Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gruba Aneta Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31818. Gruba Aneta Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 969/18, X GUp 633/18. [BMSiG-31614/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 969/18 postanowieniem z dnia 13 lipca 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Anety Izabeli Gruba, PESEL 740722111103, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Radzyminie; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 633/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31818

Dodano: 2018-07-19 09:49:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gruba Aneta Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31818. Gruba Aneta Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 969/18, X GUp 633/18. [BMSiG-31614/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 969/18 postanowieniem z dnia 13 lipca 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Anety Izabeli Gruba, PESEL 740722111103, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Radzyminie; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 633/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31818

Dodano: 2018-07-19 09:49:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Hzhehorchyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31819. Hzhehorchyk Natalia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 19/18 of. [BMSiG-31612/2018] Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Natalii Hzhehorchyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Natalii Hzhehorchyk zamieszkałej w Drwalewie 05-650, ul. Spacerowa 2, posługującej się numerem PESEL 62062615507, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31819

Dodano: 2018-07-19 09:50:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Hzhehorchyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31819. Hzhehorchyk Natalia. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 19/18 of. [BMSiG-31612/2018] Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Natalii Hzhehorchyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Natalii Hzhehorchyk zamieszkałej w Drwalewie 05-650, ul. Spacerowa 2, posługującej się numerem PESEL 62062615507, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31819

Dodano: 2018-07-19 09:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarząb Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31820. Jarząb Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Goospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 88/18, XIV GUp 125/18. [BMSiG-31661/2018] Sygn. akt XIV GU 88/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Tadeusza Jarząba, numer PESEL 49042109991, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 125/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31820

Dodano: 2018-07-19 09:51:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarząb Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31820. Jarząb Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Goospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 88/18, XIV GUp 125/18. [BMSiG-31661/2018] Sygn. akt XIV GU 88/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Tadeusza Jarząba, numer PESEL 49042109991, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 125/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31820

Dodano: 2018-07-19 09:51:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mania Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31821. Mania Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 282/18, VIII GUp 126/18. [BMSiG-31631/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 282/18, ogłosił upadłość Grzegorza Mani (PESEL 62033101655), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 126/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31821

Dodano: 2018-07-19 09:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mania Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31821. Mania Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 282/18, VIII GUp 126/18. [BMSiG-31631/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 282/18, ogłosił upadłość Grzegorza Mani (PESEL 62033101655), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 126/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31821

Dodano: 2018-07-19 09:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mania Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31822. Mania Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 283/18, VIII GUp 127/18. [BMSiG-31626/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 283/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Mani (PESEL 62082203346), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 127/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji - sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31822

Dodano: 2018-07-19 09:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mania Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31822. Mania Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 283/18, VIII GUp 127/18. [BMSiG-31626/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.06.2018 r., sygn. akt VIII GU 283/18, ogłosił upadłość Małgorzaty Mani (PESEL 62082203346), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 595858). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 127/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji - sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31822

Dodano: 2018-07-19 09:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Monkiewicz Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31823. Monkiewicz Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 306/18. [BMSiG-31622/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Monkiewicz (nr PESEL: 37032607068), zamieszkałej pod adresem: os. Złotego Wieku 58/44, 31-618 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Dawida Gazy kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Agnieszka Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosław Szaraniec (nr licencji - 31). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 306/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31823

Dodano: 2018-07-19 09:54:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Monkiewicz Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31823. Monkiewicz Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 306/18. [BMSiG-31622/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Monkiewicz (nr PESEL: 37032607068), zamieszkałej pod adresem: os. Złotego Wieku 58/44, 31-618 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Dawida Gazy kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Agnieszka Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosław Szaraniec (nr licencji - 31). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 306/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31823

Dodano: 2018-07-19 09:54:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Powalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31824. Powalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 609/17, XIV GUp 126/18. [BMSiG-31657/2018] Sygn. akt XIV GU 609/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Jerzego Powalskiego, numer PESEL 46010126190, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 126/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31824

Dodano: 2018-07-19 09:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Powalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31824. Powalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 609/17, XIV GUp 126/18. [BMSiG-31657/2018] Sygn. akt XIV GU 609/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Jerzego Powalskiego, numer PESEL 46010126190, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 126/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31824

Dodano: 2018-07-19 09:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Knispel-Gapińska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31825. Knispel-Gapińska Angelika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 162/18. [BMSiG-31519/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 162/18 ogłosił upadłość Angeliki Knispel-Gapińskiej (PESEL: 78081204660) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31825

Dodano: 2018-07-19 09:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Knispel-Gapińska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31825. Knispel-Gapińska Angelika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 162/18. [BMSiG-31519/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 162/18 ogłosił upadłość Angeliki Knispel-Gapińskiej (PESEL: 78081204660) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31825

Dodano: 2018-07-19 09:56:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bauk Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31826. Bauk Radosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 48/18, V GUp 88/18 of. [BMSiG-31567/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 48/18, ogłoszono upadłość Radosława Bauka, PESEL 82081515495, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-200 Smardy Dolne, ul. Leśna 4. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzata Kątna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 88/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31826

Dodano: 2018-07-19 09:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bauk Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31826. Bauk Radosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 48/18, V GUp 88/18 of. [BMSiG-31567/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 48/18, ogłoszono upadłość Radosława Bauka, PESEL 82081515495, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-200 Smardy Dolne, ul. Leśna 4. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzata Kątna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 88/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31826

Dodano: 2018-07-19 09:58:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broda Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31827. Broda Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 265/18, V GUp 201/18. [BMSiG-31582/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 265/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużniczki - Doroty Broda, zam. w m. Rokietnica, numer PESEL 78013015463, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a na syndyka Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 201/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31827

Dodano: 2018-07-19 09:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broda Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31827. Broda Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 265/18, V GUp 201/18. [BMSiG-31582/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 265/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużniczki - Doroty Broda, zam. w m. Rokietnica, numer PESEL 78013015463, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a na syndyka Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 201/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31827

Dodano: 2018-07-19 09:59:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gibes Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31828. Gibes Mariusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 76/18. [BMSiG-31603/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 roku, sygn. akt VI GU 76/18, ogłosił upadłość Mariusza Gibes, zamieszkałego przy pl. Zwycięstwa 2/6, 58-371 Boguszów Gorce, PESEL 77082514550, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31828

Dodano: 2018-07-19 10:00:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gibes Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31828. Gibes Mariusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 76/18. [BMSiG-31603/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 roku, sygn. akt VI GU 76/18, ogłosił upadłość Mariusza Gibes, zamieszkałego przy pl. Zwycięstwa 2/6, 58-371 Boguszów Gorce, PESEL 77082514550, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31828

Dodano: 2018-07-19 10:00:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Grzegorczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31829. Grzegorczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/18of. [BMSiG-31586/2018] Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Zbigniewa Grzegorczyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Grzegorczyka, zamieszkałego w Drwalewie 05-650, ul. Spacerowa 2, posługującego się numerem PESEL 65031702651, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31829

Dodano: 2018-07-19 10:01:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Grzegorczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31829. Grzegorczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 20/18of. [BMSiG-31586/2018] Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Zbigniewa Grzegorczyka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Grzegorczyka, zamieszkałego w Drwalewie 05-650, ul. Spacerowa 2, posługującego się numerem PESEL 65031702651, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31829

Dodano: 2018-07-19 10:01:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pilch Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31830. Pilch Henryk. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/18, V GUp 41/18. [BMSiG-31426/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 12 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 29/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Henryka Pilcha zamieszkałego w Działdowie przy ul. Konopnickiej 44, PESEL 49110412051; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Henryk Pilch jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Henryka Pilcha, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Henryka Pilcha, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył na syndyka masy upadłości Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Baninie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 41/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31830

Dodano: 2018-07-19 10:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pilch Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31830. Pilch Henryk. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/18, V GUp 41/18. [BMSiG-31426/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 12 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 29/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Henryka Pilcha zamieszkałego w Działdowie przy ul. Konopnickiej 44, PESEL 49110412051; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Henryk Pilch jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Henryka Pilcha, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Henryka Pilcha, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył na syndyka masy upadłości Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Baninie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 41/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31830

Dodano: 2018-07-19 10:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Klasa Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31831. Klasa Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/18, VI GUp 129/18/M. [BMSiG-31424/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika JOANNY KLASA, sygn. akt VI GU 430/18, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika JOANNY KLASA, zam.: ul. Kołobrzeska 33 D/10, 80-390 Gdańsk, PESEL 92051707722, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Morawską; 5. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 129/18/M. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31831

Dodano: 2018-07-19 10:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Klasa Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31831. Klasa Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 430/18, VI GUp 129/18/M. [BMSiG-31424/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika JOANNY KLASA, sygn. akt VI GU 430/18, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika JOANNY KLASA, zam.: ul. Kołobrzeska 33 D/10, 80-390 Gdańsk, PESEL 92051707722, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Morawską; 5. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 129/18/M. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31831

Dodano: 2018-07-19 10:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kokoszka Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31832. Kokoszka Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 211/18, XII GUp 239/18. [BMSiG-31472/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku (sygn. akt XII GU 211/18) została ogłoszona upadłość dłużnika: Roberta Kokoszki, o numerze PESEL 84031322315, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została ASR Sonia Małańczak a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 239/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31832

Dodano: 2018-07-19 10:05:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kokoszka Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31832. Kokoszka Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 211/18, XII GUp 239/18. [BMSiG-31472/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku (sygn. akt XII GU 211/18) została ogłoszona upadłość dłużnika: Roberta Kokoszki, o numerze PESEL 84031322315, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została ASR Sonia Małańczak a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 239/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31832

Dodano: 2018-07-19 10:05:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Komisarczyk Krystyna i Komisarczyk Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31833. Komisarczyk Krystyna i Komisarczyk Zygmunt. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/18 of. [BMSiG-31557/2018] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużników: Krystyny Komisarczyk i Zygmunta Komisarczyka o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość Zygmunta Komisarczyka, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Rynek 13 m. 3A, posługującego się numerem PESEL 44011204958, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. ogłosić upadłość Krystyny Komisarczyk, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Rynek 13 m. 3A, posługującej się numerem PESEL 45080403260, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; III. wezwać wierzycieli: Krystyny Komisarczyk i Zygmunta Komisarczyka, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłych; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; VI. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę - wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod nr. 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31833

Dodano: 2018-07-19 10:06:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Komisarczyk Krystyna i Komisarczyk Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31833. Komisarczyk Krystyna i Komisarczyk Zygmunt. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/18 of. [BMSiG-31557/2018] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużników: Krystyny Komisarczyk i Zygmunta Komisarczyka o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość Zygmunta Komisarczyka, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Rynek 13 m. 3A, posługującego się numerem PESEL 44011204958, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. ogłosić upadłość Krystyny Komisarczyk, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Rynek 13 m. 3A, posługującej się numerem PESEL 45080403260, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; III. wezwać wierzycieli: Krystyny Komisarczyk i Zygmunta Komisarczyka, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłych; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; VI. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę - wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod nr. 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31833

Dodano: 2018-07-19 10:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kosmal Katarzyna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31834. Kosmal Katarzyna Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 145/18, VI GUp 114/18. [BMSiG-31407/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt VI GU 145/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłej: Katarzyny Ewy KOSMAL, nr ewidencyjny PESEL 68120202186, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Zaruskiego 6c/20, 81-577 Gdynia. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 114/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 114/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31834

Dodano: 2018-07-19 10:07:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kosmal Katarzyna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31834. Kosmal Katarzyna Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 145/18, VI GUp 114/18. [BMSiG-31407/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt VI GU 145/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłej: Katarzyny Ewy KOSMAL, nr ewidencyjny PESEL 68120202186, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Zaruskiego 6c/20, 81-577 Gdynia. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Kondrackiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 114/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 114/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31834

Dodano: 2018-07-19 10:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozłowski Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31835. Kozłowski Piotr Paweł. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 122/18 „of”, VII GUp 83/18 „of”. [BMSiG-31405/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Piotra Pawła Kozłowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VII GU 122/18 „of”, postanawia: 1. ogłosić upadłość Piotra Pawła Kozłowskiego, numer PESEL 83050703475, zamieszkałego przy ul. Pionierów 16/3, kod pocztowy 75-950 Koszalin; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romualda Tabędzkiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 192, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 83/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31835

Dodano: 2018-07-19 10:08:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozłowski Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31835. Kozłowski Piotr Paweł. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 122/18 „of”, VII GUp 83/18 „of”. [BMSiG-31405/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Piotra Pawła Kozłowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VII GU 122/18 „of”, postanawia: 1. ogłosić upadłość Piotra Pawła Kozłowskiego, numer PESEL 83050703475, zamieszkałego przy ul. Pionierów 16/3, kod pocztowy 75-950 Koszalin; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romualda Tabędzkiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 192, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 83/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31835

Dodano: 2018-07-19 10:08:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kuchtyn Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31836. Kuchtyn Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 69/18, V GUp 89/18 of. [BMSiG-31578/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt V GU 69/18, ogłoszono upadłość Beaty Kuchtyn, PESEL 7407916503, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-203 Kluczbork, ul. Ossowskiego 1/5. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzata Kątna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a., do sygn. akt V GUp 89/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art.382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31836

Dodano: 2018-07-19 10:09:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kuchtyn Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31836. Kuchtyn Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 69/18, V GUp 89/18 of. [BMSiG-31578/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt V GU 69/18, ogłoszono upadłość Beaty Kuchtyn, PESEL 7407916503, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-203 Kluczbork, ul. Ossowskiego 1/5. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzata Kątna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a., do sygn. akt V GUp 89/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art.382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31836

Dodano: 2018-07-19 10:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kusiak Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31837. Kusiak Kinga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1804/17, X GUp 619/18. [BMSiG-31610/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 1804/17 postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Kingi Kusiak, PESEL 90101907423, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 619/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31837

Dodano: 2018-07-19 10:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kusiak Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31837. Kusiak Kinga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1804/17, X GUp 619/18. [BMSiG-31610/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 1804/17 postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Kingi Kusiak, PESEL 90101907423, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 619/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31837

Dodano: 2018-07-19 10:11:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lasota Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31838. Lasota Agnieszka. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18 of. [BMSiG-31583/2018] Postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Agnieszka Lasota o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszki Lasoty, zamieszkałej w Lipsku, Rynek nr 5 (numer PESEL 71102308246) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 290, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31838

Dodano: 2018-07-19 10:12:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lasota Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31838. Lasota Agnieszka. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18 of. [BMSiG-31583/2018] Postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Agnieszka Lasota o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszki Lasoty, zamieszkałej w Lipsku, Rynek nr 5 (numer PESEL 71102308246) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Wojciecha Kapusty, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 290, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31838

Dodano: 2018-07-19 10:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ludwińska Sylwia i Ludwiński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31839. Ludwińska Sylwia i Ludwiński Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 18/18/11, X GUp 97/18/3. [BMSiG-31423/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27.06.2018 roku, sygn. akt X GU 18/18/11, ogłoszono upadłość dłużniczki Sylwii Ludwińskiej (Sylwia Ludwińska), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL: 78053000544, zamieszkałej w Bytomiu, oraz Ryszarda Ludwińskiego (Ryszard Ludwiński), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 74040404113, zamieszkałego w Bytomiu. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (Ferdyn). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużników w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli każdego z upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 97/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31839

Dodano: 2018-07-19 10:13:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ludwińska Sylwia i Ludwiński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31839. Ludwińska Sylwia i Ludwiński Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 18/18/11, X GUp 97/18/3. [BMSiG-31423/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27.06.2018 roku, sygn. akt X GU 18/18/11, ogłoszono upadłość dłużniczki Sylwii Ludwińskiej (Sylwia Ludwińska), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL: 78053000544, zamieszkałej w Bytomiu, oraz Ryszarda Ludwińskiego (Ryszard Ludwiński), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL: 74040404113, zamieszkałego w Bytomiu. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (Ferdyn). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużników w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli każdego z upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 97/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31839

Dodano: 2018-07-19 10:13:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Michałowski Andrzej i Michałowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31840. Michałowski Andrzej i Michałowska Grażyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 241/18, VI GUp 115/18. [BMSiG-31410/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 241/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłych: Andrzeja MICHAŁOWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 51100709836, i Grażyny MICHAŁOWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 53012310528, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali: ul. Podjazd 9/8 w Sopocie. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Łukasza Piotrowicza i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk,z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 115/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi, na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 115/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31840

Dodano: 2018-07-19 10:15:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Michałowski Andrzej i Michałowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31840. Michałowski Andrzej i Michałowska Grażyna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 241/18, VI GUp 115/18. [BMSiG-31410/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 241/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłych: Andrzeja MICHAŁOWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 51100709836, i Grażyny MICHAŁOWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 53012310528, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali: ul. Podjazd 9/8 w Sopocie. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Łukasza Piotrowicza i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk,z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 115/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi, na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 115/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31840

Dodano: 2018-07-19 10:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pabis-Topa Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31841. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 178/18, GUp 308/18. [BMSiG-31620/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 178/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Pabis-Topy (NR PESEL: 67123002489), zamieszkałej pod adresem: ul. Jordana 8/22, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31841

Dodano: 2018-07-19 10:16:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pabis-Topa Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31841. Pabis-Topa Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 178/18, GUp 308/18. [BMSiG-31620/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 178/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Moniki Pabis-Topy (NR PESEL: 67123002489), zamieszkałej pod adresem: ul. Jordana 8/22, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31841

Dodano: 2018-07-19 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Patrowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31842. Patrowicz Andrzej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 414/18, VI GUp 130/18/M. [BMSiG-31436/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Andrzeja Patrowicz, sygn. akt VI GU 414/18, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Patrowicz, zam.: ul. Wilanowska 14/18, 80-809 Gdańsk, PESEL 601113005772, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Morawską; 5. na syndyka masy upadłości Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 130/18/M. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31842

Dodano: 2018-07-19 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Patrowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31842. Patrowicz Andrzej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 414/18, VI GUp 130/18/M. [BMSiG-31436/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Andrzeja Patrowicz, sygn. akt VI GU 414/18, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Patrowicz, zam.: ul. Wilanowska 14/18, 80-809 Gdańsk, PESEL 601113005772, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Morawską; 5. na syndyka masy upadłości Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 130/18/M. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31842

Dodano: 2018-07-19 10:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pigulak Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31843. Pigulak Bogdan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 223/18, VIII GUp 307/18. [BMSiG-31618/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 223/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogdana Pigulaka (NR PESEL: 65060114870), zamieszkałego pod adresem: os. Na Lotnisku 17/62, 31-803 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Agnieszka Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosław Szaraniec (nr licencji - 31). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 307/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31843

Dodano: 2018-07-19 10:18:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pigulak Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31843. Pigulak Bogdan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 223/18, VIII GUp 307/18. [BMSiG-31618/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.07.2018 r., sygn. akt VIII GU 223/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogdana Pigulaka (NR PESEL: 65060114870), zamieszkałego pod adresem: os. Na Lotnisku 17/62, 31-803 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Agnieszka Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mirosław Szaraniec (nr licencji - 31). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 307/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31843

Dodano: 2018-07-19 10:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Porczak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31844. Porczak Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 266/18, V GUp 198/18. [BMSiG-31616/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 266/18, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Teresy Porczak, zam. Tapin, numer PESEL 66052806001, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a na syndykiem masy upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 198/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31844

Dodano: 2018-07-19 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Porczak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31844. Porczak Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 266/18, V GUp 198/18. [BMSiG-31616/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt V GU 266/18, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Teresy Porczak, zam. Tapin, numer PESEL 66052806001, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a na syndykiem masy upadłości Jakuba Pieczonkę. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 198/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31844

Dodano: 2018-07-19 10:19:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pranga Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31845. Pranga Marlena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 323/18, VI GUp 134/18. [BMSiG-31421/2018] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 323/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marleny Pranga nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Rogozińskiego 3E/43, PESEL 72100506223; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dniu od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Zgłoszenie wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 134/18; III. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 979); V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31845

Dodano: 2018-07-19 10:20:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pranga Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31845. Pranga Marlena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 323/18, VI GUp 134/18. [BMSiG-31421/2018] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 323/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marleny Pranga nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Rogozińskiego 3E/43, PESEL 72100506223; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dniu od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Zgłoszenie wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 134/18; III. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 979); V. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31845

Dodano: 2018-07-19 10:21:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sokołowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31847. Sokołowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 110/18, V GUp 101/18 of. [BMSiG-31558/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. sygn. akt V GU 110/18, ogłoszono upadłość Krystyny Sokołowskiej, PESEL 560204041100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-100 Jastrzębie 142a/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 101/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 05 czerwca 2015 r.). Określić, że Krystyna Sokołowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31847

Dodano: 2018-07-19 10:22:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sokołowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31847. Sokołowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 110/18, V GUp 101/18 of. [BMSiG-31558/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. sygn. akt V GU 110/18, ogłoszono upadłość Krystyny Sokołowskiej, PESEL 560204041100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-100 Jastrzębie 142a/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 101/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 05 czerwca 2015 r.). Określić, że Krystyna Sokołowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31847

Dodano: 2018-07-19 10:22:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sokołowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31848. Sokołowski Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 111/18, V GUp 100/18 of. [BMSiG-31552/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 111/18, ogłoszono upadłość Adama Sokołowskiego, PESEL 53093019035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-100 Jastrzębie 142a/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 100/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Adam Sokołowski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31848

Dodano: 2018-07-19 10:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sokołowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31848. Sokołowski Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 111/18, V GUp 100/18 of. [BMSiG-31552/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 111/18, ogłoszono upadłość Adama Sokołowskiego, PESEL 53093019035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 46-100 Jastrzębie 142a/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 100/18 of. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowania upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Adam Sokołowski ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31848

Dodano: 2018-07-19 10:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starczewska Danuta i Starczewski Edmund w upadłości likwidacyjnej

2018-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31849. Starczewska Danuta i Starczewski Edmund. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 356/18, VI GUp 125/18. [BMSiG-31416/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 356/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłych: Danuty STARCZEWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 54111203744, i Edmunda STARCZEWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 51041611490, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali: ul. Obrońców Westerplatte 19/2 w Sopocie. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 125/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 125/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31849

Dodano: 2018-07-19 10:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starczewska Danuta i Starczewski Edmund w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31849. Starczewska Danuta i Starczewski Edmund. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 356/18, VI GUp 125/18. [BMSiG-31416/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 356/18 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłych: Danuty STARCZEWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 54111203744, i Edmunda STARCZEWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL 51041611490, obydwoje nieprowadzący działalności gospodarczej, zamieszkali: ul. Obrońców Westerplatte 19/2 w Sopocie. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej i syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 125/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 125/18. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31849

Dodano: 2018-07-19 10:24:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wiącek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31850. Wiącek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 164/18, XIV Gup 135/18. [BMSiG-31518/2018] XIV GU 164/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Wiącka, numer PESEL 81113015497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, nr licencji 110. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 135/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31850

Dodano: 2018-07-19 10:26:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wiącek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31850. Wiącek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 164/18, XIV Gup 135/18. [BMSiG-31518/2018] XIV GU 164/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Wiącka, numer PESEL 81113015497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera, nr licencji 110. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 135/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31850

Dodano: 2018-07-19 10:26:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wójcik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31851. Wójcik Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 25/18of. [BMSiG-31591/2018] Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Anny Wójcik o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Wójcik, zamieszkałej w Kozienicach, ul. Piaskowa 9/1, posługującej się numerem PESEL 66052706783, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31851

Dodano: 2018-07-19 10:27:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wójcik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31851. Wójcik Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 25/18of. [BMSiG-31591/2018] Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Anny Wójcik o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Anny Wójcik, zamieszkałej w Kozienicach, ul. Piaskowa 9/1, posługującej się numerem PESEL 66052706783, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31851

Dodano: 2018-07-19 10:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wójcik Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31852. Wójcik Stanisław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/18of. [BMSiG-31598/2018] Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Stanisława Wójcika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Wójcika, zamieszkałego w Kozienicach, ul. Piaskowa 9/1, posługującego się numerem PESEL 60042607456, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31852

Dodano: 2018-07-19 10:28:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wójcik Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31852. Wójcik Stanisław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 24/18of. [BMSiG-31598/2018] Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Stanisława Wójcika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Wójcika, zamieszkałego w Kozienicach, ul. Piaskowa 9/1, posługującego się numerem PESEL 60042607456, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31852

Dodano: 2018-07-19 10:28:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zieliński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31853. Zieliński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 191/18, V GUp 207/18. [BMSiG-31545/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 czerwca 2018 r., sygnatura akt V GU 191/18: - ogłoszono upadłość w stosunku do Upadłego Grzegorza Zielińskiego, zam. Rzeszów, numer PESEL 66040205573, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Adama Pileckiego, nr licencji 177, - wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, podając sygn. akt V GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31853

Dodano: 2018-07-19 10:29:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zieliński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31853. Zieliński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 191/18, V GUp 207/18. [BMSiG-31545/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 27 czerwca 2018 r., sygnatura akt V GU 191/18: - ogłoszono upadłość w stosunku do Upadłego Grzegorza Zielińskiego, zam. Rzeszów, numer PESEL 66040205573, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady, - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Adama Pileckiego, nr licencji 177, - wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, podając sygn. akt V GUp 207/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31853

Dodano: 2018-07-19 10:29:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziętara Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31854. Ziętara Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 198/18. [BMSiG-31548/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 198/18 ogłosił upadłość Ireny Ziętara (numer PESEL: 59042611822), nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31854

Dodano: 2018-07-19 10:30:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziętara Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31854. Ziętara Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 198/18. [BMSiG-31548/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 198/18 ogłosił upadłość Ireny Ziętara (numer PESEL: 59042611822), nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31854

Dodano: 2018-07-19 10:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Antczak Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31855. Antczak Paulina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 52/17. [BMSiG-31663/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 52/17 dot. Pauliny Antczak, nr PESEL: 91112809906, zam. w Buczu, ul. Klonowa 4, 64-234 Przemęt, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, informuje, iż Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r. dokonał zmian na liście wierzytelności w ten sposób, że: 1. na stronie 1 w poz. A zamiast „343 817,36 zł” wpisał „335 524,95 zł”, 2. na stronie 1 w poz. C.II zamiast „294 317,16 zł” wpisał „283 883,53 zł”, 3. na stronie 1 w poz. C.III zamiast „49 500,20 zł” wpisał „51 641,42 zł”, 4. na stronie 2 w poz. 2 zamiast „294 317,16 zł” wpisał „283 883,53 zł”, 5. na stronie 2 w poz. 9 zamiast dotychczasowej treści wpisał „Wierzytelność uznano na podstawie przedłożonych przez wierzyciela dowodów.”, 6. na stronie 3 w poz. 2 zamiast „49 500,20 zł” wpisał „51 641,42 zł”, 7. na stronie 3 w poz. 9 zamiast dotychczasowej treści wpisał „Wierzytelność uznano na podstawie przedłożonych przez wierzyciela dowodów.”. Poucza się, iż w terminie siedmiu dni każdy wierzyciel złożyć do sądu upadłościowego zażalenie na powyższe postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31855

Dodano: 2018-07-19 10:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Banak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31856. Banak Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 189/17. [BMSiG-31645/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 20 czerwca 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłej Barbary Banak (nr PESEL 66072805361) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 189/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31856

Dodano: 2018-07-19 10:34:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bassa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31857. Bassa Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 236/16. [BMSiG-31637/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Bassy, PESEL 66042810465 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 236/16, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 23), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31857

Dodano: 2018-07-19 10:35:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Blicharz Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31858. Blicharz Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 294/17. [BMSiG-31638/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Blicharz, PESEL 56063003126 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 294/17, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31858

Dodano: 2018-07-19 10:35:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Enterprise of Building and Engineering Work "Engineering" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31859. ENTERPRISE OF BUILDING AND ENGINEERING WORK „ENGINEERING” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000020836. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-31428/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Enterprise of Building and Engineering Work „Engineering” SA w Warszawie (dawniej Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej), sygn. akt V GUp 1/14, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego nr 8. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31859

Dodano: 2018-07-19 10:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sondej Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31860. Sondej Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 63/16. [BMSiG-31641/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Sondej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 63/16, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31860

Dodano: 2018-07-19 10:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsiorek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31861. Gąsiorek Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 272/17. [BMSiG-31629/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Gąsiorek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 272/17, PESEL 73071204763, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 - pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31861

Dodano: 2018-07-19 10:36:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kazalski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31862. Kazalski Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 85/18. [BMSiG-31628/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Józefa Kazalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 85/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31862

Dodano: 2018-07-19 10:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Koczot (poprzednio Wypich) Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31863. Koczot Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 336/17. [BMSiG-31633/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Koczot, PESEL 73101500582, zamieszkałej: ul. Kasprowicza 19C/11, 34-500 Zakopane - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 336/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw10, Zw11 i Zw12 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10, Zw11 i Zw12 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10, Zw11 i Zw12. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31863

Dodano: 2018-07-19 10:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kuciewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31864. Kuciewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 67/17of. [BMSiG-31658/2018] Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Kuciewicz (PESEL 75120801642) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i złożył ją w dniu 4 lipca 2018 roku. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, każdy zainteresowany, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31864

Dodano: 2018-07-19 10:37:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marszałek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31865. Marszałek Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 107/17. [BMSiG-31644/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Ryszarda Marszałka (nr PESEL 56080605675), ostatnio zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 88/12 (sygn. akt VIII GUp 107/17) ogłasza, że w dniu 30 stycznia 2018 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31865

Dodano: 2018-07-19 10:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mostowik Aniela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31866. Mostowik Aniela. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 314/17. [BMSiG-31627/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anieli Mostowik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 314/17, PESEL 47080101964), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31866

Dodano: 2018-07-19 10:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Płowiec Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31867. Płowiec Wiesław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/16 of. [BMSiG-31632/2018] Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wiesława Płowca (numer PESEL 53111307151), sygn. akt V GUp 28/16 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31867

Dodano: 2018-07-19 10:38:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polska Energetyka Holding S.A. Cementownia w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31868. POLSKA ENERGETYKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA CEMENTOWNIA W KRAKOWIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000223960. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2004 r., sygn. akt VIII GUp 2/09/Zw16. [BMSiG-31543/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.05.2018 r., sygn. akt VIII GUp 2/09/ Zw16 prowadzonej wobec upadłego: Polska Energetyka Holding S.A. Cementownia w Krakowie zmieniono rozstrzygnięcie zawarte w liście wierzytelności w zakresie wierzytelności zgłoszonej przez The East Cement Investment Company z siedziba w Ammanie, w Jordanii, sygn. akt VIII Gup 2/09/Zw16, w ten sposób, iż uznać dodatkowo wierzytelność w kwocie 21.487.308,63 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem 63/100 złotych). Poucza się przy tym, iż od powyższego przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w MSiG, i do Sędziego Komisarza wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31868

Dodano: 2018-07-19 10:39:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skawińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31869. Skawińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie. V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 68/18. [BMSiG-31566/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 18 lipca 2018 roku główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Skawińskiej, PESEL 69020811924, zamieszkałej: 37-700 Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 6/14 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 68/18). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 - parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadła - mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31869

Dodano: 2018-07-19 10:39:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sura Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31870. Sura Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 287/17. [BMSiG-31652/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Sury - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 287/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) - każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31870

Dodano: 2018-07-19 10:39:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szoka Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31871. Szoka Waldemar. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 80/17of. [BMSiG-31654/2018] Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Waldemara Szoka, PESEL 54080704233, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i złożył ją w dniu 8 czerwca 2018 roku. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, każdy zainteresowany, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31871

Dodano: 2018-07-19 10:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świątek Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31872. Świątek Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 181/17 Ap 1. [BMSiG-31624/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Świątka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 25 maja 2018 r., którą można przeglądać w czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 181/17 Ap 1. Jednocześnie unieważnia się obwieszczenie z dnia 12 lipca 2018 r. Nr 134 (5522) poz. 30780, w którym błędnie podano datę drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, jako listy z dnia 21 czerwca 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31872

Dodano: 2018-07-19 10:40:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Tkaczyk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31873. Tkaczyk Wojciech. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/18. [BMSiG-31640/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Tkaczyka, nr PESEL 73110304539, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 29/18) ogłasza, że sporządzona została i przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 29 czerwca 2018 r. lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31873

Dodano: 2018-07-19 10:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartula-Mytych Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31874. Bartula-Mytych Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 337/17. [BMSiG-31511/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Bartuli-Mytych - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 337/17, PESEL 65022506567), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonej wierzytelności przez wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (zw7) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31874

Dodano: 2018-07-19 10:41:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bastek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31875. Bastek Beata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 54/18 „of”. [BMSiG-31408/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Bastek, sygn. akt VII GUp 54/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 9 lipca 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31875

Dodano: 2018-07-19 10:41:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chlan Konrad w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31876. Chlan Konrad. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 27/18. [BMSiG-31615/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Konrada Chlana (Chlan) zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 27/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 6) oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31876

Dodano: 2018-07-19 10:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31877. CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SŁOWIANKA” W UPADŁOŚCI w Szczecinku. KRS 0000041544. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2001 r., sygn. akt VII GUp 104/17. [BMSiG-31554/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” w Szczecinku, sygn. akt VII GUp 104/17, ogłasza, że syndyk w dniu 2 lipca 2018 r. (data nadania) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31877

Dodano: 2018-07-19 10:42:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cywińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31878. Cywińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 186/17. [BMSiG-31516/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Cywińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 186/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26.04.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31878

Dodano: 2018-07-19 10:42:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Drożdż Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31879. Dróżdż Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 425/17. [BMSiG-31467/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego Jarosława Drożdża (Drożdż) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 425/17, PESEL 77031804714), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31879

Dodano: 2018-07-19 10:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Fuja Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31880. Fuja Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 249/17. [BMSiG-31535/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 249/17 dotyczącej upadłości Mariusza Fui, syndyk masy upadłości dnia 11.06.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31880

Dodano: 2018-07-19 10:43:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Haszler Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31881. Haszler Kazimierz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 76/17. [BMSiG-31572/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Kazimierza Haszler, PESEL 85031220412, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 76/17, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31881

Dodano: 2018-07-19 10:43:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Huczek Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31882. Huczek Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 105/16. [BMSiG-31495/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jerzego Huczka, (PESEL 63042905036) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 105/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 25 czerwca 2018 (zw 12, zw 13) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31882

Dodano: 2018-07-19 10:44:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31883. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-31401/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Inox Group Sp. z o.o. Sp.k.a. z siedzibą w Kaliszu, KRS 0000322264, sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dniu 30.04.2018 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 10. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31883

Dodano: 2018-07-19 10:44:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31884. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-31403/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Inox Group Sp. z o.o. Sp.k.a. z siedzibą w Kaliszu, KRS 0000322264, sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dniu 11.06.2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 10. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31884

Dodano: 2018-07-19 10:44:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31885. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-31414/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Inox Group Sp. z o.o. Sp.k.a. z siedzibą w Kaliszu, KRS 0000322264, sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dniu 22.06.2018 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 10. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31885

Dodano: 2018-07-19 10:45:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakubiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31886. Jakubiak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 423/17. [BMSiG-31497/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ryszarda Jakubiaka (Jakubiak), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 423/17, PESEL 66060110231), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31886

Dodano: 2018-07-19 10:45:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kaliszewska Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31887. Kaliszewska Marzanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 113/17. [BMSiG-31440/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzanny Kaliszewskiej (PESEL 61121408308) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 113/17, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31887

Dodano: 2018-07-19 10:45:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Matwijów Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31888. Matwijów Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 49/18 of. [BMSiG-31604/2018] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 49/18 of upadłej Sylwii Matwijów (PESEL 78062005169), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 6.06.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłej natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31888

Dodano: 2018-07-19 10:46:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazur Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31889. Mazur Bogumiła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 276/17. [BMSiG-31561/2018] Bogumiła Mazur, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 276/17, Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 14 lipca 2018 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 14.07.2018 r. w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Mazur, numer PESEL 73122017267, zamieszkałej w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 11/30, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 276/17). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadła - mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31889

Dodano: 2018-07-19 10:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mazura Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31890. Mazura Agnieszka. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 34/16. [BMSiG-31448/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Mazura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr ewidencyjny PESEL 73110801180, sygn. akt VI GUp 34/16, ogłasza, że 18 czerwca 2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze każdy zainteresowany może w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw. Listę wierzytelności, zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31890

Dodano: 2018-07-19 10:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mika Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31891. Mika Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 178/17. [BMSiG-31480/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 178/17 dotyczącej upadłości Jana Miki, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą oraz czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31891

Dodano: 2018-07-19 10:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mostowik Konrad w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31892. Mostowik Konrad. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 385/16. [BMSiG-31500/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Konrada Mostowika, PESEL 85111204176 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 385/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 14.06.2018 r. (zw 2) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31892

Dodano: 2018-07-19 10:47:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Nawicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31893. Nowicz Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 160/17. [BMSiG-31415/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 160/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Nowicza, zamieszkałego w Księżym Lesie, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31893

Dodano: 2018-07-19 10:49:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Panek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31894. Panek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-31406/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Panek, zam. Przeworsk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 17/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31894

Dodano: 2018-07-19 10:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pieniążek Patrycja Wiwiana w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31895. Pieniążek Patrycja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 62/17. [BMSiG-31555/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Patrycja Pieniążek, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygn. akt V GUp 62/17 ogłasza przez obwieszczenie zgodnie z art. 221 p.u., że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31895

Dodano: 2018-07-19 10:49:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31896. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MICHALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Lesznie. KRS 0000309307. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2008 r., sygn. akt XI GUp 142/15. [BMSiG-31432/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Michalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (nr KRS 0000309307) z możliwością zawarcia układu z wierzycielami (sygn. akt XI GUp 142/15) zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31896

Dodano: 2018-07-19 10:50:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybitwa Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31897. Rybitwa Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 38/18 „of”. [BMSiG-31562/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Rybitwy, sygn. akt VII GUp 38/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 3 lipca 2018 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31897

Dodano: 2018-07-19 10:50:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siekaniec Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31898. Siekaniec Mariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 182/17. [BMSiG-31564/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Mariusza Siekaniec, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygn. akt V GUp 182/17, ogłasza przez obwieszczenie zgodnie z art. 221 p.u., że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31898

Dodano: 2018-07-19 10:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

GALSŁAW Usługi i Handel - Kluska Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31899. Kluska Sławomir Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Stanisław Kluska GALSŁAW Usługi i Handel Kluska Sławomir w upadłości likwidacyjnej we Fletnowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 68/15. [BMSiG-31514/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kluski, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Stanisław Kluska GALSŁAW Usługi i Handel Kluska Sławomir z siedzibę we Fletnowie w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że w sprawie XV GUp 68/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 22.06.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2016 r. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. Jednocześnie zobowiązuje syndyka do przedłożenia kserokopii obwieszczeń o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności niezwłocznie po ich opublikowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31899

Dodano: 2018-07-19 10:51:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

STAR-PAK Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31900. STAR-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Olsztynie. KRS 0000148104. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2003 r., sygn. akt V GUp 11/15. [BMSiG-31437/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym STAR- -PAK Sp. z o.o. w upadłości układowej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 11/15) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności upadłego nr 4. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3 „C”, pok. 114, tel. (89) 676-03-03, (89) 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31900

Dodano: 2018-07-19 10:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Truchlewska Weronika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31901. Truchlewska Weronika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 2/18. [BMSiG-31418/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 2/18 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Weroniki Truchlewskiej, zam. w Rybniku, syndyk w dniu 28 maja 2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31901

Dodano: 2018-07-19 10:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wasilewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31902. Wasilewska Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 4/18. [BMSiG-31538/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 4/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Wasilewskiej syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31902

Dodano: 2018-07-19 10:52:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtal Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31903. Wojtal Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 287/17. [BMSiG-31476/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Wojtal, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 287/17, PESEL 78111505682) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31903

Dodano: 2018-07-19 10:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zieliński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31904. Zieliński Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 204/18. [BMSiG-31621/2018] Krzysztof Zieliński. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 204/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 29 czerwca 2018 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Zielińskiego oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31904

Dodano: 2018-07-19 10:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zygoń Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31905. Zygoń Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 8/18 of. [BMSiG-31475/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 8/18 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Zygoń, zam.: 48-330 Nowy Świętów 126B/8, identyfikującej się numerem PESEL 82080319441, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31905

Dodano: 2018-07-19 10:53:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zygoń Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31905. Zygoń Beata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 8/18 of. [BMSiG-31475/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 8/18 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Zygoń, zam.: 48-330 Nowy Świętów 126B/8, identyfikującej się numerem PESEL 82080319441, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31905

Dodano: 2018-07-19 10:53:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ACTIVE SPA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31906. ACTIVE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tychach. KRS 0000300567. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lutego 2008 r., sygn. akt X GUp 129/17/1. [BMSiG-31653/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika ACTIVE SPA Sp. z o.o. w Upadłości - sygn. akt X GUp 129/17/1 - podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lipca 2018 r. ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości obejmujący wierzycieli uznanych w kategorii I zaspokojenia. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31906

Dodano: 2018-07-19 10:54:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zdzisław Gawroński Apteka ASPIRYNKA w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31907. Gawroński Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Gawroński Apteka „ASPIRYNKA” w Upadłości w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 128/17/1. [BMSiG-31646/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zdzisława Gawrońskiego Apteka ASPIRYNKA w Upadłości, sygn. akt X GUp 128/17/1, podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lipca 2018 r. ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości obejmujący wierzycieli uznanych w kategorii II zaspokojenia. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31907

Dodano: 2018-07-19 10:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zielińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31908. Zielińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 231/16. [BMSiG-31634/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Zielińskiej, PESEL 77121710640 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 231/16, ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31908

Dodano: 2018-07-19 10:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zielińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31908. Zielińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 231/16. [BMSiG-31634/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Zielińskiej, PESEL 77121710640 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 231/16, ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31908

Dodano: 2018-07-19 10:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bieńkowska Antonina TM-Shop w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31909. Bieńkowska Antonina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TM SHOP Antonina Bieńkowska w Gdańsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 18/11. [BMSiG-31460/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniny Bieńkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą TM SHOP Antonina Bieńkowska, obejmującym likwidację majątku upadłej (sygn. akt VI GUp 18/11), ogłasza, że plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości, z którą związane było ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności mieszkania ustanowione na rzecz Tomasza Gołuch, przedłożony sędziemu komisarzowi w dniu 25.06.2018 r. można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (ul. Piekarnicza 10), w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31909

Dodano: 2018-07-19 10:56:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Buczkowski Artur Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31910. Buczkowski Artur. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 59/16. [BMSiG-31417/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Artura Buczkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 59/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej rzeczowo oraz o możliwości jego przeglądania w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 i możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31910

Dodano: 2018-07-19 10:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mrozińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31911. Mrozińska Wanda. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/17. [BMSiG-31425/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Wandy Mrozińskiej, sygn. akt VI GUp 11/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31911

Dodano: 2018-07-19 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ormiński Krzysztof i Ormińska Władysława w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31912. Ormińska Władysława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 58/17. [BMSiG-31412/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysławy Ormińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim (sygn. akt XII GUp 58/17) zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31912

Dodano: 2018-07-19 10:57:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ormiński Krzysztof i Ormińska Władysława w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31913. Ormiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 58/17. [BMSiG-31404/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Ormińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim (sygn. akt XII GUp 58/17) zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31913

Dodano: 2018-07-19 10:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31914. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- -MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PŁOŃSKU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Płońsku. KRS 0000044468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2001 r., sygn. akt V GUp 6/13. [BMSiG-31443/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Płońsku, sygn. akt V GUp 6/13, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. Upadły oraz każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31914

Dodano: 2018-07-19 10:58:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysocka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 31915. Wysocka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/16. [BMSiG-31461/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Wysockiej (PESEL 60052700242) w upadłości, sygn. akt V GUp 76/16, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Upadła oraz każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31915

Dodano: 2018-07-19 10:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sobczyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 31916. Sobczyk Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 166/18. [BMSiG-31479/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2018 r., sygn. akt VIII GUp 166/18, Sąd postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Jarosława Sobczyka (PESEL 68071510493) - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31916

Dodano: 2018-07-19 14:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Trojanowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 31917. Trojanowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 178/16 of. [BMSiG-31599/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 21.3.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 31/1/2018 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Zbigniewa Trojanowskiego, numer PESEL 64011913797, zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 178/16 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31917

Dodano: 2018-07-19 14:15:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gwizdała Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31919. Gwizdała Stefan. Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 98/17. [BMSiG-31659/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefana Gwizdały, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 98/17, informuje, że sporządzony został opis wraz z oszacowaniem przysługującego upadłemu udziału 1/16 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę, o pow. 0,2393 ha, położonej w Śliwicach, obręb nr 041605, dz. nr 569/17, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1T/00033570/0. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31919

Dodano: 2018-07-19 14:16:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bryś Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 31923. Bryś Wiesław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 9/16. [BMSiG-31468/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 9/16, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 16.03.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 9.02.2018 r. o umorzeniu wszystkich zobowiązań upadłego Wiesława Brysia (PESEL 58020907515), zamieszkałego w Jeleniej Górze, powstałych przed ogłoszeniem upadłości (19.02.2016 r.) bez ustalania planu spłat, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, stosowanego w związku z normą intertemporalną z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec Niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp „of” 9/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31923

Dodano: 2018-07-19 14:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dziepak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Inne

Poz. 31924. Dziepak Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 166/17/KK. [BMSiG-31439/2018] Syndyk masy upadłości Dariusza Dziepak osoby fizycznej ogłasza, iż postanowieniem sędziego komisarza z dnia 9 lipca 2018 r. zatwierdzony został wybór syndyka masy upadłości oferty złożonej przez Marka Szczepańskiego na nabycie nieruchomości opisanej w regulaminie przetargu zatwierdzonym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 18 maja 2018 r. za cenę 126 120 (sto dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia) złotych, w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 166/17/KK toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31924

Dodano: 2018-07-19 14:19:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filip Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31926. Filip Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 238/17. [BMSiG-31547/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym: Barbary Filip, Nr PESEL 79092917501, zamieszkałej pod adresem: os. Pułaskiego 21/4; 37-500 Jarosław, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 238/17) zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 319 Prawa upadłościowego został sporządzony i złożony do akt sprawy w dniu 30 czerwca 2018 r. opis i oszacowanie z dnia 12.06.2018 r. udziału w prawie własności nieruchomości upadłego. Powyższą opinię każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Ponadto poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na warunkach określonych w art. 319 pr. up. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31926

Dodano: 2018-07-19 14:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Geciów Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31927. Geciów Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 35/18 of. [BMSiG-31597/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Geciów, numer PESEL 71030100826, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 35/18 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętej masą upadłości nieruchomości gruntowej położonej w Rzepienniku Marciszewskim (gmina Gromnik, powiat tarnowski), stanowiącej działkę nr 337 (AM-6, obręb nr 0006-Rzepiennik Marciszewski, nr jedn. rej.: G134), o powierzchni 1,67 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym drewnianym i budynkiem gospodarczym, porośniętą w części drzewostanem leśnym, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, prowadzi księgę wieczystą nr TR2T/00047080/8. Operat szacunkowy przekazany 6 lipca 2018 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożony do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31927

Dodano: 2018-07-19 14:21:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Henzler Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31929. Henzler Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 228/17. [BMSiG-31539/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Henzler - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74012004622, w dniu 6 czerwca 2018 r. złożony został opis i oszacowanie należących do upadłej udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Książenicach przy ul. Łąkowej 29B, dla której to, prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL 1Y/00005105/3. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XII GUp 228/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, podając sygnaturę akt XII GUp 228/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31929

Dodano: 2018-07-19 14:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klara Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31930. Klara Dariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-31433/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Klara - po ogłoszeniu upadłości, sygn. akt V GUp 25/18, syndyk masy upadłości złożył w dn. 7.06.2018 r. opis i oszacowanie majątku dłużnika Dariusza Klara. Stosownie do treści art. 319 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31930

Dodano: 2018-07-19 14:22:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołecka Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31931. Kołecka Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 91/18. [BMSiG-31607/2018] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Kołeckiej w upadłości zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 91/18, został ukończony a następnie przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 4 czerwca 2018 r. opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/12 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/2 o powierzchni 667 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym, zlokalizowanej przy ul. Dywizjonu 303 nr 123A w Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00461198/7. Każdy zainteresowany może oglądać opis i oszacowanie w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty do Sędziego komisarza (art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31931

Dodano: 2018-07-19 15:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Michalak Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 31933. Michalak Roman. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 88/16. [BMSiG-31483/2018] Sygn. akt XIV GUp 88/16 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XIV GUp 88/16 w postępowaniu upadłościowym Romana Michalaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914, do pełnienia funkcji syndyka w miejsce zmarłego w dniu 7 czerwca 2018 r. Tomasza Majtczaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31933

Dodano: 2018-07-19 15:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mika Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 31934. Mika Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 178/17. [BMSiG-31576/2018] Syndyk masy upadłości Jana Miki, zamieszkałego w Pszowie, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 407 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 87,33 m2 zlokalizowanego w Bełsznicy przy ul. Wiejskiej 1A, 44-362 Gorzyce, dla której Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1W/00042985/5, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym z dnia 4 października 2017 r. - minimalna cena sprzedaży wynosi 94 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) - do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny. I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „OFERTA - sygn. akt - XII GUp 178/17” i dostarczona w kopercie z dopiskiem „OFERTA - sygn. akt - XII GUp 178/17” na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, pokój kierownika sekretariatu, w terminie niepóźniejszym niż do 11 września 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Sądu). 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego, przelewem na rachunek bankowy 57 1020 2313 0000 3102 0434 7811 w terminie nie późniejszym niż do 11 września 2018 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy). II. Oferta kupna powinna zawierać: 1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, 2. Proponowaną cenę zakupu, 3. Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanego lokalu, 4. Oświadczenie, że oferent nie jest: syndykiem w toczącym się postępowaniu, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku, prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe, 5. Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży, 6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad w nim zawartych, 7. Oświadczenie oferenta o wskazaniu adresu poczty elektronicznej, na który organizator przetargu może przekazać informację o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawa do przedmiotu sprzedaży wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie takiej informacji drogą e-mailową. III. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 września 2018 r., o godzinie 1445, na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, w sali 112. 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I.1 i pkt I.2, 2. Wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu, 3. Wybór jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego komisarza, 4. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od daty zatwierdzenia oferty przez Sędziego komisarza, bez odsetek, 5. Wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie określonym przez Organizatora Przetargu, 6. Jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium, 7. W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej do chwili zawarcia umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem), nabywca traci złożone wadium, 8. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru kancelarii notarialnej, w której zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży, 9. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki, 10. Z operatem szacunkowym oraz z regulaminem przetargu można się zapoznać w siedzibie syndyka w Zabrzu, ul. Okrężna 48, po wcześniejszym ustaleniu terminu, lub może zostać przesłany w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, 11. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr telefonu: 536 349 188. Syndyk@kpru.pl www.kpru.pl Waldemar Łukaszowicz syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31934

Dodano: 2018-07-19 15:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nowosacki Hieronim w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31935. Nowosacki Hieronim. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 241/17. [BMSiG-31551/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hieronima Nowosackiego, nr PESEL 55080703390, zamieszkałego pod adresem: Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 76/4; 37-700 Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 241/17) zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 319 Prawa upadłościowego został sporządzony i złożony do akt sprawy w dniu 10 lipca 2018 r. opis i oszacowanie z dnia 29.06.2018 r. udziału w prawie własności nieruchomości upadłego. Powyższą opinię każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Ponadto poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na warunkach określonych w art. 319 pr. up. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31935

Dodano: 2018-07-19 15:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Porębska-Pietrucha Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 31937. Porębska-Pietrucha Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/16. [BMSiG-31402/2018] Syndyk masy upadłości Katarzyny Porębskiej-Pietrucha, zam. Świlcza, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci: - udziału 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Świlcza 241, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3535, nr KW RZ1Z/00151729/5 - cena oszacowania 107 200,00 zł, - 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 180/4, położonej w miejscowości Racławówka, nr KW RZ1Z/00116670/9, cena oszacowania 594,00 zł. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 203/16 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Katarzyny Porębskiej-Pietruchy - NIE OTWIERAĆ” na adres: w Kancelarii Syndyków sp. z o.o., ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w gazecie. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości: 71 1140 2004 0000 3302 3032 6796. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na w siedzibie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 9/3, 35-051 Rzeszów, w dniu 26.07.2018 r., o godz. 1200. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 800 do 1600 w biurze syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3. Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia po wcześniejszym umówieniu się z syndykiem pod nr. tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela syndyk pod ww. nr. tel. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31937

Dodano: 2018-07-19 15:42:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31938. Radomski Andrzej i Radomska Marianna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-31411/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Radomskiego i Marianny Radomskiej, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłych. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31938

Dodano: 2018-07-19 15:43:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31938. Radomski Andrzej i Radomska Marianna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-31411/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym, Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Radomskiego i Marianny Radomskiej, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłych. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31938

Dodano: 2018-07-19 15:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wawrzyński Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 31939. Wawrzyński Radosław. Sąd Rejonowy w Elblagu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/17 „of”. [BMSiG-31420/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Radosława Wawrzyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 20/17 „of”, zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd: I. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli Radosława Wawrzyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83062313615, w ten sposób, że Radosław Wawrzyński przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) miesięcznie przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, łącznie 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych), uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającą proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj.: 1) KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu kwotę 14 zł i 31 gr (słownie: czternaście złotych i trzydzieści jeden groszy), 2) Tempo Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 10 zł i 58 gr (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), 3) Profi-Credit Polska Spółki Akcyjnej kwotę 75 zł i 52 gr (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), 4) Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 13 zł i 20 gr (słownie: trzynaście złotych i dwadzieścia groszy); 5) Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 148 zł i 09 gr (słownie: sto czterdzieści osiem złotych i dziewięć groszy) 6) EVEREST FINANSE Spółki Akcyjnej w Poznaniu kwotę 38 zł i 31 gr (słownie: trzydzieści osiem złotych i trzydzieści jeden groszy); II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Radosława Wawrzyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83062313615, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 31 maja 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31939

Dodano: 2018-07-19 15:44:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sanecka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31940. Sanecka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/16 „of”. [BMSiG-31400/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Saneckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 51/16 „of”, syndyk masy upadłości złożył w dn. 4.06.2018 r. opis i oszacowanie majątku dłużnika Małgorzaty Saneckiej. Stosownie do treści art. 319 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31940

Dodano: 2018-07-19 15:44:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Woźniak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 31943. Woźniak Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18 „of”. [BMSiG-31399/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Woźniak nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 20/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył w dn. 8.06.2018 r. opis i oszacowanie majątku dłużnika Danuty Woźniak. Stosownie do treści art. 319 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31943

Dodano: 2018-07-19 15:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zielińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 31944. Zielińska Hanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17. [BMSiG-31452/2018] Syndyk masy upadłości Hanny Zielińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 78/17, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bukowej 3 w miejscowości Działki, gmina Wiskitki. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1722 m2 - nr ew. 98/18. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00031997/3. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 216,90 m2 oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 28 m2 każdy. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 342.400,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r., do godziny 1300, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 28 sierpnia 2018 r., o godz. 1500, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 31944

Dodano: 2018-07-19 15:46:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32015. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17. [BMSiG-31575/2018] Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w Krakowie w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 7/17) ogłasza, że nadzorca sądowy w dniu 10 maja 2018 r. złożył spis wierzytelności wraz z zerowym spisem wierzytelności spornych oraz że spisy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K” (bez pouczenia o sprzeciwie). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32015

Dodano: 2018-07-19 15:47:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Polskie Biogazownie ENERGY-ZALESIE Sp. z o.o.

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 32016. POLSKIE BIOGAZOWNIE „ENERGY-ZALESIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000309063. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2008 r., sygn. akt X GRz 1/17. [BMSiG-31521/2018] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, stwierdził wykonanie układu zawartego przez spółkę Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699) przy ul. Kłobuckiej 25, KRS 0000309063, w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. X GRz 1/17) Nadzorca Wykonania Układu Galt Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32016

Dodano: 2018-07-19 15:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobociński Cezary wspólnik METALMOT s.c.

2018-07-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32017. Sobociński Cezary wspólnik spółki cywilnej METALMOT w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 8/18, XIV GRp 8/18. [BMSiG-31605/2018] Sygn. akt XIV GR 8/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Cezarego Sobocińskiego wspólnika spółki cywilnej METALMOT z siedzibą w Łodzi, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na nadzorcę sądowego Barbarę Petryniak-Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32017

Dodano: 2018-07-19 15:50:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sobociński Cezary wspólnik METALMOT s.c.

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32017. Sobociński Cezary wspólnik spółki cywilnej METALMOT w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 8/18, XIV GRp 8/18. [BMSiG-31605/2018] Sygn. akt XIV GR 8/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Cezarego Sobocińskiego wspólnika spółki cywilnej METALMOT z siedzibą w Łodzi, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na nadzorcę sądowego Barbarę Petryniak-Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32017

Dodano: 2018-07-19 15:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 32018. ZAKŁAD GÓRNICZY EKO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000009182. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GRz 3/17/5. [BMSiG-31457/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu do akt sprawy (sygnatura akt X GRz 3/17/5) sprawozdania nadzorcy wykonania układu dłużnika Zakład Górniczy EKO-PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (KRS: 000009182, adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129) za 2 kwartał 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32018

Dodano: 2018-07-19 15:51:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

JAROMA S.A.

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32019. „JAROMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000067255. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r., sygn. akt V GRs 3/18. [BMSiG-31422/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym JAROMA S.A. z s. w Jarocinie, KRS: 0000067255, sygn. akt V GRs 3/18, zarządca złożył dnia 22.06.2018 r. spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32019

Dodano: 2018-07-19 15:52:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

AGROMAG Barbara Biernacka

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32020. Biernacka Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AGROMAG w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-31419/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Barbary Biernackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AGROMAG z s. w Kaliszu, NIP 6181063839, sygn. akt V GRp 1/18, zawiadamia, iż w niniejszej sprawie wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 13 sierpnia 2018 r., godzina 1030, sala 9, w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32020

Dodano: 2018-07-19 15:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakład Stolarski Józef Luboński

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 32021. Luboński Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Stolarski Józef Luboński” w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 7/18. [BMSiG-31441/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku postępowania układowego prowadzonego dla Józefa Lubońskiego (nr PESEL: 54030502171) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Stolarski Józef Luboński” z siedzibą w Gnieźnie zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze XI GRp 7/18 zatwierdzono spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32021

Dodano: 2018-07-19 15:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED Bogusława Wojtanis

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32022. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt GRs 4/17. [BMSiG-31442/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ- -MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy w dniu 3.07.2018 r. złożył skorygowany uzupełniający spis wierzytelności dłużnika. Spis wierzytelności został wyłożony w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenie co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32022

Dodano: 2018-07-19 15:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zakłady Naprawacze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

2018-07-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 32024. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Oleśnicy. KRS 0000093623. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2002r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-31619/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego informuje, że nadzorca wykonania układu w prawomocnie zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (KRS 93623) (sygn. akt VIII GRp 7/16) złożył do sądu sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 139/2018 (5527) z dnia 19 lipca 2018 r. → Pozycja 32024

Dodano: 2018-07-19 15:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dubiel Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32069. Dubiel Helena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 561/18. [BMSiG-31836/2018] Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Heleny Dubiel - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-982) przy ul. Dolnej 30 m. 21, PESEL 49022401107 (sygn. akt X GU 561/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32069

Dodano: 2018-07-20 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dubiel Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32069. Dubiel Helena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 561/18. [BMSiG-31836/2018] Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Heleny Dubiel - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-982) przy ul. Dolnej 30 m. 21, PESEL 49022401107 (sygn. akt X GU 561/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32069

Dodano: 2018-07-20 10:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gębarowski Marek Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32070. Gębarowski Marek Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 533/18, X GUp 605/18. [BMSiG-31864/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 533/18 ogłosił upadłość Marka Janusza Gębarowskiego, zamieszkałego w Warszawie (00-228), przy ul. Koźlej 2/4 lok. 14, PESEL 57060106614, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Marka Janusza Gębarowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 605/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32070

Dodano: 2018-07-20 10:39:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gębarowski Marek Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32070. Gębarowski Marek Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 533/18, X GUp 605/18. [BMSiG-31864/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 533/18 ogłosił upadłość Marka Janusza Gębarowskiego, zamieszkałego w Warszawie (00-228), przy ul. Koźlej 2/4 lok. 14, PESEL 57060106614, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Marka Janusza Gębarowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 605/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32070

Dodano: 2018-07-20 10:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gorzkiewicz Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32071. Gorzkiewicz Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 275/18, XIV GUp 145/18. [BMSiG-31761/2018] Sygn. akt XIV GU 275/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Haliny Gorzkiewicz, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 47110801327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości — wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 145/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32071

Dodano: 2018-07-20 10:40:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gorzkiewicz Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32071. Gorzkiewicz Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 275/18, XIV GUp 145/18. [BMSiG-31761/2018] Sygn. akt XIV GU 275/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Haliny Gorzkiewicz, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 47110801327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości — wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 145/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32071

Dodano: 2018-07-20 10:40:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Górna Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32072. Górna Violetta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 107/18 of, V GUp 99/18 of. [BMSiG-31856/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 107/18 of ogłosił upadłość Violetty Górnej, zamieszkałej: ul. Wrocławska 47a, 49-200 Grodków (PESEL 72031401961), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 99/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32072

Dodano: 2018-07-20 10:41:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Górna Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32072. Górna Violetta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 107/18 of, V GUp 99/18 of. [BMSiG-31856/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 107/18 of ogłosił upadłość Violetty Górnej, zamieszkałej: ul. Wrocławska 47a, 49-200 Grodków (PESEL 72031401961), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 99/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32072

Dodano: 2018-07-20 10:41:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Habierska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32073. Habierska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 102/18, XII GUp 244/18. [BMSiG-31824/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt XII GU 102/18, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Habierskiej zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 82052217386, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 244/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32073

Dodano: 2018-07-20 10:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Habierska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32073. Habierska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 102/18, XII GUp 244/18. [BMSiG-31824/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt XII GU 102/18, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Habierskiej zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, numer PESEL 82052217386, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 244/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32073

Dodano: 2018-07-20 10:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Hoppe Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32074. Hoppe Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/18, GUp 75/18. [BMSiG-31766/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie V GU 32/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Marka Hoppe, zamieszkałego pod adresem: ul. Poznańska 19, 87-165 Cierpice, numer PESEL 60071115753, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dawida Kobus, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża dłużnika. Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą akt sprawy GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32074

Dodano: 2018-07-20 10:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Hoppe Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32074. Hoppe Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 32/18, GUp 75/18. [BMSiG-31766/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie V GU 32/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Marka Hoppe, zamieszkałego pod adresem: ul. Poznańska 19, 87-165 Cierpice, numer PESEL 60071115753, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dawida Kobus, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża dłużnika. Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą akt sprawy GUp 75/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32074

Dodano: 2018-07-20 10:44:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sakra Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32075. Sakra Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 146/18, V GUp 164/18. [BMSiG-31822/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 4 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 146/18, ogłosił upadłość dłużnika Ireny Sakra, PESEL 52052805744, zam.: ul. Sandomierska 156/77, 25-324 Kielce; określił, że upadła Irena Sakra jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Różiewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 164/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32075

Dodano: 2018-07-20 10:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sakra Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32075. Sakra Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 146/18, V GUp 164/18. [BMSiG-31822/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 4 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 146/18, ogłosił upadłość dłużnika Ireny Sakra, PESEL 52052805744, zam.: ul. Sandomierska 156/77, 25-324 Kielce; określił, że upadła Irena Sakra jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Różiewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 164/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32075

Dodano: 2018-07-20 10:46:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jadczak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32076. Jadczak Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 148/18, XIV GUp 138/18. [BMSiG-31666/2018] Sygn. akt XIV GU 148/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Rafała Jadczaka, numer PESEL 71010505032, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 138/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32076

Dodano: 2018-07-20 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jadczak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32076. Jadczak Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 148/18, XIV GUp 138/18. [BMSiG-31666/2018] Sygn. akt XIV GU 148/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Rafała Jadczaka, numer PESEL 71010505032, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 138/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32076

Dodano: 2018-07-20 10:50:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jarmuł Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32077. Jarmuł Hanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 912/17, XI GUp 128/18. [BMSiG-31790/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 912/17, ogłosił upadłość dłużnika Hanny Jarmuł (PESEL: 73052502202), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 128/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32077

Dodano: 2018-07-20 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jarmuł Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32077. Jarmuł Hanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 912/17, XI GUp 128/18. [BMSiG-31790/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 912/17, ogłosił upadłość dłużnika Hanny Jarmuł (PESEL: 73052502202), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 128/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32077

Dodano: 2018-07-20 10:57:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wołowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32078. Wołowska Justyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 325/18. [BMSiG-31765/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 325/18 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Wołowskiej zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 73021001303) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32078

Dodano: 2018-07-20 11:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wołowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32078. Wołowska Justyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 325/18. [BMSiG-31765/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 325/18 ogłosił upadłość dłużnika Justyny Wołowskiej zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 73021001303) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32078

Dodano: 2018-07-20 11:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuciapska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32079. Kuciapska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 261/18, XIV GUp 144/18 [BMSiG-31747/2018] Sygn. akt XIV GU 261/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Magdaleny Kuciapskiej, zamieszkałej w Jurkowie Drugim, PESEL 90010315643, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości — wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 144/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32079

Dodano: 2018-07-20 11:02:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuciapska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32079. Kuciapska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 261/18, XIV GUp 144/18 [BMSiG-31747/2018] Sygn. akt XIV GU 261/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Magdaleny Kuciapskiej, zamieszkałej w Jurkowie Drugim, PESEL 90010315643, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości — wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 144/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32079

Dodano: 2018-07-20 11:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lech Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32080. Lech Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1133/18, X GUp 636/18. [BMSiG-31863/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie X GU 1133/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Renaty Lech, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zaliwskiego 10 m. 1 (kod pocztowy 04-175), PESEL 700330070000; - Określił, że Renata Lech jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Renata Lech ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 636/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32080

Dodano: 2018-07-20 11:04:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lech Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32080. Lech Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1133/18, X GUp 636/18. [BMSiG-31863/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie X GU 1133/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Renaty Lech, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zaliwskiego 10 m. 1 (kod pocztowy 04-175), PESEL 700330070000; - Określił, że Renata Lech jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Renata Lech ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejsego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 636/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32080

Dodano: 2018-07-20 11:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świeboda Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32081. Świeboda Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 114/18, GUp 163/18. [BMSiG-31803/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 4 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 114/18, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Świebody, PESEL 77010900891, zam.: ul. Nałkowskiej 4/46, 25-546 Kielce; określił, że upadły Marcin Świeboda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą GUp 163/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32081

Dodano: 2018-07-20 11:08:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świeboda Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32081. Świeboda Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 114/18, GUp 163/18. [BMSiG-31803/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 4 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 114/18, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Świebody, PESEL 77010900891, zam.: ul. Nałkowskiej 4/46, 25-546 Kielce; określił, że upadły Marcin Świeboda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą GUp 163/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32081

Dodano: 2018-07-20 11:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Merkel Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32082. Merkel Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 223/18, XIV GUp 143/18. [BMSiG-31669/2018] Sygn. akt XIV GU 223/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Renaty Merkel, numer PESEL 64040500889, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kulesza, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 143/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32082

Dodano: 2018-07-20 11:10:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Merkel Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32082. Merkel Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 223/18, XIV GUp 143/18. [BMSiG-31669/2018] Sygn. akt XIV GU 223/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Renaty Merkel, numer PESEL 64040500889, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kulesza, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 143/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32082

Dodano: 2018-07-20 11:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nocoń Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32083. Nocoń Edyta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 493/18, VIII GUp 309/18. [BMSiG-31723/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r., sygn. akt (VIII GU 493/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Edyty Nocoń zamieszkałej w Dolanach 12, kod 32-130 Koszyce (PESEL: 83053012543); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; II. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 309/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32083

Dodano: 2018-07-20 11:11:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nocoń Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32083. Nocoń Edyta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 493/18, VIII GUp 309/18. [BMSiG-31723/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r., sygn. akt (VIII GU 493/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Edyty Nocoń zamieszkałej w Dolanach 12, kod 32-130 Koszyce (PESEL: 83053012543); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; II. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 309/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32083

Dodano: 2018-07-20 11:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olszak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32084. Olszak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 445/18. [BMSiG-31833/2018] Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mariusza Olszaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pruszkowie (kod: 05-802) przy ul. Majowej 12 lok. 10, PESEL 82031200132 (sygn. akt X GU 445/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32084

Dodano: 2018-07-20 11:12:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olszak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32084. Olszak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 445/18. [BMSiG-31833/2018] Postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mariusza Olszaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pruszkowie (kod: 05-802) przy ul. Majowej 12 lok. 10, PESEL 82031200132 (sygn. akt X GU 445/18). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32084

Dodano: 2018-07-20 11:12:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pieniążek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32085. Pieniążek Dawid. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 130/18. [BMSiG-31668/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 130/18: - ogłosił upadłość Dawida Pieniążka, zamieszkałego w Bydgoszczy (PESEL 84100204339), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka - Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32085

Dodano: 2018-07-20 11:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pieniążek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32085. Pieniążek Dawid. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 130/18. [BMSiG-31668/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 130/18: - ogłosił upadłość Dawida Pieniążka, zamieszkałego w Bydgoszczy (PESEL 84100204339), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka - Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32085

Dodano: 2018-07-20 11:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Proszewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32086. Proszewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 283/18, XIV GUp 147/18. [BMSiG-31674/2018] Sygn. akt XIV GU 283/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Włodzimierza Proszewskiego, numer PESEL 56072314178, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 147/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32086

Dodano: 2018-07-20 11:17:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Proszewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32086. Proszewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 283/18, XIV GUp 147/18. [BMSiG-31674/2018] Sygn. akt XIV GU 283/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Włodzimierza Proszewskiego, numer PESEL 56072314178, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 147/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32086

Dodano: 2018-07-20 11:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Radzik Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32088. Radzik Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 404/17. [BMSiG-31716/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku, sygn. akt (VIII GU 404/17): I. ogłoszono upadłość dłużniczki Iwony Radzik (PESEL 64102504507), zamieszkałej pod adresem: ul. Wadowicka 15, 32-640 Zator, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu adwokata Jakuba Staszkiewicza kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście o/100) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32088

Dodano: 2018-07-20 11:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Radzik Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32088. Radzik Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 404/17. [BMSiG-31716/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku, sygn. akt (VIII GU 404/17): I. ogłoszono upadłość dłużniczki Iwony Radzik (PESEL 64102504507), zamieszkałej pod adresem: ul. Wadowicka 15, 32-640 Zator, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu adwokata Jakuba Staszkiewicza kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście o/100) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32088

Dodano: 2018-07-20 11:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Reale Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32089. Reale Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 542/18, VIII GUp 310/18. [BMSiG-31717/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.07.2018 r., sygn. akt (VIII GU 542/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Reale zamieszkałej w Krakowie, kod 30-670, os. Na Kozłówce 16 /75 (PESEL: 5701107221); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 310/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32089

Dodano: 2018-07-20 11:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Reale Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32089. Reale Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 542/18, VIII GUp 310/18. [BMSiG-31717/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.07.2018 r., sygn. akt (VIII GU 542/18): I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Reale zamieszkałej w Krakowie, kod 30-670, os. Na Kozłówce 16 /75 (PESEL: 5701107221); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 310/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32089

Dodano: 2018-07-20 11:23:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Staszyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32091. Staszyk Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 282/18, XI GUp 159/18. [BMSiG-31758/2018] Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sygn. akt: XI GU 282/18, obecnie XI GUp 159/18 Ewa Staszyk - o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 282/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Staszyk, nr PESEL: 53121905800, zamieszkałej w Krobi, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 159/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ewy Staszyk do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ewy Staszyk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Iwony Pilarczyk-Smocikowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 929). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. ASR Wojciech Stanke MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32091

Dodano: 2018-07-20 11:25:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Staszyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32091. Staszyk Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 282/18, XI GUp 159/18. [BMSiG-31758/2018] Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sygn. akt: XI GU 282/18, obecnie XI GUp 159/18 Ewa Staszyk - o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 282/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Staszyk, nr PESEL: 53121905800, zamieszkałej w Krobi, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 159/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ewy Staszyk do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ewy Staszyk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Iwony Pilarczyk-Smocikowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 929). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. ASR Wojciech Stanke MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32091

Dodano: 2018-07-20 11:25:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymankiewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32092. Szymankiewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 404/18, X GUp 588/18. [BMSiG-31819/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 21 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 404/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Szymankiewicza zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowieńskiej 23 lok. 39/57 (kod pocztowy: 03-438), PESEL 75090502851; II. określić, że Dariusz Szymankiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1085); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 588/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32092

Dodano: 2018-07-20 11:27:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymankiewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32092. Szymankiewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 404/18, X GUp 588/18. [BMSiG-31819/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 21 czerwca 2018 r., sygn. akt X GU 404/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Szymankiewicza zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowieńskiej 23 lok. 39/57 (kod pocztowy: 03-438), PESEL 75090502851; II. określić, że Dariusz Szymankiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1085); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 588/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32092

Dodano: 2018-07-20 11:27:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tejura Irena Romualda w upadłości likwidacyjnej

2018-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32093. Tejura Irena Romualda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 699/18, X GUp 525/18. [BMSiG-31861/2018] Obwieszczenie Syndyk masy upadłości Ireny Romualdy Tejura obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GU 699/18): 1. ogłosił upadłość Ireny Romualdy Tejura - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Podwale 17 m. 4, 00-252 Warszawa (PESEL: 30020402344); 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Dariusza Kwiatkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 938); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 525/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32093

Dodano: 2018-07-20 11:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tejura Irena Romualda w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32093. Tejura Irena Romualda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 699/18, X GUp 525/18. [BMSiG-31861/2018] Obwieszczenie Syndyk masy upadłości Ireny Romualdy Tejura obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GU 699/18): 1. ogłosił upadłość Ireny Romualdy Tejura - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Podwale 17 m. 4, 00-252 Warszawa (PESEL: 30020402344); 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Dariusza Kwiatkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 938); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 525/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32093

Dodano: 2018-07-20 11:28:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Watoła Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32094. Watoła Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 183/18, XII GUp 243/18. [BMSiG-31841/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt XII GU 183/18, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Watoły (Watoła) zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 83102215228, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 243/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32094

Dodano: 2018-07-20 11:29:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Watoła Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32094. Watoła Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 183/18, XII GUp 243/18. [BMSiG-31841/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt XII GU 183/18, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Watoły (Watoła) zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 83102215228, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 243/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32094

Dodano: 2018-07-20 11:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Witkowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32095. Witkowski Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 238/18, XI GUp 130/18. [BMSiG-31794/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 238/18, ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Witkowskiego (PESEL: 60091913452), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 130/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32095

Dodano: 2018-07-20 11:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Witkowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32095. Witkowski Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 238/18, XI GUp 130/18. [BMSiG-31794/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 238/18, ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Witkowskiego (PESEL: 60091913452), zam.: Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 130/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32095

Dodano: 2018-07-20 11:30:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zielińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32096. Zielińska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydzial Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, GUp 86/18. [BMSiG-31771/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie V GU 136/18 (GUp 86/18) ogłoszona została upadłość Teresy Zielińskiej, zamieszkałej przy ul. Mikołaja Reja 6/1, 87-100 Toruń, numer PESEL 50090606729, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Urszuli Martenki urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego (nr licencji 713). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32096

Dodano: 2018-07-20 11:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zielińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32096. Zielińska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydzial Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, GUp 86/18. [BMSiG-31771/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie V GU 136/18 (GUp 86/18) ogłoszona została upadłość Teresy Zielińskiej, zamieszkałej przy ul. Mikołaja Reja 6/1, 87-100 Toruń, numer PESEL 50090606729, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Urszuli Martenki urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego (nr licencji 713). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32096

Dodano: 2018-07-20 11:32:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

URETAPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32097. „URETAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sławoszowicach. KRS 0000107221. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 16/15. [BMSiG-31785/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „URETAPOL” Sp. z o. o. w Sławoszowicach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 16/15), ogłasza, że sporządzona została czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 13 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32097

Dodano: 2018-07-20 11:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ELEKTRO-MAGNES Sp. z o.o. Sp. K w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32098. „ELEKTRO-MAGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000374392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2010 r., sygn. akt XI GUp 62/16/F. [BMSiG-31760/2018] Poznań, dnia 29 czerwca 2018 r. Sygn. akt XI GUp 62/16/F Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla „ELEKTRO-MAGNES Spółka z o.o.” Sp.k. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 62/16/F (nr KRS 0000374392), zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32098

Dodano: 2018-07-20 11:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

ZWOLTEX PRODUKCJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32099. „ZWOLTEX PRODUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zduńskiej Woli. KRS 0000399584. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2011 r., sygn. akt XIV GUp 233/17. [BMSiG-31748/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 10.05.2018 r. syndyk masy upadłości „ZWOLTEX Produkcja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Zduńskiej Woli złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła Spółka mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 233/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32099

Dodano: 2018-07-20 11:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jastrzębski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32100. Jastrzębski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 199/17. [BMSiG-31750/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 26 czerwca 2018 r. lista wierzytelności Andrzeja Jastrzębskiego, PESEL 60073112437, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 199/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32100

Dodano: 2018-07-20 11:36:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bieniek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32101. Bieniek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 33/17. [BMSiG-31670/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Bieniek, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 33/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniach 13.02.2018 r., 11.05.2018 r. i 20.06.2018 r. uzupełniające listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32101

Dodano: 2018-07-20 11:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bieńkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32102. Bieńkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 261/17. [BMSiG-31687/2018] Sygn. akt XIV GUp 261/17 Obwieszczenie Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bieńkowskiej, PESEL 60012414145, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32102

Dodano: 2018-07-20 11:37:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cabaj Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32103. Cabaj Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 883/17. [BMSiG-31691/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego Justyny Cabaj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85042805123, sygn. akt X GUp 883/17, została złożona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32103

Dodano: 2018-07-20 11:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

EDUINTEGRATOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32104. EDUINTEGRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000024085. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2001 r., sygn. akt XI GUp 45/15. [BMSiG-31870/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego EDUINTEGRATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000024085), sygnatura akt XI GUp 45/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32104

Dodano: 2018-07-20 11:38:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Głasek-Grzyb Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32105. Głasek-Grzyb Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 26/18 „of”. [BMSiG-31685/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Głasek-Grzyb, sygn. akt VII GUp 26/18 „of”, ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2018 r. syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32105

Dodano: 2018-07-20 11:38:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gwizdała Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32106. Gwizdała Stefan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 98/17. [BMSiG-31665/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefana Gwizdały, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie sygn. akt XV GUp 98/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30.05.2018 r. lista wierzytelności, a w dniu 25.06.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32106

Dodano: 2018-07-20 11:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kała Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32107. Kała Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 77/17. [BMSiG-31828/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 77/17 dotyczącej upadłości Teresy Kały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazała Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32107

Dodano: 2018-07-20 11:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kłosowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32109. Kłosowska Monika. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 1/18/AJ. [BMSiG-31866/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 1/18/AJ dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Kłosowskiej, zam. w Ziemięcinie, informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter) ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32109

Dodano: 2018-07-20 11:41:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kołodziejska-Bednarczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32110. Kołodziejska-Bednarczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 174/17. [BMSiG-31679/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 174/17 dotyczącej upadłości Agnieszki Kołodziejskiej-Bednarczyk, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 24.05.2018 r. III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32110

Dodano: 2018-07-20 11:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuleta Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32111. Kuleta Agata Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 448/17. [BMSiG-31728/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Agaty Katarzyny Kulety - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Oświęcimiu (PESEL: 75041213261) (sygn. akt VIII GUp 448/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 4) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32111

Dodano: 2018-07-20 11:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lampart Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32112. Lampart Izabela. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 324/17. [BMSiG-31770/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izabeli Lampart, zam.: Borek Stary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 324/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32112

Dodano: 2018-07-20 11:42:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32113. Lewandowski Przemysław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 114/17. [BMSiG-31800/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przemysława Lewandowskiego (sygn. V GUp 114/17), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że w dniu 27 kwietnia 2018 roku została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności numer 3, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32113

Dodano: 2018-07-20 11:43:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dam Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32114. Dam Magdalena. Sad Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 75/17. [BMSiG-31844/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Dam osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 75/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32114

Dodano: 2018-07-20 11:43:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Majerski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32115. Majerski Aleksander. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 294/17. [BMSiG-31756/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 294/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Aleksandra Majerskiego, zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32115

Dodano: 2018-07-20 11:43:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Makuca Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32116. Makuca Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 149/17 „of”. [BMSiG-31683/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Makucy, sygn. akt VII GUp 149/17 „of” ogłasza, że syndyk w dniu 21 czerwca 2018 r. (data nadania) złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia głoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32116

Dodano: 2018-07-20 11:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Porębny Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32117. Porębny Jerzy. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 159/17. [BMSiG-31673/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 4 czerwca 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Jerzego Porębnego, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 159/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32117

Dodano: 2018-07-20 11:44:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mnich Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32118. Mnich Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 493/16. [BMSiG-31802/2018] Tomasz Mnich zamieszkały w Kondratowej - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (sygn. akt: X GUp 493/16). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 15 maja 2018 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Mnicha, zamieszkałego w Kondratowej (PESEL: 77110115339) - sygnatura akt X GUp 493/16. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32118

Dodano: 2018-07-20 11:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Normark Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32119. Normark Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 835/17. [BMSiG-31689/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do Łukasza Normarka, PESEL 80042400859, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 835/17, została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32119

Dodano: 2018-07-20 11:44:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32120. Nowak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 35/17/AJ. [BMSiG-31867/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 35/17/AJ dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Nowak, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk w dniu 15 września 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32120

Dodano: 2018-07-20 11:45:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Opaska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32121. Opaska Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 147/17. [BMSiG-31811/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Opaski, PESEL: 62100907780, zamieszkałej w Golince, sygnatura akt XI GUp 147/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32121

Dodano: 2018-07-20 11:45:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pastuszek Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32122. Pastuszek Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 50/18 „of”. [BMSiG-31686/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Pastuszka, sygn. akt VII GUp 50/18 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 26 czerwca 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32122

Dodano: 2018-07-20 11:45:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pimstal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32123. PIMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Piasecznie. KRS 0000361900. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2010 r., sygn. akt X GUp 158/15. [BMSiG-31694/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.1 Prawa upadłościowego i naprawczego została sporządzona i złożona do akt sprawy pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pimstal Sp. z o.o. (sygn. akt X GUp 158/15). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32123

Dodano: 2018-07-20 11:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przybyszewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32124. Przybyszewska Alicja. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 68/18 of. [BMSiG-31778/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alicji Przybyszewskiej, numer PESEL 37070104967, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 68/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-15, Zw 1-15), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 28 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32124

Dodano: 2018-07-20 11:46:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sierak Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32125. Sierak Waldemar. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 160/17. [BMSiG-31784/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Waldemara Sieraka, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 160/17) przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32125

Dodano: 2018-07-20 11:46:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Soryl (Zdrojewska) Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32126. Soryl Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/17. [BMSiG-31780/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izabeli Soryl (poprzednio Zdrojewska), sygn. V GUp 47/17, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2018 roku została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności numer 1, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32126

Dodano: 2018-07-20 11:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Łodej Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32127. Łodej Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/18. [BMSiG-31731/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 21 maja 2018 r. lista wierzytelności Stanisława Łodeja, PESEL 53040814393, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 40/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32127

Dodano: 2018-07-20 11:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

CTB SYSTEM Mirosław Szabelski w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32128. Szabelski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Szabelski CTB System w Koninie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 162/16. [BMSiG-31801/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 162/16, dot. upadłości Mirosława Szabelskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Szabelski CTB System w Koninie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi II i III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na II i III uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32128

Dodano: 2018-07-20 11:47:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafrański Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32129. Szafrański Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 122/17 Ap 1. [BMSiG-31862/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Szafrańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 21 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do Sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 122/17 Ap 1. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32129

Dodano: 2018-07-20 11:48:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32130. Szczubełek Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek w Starogardzie Gdańskim. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 101/17. [BMSiG-31698/2018] Tadeusz Szczubełek przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, NIP: 592-020-09-70, REGON: 190265484. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Szczubełek, numer PESEL 52091911912, zamieszkałego w Starogardzie Gdańskim, ul. Generała Kleeberga 72, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, sygn. akt VI GUp 101/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka masy upadłości pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności (z dnia 19 czerwca 2018 r.) w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Szczubełek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz o możliwości przeglądania listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności oraz sprzeciwu co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32130

Dodano: 2018-07-20 11:48:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Winnicki Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32131. Winnicki Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 25/18 of. [BMSiG-31754/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Winnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: Jarnołtów 81/1, 48-385 Otmuchów (PESEL 59101205030), sygn. akt V GUp 25/18 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi podstawową listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32131

Dodano: 2018-07-20 11:49:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojtas Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32132. Wojtas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 289/17. [BMSiG-31789/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marka Wojtasa, zam.: Komorów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 289/17), przekazał główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32132

Dodano: 2018-07-20 11:49:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wrona Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32133. Wrona Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 85/17. [BMSiG-31769/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 25 czerwca 2018 r. ostateczny plan podziału kat. II funduszy masy upadłości Agnieszki Wrony, PESEL 81071108765, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 85/17. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32133

Dodano: 2018-07-20 11:49:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kalwasińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32134. Kalwasińska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 528/16. [BMSiG-31799/2018] Joanna Kalwasińska zamieszkała w Legionowie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 528/16). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Joanny Kalwasińskiej, zam. w Legionowie (PESEL: 73070305922), o sygnaturze X GUp 528/16. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32134

Dodano: 2018-07-20 11:50:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Mikrut Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32135. Mikrut Ryszard. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 152/17 „of”. [BMSiG-31680/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszarda Mikruta, sygn. akt VII GUp 152/17 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32135

Dodano: 2018-07-20 11:50:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podsiadło Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32136. Podsiadło Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 84/16. [BMSiG-31795/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 84/16, dotyczącej upadłości Jacka Podsiadło, Syndyk Masy Upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. Kustronia 4. Do sporządzonego ostatecznego planu podziału można wnosić zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32136

Dodano: 2018-07-20 11:50:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Buczek Seweryn wspólnik spółki cywilnej PROFI CONSTRUCTION s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32137. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą PROFI CONSTRUCTION s.c. w upadłości likwidacyjnej w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/16. [BMSiG-31682/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Seweryna Buczka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik Spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GUp 46/16) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 205, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32137

Dodano: 2018-07-20 11:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wrona Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32138. Wrona Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 86/17. [BMSiG-31772/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 25 czerwca 2018 r. ostateczny plan podziału kat. II funduszy masy upadłości Waldemara Wrony, PESEL 49061005474, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 86/17. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32138

Dodano: 2018-07-20 11:52:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawiasa Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32139. Zawiasa Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 574/16. [BMSiG-31797/2018] Urszula Zawiasa zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 574/16). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Zawiasa, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 60091001461). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32139

Dodano: 2018-07-20 11:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych "Wodkan" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32140. POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-HYDROTECHNICZNYCH „WODKAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000039678. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r., sygn. akt XI GUp 39/16. [BMSiG-31818/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt XI GUp 39/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych „WODKAN” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Poznań (numer KRS 0000039678), obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32140

Dodano: 2018-07-20 21:05:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Urbaniak Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 32142. Urbaniak Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 32/18. [BMSiG-31695/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Urbaniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 29 maja 2018 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 32/18. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 32/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32142

Dodano: 2018-07-20 21:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błachnio Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32143. Błachnio Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 516/16. [BMSiG-31837/2018] Syndyk masy upadłości Grażyna Błachnio ogłasza: 1. Przetargi (aukcję) na sprzedaż: lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,38 m2 przy ul. Malborskiej 16C w Warszawie, cena wywoławcza wynosi 232.500 zł wadium wynosi 31.000 zł. Oferty należy składać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 516/16, w terminie do dnia 3.08.2018 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2018 r. w gmachu Sądu, sala120, o godz. 845. Szczegółowe warunki przetargu, opis i oszacowanie rzeczoznawcy do wglądu w sekretariacie Sądu i na stronie upadłościowej sądu upadłościowego - www. upadlosci-warszawa.pl lub w biurze syndyka, kontakt: w.koziol@wp.pl. 2. Sprzedaż z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 37.000 zł działkę (nieruchomość gruntowa zabudowana) o numerze ewidencyjnym gruntu: nr 1129 o powierzchni 783 m2 , położoną w Sokołowie Podlaskim, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SI1P/00037349/4. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, drewnianym o powierzchni użytkowej ok. 40 m2 . Opis i oszacowanie rzeczoznawcy do wglądu w biurze syndyka, kontakt: w.koziol@wp.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32143

Dodano: 2018-07-20 21:07:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chojnacka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 32144. Chojnacka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 211/18. [BMSiG-31725/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jolanty Chojnackiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 64080200585) (sygn. akt VIII GUp 211/18), w trybie art. 319 Prawa upadłościowego ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ukończony opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32144

Dodano: 2018-07-20 21:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Górna Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 32146. Górna Violetta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 99/18 of. [BMSiG-31859/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości Violetty Górnej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Wrocławska 47a, 49-200 Grodków, PESEL 72031401961 (V GUp 99/18 of), sporządził i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości położonej w Grodkowie przy ul. Wrocławska 47A (KW OP1N/00078482/3). Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego - Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Opolu, ul. Ozimska 60A. Jednocześnie poucza się uczestników postępowania o możliwości wniesienia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32146

Dodano: 2018-07-20 21:08:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dusza-Kumor Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 32148. Dusza-Kumor Justyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/17. [BMSiG-31702/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza: I. oddalić wniosek upadłego Justyny Dusza-Kumor o umorzenie jej niewykonanych zobowiązań pieniężnych bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 5.091,21 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) obciążyć upadłego Justynę Dusza-Kumor; III. ustalić, że upadły Justyna Dusza-Kumor będzie spłacała na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego, po 141,42 zł (sto czterdzieści jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) miesięcznie, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; IV. ustalić, że wierzyciel upadłego Justyny Dusza-Kumor jest Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach co do kwoty 169.008,94 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze); V. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Justyny Dusza- -Kumor w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca wierzytelność pieniężną wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w ratach po 200,00 zł (dwieście złotych) miesięcznie; VI. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Justynę Dusza-Kumor zobowiązań wobec wierzyciela wymienionego w punkcie IV postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 29 maja 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności i umorzeniu w toku postępowania upadłościowego zostaną w pozostałej części umorzone. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32148

Dodano: 2018-07-20 21:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szewczyk Lena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32149. Szewczyk Lena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/17. [BMSiG-31788/2018] Syndyk masy upadłości Leny Szewczyk, sygn. akt V GUp 37/17, oraz Igora Szewczyka, sygn. akt GUp 45/17, w postępowaniu upadłościowym, obwieszcza o przetargu nieograniczonym, w którym na sprzedaż jest 6/8 udziałów, w tym 1/8 udziałów należących do Igora Szewczyka (GUp 45/17) oraz 5/8 udziałów należących do Leny Szewczyk (GUp 37/17) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 74,7 m2 położonym w budynku w Kielcach przy ulicy Massalskiego 18, znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Lokal mieszkalny nie ma urządzonej księgi wieczystej. Przedmiotem przetargu jest: 1. sprzedaż 6/8 udziałów należących do Leny Szewczyk - 5/8 oraz Igora Szewczyka 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni użytkowej 74,7 m2 , położonym w budynku w Kielcach przy ulicy Massalskiego 18, znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 37/17 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, oraz w Biurze syndyka w Kielcach (25-311) przy ulicy św. Leonarda 1/8, 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu (6/8 udziałów) wynosi 193 500 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) brutto, wartość jednego udziału wynosi 32 250 zł. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17.08.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. 5. Wymagane wadium w wysokości 19 350 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy upadłości w Credit Agricole SA. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu w Kielcach dnia 22 sierpnia 2018 r., o godzinie 930, w Sali 25. 7. Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Kielcach Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz w Biurze syndyka w godzinach od 9 do 16, tel. (41) 343-43-45, adres e-mail: klucka@tlen.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32149

Dodano: 2018-07-20 21:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rafalska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32150. Rafalska Lidia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-31744/2018] Syndyk masy upadłości Lidii Rafalskiej w postępowaniu upadłościowym - sygn. akt V GUp 25/18, obwieszcza o konkursie ofert, w którym na sprzedaż są udziały w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Mirzec, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie, dla których Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgi wieczyste, w tym: 1. 1/4 udziału w działkach ewidencyjnych 2642, 2643 obręb Mirzec II - zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne o powierzchni 0,12 (łączna powierzchnia działek 0,48 ha), KW nr KI1H/00027057/2, 1/2 udziału w działkach 69/3, 69/4, obręb Mirzec I - użytki rolne niezagospodarowane o powierzchni 0,43 ha (łączna powierzchnia działek - 0,86 ha), nr KW KI1H/00051455/9, 1/2 udziału w działkach 835 i 836 obręb Jagodne - zabudowa zagrodowa i użytki rolne niezagospodarowane o powierzchni 1,10 ha (łączna powierzchnia dziełek - 2,20 ha), nr KW KI1H/00053340/4. 2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert określonego w punkcie 1 wynosi 43.250 zł (słownie czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). 3. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 25/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, oraz w Biurze syndyka w Kielcach (25-311) przy ulicy Św. Leonarda 1/8. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. 5. Wymagane wadium w wysokości 4.325 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy upadłości w Credit Agricole SA. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach dnia 19 wrzesień 2018 r., o godzinie 1245, w sali 25. 7. Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz w Biurze syndyka, w godzinach od 900 do 1600, tel. (41) 343-43-45, adres email: klucka@ tlen.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32150

Dodano: 2018-07-20 21:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Markowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 32158. Markowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-31827/2018] Niniejszym obwieszcza się, iż postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie V GUp 56/17 Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył powstałe przed dniem 4 kwietnia 2017 r. zobowiązania upadłego Stanisława Markowskiego PESEL 52121511934, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążył Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32158

Dodano: 2018-07-20 21:57:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Turkuła Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Inne

Poz. 32159. Turkuła Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 156/16. [BMSiG-31762/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje że postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 156/16 w postępowaniu upadłościowym Danuty Turkuła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatwierdził dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej na zakup prawa własności nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu położonego w Gdyni przy ul. Porazińskiej 12C/3, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1 Y/00078130/5 wraz ze związanym z nim udziałem w prawie własności 83/10000 w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1 Y/00070394/7, za cenę 161 000,00 zł. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32159

Dodano: 2018-07-20 21:58:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Urbaniak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 32160. Urbaniak Urszula. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 33/18. [BMSiG-31726/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Urbaniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w dniu 29 maja 2018 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 33/18. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 33/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32160

Dodano: 2018-07-20 21:59:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Grzegorz"

2018-07-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32217. Brodowicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 9/18, VII GRp 4/18. [BMSiG-31684/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r.: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Grzegorza Brodowicza, numer PESEL 68102401598, zam.: Świdwinek 41, 78-300 Świdwin; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka; 3. powołał nadzorcę sądowego w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt VII GRp 4/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce stałego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32217

Dodano: 2018-07-20 22:06:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Grzegorz"

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32217. Brodowicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 9/18, VII GRp 4/18. [BMSiG-31684/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r.: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Grzegorza Brodowicza, numer PESEL 68102401598, zam.: Świdwinek 41, 78-300 Świdwin; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka; 3. powołał nadzorcę sądowego w osobie Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738; 4. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt VII GRp 4/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce stałego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu przyspieszonego postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32217

Dodano: 2018-07-20 22:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

HUMAN DEVICE sp. z o.o.

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32218. HUMAN DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000428883. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VIII GRp 17/17. [BMSiG-31775/2018] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Human Device Sp. z o.o. we Wrocławiu, numer KRS 0000428883 (sygn. akt VIII GRp 17/17), obwieszcza, że nadzorca sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32218

Dodano: 2018-07-20 22:07:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

HYDROBEST Sp. z o.o.

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 32219. HYDROBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000547055. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 marca 2015 r., sygn. akt XII GRp 2/18. [BMSiG-31671/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Hydrobest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS 0000547055, przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt XII GRp 2/18, na dzień 4 września 2018 r., godz. 930, sala nr 4, w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinie przy ulicy Narutowicza 19, celem głosowania nad układem. Nadto Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIl Wydział Gospodarczy, określa, iż głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32219

Dodano: 2018-07-20 22:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2018-07-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32220. Klause Mirosław prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą KLAUSE MIROSŁAW P.H.P.U MIR-BUD w Szczytnikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 38/18/AK, XI GRp 14/18. [BMSiG-31667/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - na zarządzenie Asesora Sądowego Artura Kapłona z dnia 6 lipca 2018 roku - obwieszcza o otwarciu wobec dłużnika Mirosława KLAUSE osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KLAUSE MIROSŁAW P.H.P.U „MIR-BUD” przyspieszonego postępowania układowego oraz poucza, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32220

Dodano: 2018-07-20 22:12:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32221. Lepper Tomasz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn.akt VII GRs 3/18. [BMSiG-31688/2018] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Tomasza Leppera, sygn. akt VII GRs 3/18, ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 r. zarządca złożył spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.), a gdy oświadczenia nie złożył, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie wskazanym wyżej dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom art. 92, 93 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32221

Dodano: 2018-07-20 22:13:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32222. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT-SERWIS Tomasz Sawicki w restrukturyzacji w Uchorowie. Sąd Rejonwy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 9/18. [BMSiG-31853/2018] Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Tomasza Sawickiego prowadzącego działalność pod firmą AT-Serwis Tomasz Sawicki z siedzibą w Uchorowie - sygn. akt XI GRp 9/18, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32222

Dodano: 2018-07-20 22:13:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK