020305624; 2. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Ziemniewicz nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku (80-279) przy ul. Oskara Kolberga 7, PESEL: 60071902876; 3. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie S.S.R. Aleksandry Stefanowskiej i syndyka w osobie Agnieszki Holender, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 365 (adres do korespondencji: ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 8/18, należy przesłać sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Dodatkowo wskazuje się, że zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie. W przypadku złożenia zgłoszenia po zakreślonym terminie wierzyciel może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty zaliczki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego związanego z przedłużeniem postępowania w związku ze zgłoszeniem po terminie. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7308

Dodano: 2018-02-19 10:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ziemniewicz Dorota i Ziemniewicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7308. Ziemniewicz Dorota i Ziemniewicz Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 614/17, VI GUp 8/18. [BMSiG-6500/2018] Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie VI GU 614/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Doroty Ziemniewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku (80-279) przy ul. Oskara Kolberga 7, PESEL: 59020305624; 2. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Ziemniewicz nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku (80-279) przy ul. Oskara Kolberga 7, PESEL: 60071902876; 3. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie S.S.R. Aleksandry Stefanowskiej i syndyka w osobie Agnieszki Holender, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 365 (adres do korespondencji: ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 8/18, należy przesłać sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Dodatkowo wskazuje się, że zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie. W przypadku złożenia zgłoszenia po zakreślonym terminie wierzyciel może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty zaliczki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego związanego z przedłużeniem postępowania w związku ze zgłoszeniem po terminie. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7308

Dodano: 2018-02-19 10:25:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomaszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7309. Tomaszewska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 333/17. [BMSiG-6609/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 333/17, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Tomaszewskiej, nr PESEL 66072200623, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Robotnicza 3 m. 11, określił, że upadła Monika Tomaszewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Joanny Pelak, nr licencji 116; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7309

Dodano: 2018-02-19 10:26:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomaszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7309. Tomaszewska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 333/17. [BMSiG-6609/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 333/17, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Tomaszewskiej, nr PESEL 66072200623, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Robotnicza 3 m. 11, określił, że upadła Monika Tomaszewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Joanny Pelak, nr licencji 116; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7309

Dodano: 2018-02-19 10:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wolan Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7310. Wolan Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2042/17, X GUp 132/18. [BMSiG-6673/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 roku, sygn. akt X GU 2042/17: 1. ogłosił upadłość Pawła Wolana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowalczyka 3 m. 14 (kod pocztowy: 03-193), numer PESEL 79061816594; 2. określił, że Paweł Wolan jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7310

Dodano: 2018-02-19 10:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wolan Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7310. Wolan Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2042/17, X GUp 132/18. [BMSiG-6673/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 roku, sygn. akt X GU 2042/17: 1. ogłosił upadłość Pawła Wolana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowalczyka 3 m. 14 (kod pocztowy: 03-193), numer PESEL 79061816594; 2. określił, że Paweł Wolan jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7310

Dodano: 2018-02-19 10:27:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stuła Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-12-12 Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego sprzed daty upadłości bez ustalania planu spłaty

Postanowienie prawomocne w dniu 2018-01-12

Dodano: 2018-02-19 14:36:13 przez Łukasz Bartosz Zarzycki

Sąd Rejonowy w Kielcach

ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7302. ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000480694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2013 r., sygn. akt V GU 332/17. [BMSiG-6517/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. w Kielcach na rozprawie w sprawach z wniosku dłużnika ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694) o ogłoszenie upadłości ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694) postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Targowa 25A; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U.2017.2344). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7302

Dodano: 2018-02-19 19:23:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7302. ELKOM OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000480694. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2013 r., sygn. akt V GU 332/17. [BMSiG-6517/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. w Kielcach na rozprawie w sprawach z wniosku dłużnika ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694) o ogłoszenie upadłości ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694) postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (KRS 0000480694), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Targowa 25A; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U.2017.2344). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7302

Dodano: 2018-02-19 19:23:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

PALETOBUD Ryszard Szproch w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7311. Szproch Ryszard uprzednio prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paletobud - Ryszard Szproch w Pilczycy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 97/17. [BMSiG-6409/2018] Sędzia komisarz Ryszarda Szprocha uprzednio prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paletobud - Ryszard Szproch - w upadłości zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2018 roku do akt V GUp 97/17 została złożona lista wierzytelności. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7311

Dodano: 2018-02-19 19:25:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grand Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7312. „GRAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Niepruszewie. KRS 0000113994. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2002 r., sygn. akt VIII GUp 5/14/S. [BMSiG-6521/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grand Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Niepruszewie (sygn. akt VIII GUp 5/14/S) ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 41, Ze 42); listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 p.u.in. w zw. z art. 449 pr. restr., w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7312

Dodano: 2018-02-19 19:26:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

K 8 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7313. „K 8” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000381132. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2011 r., sygn. akt VIII GUp 33/16. [BMSiG-6504/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K 8” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 33/16) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 24 stycznia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7313

Dodano: 2018-02-19 19:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Klinika - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7314. „KLINIKA”- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nałęczowie. KRS 0000235946. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2005 r., sygn. akt IX GUp 10/14. [BMSiG-6614/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego „KLINIKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nałęczowie (sygn. akt IX GUp 10/14) została sporządzona i przekazana przez syndyka szósta uzupełniająca lista wierzytelności obejmującej wierzytelność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7314

Dodano: 2018-02-19 19:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Baliński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7315. Baliński Maciej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 192/17. [BMSiG-6568/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 29 stycznia 2018 roku lista wierzytelności Macieja Balińskiego, nr PESEL 55031618852, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 192/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7315

Dodano: 2018-02-19 19:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bandura Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7316. Bandura Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 336/17. [BMSiG-6586/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Jarosława Bandury, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Wolica przy ul. Za Lipami 26 (kod pocztowy: 05-860 Płochocin), PESEL 70032109031, syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, przeglądać przedmiotową listę (sygnatura akt X GUp 336/17) a także mogą wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7316

Dodano: 2018-02-19 19:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Barburska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7317. Barburska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 172/17. [BMSiG-6595/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości upadłego Agnieszki Barburskiej (nr PESEL 87071007301), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 172/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7317

Dodano: 2018-02-19 19:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bernaszewski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7318. Bernaszewski Leszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 57/17. [BMSiG-6522/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Bernaszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 57/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i 2. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7318

Dodano: 2018-02-19 19:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bochnacka Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7319. Bochnacka Helena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 244/17. [BMSiG-6533/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona w dniu 6.02.2018 r. oraz złożona do akt sprawy w dniu 12.02.2018 roku główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Heleny Bochnackiej; nr PESEL 53090210484, zamieszkałej pod adresem: ul. Rynek 12/8, 37-700 Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 244/17). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7319

Dodano: 2018-02-19 19:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bogusz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7320. Bogusz Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV Gup 207/17. [BMSiG-6472/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Bogusz, PESEL 68112601968 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV Gup 207/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7320

Dodano: 2018-02-19 19:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Chmiel Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7321. Chmiel Marta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 138/17 „of”. [BMSiG-6553/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marty Chmiel, sygn. akt VII GUp 138/17 „of”, ogłasza że syndyk dnia 2 lutego 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7321

Dodano: 2018-02-19 19:31:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dąbrowska Romualda w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7322. Dąbrowska Romualda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 275/17. [BMSiG-6538/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona w dniu 2.02.2018 r. oraz złożona do akt sprawy w dniu 12.02.2018 roku główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Romualdy Dąbrowskiej, nr PESEL 41111500582, zamieszkałej pod adresem: ul. Bolesława Śmiałego 7; 37-700 Przemyśl - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 275/17). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7322

Dodano: 2018-02-19 19:32:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Doraczyńska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7323. Doraczyńska Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 720/17. [BMSiG-6633/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 720/17) Edyty Doraczyńskiej (PESEL: 77062603827), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 5 lutego 2018 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Informuje się, iż ww. drugą uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Ponadto poucza się, iż zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7323

Dodano: 2018-02-19 19:32:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

1. Grosfeld Bogdan, 2. Grosfeld Dorota Anna wspólnicy Hurtownia Elektryczna BERM Grosfeld Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7324. Grosfeld Dorota Anna i Grosfeld Bogdan wspólnicy Hurtowni Elektrycznej Berm Grosfeld Spółka Jawna w Zambrowie. Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-6593/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie V GUp 2/14 syndyk masy upadłości sporządził: - III uzupełniającą listę wierzytelności kat II, - IV uzupełniającą listę wierzytelności kat. IV, - II uzupełniającą listę wierzytelności kat. V, dłużników Doroty Anny Grosfeld i Bogdana Grosfelda - wspólników Hurtowni Elektrycznej Berm Grosfeld Spółki Jawnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zambrowie. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202. Każdy wierzyciel w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7324

Dodano: 2018-02-19 19:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Patryn Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7325. Patryn Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 96/17 lik „of”. [BMSiG-6655/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Elżbiety Patryn (nr PESEL 77100316180) - sygn. akt VI GUp 96/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 26.01.2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7325

Dodano: 2018-02-19 19:34:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Furtek Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7326. Furtek Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-6608/2018] Sędzia komisarz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej - Wandy Furtek, zam.: Krosno, PESEL 52072602169, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 49/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3, (parter) ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7326

Dodano: 2018-02-19 19:34:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Aqua S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7327. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH AQUA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000456394. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2013 r., sygn. akt X GUp 68/15. [BMSiG-6506/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego i naprawczego została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Hurtowni Artykułów Przemysłowych AQUA S.A. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 68/15). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7327

Dodano: 2018-02-19 19:35:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Hurtownia Elektryczna Berm Grosfeld Sp.j. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7328. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BERM GROSFELD SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zambrowie. KRS 0000272155. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2007 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-6600/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie V GUp 1/14 syndyk masy upadłości sporządził: - I uzupełniającą listę wierzytelności kat. II, - IV uzupełniającą listę wierzytelności kat. IV, - II uzupełniającą listę wierzytelności kat. V dłużnika Hurtowni Elektrycznej Berm Grosfeld Spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zambrowie. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży przy ul. Polowej 1, pokój 202. Każdy wierzyciel w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7328

Dodano: 2018-02-19 19:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kołcz Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7329. Kołcz Irena. Sąd Rejonowy Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 150/17 „of”. [BMSiG-6550/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ireny Kołcz, sygn. akt VII GUp 150/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 2 lutego 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7329

Dodano: 2018-02-19 19:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Korotyńska Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7330. Korotyńska Olga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 13/17 „of”. [BMSiG-6557/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Olgi Korotyńskiej, sygn. akt VII GUp 13/17 „of”, ogłasza, że dnia 7 lutego 2018 r. (data stempla pocztowego) syndyk uzupełnienie złożył listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7330

Dodano: 2018-02-19 19:37:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kot Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7331. Kot Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/15 of. [BMSiG-6492/2018] Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kot (numer PESEL 04253006194) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7331

Dodano: 2018-02-19 19:37:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kot Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7332. Kot Monika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/15 of. [BMSiG-6495/2018] Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Kot, posługującej się numerem PESEL 94050907684, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V Gospodarczy, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7332

Dodano: 2018-02-19 19:38:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Matloch Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7333. Matloch Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 151/17 lik „of”. [BMSiG-6648/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marii Matloch (nr PESEL 53102912906), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 151/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 8 lutego 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7333

Dodano: 2018-02-19 19:38:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pachnik Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7334. Pachnik Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 777/17. [BMSiG-6515/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Pachnika (PESEL: 52082500376), zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 777/17, sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7334

Dodano: 2018-02-19 19:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pietrzak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7335. Pietrzak Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 89/17. [BMSiG-6534/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Pietrzak, PESEL 54011405747 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 89/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7335

Dodano: 2018-02-19 19:40:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7336. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Puławach. KRS 0000300196. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lutego 2008 r., sygn. akt IX GUp 116/16. [BMSiG-6650/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 3 listopada 2017 r. syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Puławach (sygn. akt IX GUp 116/16) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, uzupełnioną w dniu 20 listopada 2017 roku oraz w dniu 19 stycznia 2018 roku. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7336

Dodano: 2018-02-19 19:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rajca Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7337. Rajca Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 126/17. [BMSiG-6589/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 30 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości upadłego Jerzego Rajcy (nr PESEL 59072314759), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 126/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7337

Dodano: 2018-02-19 19:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7338. Różańska Malwina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 151/17. [BMSiG-6546/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Malwiny Różańskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 151/17) ogłasza, że w dniu 13.12.2017 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7338

Dodano: 2018-02-19 19:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ewa Ryniak w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7339. Ryniak Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 149/16. [BMSiG-6601/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Ryniak, zam. w Jasionowie, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 149/16 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 149/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7339

Dodano: 2018-02-19 19:46:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Spadło Józef Zakład Robót Inzynieryjno-Budowlanych w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7340. Spadło Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Józef Spadło w upadłości likwidacyjnej w Głowaczewie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 71/15. [BMSiG-6559/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Józefa Spadło, sygn. akt VII GUp 71/15, ogłasza, że syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7340

Dodano: 2018-02-19 19:47:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GRILL-POL Sylwester Kowalski w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7341. Kowalski Sylwester prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRILL-POL w Chełmie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 82/17. [BMSiG-6622/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 19 stycznia 2018 r. syndyk masy upadłości Sylwestra Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRILL-POL w Chełmie (sygn. akt IX GUp 82/17) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7341

Dodano: 2018-02-19 19:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymaniak Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7342. Szymaniak Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 707/17. [BMSiG-6675/2018] Sygn. akt X GUp 707/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Szymaniaka (sygn. akt GUp 707/17) została sporządzona i przekazana dnia 4 stycznia 2018 roku Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Katarzyna Kanecka-Małecka MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7342

Dodano: 2018-02-19 19:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Waśniewski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7343. Waśniewski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 363/17/Ap 1. [BMSiG-6680/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Waśniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 363/17 Ap 1) podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk sporządził i w dniu 7 lutego 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego. Przedmiotową listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7343

Dodano: 2018-02-19 19:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LEWIL Leszek Wilamowski w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7344. Wilamowski Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEWIL Leszek Wilamowski w Kawęczynku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 749/16. [BMSiG-6561/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Leszka Wilamowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LEWIL Leszek Wilamowski (sygn. akt X GUp 749/16) w dniu 22 stycznia 2018 roku syndyk przekazał Sędzi komisarz czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7344

Dodano: 2018-02-19 19:50:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Winiarski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7345. Winiarski Krzysztof. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 56/15. [BMSiG-6619/2018] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi uzupełniających list wierzytelności w dniach 3 i 6 listopada 2017 roku, w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Winiarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 56/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu na Czytelni Akt w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7345

Dodano: 2018-02-19 19:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7346. Woźniak Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 319/17. [BMSiG-6653/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marty Woźniak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 319/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7346

Dodano: 2018-02-19 19:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wronkowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7347. Wronkowska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 579/17. [BMSiG-6676/2018] Sygn. akt X GUp 579/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Karoliny Wronkowskiej (sygn. akt GUp 579/17), została sporządzona i przekazana dnia 24 stycznia 2018 roku Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Wojciech Czajkowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7347

Dodano: 2018-02-19 19:52:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Ziołański Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7348. Ziołański Marcin. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/17 of. [BMSiG-6598/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Ziołańskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 82053114439, sygn. akt V GUp 71/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 5 lutego 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7348

Dodano: 2018-02-19 19:52:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Wróblewski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7349. Wróblewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/15. [BMSiG-6580/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Wróblewskiego, sygn. akt V GUp 11/15, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 27 grudnia 2017 r., z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 31a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7349

Dodano: 2018-02-19 19:53:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Matlęga Wacława w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7350. Matlęga Wacław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/16. [BMSiG-6496/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wacława Matlęgi - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 9 lutego 2018 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7350

Dodano: 2018-02-19 20:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

FHU Sun Bud Staszak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7351. Staszak Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U SUN BUD Michał Staszak w upadłości likwidacyjnej w Wodzisławiu Śląskim. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 9/12. [BMSiG-6518/2018] Zawiadamiam, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika F.H U. Sun Bud Michał Staszak w upadłości likwidacyjnej, które to postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 9/12, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi pierwszy i drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plany dotyczą wierzytelności zaliczonych do pierwszej i drugiej kategorii zaspokojenia. Plany podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty stosownie do treści przepisu art. 349 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7351

Dodano: 2018-02-19 20:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FMB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7352. FMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000206909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2004 r., sygn. akt X GUp 55/12. [BMSiG-6572/2018] Sędzia komisarz informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym FMB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 55/12, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy może wnieść przeciwko planowi zarzuty ze wskazaniem, sygn. akt X GUp 55/12, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7352

Dodano: 2018-02-19 20:09:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 7353. CENTRALA ZAOPATRZENIA GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000107514. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 131/16/2. [BMSiG-6562/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt X GUp 131/16/2, umorzył postępowanie upadłościowe Centrali Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 1 tygodnia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7353

Dodano: 2018-02-19 20:10:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hedmark Group Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 7354. HEDMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000173057. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2003 r., sygn. akt VI Gup 12/10. [BMSiG-6509/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2.02.2018 r., sygn. akt VI Gup 12/10, zgodnie z art. 368 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną HEDMARK GROUP sp. z o.o. w Gdańsku, wpisanej do KRS pod nr 0000173057. Od powyższego postanowienia służy zażalenie które wnosi się do Sądu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7354

Dodano: 2018-02-19 20:10:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

MAZEL TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7355. MAZEL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Surowem. KRS 0000330350. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2009 r., sygn. akt V GUp 14/17. [BMSiG-6605/2018] Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Surowem „w upadłości” został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana o powierzchni 2,6308 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00093497/1, oraz szereg ruchomości, sporządzony i ukończony przez rzeczoznawców majątkowych. Sędzia Komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 8-12. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe), podając sygn. akt V GUp 14/17. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 8-12. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7355

Dodano: 2018-02-19 20:11:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

POL-ITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7356. „POL-ITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Myszkowie. KRS 0000180136. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GUp 57/17. [BMSiG-6575/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pol-Ital spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie, sygn. akt VIII GUp 57/17, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 10.01.2018 r. opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7356

Dodano: 2018-02-19 20:12:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

AGROPARTNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7357. AGROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000018600. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 55/16. [BMSiG-6590/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C w Olsztynie, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Agropartner Polska sp. z o.o., w upadłości likwidacyjnej, w Olsztynie (sygn. akt V GUp 55/16), syndyk ukończył i złożył w dniu 10.01.2018 r. do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7357

Dodano: 2018-02-19 20:12:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dulęba Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7359. Dulęba Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/17. [BMSiG-6652/2018] Syndyk masy upadłości Bartłomieja Dulęby informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Fiołków w Warszawie, o powierzchni 82,19 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00424425/2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 10415/82444, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z udziałem w nieruchomości wspólnej związane jest prawo do wyłącznego korzystania z powierzchni pomocniczej o powierzchni 10,46 m2 oraz stanowiska parkingowego numer 6 o powierzchni 11,50 m2 za cenę nie niższą niż 492.000,00 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 5 marca 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1230. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7359

Dodano: 2018-02-19 20:13:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dulęba Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7360. Dulęba Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/17. [BMSiG-6656/2018] Syndyk masy upadłości Bartłomieja Dulęby informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu 1/4 prawa własności gruntu niezabudowanego, przyległego do ulicy Sezamkowej (działka ewid. 81/1), położonego prostopadle do ul. Jana Pawła II w Ząbkach. Dla przedmiotowej działki ewid. nr 81/12 Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00121089/3 za cenę nie niższą niż 8.425,00 (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 5 marca 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1330. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7360

Dodano: 2018-02-19 20:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dulęba Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7361. Dulęba Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 338/17. [BMSiG-6664/2018] Syndyk masy upadłości Bartłomieja Dulęby informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 21 położonego przy ul. J. Dąbrowskiego 82E w Warszawie, o powierzchni 17,00 m2 za cenę nie niższą niż 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 05 marca 2018 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym - decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1130. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7361

Dodano: 2018-02-19 20:13:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziedzic Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7363. Dziedzic Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 301/17. [BMSiG-6554/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dziedzic, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 301/17), ogłasza, że w dniu 28.03.2018 r., o godzinie 920, w sali A14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, zostanie przeprowadzony przetarg w przedmiocie sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zlokalizowanej na działce o nr. ewidencyjnym 19/10 w Sulejówku, gm. Sulejówek, pow. miński, woj. Mazowieckie o pow. 1031 m2 . Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona KW nr SI1M/000100723/0 przez Sąd Rejonowy w Mińsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr ewid. 19/10, obręb 50, położonej w miejscowości Sulejówek, gm. Sulejówek, o powierzchni 1031 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00100723/0 § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr ewid. 19/10, obręb 50, położonej w miejscowości Sulejówek, gm. Sulejówek, o powierzchni 1031 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00100723/0 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Janisz (nr uprawnień 5056), z dnia 31 lipca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Agnieszki Białej - ul. Wolność 7/64, 01-018 Warszawa, w godz. 900 - 1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 301/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej trzech portalach internetowych. 3. Oferty należy składać do dnia 22 marca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 301/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Anny Dziedzic” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Anny Dziedzic w upadłości w banku ING BANK S.A. o numerze: 29 1050 1025 1000 0090 9403 4650, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 301/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 marca 2018 roku, o godzinie 920, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Agnieszka Biała w upadłości Anny Dziedzic lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 2. ustala liczbę złożonych ofert, 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów, 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem. f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7363

Dodano: 2018-02-19 20:15:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7364. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA „CHEMI-PLON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Giżycku. KRS 0000131244. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2002 r., sygn. akt V GUp 48/17. [BMSiG-6662/2018] Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa „Chemi-Plon” sp. zo.o. w Giżycku w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 48/17) syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie prawa wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanych tworzących majątek upadłego dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze: KW OL1G/00010946/1, KWOL1G/00015278/2, KWOL1G/00010599/3. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7364

Dodano: 2018-02-19 20:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

TERRAZYT - Okna i Drzwi S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 7367. TERRAZYT - OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łomży. KRS 0000023681. SĄD REJONOWYW BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 2/06. [BMSiG-6566/2018] Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31.10.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7367

Dodano: 2018-02-19 20:16:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BLACK POINT GROUP Sp. z o.o.

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7448. BLACK POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000301465. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt VIII GRs 11/17. [BMSiG-6514/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 30 stycznia 2018 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą VIII GRs 11/17 wobec Black Point Group sp. z o.o. w restrukturyzacji we Wrocławiu (numer KRS: 301465). W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia możliwe jest wniesienie zażalenia na powyższe postanowienie. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie jego upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7448

Dodano: 2018-02-19 20:18:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakłady Elektroniczne WAREL Sp. z o.o.

2018-02-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7449. ZAKŁADY ELEKTRONICZNE WAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000511508. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2014 r., sygn. akt X GRp 11/17. [BMSiG-6502/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że przyspieszone postępowanie układowe Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000511508) prowadzone w tutejszym Sądzie pod sygnaturą (sygn. akt X GRp 11/17) zostało zakończone w związku z uprawomocnieniem się z dniem 8 lutego 2018 roku postanowienia wydanego dnia 24 stycznia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu. Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000511508), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą (sygn. akt X GRp 11/17), informuje, że w związku z uprawomocnieniem się z dniem 8 lutego 2018 roku postanowienia wydanego w przedmiocie zatwierdzenia układu z dnia 24 stycznia 2018 r., w ramach przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, dotychczasowy nadzorca sądowy Zbigniew Makowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7449

Dodano: 2018-02-19 20:18:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

CESTAR Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J.

2018-02-19 Inne

Poz. 7450. „CESTAR” ANDRZEJ CEBULA, JERZY STARSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI RESTRUKTURYZACYJNEJ UKŁADOWEJ w Bezrzeczu. KRS 0000026752. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2001 r., sygn. akt XII GRu 1/16. [BMSiG-6615/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 12 stycznia 2018 roku w przedmiocie zmiany spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, postępowaniu układowym dłużnika „CESTAR” Andrzej Cebula Jerzy Starski Spółki Jawnej z siedzibą w Bezrzeczu, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026752 o sygn. akt XII GRu 1/16, o prawie jego przeglądania przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do ww. postanowienia w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 35/2018 (5423) z dnia 19 lutego 2018 r. → Pozycja 7450

Dodano: 2018-02-19 20:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czopek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7486. Czopek Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 20/18, VIII GUp 58/18. [BMSiG-6744/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 20/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Czopek, zamieszkałej w Krakowie, os. Urocze 1/25, (PESEL: 44032401042); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysław Petrów - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 863; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 58/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7486

Dodano: 2018-02-20 09:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czopek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7486. Czopek Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 20/18, VIII GUp 58/18. [BMSiG-6744/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 20/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Czopek, zamieszkałej w Krakowie, os. Urocze 1/25, (PESEL: 44032401042); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysław Petrów - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 863; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 58/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7486

Dodano: 2018-02-20 09:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gacek Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7487. Gacek Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 51/18, V GU 41/18. [BMSiG-6891/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 41/18, ogłosił upadłość Marka Gacek, zam.: Krosno, numer PESEL 63090409513 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tym samym postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7487

Dodano: 2018-02-20 09:34:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gacek Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7487. Gacek Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 51/18, V GU 41/18. [BMSiG-6891/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt V GU 41/18, ogłosił upadłość Marka Gacek, zam.: Krosno, numer PESEL 63090409513 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tym samym postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 51/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7487

Dodano: 2018-02-20 09:34:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hospod Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7489. Hospod Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 587/17. [BMSiG-6716/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 587/17 ogłosił upadłość dłużnika Anny Hospod, zamieszkałej w Bydgoszczy (PESEL 74042114908), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 644), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7489

Dodano: 2018-02-20 09:36:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hospod Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7489. Hospod Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 587/17. [BMSiG-6716/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 587/17 ogłosił upadłość dłużnika Anny Hospod, zamieszkałej w Bydgoszczy (PESEL 74042114908), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Haliny Kwiecień (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 644), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7489

Dodano: 2018-02-20 09:36:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klich Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7490. Klich Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/17, VIII GUp 62/18. [BMSiG-6736/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.02.2018 r., sygn. akt VIII GU 859/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Barbary Klich (PESEL 78100216029), zamieszkałej: ul. Polna 10/3, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 62/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7490

Dodano: 2018-02-20 09:37:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klich Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7490. Klich Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/17, VIII GUp 62/18. [BMSiG-6736/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.02.2018 r., sygn. akt VIII GU 859/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Barbary Klich (PESEL 78100216029), zamieszkałej: ul. Polna 10/3, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 62/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7490

Dodano: 2018-02-20 09:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klich Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7491. Klich Michał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 860/17, VIII GUp 61/18. [BMSiG-6733/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.02.2018 r., sygn. akt VIII GU 860/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Michała Klicha (PESEL 78050614379), zamieszkałego: ul. Polna 10/3, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7491

Dodano: 2018-02-20 09:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klich Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7491. Klich Michał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 860/17, VIII GUp 61/18. [BMSiG-6733/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.02.2018 r., sygn. akt VIII GU 860/17, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Michała Klicha (PESEL 78050614379), zamieszkałego: ul. Polna 10/3, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Berenikę Rusek; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7491

Dodano: 2018-02-20 09:39:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurgiel Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7492. Jurgiel Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1141/17. [BMSiG-6871/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1141/17 postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Sebastiana Jurgiel, (PESEL: 77060305110), zamieszkałego przy ul. Sieleckiej 1A m. 4, 00-738 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7492

Dodano: 2018-02-20 09:40:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurgiel Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7492. Jurgiel Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1141/17. [BMSiG-6871/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1141/17 postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku ogłosił upadłość Sebastiana Jurgiel, (PESEL: 77060305110), zamieszkałego przy ul. Sieleckiej 1A m. 4, 00-738 Warszawa, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7492

Dodano: 2018-02-20 09:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimecka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7493. Klimecka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 612/17, XII GUp 44/18. [BMSiG-6764/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 612/17 ogłosił upadłość Bożeny Klimeckiej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 63041914961, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 44/18. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7493

Dodano: 2018-02-20 09:41:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimecka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7493. Klimecka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 612/17, XII GUp 44/18. [BMSiG-6764/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 612/17 ogłosił upadłość Bożeny Klimeckiej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 63041914961, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 44/18. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7493

Dodano: 2018-02-20 09:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimecki Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7494. Klimecki Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 618/17, XII GUp 43/18. [BMSiG-6757/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 618/17 ogłosił upadłość Mariana Klimeckiego, zamieszkałego w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 61012516110, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 43/18. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7494

Dodano: 2018-02-20 09:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimecki Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7494. Klimecki Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 618/17, XII GUp 43/18. [BMSiG-6757/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 618/17 ogłosił upadłość Mariana Klimeckiego, zamieszkałego w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 61012516110, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GUp 43/18. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7494

Dodano: 2018-02-20 09:43:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łosik Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7495. Łosik Ireneusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-6713/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 roku, sygn. akt VIII GU 197/17, ogłosił upadłość Ireneusza Łosik - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60041510012, zamieszkałego: ul. Stroma 7/16, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Ireneusza Łosika do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postę- powania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7495

Dodano: 2018-02-20 09:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łosik Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7495. Łosik Ireneusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 197/17, VIII GUp 4/18. [BMSiG-6713/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 roku, sygn. akt VIII GU 197/17, ogłosił upadłość Ireneusza Łosik - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 60041510012, zamieszkałego: ul. Stroma 7/16, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Ireneusza Łosika do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 4/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postę- powania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7495

Dodano: 2018-02-20 09:44:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mielcarek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7497. Mielcarek Teresa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 759/17/2, X GUp 24/18/2. [BMSiG-6834/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 759/17/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Teresy Mielcarek zamieszkałej w Katowicach, ul. Kościuszki 51/13, posiadającego nr PESEL: 50102504265, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 24/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 24/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7497

Dodano: 2018-02-20 09:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mielcarek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7497. Mielcarek Teresa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 759/17/2, X GUp 24/18/2. [BMSiG-6834/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 759/17/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Teresy Mielcarek zamieszkałej w Katowicach, ul. Kościuszki 51/13, posiadającego nr PESEL: 50102504265, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Jacka Pietrzelę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 24/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 24/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7497

Dodano: 2018-02-20 09:46:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popielecki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7498. Popielecki Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2032/17, X GUp 129/18. [BMSiG-6892/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 2032/17, ogłosił upadłość Janusza Popieleckiego, PESEL 59050110997, zamieszkałego w Piasecznie przy ul. Zorzy Polarnej 1/2 (kod pocztowy 05-500), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Cezarego Zalewskiego, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 129/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7498

Dodano: 2018-02-20 09:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popielecki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7498. Popielecki Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2032/17, X GUp 129/18. [BMSiG-6892/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 2032/17, ogłosił upadłość Janusza Popieleckiego, PESEL 59050110997, zamieszkałego w Piasecznie przy ul. Zorzy Polarnej 1/2 (kod pocztowy 05-500), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Cezarego Zalewskiego, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 129/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7498

Dodano: 2018-02-20 09:47:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7499. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2153/17, X GUp 137/18. [BMSiG-6786/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2153/17, ogłosił upadłość Agnieszki Rzempołuch, zam. w Duczkach, ul. Długa 52A (kod pocztowy: 05-200), PESEL 80030306606, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 137/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kamińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1034). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 137/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7499

Dodano: 2018-02-20 09:48:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7499. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2153/17, X GUp 137/18. [BMSiG-6786/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2153/17, ogłosił upadłość Agnieszki Rzempołuch, zam. w Duczkach, ul. Długa 52A (kod pocztowy: 05-200), PESEL 80030306606, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 137/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kamińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1034). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 137/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7499

Dodano: 2018-02-20 09:48:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sędzikowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-01-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7500. Sędzikowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2180/17. [BMSiG-6777/2018] Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Marka Sędzikowskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Gajkowicza 7/65, PESEL 71012602058, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7500

Dodano: 2018-02-20 09:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sędzikowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7500. Sędzikowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2180/17. [BMSiG-6777/2018] Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość Marka Sędzikowskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Gajkowicza 7/65, PESEL 71012602058, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SRR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego syndyka nr 861; V. określić, iż postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7500

Dodano: 2018-02-20 09:49:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7501. Skarżyńska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1918/17, X GUp 134/18. [BMSiG-6801/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1918/17, ogłosił upadłość Krystyny Skarżyńskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 46102206986, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 134/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7501

Dodano: 2018-02-20 09:50:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7501. Skarżyńska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1918/17, X GUp 134/18. [BMSiG-6801/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1918/17, ogłosił upadłość Krystyny Skarżyńskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 46102206986, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 134/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7501

Dodano: 2018-02-20 09:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Słomka Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7502. Słomka Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1785/17, X GUp 141/18. [BMSiG-6882/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1785/17 ogłosił upadłość Janusza Słomki, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Ordona 11b m. 1, PESEL 50073108530, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Janusza Słomki ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 141/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7502

Dodano: 2018-02-20 09:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Słomka Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7502. Słomka Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1785/17, X GUp 141/18. [BMSiG-6882/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1785/17 ogłosił upadłość Janusza Słomki, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Ordona 11b m. 1, PESEL 50073108530, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Janusza Słomki ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 141/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7502

Dodano: 2018-02-20 09:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Solich Oksana w upadłości likwidacyjnej

2018-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7503. Solich Oksana. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 229/17 of. [BMSiG-6803/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku, sygn. akt V GUp 229/17 of, została ogłoszona upadłość Oksany Solich, zam.: ulica Opolska 6, 46-380 Dobrodzień, identyfikującej się numerem PESEL 82060518381, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7503

Dodano: 2018-02-20 09:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Solich Oksana w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7503. Solich Oksana. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 229/17 of. [BMSiG-6803/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku, sygn. akt V GUp 229/17 of, została ogłoszona upadłość Oksany Solich, zam.: ulica Opolska 6, 46-380 Dobrodzień, identyfikującej się numerem PESEL 82060518381, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7503

Dodano: 2018-02-20 09:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stypuła Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7504. Stypuła Radosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 22/18, GUp 59/18. [BMSiG-6747/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 22/18): I. ogłoszono upadłość Radosława Stypuły (PESEL: 87041004077), zamieszkałego w Wadowicach, aleja Wolności 45B, 34-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 59/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7504

Dodano: 2018-02-20 09:54:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stypuła Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7504. Stypuła Radosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 22/18, GUp 59/18. [BMSiG-6747/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 22/18): I. ogłoszono upadłość Radosława Stypuły (PESEL: 87041004077), zamieszkałego w Wadowicach, aleja Wolności 45B, 34-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 59/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7504

Dodano: 2018-02-20 09:54:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tajchman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7506. Tajchman Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 802/17/4, X GUp 21/18/4. [BMSiG-6731/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 12.02.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 802/17/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Małgorzaty Tajchman, zamieszkałej w Bytomiu przy ulicy Felińskiego 157/2, posiadającej numer PESEL: 76033018389, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 975. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 21/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7506

Dodano: 2018-02-20 09:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tajchman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7506. Tajchman Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 802/17/4, X GUp 21/18/4. [BMSiG-6731/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 12.02.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 802/17/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Małgorzaty Tajchman, zamieszkałej w Bytomiu przy ulicy Felińskiego 157/2, posiadającej numer PESEL: 76033018389, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 975. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 21/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7506

Dodano: 2018-02-20 09:56:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Twarowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7507. Twarowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1916/17, X GUp 144/18. [BMSiG-6879/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1916/17 ogłosił upadłość Anny Twarowskiej, zamieszkałej przy ul. Potrzebnej 36, 02-448 Warszawa, PESEL 86072108721, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 144/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7507

Dodano: 2018-02-20 09:57:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Twarowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7507. Twarowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1916/17, X GUp 144/18. [BMSiG-6879/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1916/17 ogłosił upadłość Anny Twarowskiej, zamieszkałej przy ul. Potrzebnej 36, 02-448 Warszawa, PESEL 86072108721, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 144/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7507

Dodano: 2018-02-20 09:57:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Milejowie w upadłości likwidacyjnej

2018-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7488. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Milejowie. KRS 0000239128. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2005 r., sygn. akt IX GU 432/17. [BMSiG-6718/2018] Postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt IX GU 432/17, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie, ul. Kasztanowa 12, 21-020 Milejów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239128; uznał postępowanie upadłościowe Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Magdaleny Studzińskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Katarzyny Arciszańskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7488

Dodano: 2018-02-20 19:06:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Milejowie w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7488. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Milejowie. KRS 0000239128. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2005 r., sygn. akt IX GU 432/17. [BMSiG-6718/2018] Postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt IX GU 432/17, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie, ul. Kasztanowa 12, 21-020 Milejów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239128; uznał postępowanie upadłościowe Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie z siedzibą w Milejowie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Magdaleny Studzińskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Katarzyny Arciszańskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Choiny - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7488

Dodano: 2018-02-20 19:06:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

METRUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7496. METRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Żorach. KRS 0000390474. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2011 r., sygn. akt XII GU 44/18. [BMSiG-6886/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt XII GU 44/18: 1. ogłosił upadłość Metrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, wpisanej do KRS pod numerem 0000390474; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas; 3. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie Lidii Jelińskiej; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Walijewskiej-Pociecha posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 461; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7496

Dodano: 2018-02-20 19:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

METRUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7496. METRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Żorach. KRS 0000390474. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2011 r., sygn. akt XII GU 44/18. [BMSiG-6886/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt XII GU 44/18: 1. ogłosił upadłość Metrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, wpisanej do KRS pod numerem 0000390474; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas; 3. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie Lidii Jelińskiej; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Walijewskiej-Pociecha posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 461; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 7. stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7496

Dodano: 2018-02-20 19:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

SWEET DREAMS CAFE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

P o z . 7 5 0 5 . S W E E T D R E A M S C A F E S P Ó Ł K A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000594504. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 3/18, VIII GU 169/17. [BMSiG-6702/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 169/17, ogłosił upadłość Sweet Dreams Cafe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS nr 0000594504. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Banasia oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradczy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 3/18. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7505

Dodano: 2018-02-20 19:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

SWEET DREAMS CAFE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

P o z . 7 5 0 5 . S W E E T D R E A M S C A F E S P Ó Ł K A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000594504. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 3/18, VIII GU 169/17. [BMSiG-6702/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 169/17, ogłosił upadłość Sweet Dreams Cafe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS nr 0000594504. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Banasia oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradczy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 3/18. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7505

Dodano: 2018-02-20 19:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jędrzejko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7698. Jędrzejko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 246/17 „of”, VI GUp 16/18 „of”. [BMSiG-7097/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 246/17 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Arkadiusza Jędrzejko - numer PESEL: 83092400510, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 16/18 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7698

Dodano: 2018-02-21 11:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jędrzejko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7698. Jędrzejko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 246/17 „of”, VI GUp 16/18 „of”. [BMSiG-7097/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VI GU 246/17 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Arkadiusza Jędrzejko - numer PESEL: 83092400510, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 16/18 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7698

Dodano: 2018-02-21 11:02:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chabuz Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7701. Chabuz Bolesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 329/17. [BMSiG-7114/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie z wniosku dłużnika Bolesława Chabuza o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 329/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bolesława Chabuza, nr PESEL 46072013177, zamieszkałego: 28-300 Jędrzejów, Przysów 28; 2. określić, że upadły Bolesław Chabuz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, nr licencji 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7701

Dodano: 2018-02-21 11:04:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chabuz Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7701. Chabuz Bolesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 329/17. [BMSiG-7114/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie z wniosku dłużnika Bolesława Chabuza o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 329/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bolesława Chabuza, nr PESEL 46072013177, zamieszkałego: 28-300 Jędrzejów, Przysów 28; 2. określić, że upadły Bolesław Chabuz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, nr licencji 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7701

Dodano: 2018-02-21 11:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Cichowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7703. Cichowicz Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 122/17 „of”. [BMSiG-6925/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie IX GU 122/17 „of”, została ogłoszona upadłość Zofii Cichowicz zamieszkałej przy ul. Bukowej 23/5 w miejscowości Lublin (20-353), PESEL 37091201009, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 122/17 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Zofii Cichowicz za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Zofii Cichowicz, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zofii Cichowicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Szewczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 492. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7703

Dodano: 2018-02-21 11:06:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Cichowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7703. Cichowicz Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 122/17 „of”. [BMSiG-6925/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 lutego 2018 roku, wydanym w sprawie IX GU 122/17 „of”, została ogłoszona upadłość Zofii Cichowicz zamieszkałej przy ul. Bukowej 23/5 w miejscowości Lublin (20-353), PESEL 37091201009, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 122/17 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Zofii Cichowicz za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Zofii Cichowicz, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Zofii Cichowicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Szewczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 492. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7703

Dodano: 2018-02-21 11:06:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Musiał Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7704. Musiał Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2226/17, X GUp 112/18. [BMSiG-7105/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2226/17 ogłosił upadłość Ewy Musiał, PESEL 48050604348, zamieszkałej w Warszawie (00-590) przy Marszałkowskiej 20/22 nr 55B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 112/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7704

Dodano: 2018-02-21 11:08:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Musiał Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7704. Musiał Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2226/17, X GUp 112/18. [BMSiG-7105/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2226/17 ogłosił upadłość Ewy Musiał, PESEL 48050604348, zamieszkałej w Warszawie (00-590) przy Marszałkowskiej 20/22 nr 55B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 112/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7704

Dodano: 2018-02-21 11:09:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Foks Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7706. Foks Irena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 476/17 „of”. [BMSiG-6951/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. ogłosił upadłość Ireny Foks, zamieszkałej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 21-040 Świdnik, PESEL: 34050201685, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 476/17 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Ireny Foks za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Ireny Foks, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Ireny Foks, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7706

Dodano: 2018-02-21 11:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Foks Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7706. Foks Irena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 476/17 „of”. [BMSiG-6951/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. ogłosił upadłość Ireny Foks, zamieszkałej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 21-040 Świdnik, PESEL: 34050201685, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 476/17 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Ireny Foks za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Ireny Foks, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Ireny Foks, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7706

Dodano: 2018-02-21 11:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gabrych Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7707. Gabrych Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 242/17, VI GUp 8/18. [BMSiG-6910/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 242/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Andrzeja Gabrycha, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. Niepodległości 247/2, PESEL 86013002479; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z podaniem sygnatury postępowania VI GUp 8/18; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7707

Dodano: 2018-02-21 11:12:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gabrych Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7707. Gabrych Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 242/17, VI GUp 8/18. [BMSiG-6910/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 242/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Andrzeja Gabrycha, zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. Niepodległości 247/2, PESEL 86013002479; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z podaniem sygnatury postępowania VI GUp 8/18; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7707

Dodano: 2018-02-21 11:12:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Głuca Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7708. Głuca Antoni. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 296/17, VIII GUp 64/18. [BMSiG-7039/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 296/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Antoniego Głuca (NR PESEL 54021418614), zamieszkałego pod adresem: Bieńkówka 197, 34-212 Budzów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Barbarę Fela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Marcina Wierzbickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 64/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7708

Dodano: 2018-02-21 11:13:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Głuca Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7708. Głuca Antoni. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 296/17, VIII GUp 64/18. [BMSiG-7039/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt (VIII GU 296/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Antoniego Głuca (NR PESEL 54021418614), zamieszkałego pod adresem: Bieńkówka 197, 34-212 Budzów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Barbarę Fela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Marcina Wierzbickiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 64/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7708

Dodano: 2018-02-21 11:13:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Hładki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7709. Hładki Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 230/17. [BMSiG-6956/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 230/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Piotra Hładki, zamieszkałego: 58-200 Dzierżoniów, ulica J. Słowackiego 6/9, PESEL 82030421639, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7709

Dodano: 2018-02-21 11:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Hładki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7709. Hładki Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 230/17. [BMSiG-6956/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 230/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Piotra Hładki, zamieszkałego: 58-200 Dzierżoniów, ulica J. Słowackiego 6/9, PESEL 82030421639, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7709

Dodano: 2018-02-21 11:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Broda Jerzy Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-02-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7710. Broda Jerzy Antoni. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 211/17„of”, V GUp 6/18 OF. [BMSiG-7001/2018] Postanowieniem z dnia 1.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 211/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Antoniego Broda, zamieszkałego w Kaliszu, Olszowa, ul. Koralowa 6, Kępno, PESEL: 76071416596, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jadwigę Dobrowolską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 6/18 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7710

Dodano: 2018-02-21 11:16:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Broda Jerzy Antoni w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7710. Broda Jerzy Antoni. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 211/17„of”, V GUp 6/18 OF. [BMSiG-7001/2018] Postanowieniem z dnia 1.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 211/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Antoniego Broda, zamieszkałego w Kaliszu, Olszowa, ul. Koralowa 6, Kępno, PESEL: 76071416596, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jadwigę Dobrowolską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 6/18 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7710

Dodano: 2018-02-21 11:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Juszczak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7711. Juszczak Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 247/17 „of”, V GUp 12/18 „of”. [BMSiG-7070/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 247/17 „of” ogłosił upadłość Renaty Juszczak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy al. Wojska Polskiego 98/33 w Kaliszu, PESEL: 66122204366. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postepowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 12/18 „of”). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7711

Dodano: 2018-02-21 11:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Juszczak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7711. Juszczak Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 247/17 „of”, V GUp 12/18 „of”. [BMSiG-7070/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 247/17 „of” ogłosił upadłość Renaty Juszczak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy al. Wojska Polskiego 98/33 w Kaliszu, PESEL: 66122204366. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postepowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 12/18 „of”). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7711

Dodano: 2018-02-21 11:19:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kmiotek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7713. Kmiotek Irena. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 942/17/1, X Gup 23/18/1. [BMSiG-7036/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku o sygn. akt X GU 942/17/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ireny Kmiotek - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 48090806805. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 23/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Ewy Jurczak. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X Gup 23/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7713

Dodano: 2018-02-21 11:21:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kmiotek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7713. Kmiotek Irena. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 942/17/1, X Gup 23/18/1. [BMSiG-7036/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku o sygn. akt X GU 942/17/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ireny Kmiotek - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 48090806805. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 23/18/1. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a syndyka masy upadłości w osobie w osobie Ewy Jurczak. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X Gup 23/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7713

Dodano: 2018-02-21 11:21:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kość Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7714. Kość Roman. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 547/17 of, VIII GUp 28/18 of. [BMSiG-7024/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 547/17 of, ogłosił upadłość Romana Kościa, numer PESEL 40022806039, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 28/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7714

Dodano: 2018-02-21 11:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kość Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7714. Kość Roman. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 547/17 of, VIII GUp 28/18 of. [BMSiG-7024/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 547/17 of, ogłosił upadłość Romana Kościa, numer PESEL 40022806039, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 28/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7714

Dodano: 2018-02-21 11:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Maciejewska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7715. Maciejewska Karolina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 114/17, V GUp „of” 20/18. [BMSiG-7053/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 114/17): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Karoliny Maciejewskiej, zamieszkałej w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Żeromskiego 8/20, PESEL 42012010880, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 20/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7715

Dodano: 2018-02-21 11:27:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Maciejewska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7715. Maciejewska Karolina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 114/17, V GUp „of” 20/18. [BMSiG-7053/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 114/17): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Karoliny Maciejewskiej, zamieszkałej w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Żeromskiego 8/20, PESEL 42012010880, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 20/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7715

Dodano: 2018-02-21 11:27:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozieł Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7716. Kozieł Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 16/18, V GUp 36/18. [BMSiG-7044/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Doroty Kozieł, nr PESEL 68101111621, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 8/1; określił, że upadły Dorota Kozieł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 36/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7716

Dodano: 2018-02-21 11:28:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozieł Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7716. Kozieł Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 16/18, V GUp 36/18. [BMSiG-7044/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Doroty Kozieł, nr PESEL 68101111621, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Zakładowa 8/1; określił, że upadły Dorota Kozieł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 36/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7716

Dodano: 2018-02-21 11:28:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7717. Krawczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 437/16, VIII GUp 157/17. [BMSiG-7040/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.04.2017 r., sygn. akt VIII GU 437/16, ogłoszono upadłość dłużnika: Krzysztofa Krawczyka, zamieszkałego: 34-602 Laskowa 641 (nr PESEL 76121615993), nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Polesek. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7717

Dodano: 2018-02-21 11:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7717. Krawczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 437/16, VIII GUp 157/17. [BMSiG-7040/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.04.2017 r., sygn. akt VIII GU 437/16, ogłoszono upadłość dłużnika: Krzysztofa Krawczyka, zamieszkałego: 34-602 Laskowa 641 (nr PESEL 76121615993), nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Polesek. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7717

Dodano: 2018-02-21 11:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Majchrzak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7718. Majchrzak Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 335/17 „of”. [BMSiG-6981/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 13 lutego 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 335/17 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Andrzeja Majchrzaka, zamieszkałego w Sokołowie Podlaskim, adres: ul. Krzywa 11, 08-300 Sokołów Podlaski, PESEL 57091905154, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Majchrzaka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłego Andrzeja Majchrzaka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Andrzeja Majchrzaka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7718

Dodano: 2018-02-21 11:32:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Majchrzak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7718. Majchrzak Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 335/17 „of”. [BMSiG-6981/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 13 lutego 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 335/17 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Andrzeja Majchrzaka, zamieszkałego w Sokołowie Podlaskim, adres: ul. Krzywa 11, 08-300 Sokołów Podlaski, PESEL 57091905154, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Majchrzaka w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłego Andrzeja Majchrzaka, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Andrzeja Majchrzaka, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7718

Dodano: 2018-02-21 11:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pawela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7719. Pawela Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 212/17. [BMSiG-7066/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 212/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Andrzeja Paweli, zamieszkałego: 58-309 Wałbrzych, ulica Wrocławska 25/11, PESEL 58081612999; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7719

Dodano: 2018-02-21 11:33:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pawela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7719. Pawela Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 212/17. [BMSiG-7066/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 212/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Andrzeja Paweli, zamieszkałego: 58-309 Wałbrzych, ulica Wrocławska 25/11, PESEL 58081612999; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7719

Dodano: 2018-02-21 11:33:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pawłowska-Kość Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7720. Pawłowska-Kość Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 546/17 of, VIII GUp 27/18 of. [BMSiG-7027/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 546/17 of, ogłosił upadłość Ewy Pawłowskiej-Kość, numer PESEL 51091611488, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 27/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7720

Dodano: 2018-02-21 11:34:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pawłowska-Kość Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7720. Pawłowska-Kość Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 546/17 of, VIII GUp 27/18 of. [BMSiG-7027/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 546/17 of, ogłosił upadłość Ewy Pawłowskiej-Kość, numer PESEL 51091611488, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 27/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7720

Dodano: 2018-02-21 11:34:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Skrzypczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7722. Skrzypczyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 203/17 of, V GUp 8/18 of. [BMSiG-6984/2018] Postanowieniem z dnia 6.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 203/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Skrzypczyńskiego, zamieszkałego w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 18, PESEL: 52062207936, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, nr licencji 280. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 8/18 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7722

Dodano: 2018-02-21 11:36:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Skrzypczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7722. Skrzypczyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 203/17 of, V GUp 8/18 of. [BMSiG-6984/2018] Postanowieniem z dnia 6.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 203/17 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Skrzypczyńskiego, zamieszkałego w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 18, PESEL: 52062207936, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, nr licencji 280. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 8/18 OF). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7722

Dodano: 2018-02-21 11:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzemiecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7723. Strzemiecki Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1868/17, X GUp 143/18. [BMSiG-7025/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 lutego 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Zbigniewa Strzemieckiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 55110901572) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 1868/17); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 143/18); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 143/18); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7723

Dodano: 2018-02-21 11:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzemiecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7723. Strzemiecki Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1868/17, X GUp 143/18. [BMSiG-7025/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 lutego 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość Zbigniewa Strzemieckiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 55110901572) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 1868/17); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 143/18); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 143/18); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7723

Dodano: 2018-02-21 11:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Swyda Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Swyda Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 228/17, V GUp „of” 18/18. [BMSiG-7061/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 228/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Swyda, zamieszkałego w miejscowości: Kraszewo 46, 11-100 Lidzbark Warmiński, PESEL 66011302856, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 18/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7725

Dodano: 2018-02-21 11:39:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Swyda Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Swyda Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 228/17, V GUp „of” 18/18. [BMSiG-7061/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 228/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Swyda, zamieszkałego w miejscowości: Kraszewo 46, 11-100 Lidzbark Warmiński, PESEL 66011302856, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 18/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7725

Dodano: 2018-02-21 11:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szewczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7726. Szewczyk Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1559/17, X GUp 139/18. [BMSiG-7096/2018] Dnia 14 lutego 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 1559/17), ogłosił upadłość Piotra Szewczyka (PESEL 64090203411), zamieszkałego: ul. Dziupli 24, 02-454 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 139/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7726

Dodano: 2018-02-21 11:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szewczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7726. Szewczyk Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1559/17, X GUp 139/18. [BMSiG-7096/2018] Dnia 14 lutego 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 1559/17), ogłosił upadłość Piotra Szewczyka (PESEL 64090203411), zamieszkałego: ul. Dziupli 24, 02-454 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 139/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7726

Dodano: 2018-02-21 11:40:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wilczyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7727. Wilczyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 234/17. [BMSiG-6934/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 234/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Małgorzaty Wilczyńskiej, zamieszkałej w Polanicy-Zdroju (57-320), przy ul. Pułaskiego 6/2, PESEL 89122912600; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7727

Dodano: 2018-02-21 11:41:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wilczyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7727. Wilczyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 234/17. [BMSiG-6934/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku, sygn. akt VI GU 234/17, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Małgorzaty Wilczyńskiej, zamieszkałej w Polanicy-Zdroju (57-320), przy ul. Pułaskiego 6/2, PESEL 89122912600; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7727

Dodano: 2018-02-21 11:41:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Uzar Lech w upadłości likwidacyjnej

2018-02-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7728. Uzar Lech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 544/17 of, VIII GUp 26/18 of. [BMSiG-6902/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 544/17 of, ogłosił upadłość Lecha Uzar, numer PESEL 45092700137, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Murarskiej 22/24 m. 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 26/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7728

Dodano: 2018-02-21 11:42:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Uzar Lech w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7728. Uzar Lech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 544/17 of, VIII GUp 26/18 of. [BMSiG-6902/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt VIII GU 544/17 of, ogłosił upadłość Lecha Uzar, numer PESEL 45092700137, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Murarskiej 22/24 m. 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 26/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7728

Dodano: 2018-02-21 11:42:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szymczak Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7729. Szymczak Karina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/17 of, V GUp 13/18 of. [BMSiG-7075/2018] Postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Kariny Szymczak, zamieszkałej: ul. Podgórna 5, 63-300 Pleszew, PESEL: 75092812822, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza SSR Jana Mateckiego na sędziego komisarza. Wyznacza Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287, na syndyka masy upadłości. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Określić, że Karina Szymczak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu w zakresie już poniesionym. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 13/18 „of”). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7729

Dodano: 2018-02-21 11:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szymczak Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7729. Szymczak Karina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 209/17 of, V GUp 13/18 of. [BMSiG-7075/2018] Postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 209/17 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Kariny Szymczak, zamieszkałej: ul. Podgórna 5, 63-300 Pleszew, PESEL: 75092812822, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza SSR Jana Mateckiego na sędziego komisarza. Wyznacza Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287, na syndyka masy upadłości. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Określić, że Karina Szymczak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu w zakresie już poniesionym. (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 13/18 „of”). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7729

Dodano: 2018-02-21 11:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wierzbicki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7730. Wierzbicki Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 229/17, V GUp „of” 19/18. [BMSiG-7056/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 229/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Wierzbickiego zamieszkałego w Kętrzynie przy ul. Jaśminowej 6 m. 13, PESEL 81062103898, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7730

Dodano: 2018-02-21 11:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wierzbicki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7730. Wierzbicki Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 229/17, V GUp „of” 19/18. [BMSiG-7056/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 229/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Wierzbickiego zamieszkałego w Kętrzynie przy ul. Jaśminowej 6 m. 13, PESEL 81062103898, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 19/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7730

Dodano: 2018-02-21 11:45:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wilk Bernadetta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7731. Wilk Bernadetta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 209/17. [BMSiG-6962/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 209/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Bernadetty Wilk zamieszkałej przy ul. Dunikowskiego 29/19, 58-309 Wałbrzych, posługującej się numerem PESEL 87010605221, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nic w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7731

Dodano: 2018-02-21 11:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wilk Bernadetta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7731. Wilk Bernadetta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 209/17. [BMSiG-6962/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 roku, sygn. akt VI GU 209/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Bernadetty Wilk zamieszkałej przy ul. Dunikowskiego 29/19, 58-309 Wałbrzych, posługującej się numerem PESEL 87010605221, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nic w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7731

Dodano: 2018-02-21 11:47:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Woś Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7732. Woś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 307/17, V GUp 10/18. [BMSiG-7034/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie V GU 307/17 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Woś, nr PESEL: 80031908623, zamieszkałej w miejscowości 26-025 Micigózd, ul. Południowa 17; określił, że upadła Katarzyna Woś jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego - komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Tutaja - nr licencji 432; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określił, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7732

Dodano: 2018-02-21 11:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Woś Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7732. Woś Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 307/17, V GUp 10/18. [BMSiG-7034/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie V GU 307/17 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Woś, nr PESEL: 80031908623, zamieszkałej w miejscowości 26-025 Micigózd, ul. Południowa 17; określił, że upadła Katarzyna Woś jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego - komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Tutaja - nr licencji 432; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określił, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 37/2018 (5425) z dnia 21 lutego 2018 r. → Pozycja 7732

Dodano: 2018-02-21 11:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ARBI Sp. Jawna W. Biernat, J. Ormaniec w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7508. „ARBI” SPÓŁKA JAWNA W. BIERNAT, J. ORMANIEC W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu. KRS 0000084888. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GUp 50/15. [BMSiG-6855/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ARBI sp. jawna W.Biernat, J. Ormaniec w Oświęcimiu, sygn. akt (VIII GUp 50/15), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 88, Zw 89) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7508

Dodano: 2018-02-21 18:55:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AUTO KAZMARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7509. „AUTO KAZMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000234041. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2005 r., sygn. akt X GUp 213/16. [BMSiG-6810/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Auto Kazmark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 213/16, informuje, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7509

Dodano: 2018-02-21 18:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

WITEX-HANDEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7510. „WITEX-HANDEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000292321. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2007 r., sygn. akt VI GUp 1/16. [BMSiG-6708/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Witex-Handel” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-038), ul. Hutnicza 40, sygn. akt VI GUp 1/16, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 23.10.2017 roku listy wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany, w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7510

Dodano: 2018-02-21 18:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Chmiel-Dom Adam Chmielewski w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7511. Chmielewski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Chmiel-Dom Adam Chmielewski w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/12. [BMSiG-6814/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Chmielewskiego, w upadłości likwidacyjnej, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Chmiel-Dom Adam Chmielewski w Olsztynie (sygn. akt V GUp 1/12) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności upadłego nr 3. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7511

Dodano: 2018-02-21 18:56:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ADAMET A. Sanecki i Wspólnicy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7512. ADAMET A. SANECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000092629. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 350/17. [BMSiG-6737/2018] Sygn. akt X GUp 350/17 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adamet A. Sanecki i Wspólnicy Spółka jawna w upadłości, sygn. akt X GUp 350/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7512

Dodano: 2018-02-21 18:57:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7513. AMBER GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000322228. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2009 r., sygn. akt VI GUp 23/12. [BMSiG-6735/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 23/12, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 22 listopada 2017 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 2, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 2 sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7513

Dodano: 2018-02-21 18:58:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Batkowska Jadwiga i Batkowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7514. Batkowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 41/17. [BMSiG-6717/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Batkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 41/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7514

Dodano: 2018-02-21 18:58:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Batkowska Jadwiga i Batkowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7515. Batkowski Henryk. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 41/17. [BMSiG-6725/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryka Batkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 41/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pok. 109, tel. 89 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7515

Dodano: 2018-02-21 18:59:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bazylko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7516. Bazylko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 184/17. [BMSiG-6865/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 11 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Arkadiusza Bazylko, PESEL 77121307639, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 184/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7516

Dodano: 2018-02-21 19:00:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cybulska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7517. Cybulska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 469/17. [BMSiG-6728/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Cybulskiej zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 66061308369 (sygn. akt X GUp 469/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6.02.2018 pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 pr.u, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności, ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7517

Dodano: 2018-02-21 19:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Doburzański Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7518. Doburzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 13/16. [BMSiG-6687/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Doburzyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 13/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7518

Dodano: 2018-02-21 19:01:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dzieża Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7519. Dzieża Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 106/17. [BMSiG-6760/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Dzieży (PESEL: 74031101339) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 106/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 5 stycznia 2018 r. oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7519

Dodano: 2018-02-21 19:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

GM GADGETS Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7520. GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-6759/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GM GADGETS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Olsztynie (sygn. akt V GUp 35/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7520

Dodano: 2018-02-21 19:02:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dąbrowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7521. Dąbrowska Joanna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 45/17. [BMSiG-6698/2018] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 45/17 w postępowaniu upadłościowym Joanny Dąbrowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68021613108, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 grudnia 2017 r. skorygowanej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7521

Dodano: 2018-02-21 19:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gogoliński Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7522. Gogoliński Mateusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 180/17. [BMSiG-6697/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 28 grudnia 2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Mateusza Gogolińskiego, PESEL 94062202818, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 180/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7522

Dodano: 2018-02-21 19:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Karasińska Iwona wspólnik Ceramika Łężany Karasińscy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7523. Karasińska Iwona - wspólnik spółki Ceramika Łężajny Karasińscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/15. [BMSiG-6830/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Karasińskiej - wspólnika spółki jawnej Ceramika Łężany Karasińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt V GUp 12/15), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7523

Dodano: 2018-02-21 19:04:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Karczewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7524. Karczewska Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 13/17. [BMSiG-6895/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Karczewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 13/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7524

Dodano: 2018-02-21 19:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Środowiska w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7525. Kasprzyk Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Śródowiska w Brzezowej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/13/S. [BMSiG-6842/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Władysława Kasprzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Inżynierii i Ochrony Środowiska w Brzezowej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 42/13/S), ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzyciela Alior Bank SA w Warszawie oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokoj 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7525

Dodano: 2018-02-21 19:05:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łajszczak Patryk w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7526. Łajszczak Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 864/17. [BMSiG-6761/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Patryka Łajszczaka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 864/17) syndyk sporządził i przekazał w dniu 8.02.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7526

Dodano: 2018-02-21 19:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malarczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7527. Malarczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 260/17. [BMSiG-6732/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Malarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 260/17, PESEL 50112408683) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7527

Dodano: 2018-02-21 19:05:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

P.P.H.U. Spomet Mariusz Witak w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7528. Witak Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. SPOMET Mariusz Witak w upadłości likwidacyjnej w Marcinkowie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/14. [BMSiG-6730/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Witaka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Spomet Mariusz Witak w Marcinkowie, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 22/14), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego nr 4. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7528

Dodano: 2018-02-21 19:06:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazur Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7529. Mazur Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 531/17. [BMSiG-6771/2018] Syndyk masy upadłości Marka Mazura nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 531/17, sporządzono i przekazano Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7529

Dodano: 2018-02-21 19:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7530. MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000086229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GUp 17/11. [BMSiG-6741/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego, w upadłości likwidacyjnej, w Gdańsku, o sygn. akt VI GUp 17/11, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 8.01.2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. Sprzeciw składa się na ręce Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt VI GUp 17/11. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7530

Dodano: 2018-02-21 19:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Orkwiszewska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7531. Orkwiszewska Bożena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 20/17. [BMSiG-6807/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Orkwiszewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 20/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i w dniu 12.02.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. (89) 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7531

Dodano: 2018-02-21 19:08:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Paź Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7532. Paź Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 138/17. [BMSiG-6694/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i złożona w dniu 10 stycznia 2018 r. lista wierzytelności Magdaleny Paź, PESEL 83022709582, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 138/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7532

Dodano: 2018-02-21 19:09:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Budowlane Damar Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7533. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tupadłach. KRS 0000398675. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2011 r., sygn. akt VI GUp 21/13. [BMSiG-6686/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlanego DAMAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tupadłach, sygn. akt VI GUp 21/13, zawiadamia, że syndyk sporządził dnia 23 października 2017 roku i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7533

Dodano: 2018-02-21 19:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZŁOM-MET" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7534. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ZŁOM-MET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmku. KRS 0000163322. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 73/14/S. [BMSiG-6843/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: ZŁOM-MET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmku (sygn. akt VIII GUp 73/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw77 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw77 sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw77. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7534

Dodano: 2018-02-21 19:10:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

REDAN Centrum Finansowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7535. REDAN CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000207999. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2004 r., sygn. akt XIV GUp 140/17. [BMSiG-6766/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 stycznia 2018 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „REDAN CENTRUM FINANSOWE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadłemu przysługuje sprzeciw w terminie wskazanym wyżej, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczenia, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych - ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 140/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7535

Dodano: 2018-02-21 19:10:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Różalska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7536. Różalska Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 133/17, V GUp 116/17. [BMSiG-6691/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 28 grudnia 2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Różalskiej, PESEL 74091308145, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 116/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7536

Dodano: 2018-02-21 19:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybacki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7537. Rybacki Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 406/17. [BMSiG-6897/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 491 § 2 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu sędziemu komisarzowi w dniu 28 grudnia 2017 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Rybackiego oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwy w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7537

Dodano: 2018-02-21 19:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Smolczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7538. Smolczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/17. [BMSiG-6711/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Danuty Smolczyk, syndyk masy upadłości dnia 24 października 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7538

Dodano: 2018-02-21 19:12:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stankiewicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7539. Stankiewicz Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 794/17. [BMSiG-6770/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Stankiewicza w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 794/17) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 08.02.2018 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7539

Dodano: 2018-02-21 19:13:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szydłowski Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7540. Szydłowski Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 282/17. [BMSiG-6894/2018] W postępowaniu upadłościowym Artura Szydłowskiego zamieszkałego w Ząbkach, sygn. akt X GUp 282/17, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7540

Dodano: 2018-02-21 19:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Tyczyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7541. Tyczyńska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 172/17, VIII GUP 111/17. [BMSiG-6824/2018] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 sierpnia 2017 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 172/17 ogłaszającego upadłość Anny Tyczyńskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7541

Dodano: 2018-02-21 19:14:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Werenczak Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7542. Werenczak Natalia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 145/17. [BMSiG-6722/2018] Natalia Werenczak nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wróblewskiego 1, nr ewidencyjny PESEL 91010913268, sygn. akt VI GUp 145/17. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Werenczak nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wróblewskiego 1, nr ewidencyjny PESEL 91010913268, sygn. akt VI GUp 145/17, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości w dniu 9 stycznia 2018 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Natalii Werenczak nieprowadzącej działalności gospodarczej i złożeniu jej Sędziemu komisarzowi w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz o możliwości przeglądania listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności oraz złożenia sprzeciwu przez wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7542

Dodano: 2018-02-21 19:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7543. WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000056282. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt XI GUp 54/17. [BMSiG-6706/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Poznaniu w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 54/17 informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7543

Dodano: 2018-02-21 19:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wołczyńska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7544. Wołczyńska Ewelina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/17. [BMSiG-6862/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 11 stycznia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości upadłego Eweliny Wołczyńskiej (nr PESEL 77110412887) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 122/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7544

Dodano: 2018-02-21 19:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wrzesińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7545. Wrzesińska Barbara. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 146/17/4. [BMSiG-6724/2018] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 8.02.2018 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Wrzesińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Pustej 47, posiadającej numer PESEL: 85060914485, sygn. akt: X GUp 146/17/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełnieniu listy wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile uzupełnienie listy nie jest zgodne z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7545

Dodano: 2018-02-21 19:16:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ziomek Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7546. Ziomek Marzanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 66/17 „of”. [BMSiG-6773/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marzanny Ziomek, sygn. akt VII GUp 66/17 „of”, ogłasza, że syndyk 26 stycznia 2018 r. złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7546

Dodano: 2018-02-21 19:16:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Paszko Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7547. Paszko Agnieszka. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 27/15. [BMSiG-6818/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Paszko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 27/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący kategorii 2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109 (tel. 089 676 03 03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u.i.n. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7547

Dodano: 2018-02-21 19:17:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Firma Usługowa MALBET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7548. FIRMA USŁUGOWA MALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Olsztynie. KRS 0000307649. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2008 r., sygn. akt V GUp 10/16. [BMSiG-6714/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Firmy Usługowej MALBET sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 10/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kategorię 4. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 089 676 03 03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planom zarzuty zgodnie z art. 350 p.u.i.n. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7548

Dodano: 2018-02-21 19:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grześmlecz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 7549. GRZEŚMLECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bystrej. KRS 0000149636. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2003 r., sygn. akt VI GUp 4/14. [BMSiG-6878/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego GRZEŚMLECZ sp. z o.o. z siedzibą w Bystrej, sygn. akt GUp 4/14, zawiadamia, iż został sporządzony II częściowy plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7549

Dodano: 2018-02-21 19:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-GUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 7550. „ART-GUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mazańcowicach. KRS 0000143569. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2002 r., sygn. akt VI GUp 55/15 lik. [BMSiG-6867/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt GUp 55/15 lik, zakończył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika ART-GUM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mazańcowicach (KRS 0000143569). Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7550

Dodano: 2018-02-21 19:19:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Magdalena Sulikowska COTTON-BERG w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 7551. Sulikowska Magdalena prowadząca działalność gospodraczą pod nazwą Magdalena Sulikowska COTTON-BERG, w upadłości likwidacyjnej w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 48/15. [BMSiG-6703/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt XIV GUp 48/15 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Magdaleny Sulikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Sulikowska COTTON-BERG w Łodzi, w upadłości likwidacyjnej. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od daty ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7551

Dodano: 2018-02-21 19:19:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamkiwicz-Całka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7553. Adamkiewicz-Całka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 370/16. [BMSiG-6755/2018] Syndyk masy upadłości Katarzyny Adamkiewicz-Całki, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 370/16 obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w Julianowie (gmina Piaseczno), przy ul. Jaskółki 2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293970/2. Minimalna cena sprzedaży wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2 lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2018 roku, o godz. 1000, w ww. Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka. Warunki konkursu ofert można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka, po wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres e-mail: oferty@ wydrzynski.com.pl. Wgląd do operatu szacunkowego dot. przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w gmachu ww. Sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7553

Dodano: 2018-02-21 19:21:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Argasińska Lidia (dawniej Cieplak) w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7554. Argasińska (dawniej Cieplak) Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 406/16. [BMSiG-6739/2018] Syndyk masy upadłości Lidii Argasińskiej (dawniej: Cieplak), w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 406/16, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (3/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 465 obręb Wolica, położonej przy ulicy Zielonej 8 w Wolicy, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00082736/3 wraz z udziałem (1/8) w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewid. nr 465/6, położonej w Wolicy, gm. Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00069370/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 600.000,00 zł brutto (sześćset tysięcy złotych), na którą składają się cena wywoławcza udziału (3/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 465, obręb Wolica, położonej przy ulicy Zielonej 8 w Wolicy, która wynosi 595.125,00 zł brutto oraz cena wywoławcza za udział (1/8) w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewid. nr 465/6 położonej w Wolicy, gm. Nadarzyn, która wynosi 4.875,00 zł brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 60.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2018 roku o godz. 1200 w gmachu Sądu w sali nr 119. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godz. od 900 do 1600, adres e-mail: oferty@wydrzynski.com.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7554

Dodano: 2018-02-21 19:22:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Argasińska Lidia (dawniej Cieplak) w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7555. Argasińska (dawniej Cieplak) Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 406/16. [BMSiG-6740/2018] Syndyk masy upadłości Lidii Argasińskiej (dawniej: Cieplak), w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 406/16, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (5/16) w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 406, obręb 02 Raszyn, położonej przy ulicy Mieszka I nr 70 w Raszynie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA1P/00050348/3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 250.000,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 25.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2018 roku, o godz. 1220, w gmachu Sądu, w sali nr 119. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 900 do 1600, adres e-mail: oferty@ wydrzynski.com.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7555

Dodano: 2018-02-21 19:23:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góźdź Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7557. Góźdź Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 767/17. [BMSiG-6883/2018] OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - IZABELA GÓŹDŹ Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Góźdź w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 767/17) został zakończony opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Izabeli Góźdź udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka ew. nr 173/18 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1Z/00053523/0, wraz z udziałem w wysokości 1/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej - udział w drodze, działka ew. nr 173/6 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1Z/00054652/0. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7557

Dodano: 2018-02-21 19:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góźdź Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7558. Góźdź Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 767/17. [BMSiG-6889/2018] OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO - IZABELA GÓŹDŹ Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Góźdź w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 767/17) został zakończony opis i oszacowanie wchodzą- cego w skład masy upadłości Izabeli Góźdź udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36, położonego na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, przy ul. Rusałki w Grodzisku Mazowieckim, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1G/00061392/7. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7558

Dodano: 2018-02-21 19:24:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hryńczuk Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7559. Hryńczuk Janina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 110/16. [BMSiG-6805/2018] Syndyk masy upadłości Janiny Hryńczuk, PESEL 55062212485, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 110/16, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza ogłasza drugi pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: 1. prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 698, położonej w miejscowości Międzybórz 54, gmina Rzeczenica, powiat człuchowski, województwo pomorskie, zabudowanej trzema budynkami (produkcyjnym, mieszkalnym i gospodarczym), dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SL1Z/00019737/5 - za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 2/3 wartości oszacowania na potrzeby sprzedaży wymuszonej, tj. 93.956,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 94/100). Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z póź. zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. W przetargu mogą brać udział również podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 b-e ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres pawlak-pawel@wp.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 512257884. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 512257884 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Oferty należy składać do dnia 6 marca 2018 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 110/16, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Aleksandra Stefanowska (sygn. akt VI GUp 110/16), z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9.400,00 zł przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego - numer rachunku 33 1020 4649 0000 7002 0204 6548, w terminie do dnia 6 marca 2018 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek upadłego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2018 roku, o godzinie 1330, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B 65. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7559

Dodano: 2018-02-21 19:25:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jałocha Alex w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7560. Jałocha Alex. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 482/17. [BMSiG-6742/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Alexa Jałochy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 482/17, PESEL 07250210991), ogłasza o sporządzeniu w dniu 4 września 2017 r. opisu i oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (nieruchomość lokalowa objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/00389596/9). Sędzia komisarz poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7560

Dodano: 2018-02-21 19:26:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Premiumrent Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 7566. PREMIUMRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000316108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2008 r., sygn. akt X GUu 5/17, X GU 238/14. [BMSiG-6785/2018] Sygn. akt X GUu 5/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w osobie: Przewodniczący: SSR Aneta Kaftańska, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika - Premiumrent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wniosku dłużnika o uchylenie układu postanawia uchylić układ przyjęty na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 sierpnia 2014 r. zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wydanym w dniu 21 sierpnia 2014 r. w sprawie sygn. akt X GU 238/14 w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Premiumrent Sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7566

Dodano: 2018-02-21 19:48:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe B&J H. Borysiak, T. Jahołkowski Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7567. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „B&J” H. BORYSIAK, T. JAHOŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000057025. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r., sygn. akt IX GUp 81/17. [BMSiG-6751/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „B&J” H. Borysiak, T. Johałkowski Spółka jawna z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 81/17) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7567

Dodano: 2018-02-21 19:49:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Suszek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 7568. Suszek Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukruryzacyjnych, sygn. akt IX GUp 123/16 „of”. [BMSiG-6835/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Suszek (sygn. akt IX GUp 123/16 „of”) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa do nieruchomości w postaci: przysługującego upadłemu udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Gościńczyk 13/16 w Puławach, stanowiącego odrębną nieruchomość, o pow. 61,90 m2 , dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LU 1 P/00072430/3, wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część wspólna budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, w wysokości 6852/163636 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 6,60 m2 , liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości, zaś oferty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2018 roku, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu przez sędziego komisarza odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r., godz. 1430, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7568

Dodano: 2018-02-21 19:49:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Violeta Lisiewicz wspólnik YARBOW Violeta Lisiewicz, Piotr Lisiewicz s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7571. Violeta Lisiewicz wspólnik spółki cywilnej YARBOW S.C. Violeta Lisiewicz, Piotr Lisiewicz w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 332/17. [BMSiG-6729/2018] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Violety Lisiewicz w upadłości wspólnika spółki cywilnej YARBOW s.c. Violeta Lisiewicz, Piotr Lisiewicz z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 332/17) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opisy i oszacowania nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7571

Dodano: 2018-02-21 19:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7573. Zakrzewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 511/15. [BMSiG-6743/2018] Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Zakrzewskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 511/15, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 30 stycznia 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału (1/80) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 143/34, położoną w miejscowości Sasino, gmina Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1W/00046829/8, a także przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału (3/398) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 143/35 położoną w miejscowości Sasino, gmina Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/00046824/3. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego-komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7573

Dodano: 2018-02-21 19:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 7574. Zakrzewski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 509/15. [BMSiG-6748/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zakrzewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 509/15, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 30 stycznia 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału (1/80) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 143/34, położoną w miejscowości Sasino, gmina Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1W/00046829/8, a także przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału (3/398) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 143/35 położoną w miejscowości Sasino, gmina Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. GD1W/00046824/3. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7574

Dodano: 2018-02-21 19:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2018-02-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7667. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 2/18, VII GRp 2/18. [BMSiG-6778/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r.: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Włodzimierza Domżała, numer PESEL 68022706050, zam.: Biesiekierz 117, 76-039 Biesiekierz; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka; 3. powołał nadzorcę sądowego w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GRp 2/18; 6. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7667

Dodano: 2018-02-21 19:54:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7667. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 2/18, VII GRp 2/18. [BMSiG-6778/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r.: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Włodzimierza Domżała, numer PESEL 68022706050, zam.: Biesiekierz 117, 76-039 Biesiekierz; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka; 3. powołał nadzorcę sądowego w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GRp 2/18; 6. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7667

Dodano: 2018-02-21 19:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

NEW ENERGY CIESZYN Sp. z o.o.

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 7668. NEW ENERGY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ogrodzonej. KRS 0000574959. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2015 r., sygn. akt VI GRu 4/17. [BMSiG-6874/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w postępowaniu układowym dłużnika NEW ENERGY CIESZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębowcu, nr KRS 0000574959, sygn. akt VI GRu 4/17, zawiadamia, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. syndyk przedłożył do akt spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spisy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na spisach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7668

Dodano: 2018-02-21 19:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 7669. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-6720/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego w stosunku do spółki Trexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warce (sygn. akt V GRp 1/17) na rozprawie w dniu 11 lipca 2017 roku wydane zostało postanowienie o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12 czerwca 2017 roku (dla wierzycieli z I, II, IV, V oraz VI grupy wierzycieli - interesów) o następującej treści: 1. zobowiązania dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę oraz z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych zostaną spłacone w 100% i rozłożone na 60 rat, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, począwszy od siódmego miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym miesięczne raty od nr 1 do nr 59 wynosić będą po 3 900 zł, a ostatnia rata nr 60 wynosić będzie 5 712,45 zł, 2. zobowiązania dłużnika z tytułu zobowiązań wobec pozostałych podmiotów publicznoprawnych zostaną spłacone w 100% wysokości ich należności głównych i rozłożone na 60 rat, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, począwszy od siódmego miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym miesięczne raty (łącznie dla wszystkich wierzycieli w grupie) od nr 1 do nr 59 wynosić będą po 4 640 zł, a ostatnia rata nr 60 wynosić będzie 6 396,08 zł, 3. zobowiązania dłużnika w stosunku do kontrahentów, których wierzytelności nie przekraczają 1 000 zł zostaną spłacone w 100% wysokości ich należności głównych (przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich zobowiązań odsetkowych) i rozłożone na dwie kwartalne raty, płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, począwszy od siódmego miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym dwie kwartalne raty nr 1 oraz nr 2 wynosić będą po 5 657,46 zł, 4. zobowiązania dłużnika w stosunku do kontrahentów, których wierzytelności wynoszą kwotę od 1 001 zł do kwoty nieprzekraczającej 8 000 zł zostaną spłacone w 100% wysokości ich należności głównych (przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich zobowiązań odsetkowych) i rozłożone na 36 rat, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, począwszy od siódmego miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym miesięczne raty (łącznie dla wszystkich wierzycieli w grupie) od nr 1 do nr 35 wynosić będą po 5 400 zł, a ostatnia rata nr 36 wynosić będzie 3 066,96 zł, 5. zobowiązania dłużnika w stosunku do kontrahentów, których wierzytelności przekraczają kwotę 8 000,00 zł zostaną spłacone w 70% wysokości ich należności głównych (przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich zobowiązań odsetkowych) i rozłożone na 84 rat, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, począwszy od siódmego miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym miesięczne raty (łącznie dla wszystkich wierzycieli w grupie) od nr 1 do nr 12 wynosić będą po 4 000 zł, od nr 13 do nr 24 wynosić będą po 5 000 zł, od nr 25 do nr 36 wynosić będą po 6 000 zł, od nr 37 do nr 48 wynosić będą po 10 000 zł, od nr 49 do nr 72 wynosić będą po 15 000 zł, od nr 73 do nr 84 wynosić będą po 31 300,84 zł. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7669

Dodano: 2018-02-21 19:56:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

WELET EUROPA Sp. z o.o.

2018-02-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7671. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GR 3/18, VII GRu 1/18. [BMSiG-6820/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt VII GR 3/18, postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe WELET EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Różana 5, 75-212 Koszalin, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000374745; 2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Romana Sierackiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 315, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 1/18; 6. umorzyć postępowanie zabezpieczające; 7. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7671

Dodano: 2018-02-21 20:00:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

WELET EUROPA Sp. z o.o.

2018-02-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7671. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GR 3/18, VII GRu 1/18. [BMSiG-6820/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt VII GR 3/18, postanowił: 1. otworzyć postępowanie układowe WELET EUROPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Różana 5, 75-212 Koszalin, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000374745; 2. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Romana Sierackiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 315, na nadzorcę sądowego; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRu 1/18; 6. umorzyć postępowanie zabezpieczające; 7. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 36/2018 (5424) z dnia 20 lutego 2018 r. → Pozycja 7671

Dodano: 2018-02-21 20:00:38 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK