Informacje

Sąd Rejonowy w Koszalinie

RUBONAFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21656. „RUBONAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000009794. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 43/17. [BMSiG-21172/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Rubonaft” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 43/17, ogłasza, że w dniu 10 maja 2018 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21656

Dodano: 2018-05-24 07:54:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ZARZĄDCA ANO (dawniej ARRADA) Sp. z o.o. Orzeł Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21657. „ZARZĄDCA ANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000327659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII GUp 3/15. [BMSiG-21117/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 3/15 dotyczącej upadłości Zarządca ANO Sp. z o.o. Orzeł S.K.A. we Wrocławiu, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19.02.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21657

Dodano: 2018-05-24 07:54:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bartoszewska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21658. Bartoszewska Wiesława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/17 „of”. [BMSiG-21188/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Bartoszewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61032501909, sygn. akt V GUp 9/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 maja 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21658

Dodano: 2018-05-24 07:55:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dotka Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21659. Dotka Żaneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 869/17. [BMSiG-21012/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Żanety Dotki w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 869/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 2 maja 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21659

Dodano: 2018-05-24 07:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Falińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21660. Falińska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 24/18/Ap 1. [BMSiG-20974/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Falińskiej, PESEL 52040602229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 24/18 Ap 1) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 27 kwietnia 2018 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21660

Dodano: 2018-05-24 07:56:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Golańska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21661. Golańska Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 1/18 „of”. [BMSiG-21213/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grażyny Golańskiej, sygn. akt VII GUp 1/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 maja 2018 r. złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21661

Dodano: 2018-05-24 07:56:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21662. Grochowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 756/17. [BMSiG-21035/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Grochowskiego (sygn. akt X GUp 756/17), zamieszkałego przy ul. Żuromińskiej 1 m. 167, 03-341 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 26 kwietnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21662

Dodano: 2018-05-24 07:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gros-Pol Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21663. GROS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000104387. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt XI GUp 14/10. [BMSiG-21095/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 14/10 dot. upadłości z opcją likwidacji majątku GROS-POL Sp. z o.o. z siedzibą w m. Poznań, KRS: 0000104387, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi piątą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na piątej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21663

Dodano: 2018-05-24 07:57:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Hubar Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21664. Hubar Adam. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/17 „of”. [BMSiG-21169/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Hubara, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 73051902850, sygn. akt V GUp 100/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 maja 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21664

Dodano: 2018-05-24 07:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Juszczak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21665. Juszczak Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/18 „of”. [BMSiG-21021/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Juszczak, PESEL: 66122204366, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 12/18 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 11.05.2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21665

Dodano: 2018-05-24 07:58:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kalisz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21666. Kalisz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 132/17. [BMSiG-21003/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kalisz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 132/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21666

Dodano: 2018-05-24 07:58:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kostuszyńska-Gruntkowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21667. Kostuszyńska-Gruntkowska Wioletta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 131/17. [BMSiG-21037/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Wioletty Kostuszyńskiej-Gruntkowskiej, zam. w Pile, nr PESEL 65022802946, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 131/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21667

Dodano: 2018-05-24 07:59:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kozakiewicz Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21668. Kozakiewicz Adrian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 91/15. [BMSiG-21152/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 91/15, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adriana Kozakiewicza, zam. w Gliwicach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21668

Dodano: 2018-05-24 07:59:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kraik Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21669. Kraik Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 208/17. [BMSiG-21069/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 208/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Kraik, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi dwie uzupełniające listy wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21669

Dodano: 2018-05-24 07:59:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krajewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21670. Krajewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 75/18. [BMSiG-21019/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Krajewskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 75/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 9 maja 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21670

Dodano: 2018-05-24 08:00:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kryjom Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21671. Kryjom Mariusz. Sad Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 137/16 „of”. [BMSiG-21017/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kryjom, PESEL: 90040906455, sygn. akt V GUp 137/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11.05.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21671

Dodano: 2018-05-24 16:46:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Ławecki Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21672. Ławecki Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/17. [BMSiG-21112/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Ławeckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 46032309917, zamieszkałego w Nowej Soli przy ul. Stanisława Staszica 2/15, 67-100 Nowa Sól (sygnatura akt V GUp 59/17), zawiadamia, że w dniu 27.04.2018 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21672

Dodano: 2018-05-24 16:47:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Liborio Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21673. Liborio Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 884/17. [BMSiG-21165/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Liborio - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 884/17, podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk sporządził i w dniu 26 kwietnia 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może zło- żyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21673

Dodano: 2018-05-24 16:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

myKotty Mariusz Małecki w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21674. Małecki Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą myKotty Mariusz Małecki w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 70/17. [BMSiG-21045/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 70/17, dot. postępowania upadłościowego Mariusza Małeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą myKotty Mariusz Małecki w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na II uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21674

Dodano: 2018-05-24 16:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marczewska Iwona Julita w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21675. Marczewska Iwona Julita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 538/17. [BMSiG-21005/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Julity Marczewskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 538/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21675

Dodano: 2018-05-24 16:48:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechnicki Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21676. Piechnicki Michał. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 130/16. [BMSiG-21044/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Michała Piechnickiego, zam.: Leszno, nr PESEL 54092603531, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 130/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21676

Dodano: 2018-05-24 16:48:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

F.B.H. Pietras Andrzej PIETRAS w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21677. Pietras Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.B.H. Pietras Andrzej w upadłości w Tarnowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 188/17. [BMSiG-21205/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Pietrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.B.H. Pietras Andrzej w upadłości w Tarnowie, sygn. akt VIII GUp 188/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (zw20), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 - pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21677

Dodano: 2018-05-24 16:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rajzer Sabina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21678. Rajzer Sabina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 340/17. [BMSiG-21160/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone dnia 7 maja 2018 r. i złożone do akt sprawy w dniu 8 maja 2018 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sabiny Rajzer, nr PESEL: 84080715807, zamieszkałej: 37-565 Rudołowice 275 A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 340/17). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadła - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21678

Dodano: 2018-05-24 16:49:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Seidel Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21679. Seidel Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/17 „of”. [BMSiG-21178/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Seidel, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 96071807231, sygn. akt V GUp 29/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 maja 2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21679

Dodano: 2018-05-24 16:50:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sierański Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21680. Sierański Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/17 „of”. [BMSiG-21199/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sierańskiego, PESEL: 81051111417, sygn. akt V GUp 19/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 7.05.2018 roku, uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21680

Dodano: 2018-05-24 16:50:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sobkowiak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21681. Sobkowiak Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 256/17. [BMSiG-21043/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jadwigi Sobkowiak, zam.: Chludowo, nr PESEL 52071907524, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 256/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21681

Dodano: 2018-05-24 16:50:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sosnowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21682. Sosnowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1078/17. [BMSiG-21013/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Sosnowskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 1078/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21682

Dodano: 2018-05-24 16:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Staniaszek Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21683. Staniaszek Irena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 3/18 „of”. [BMSiG-21206/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ireny Staniaszek, sygn. akt VII GUp 3/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 maja 2018 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21683

Dodano: 2018-05-24 16:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Staniszewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21684. Staniszewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUP 215/17. [BMSiG-21216/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUP 215/17 dotyczącej upadłości Tomasza Staniszewskiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 9.04.2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21684

Dodano: 2018-05-24 16:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Staszyński Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21685. Staszyński Remigiusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/17/of. [BMSiG-20986/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Remigiusza Staszyńskiego, PESEL 66030307038, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 34/17, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 19.04.2018 roku złożył do akt postępowania uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21685

Dodano: 2018-05-24 16:53:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szczepanik Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21686. Szczepanik Dariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/18. [BMSiG-21107/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Szczepanika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 63112106130, zamieszkałego w Żarach przy ul. Wyspiańskiego 19, 68-200 Żary (sygnatura akt V GUp 4/18), zawiadamia, że w dniu 27.04.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21686

Dodano: 2018-05-24 16:53:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wencek-Petzke w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21687. Wencek-Petzke Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 92/16. [BMSiG-21327/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Wencek-Petzke, zam.: Poznań, nr PESEL 73020704061, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 92/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21687

Dodano: 2018-05-24 16:54:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witorzeńć Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21688. Witorzeńć Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 51/18. [BMSiG-21218/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Witorzeńć w upadłości, nr PESEL 87022103193, zamieszkałego w Zielonce, sygn. akt X GUp 51/18, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 14 maja 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21688

Dodano: 2018-05-24 16:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zaleski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21689. Zaleski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 122/15. [BMSiG-21201/2018] XIV GUp 122/15 Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r., została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Zaleskiego. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 122/15. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21689

Dodano: 2018-05-24 16:55:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żurkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21690. Żurkowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 651/17, X GUp 488/17. [BMSiG-21132/2018] Syndyk masy upadłości Łukasza Żurkowskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 488/17, obwieszcza o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności i jej przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 27 kwietnia 2018 r. Listę wierzytelności w Czytelni Sądu może przeglądać każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. We wskazanym wyżej terminie sprzeciw do listy wierzytelności może również złożyć Upadły, jeśli projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21690

Dodano: 2018-05-24 16:56:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tartak - Wygon Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21691. „TARTAK - WYGON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wygonie. KRS 0000205636. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 14/12. [BMSiG-21085/2018] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w dniu 29 marca 2018 roku, w postępowaniu upadłościowym „TARTAK - WYGON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wygonie - sygn. akt XII GUp 14/12 - sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21691

Dodano: 2018-05-24 17:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Błaszczyk Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21692. Błaszczyk Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 43/17. [BMSiG-20994/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Błaszczyka, PESEL nr 83081808370 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 27 kwietnia 2018 roku złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 43/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21692

Dodano: 2018-05-24 17:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Czaplicka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21693. Czaplicka Zofia. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 64/16. [BMSiG-21100/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Czaplickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 64/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący kategorii 2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowegow Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 089 676 03 03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 350 p.u.i.n. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21693

Dodano: 2018-05-24 17:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Komosa Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21694. Komosa Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 680/17. [BMSiG-21087/2018] Sygn. akt X GUp 680/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Komosy (sygn. akt GUp 680/17) syndyk złożył w dniu 26 kwietnia 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Katarzyna Kanecka-Małecka syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21694

Dodano: 2018-05-24 17:07:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sęp Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21695. Sęp Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/16. [BMSiG-21171/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 27 kwietnia 2018 r. plan podziału kat. II funduszy masy upadłości Alfredy Sęp, PESEL 41062905883, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 160/16. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21695

Dodano: 2018-05-24 17:08:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stefaniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21696. Stefaniak Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/17. [BMSiG-21126/2018] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Jacka Stefaniaka (PESEL 70020508398) (sygn. V GUp 20/17) sporządził i złożył do akt w dniu 15 maja 2018 roku częściowy plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii II. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21696

Dodano: 2018-05-24 17:08:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

P.P.U.H. IZABELA Krystyna Glińska w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21697. Glińska Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe IZABELA w upadłości likwidacyjnej w Elblągu. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/09. [BMSiG-21070/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie V GUp 5/09: I. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Krystyny Glińskiej przedsiębiorcy działającego pod firmą PPHU „IZABELA” Krystyna Glińska w upadłości likwidacyjnej w Elblągu; II. umorzył niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłej z wyjątkiem zobowiązań wobec: a. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w łącznej wysokości 188.181,83 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), b. Bożeny Sondej w łącznej wysokości 1.071,41 zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści jeden groszy). Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21697

Dodano: 2018-05-24 17:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PAMAR Sp. z o.. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21698. „PAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000106865. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 645/17. [BMSiG-21026/2018] 1. Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki ewidencyjne o nr 14/2, 16/2, 148 oraz 246, z obrębu 0017, o powierzchni 16.212 m2 , położonej przy ul. Ciepłowniczej (bn) w miejscowości Bełchatów (kod pocztowy 97-400), gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, nr KW PT1B/00019275/6, za cenę nie niższą niż 173.440,00 zł netto. Wadium wynosi 17.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1330. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka (ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa) oraz w Sądzie. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 22) 118-49-34 lub pod adresem e-mail: gjarosinski@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com. 2. Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 116, obręb 4 Kolonia Pozezdrze, o powierzchni 53.700 m2 , położonej w miejscowości Kolonia Pozezdrze (kod pocztowy 11-610), gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL2G/00007624/1, za cenę nie niższą niż 668.800,00 zł netto. Wadium wynosi 65.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1315. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka (ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa) oraz w Sądzie. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 22/118-49-34 lub pod adresem e-mail: gjarosinski@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com. 3. Syndyk masy upadłości PAMAR sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 84, obręb 003 Giżycko, o powierzchni 7.298 m2 , zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość o łącznej zabudowie 813,50 m2 , tj. motel o kubaturze 1632 m3 oraz budynek socjalny o kubaturze 840 m3 , położonej w miejscowości Giżycko (kod pocztowy 11-500), gmina Giżycko, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL1G/00010200/0, za cenę nie niższą niż 3.175.000,00 zł netto. Wadium wynosi 300.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1300. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka (ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa) oraz w Sądzie. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 22/118- 49-34 lub pod adresem e-mail: gjarosinski@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21698

Dodano: 2018-05-24 17:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AUTO-HIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21700. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt X GUp 135/17/12. [BMSiG-21138/2018] Syndyk masy upadłości AUTO - HIT Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości: 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, stanowiącej zespół wybranych składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład której wchodzą: a) nieruchomość położona w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OS1P/00001524/8, na której posadowione są: hala produkcyjna parterowa o powierzchni zabudowy 7.807 m2 , rok budowy 1973; hala magazynowo-usługowa parterowa o powierzchni zabudowy 3.532 m2 , rok budowy 2012; budynek portierni w bramie towarowej o powierzchni zabudowy 33 m2 , rok budowy 1973; budynek biurowy 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 241 m2 , rok budowy 1973; budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni zabudowy 1.624 m2, rok budowy 1973; budynek portierni z budynkiem ochrony o powierzchni zabudowy 70 m2 , rok budowy 2014; budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 137,5 m2 (użytkowa 133,1 m2 ); hala serwisowo-produkcyjna o powierzchni zabudowy 2.838 m2 (pow. uzysk. 2797,5 m2 ), rok budowy 2015, b) nieruchomość położona w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OS1P/00044248/2, na której posadowiony jest ciąg komunikacyjny (klatka schodowa) 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 57 m2 , rok budowy 1973, c) nieruchomość położona w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OS1P/00044249/9, na której posadowiony jest budynek handlowo- -usługowy 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 989 m2 (pow. użytkowa 2.799 m2), rok budowy 1973 (wraz z wyodrębnionymi lokalami niemieszkalnymi nr 1 i 2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OS1P/00047157/8 i OS1P/00047158/8), d) nieruchomość położona w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OS1P/00051711/1, e) maszyny i urządzenia do produkcji znajdujące się w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77, f) związana ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wybrana infrastruktura techniczna, g) związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wybrane składniki niematerialne i prawne, w tym dokumentacja projektowa. 2. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi: 47 513 304,00 zł netto. 3. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r., do godziny 1500. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości AUTO - HIT S.A. w upadłości przy ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909. 6. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 13 czerwca 2018 r., o godzinie 1200, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, sala 13. 7. Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona. 8. Regulamin przetargu wraz z opracowaniami zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa wyżej, dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2, oraz w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit. com.pl. 9. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77, w dni powszednie, w godzinach od 1000 do 1500, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 792-497-121. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21700

Dodano: 2018-05-24 17:10:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AUTO-HIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21701. AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO- ŚCI w Warszawie. KRS 0000446254. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2013 r., sygn. akt X GUp 135/17/12. [BMSiG-21151/2018] Syndyk masy upadłości AUTO - HIT Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości: 1. Przedmiotem przetargu jest: I. Prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie, w gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiąca działkę gruntową nr 58/29 o powierzchni 28 374 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księgę wieczystą KW nr SW1K/00092511/5. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 517 519,00 zł. II. Prawo własności nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ulic Beskidzkiej i Ks. Szojdy w Tychach, stanowiące działki gruntowe nr 3556/122, 983/122 i 984/123 o łącznej powierzchni 16 023 m2 , dla których prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Tychach księgi wieczyste KW nr KA1T/00030450/8 i KA1T/00053939/7. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 537 975,00 zł. 2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r., do godziny 1500. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości AUTO - HIT S.A. w upadłości, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. 4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909. 5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 13 czerwca 2018 r., o godzinie 1230 i 1300, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, sala 13. 6. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona. 7. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe można przeglądać w biurze syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Chłodna 2, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 15.00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit.com.pl. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21701

Dodano: 2018-05-24 17:11:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bagińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21702. Bagińska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/17. [BMSiG-20988/2018] Warunki przetargu na nieruchomość Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 roku w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy upadłościowej Anny Bagińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sędzia komisarz SSR Małgorzata Lewandowska-Myczka postanowiła zatwierdzić następujące warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Anny Bagińskiej: 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Galileusza 7 w Płońsku, o powierzchni 647 m2 zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni 203,19 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze Pl1L/00043294/1, numer ewidencyjny działki 2234/15. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Ewę Strzeszewską z dnia 10 września 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marka Ziembińskiego - ul. Wolska 115 lok. nr 18, Warszawa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 61/17 w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska4b, 09-402 Płock, a także drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim wskazaniu tą samą drogą adresu, na który dokument elektroniczny winien być przesłany wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zainteresowanej. 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 4. Do przetargu oraz dodatkowej aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. 5. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 350.299,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 6. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 7. Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2018 r., do godz. 1300, na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock. 8. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 61/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym A.Bagińskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 10. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, b) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego, c) oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie, d) dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy, e) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, f) oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu, g) oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, h) oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku), i) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, j) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji, k) wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty, l) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach, m) oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków, n) oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 12. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Anny Bagińskiej w upadłości w banku Bank Zachodni WBK S.A. o numerze: 53 1090 2590 0000 0001 3486 9104, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 61/17.” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 czerwca 2018 r., o godzinie 1200, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock, w sali nr 111. 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 15. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Anny Bagińskiej w upadłości. 16. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 17. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 2. ustala liczbę złożonych ofert, 3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów, 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 18. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość cen złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. 19. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 20. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 21. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza w formie postanowienia. 22. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 23. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 24. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 25. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 26. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 27. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 28. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 29. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 j.t.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Sędzia komisarz SSR Małgorzata Lewandowska-Myczka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21702

Dodano: 2018-05-24 17:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

GRAN POLYCHEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21705. GRAN POLYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Machowej. KRS 0000454433. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2013 r., sygn. akt V GUp 215/17, VIII 506/17. [BMSiG-21032/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGU I AUKCJI Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej (KRS: 0000454433), sygn. akt V GUp 215/17, w trybie art. 320 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, ogłasza przetarg i aukcję na sprzedaż prawa własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej, na którą składa się: A. Prawo współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 834/1 o powierzchni 0,4100 ha, poło- żonej w obrębie 0011 Machowa, gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie, w 5816/10000 części, które jest wpisane w dziale drugim księgi wieczystej pod nr. RZ1D/00048178/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy V Wydział Ksiąg Wieczystych. B. Prawo własności ruchomości w postaci pojazdów ciężarowych i wózków widłowych. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej, na którą składa się: a. Prawo współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 834/1 o powierzchni 0,4100 ha, położonej w obrębie 0011 Machowa, gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie, w 5816/10000 części, które jest wpisane w dziale drugim księgi wieczystej pod nr RZ1D/00048178/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy V Wydział Ksiąg Wieczystych. b. Prawo własności ruchomości w postaci pojazdów ciężarowych i wózków widłowych. 2. Opis i oszacowanie, w formie opinii sporządzonej przez biegłego sądowego Zbigniewa Szozdę z dnia 28 grudnia 2017 roku, jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 215/17 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 3. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr. up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, dalej: „k.c.”). 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 1.089.039,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym: a) Nieruchomość - pkt 1 lit. a. - 1.009.716,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT). b) Ruchomości - pkt 1 lit. b. - 79.323,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT). 5. Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 6. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 7. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 215/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym GRAN POLYCHEM Sp. z o.o. w upadłości w Machowej (KRS: 0000454433)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 8. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ZCP oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 Pr. up. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). 10. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej w banku Alior Bank S.A. o numerze: 98 2490 0005 0000 4530 7518 4085, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt V GUp 215/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 11. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią na posiedzeniu jawnym dnia 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 1300, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w sali nr 29. 12. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 13. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej lub jego pełnomocnik. 14. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 15. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 16. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 17. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 18. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 19. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. Jednocześnie syndyk informuje oferentów, że sprzedaż prawa współwłasności nieruchomości należącej do upadłego w pozostałej części, to jest 4184/10000 części, realizowana jest przez syndyka masy upadłości Andrzeja Sroki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków) o sygn. akt VIII 506/17. Syndyk zwraca uwagę, że linia technologiczna do mas gęstych wykorzystywana w zakładzie chemicznym upadłego, a należąca do PKO Leasing S.A. w Łodzi, jest przedmiotem sprzedaży w formie aukcji poprzez portal internetowy właściciela powyższej linii. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21705

Dodano: 2018-05-24 17:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Musiał Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-03-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21402. Musiał Dominik. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GU 609/17, XIV GUp 50/18. [BMSiG-20963/2018] Sygn. akt XIV GU 609/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 marca 2018 roku ogłosił upadłość Dominika Musiała, numer PESEL 73020707736, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Waldemara Mirowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 10. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21402

Dodano: 2018-05-24 17:16:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Musiał Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21402. Musiał Dominik. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GU 609/17, XIV GUp 50/18. [BMSiG-20963/2018] Sygn. akt XIV GU 609/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 marca 2018 roku ogłosił upadłość Dominika Musiała, numer PESEL 73020707736, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Waldemara Mirowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 10. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 50/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21402

Dodano: 2018-05-24 17:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Musiał Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 21706. Musiał Dominik. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 50/18. [BMSiG-20981/2018] Sygn. akt XIV GUp 50/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmienił syndyka w postępowaniu upadłościowym Dominika Musiała (numer PESEL 73020707736) w ten sposób, iż w miejsce Waldemara Mirowskiego wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Sadowskiej - numer licencji restrukturyzacyjnej - 186. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21706

Dodano: 2018-05-24 17:16:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Nowak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21707. Nowak Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/15/of. [BMSiG-20976/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Nowak, PESEL 80020602374, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sprawa o sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział V Gospodarczy, V GUp 19/15), sprzedaż z wolnej ręki nieruchomość lokalową - odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Pieńsku, powiat Zgorzelec, ul. Mickiewicza 4/4, wraz z wyposażeniem w postaci pralki, lodówki, mebli kuchennych. Powierzchnia lokalu wynosi 84 m2 - 3 pokoje, kuchnia i łazienka, I piętro. Minimalna cena wynosi 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00014633/8. Pisemne oferty należy składać na adres: Kancelaria Syndyka, plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela syndyk pod numerem 76 721 80 60. Kontakt drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@kpsd.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21707

Dodano: 2018-05-24 17:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Parzyszek Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21708. Parzyszek Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 88/16. [BMSiG-21191/2018] Syndyk masy upadłości Roberta Parzyszek, zam. Wysoczany, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy w postaci: a) lokal mieszkalny o powierzchni 50,60 m2 położony w miejscowości Wysoczany, gmina Komańcza. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1S/00053024/0. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 90 000,00 i stanowi 100% wartości oszacowania; b) nieruchomość rolna położona w miejscowości Wysoczany o pow. 0,0507 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sanoku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1S/00053025/7. Cena wywoławcza udziału w przedmiotowej nieruchomości wynosi: 2885,00 zł i stanowi 100% wartości oszacowania. Sprzedaż odbywa się na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28.03.2018 r., sygn. akt V GUp 88/16. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 88/16 - postępowanie upadłościowe Rafała Parzyszek”, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłaceniu wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o nr.: 86 1140 2004 0000 3802 7633 5030. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r., godzina 1100, sala numer 29. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie, w godzinach od 800 do 1600, w biurze Syndyka w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 9/3. Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem pod nr. tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod ww. nr. tel. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21708

Dodano: 2018-05-24 17:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Swirydowicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21710. Swirydowicz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 47/18. [BMSiG-21193/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dn. 18.04.2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi operat szacunkowy 1/2 udziału upadłego w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiący masę upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Swirydowicz, PESEL 68021103360, sygn. akt VIII GUp 47/18, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 319 ust. 5 zarzuty na operat szacunkowy wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21710

Dodano: 2018-05-24 17:18:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21711. Szczepaniak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18 „of”. [BMSiG-21007/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Szczepaniaka, PESEL: 77080712233 - sygn. akt V GUp 11/18 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21711

Dodano: 2018-05-24 17:19:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ulanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21713. Ulanowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUP 389/17. [BMSiG-21103/2018] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Ulanowskiej, PESEL 72022302024, ogłasza przetarg na udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 33 (dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, pozostającego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka), położonego w budynku przy ul. Złotych Piasków 2 w Warszawie, który to budynek jest ujawniony w księdze wieczystej WA2M/00103852/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 30.200,00 zł brutto. Wadium wynosi 4.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. w Kancelarii Syndyka - Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 roku w Kancelarii Syndyka, o godz. 1200. Opis i oszacowanie zbywanej nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: m.jarosinska@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21714

Dodano: 2018-05-24 17:19:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21714. Dzionek Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 93/15. [BMSiG-21091/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 86/88, o powierzchni 1.751 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00113923/5. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 11.216.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście szesnaście tysięcy i 00/100 złotych). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy i 00/100 złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 93/15 - Al. Jerozolimskie 86/88 w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 25 czerwca 2018 roku, o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@ saltarski.com oraz w aktach sprawy, sygn. akt X GUp 93/15, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Warunki przetargu oraz operat dostępne również na stronie internetowej syndyka - www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21714

Dodano: 2018-05-24 17:20:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Witkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 21715. Witkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 95/16. [BMSiG-21177/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem wydanym dnia 9 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 95/16, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Kielcach na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Upadłego Piotra Witkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 76050808431, w przedmiocie umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty Wierzycieli, postanowił umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłego Piotra Witkowskiego, nr PESEL 76050808431, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, to jest przed 19 września 2016 r. - bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21715

Dodano: 2018-05-24 17:21:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Woleńska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21716. Woleńska Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 37/18. [BMSiG-20985/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 37/18. Syndyk masy upadłości Moniki Woleńska sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przedświt, gm. Wąsewo, działka ewidencyjna nr. 333 z obrębu 0017 - Przedświt, gmina Wąsewo, powiat ostrowski, woj. mazowieckie. Nieruchomość stanowi grunt o łącznej powierzchni 0,1100 ha. Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Ostowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/00029253/6. Cena wywoławcza: 1 600,00 zł. Szczegółowe informacje wraz z warunkami przetargu pod nr. tel. 721 001 370. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21716

Dodano: 2018-05-24 17:21:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wolna Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21717. Wolna Hanna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/18 „of”. [BMSiG-21195/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Wolnej, PESEL 71070514788 - po ogłoszeniu upadłości, sygn. akt V GUp 34/18 „of”, syndyk masy upadłości sporządził i złożył opis i oszacowanie majątku dłużnika Hanny Wolnej. Stosownie do treści art. 319 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21717

Dodano: 2018-05-24 17:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

TEDECOM Grzegorz Trębiński, Marcin Daszkiewicz Sp. J.

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 21831. „TEDECOM” GRZEGORZ TRĘBIŃSKI, MARCIN DASZKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA w Wichorowie. KRS 0000254396. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2006 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-21108/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA I SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD STYCZNIA 2018 R. DO MARCA 2018 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, wobec dłużnika TEDECOM Grzegorz Trębiński, Marcin Daszkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Wichorowie, Wichorowo 6A, 09-152 Naruszewo, nr KRS: 0000254396, nr NIP: 5671807264, w sprawie o sygn. akt V GRp 1/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy, I sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21831

Dodano: 2018-05-24 17:22:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Eurocentrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21918. „EUROCENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słubicach. KRS 0000331155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-21306/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach, informuje o przekazaniu sędziemu komisarzowi IV uzupełniającej listy wierzytelności EUROCENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Słubicach oraz poucza, iż każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, sygn. akt V GUp 10/13. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21918

Dodano: 2018-05-25 21:24:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21919. Adamska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 474/16. [BMSiG-21287/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Adamskiej, sygn. akt X GUp 474/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 26 kwietnia 2018 roku przekazał do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21919

Dodano: 2018-05-25 21:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koninie

"Anbud" Firma Remontowo-budowlana Andrzej Łykowski w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21920. Łykowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski w upadłości likwidacyjnej w Witkowie. Sąd Rejonowy w Koninie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-21292/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Łykowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski w Witkowie - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 2/14, została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności i złożona w dniu 5.12.2017 r. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Głosie Wielkopolskim lub ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decyduje data późniejsza) o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na tej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21920

Dodano: 2018-05-25 21:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Augsburg-Feliś Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21921. Augsburg-Feliś Marta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/16. [BMSiG-21231/2018] Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GUp 66/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Anna Kuśnierz-Milczarek, postanowił ogłosić listę wierzytelności dłużnika Marty Augsburg-Feliś. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21921

Dodano: 2018-05-25 21:25:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Blankiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21922. Blankiewicz Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 993/17. [BMSiG-21276/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Blankiewicz (sygn. akt X GUp 993/17) została sporządzona i w dniu 19 kwietnia 2018 roku przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21922

Dodano: 2018-05-25 21:26:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Burdziąg Ewa Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21923. Burdziąg Ewa Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 40/17. [BMSiG-21315/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Ewy Marii Burdziąg, zam.: Poznań, nr PESEL 61012009368, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 40/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglą- dać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21923

Dodano: 2018-05-25 21:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jagodzińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21924. Jagodzińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/16 of. [BMSiG-21449/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie Elżbiety Jagodzińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 15/16 of, obwieszcza o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21924

Dodano: 2018-05-25 21:27:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chlebowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21925. Chlebowski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 345/16. [BMSiG-21318/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jarosława Chlebowskiego, zam. w Poznaniu, nr PESEL 54050620938, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 345/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21925

Dodano: 2018-05-25 21:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Delikat-Dudek Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21926. Delikat-Dudek Danuta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 107/17. [BMSiG-21333/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta Danuty Delikat-Dudek, PESEL: 69090704726, zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 107/17, zawiadamia, że syndyk dnia 18 grudnia 2017 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21926

Dodano: 2018-05-25 21:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dubaniewicz Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21927. Dubaniewicz Sławomir. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-21243/2018] Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., w sprawie V GUp 36/17, postanowił ogłosić listę wierzytelności dłużnika Sławomira Dubaniewicza. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie dwóch tygodni dni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21927

Dodano: 2018-05-25 21:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Górecki Krzysztof Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21928. Górecki Krzysztof Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 322/16. [BMSiG-21314/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Krzysztofa Janusza Góreckiego, zam.: Konin, nr PESEL 65041403973, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 322/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21928

Dodano: 2018-05-25 21:29:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

INSTAL-RZESZÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21929. INSTAL-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000121708. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2002 r., sygn. akt V GUp 93/16. [BMSiG-21302/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku INSTAL-RZESZÓW Sp. z o.o. w Rzeszowie, sprawa o sygnaturze akt V GUp 93/16, informuje, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21929

Dodano: 2018-05-25 21:29:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

JCP VERT Sp. z o.o. Sp. K. A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21930. JCP VERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000480541. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2013 r., sygn. akt X GUp 665/17. [BMSiG-21389/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i zło- żył w dniu 9 maja 2018 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym JCP VERT Sp. z o.o. s.k.a. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 665/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21930

Dodano: 2018-05-25 21:30:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopcewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21931. Kopcewicz Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 167/17. [BMSiG-21307/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Kopcewicz (PESEL: 70120200262), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 167/17, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 14 lutego 2018 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności oraz w dniu 10 maja 2018 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczenia, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21931

Dodano: 2018-05-25 21:30:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kostowicz Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21932. Kostowicz Sebastian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 78/15. [BMSiG-21321/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Sebastian Kostowicz, zam. w miejscowości Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 78/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 15 grudnia 2017 r.), którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21932

Dodano: 2018-05-25 21:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krysiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21933. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17. [BMSiG-21362/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Krysiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI Gup 99/17), ogłasza, że dnia 27.04.2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu-komisarzowi łistę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności, zgodnie z art. 255 w zw. art. 221 w zw. z art. 4912 z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21933

Dodano: 2018-05-25 21:31:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kulig Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21934. Kulig Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 444/17. [BMSiG-21379/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Kulig, zam. w Oświęcimiu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 444/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 3, 4) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21934

Dodano: 2018-05-25 21:31:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łabuzińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21935. Łabuzińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/17. [BMSiG-21260/2018] Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r., Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., w sprawie V GUp 29/17, postanowił ogłosić listę wierzytelności dłużnika Małgorzaty Łabuzińskiej. Listę tą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie dwóch tygodni dni od dnia o obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21935

Dodano: 2018-05-25 21:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łabuziński Emil w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21936. Łabuziński Emil. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/17. [BMSiG-21268/2018] Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w sprawie V GUp 28/17 postanowił ogłosić listę wierzytelności dłużnika Emila Łabuzińskiego. Listę tą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie dwóch tygodni dni od dnia o obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21936

Dodano: 2018-05-25 21:32:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Łach Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21937. Łach Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 25/17. [BMSiG-21309/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 25/17 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Zofia Łach, zamieszkała w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21937

Dodano: 2018-05-25 21:33:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

M&K Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21938. M&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zakopanem. KRS 0000374865. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2011 r., sygn. akt V GUp 13/14, V GUp 13/14/Ap-4. [BMSiG-21391/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego M&K spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem, sygn. akt V GUp 13/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. (18) 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21938

Dodano: 2018-05-25 21:33:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matkowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21939. Matkowski Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 132/16. [BMSiG-21313/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tadeusza Matkowskiego, zam.: Brzegi, nr PESEL 49101311174, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 132/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21939

Dodano: 2018-05-25 21:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ostrowska Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21940. Ostrowska Alina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/17. [BMSiG-21320/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Aliny Ostrowskiej, zam. w miejscowości Poznań, nr PESEL 55092815469, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 32/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 8 sierpnia 2017 r.), którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21940

Dodano: 2018-05-25 21:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Owczarczak Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21941. Owczarczak Irena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 193/17. [BMSiG-21330/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 193/17 dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Owczarczak, zam. w Nowym Tomyślu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21941

Dodano: 2018-05-25 21:35:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21942. Grabiec Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w upadłości w Łańcucie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 103/16. [BMSiG-21282/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marka Grabiec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w Łańcucie (NIP 7931210335, REGON 180092235) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 103/16). Każdy zainteresowany może przeglądać pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21942

Dodano: 2018-05-25 21:35:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wspólnicy Przedsiębiorstwo inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. Krystyna Chryplewicz, Zbigniew Chryplewicz, Bożena Sowiecka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21943. Chryplewicz Krystyna, Chryplewicz Zbigniew i Sowiecka Bożena prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. Krystyna Chryplewicz, Bożena Sowiecka, Zbigniew Chryplewicz w Polkowicach. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/13. [BMSiG-21396/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Chryplewicz, Zbigniewa Chryplewicza i Bożeny Sowieckiej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSAN” s.c. z siedzibą w Polkowicach, ul. Działkowa 14, sygn. akt V GUp 17/13, zawiadamia, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w stosunku do każdego z upadłych, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 i art. 256 Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może zgłaszać do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21943

Dodano: 2018-05-25 21:36:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MATPRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21944. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MATPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zbiersku-Cukrowni. KRS 0000198385. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt V GUp 92/17. [BMSiG-21373/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „MATPRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Zbiersku-Cukrowni 58B, KRS 0000198385, sygn. akt V GUp 92/17, syndyk masy upadłości złożył dnia 18.04.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21944

Dodano: 2018-05-25 21:36:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przybysz Julia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21945. Przybysz Julia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 7/17. [BMSiG-21337/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Julii Przybysz, zam.: Poznań, nr PESEL 93100707988, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 7/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglą- dać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21945

Dodano: 2018-05-25 21:37:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Iwona Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21946. Pucek Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-21297/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Iwony Pucek, PESEL 71090607749, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21946

Dodano: 2018-05-25 21:37:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21947. Pucek Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/17. [BMSiG-21295/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Karoliny Pucek, PESEL 92092809366, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21947

Dodano: 2018-05-25 21:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Maja w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21948. Pucek Maja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17. [BMSiG-21294/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mai Pucek, PESEL 97111705861, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21948

Dodano: 2018-05-25 21:38:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sawicki Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21949. Sawicki Czesław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 319/16. [BMSiG-21323/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Czesław Sawicki, zam. w miejscowości Piła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 319/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 12 lipca 2017 r.), którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21949

Dodano: 2018-05-25 21:39:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sylwanowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21950. Sylwanowski Robert. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/17. [BMSiG-21271/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 18 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Roberta Sylwanowskiego, PESEL 85020201776, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 146/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21950

Dodano: 2018-05-25 21:39:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szaferska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21951. Szaferska Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/16. [BMSiG-21284/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Szaferskiej, sygn. akt V GUp 57/16, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21951

Dodano: 2018-05-25 21:40:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świadkiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21952. Świadkiewicz Marcin. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/16. [BMSiG-21324/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marcina Świadkiewicza, zam.: Rakoniewice Wieś, nr PESEL 93052511639, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 290/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21952

Dodano: 2018-05-25 21:40:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wesołowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21953. Wesołowska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 291/16. [BMSiG-21317/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Elżbiety Wesołowskiej, nr PESEL 60061306662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 291/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I i II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 11 września 2017 r.), które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21953

Dodano: 2018-05-25 21:41:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wilk Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21954. Wilk Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 87/17. [BMSiG-21326/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marcina Wilka, zam.: Kiekrz, nr PESEL 78012101259, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 87/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21954

Dodano: 2018-05-25 21:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiluś Antonina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21955. Wiluś Antonina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 136/17. [BMSiG-21367/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 24 kwietnia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniny Wiluś, PESEL nr 54021406961, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 136/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21955

Dodano: 2018-05-25 21:42:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Winowski Rafał Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21956. Winowski Rafał Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 383/17. [BMSiG-21374/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Rafała Piotra Winowskiego (PESEL 77020200596) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 383/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 19 marca 2018 r. oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21956

Dodano: 2018-05-25 21:42:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wojtas Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 21957. Wojtas Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 61/17. [BMSiG-21335/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Krzysztofa Wojtasa, zam.: Pobiedziska, nr PESEL 71032702477, osoby fizycznej nieprowadzącej dzia- łalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 61/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21957

Dodano: 2018-05-25 21:43:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Clean Factory Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21958. „CLEAN FACTORY POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000356159. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2010 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-21236/2018] Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 1/14, ogłosił o przekazaniu Sędziemu komisarzowi pierwszego odrębnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza, obejmującego działki o nr 48/7 oraz 48/44 - objętego zabezpieczeniem hipotecznym, a wchodzącego w skład masy upadłości Clean Factory Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp. Plan może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21958

Dodano: 2018-05-25 21:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

COTTON - WORD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21959. „COTTON - WORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000068242. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 40/17. [BMSiG-21445/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 40/17, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „COTTON-WORD” sp. z o.o. we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21959

Dodano: 2018-05-25 21:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ADAMET A. Sanecki i Wspólnicy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21960. ADAMET A. SANECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000092629. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 350/17. [BMSiG-21394/2018] Sygn. akt X GUp 350/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Adamet A. Sanecki i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 350/17). Poucza się, że każdy zainteresowany możne ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21960

Dodano: 2018-05-25 21:47:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Glazura Królewska Antoni Grabowski w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21961. Grabowski Antoni prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Glazura Królewska Antoni Grabowski w Hrubieszowie. Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/14. [BMSiG-21483/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Grabowskiego w upadłości likwidacyjnej zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu w dniu 22 marca 2018 r. oddzielnego planu podziału oraz ostatecznego planu podziału, z którymi każdy zainteresowany może zapoznać się w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11, i w terminie dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia - wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21961

Dodano: 2018-05-25 21:48:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Berdowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21962. Berdowska Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-21427/2018] Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt V GUp 44/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sebastian Górecki postanowił ogłosić ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dłużnika Haliny Berdowskiej poprzez obwieszczenie o przekazaniu sędziemu tego planu. Każdy zainteresowany może plan ten przeglądać w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 219602

Dodano: 2018-05-25 21:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chwaja Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21963. Chwaja Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 27/16. [BMSiG-21377/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Katarzyny Chwai (Chwaja) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 83042013148) (sygn. akt VIII GUp 27/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21963

Dodano: 2018-05-25 21:49:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Fiedorowicz (Kazmucha) Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21964. Fiedorowicz (Kazmucha) Wanda. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/17. [BMSiG-21275/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wandy Fiedorowicz (pop. Kazmucha), PESEL 50110509041, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy z wierzycieli umieszczonych w ostatecznym planie podziału mogą złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21964

Dodano: 2018-05-25 21:50:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fiuk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21965. Fiuk Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 217/15. [BMSiG-21304/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Fiuk, sygn. akt X GUp 217/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21965

Dodano: 2018-05-25 21:50:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Karlicki Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21966. Karlicki Jan. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-21463/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 roku, sygn. akt V GUp 29/16, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Jana Karlickiego, postanawia ogłosić, że przekazano sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Jana Karlickiego i poucza, iż plan może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21966

Dodano: 2018-05-25 21:51:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Janas Donata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21967. Janas Donata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/16. [BMSiG-21370/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Donaty Janas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej Chrzanowie (PESEL: 46050119781) (sygn. akt VIII GUp 99/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21967

Dodano: 2018-05-25 21:51:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kucharzak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21968. Kucharzak Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/15. [BMSiG-21301/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Kucharzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 21/15, ogłasza, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Andrzeja Kucharzaka. Plan ten można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21968

Dodano: 2018-05-25 21:52:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kucharzak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21969. Kucharzak Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/15. [BMSiG-21299/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Kucharzak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodaczej, sygn. akt V GUp 20/15, ogłasza, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Beaty Kucharzak. Plan ten można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21969

Dodano: 2018-05-25 21:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Paszko Tomasz Cyprian w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21970. Paszko Tomasz Cyprian. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 15/15. [BMSiG-21354/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Cypriana Paszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (sygn. akt V GUp „of” 15/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 349 p.u. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21970

Dodano: 2018-05-25 21:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

1. Zegadło Bartłomiej, 2. Zegadło Józef wspólnicy Zakład Budowlano-Handlowy FRESCO Zegadło Józef, Zegadło Bartłomiej s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21971. Zegadło Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Handlowy FRESCO s.c. Zegadło Józef, Zegadło Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej w Suchedniowie oraz Zegadło Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano- -Handlowy FRESCO s.c. Zegadło Józef, Zegadło Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej w Suchedniowie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/11. [BMSiG-21392/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Bartłomieja Zegadło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Handlowy „FRESCO” s.c. Zegadło Józef, Zegadło Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie oraz w postępowaniu upadłościowym Józefa Zegadło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Handlowy „FRESCO” s.c. Zegadło Józef, Zegadło Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie (sygn. akt V GUp 4/11) sporządził i złożył do akt w dniu 16 kwietnia 2018 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości co do wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21971

Dodano: 2018-05-25 21:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

R&C Union S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 21972. R & C UNION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO- ŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000287377. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt XI GUp 51/13. [BMSiG-21422/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla R & C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS: 0000287377, sygnatura akt XI GUp 51/13, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21972

Dodano: 2018-05-25 21:53:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filoda Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21973. Filoda Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 18/16. [BMSiG-21305/2018] Ewa Filoda. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 18/16. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 roku zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Ewy Filody, numer PESEL 59110604022, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od powyższego postanowienie przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21973

Dodano: 2018-05-25 22:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

MM Concept Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 21974. „MM CONCEPT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Drawinach. KRS 0000356515. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2010 r., sygn. akt V GUp 2/12. [BMSiG-21303/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2018 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego MM CONCEPT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawinach, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 2/12. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21974

Dodano: 2018-05-25 22:09:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kabaj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21975. Kabaj Agnieszka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/18. [BMSiG-21384/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kabaj będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 63071302523, został złożony opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Józefosławiu przy ul. Działkowej 28A, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WA5M/00340024/1, sporządzony i ukończony przez rzeczoznawcę majątkowego. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w czytelni akt Sądu Rejonowego w Elblągu, pok. 15, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt V GUp 13/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21975

Dodano: 2018-05-25 22:10:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocheński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21976. Bocheński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 196/17. [BMSiG-21298/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Bocheńskiego w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 196/17, obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, stanowiącej działkę ewid. nr 018, obręb 0039, położonej w Józefowie przy ulicy Laskowej 13, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00026013/8. Przedmiot przetargu jest obciążony umownym prawem pierwokupu na rzecz Pani Joanny Boneckiej. Minimalna cena sprzedaży wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 20.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 13 czerwca 2018 roku, o godz. 1400, w gmachu Sądu, w sali nr A14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadło- ściowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U1, w godzinach od 900 do 1600, tel. (22) 643-77-92, adres e-mail: oferty@wydrzynska.com.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21976

Dodano: 2018-05-25 22:10:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BONIS FARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21977. BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000135866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2002 r., sygn. akt X GUp 498/15. [BMSiG-21404/2018] Syndyk masy upadłości BONIS FARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Piasecznie. Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa, poło- żona w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 28A, obejmująca działkę nr 5 w obrębie 22, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW WA5M/00280384/3. Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy) złotych. Termin składania ofert i wpłata wadium do 7.06.2018 r. Otwarcie ofert 11.06.2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali 120, o godzinie 9.30. Szczegółowy operat szacunkowy oraz regulaminu przetargu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej www. dawro.pl, w kancelarii syndyka Haliny Lechmańskiej w Warszawie przy ul. Witkiewicza 14 (tel. 22/676 11 99 lub 22-675- 09-10) oraz w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 498/15, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21977

Dodano: 2018-05-25 22:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ciesek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 21978. Ciesek Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/17. [BMSiG-21288/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Cieska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 50111201317, sygn. akt V GUp 50/17: I. oddalono wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, II. ustalono, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 193.165,29 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 29/100), w tym: 1) Asekuracja sp. z o.o. z s. w Sopocie - kwota wierzytelności wynosi 12.920,15 zł (zw. nr 1), 2) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 32.353,20 zł (zw. nr 2), 3) Gmina Skarżysko-Kamienna - kwota wierzytelności wynosi 113.066,66 zł (zw. nr 3), 4) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 29.472,28 zł (zw. nr 4), 5) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 5.353 zł (zw. nr 5); III. ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Ciesek w ten sposób, że w okresie 18 (osiemnastu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1) Asekuracja sp. z o.o z s. w Sopocie - kwotę 9 (dziewięć) zł, 2) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwotę 25,50 zł (dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt groszy), 3) Gmina Skarżysko-Kamienna - kwotę 88,50 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), 4) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwotę 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy), 5) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z s. w Warszawie - kwotę 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy); IV. ustalono, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Andrzeja Ciesek zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w pkt III postanowienia wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 29 marca 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone. Pouczenie: na postanowienie Sądu służy upadłemu i jego wierzycielom prawo złożenia zażalenia do Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w MSiG za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21978

Dodano: 2018-05-25 22:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ciesek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 21979. Ciesek Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 90/17. [BMSiG-21278/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Anny Ciesek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 54121101289, sygn. akt V GUp 90/17: I. oddalono wniosek upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty; II. ustalono, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 40.623,75 zł (czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 75/100), w tym: 1) Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 34.468,24 zł (zw. nr 1), 2) Asekuracja sp. z o.o. z s. w Sopocie - kwota wierzytelności wynosi 770,29 zł (zw. nr 2), 3) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 5.385,22 zł (zw. nr 3); III. ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Anny Ciesek w ten sposób, że w okresie 18 (osiemnastu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1) na rzecz Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwotę 127,50 zł (sto dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt groszy), 2) na rzecz Asekuracja sp. z o.o. z s. w Sopocie - kwotę 3 (trzy) zł, 3) na rzecz Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z s. w Warszawie - kwotę 19,50 zł (dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy); IV. ustalono, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą Annę Ciesek zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w pkt III postanowienia wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 24 maja 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone. Pouczenie: na postanowienie Sądu służy upadłej i jej wierzycielom prawo złożenia zażalenia do Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w MSiG za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21979

Dodano: 2018-05-25 22:13:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piasecka Julia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21983. Piasecka Julia. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 55/18. [BMSiG-21265/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Julii Piaseckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 55/18, informuje, że sporządzony został operat wyceny prawa własności nieruchomości lokalowej - prawa do lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku mieszkalnym w Bydgoszczy przy ul. Topolowej 6, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00101142/2. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21983

Dodano: 2018-05-25 22:14:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaczmarek Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 21984. Kaczmarek Violetta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 58/16. [BMSiG-21338/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2018 roku, sygn. akt XI GUp 58/16, umorzył zobowiązania Upadłej Violetty Kaczmarek bez ustalania planu spłaty wierzycieli, nr PESEL: 61061502645, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21984

Dodano: 2018-05-25 22:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kopystyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 21985. Kopystyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 43/17. [BMSiG-21296/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kopystyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78070608341, sygn. akt V GUp 43/17: I. oddalono wniosek upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty; II. ustalono, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 88.361,81 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złote osiemdziesiąt jeden groszy) w tym: 1) Bank Handlowy S.A. - kwota wierzytelności wynosi 7.648,36 zł (zw. nr 1), 2) Orange Polska S.A. - kwota wierzytelności wynosi 454,68 zł (zw. nr 2), 3) Kreditech Polska sp. z o.o. - kwota wierzytelności wynosi 2.309,17 zł (zw. nr 3), 4) Bank Pocztowy S.A. - kwota wierzytelności wynosi 16.893,71 zł (zw. nr 4), 5) KIM Finance sp. z o.o. - kwota wierzytelności wynosi 2.617,39 zł (zw. nr 5), 6) MPD Finance sp. z o.o. - kwota wierzytelności wynosi 3.332,09 zł (zw. nr 6), 7) Syner sp. z o.o. - kwota wierzytelności wynosi 791,65 zł (zw. nr 7), 8) Santander Consumer Bank S.A. - kwota wierzytelno- ści wynosi 12.652,68 zł (zw. nr 8), 9) IPF Polska sp. z o.o. - kwota wierzytelności wynosi 9.932,11 zł (zw. nr 9), 10) Bank Zachodni WBK S.A. - kwota wierzytelności wynosi 31.729,97 zł (zw. nr 12); III. ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Elżbiety Kopystyńskiej w ten sposób, że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 300 (trzysta) złotych miesięcznie, w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1) na rzecz Bank Handlowy S.A. - kwotę 25,95 zł (dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), 2) na rzecz Orange Polska S.A. - kwotę 1,53 zł (jeden złoty pięćdziesiąt trzy gorsze), 3) na rzecz Kreditech Polska sp. z o.o. - kwotę 7,83 zł (siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze), 4) na rzecz Bank Pocztowy S.A. - kwotę 57,39 zł (pięć- dziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy), 5) na rzecz KIM Finance sp. z o.o. - kwotę 8,88 zł (osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), 6) na rzecz MPD Finance sp. z o.o. - kwotę 11,31 zł (jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy), 7) na rzecz Syner sp. z o.o. - kwotę 2,67 zł (dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy), 8) na rzecz Santander Consumer Bank S.A. - kwotę 42,96 zł (czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), 9) na rzecz IPF Polska sp. z o.o. - kwotę 33,72 zł (trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze), 10) na rzecz Bank Zachodni WBK S.A. - kwotę 107,76 zł (sto siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy); IV. ustalono, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą Elżbietę Kopystyńską zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w pkt III postanowienia wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 22 marca 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone. Pouczenie: na postanowienie Sądu służy upadłej i jej wierzycielom prawo złożenia zażalenia do Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w MSiG za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21985

Dodano: 2018-05-25 22:17:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moczulska Jolanta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21986. Moczulska Jolanta Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 26/16. [BMSiG-21380/2018] Syndyk masy upadłości Jolanty Marii Moczulskiej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 26/16, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Ostrówiec 23, gminie Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1444, o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00028628/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym o powierzchni użytkowej 299,50 m2 , budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni użytkowej 94,95 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 136,80 m2 plus piwnica 48,75 m2 za cenę nie niższą niż 110.880,00 zł netto. Wadium wynosi 10.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. w Kancelarii syndyka - Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku w Kancelarii syndyka o godz. 1200. Opis i oszacowanie zbywanej nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii syndyka. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: gjarosinski@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21986

Dodano: 2018-05-25 22:18:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Iwona Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu złożonej oferty

Poz. 21988. Pucek Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-21412/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Pucek (PESEL 71090607749), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 23/17 zatwierdził wybór oferty złożonej przez Marcina Frąckiewicza i Magdalenę Frąckiewicz na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1181/20, o pow. 0,0649 ha, położonej w Drezdenku przy ul. Wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1K/00029188/8, oraz związanej z nią własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 130,5 m2 , za cenę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) - dokonany przez syndyka masy upadłości Mai Pucek, Karoliny Pucek, Iwony Pucek w przetargu w dniu 9 kwietnia 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21988

Dodano: 2018-05-25 22:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu złożonej oferty

Poz. 21989. Pucek Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/17. [BMSiG-21414/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Pucek (PESEL 92092809366), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 22/17, zatwierdził wybór oferty złożonej przez Marcina Frąckiewicza i Magdalenę Frąckiewicz na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1181/20, o pow. 0,0649 ha, położonej w Drezdenku przy ul. Wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00029188/8, oraz związanej z nią własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 130,5 m2 za cenę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) - dokonany przez syndyka masy upadłości Mai Pucek, Karoliny Pucek, Iwony Pucek w przetargu w dniu 9 kwietnia 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21989

Dodano: 2018-05-25 22:19:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wesołowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21990. Wesołowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 98/18. [BMSiG-21281/2018] Syndyk masy upadłości Beaty Wesołowskiej (sygn. akt X GUp 98/18) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (powierzchnia działki: 1 205 m2 ), położonej w miejscowości Kolonia Jaktorów przy ul. Wysockiego, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1Z/00061787/7 (działka niezabudowana); - udział w wysokości 1/10 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1Z /00060310/6 (drogi wewnętrzne). Cena wywoławcza: 76 500,00 złotych. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 7 650,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 46 1090 1043 0000 0001 3586 4043 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli w powyżej wymienionym terminie wpłynie do Biura Podawczego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, o godzinie 1145, w sali nr A14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy są dostępne w czytelni (parter budynku) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@syndyklewandowski.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21990

Dodano: 2018-05-25 22:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Maja w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu złożonej oferty

Poz. 21991. Pucek Maja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17. [BMSiG-21418/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mai Pucek (PESEL 97111705861), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 21/17 zatwierdził wybór oferty złożonej przez Marcina Frąckiewicza i Magdalenę Frąckiewicz na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1181/20, o pow. 0,0649 ha, położonej w Drezdenku przy ul. Wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1K/00029188/8, oraz związanej z nią własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 130,5 m2 , za cenę 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) - dokonany przez syndyka masy upadłości Mai Pucek, Karoliny Pucek, Iwony Pucek w przetargu w dniu 9 kwietnia 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21991

Dodano: 2018-05-25 22:21:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sińczak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 21992. Sińczak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 79/15. [BMSiG-21230/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, że po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r., sygn. akt V GUp 79/15, na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym dłużnika Grzegorza Sińczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85112006937, z udziałem wierzycieli: Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, z urzędu w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: umorzyć wszystkie zobowiązania upadłego Grzegorza Sińczaka powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 21 grudnia 2015 r., podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21992

Dodano: 2018-05-25 22:22:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Urbaniak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 21993. Urbaniak Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 111/17 „of”. [BMSiG-21353/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Urbaniak, PESEL: 72111404484 - sygn. akt V GUp 111/17 „of”, została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości wycena nieruchomości dłużniczki, położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Leśnej 43. Zarzuty na wycenę nieruchomości dłużniczki, położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Leśnej 43, wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21993

Dodano: 2018-05-25 22:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Węziak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 21994. Węziak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 68/17. [BMSiG-21375/2018] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Węziaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 68/17) ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki 1/2 części udziału w prawie do lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Żorach, ul. Pawlikowskiego 21D/3, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr GL1X00019291/2 wraz z udziałem w prawach związanych z własnością lokalu, po cenie nie niższej niż wartość oszacowania tj, po cenie nie niższej niż 49.850 zł netto (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferty należy składać w terminie 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z regulaminem przetargu oraz oszacowaniem można się zapoznać w Biurze Syndyka w Wodzisławiu Śl., ul. Kubsza 30, tel. 32 4514434. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21994

Dodano: 2018-05-25 22:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojtkowiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 21995. Wojtkowiak Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-21423/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Wojtkowiak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 17/15, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, z dnia 24 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 49116 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, umorzono bez ustalania planu spłaty niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłej Anny Wojtkowiak wskazane w punkcie I ww. postanowienia z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz pozostałe zobowiązania upadłej Anny Wojtkowiak, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, a mogły być wpisane na listę wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21995

Dodano: 2018-05-25 22:26:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Firma Handlowo-Usługowa MALOS Adam Poczkajski

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 22079. Poczkajski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 11/17. [BMSiG-21426/2018] Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 15 maja 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - Adama Poczkajskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa MALOS w Prusinowicach, NIP: 7532047649, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa (sygnatura akt V GRp 11/17), został zatwierdzony spis wierzytelności dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22079

Dodano: 2018-05-25 22:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

AMMI Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22186. AMMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA „W UPADŁOŚCI” w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000565303. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2015 r., sygn. akt V GUp 43/16. [BMSiG-21498/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Sędzia komisarz SSR Sebastian Górecki postanowieniem z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie V GUp 43/16 ogłosił I uzupełniającą listę wierzytelności „AMMI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” licząc złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22186

Dodano: 2018-05-27 10:24:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartula-Mytych Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22187. Bartula-Mytych Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 337/17. [BMSiG-21489/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Bartula-Mytych - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 337/17, PESEL 65022506567), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonej wierzytelności przez wierzyciela Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (zw6), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22187

Dodano: 2018-05-27 10:24:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bełdowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22188. Bełdowski Jerzy. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/17. [BMSiG-21619/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jerzego Bełdowskiego, PESEL: 47070103019 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 91/17, została sporządzona i przekazana w dniu 27.04.2018 r. Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 PU w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 PU może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego Komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22188

Dodano: 2018-05-27 10:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bieniek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22189. Bieniek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 283/17. [BMSiG-21564/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Bieniek (PESEL 56081305741), zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 283/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (zw1, zw3), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22189

Dodano: 2018-05-27 10:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bonowicz-Gądek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22190. Bonowicz-Gądek Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 208/17. [BMSiG-21530/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Bonowicz-Gądek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 208/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22190

Dodano: 2018-05-27 10:25:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Chraniuk Agnieszka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22191. Chraniuk Agnieszka Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 164/17. [BMSiG-21616/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 27.04.2018 roku przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Anny Chraniuk, zam. 17-250 Biała Straż, PESEL 79081905001. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22191

Dodano: 2018-05-27 10:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cyparska-Mędzela Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22192. Cyparska-Mędzela Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 300/17. [BMSiG-21537/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Cyparskiej-Mędzela - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 300/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22192

Dodano: 2018-05-27 10:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Czarnocka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22193. Czarnocka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 34/16. [BMSiG-21618/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Czarnockiej, sygn. akt VI GUp 34/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22193

Dodano: 2018-05-27 10:27:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Dolny Beata i Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22194. Dolni Beata i Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 122/17. [BMSiG-21751/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Dolnej i Tomasza Dolnego, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 122/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 23.03.2018 r. sędziemu komisarzowi: lista wierzytelności upadłej Beaty Dolnej (k. 33-36 akt), lista wierzytelności Tomasza Dolnego (k. 37-41) oraz lista wierzytelności upadłych Beaty Dolnej i Tomasza Dolnego (k. 42-43). Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22194

Dodano: 2018-05-27 10:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Domagalska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22195. Domagalska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 54/17. [BMSiG-21681/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Domagalskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 54/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 6.02.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22195

Dodano: 2018-05-27 10:28:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ginter Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22196. Ginter Monika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 45/17. [BMSiG-21745/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Ginter, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 45/17 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 31 stycznia 2018 r. i 9 marca 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22196

Dodano: 2018-05-27 10:29:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gondek Ariel w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22197. Gondek Ariel. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 9/18 „of”. [BMSiG-21757/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ariela Gondka, sygn. akt VII GUp 9/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 27 kwietnia 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia głoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22197

Dodano: 2018-05-27 10:29:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Drańska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22198. Drańska Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/17. [BMSiG-21569/2018] SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt VI GUp 173/17. Sędzia komisarz informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłej Danuty Drańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 173/17), zamieszkałej: 82-500 Rakowiec, ul. Pawlicka 6/2, nr ewidencyjny PESEL: 61101000560. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22198

Dodano: 2018-05-27 10:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudziński Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22199. Dudziński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1016/17. [BMSiG-21712/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Michała Dudzińskiego (sygn. akt X GUp 1016/17) dnia 14 maja 2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Katarzyna Kanecka-Małecka - Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22199

Dodano: 2018-05-27 10:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22200. Grochowska Aneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/17. [BMSiG-21514/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anety Grochowskiej, sygn. akt V GUp 27/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22200

Dodano: 2018-05-27 10:30:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22201. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-21540/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22201

Dodano: 2018-05-27 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Janiszewski Cezary w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22202. Janiszewski Cezary. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 35/16. [BMSiG-21700/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Cezarego Janiszewskiego, PESEL 64032609196, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 35/16), ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22202

Dodano: 2018-05-27 10:56:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jarzębski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22203. Jarzębski Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 85/17. [BMSiG-21636/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Krzysztofa Jarzębskiego, zam. w Turku, nr PESEL 57110701770, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 85/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22203

Dodano: 2018-05-27 10:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jawiarczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22204. Jawiarczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 88/18. [BMSiG-21703/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Jawiarczyk (PESEL: 92021103587), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt X GUp 88/18 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 maja 2018 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22204

Dodano: 2018-05-27 10:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kałafut Leszek i Kałafut Stanisław prowadzący działalność jako wspólnik PPHU KING-SKÓR s.c. w upadłości układowej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22205. Kałafut Leszek i Kałafut Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „King-Skór” - spółka cywilna w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 109/16. [BMSiG-21715/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Leszka Kałafut i Stanisława Kałafut prowadzących wspólną działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „King-Skór” spółka cywilna w Krakowie, w upadłości układowej, w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 109/16), ogłasza, że syndyk masy upadło- ści sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 1, Zw 47-51, Zw 53, 54, 56, 57) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22205

Dodano: 2018-05-27 10:58:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kobosko Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22206. Kobosko Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1019/17. [BMSiG-21579/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kobosko w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt X GUp 1019/17 - zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 maja 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22206

Dodano: 2018-05-27 10:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kurlapski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22207. Kurlapski Grzegorz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 177/17. [BMSiG-21747/2018] Dnia 15.03.2017 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności upadłego Grzegorza Kurlapskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i przekazana Sędziemu komisarzowi (sygn. akt VI GUp 177/17). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG można wnieść względem niej sprzeciw zgodnie z art. 256 pu. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 pu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22207

Dodano: 2018-05-27 13:33:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kornacka Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22208. Kornacka Anna Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/18 „of”. [BMSiG-21593/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Marii Kornackiej, PESEL: 54012302067, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 16/18 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 11.05.2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22208

Dodano: 2018-05-27 13:33:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

KOM-STAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22209. KOM-STAL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000491932. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2013 r., sygn. akt XII GUp 152/17. [BMSiG-21660/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika KOM-STAL S.A. w upadłości - sygn. akt XII GUp 152/17 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2018 r. syndyk masy upadłości, przekazała Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności ustaloną w tym postępowaniu, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt, nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22209

Dodano: 2018-05-27 13:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paukszteło Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22210. Paukszteło Maciej. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 47/17. [BMSiG-21676/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 11 stycznia 2018 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Macieja Paukszteło, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 47/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22210

Dodano: 2018-05-27 13:34:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łukaszewska Jowita w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22211. Łukaszewska Jowita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 802/17 [BMSiG-21679/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jowity Łukaszewskiej (PESEL: 78061103363), zamieszkałej w Warszawie (01-164) przy ul. Radziwie 7 m. 484 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i złożona w dniu 14.05.2018 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 802/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22211

Dodano: 2018-05-27 13:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korona Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22212. Korona Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 173/17. [BMSiG-21578/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 24 kwietnia 2018 r. lista wierzytelności Marka Korony, nr PESEL 51041105076, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 173/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22212

Dodano: 2018-05-27 13:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lis Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22213. Lis Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 19/18/MP. [BMSiG-21667/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 19/18/MP dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Lisa, PESEL 52091103793, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22213

Dodano: 2018-05-27 13:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kuligowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22214. Kuligowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/17 „of”. [BMSiG-21639/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Magdaleny Kuligowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 28/17 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Gdyni, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 8-12 (pokój 309), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22214

Dodano: 2018-05-27 13:37:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wyspiańska-Szczygieł Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22215. Wyspiańska-Szczygieł Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17. [BMSiG-21642/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Wyspiańskiej-Szczygieł, sygn. akt VI GUp 99/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22215

Dodano: 2018-05-27 13:37:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Minecka Agnieszka Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22216. Minecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 104/17. [BMSiG-21491/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Mineckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 104/17, PESEL 81030400864), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzyciela TAURON Sprzedaż GDE Sp. z o.o. w Gliwicach, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22216

Dodano: 2018-05-27 13:38:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Morawska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22217. Morawska Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 122/18. [BMSiG-21673/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Iwony Morawskiej, PESEL 56021802488, sygn. akt X GUp 122/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22217

Dodano: 2018-05-27 13:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Mroczko Józefa Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22218. Mroczko Józefa Henryka. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 5/18. [BMSiG-21551/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 12 kwietnia 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Józefy Henryki Mroczko, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 5/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22218

Dodano: 2018-05-27 13:39:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowski Dariusz Wacław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22219. Nowakowski Dariusz Wacław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1004/17. [BMSiG-21707/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wacława Nowakowskiego (PESEL: 60100802630), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczą- cym się pod sygn. akt X GUp 1004/17 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 maja 2018 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22219

Dodano: 2018-05-27 13:39:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Nürnberg Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-08-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29399. Nürnberg Sylwia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 93/17, XII GUp 81/17. [BMSiG-29689/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Nürnberg, zamieszkałej w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 7A/8, PESEL 77092915949, zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 81/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Waldemara Ziemaka, numer licencji 561. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 147/2017 (5284) z dnia 01 sierpnia 2017 r. → Pozycja 29399

Dodano: 2018-05-27 13:40:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Nürnberg Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22220. Nürnberg Sylwia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 93/17, XII GUp 81/17. [BMSiG-21558/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 31 stycznia 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Sylwii Nürnberg w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 81/17- Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22220

Dodano: 2018-05-27 13:41:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Porębny Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22221. Porębny Jerzy. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 125/17, XII GUp 159/17. [BMSiG-21553/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 29 marca 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Jerzego Porębnego w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 159/17- Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22221

Dodano: 2018-05-27 13:41:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Okurowski Konstanty w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22222. Okurowski Konstanty. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 40/18. [BMSiG-21613/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 11.05.2018 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Konstantego Okurowskiego, sygn. akt VIII GUp 40/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22222

Dodano: 2018-05-27 13:42:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Popińska-Fronia Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22223. Popińska-Fronia Angelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 11/18 of. [BMSiG-21721/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Angeliki Popińskiej-Fronia (PESEL 76080804508), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 11/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 4 maja 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22223

Dodano: 2018-05-27 13:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD Czesław Wójciak - Henryk Olszowy - Sylwester Łazarz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22224. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „MONTIBUD” CZESŁAW WÓJCIAK - HENRYK OLSZOWY - SYLWESTER ŁAZARZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Legnicy. KRS 0000098088. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-21690/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego MONTIBUD Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz sp.j. (KRS 0000098088), obejmującym likwidację majątku dłużnika (sygn. akt V GUp 17/15), ogłasza, że sporządzona została II uzupełniająca lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu Komisarzowi, i którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, oraz że każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22224

Dodano: 2018-05-27 13:43:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PROZACH S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22225. PROZACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Oświęcimiu. KRS 0000573106. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2015 r., sygn. akt VIII GUp 118/17. [BMSiG-21735/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego i naprawczego prowadzonego wobec PROZACH Spółki Akcyjnej w Oświęcimiu, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 118/17),ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22225

Dodano: 2018-05-27 13:43:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Roszczyk Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22226. Roszczyk Zuzanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 93/17. [BMSiG-21610/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Roszczyk, sygn. akt VI GUp 93/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22226

Dodano: 2018-05-27 13:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CORNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22227. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „CORNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Konstancinie-Jeziornie. KRS 0000091895. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 212/16. [BMSiG-21725/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie podaje do publicznej wiadomości, iż została sporządzona przez Syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 212/16). Przedmiotową listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22227

Dodano: 2018-05-27 13:44:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przekop Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22228. Przekop Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 69/17, VIII GUP 38/17. [BMSiG-21652/2018] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 5 maja 2017 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 69/17 ogłaszającego upadłość Doroty Przekop, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 15 maja 2018 r. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22228

Dodano: 2018-05-27 13:45:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Skoneczna Iga Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22229. Skoneczna Iga Izabela. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 80/16. [BMSiG-21603/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Igi Izabeli Skonecznej, sygn. akt VI GUp 80/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22229

Dodano: 2018-05-27 13:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Puchała Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22230. Puchała Dominik. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 2/18 of. [BMSiG-21668/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dominika Puchały, numer PESEL 83080716115, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 2/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-4), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 20 kwietnia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22230

Dodano: 2018-05-27 13:46:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radtke Dagmara i Radtke Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22231. Radtke Dagmara i Radtke Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 154/17. [BMSiG-21738/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dagmary Radtke i Pawła Radtke, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 154/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 7.05.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności upadłego Pawła Radtke. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22231

Dodano: 2018-05-27 14:59:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Firma Handlowo-Usługowa JARYT Jarosław Rytel w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22232. Rytel Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa JARYT Jarosław Rytel w Jastrzębiu-Zdroju. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 81/15. [BMSiG-21733/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 81/15 dotyczącej upadłości Rytel Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „JARYT” Jarosław Rytel w Jastrzębiu-Zdroju, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13 kwietnia 2018 r. II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22232

Dodano: 2018-05-27 14:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Solak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22233. Solak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 398/17. [BMSiG-21686/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zbigniewa Solaka, (PESEL: 50052704735) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 398/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22233

Dodano: 2018-05-27 15:00:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Joanna Syska CAL-PER w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22234. Syska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Syska CAL-PER we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 70/16. [BMSiG-21664/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Syski prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Syska CAL-PER we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 70/16) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 20 lutego 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22234

Dodano: 2018-05-27 15:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Handlwe SURTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22235. SOSNOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SURTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Sosnowcu. KRS 0000036944. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierpnia 2001 r., sygn. akt X GUp 190/17/2. [BMSiG-21662/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Handlowe „SURTEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w upadłości, w Sosnowcu, KRS 0000036944, sygn. akt X GUp 190/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. syndyk dłużnika przekazała Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu upadłościowym. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt, nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22235

Dodano: 2018-05-27 15:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świnionoga Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22236. Świnionoga Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/18. [BMSiG-21490/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Świnionogi (PESEL: 73050202395) (sygn. akt VIII GUp 43/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22236

Dodano: 2018-05-27 15:02:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świnionoga Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22237. Świnionoga Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 41/18. [BMSiG-21520/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Barbary Świnionogi - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 79081501801) (sygn. akt VIII GUp 41/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22237

Dodano: 2018-05-27 15:02:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tysarczyk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22238. Tysarczyk Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 55/17. [BMSiG-21736/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Tysarczyk (PESEL: 56061509228), nieprowadzącej działalno- ści gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłej Jolanty Tysarczyk. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22238

Dodano: 2018-05-27 15:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22239. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA KUJAWIAK W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000076163. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 45/16. [BMSiG-21766/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku (sygn. akt V GUp 45/16) zawiadamia, że została sporządzona i złożona w tut. Sądzie w dniu 26 kwietnia 2018 roku przez Syndyka masy upadłości II uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22239

Dodano: 2018-05-27 15:03:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Waszkiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22240. Waszkiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 17/18. [BMSiG-21611/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariusza Waszkiewicza w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 17/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10 maja 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22240

Dodano: 2018-05-27 15:03:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wilczyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22241. Wilczyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wał- brzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/18. [BMSiG-21615/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Wilczyńskiej, sygn. akt VI GUp 6/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22241

Dodano: 2018-05-27 15:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Czmielewski Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22242. Czmielewski Witold. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 98/17. [BMSiG-21617/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Witolda Czmielewskiego, sygn. akt VI GUp 98/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22242

Dodano: 2018-05-27 15:04:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Włodarczyk Regina w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22243. Włodarczyk Regina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 169/17. [BMSiG-21587/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 10 kwietnia 2018 r. lista wierzytelności Reginy Włodarczyk, PESEL 60052116645, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 169/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22243

Dodano: 2018-05-27 15:07:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Woźniak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22244. Woźniak Zbigniew i Woźniak Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 41/16. [BMSiG-21607/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Woźniak i Zbigniewa Woźniaka, sygn. akt VI GUp 41/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22244

Dodano: 2018-05-27 15:08:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Woźniak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22244. Woźniak Zbigniew i Woźniak Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 41/16. [BMSiG-21607/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Woźniak i Zbigniewa Woźniaka, sygn. akt VI GUp 41/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22244

Dodano: 2018-05-27 15:09:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zduniak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22245. Zduniak Marek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/17, VIII GUp 138/17. [BMSiG-21598/2018] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 16 października 2017 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 190/17, ogłaszającego upadłość Marka Zduniaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 15 maja 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22245

Dodano: 2018-05-27 15:10:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lekienta Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22246. Lekienta Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 255/17, VIII GUP 168/17. [BMSiG-21591/2018] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2017 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 255/17, ogłaszającego upadłość Pawła Lekienta, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komistarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22246

Dodano: 2018-05-27 15:11:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Cebertowicz Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22247. Cebertowicz Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 149/16. [BMSiG-21565/2018] Sygn. akt XIV GUp 149/16 Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Cebertowicza, PESEL 44101800538 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten syndyk, upadły, wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 149/16. 26.03.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22247

Dodano: 2018-05-27 15:13:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Konieczna-Jabłońska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22248. Konieczna-Jabłońska Maria Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 60/15. [BMSiG-21682/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Ireny Konieczny-Jabłońskiej (PESEL 52102207049) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 60/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, wskazując, iż powyższy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22248

Dodano: 2018-05-27 15:13:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kubiakowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22249. Kubiakowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 153/17. [BMSiG-21706/2018] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Elżbiety Kubiakowskiej, PESEL 59070411281 (sygn. akt V GUp 153/17), sporządził i złożył do akt w dniu 9 kwietnia 2018 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczonych do kategorii IV. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2071) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22249

Dodano: 2018-05-27 15:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Nowak Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22250. Nowak Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 132/16. [BMSiG-21670/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 132/16 dotyczącej upadłości Józefa Nowaka (Nowak) syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący kategorię II z dnia 29.03.2018 r., który można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. Do sporządzonego ostatecznego planu podziału można wnosić zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22250

Dodano: 2018-05-27 15:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PREMIUMRENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22251. PREMIUMRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000316108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2008 r., sygn. akt X GUp 569/17. [BMSiG-21666/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Premiumrent sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rozbrat 32 lok. 6, 00-429 Warszawa, (KRS 0000316108), sygn. akt X GUp 569/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 27 lutego 2018 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22251

Dodano: 2018-05-27 15:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Różański Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22252. Różański Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 9/16. [BMSiG-21549/2018] W związku ze sporządzeniem i złożeniem oddzielnego planu podziału w dniu 27 kwietnia 2018 roku, w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Różańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 9/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do oddzielnego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22252

Dodano: 2018-05-27 15:15:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METRAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22253. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE METRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DOBROWIE W UPADŁOŚCI w Dobrowie. KRS 0000128332. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GUp 32/17. [BMSiG-21732/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie, nr KRS 0000128332, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 32/17 zawiadamia, iż został sporządzony przez syndyka masy upadłości i złożony w dniu 16 kwietnia 2018 roku w sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, tj. agregatu-sprężarki Atlas Copco xas 97 dd box, nr rej. TBU 9Y02. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter) i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22253

Dodano: 2018-05-27 15:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

P.U.H. MULTI Marcin Psiakowski w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22254. Psiakowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Multi Marcin Psiakowski w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 245/16. [BMSiG-21722/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Psiakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „MULTI” Marcin Psiakowski w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 245/16 informuje, że dnia 9 maja 2018 r. sporządzony został częściowy plan podziału dla wierzycieli kategorii I, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22254

Dodano: 2018-05-27 15:16:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METRAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22255. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE METRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DOBROWIE W UPADŁOŚCI w Dobrowie. KRS 0000128332. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GUp 32/17. [BMSiG-21741/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie, nr KRS 0000128332, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 32/17 zawiadamia, iż został sporządzony przez syndyka masy upadłości i złożony w dniu 16 kwietnia 2018 roku w sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, tj. agregatu-sprężarki Atlas Copco xas 97 dd box, nr rej. TBU 86YY. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter) i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22255

Dodano: 2018-05-27 15:17:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

UNIBUD INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22256. UNIBUD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000379999. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2011 r., sygn. akt XIV GUp 141/15. [BMSiG-21749/2018] Sygn. akt XIV GUp 141/15 Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości „UNIBUD INVESTMENT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 141/15 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22256

Dodano: 2018-05-27 15:17:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Słoniewska Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 22257. Słoniewska Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 221/16. [BMSiG-21688/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Gabrieli Słoniewskiej (PESEL 57072405705), zamieszkałej w Warszawie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 221/16, zawiadamia, że syndyk, w dniu 7 maja 2018 roku, złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, do Sędziego komisarza, można wnosić zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22257

Dodano: 2018-05-27 15:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bartusiak Teodozja w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22258. Bartusiak Teodozja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/18. [BMSiG-21714/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 7 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt V GUp 6/18, na podstawie art. 4910 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017, poz. 2344), umorzył postępowanie upadłościowe Teodozji Bartusiak (PESEL 58042017188). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22258

Dodano: 2018-05-27 15:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Frańczak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22259. Frańczak Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 178/17. [BMSiG-21597/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Przewodniczący: SSR Bogdan Staniek, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Jarosława Frańczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 81092603612, wniosku złożonego w dniu 19 kwietnia 2018 r. przez upadłego Jarosława Frańczaka o umorzenie postępowania upadłościowego postanawia: umorzyć postępowanie upadłościowe upadłego Jarosława Frańczaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22259

Dodano: 2018-05-27 15:24:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Krzyżak Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22260. Krzyżak Helena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/16. [BMSiG-21545/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Heleny Krzyżak, zamieszkałej przy ulicy Tulipanowej 2, 66-446 Deszczno, PESEL 55031410164, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 368 ust. 1 Pr.Up. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Heleny Krzyżak, prowadzonego pod sygnaturą akt V GUp 21/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22260

Dodano: 2018-05-27 15:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Litwiński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22261. Litwiński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 73/17 of. [BMSiG-21716/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 21.03.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 13 lutego 2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Grzegorza Litwińskiego (numer PESEL 58022403453), zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 73/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22261

Dodano: 2018-05-27 15:26:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BUKURI Sandra Łykowska w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22262. Łykowska Sandra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BUKURI Sandra Łykowska w upadłości w Piasecznie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 238/16. [BMSiG-21717/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 238/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Sandry Łykowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BUKURI Sandra Łykowska z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22262

Dodano: 2018-05-27 15:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIO-NOVA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22263. „BIO-NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000187791. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2004 r., sygn. akt VIII GUp 135/16. [BMSiG-21511/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 135/16, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „Bio-Nova” sp. z o.o. we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22263

Dodano: 2018-05-27 15:27:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

3T Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22264. „3T” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000140685. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2002 r., sygn. akt IX GUp 123/17. [BMSiG-21651/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego 3T Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 123/17) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22264

Dodano: 2018-05-27 15:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Buczek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22268. Buczek Grażyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 88/17. [BMSiG-21555/2018] Syndyk masy upadłości Grażyny Buczek, PESEL 67070113201, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz warunkach określonych w Regulaminie przetargu ustalonym przez sędziego komisarza, ogłasza pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grażyny Buczek. 1. Przetarg organizowany jest na sprzedaż: 1.1. Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 100/4, powierzchni 0,9100 ha, położona w Osowie Lęborskim, gmina Cewice, powiat lęborski, objęta Księgą Wieczystą SL1L/00004170/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako Ł IV - łąki trwałe, oraz W-ŁIV - grunty pod rowami. 1.2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 215/8, o powierzchni 0,3348 ha, położonej w obrębie Połęczyno, w gminie Somonino, powiat kartuski, objętej księgą wieczystą GD1R/00072208/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział V Ksiąg wieczystych. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako R- grunty orne. 1. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim będą się one znajdować w dniu sprzedaży. 2. Cena wywoławcza wynosi: a. dla nieruchomości wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1.1 - 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych), b. dla nieruchomości wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1.2 - 55.067,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych). 3. Operaty szacunkowe zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel (uprawnienia nr 5159), zaś wartość nieruchomości określono na dzień 12 czerwca 2017 r. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty składa się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 88/17. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. Uczestnicy: Do przetargu mogą przystąpić: a. rolnik indywidualny bądź rolnik indywidualny z małżonkiem w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Przy czym zgodnie ze wskazaną ustawą uważa się, że osoba fizyczna: i. osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: 1. pracuje w tym gospodarstwie, 2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie; ii. posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie; iii. staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt a) pdpkt ii. pdpkt 2 - uznaje się okres, w którym osoba fizyczna 1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub 4. wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 5. odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 34), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej; b. jednostka samorządu terytorialnego; c. Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, ca. Spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem lub akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566); d. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; e. parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody; f. inne osoby za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wydaną w drodze decyzji administracyjnej; g. osoba bliska zbywcy w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a. Sędzia komisarz, b. syndyk, c. Upadły, d. reprezentanci i przedstawiciele upadłego, e. osoby będące: małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwo, pozostające w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe - osób wymienionych w literach: a, b, niniejszego ust. 2, f. oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie upadłościowe, g. oferenci wskazani w § 13 ust. 4. [Wadium] 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 ceny wywoławczej netto określonej w § 2 ust. 3 pkt a dla nieruchomości położonej w Osowie Lęborskim oraz § 2 ust. 3 pkt b dla nieruchomości położonej w Połęczynie. 2. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłej Grażyny Buczek 20 1090 1098 0000 0001 3462 6291. 3. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny. 4. Wadium, wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostały odrzucone, podlega niezwłocznemu zwrotowi wyłącznie w kwocie wpłaconej, na rachunek, z którego oferent dokonywał płatności, po wydaniu postanowienia o przyjęciu oferty przez Sędziego komisarza lub unieważnienia przetargu bądź jego zamknięcia bez wybrania oferty. 5. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez otwarcia lub uszkodzenia koperty. 6. Kopertę z ofertą należy składać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz SSR Ewa KUBIAK, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem w kolorze czerwonym „OFERTA na nabycie nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym Grażyny Buczek, sygn. akt VI GUp 88/17 of”, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. 7. Ofertę należy składać w biurze podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, lub za pośrednictwem poczty. 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11 czerwca 2018 roku, o godzinie 830, zgodnie z procedurą przyjętą w niniejszym Regulaminie. 9. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 7 czerwca 2018 roku, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. 10. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 czerwca 2018 roku. 11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze, od godziny 900 do 1700, lub wyjątkowo w inny dzień ustalony z syndykiem. Oglądanie nieruchomości winno uprzedzić telefoniczne uzgodnienie z syndykiem daty i godziny obejrzenia nieruchomości. Telefon do syndyka: +48 605 297975. 12. Regulamin przetargu wyłożony zostanie do wglądu zainteresowanych w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, na piętrze IV, w godzinach i dniach urzędowania Sądu. 13. Dokumentacja przetargowa przechowywana będzie w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22268

Dodano: 2018-05-27 15:29:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciesielska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22269. Ciesielska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 484/17. [BMSiG-21589/2018] Syndyk Agnieszki Ciesielskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 484/17, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 701 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,65 m2. Nieruchomość położona jest w Otwocku przy ul. Jaśminowej 35. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr KW nr WA1O/00064498/9. Cena minimalna sprzedaży wynosi 442.000,00 zł. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Agnieszki Ciesielskiej: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. Wadium w kwocie 40.000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Agnieszki Ciesielskiej w upadłości nr: 66 1090 1883 0000 0001 3488 0888 do dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 626 08 00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 10 lipca 2018 roku, o godz. 930. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22269

Dodano: 2018-05-27 15:30:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cyborski Paweł Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22270. Cyborski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 277/17. [BMSiG-21574/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Cyborskiego w upadłości, sygn. akt X GUp 277/17, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/6 w prawie własności do stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 4, położonego w Górze Kalwarii o powierzchni 43,58 m2 , dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. WA5M/00426529/8, oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej w wysokości 4358/69437, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00355541/9. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22270

Dodano: 2018-05-27 15:31:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jankowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22273. Jankowska Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 988/17. [BMSiG-21671/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Edyty Jankowskiej zamieszkałej w Markach, sygn. akt X GUp 988/17, ogłasza, że rzeczoznawca majątkowy ukończył opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 241/7 o powierzchni 204 m2 z zabudowanym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1W/00102282/7 wraz z udziałem 6/156 części w prawie własności nieruchomości gruntowej nr 241/3 o powierzchni 1.109 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1W/00092550/3, zlokalizowanych w Markach, powiat wołomiński, przy ul. Leśnej 33A2, obręb 05-10. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości należących do upadłej, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22273

Dodano: 2018-05-27 15:33:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapuścińska Magdalena i Kapuściński Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22274. Kapuścińska Magdalena i Kapuściński Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/17. [BMSiG-21724/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Kapuścińskiej i Michała Kapuścińskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 132/17, zawiadamia, że został ukończony opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej prawo własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 48,11 m2 , z pomieszczeniem przynależnym komórki o powierzchni 0,68 m2 , położonej w miejscowości Kowale, gmina Kolbudy Górne, przy ulicy Zeusa 12B/4, wpisanej do KW nr GD1G/00108100/1 wraz z udziałem w gruncie oraz części wspólnych budynku wynoszącym 481/10000 części w nieruchomości wpisanej do KW nr GD1G/00101614/8. Opis i oszacowanie nieruchomości przekazane sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22274

Dodano: 2018-05-27 15:33:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosińska Beata Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22275. Kosińska Beata Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 970/17. [BMSiG-21601/2018] Sygn. akt X GUp 970/17 Syndyk masy upadłości Beaty Kosińskiej w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Puławskiej 45A lok. 80 w Piasecznie, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, o powierzchni 47,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00008211/8. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Puławskiej 45A lok. 80 w Piasecznie, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, o powierzchni 47,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00008211/8. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki - ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. X GUp 970/17, gmach Sądu (czytelnia akt - parter). 3. Cena wywoławcza 260.000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 7 czerwca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 970/17. 5. Wymagane wadium w wysokości 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku BZW BK S.A. najpóźniej do dnia 7 czerwca 2018 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 roku, o godz. 1415, w sali nr 14. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail daniel. zablocki@kdgir.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22275

Dodano: 2018-05-27 15:34:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Abramowicz Romuald w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 22278. Abramowicz Romuald. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/15 „of”. [BMSiG-21684/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Romualda Abramowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 11/15 „of”, zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 31 października 2017 r. Sąd: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Romualda Abramowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 50030100159: Romuald Abramowicz przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Przedsiębiorstwa Handlowego „Chemia” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kowalach, kwotę 128,10 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy); b) Zakładów Górniczo-Metalowych „ZĘBIEC” w Zębcu Spółki Akcyjnej, kwotę 28,48 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy); c) Andrzeja Winczewskiego, kwotę 19,88 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); d) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu, kwotę 3,54 zł (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy. II. obciążył upadłego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania; III. odstąpił od obciążania upadłego obowiązkiem zwrotu na rzecz wierzyciela Przedsiębiorstwa Handlowego „Chemia” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kowalach kosztów postępowań zażaleniowych; IV. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Romualda Abramowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 50030100159 - wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-c postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 30 lipca 2015 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22278

Dodano: 2018-05-27 15:35:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sitarz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22279. Sitarz Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmie- ścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 373/17. [BMSiG-21677/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Sitarz, PESEL: 81072802262, zamieszkałej ul. Gościnna 3, 31-527 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 373/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi sporządzony przez biegłego w dniu 18 stycznia 2018 r. opis i oszacowanie udziałów wynoszących 8/10 w prawie własności nieruchomości gruntowych, objętych księgami wieczystymi KW nr KR3I/00015202/6 oraz KR3I/00010417/1, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, wchodzących w skład masy upadłości Anny Sitarz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz, że ten opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22279

Dodano: 2018-05-27 15:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Waszkiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 22281. Waszkiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 17/18. [BMSiG-21612/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Waszkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 7 maja 2018 r. do akt sprawy VIII GUp 17/18 został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową udziału 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 58, w budynku położonym przy ulicy Dziesięciny 45 w Białymstoku (KW BI1B/00244115/9). Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22281

Dodano: 2018-05-27 16:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

DJN Sp. z o.o.

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 22377. DJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wsoli. KRS 0000579665. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2015 r., sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-21696/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego w stosunku do spółki DJN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą we Wsoli (sygn. akt V GRp 2/17) w dniu 22 marca 2018 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, w trybie art. 120 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nieprzyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli DJN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji we Wsoli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22377

Dodano: 2018-05-27 16:23:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

INFRABUD Sp. z o.o.

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 22380. INFRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mirosławicach. KRS 0000130642. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2002 r., sygn. akt VIII GRs 8/17. [BMSiG-21705/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Infrabud Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Mirosławicach, numer KRS 130642 (sygn. akt VIII GRs 8/17), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 14 listopada 2017 r. i uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2018 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22380

Dodano: 2018-05-27 16:25:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 22381. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/18. [BMSiG-21557/2018] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Włodzimierza Domżała, sygn. akt VII GRp 2/18, na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, na zgromadzenie wierzycieli w dniu 7 maja 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności, z wyłączeniem wierzytelności Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22381

Dodano: 2018-05-27 16:26:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INTELICLINIC Sp. z o.o.

2018-05-25 Inne

Poz. 22382. INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000450090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2013 r., sygn. akt X GRp 23/17. [BMSiG-21740/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym toczącym się wobec spółki Inteliclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GRp 23/17) został wyznaczony termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli spółki podczas zgromadzenia wierzycieli. Rozprawa została wyznaczona na dzień 15 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w sali A14 Sądu Rejonowego w Warszawie mieszczącego się przy ul. Czerniakowskiej 100A. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22382

Dodano: 2018-05-27 16:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SKYLINE TELEINFO S.A.

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 22383. SKYLINE TELEINFO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000276913. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2007 r., sygn. akt X GReu 2/18. [BMSiG-21767/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r., sygn. akt X GReu 2/18, stwierdzono wykonanie układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 8 stycznia 2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym Skyline Teleinfo spółki akcyjnej w Warszawie. Na powyższe postanowienie wierzycielom przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie siedmiu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22383

Dodano: 2018-05-27 16:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 22385. PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wasilkowie. KRS 0000011846. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2001 r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-21614/2018] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Spółki z o.o. w restrukturyzacji, KRS 0000011846, sygnatura akt VIII GRp 7/16, informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, trzeciego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22385

Dodano: 2018-05-27 16:29:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

ALKAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21387. „ALKAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Opatówku. KRS 0000348862. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt V GU 17/18, V GUp 44/18. [BMSiG-20733/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/18 ogłosił upadłość dłużnika ALKAL S.A. z s. w Opatówku, wpisanej pod numer NIP: 618-18-54-104, numer KRS: 0000348862. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego. Wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Kędzia. Wyznaczył syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w MSiG. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19) (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 44/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21387

Dodano: 2018-05-27 16:38:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

ALKAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21387. „ALKAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Opatówku. KRS 0000348862. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt V GU 17/18, V GUp 44/18. [BMSiG-20733/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.04.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/18 ogłosił upadłość dłużnika ALKAL S.A. z s. w Opatówku, wpisanej pod numer NIP: 618-18-54-104, numer KRS: 0000348862. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego. Wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Kędzia. Wyznaczył syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w MSiG. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19) (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 44/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21387

Dodano: 2018-05-27 16:38:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

ANONSE24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21388. ANONSE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000347119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2010 r., sygn. akt V GU 182/17. [BMSiG-20845/2018] Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 182/17, z wniosku dłużnika Anonse24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. ogłosić upadłość Anonse24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, a na zastępcę sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405; VI. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141.1 z 20 maja 2015 r.), a niniejsze postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczą- cej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21388

Dodano: 2018-05-27 16:41:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

ANONSE24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21388. ANONSE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000347119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2010 r., sygn. akt V GU 182/17. [BMSiG-20845/2018] Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 182/17, z wniosku dłużnika Anonse24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. ogłosić upadłość Anonse24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, a na zastępcę sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405; VI. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.141.1 z 20 maja 2015 r.), a niniejsze postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczą- cej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21388

Dodano: 2018-05-27 16:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

GRAFCO Roksana Frączek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21406. Frączek Roksana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GRAFCO Roksana Zdrada w Solcu Kujawskim. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 86/18. [BMSiG-20998/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.05.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 86/18 ogłosił upadłość Roksany Frączek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GRAFCO Roksana Zdrada w Solcu Kujawskim (REGON: 093121961), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21406

Dodano: 2018-05-27 16:48:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

GRAFCO Roksana Frączek w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21406. Frączek Roksana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GRAFCO Roksana Zdrada w Solcu Kujawskim. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 86/18. [BMSiG-20998/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.05.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 86/18 ogłosił upadłość Roksany Frączek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GRAFCO Roksana Zdrada w Solcu Kujawskim (REGON: 093121961), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21406

Dodano: 2018-05-27 16:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

ANONSE24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 21475. ANONSE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000347119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2010 r., sygn. akt V GU 182/17. [BMSiG-20856/2018] Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 182/17, z wniosku dłużnika Anonse24 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu o ogłoszenie upadłości postanawia: 1. zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, 2. wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego pod numerem 405, którego zobowiązać do złożenia, w terminie 30 dni, sprawozdania obejmującego analizę stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku, stanu zobowiązań, ustalenia czy upadły przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości podejmował czynności prawne, którymi rozporządzał swoim majątkiem i które można byłoby uznać za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości (art. 127 i n. Prawa upadłościowego oraz 527 i n. kc) oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego i możliwości zaspokojenia tych kosztów z majątku dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 98/2018 (5486) z dnia 22 maja 2018 r. → Pozycja 21475

Dodano: 2018-05-27 16:50:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

HEFREN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21631. „HEFREN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kartuzach-Burchardztwie. KRS 0000220058. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2004 r., sygn. akt VI GU 50/17, VI GUp 80/18. [BMSiG-21068/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 maja 2018 r., sygn. akt VI GU 50/17, ogłosił upadłość dłużnika HEFREN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie, Burchardztwo 176C, KRS 0000220058, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd uznał postępowanie upadło- ściowe HEFREN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku - Łukasza Piotrowicza, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk Północ w Gdańsku - Anny Stankiewicz, i syndyka w osobie Brygidy Tamary Wasilewskiej (numer licencji 720). Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu. „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie odnośnie do pkt XI postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 80/18. Adres do korespondencji dla Upadłego - adres syndyka: Brygida Wasilewska, ul. Waldorffa 3/4, 80-283 Gdańsk, e-mail: b.wasilewska-syndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21631

Dodano: 2018-05-27 17:05:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

HEFREN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21631. „HEFREN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kartuzach-Burchardztwie. KRS 0000220058. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2004 r., sygn. akt VI GU 50/17, VI GUp 80/18. [BMSiG-21068/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 14 maja 2018 r., sygn. akt VI GU 50/17, ogłosił upadłość dłużnika HEFREN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie, Burchardztwo 176C, KRS 0000220058, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd uznał postępowanie upadło- ściowe HEFREN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku - Łukasza Piotrowicza, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk Północ w Gdańsku - Anny Stankiewicz, i syndyka w osobie Brygidy Tamary Wasilewskiej (numer licencji 720). Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu. „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie odnośnie do pkt XI postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 80/18. Adres do korespondencji dla Upadłego - adres syndyka: Brygida Wasilewska, ul. Waldorffa 3/4, 80-283 Gdańsk, e-mail: b.wasilewska-syndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21631

Dodano: 2018-05-27 17:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AQUACOMS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21633. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GU 805/18, X GUp 448/18. [BMSiG-21031/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. (sygnatura akt X GU 805/18) ogłosił upadłość Aquacoms spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 (KRS: 0000418009), Sędzią komisarzem ustanowił SSR Edytę Dzielińską, zastępcą Sędziego komisarza ustanowił ASR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 448/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21633

Dodano: 2018-05-27 17:09:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AQUACOMS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21633. AQUACOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000418009. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GU 805/18, X GUp 448/18. [BMSiG-21031/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. (sygnatura akt X GU 805/18) ogłosił upadłość Aquacoms spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 (KRS: 0000418009), Sędzią komisarzem ustanowił SSR Edytę Dzielińską, zastępcą Sędziego komisarza ustanowił ASR Agnieszkę Kraszewską, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt X GUp 448/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21633

Dodano: 2018-05-27 17:09:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SPARKEL Sp. z o.o.

2018-04-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21830. „SPARKEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000362676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt IX GRu 1/18. [BMSiG-21129/2018] Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt GRu 1/18, otworzył postępowanie układowe Sparkel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, numer KRS 0000362676. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Magdaleny Studzińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Zbigniewa Kosińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: L-52. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w postępowaniu układowym Sparkel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) i jest zgodne z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie - w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21830

Dodano: 2018-05-27 17:18:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SPARKEL Sp. z o.o.

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21830. „SPARKEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000362676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt IX GRu 1/18. [BMSiG-21129/2018] Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt GRu 1/18, otworzył postępowanie układowe Sparkel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, numer KRS 0000362676. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Magdaleny Studzińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Zbigniewa Kosińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: L-52. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w postępowaniu układowym Sparkel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) i jest zgodne z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd poucza, iż na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia, a wierzycielowi, którego siedzibą lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia i wyłącznie - w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21830

Dodano: 2018-05-27 17:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski

2018-05-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21832. Kuźniewski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski w restrukturyzacji w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 23/18, XI GRs 6/18. [BMSiG-21153/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 23/18, z wniosku Dariusza Kuźniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą w Poznaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Dariusza Kuźniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą w Poznaniu, nr PESEL 81032011752; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Leszka Binkowskiego - nr licencji 397; 5. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 6/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21832

Dodano: 2018-05-27 17:23:23 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-27 17:23:44

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21832. Kuźniewski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski w restrukturyzacji w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 23/18, XI GRs 6/18. [BMSiG-21153/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 23/18, z wniosku Dariusza Kuźniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą w Poznaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Dariusza Kuźniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą kuzniewski.pl Dariusz Kuźniewski z siedzibą w Poznaniu, nr PESEL 81032011752; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Leszka Binkowskiego - nr licencji 397; 5. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 6/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21832

Dodano: 2018-05-27 17:23:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SAFE TRANS Sp. z o.o.

2018-04-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21834. SAFE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żaboklikach. KRS 0000492329. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2014 r., sygn. akt IX GR 11/18. [BMSiG-21150/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku (sygn. akt IX GR 11/18) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Safe Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Żaboklikach (KRS 0000492329), uznając, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Konrada Hofmana, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 232. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21834

Dodano: 2018-05-27 17:29:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SAFE TRANS Sp. z o.o.

2018-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21834. SAFE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żaboklikach. KRS 0000492329. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2014 r., sygn. akt IX GR 11/18. [BMSiG-21150/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018 roku (sygn. akt IX GR 11/18) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Safe Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Żaboklikach (KRS 0000492329), uznając, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Koryl-Oleszko oraz nadzorcę sądowego w osobie Konrada Hofmana, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 232. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 99/2018 (5487) z dnia 23 maja 2018 r. → Pozycja 21834

Dodano: 2018-05-27 17:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w upadłości likwidacyjnej

2018-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21898. Miłkowski Kazimierz Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w Niejdykach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18, V GUp 21/18. [BMSiG-21244/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 22/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Kazimierza Józefa Miłkowskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w Niejdykach, gmina Iława; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ulicy Zacisze 2, o nr. KRS 0000658974, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu wynagrodzenie w wysoko- ści 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), a nadto kwotę podatku VAT naliczoną od kwoty 4.000 zł (cztery tysiące złotych) i nakazać wypłacić z zaliczki uiszczonej przez dłużnika poz. 500027999678 do kwoty 4.009 zł i 57 gr., zaś w pozostałym zakresie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa IX. nakazał ściągnąć od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 1.410 zł i 30 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych i trzydzieści groszy) tytułem niepokrytych kosztów sądowych. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 21/18. POUCZENIE Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21898

Dodano: 2018-05-27 17:41:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21898. Miłkowski Kazimierz Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w Niejdykach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18, V GUp 21/18. [BMSiG-21244/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 22/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Kazimierza Józefa Miłkowskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski w Niejdykach, gmina Iława; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ulicy Zacisze 2, o nr. KRS 0000658974, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu wynagrodzenie w wysoko- ści 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), a nadto kwotę podatku VAT naliczoną od kwoty 4.000 zł (cztery tysiące złotych) i nakazać wypłacić z zaliczki uiszczonej przez dłużnika poz. 500027999678 do kwoty 4.009 zł i 57 gr., zaś w pozostałym zakresie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa IX. nakazał ściągnąć od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 1.410 zł i 30 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych i trzydzieści groszy) tytułem niepokrytych kosztów sądowych. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 21/18. POUCZENIE Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21898

Dodano: 2018-05-27 17:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DABAS Sp. z o.o.

2018-05-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22080. „DABAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000217172. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2004 r., sygn. akt VII GR 4/18, VII GRs 1/18. [BMSiG-21358/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 4/18, w dniu 9 maja 2018 r. postanowił: 1) otworzyć postępowanie sanacyjne „Dabas” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie, ul. Conrada nr 6-6B, 76-150 Darłowo, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000217172; 2) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 3) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na zarzadcę; 4) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5) prowadzić postępowanie pod sygnaturą VII GRs 1/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22080

Dodano: 2018-05-27 17:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DABAS Sp. z o.o.

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22080. „DABAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000217172. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2004 r., sygn. akt VII GR 4/18, VII GRs 1/18. [BMSiG-21358/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 4/18, w dniu 9 maja 2018 r. postanowił: 1) otworzyć postępowanie sanacyjne „Dabas” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie, ul. Conrada nr 6-6B, 76-150 Darłowo, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000217172; 2) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 3) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na zarzadcę; 4) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5) prowadzić postępowanie pod sygnaturą VII GRs 1/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22080

Dodano: 2018-05-27 17:49:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD G. Dalidowski W. Paduch M. Górko Sp. J.

2018-04-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22081. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZNAKBUD” G. DALIDOWSKI W. PADUCH M. GÓRKO SPÓŁKA JAWNA w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000035778. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GR 1/18, V GRs 1/18. [BMSiG-21435/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie WIkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt V GR 1/18 postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji (nr KRS 0000035778), 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski, 3. odebrać zarząd własny dłużnikowi, 4. wyznaczyć zarządcę w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.). Poucza się, że na podstawie art. 237 ust. 1, w zw. z art. 290, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sanacyjnego sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GRs 1/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22081

Dodano: 2018-05-27 17:58:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD G. Dalidowski W. Paduch M. Górko Sp. J.

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22081. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZNAKBUD” G. DALIDOWSKI W. PADUCH M. GÓRKO SPÓŁKA JAWNA w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000035778. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GR 1/18, V GRs 1/18. [BMSiG-21435/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie WIkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt V GR 1/18 postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Przedsiębiorstwa produkcyjno-Usługowego „ZNAKBUD” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko Spółka jawna w restrukturyzacji (nr KRS 0000035778), 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski, 3. odebrać zarząd własny dłużnikowi, 4. wyznaczyć zarządcę w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.). Poucza się, że na podstawie art. 237 ust. 1, w zw. z art. 290, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sanacyjnego sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GRs 1/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22081

Dodano: 2018-05-27 17:58:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-04-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22082. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT Serwis Tomasz Sawicki w Uchorowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 22/18, XI GRp 9/18. [BMSiG-21319/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 22/18, Tomasza Sawickiego, PESEL 74042006573, prowadzącego działalność pod firmą AT Serwis Tomasz Sawicki, Uchorowo 47: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Tomasza Sawickiego, PESEL 74042006573, prowadzącego działalność pod firmą AT Serwis Tomasz Sawicki, Uchorowo 47; 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Krystyny Bartoszewskiej; 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 5. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 9/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22082

Dodano: 2018-05-27 18:05:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22082. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT Serwis Tomasz Sawicki w Uchorowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 22/18, XI GRp 9/18. [BMSiG-21319/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 22/18, Tomasza Sawickiego, PESEL 74042006573, prowadzącego działalność pod firmą AT Serwis Tomasz Sawicki, Uchorowo 47: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Tomasza Sawickiego, PESEL 74042006573, prowadzącego działalność pod firmą AT Serwis Tomasz Sawicki, Uchorowo 47; 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Krystyny Bartoszewskiej; 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 5. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 9/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22082

Dodano: 2018-05-27 18:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wojciech Szymański WOTEX

2018-03-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22083. Szymański Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański WOTEX w Komornikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 13/18, XI GRu 2/18. [BMSiG-21325/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 13/18, z wniosku Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” w Komornikach (NIP 783-001-88-89, REGON 630401607), o otwarcie postępowania układowego: 1. otworzył postępowanie układowe dłużnika Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” w Komornikach (NIP 783-001-88-89, REGON 630401607); 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Małgorzaty Bętkowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1072; 4. wskazał, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRu 2/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22083

Dodano: 2018-05-27 18:14:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wojciech Szymański WOTEX

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22083. Szymański Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański WOTEX w Komornikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 13/18, XI GRu 2/18. [BMSiG-21325/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 13/18, z wniosku Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” w Komornikach (NIP 783-001-88-89, REGON 630401607), o otwarcie postępowania układowego: 1. otworzył postępowanie układowe dłużnika Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” w Komornikach (NIP 783-001-88-89, REGON 630401607); 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Małgorzaty Bętkowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1072; 4. wskazał, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRu 2/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22083

Dodano: 2018-05-27 18:15:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VISTEEL Sp. z o.o.

2018-05-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22084. VISTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000338693. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2009 r., sygn. akt VI GR 31/17, VI GRs 2/18. [BMSiG-21399/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. o sygn. akt VI GR 31/17 Sąd postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Visteel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, KRS nr 0000338693; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej; III. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Przemysława Mogiełka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 996; IV. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane pkt I ma charakter główny. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GRs 2/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22084

Dodano: 2018-05-27 18:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VISTEEL Sp. z o.o.

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22084. VISTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000338693. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2009 r., sygn. akt VI GR 31/17, VI GRs 2/18. [BMSiG-21399/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. o sygn. akt VI GR 31/17 Sąd postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Visteel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, KRS nr 0000338693; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej; III. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Przemysława Mogiełka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 996; IV. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane pkt I ma charakter główny. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GRs 2/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 22084

Dodano: 2018-05-27 18:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

OIL TRUST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22144. „OIL TRUST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000391993. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2011 r., sygn. akt XII GU 294/17, XII GUp 53/18. [BMSiG-21563/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2018 roku ogłoszono upadłość dłużnika OIL TRUST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, ul. Karola Balińskiego 8, 70-893 Szczecin, nr KRS 0000391993, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 53/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22144

Dodano: 2018-05-27 18:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

OIL TRUST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22144. „OIL TRUST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000391993. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2011 r., sygn. akt XII GU 294/17, XII GUp 53/18. [BMSiG-21563/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2018 roku ogłoszono upadłość dłużnika OIL TRUST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, ul. Karola Balińskiego 8, 70-893 Szczecin, nr KRS 0000391993, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 53/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22144

Dodano: 2018-05-27 18:24:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

DUDEK & KOSTEK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22155. DUDEK & KOSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000334585. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt XII GU 223/18. [BMSiG-21499/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia Sądu z dnia 11 maja 2018 r., w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Dudek & Kostek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GU 223/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Dudek & Kostek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334585; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak; 3. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jana Mike, numer licencji 402; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22155

Dodano: 2018-05-27 18:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

DUDEK & KOSTEK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22155. DUDEK & KOSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000334585. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2009 r., sygn. akt XII GU 223/18. [BMSiG-21499/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia Sądu z dnia 11 maja 2018 r., w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Dudek & Kostek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GU 223/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Dudek & Kostek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334585; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak; 3. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jana Mike, numer licencji 402; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 101/2018 (5489) z dnia 25 maja 2018 r. → Pozycja 22155

Dodano: 2018-05-27 18:29:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK