Informacje

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ankor Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10743. ANKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mysłowicach. KRS 0000119978. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2002 r., sygn. akt X GUp 9/13/3. [BMSiG-10067/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 6.03.2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 9/13/3, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Ankor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach (KRS 0000119978). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10743

Dodano: 2017-03-26 14:53:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pietrzak Jolanta wspólnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Chemax s.c. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10744. Pietrzak Jolanta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHEMAX spółka cywilna Jolanta i Krzysztof Pietrzak w upadłości w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 1/13. [BMSiG-10138/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Jolanty Pietrzak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHEMAX spółka cywilna Jolanta i Krzysztof Pietrzak w Lublinie - sygnatura akt IX GUp 1/13. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10744

Dodano: 2017-03-26 14:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Spółdzielnia Inwalidów POMOC - Zakład Pracy Chronionej w Ostrzeszowie w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10745. Spółdzielnia Inwalidów POMOC w Ostrzeszowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/09. [BMSiG-9670/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów POMOC w Ostrzeszowie, NIP 6220006663 - sygn. akt V GUp 5/09, została sporządzona i złożona przez syndyka masy upadłości w dniu 17.02.2017 r. aktualizacja opisu i oszacowania majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. ul. A. Asnyka 56a. 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10745

Dodano: 2017-03-26 14:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kresowiecka-Berdowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10746. Kresowiecka-Berdowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/16 „of”. [BMSiG-10060/2017] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/16 of w sprawie Katarzyny Kresowieckiej- -Berdowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: obwieszcza o ukończeniu opisu i oszacowaniu składników masy upadłości Katarzyny Kresowieckiej-Berdowskiej w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ewentualne zarzuty na opis i oszacowanie należy wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10746

Dodano: 2017-03-26 14:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sylwester Dymianiuk PANORAMA FIRM w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10747. Dymianiuk Sylwester prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Dymianiuk PANORAMA FIRM w Janowie Podlaskim. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 83/16. [BMSiG-10038/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Dymianiuk Panorama Firm w Janowie Podlaskim został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 19 stycznia 2017 roku opis i oszacowanie poszczególnych składników majątku upadłego - Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Dymianiuk PANORAMA FIRM w Janowie Podlaskim, z pouczeniem o możliwości wniesienia do sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie, w terminie tygodnia od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10747

Dodano: 2017-03-26 14:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciechulska Paula w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10748. Ciechulska Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 631/16. [BMSiG-10409/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Pauli Ciechulskiej zamieszkałej Pruszkowie, sygn. akt X GUp 631/16, został ukończony opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności lokalu mieszkalnego o numerze 25, położonego przy ul. Ołówkowej 1A w Pruszkowie, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 43,96 m2 wraz z prawem do korzystania z ogródka oraz miejsca postojowego w garażu podziemnym, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00114012/6. Każdy zainteresowany może oglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza (art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10748

Dodano: 2017-03-26 14:57:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Folga Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10750. Folga Bolesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 20/16 lik „of”. [BMSiG-9999/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Bolesława Folgi (nr PESEL 41081501853) - sygn. akt VI GUp 20/16 lik „of” - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią 93. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10750

Dodano: 2017-03-26 14:59:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10855. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „TERMAL” SPÓŁKA AKCYJNA W LUBINIE w Lubinie. KRS 0000018162. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r., sygn. akt V GRu 1/16. [BMSiG-10159/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal Spółka Akcyjna w Lubinie, nr KRS 0000018162 (sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GRu 1/16), obwieszcza, że nadzorca sądowy sporządził i w dniu 21 grudnia 2016 roku złożył do akt postępowania uzupełniający spis wierzytelności nr 1. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wymogi formalne sprzeciwu określa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10855

Dodano: 2017-03-26 15:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2017-02-14 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10856. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GR 3/17. [BMSiG-10049/2017] Postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Trexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warce, adres: 05-660 Warka, ul. Wiktora Krawczyka 7. Wyznaczono jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego. Wyznaczono jako nadzorcę sądowego Wojciecha Czajkowskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 794. Stwierdzić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszym postępowaniu jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10856

Dodano: 2017-03-26 15:06:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10856. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GR 3/17. [BMSiG-10049/2017] Postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Trexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warce, adres: 05-660 Warka, ul. Wiktora Krawczyka 7. Wyznaczono jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego. Wyznaczono jako nadzorcę sądowego Wojciecha Czajkowskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 794. Stwierdzić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszym postępowaniu jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10856

Dodano: 2017-03-26 15:07:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

PPH BETPOL Marian Kwiatkowski

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10857. Kwiatkowski Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BETPOL w Działdowie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-10026/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Mariana Kwiatkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BETPOL” z siedzibą w Działdowie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 16 lutego 2017 r. został zatwierdzony spis wierzytelności, złożony w dniu 20 października 2016 roku, uzupełnienie spis wierzytelności, złożone w dniu 20 października 2016 r. oraz uzupełnienie spisu wierzytelności złożone w dniu złożone w dniu 2 lutego 2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10857

Dodano: 2017-03-26 15:09:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

DREWEXPOL Sp. z o.o.

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10858. „DREWEXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kleszczelach. KRS 0000085509. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 2/17. [BMSiG-10125/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 21.02.2017 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności w sprawie VIII GRp 2/17 dot. Drewexpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Kleszczelach. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10858

Dodano: 2017-03-26 15:10:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

FITTCO Jurasz i Synowie Sp. J.

2017-01-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10859. „FITTCO” JURASZ I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA w Ustroniu. KRS 0000174673. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2003 r., sygn. akt VI GR 8/16, VI GRp 1/17. [BMSiG-3105/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt VI GR 8/16 otworzył postępowanie układowe dłużnika „FITTCO” Jurasz i Synowie Spółka Jawna z siedzibą w Ustroniu, nr KRS 0000174673, adres: ul. Żwirowa 4, 43-450 Ustroń, pozostawiając zarząd własny dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Renatę Pilch, numer licencji 155. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GRp 1/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10859

Dodano: 2017-03-26 15:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

FITTCO Jurasz i Synowie Sp. J.

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10859. „FITTCO” JURASZ I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA w Ustroniu. KRS 0000174673. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2003 r., sygn. akt VI GR 8/16, VI GRp 1/17. [BMSiG-3105/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt VI GR 8/16 otworzył postępowanie układowe dłużnika „FITTCO” Jurasz i Synowie Spółka Jawna z siedzibą w Ustroniu, nr KRS 0000174673, adres: ul. Żwirowa 4, 43-450 Ustroń, pozostawiając zarząd własny dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Renatę Pilch, numer licencji 155. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GRp 1/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10859

Dodano: 2017-03-26 15:16:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MASTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-02-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10675. „MASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000163658. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt XII GUp 25/17. [BMSiG-10238/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 roku ogłoszono upadłość dłużnika Masta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Miedwiańska 6, 70-845 Szczecin, nr KRS 0000163658 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 25/17. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej, wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, nr licencji 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadło- ści zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst. jedn. Dz.U.2015, poz. 233). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10675

Dodano: 2017-03-26 15:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MASTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10675. „MASTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000163658. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2003 r., sygn. akt XII GUp 25/17. [BMSiG-10238/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 roku ogłoszono upadłość dłużnika Masta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Miedwiańska 6, 70-845 Szczecin, nr KRS 0000163658 i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 25/17. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej, wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, nr licencji 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadło- ści zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst. jedn. Dz.U.2015, poz. 233). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10675

Dodano: 2017-03-26 15:20:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GREEN OPERATOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10677. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt X GU 1904/16, X GUp 188/17. [BMSiG-10234/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1904/16) ogłosił upadłość Green Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-761) przy ul. Cypryjskiej 2G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497630. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 188/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10677

Dodano: 2017-03-26 15:24:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GREEN OPERATOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10677. GREEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000497630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2014 r., sygn. akt X GU 1904/16, X GUp 188/17. [BMSiG-10234/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1904/16) ogłosił upadłość Green Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-761) przy ul. Cypryjskiej 2G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497630. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 188/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10677

Dodano: 2017-03-26 15:24:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Maria Chodacka wspólnik J.G.J. Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka s.c. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10689. Chodacka Maria prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółki cywilnej Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 383/16, IX GUp 21/17. [BMSiG-10112/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r., wydanym w sprawie IX GU 383/16, ogłosił upadłość Marii Chodackiej prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółka cywilna Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie, Olesin 32, 24-170 Kurów, numer PESEL 56081410227. Uznać postępowanie upadłościowe Marii Chodackiej prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółka cywilna Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.); Na Sędziego komisarza wyznaczył, Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanne Koryl-Oleszko, zastępcy sędziego komisarza wyznaczył, Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Monikę Wysmulską, zaś na syndyka masy upadłości Pawła Choinę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 21/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10689

Dodano: 2017-03-26 15:32:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Maria Chodacka wspólnik J.G.J. Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka s.c. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10689. Chodacka Maria prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółki cywilnej Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 383/16, IX GUp 21/17. [BMSiG-10112/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r., wydanym w sprawie IX GU 383/16, ogłosił upadłość Marii Chodackiej prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółka cywilna Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie, Olesin 32, 24-170 Kurów, numer PESEL 56081410227. Uznać postępowanie upadłościowe Marii Chodackiej prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej „J.G.J.” spółka cywilna Jerzy Kowalczyk, Maria Chodacka w Kurowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z dnia 30 czerwca 2000 r.); Na Sędziego komisarza wyznaczył, Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanne Koryl-Oleszko, zastępcy sędziego komisarza wyznaczył, Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Monikę Wysmulską, zaś na syndyka masy upadłości Pawła Choinę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 21/17. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10689

Dodano: 2017-03-26 15:32:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szydłowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10693. Szydłowski Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 322/16. [BMSiG-10074/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 322/16 ogłoszono upadłość dłużnika Marka Szydłowskiego, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, posiadającego numer PESEL 82062505994, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10693

Dodano: 2017-03-26 15:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szydłowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10693. Szydłowski Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 322/16. [BMSiG-10074/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 322/16 ogłoszono upadłość dłużnika Marka Szydłowskiego, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, posiadającego numer PESEL 82062505994, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 59/2017 (5196) z dnia 24 marca 2017 r. → Pozycja 10693

Dodano: 2017-03-27 15:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

AKORD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10922. AKORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000067989. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2001 r., sygn. akt VIII GUp 234/16. [BMSiG-10279/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AKORD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Krakowie (sygn akt VIII GUp 234/16) ogłasza, że pismem z dnia 16 lutego 2017 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 p.u., w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10922

Dodano: 2017-03-27 20:40:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Barczak Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10923. Barczak Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 69/16. [BMSiG-10365/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 69/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Barczak, PESEL 54021221166, zam. w Gliwicach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile uzupełniająca lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10923

Dodano: 2017-03-27 20:41:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Haftowski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10924. Haftowski Bernard. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/15. [BMSiG-10324/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bernarda Haftowskiego - sygn. akt V GUp 29/15 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10924

Dodano: 2017-03-27 20:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Franecki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10925. Franecki Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 92/16. [BMSiG-10327/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 92/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Franeckiego, zam. w Zabrzu, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 25.11.2016 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10925

Dodano: 2017-03-27 20:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Franecki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10926. Franecki Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 92/16. [BMSiG-10329/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2017 r. sprawie o sygn. akt XII GUp 92/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Franeckiego, zam. w Zabrzu, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10926

Dodano: 2017-03-27 20:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czupik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10927. Czupik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 84/16. [BMSiG-10370/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 84/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Czupik, PESEL 64011604749, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10927

Dodano: 2017-03-27 20:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Drozd Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10928. Drozd Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/16. [BMSiG-10254/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Drozd, nr ewidencyjny PESEL 53091804721, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Kolbuszowa Górna 481, 36-100 Kolbuszowa, sygn. akt V GUp 134/16. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10928

Dodano: 2017-03-27 20:43:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ewiak Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10929. Ewiak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 603/16. [BMSiG-10210/2017] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Ewiaka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 603/16) Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10929

Dodano: 2017-03-27 20:44:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10930. Borowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 469/16. [BMSiG-10318/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Borowskiej (sygn. akt X GUp 469/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10930

Dodano: 2017-03-27 20:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gessner Rafał w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10931. Gessner Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 388/16. [BMSiG-10401/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Gessnera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 388/16), została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10931

Dodano: 2017-03-27 20:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gołub Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10932. Gołub Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 117/16. [BMSiG-10098/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Gołuba (PESEL 67080811377), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 117/16), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 14 grudnia 2016 r., skorygowana 22 lutego 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10932

Dodano: 2017-03-27 20:47:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochala Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10933. Grochala Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 709/16. [BMSiG-10422/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 8 marca 2017 roku lista wierzytelności Piotra Grochala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 709/16). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10933

Dodano: 2017-03-27 20:47:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jakubowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10934. Jakubowska Barbara. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 124/16 „of”. [BMSiG-10387/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Jakubowskiej, sygn. akt VII GUp 124/16 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 10 marca 2017 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10934

Dodano: 2017-03-27 20:48:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Knapiński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10935. Knapiński Leszek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/16. [BMSiG-10276/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Knapińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 78/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10935

Dodano: 2017-03-27 20:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kwaśniewski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10936. Kwaśniewski Jerzy. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 99/16. [BMSiG-10312/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kwaśniewskiego osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 99/16) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10936

Dodano: 2017-03-27 20:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Macura Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10937. Macura Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 79/16 „of”. [BMSiG-10246/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Ewy Macura (PESEL 68102710621), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 79/16 „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10937

Dodano: 2017-03-27 20:49:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10938. Urbańska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/16. [BMSiG-10316/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/16 dotyczącej upadłości Anny Urbańskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi - I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie S.R. w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10938

Dodano: 2017-03-27 20:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10939. Urbańska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/16. [BMSiG-10320/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/16, dotyczącej upadłości Anny Urbańskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie S.R. w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10939

Dodano: 2017-03-27 20:50:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Okulski Artur w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10940. Okulski Artur. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 8/16. [BMSiG-10243/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 8/16 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Artura Okulskiego, nr PESEL 69021501615, zamieszkałej w Pile, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10940

Dodano: 2017-03-27 20:51:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Narloch Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10941. Narloch Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 5/17. [BMSiG-10311/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Narloch nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 5/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 15 marca 2017 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10941

Dodano: 2017-03-27 20:51:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pacek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10942. Pacek Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 185/16. [BMSiG-10201/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Packa, zam. w Kro- śnie, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 185/16 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 185/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10942

Dodano: 2017-03-27 20:52:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Polnisiak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10943. Polnisiak Bogusława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 96/16/4. [BMSiG-10372/2017] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 9.03.2017 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Polnisiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Koszalińska 30/2, numer PESEL 64060303286, sygn. akt X GUp 96/16/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10943

Dodano: 2017-03-27 20:53:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pazera Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10944. Pazera Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 110/16/3. [BMSiG-10378/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 110/16/3 dotyczącej dłużnika Ryszarda Pazery zamieszkałego w Sosnowcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę główną wierzytelności oraz I uzupełniającą listę. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10944

Dodano: 2017-03-27 20:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedpełska-Mordes Ewa Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10945. Przedpełska-Mordes Ewa Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 568/16. [BMSiG-10449/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Marii Przedpełskiej-Mordes, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 568/16) 22 lutego 2017 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a 20 marca 2017 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Sprzeciwy do listy wierzytelności można składać w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10945

Dodano: 2017-03-27 20:54:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stasz Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10946. Stasz Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 73/16. [BMSiG-10374/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 (2) ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 27 lutego 2017 roku lista wierzytelności Roberta Stasz, nr PESEL 67060602614 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 73/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10946

Dodano: 2017-03-27 20:54:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Tyborowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10947. Tyborowska Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 32/16. [BMSiG-10259/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Ewy Tyborowskiej w upadłości, zam. Kędzierzyn-Koźle (47-224), ul. Zielona 14Ł/15, pod sygn. akt V GUp 32/16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sekcja Upadłościowa w Opolu, 45-368, ul. Ozimska 60a, tel. 77-5415477 i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10947

Dodano: 2017-03-27 20:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wilma Marcela w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10948. Wilma Marcela. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 54/16. [BMSiG-10404/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 54/16, obejmującym likwidację majątku Marceli Wilma osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10948

Dodano: 2017-03-27 20:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Włodarz Jolanta Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10949. Włodarz Jolanta Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 541/16. [BMSiG-10277/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Małgorzaty Włodarz (sygn. akt X GUp 541/16), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Izabelinie przy ul. Kościuszki 26, (numer PESEL 56082111028), zawiadamia, iż Syndyk sporządził i przedłożył do akt postępowania pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10949

Dodano: 2017-03-27 20:56:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zajączkowski Damian w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10950. Zajączkowski Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 73/16. [BMSiG-10419/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 73/16 dotyczącej upadłości Damiana Zajączkowskiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10950

Dodano: 2017-03-27 20:56:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

EQUUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10951. EQUUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000272098. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2007 r., sygn. akt X GUp 41/10/1. [BMSiG-10357/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika EQUUS Spółka Akcyjna w Upadłości Likwidacyjnej w Katowicach - sygn. akt X GUp 41/10/1 - podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 15 marca 2017 r. ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości obejmujący wierzycieli uznanych w kategorii IV zaspokojenia. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10951

Dodano: 2017-03-27 21:00:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

FERCON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10952. FERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jaroszewie. KRS 0000272780. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2007 r., sygn. akt XV GUp 8/15. [BMSiG-10358/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Fercon Sp. z o.o. w Jaroszewie w upadłości likwidacyjnej w sprawie o sygn. akt XV GUp 8/15 informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10952

Dodano: 2017-03-27 21:00:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

PHU Perfekt Joanna Małoszyc w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10953. Małoszyc Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERFEKT Joanna Małoszyc w upadłości likwidacyjnej w Starych Bielicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 30/13. [BMSiG-10241/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Małoszyc, sygn. akt VII GUp 30/13, zawiadamia, że syndyk sporządził uzupełnienie ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości. Uzupełnienie planu podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34 i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10953

Dodano: 2017-03-27 21:01:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10954. Górecki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 371/15. [BMSiG-10221/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Góreckiego (PESEL 45051902475), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 371/15, został sporządzony przez syndyka i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 20 lutego 2017 r. ostateczny plan podziału, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10954

Dodano: 2017-03-27 21:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mikoszek Krzysztof Stefan w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10955. Mikoszek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 51/15. [BMSiG-10448/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Mikoszek, PESEL 56122604174, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, ul. Kempnego 2a/14, 41-711 Ruda Śląska, sygn. akt XII GUp 51/15, został sporządzony przez syndyka i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy w Gliwicach. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10955

Dodano: 2017-03-27 21:02:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wietrzykowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 10956. Wietrzykowski Kamil. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 71/16. [BMSiG-10300/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Wietrzykowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XV GUp 71/16 informuje, że został sporządzony i przedłożony do akt sprawy w dniu 7.03.2017 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10956

Dodano: 2017-03-27 21:03:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szadzek Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10957. Szadzek Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 134/16 „of”. [BMSiG-10139/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt VII GUp 134/16 „of”, umorzył postępowanie upadłościowe Anny Szadzek z Koszalina. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10957

Dodano: 2017-03-27 21:04:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

POL-FRET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10958. „POL-FRET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000131201. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2002 r., sygn. akt XIV GUp 20/11. [BMSiG-10384/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt XIV GUp 20/11 w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku POL-FRET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zostało stwierdzone zakończenie postępowania upadłościowego. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie złożone w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tut. Sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10958

Dodano: 2017-03-27 21:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Olimp Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10959. OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pułtusku. KRS 0000277166. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2007 r., sygn. akt V GUp 7/13. [BMSiG-10219/2017] Na podstawie art. 368 Prawa upadłościowego i naprawczego Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Ostrołęce, postanowieniem z dnia 9.03.2017 r., sygn. akt V GUp 7/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego OLIMP sp. z o.o. w Pułtusku (KRS 0000277166). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10959

Dodano: 2017-03-27 21:05:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fine Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10960. FINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pruszkowie. KRS 0000357464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 2010 r., sygn. akt X GUp 81/14 [BMSiG-10411/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 81/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Fine Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pruszkowie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10960

Dodano: 2017-03-27 21:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Cirius Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10961. CIRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000062198. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-10205/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, informuje, iż na mocy postanowienia z dnia 13 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 1/14, stwierdzone zostało ukończenie postępowania upadłościowego spółki „CIRIUS” spółki z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15. Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10961

Dodano: 2017-03-27 21:07:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

WIKTORIA HOUSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10964. „WIKTORIA HOUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000268779. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2006 r., sygn. akt V GUp 85/16. [BMSiG-10321/2017] Syndyk Wiktoria House Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 37, KRS 0000268779, informuje, że w dniu 7 marca i 10 marca 2017 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie o poniżej zacytowanej treści: Syndyk Spółki Wiktoria House Sp. z o.o. w upadłości w Opolu zaprasza do składania ofert na nabycie wskazanych poniżej lokali mieszkalnych w drodze otwartego, nieograniczonego konkursu pisemnych ofert. Przedmiotem sprzedaży jest: 1.Lokal mieszkalny, niewyodrębniony z KW Nr OP1O/00117831/2, położony w Opolu przy ul. Katowickiej 39D/2, parter, 2 pokoje, balkon, o łącznej powierzchni 67,97 m2 , udział w nieruchomości wspólnej 85/10000, cena wywoławcza 284.507,00 zł; 2. Lokal mieszkalny, niewyodrębniony z KW Nr OP1O/00117831/2, położony w Opolu przy ul. Katowickiej 39F/18, IV piętro, 3 pokoje, balkon, o łącznej powierzchni 73,79 m2 , budynek wyposażony jest w windę, udział w nieruchomości wspólnej 93/10000; cena wywoławcza 308.868,00 zł; 3. Lokal mieszkalny, niewyodrębniony z KW Nr OP1O/00117831/2, położony w Opolu przy ul. Katowickiej 39B/24, V piętro, 4 pokoje z ogrodem zimowym, pomieszczenia przynależne: piwnica, jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym Nr 70, powierzchnia mieszkania 136,46 m2 , budynek wyposażony jest w windę, udział w nieruchomości wspólnej 174/10000, cena wywoławcza 516.851,00 zł; 4. Lokal mieszkalny, założona księga wieczysta OP1O/00140085/7, położony w Opolu przy ul. Katowickiej 39C/6, I piętro, 4 pokoje, balkon do wyłącznego korzystania, o łącznej powierzchni 93,20 m2 , jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym Nr 80, udział w nieruchomości wspólnej 117/10000, cena wywoławcza 392.990,00 zł. Budynek Nr 39 przy ul. Katowickiej został wzniesiony w latach 2007-2009 wg nowych technologii, dla budynku wydano świadectwo charakterystyki energetycznej, sześć kondygnacji nadziemnych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, jedna podziemna z miejscami parkingowymi; budynek wyposażony jest w media, wod.-kan., energię elektryczną, centralne ogrzewanie; winda osobowa. Oferowane lokale mieszkalne są w stanie deweloperskim. Budynek znajduje się w śródmiejskiej strefie miasta, w osiedlu typu zamkniętego, ogrodzonego i strzeżonego, wyposażonego w drogi wewnętrzne, parkingi, plac zabaw. Tryb postępowania. 1. Bliższe informacje o oferowanych lokalach mieszkalnych uzyskać można w Biurze Syndyka Wiktoria House Sp z o.o. w upadłości, w Opolu, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18; oględziny możliwe po telefonicznym uzgodnieniu terminu; Biuro tel: 601 461 377, email: syndyk@burzminski.pl; 2. Termin składania pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach, upływa w dniu 31 marca 2017 r., do godziny 1100 w Biurze Syndyka w Opolu, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18; otwarcie ofert w tym dniu o godzinie 1200. Wybór oferty podlega zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. Zawiadomienie o zatwierdzeniu wybranej oferty nastąpi w dniu 31 marca 2017 r., o godz. 1500, w Biurze syndyka, wskazany też zostanie termin zawarcia umowy sprzedaży, nie krótszy niż 30 dni. 3. Podane wyżej ceny są cenami netto, do których doliczony będzie podatek VAT. 4. W zakresie wyżej wskazanych lokali preferowane będą oferty całościowe, na wszystkie lokale, kryterium oceny ofert co do całości oferowanych przedmiotów jest cena, równa co najmniej cenie wywoławczej. 5. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłaty wadium, wadium wynosi 30.000,00 zł za każdy lokal, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, a w razie niewybrania oferty, będzie niezwłocznie zwrócone, wadium należy wpłacić na rachunek Wiktoria House Sp z o.o. w upadłości w Opolu w banku PKO Nr 87 1020 3668 0000 5102 0456 3757, wpłata wadium jest warunkiem uznania oferty za ważną. 6. Syndyk zastrzega możliwość uznania, że przetarg nie dał rezultatu na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn, a w przypadku zbieżności ofert, możliwość drugiego etapu, ustnego bądź pisemnego, a to w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10964

Dodano: 2017-03-27 21:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Aleksandrowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10965. Aleksandrowicz Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 687/16. [BMSiG-10453/2017] Syndyk masy upadłości Ewy Aleksandrowicz, zamieszkałej w Warszawie, sprzeda działki gruntu: nr ewid. 67/3 (nieruchomość rolna zabudowana) o pow. 7451 m2 oraz nr ewid. 86/3 (zurbanizowane tereny niezabudowane na lasach) o pow. 1220 m2 położonych we wsi Janówek, gmina Sztabin, powiat Augustów, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1A/00023226/3. Cena wywoławcza: 133.000,00 zł netto. Oferty należy składać do dnia 11.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2017 r. Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka przy ul. Działkowej 2 w Warszawie oraz w aktach sprawy X GUp 687/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Szczegółowe informacje: tel. (22) 868-02-55. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10965

Dodano: 2017-03-27 21:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Aleksandrowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10966. Aleksandrowicz Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 687/16. [BMSiG-10460/2017] Syndyk masy upadłości Ewy Aleksandrowicz, zamieszkałej w Warszawie, sprzeda własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Conrada 21 m. 23 w Warszawie, o powierzchni 56,8 m². Cena wywoławcza: 298 000,00 zł netto. Oferty należy składać do dnia 11.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2017 r. Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka przy ul. Działkowej 2 w Warszawie oraz w aktach sprawy X GUp 687/16 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Szczegółowe informacje: tel. (22) 868-02-55. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10966

Dodano: 2017-03-27 21:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bańkowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10967. Bańkowski Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 700/16. [BMSiG-10408/2017] Syndyk masy upadłości Wojciecha Bańkowskiego w upadłości zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przysługującemu upadłemu prawa własności do lokalu mieszkalnego o numerze 25, o powierzchni użytkowej 31,96 m2 , znajdującego się w budynku wielolokalowym, dwuklatkowym, czterokondygnacyjnym przy ul. Wesołej 4 w Mińsku Mazowieckim, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00101652/8 (zwanego dalej także „Nieruchomością”), wraz z wyposażeniem znajdującym się w lokalu. Z prawem własności lokalu związane jest pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni użytkowej 1,83 m2 - oraz udział w nieruchomości wspólnej w 3379/191275 części, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Operaty szacunkowe dotyczące wyceny Nieruchomości i jej wyposażenia oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55). Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 700/16, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe. Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotowej Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. Cena wywoławcza: 107.000,00 zł (sto siedem tysięcy złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 8 maja 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 700/16” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). Oferta zakupu powinna zawierać: 1. oznaczenie przedmiotu przetargu; 2. dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta oraz numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem; 3. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie; 4. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); 5. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów oferenta na nabycie Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, które to potwierdzają); 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu; 7. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, opłat i podatków związanych z nabyciem Nieruchomości oraz zawarciem umowy sprzedaży; 8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej Nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; 9. oświadczenie oferenta, że w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty, złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży; 10. dowód wpłaty wadium. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości: Wojciech Bańkowski w upadłości ul. Korkowa 112 04-549 Warszawa Bank Zachodni WBK S.A. 53 1090 2590 0000 0001 3358 0944 W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”. Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 8 maja 2017 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 1045. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i oferentów. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny). Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10967

Dodano: 2017-03-27 21:10:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Complex Bud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10969. COMPLEX BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000215536. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2004 r., sygn. akt X GUp 51/15. [BMSiG-10099/2017] Syndyk COMPLEX BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt X GUp 51/15) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa COMPLEX BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie. Przedmiotem przetargu-aukcji jest przedsiębiorstwo COMPLEX BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, w skład którego wchodzą: a. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Kobryńskiej 28A, o powierzchni 2 149 m², obejmującej działki nr 52/1 i 53 z obrębu 1303, 3-13-03; dla któ- rej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA6M/00088387/5, b. ruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1; z wyłączeniem należności oraz środków pieniężnych (w kasie oraz na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa). Cena wywoławcza wynosi 1 950 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) brutto. Przedsiębiorstwo COMPLEX BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie jest przedmiotem umowy dzierżawy. Zgodnie z zapisem art. 316 ust. 2 puin oraz § 3 ust. 2 i § 9 Umowy dzierżawy, dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 1230 w gmachu Sądu j.w. w sali nr 120. Oferent zobowiązany jest zgodnie z regulaminem przetargu wpłacić wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz regulamin przetargu dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii syndyka ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa tel. 22 6145288. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10969

Dodano: 2017-03-27 21:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krawczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10972. Krawczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 156/16. [BMSiG-10356/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 156/16), ogłasza w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie nieruchomości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych położonego we Wrocławiu przy ul. Maurycego Beniowskiego 14, o pow. 76,80 m2 , dla którego Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00019999/5. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10972

Dodano: 2017-03-27 21:11:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

RISMOT I Stanisław Brzyś Robert Gazda Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10974. RISMOT I STANISŁAW BRZYŚ ROBERT GAZDA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Jaśle. KRS 0000007142. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 kwietnia 2001 r., sygn. akt V GUp 102/16. [BMSiG-10257/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku RISMOT I Stanisław Brzyś, Robert Gazda Spółka Jawna w Jaśle, sygn. akt V GUp 102/16, obwieszcza, że sporządzony został opis i oszacowanie majątku masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4. Zgodnie z art. 319 ust. 5 pr. up. i n. zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10974

Dodano: 2017-03-27 21:12:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

SKOCZYLAS Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas

2017-02-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11111. Skoczylas Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Skoczylas Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 1/17. [BMSiG-10223/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GR 1/17; I) otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Wiesław Skoczylas (PESEL 53100917316) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skoczylas Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas (nr REGON 690516982, nr NIP 8131780764); II) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III) wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie Jakuba Kuleszy (nr licencji 168); IV) wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 11111

Dodano: 2017-03-27 21:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

SKOCZYLAS Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 11111. Skoczylas Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Skoczylas Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 1/17. [BMSiG-10223/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GR 1/17; I) otworzył przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Wiesław Skoczylas (PESEL 53100917316) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skoczylas Firma Wielobranżowa Wiesław Skoczylas (nr REGON 690516982, nr NIP 8131780764); II) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III) wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie Jakuba Kuleszy (nr licencji 168); IV) wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 11111

Dodano: 2017-03-27 21:18:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

WGE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 11113. WGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000437177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2012 r., sygn. akt X GRp 5/16. [BMSiG-10398/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika WGE Development sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygnatura akt X GRp 5/16), rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 19.04.2017 r., o godz. 930, w Sali nr 14 Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 11113

Dodano: 2017-03-27 21:19:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Chrzanowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10907. Chrzanowski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 268/16, XIV GUp 37/17. [BMSiG-10392/2017] Sygn. akt XIV GU 268/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 roku ogłosił upadłość Jerzego Chrzanowskiego, numer PESEL 42041905797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 37/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10907

Dodano: 2017-03-28 07:34:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Chrzanowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10907. Chrzanowski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 268/16, XIV GUp 37/17. [BMSiG-10392/2017] Sygn. akt XIV GU 268/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 roku ogłosił upadłość Jerzego Chrzanowskiego, numer PESEL 42041905797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 37/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10907

Dodano: 2017-03-28 07:34:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Frej Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2017-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10908. Frej Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 346/16, XII GUp 53/17. [BMSiG-10036/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 14 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 346/16, dotyczącej upadłości dłużnika Bogumiły Frej, o numerze PESEL 82032811809, zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Leskiego (Leski). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem nowej sygnatury sprawy XII GUp 53/17. Jednocześnie Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowych sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z póżn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10908

Dodano: 2017-03-28 08:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Frej Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10908. Frej Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 346/16, XII GUp 53/17. [BMSiG-10036/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 14 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 346/16, dotyczącej upadłości dłużnika Bogumiły Frej, o numerze PESEL 82032811809, zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Michała Leskiego (Leski). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem nowej sygnatury sprawy XII GUp 53/17. Jednocześnie Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowych sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z póżn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10908

Dodano: 2017-03-28 08:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gajewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10909. Gajewski Janusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 502/16, VIII GUp 39/17 of. [BMSiG-10434/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 marca 2017 r., sygn. akt VIII GU 502/16, ogłosił upadłość Janusza Gajewskiego (numer PESEL 55101016452), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Porębskiej 78, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Maurycego Organy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 32). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 39/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10909

Dodano: 2017-03-28 08:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gajewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10909. Gajewski Janusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 502/16, VIII GUp 39/17 of. [BMSiG-10434/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 marca 2017 r., sygn. akt VIII GU 502/16, ogłosił upadłość Janusza Gajewskiego (numer PESEL 55101016452), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Porębskiej 78, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Maurycego Organy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 32). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 39/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10909

Dodano: 2017-03-28 08:38:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Padwi Narodowej w upadłości likwidacyjnej

2017-03-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10910. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W LIKWIDACJI w Padwi Narodowej. KRS 0000197652. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2004 r., sygn. akt V GU 2/17, V GUp 70/17. [BMSiG-10250/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 2/17: I. ogłosił upadłość Dłużnika: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Padwi Narodowej w likwidacji nr KRS 0000197652; II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie: SSR Lesław Zawada; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Maciej Szarek, nr licencji 755; V. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowych sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000; VIII. kosztami postępowania obciążył dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adresem: Sędzia komisarz SSR Jerzy Młynarski, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 70/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10910

Dodano: 2017-03-28 08:45:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Padwi Narodowej w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10910. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W LIKWIDACJI w Padwi Narodowej. KRS 0000197652. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2004 r., sygn. akt V GU 2/17, V GUp 70/17. [BMSiG-10250/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 2/17: I. ogłosił upadłość Dłużnika: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Padwi Narodowej w likwidacji nr KRS 0000197652; II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie: SSR Jerzy Młynarski; III. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie: SSR Lesław Zawada; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Maciej Szarek, nr licencji 755; V. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadło- ściowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowych sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000; VIII. kosztami postępowania obciążył dłużnika. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adresem: Sędzia komisarz SSR Jerzy Młynarski, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 70/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10910

Dodano: 2017-03-28 08:45:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leśniewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10911. Leśniewska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 48/17, X GUp 171/17. [BMSiG-10280/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 roku, sygn. akt X GU 48/17, ogłosił upadłość Agnieszki Leśniewskiej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 77112403821), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 171/17. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Leśniewskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10911

Dodano: 2017-03-28 08:47:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leśniewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10911. Leśniewska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 48/17, X GUp 171/17. [BMSiG-10280/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2017 roku, sygn. akt X GU 48/17, ogłosił upadłość Agnieszki Leśniewskiej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 77112403821), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 171/17. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Leśniewskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10911

Dodano: 2017-03-28 08:48:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marcin Grabowski Usługi Finansowe w upadłości likwidacyjnej

2017-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10912. Grabowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Grabowski Usługi Finansowe w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1600/16, X GUp 161/17. [BMSiG-10225/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1600/16) ogłosił upadłość Marcina Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grabowski Usługi Finansowe z siedzibą w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 16D/21, posługującego się numerem NIP 7952205227, REGON 146972810. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Edytę Dzielińską, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 161/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10912

Dodano: 2017-03-28 08:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marcin Grabowski Usługi Finansowe w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10912. Grabowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Grabowski Usługi Finansowe w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1600/16, X GUp 161/17. [BMSiG-10225/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2017 r. (sygn. akt X GU 1600/16) ogłosił upadłość Marcina Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grabowski Usługi Finansowe z siedzibą w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 16D/21, posługującego się numerem NIP 7952205227, REGON 146972810. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Edytę Dzielińską, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 161/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10912

Dodano: 2017-03-28 08:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Mędrecka Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10913. Mędrecka Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/17, V GUp 34/17. [BMSiG-10417/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 7 marca 2017 r. sygn. akt V GU 46/17 ogłosił upadłość dłużnika Marii Mędreckiej, nr PESEL 30012907426, zamieszkałej w Kielcach, ul. Piekoszowska 41 m. 27; określił, że Upadła Maria Mędrecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadła Maria Mędrecka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 34/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10913

Dodano: 2017-03-28 08:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Mędrecka Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-03-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10913. Mędrecka Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 46/17, V GUp 34/17. [BMSiG-10417/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 7 marca 2017 r. sygn. akt V GU 46/17 ogłosił upadłość dłużnika Marii Mędreckiej, nr PESEL 30012907426, zamieszkałej w Kielcach, ul. Piekoszowska 41 m. 27; określił, że Upadła Maria Mędrecka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadła Maria Mędrecka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 34/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10913

Dodano: 2017-03-28 08:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzeł Eliasz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10914. Orzeł Eliasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 87/17, X GUp 179/17. [BMSiG-10217/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 87/17 postanowieniem z dnia 13 marca 2017 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Eliasza Orła, PESEL 78051907157, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Markach; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 179/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10914

Dodano: 2017-03-28 09:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzeł Eliasz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10914. Orzeł Eliasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 87/17, X GUp 179/17. [BMSiG-10217/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 87/17 postanowieniem z dnia 13 marca 2017 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Eliasza Orła, PESEL 78051907157, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Markach; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 179/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10914

Dodano: 2017-03-28 09:01:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ponichtera Marek Adrian w upadłości likwidacyjnej

2017-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10915. Ponichtera Marek Adrian. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 35/17 „of”. [BMSiG-10399/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 14 marca 2017 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Marka Adriana Ponichtera, zamieszkałego przy ul. Koszalińskiej 54/4, 78-400 Szczecinek, PESEL 75071409971; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 35/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10915

Dodano: 2017-03-28 09:03:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ponichtera Marek Adrian w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10915. Ponichtera Marek Adrian. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 35/17 „of”. [BMSiG-10399/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 14 marca 2017 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Marka Adriana Ponichtera, zamieszkałego przy ul. Koszalińskiej 54/4, 78-400 Szczecinek, PESEL 75071409971; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 35/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10915

Dodano: 2017-03-28 09:03:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pudlis Zbigniew Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10916. Pudlis Zbigniew Kazimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/17, VIII GUp 22/17. [BMSiG-10336/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, dnia 17 marca 2017 r. w sprawie VIII GU 16/17 z wniosku Zbigniewa Kazimierza Pudlisa o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Kazimierza Pudlisa, zam. 15-423 Białystok, ul. Grochowa 2A, PESEL 70101808412, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/17. Syndyk Jan Nosowicz MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10916

Dodano: 2017-03-28 09:05:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pudlis Zbigniew Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10916. Pudlis Zbigniew Kazimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 16/17, VIII GUp 22/17. [BMSiG-10336/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, dnia 17 marca 2017 r. w sprawie VIII GU 16/17 z wniosku Zbigniewa Kazimierza Pudlisa o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Kazimierza Pudlisa, zam. 15-423 Białystok, ul. Grochowa 2A, PESEL 70101808412, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/17. Syndyk Jan Nosowicz MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10916

Dodano: 2017-03-28 09:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Spychała Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10917. Spychała Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 778/16, XI GUp 2/17. [BMSiG-10247/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 778/16 ogłosił upadłość dłużnika Marka Spychały (PESEL 61060506596), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 2/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10917

Dodano: 2017-03-28 09:08:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Spychała Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10917. Spychała Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 778/16, XI GUp 2/17. [BMSiG-10247/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 778/16 ogłosił upadłość dłużnika Marka Spychały (PESEL 61060506596), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 2/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Rabczyńskiego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10917

Dodano: 2017-03-28 09:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szafarkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10918. Szafarkiewicz Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 717/16, XI GUp 4/17/J. [BMSiG-10269/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 717/16 ogłosił upadłość dłużnika Anny Szafarkiewicz, zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38/11, nr PESEL 69102405322, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 4/17/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Rudnickiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10918

Dodano: 2017-03-28 09:09:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szafarkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10918. Szafarkiewicz Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 717/16, XI GUp 4/17/J. [BMSiG-10269/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 717/16 ogłosił upadłość dłużnika Anny Szafarkiewicz, zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38/11, nr PESEL 69102405322, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 4/17/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Rudnickiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10918

Dodano: 2017-03-28 09:09:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szafarkiewicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10919. Szafarkiewicz Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 718/16, XI GUp 5/17/J. [BMSiG-10348/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 718/16 ogłosił upadłość dłużnika Jana Szafarkiewicza, zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38/11, nr PESEL 55031308896, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 5/17/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Rudnickiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10919

Dodano: 2017-03-28 09:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szafarkiewicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10919. Szafarkiewicz Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 718/16, XI GUp 5/17/J. [BMSiG-10348/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 718/16 ogłosił upadłość dłużnika Jana Szafarkiewicza, zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 38/11, nr PESEL 55031308896, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 5/17/J. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Joanny Rudnickiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10919

Dodano: 2017-03-28 09:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wręga Emil w upadłości likwidacyjnej

2017-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10920. Wręga Emil. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 36/17 „of”. [BMSiG-10393/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Emila Wręgi, zamieszkałego: 78-411 Kwakowo 6/3, numer PESEL 82090110852; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 36/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10920

Dodano: 2017-03-28 09:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wręga Emil w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10920. Wręga Emil. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 36/17 „of”. [BMSiG-10393/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Emila Wręgi, zamieszkałego: 78-411 Kwakowo 6/3, numer PESEL 82090110852; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 36/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10920

Dodano: 2017-03-28 09:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zarzycka Martyna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10921. Zarzycka Martyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 500/16, VIII GUp 42/17. [BMSiG-10108/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt VIII GU 500/16, ogłosił upadłość Martyny Zarzyckiej (PESEL: 86070912221), zamieszkałej w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 37/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 42/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10921

Dodano: 2017-03-28 09:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zarzycka Martyna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10921. Zarzycka Martyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 500/16, VIII GUp 42/17. [BMSiG-10108/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt VIII GU 500/16, ogłosił upadłość Martyny Zarzyckiej (PESEL: 86070912221), zamieszkałej w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 37/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 42/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 60/2017 (5197) z dnia 27 marca 2017 r. → Pozycja 10921

Dodano: 2017-03-28 09:15:17 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK