Informacje

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bubak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35118. Bubak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/17, VIII GUp 347/17. [BMSiG-35454/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 424/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika: Agnieszki Bubak (PESEL 68032414587), zamieszkałej: Kamionka 7, 32-241 Kozłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadło- ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Biel (nr licencji - 358). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 347/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35118

Dodano: 2017-09-19 11:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bubak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35118. Bubak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 424/17, VIII GUp 347/17. [BMSiG-35454/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 424/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika: Agnieszki Bubak (PESEL 68032414587), zamieszkałej: Kamionka 7, 32-241 Kozłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadło- ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Biel (nr licencji - 358). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 347/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35118

Dodano: 2017-09-19 11:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bubak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35119. Bubak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 425/17, VIII GUp 348/17. [BMSiG-35451/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 425/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Bubaka (PESEL 67050508698), zamieszkały: Kamionka 7, 32-241 Kozłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Biel (nr licencji - 358). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 348/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35119

Dodano: 2017-09-19 11:14:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bubak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35119. Bubak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 425/17, VIII GUp 348/17. [BMSiG-35451/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt VIII GU 425/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Bubaka (PESEL 67050508698), zamieszkały: Kamionka 7, 32-241 Kozłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Biel (nr licencji - 358). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 348/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35119

Dodano: 2017-09-19 11:14:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Czajkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35120. Czajkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 193/17, VIII GUp 114/17. [BMSiG-35417/2017] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 193/17 postanowieniem z dnia 7 wrze- śnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Czajkowskiego, zam.: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13a/58, PESEL 73062712675, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2) wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3) wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Wojciecha Orzel, a na syndyka masy upadłości Alinę Sobolewską (nr licencji 308). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 114/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35120

Dodano: 2017-09-19 11:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Czajkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35120. Czajkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 193/17, VIII GUp 114/17. [BMSiG-35417/2017] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie VIII GU 193/17 postanowieniem z dnia 7 wrze- śnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Czajkowskiego, zam.: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13a/58, PESEL 73062712675, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2) wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3) wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4) na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Wojciecha Orzel, a na syndyka masy upadłości Alinę Sobolewską (nr licencji 308). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 114/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35120

Dodano: 2017-09-19 11:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kowalczyk Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2017-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35121. Kowalczyk Genowefa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 92/17, V GUp 69/17. [BMSiG-35393/2017] Postanowieniem z dnia 31.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 92/17 ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Kowalczyk, zamieszkałej przy ul. Sienkiewicza 10/7; 63-400 Ostrów Wlkp, PESEL 45090903556, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Roberta Rolińskiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Chudzia, nr licencji 147. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 69/17). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35121

Dodano: 2017-09-19 11:17:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kowalczyk Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35121. Kowalczyk Genowefa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 92/17, V GUp 69/17. [BMSiG-35393/2017] Postanowieniem z dnia 31.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GU 92/17 ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Kowalczyk, zamieszkałej przy ul. Sienkiewicza 10/7; 63-400 Ostrów Wlkp, PESEL 45090903556, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Roberta Rolińskiego. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Chudzia, nr licencji 147. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 69/17). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35121

Dodano: 2017-09-19 11:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krawczyk Wanda w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35122. Krawczyk Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 221/17. [BMSiG-35510/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r., sygn. akt V GUp 221/17, ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Wandy Krawczyk, zam.: ul. Kopernika 7/50, 39-400 Tarnobrzeg, PESEL: 45071003208. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę. Na syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35122

Dodano: 2017-09-19 11:18:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krawczyk Wanda w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35122. Krawczyk Wanda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 221/17. [BMSiG-35510/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r., sygn. akt V GUp 221/17, ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Wandy Krawczyk, zam.: ul. Kopernika 7/50, 39-400 Tarnobrzeg, PESEL: 45071003208. Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Pawła Jandę. Na syndyka Sąd wyznaczył Wojciecha Wąsika. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, adres: ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35122

Dodano: 2017-09-19 11:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Michalczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35123. Michalczyk Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/17, VIII GUp 62/17. [BMSiG-35488/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 września 2017 roku, sygn. akt VIII GU 60/17, ogłosił upadłość Anny Michalczyk - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80081809943, zamieszkałej: ul. Szewska 8, 42-300 Myszków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Anny Michalczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 62/17. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35123

Dodano: 2017-09-19 11:19:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Michalczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35123. Michalczyk Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 60/17, VIII GUp 62/17. [BMSiG-35488/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 września 2017 roku, sygn. akt VIII GU 60/17, ogłosił upadłość Anny Michalczyk - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80081809943, zamieszkałej: ul. Szewska 8, 42-300 Myszków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Anny Michalczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 62/17. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35123

Dodano: 2017-09-19 11:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczepańska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35126. Szczepańska Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 377/17, VIII GUp 346/17. [BMSiG-35444/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt (VIII GU 377/17), ogłoszono upadłość dłużniczki Wiesławy Szczepańskiej (PESEL 60011213745), zamieszkałej pod adresem: 32-120 Grębocin 42, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w 30 dni miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 346/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35126

Dodano: 2017-09-19 11:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczepańska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35126. Szczepańska Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 377/17, VIII GUp 346/17. [BMSiG-35444/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt (VIII GU 377/17), ogłoszono upadłość dłużniczki Wiesławy Szczepańskiej (PESEL 60011213745), zamieszkałej pod adresem: 32-120 Grębocin 42, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w 30 dni miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Berenikę Rusek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 346/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35126

Dodano: 2017-09-19 11:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

POL-ITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-08-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35117. „POL-ITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Myszkowie. KRS 0000180136. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GU 57/17, VIII GUp 57/17. [BMSiG-35471/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 57/17, ogłosił upadłość „POL-ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie, KRS 0000180136. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Betlejewskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji 642. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 57/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35117

Dodano: 2017-09-19 21:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

POL-ITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35117. „POL-ITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Myszkowie. KRS 0000180136. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GU 57/17, VIII GUp 57/17. [BMSiG-35471/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 57/17, ogłosił upadłość „POL-ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie, KRS 0000180136. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Betlejewskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji 642. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 57/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35117

Dodano: 2017-09-19 21:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

LEDAR Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2017-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35124. LEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Częstochowie. KRS 0000323710. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GU 55/17, VIII GUp 59/17. [BMSiG-35476/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 55/17, ogłosił upadłość LEDAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Częstochowie, KRS nr 0000323710. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz GAMET A.A. Gradoń Spółka jawna w Częstochowie (KRS 0000674323) za kwoty: 19 630,56 zł niepowiększone o VAT tytułem ceny za zapasy oraz 130 851,40 zł netto powiększone o VAT w obowiązującej stawce tytułem ceny za maszyny i urządzenia. Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży każdemu z wierzycieli przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 59/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35124

Dodano: 2017-09-19 21:23:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

LEDAR Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35124. LEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Częstochowie. KRS 0000323710. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GU 55/17, VIII GUp 59/17. [BMSiG-35476/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 55/17, ogłosił upadłość LEDAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Częstochowie, KRS nr 0000323710. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz GAMET A.A. Gradoń Spółka jawna w Częstochowie (KRS 0000674323) za kwoty: 19 630,56 zł niepowiększone o VAT tytułem ceny za zapasy oraz 130 851,40 zł netto powiększone o VAT w obowiązującej stawce tytułem ceny za maszyny i urządzenia. Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży każdemu z wierzycieli przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 59/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35124

Dodano: 2017-09-19 21:23:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bartłomiej sikora P.P.H.U. BELL MONDO w upadłości likwidacyjnej

2017-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35125. Sikora Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartomiej Sikora P.P.H.U. BELL-MONDO w Świętej Annie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/17, VIII GUp 60/17. [BMSiG-35481/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 76/11, ogłosił upadłość Bartłomieja Sikory, PESEL nr 88070304970, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Sikora P.P.H.U. Bell mondo, Święta Anna 41D, 42-265 Dąbrowa Zielona. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Betlejewskiego oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 60/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35125

Dodano: 2017-09-19 21:28:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bartłomiej sikora P.P.H.U. BELL MONDO w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35125. Sikora Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartomiej Sikora P.P.H.U. BELL-MONDO w Świętej Annie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/17, VIII GUp 60/17. [BMSiG-35481/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 76/11, ogłosił upadłość Bartłomieja Sikory, PESEL nr 88070304970, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Sikora P.P.H.U. Bell mondo, Święta Anna 41D, 42-265 Dąbrowa Zielona. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Betlejewskiego oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 60/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35125

Dodano: 2017-09-19 21:28:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ Stanisław Chabaj w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35127. Chabaj Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ w Szczepańcowej oraz wspólnik MCH PLUS s.c. Maria Łączak i Stanisław Chabaj w Szczepańcowej. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/15. [BMSiG-35482/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, sygn. V GUp 8/15, Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Chabaj w Szczepańcowej oraz wspólnika „MCH PLUS” s.c. Maria Łączak i Stanisław Chabaj z s. w Szczepańcowej zawiadamia, że sporządzona i przekazana została sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, mieszczącym się w Kro- śnie przy ul. Wolności 3 pok. nr 23. Każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły, może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (t.j. Dz.U.2015.233). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35127

Dodano: 2017-09-19 21:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bednarek Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35128. Bednarek Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 215/17. [BMSiG-35395/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Bednarka, PESEL 87060613210, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt GUp 215/17. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 P.u). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35128

Dodano: 2017-09-19 21:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dominik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35129. Dominik Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 251/16. [BMSiG-35426/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Dominik, PESEL 57042805045 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: (VIII GUp 251/16), ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35129

Dodano: 2017-09-19 21:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Faryna Olga w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35130. Faryna Olga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 89/17 „of”. [BMSiG-35498/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Olgi Faryny, sygn. akt VII GUp 89/17 „of” ogłasza, że syndyk dnia 1 września 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35130

Dodano: 2017-09-19 21:31:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Głuszyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35131. Głuszczyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 159/16. [BMSiG-35401/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 159/16, dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Głuszczyńskiej, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, I uzupełniającą listę wierzytelności oraz II uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na listach wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności - a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35131

Dodano: 2017-09-19 21:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jankowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35132. Jankowski Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 34/16. [BMSiG-35499/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem Sędziemu komisarzowi w dniu 11 sierpnia 2017 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Jankowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 34/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35132

Dodano: 2017-09-19 21:33:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaczmarek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35133. Kaczmarek Dawid. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/16 of. [BMSiG-35414/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dawida Kaczmarka, PESEL 90030402752, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 98/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 16.08.2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego przy ul. Asnyka 56a pokój 100a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35133

Dodano: 2017-09-19 21:34:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kępa Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35134. Kępa Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 59/17. [BMSiG-35388/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kępy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 59/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35134

Dodano: 2017-09-19 21:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Klar Ludwika w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35135. Klar Ludwika. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 77/17 „of”. [BMSiG-35462/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ludwiki Klar, sygn. akt VII GUp 77/17 „of” ogłasza, że syndyk dnia 16 sierpnia 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35135

Dodano: 2017-09-19 21:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tomasz Konieczny w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35136. Konieczny Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 99/16. [BMSiG-35442/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 99/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Koniecznego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 21 czerwca 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35136

Dodano: 2017-09-19 21:36:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kruk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35137. Kruk Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 76/17. [BMSiG-35422/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 6.09.2017 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, dot. Mirosława Kruka, PESEL 55031208219, sygn. akt VIll GUp 76/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35137

Dodano: 2017-09-19 21:37:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Korbel Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35138. Korbel Gabriela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 109/16. [BMSiG-35447/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 109/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Gabrieli Korbel, zamieszkałej w Radzionkowie, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19 lipca 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35138

Dodano: 2017-09-19 21:37:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kraft-Sarama Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35139. Kraft-Sarama Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 316/16. [BMSiG-35415/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Kraft-Sarama - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 316/16) - ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, dot. wierzyciela Bank Pocztowy Zw2 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35139

Dodano: 2017-09-19 21:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kumala Maria w upadłości likwidacyjnej

2016-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27172. Kumala Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 393/16, VIII GUp 280/16. [BMSiG-27775/2016] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.09.2016 r., sygn. akt VIII GU 393/16, ogłoszono upadłość dłużniczki Marii Kumali (PESEL 42093006644), zamieszkałej pod adresem: ul. Małowy 8, 32-660 Gorzów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Gacha - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 234. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 280/16. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 205/2016 (5090) z dnia 21 października 2016 r. → Pozycja 27172

Dodano: 2017-09-19 21:40:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kumala Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35140. Kumala Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 280/16. [BMSiG-35474/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Kumali - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 280/16, PESEL 42093006644) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35140

Dodano: 2017-09-19 21:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwieciński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35141. Kwieciński Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 120/17. [BMSiG-35460/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariusza Kwiecińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mogilanach (PESEL 59101401658) (sygn. akt VIII GUp 120/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35141

Dodano: 2017-09-19 21:41:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Łączak Maria Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MCH w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35142. Łączak Maria prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MCH w Krośnie oraz wspólnik „MCH PLUS” s.c. Maria Łączak i Stanisław Chabaj z s. w Szczepańcowej. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/15. [BMSiG-35436/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym - sygn. V GUp 7/15 Marii Łączak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MCH w Krośnie oraz wspólniczki „MCH PLUS” s.c. Maria Łączak i Stanisław Chabaj z s. w Szczepańcowej zawiadamia, że sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3 pok. nr 23. Każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły, może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (t.j. Dz.U.2015.233). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35142

Dodano: 2017-09-19 21:42:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lubowicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35143. Lubowicka Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 364/16. [BMSiG-35411/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Lubowickiej, PESEL: 83032712640, zamieszkałej: ul. Przybyszewskiego 42, 30-128 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: (VIII GUp 364/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Zw3 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Zw3 sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności Zw3. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35143

Dodano: 2017-09-19 21:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matuszewski Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35144. Matuszewski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 374/17. [BMSiG-35397/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Roberta Matuszewskiego (PESEL 68093001038), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 374/17, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenie, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35144

Dodano: 2017-09-19 21:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Marszałek Ludwika w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35145. Marszałek Ludwika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 279/16. [BMSiG-35473/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ludwiki Marszałek PESEL 60111301221, zamieszkałej: os. Oświecenia 24/29, 31-636 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 279/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw 6 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 6 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 6. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35145

Dodano: 2017-09-19 21:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matuszewicz Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35146. Matuszewicz Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 819/16. [BMSiG-35394/2017] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Daniela Matuszewicza (PESEL 76052915719) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 819/16, informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr I. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35146

Dodano: 2017-09-19 21:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matuszewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35147. Matuszewska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 374/17, X GUp 373/17. [BMSiG-35398/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Matuszewskiej (PESEL 69061400147), zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 373/17 (poprzednia sygn. akt X GUp 374/17), zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenie, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35147

Dodano: 2017-09-19 21:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosty Chrzanów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35148. MOSTY CHRZANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chrzanowie. KRS 0000124258. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 53/14/S. [BMSiG-35501/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec MOSTY Chrzanów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chrzanowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 53/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 175) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35148

Dodano: 2017-09-19 21:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

N6 MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35149. N6 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Swarzędzu. KRS 0000512851. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2014 r., sygn. akt XI GUp 209/16. [BMSiG-35404/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla N6 MARKET sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, sygnatura akt XI GUp 209/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35149

Dodano: 2017-09-19 21:47:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Palonek Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35150. Palonek Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 68/17. [BMSiG-35470/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Palonek, PESEL 60062611042, zamieszkałej: Bodzanów 86, 32-020 Wieliczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 68/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35150

Dodano: 2017-09-19 21:48:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Prokop Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35151. Prokop Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 357/16. [BMSiG-35455/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika Krzysztofa Prokopa, PESEL 76092112059, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 357/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35151

Dodano: 2017-09-20 07:03:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Syntetycznych CEMKOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35152. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH CEMKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Skawinie. KRS 0000248292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 74/16. [BMSiG-35494/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Syntetycznych CEMKOR Spółka z o.o. w Skawinie (sygn. akt VIII GUp 74/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35152

Dodano: 2017-09-20 07:04:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pustelnik Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35153. Pustelnik Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 386/16. [BMSiG-35448/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosława Pustelnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 69072002813) (sygn. akt VIII GUp 386/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35153

Dodano: 2017-09-20 07:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ratajczak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35154. Ratajczak Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 193/16. [BMSiG-35402/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Piotra Ratajczaka, zam. w Czerwonaku, nr PESEL 82101604035, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 193/16, zawiadamia, że syndyk w dniu 27 lutego 2017 r. złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35154

Dodano: 2017-09-20 07:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rawski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35155. Rawski Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 275/17. [BMSiG-35392/2017] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Daniela Rawskiego (PESEL 90011904312) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 275/17, informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr I. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35155

Dodano: 2017-09-20 07:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rucińska Anna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35156. Rucińska Anna Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 447/15. [BMSiG-35517/2017] Syndyk masy upadłości Anny Ewy Rucińskiej, sygn. akt X GUp 447/15, obwieszcza, że sędzia komisarz postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2017 roku postanowił z urzędu sprostować listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Ewy Rucińskiej w ten sposób, że uznać w pozycji czwartej na liście wierzytelności Anny Ewy Rucińskiej w kategorii czwartej wierzytelność Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 59.050,71 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden grosz) oraz z urzędu sprostować listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Ewy Rucińskiej w ten sposób, że uznać w pozycji czwartej na liście wierzytelności Anny Ewy Rucińskiej w kategorii piątej wierzytelność Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 12.411,86 zł (dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35156

Dodano: 2017-09-20 07:06:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rutkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35157. Rutkowska Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 91/16. [BMSiG-35514/2017] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Rutkowskiej, PESEL 84072817841 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 91/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35157

Dodano: 2017-09-20 07:07:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Saliński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35158. Saliński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 288/17. [BMSiG-35399/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Salińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 288/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35158

Dodano: 2017-09-20 07:07:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Stawera Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35159. Stawera Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 96/16 „of”. [BMSiG-35412/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Stawera, PESEL 69091106909, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 96/16 „of” - syndyk masy upadłości przekazał dnia 8.09.2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a pokój 100, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia, o którym mowa w art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, - co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, - w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego nie zależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35159

Dodano: 2017-09-20 07:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczypińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35160. Szczypińska Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 111/17. [BMSiG-35457/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Teresy Szczypińskiej (PESEL 75112008626) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 111/17), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35160

Dodano: 2017-09-20 07:09:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35161. Tomaszewski Jan Kazimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 33/16. [BMSiG-35519/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Kazimierza Tomaszewskiego, sygn. akt X GUp 33/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35161

Dodano: 2017-09-20 07:09:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomiak Helena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35162. Tomiak Helena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 89/16. [BMSiG-35381/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Heleny Tomiak, zam. w: Wiry, nr PESEL 59122805545, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 89/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35162

Dodano: 2017-09-20 07:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Trzcińska Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35163. Trzciańska Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 29/17. [BMSiG-35406/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kazimiery Trzciańskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi zło- żyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35163

Dodano: 2017-09-20 07:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wyrwa Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35164. Wyrwa Patrycja. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 148/17. [BMSiG-35416/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Patrycji Wyrwy, PESEL 90021214324, zamieszkałej: ul. Kobierzyńska 96/38, 30-382 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: (VIII GUp 148/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35164

Dodano: 2017-09-20 07:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skałka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35165. Skałka Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 96/17. [BMSiG-35421/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jadwigi Skałki (Skałka), PESEL 53101509002 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: (VIII GUp 96/17), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35165

Dodano: 2017-09-20 07:14:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ENBUDEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35166. „ENBUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000091139. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2002 r., sygn. akt XII GUp 9/15. [BMSiG-35405/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 31 maja 2017 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Enbudex” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 9/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów co do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydanie lokalne) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35166

Dodano: 2017-09-20 07:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ADS POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35167. ADS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Brennej. KRS 0000419498. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt VI GUp 76/15 lik. [BMSiG-35484/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku ADS Poland Sp. z o.o., nr KRS 0000419498, sygn. akt VI GUp 76/15 lik, zawiadamia, iż w dniu 2 sierpnia 2017 r. syndyk przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, i w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35167

Dodano: 2017-09-20 07:15:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

GENATA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35168. GENATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Choroszczy. KRS 0000342061. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2009 r., sygn. akt VIII GUp 4/17. [BMSiG-35407/2017] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 18 lipca 2017 roku przekazała Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 4/17, dotyczącym Genata Spółki z o.o. w upadłości, KRS nr 0000342061. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35168

Dodano: 2017-09-20 07:16:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korecki Rafał (dawniej Wasilewski) w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35169. Korecki Rafał (dawniej Wasilewski). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 373/16. [BMSiG-35521/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Koreckiego (dawniej Wasilewskiego), sygn. akt X GUp 373/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35169

Dodano: 2017-09-20 07:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych "Wodkan" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35170. POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO - HYDROTECHNICZNYCH „WODKAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000039678. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r., sygn. akt XI GUp 39/13. [BMSiG-35512/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 39/13, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Przedmiotowy plan podziału można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35170

Dodano: 2017-09-20 07:18:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Śliwiński Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35171. Śliwiński Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 175/16. [BMSiG-35459/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mateusza Śliwińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 73032403594) (sygn. akt VIII GUp 175/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35171

Dodano: 2017-09-20 07:18:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakrzewski Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35172. Zakrzewski Adam. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 79/15. [BMSiG-35502/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 2 sierpnia 2017 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym Adama Zakrzewskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 79/15 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35172

Dodano: 2017-09-20 07:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Józef Bączkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych "DEK-REM" w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35173. Bączkowski Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych DEK-REM w Oławie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 71/12. [BMSiG-35390/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 71/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 31 sierpnia 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego - Józefa Bączkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych DEK-REM w Oławie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35173

Dodano: 2017-09-20 07:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

PSS Społem w Mogilnie w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35174. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MOGILNIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mogilnie. KRS 0000093442. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt XV GUp 22/13. [BMSiG-35479/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.09.2017 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 22/13 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców z siedzibą w Mogilnie w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35174

Dodano: 2017-09-20 07:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gastro Investment Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35175. GASTRO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Częstochowie. KRS 0000388487. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2011 r., sygn. akt VIII GUp 4/12. [BMSiG-35485/2017] Postanowieniem z dnia 31 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 4/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Gastro Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35175

Dodano: 2017-09-20 07:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Hurtownia Pilarek i Kosiarek PARTNER-SERVICE inż. Krzysztof Konczalski w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35176. Konczalski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Pilarek i Kosiarek Partner - Service Krzysztof Konczalski w upadłości w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 29/15. [BMSiG-35391/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Krzysztofa Konczalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Pilarek i Kosiarek Partner - Service Krzysztof Konczalski w Lublinie toczącego się pod sygnaturą IX GUp 29/15 oraz postanowił umorzyć w całości zobowiązania upadłego Krzysztofa Konczalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Pilarek i Kosiarek Partner - Service Krzysztof Konczalski w Lublinie, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, z wyjątkiem zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu z mocy ustawy. Od postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35176

Dodano: 2017-09-20 07:39:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojnarowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35177. Wojnarowski Władysław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 245/16. [BMSiG-35423/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt (VIII GUp 245/16) na podstawie art. 368 ust. 2 Prawa upadłościowego stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Władysława Wojnarowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35177

Dodano: 2017-09-20 07:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gorczyńska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35180. Gorczyńska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 268/17. [BMSiG-35396/2017] SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci: 1. Lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Puławskiej 45 m. 160 w Piasecznie, o powierzchni 46,80 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00006963/0, wraz z udziałem w wysokości 4680/1265174 w prawie użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek. Cena wywoławcza 222.000,00 zł brutto. 2. Lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Puławskiej 45A m. 42 w Piasecznie, o powierzchni 44,10 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00016066/5 wraz z udziałem w wysokości 441/1000 w prawie użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek, dla którego prowadzona jest KW nr WA1I/00007157/4. Dodatkowo sprzedaży podlega udział 1/84 w hali garażowej objętej KW nr WA1I/00007157/4, który uprawnia na czas nieokreślony do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego nr 87. Cena wywoławcza 219.000,00 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 listopada 2017 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 268/17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. w gmachu Sądu, sala 14: Ad. 1 - o godz. 1000. Ad. 2 - o godz. 1030. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie: Ad. 1 - 22.000,00 zł Ad. 2 - 21.000,00 zł MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35180

Dodano: 2017-09-20 07:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jezierska Izabela Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35181. Jeziorska Izabela. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 109/16. [BMSiG-35518/2017] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Jeziorskiej, PESEL 76061414883, został złożony opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Andrzeja Struga 17, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00022131/6. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź. Adres do korespondencji: ul. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 109/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35181

Dodano: 2017-09-20 07:43:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Maciąga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35183. Maciąga Arkadiusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/16. [BMSiG-35438/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Maciąga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej został ukończony opis i oszacowanie nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 11A/l, 80-180 Gdańsk, opisanej w KW nr GD1 G/00187042/3. Opis i oszacowanie z miesiąca maja 2017 r. znajdują się w aktach sprawy VI GUp 105/16 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Zgodnie z treścią art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie można wnosić w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35183

Dodano: 2017-09-20 07:44:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Uprawa Pieczarek Myszkowiec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35188. UPRAWA PIECZAREK MYSZKOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Parczewie. KRS 0000267795. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2006 r., sygn. akt IX GUp 37/17. [BMSiG-35387/2017] Zastępca Sędziego komisarza zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Uprawa Pieczarek Myszkowiec Spółki z o.o. z siedzibą w Parczewie (sygn. akt IX GUp 37/17) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 opis i oszacowanie praw do nieruchomości i ruchomości przysługującej upadłemu. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35188

Dodano: 2017-09-20 07:45:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Andrzej Popenda Zakład Przerobu Drewna i Usługi Transportowe i Leśne

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35222. Popenda Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Przerobu Drewna i Usługi Transportowe i Leśne w restrukturyzacji w Kołaczu. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRs 1/16. [BMSiG-35503/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie informuje, że postępowanie sanacyjne Andrzeja Popendy (sygn. akt VII GRs 1/16) zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35222

Dodano: 2017-09-20 07:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak

2017-09-04 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35223. Jeżak Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak w Koluszkach. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 16/17, XIV GRp 7/17. [BMSiG-35389/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2017 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Sławomira Jeżaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak w Koluszkach, numer NIP 7711009252, numer REGON 590367870, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na nadzorcę sądowego Barbarę Petryniak-Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z podaniem sygnatury akt XIV GRp 7/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35223

Dodano: 2017-09-20 07:53:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35223. Jeżak Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak w Koluszkach. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 16/17, XIV GRp 7/17. [BMSiG-35389/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2017 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Sławomira Jeżaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. KAM-CZAR Sławomir Jeżak w Koluszkach, numer NIP 7711009252, numer REGON 590367870, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na nadzorcę sądowego Barbarę Petryniak-Sidowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 84. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z podaniem sygnatury akt XIV GRp 7/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35223

Dodano: 2017-09-20 07:53:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

PONAR Sp. z o.o.

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 35226. PONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żywcu. KRS 0000209243. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2004 r., sygn. akt VI GRp 5/17. [BMSiG-35486/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym PONAR sp. z o.o. w Żywcu (KRS 0000209243), sygn. akt VI GRp 5/17, zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym na dzień 4 października 2017 r., godzina 1300, w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ulicy Bogusławskiego 24 sala nr 57. W dniu 31 lipca 2017 r. został złożony do akt sprawy spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35226

Dodano: 2017-09-20 07:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VERTE S.A.

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 35227. VERTE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000387060. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2011 r., sygn. akt X GRp 13/17. [BMSiG-35427/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Verte Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji, sygn. akt X GRp 13/17, w dniu 8 września 2017 r., złożył do akt postępowania spis wierzytelności. W niniejszym przyśpieszonym postępowaniu układowym nie sporządzono spisu wierzytelności spornych wobec braku takowych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35227

Dodano: 2017-09-20 07:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o.

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 35228. ŻYWIECKIE KOPALNIE KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zarzeczu. KRS 0000284635. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2007 r., sygn. akt VI GRu 1/17. [BMSiG-35490/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu Żywieckich Kopalni Kruszyw sp. z o.o., sygn. akt GRu 1/17, zawiadamia, iż w dniu 3 sierpnia 2017 r. został złożony do akt spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o spisie wierzytelności uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35228

Dodano: 2017-09-20 07:56:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Szecówka Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 35229. Szecówka Mateusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 2/17. [BMSiG-35478/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. nadzorca sądowy złożył zaktualizowany spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym z wniosku Mateusza Szecówki, sygn. akt VIII GRp 2/17, który to spis Sędzia komisarz oznaczył numerem 2. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35229

Dodano: 2017-09-20 07:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zygmunt Wołek TARGET SERVICE

2017-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 35230. Wołek Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zygmunt Wołek Target Service w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 1 /17. [BMSiG-35504/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wołek Zygmunt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zygmunt Wołek Target Service w Krakowie (PESEL 64020908791) (sygn. akt VIII GRp 1/17) ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 181/2017 (5318) z dnia 19 września 2017 r. → Pozycja 35230

Dodano: 2017-09-20 07:59:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bromont Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35264. Bromont Paulina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/17. [BMSiG-35572/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28.07.17 r. w sprawie V GUp 83/17 ogłoszona została upadłość dłużnika - Pauliny Bromont, zamieszkałej w Borównie 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie; numer PESEL 89072707860, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35264

Dodano: 2017-09-20 09:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bromont Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35264. Bromont Paulina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/17. [BMSiG-35572/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28.07.17 r. w sprawie V GUp 83/17 ogłoszona została upadłość dłużnika - Pauliny Bromont, zamieszkałej w Borównie 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie; numer PESEL 89072707860, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35264

Dodano: 2017-09-20 09:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kornaga Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35266. Kornaga Ryszard. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 87/17 „of”, V GUp 42/17. [BMSiG-35544/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt V GU 87/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Ryszarda Kornagi, zamieszkałego w miejscowości Wioska, PESEL 80031907455, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate (numer licencji 975); 4. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 42/17. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35266

Dodano: 2017-09-20 09:33:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kornaga Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35266. Kornaga Ryszard. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 87/17 „of”, V GUp 42/17. [BMSiG-35544/2017] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt V GU 87/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Ryszarda Kornagi, zamieszkałego w miejscowości Wioska, PESEL 80031907455, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Grzegorza Pyzińskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Machate (numer licencji 975); 4. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 42/17. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35266

Dodano: 2017-09-20 09:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Majczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35267. Majczyk Janina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 354/17. [BMSiG-35564/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 354/17 ogłosił upadłość Janiny Majczyk (numer PESEL: 69061106081) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35267

Dodano: 2017-09-20 09:35:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Majczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35267. Majczyk Janina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 354/17. [BMSiG-35564/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 354/17 ogłosił upadłość Janiny Majczyk (numer PESEL: 69061106081) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (nr licencji 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35267

Dodano: 2017-09-20 09:35:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Neumann Dominika w upadłości likwidacyjnej

2017-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35269. Neumann Dominika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 362/17. [BMSiG-35589/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 362/17 ogłosił upadłość Dominiki Neumann (numer PESEL: 82021001527) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35269

Dodano: 2017-09-20 09:36:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Neumann Dominika w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35269. Neumann Dominika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 362/17. [BMSiG-35589/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 362/17 ogłosił upadłość Dominiki Neumann (numer PESEL: 82021001527) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35269

Dodano: 2017-09-20 09:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wadas Aneta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35272. Wadas Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 678/17, VIII GUp 351/17. [BMSiG-35650/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.09.2017 r., sygn. akt (VIII GU 678/17), ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Anety Wadas, zamieszkałej w Krakowie, ul. Bosaków 9/5, kod 31-476, (PESEL: 72070903420). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Wojewodę - numer doradcy restrukturyzacyjnego 904. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 351/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35272

Dodano: 2017-09-20 09:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wadas Aneta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35272. Wadas Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 678/17, VIII GUp 351/17. [BMSiG-35650/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.09.2017 r., sygn. akt (VIII GU 678/17), ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Anety Wadas, zamieszkałej w Krakowie, ul. Bosaków 9/5, kod 31-476, (PESEL: 72070903420). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Elżbietę Brzozowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Wojewodę - numer doradcy restrukturyzacyjnego 904. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 351/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35272

Dodano: 2017-09-20 09:38:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zapołuch Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35273. Zapołuch Bogdan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 111/17 „of”. [BMSiG-35635/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Bogdana Zapołucha, zamieszkałego przy ul. Wielkopolskiej 2/6, 78-100 Kołobrzeg; numer PESEL 57030117134, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 111/17 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35273

Dodano: 2017-09-20 09:39:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zapołuch Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35273. Zapołuch Bogdan. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 111/17 „of”. [BMSiG-35635/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Bogdana Zapołucha, zamieszkałego przy ul. Wielkopolskiej 2/6, 78-100 Kołobrzeg; numer PESEL 57030117134, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 111/17 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35273

Dodano: 2017-09-20 09:39:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Handlowo-Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w upadłości likwidacyjnej

2017-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35265. Tomaszuk Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 439/16. [BMSiG-35656/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2017 roku postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, zamieszkałego w Grabanowie, adres: Grabanów 80, 21-500 Biała Podlaska, PESEL: 67021110059, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne [t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233], III. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Tomaszuka prowadzą- cego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Daniela Górskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 274, VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Danielowi Górskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych powiększonej o kwotę 575,00 (pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 3.075,00 (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) złotych, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej - 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300, VII. w pozostałym zakresie oddalić wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o przyznanie wynagrodzenia, VIII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Danielowi Górskiemu kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków, którą nakazać wypłacić, z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej - 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300, IX. nakazać zwrócić z Kasy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rzecz dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej kwotę 405,09 (czterysta pięć złotych i dziewięć groszy) złotych tytułem nierozliczonej zaliczki wpłaconej 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35265

Dodano: 2017-09-20 16:15:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Handlowo-Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35265. Tomaszuk Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 439/16. [BMSiG-35656/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2017 roku postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, zamieszkałego w Grabanowie, adres: Grabanów 80, 21-500 Biała Podlaska, PESEL: 67021110059, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne [t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233], III. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Tomaszuka prowadzą- cego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Daniela Górskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 274, VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Danielowi Górskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych powiększonej o kwotę 575,00 (pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, stanowiącą podatek od towarów i usług określony zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, tj. w łącznej kwocie 3.075,00 (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) złotych, którą nakazać wypłacić z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej - 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300, VII. w pozostałym zakresie oddalić wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o przyznanie wynagrodzenia, VIII. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Danielowi Górskiemu kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków, którą nakazać wypłacić, z sum na zlecenie Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, z zaliczki wpłaconej przez dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej - 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300, IX. nakazać zwrócić z Kasy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rzecz dłużnika Jacka Tomaszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk w Białej Podlaskiej kwotę 405,09 (czterysta pięć złotych i dziewięć groszy) złotych tytułem nierozliczonej zaliczki wpłaconej 13 listopada 2016 r. w kwocie 4.080,09 (cztery tysiące osiemdziesiąt złotych i dziewięć groszy) złotych, zaksięgowanej pod pozycją 500010925300. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35265

Dodano: 2017-09-20 16:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAT 2003 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35268. MAT 2003 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000173004. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2003 r., sygn. akt X GU 756/17, X GUp 657/17. [BMSiG-35618/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 756/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika MAT 2003 sp. z o.o. (KRS 0000173004) z siedzibą w Warszawie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Sąd określił, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: X GUp 657/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35268

Dodano: 2017-09-20 16:19:02 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 16:19:22

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAT 2003 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35268. MAT 2003 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000173004. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2003 r., sygn. akt X GU 756/17, X GUp 657/17. [BMSiG-35618/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 756/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika MAT 2003 sp. z o.o. (KRS 0000173004) z siedzibą w Warszawie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Sąd określił, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: X GUp 657/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35268

Dodano: 2017-09-20 16:19:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pabian Józefa Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35270. Pabian Józefa Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 267/17, VIII GUp 170/17. [BMSiG-35643/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt VIII GU 267/17, ogłosił upadłość Józefy Marii Pabian (PESEL: 50031806382), zamieszkałej w Pęgowie przy ul. Dworcowej 4/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Zofii Bożeny Przygody (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 120). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 170/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35270

Dodano: 2017-09-20 16:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pabian Józefa Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35270. Pabian Józefa Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 267/17, VIII GUp 170/17. [BMSiG-35643/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt VIII GU 267/17, ogłosił upadłość Józefy Marii Pabian (PESEL: 50031806382), zamieszkałej w Pęgowie przy ul. Dworcowej 4/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Zofii Bożeny Przygody (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 120). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 170/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35270

Dodano: 2017-09-20 16:21:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Stacja Paliw GREGOR Sp. J. Anaszko i Wspólnicy w upadłości likwidacyjnej

2017-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35271. STACJA PALIW GREGOR SPÓŁKA JAWNA ANASZKO I WSPÓLNICY W UPADŁOŚCI w Elblągu. KRS 0000085138. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt V GU 18/17 (V GUp 27/17). [BMSiG-35550/2017] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 27 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 18/17: I. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085138; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Połuch; VII. wyznaczył syndyka Bernarda Walkowiaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 456; VIII. /.../ Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 27/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35271

Dodano: 2017-09-20 16:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Stacja Paliw GREGOR Sp. J. Anaszko i Wspólnicy w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35271. STACJA PALIW GREGOR SPÓŁKA JAWNA ANASZKO I WSPÓLNICY W UPADŁOŚCI w Elblągu. KRS 0000085138. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt V GU 18/17 (V GUp 27/17). [BMSiG-35550/2017] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 27 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 18/17: I. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085138; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej STACJI PALIW GREGOR SPÓŁKI JAWNEJ ANASZKO I WSPÓLNICY z siedzibą w Elblągu, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VI. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Renaty Połuch; VII. wyznaczył syndyka Bernarda Walkowiaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 456; VIII. /.../ Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 27/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35271

Dodano: 2017-09-20 16:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

UNIDREW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35274. „UNIDREW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gołdapi. KRS 0000116515. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 50/17. [BMSiG-35602/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 7.09.2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym UNIDREW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, KRS 0000116515, sygn. akt VIII GUp 50/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35274

Dodano: 2017-09-20 17:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

4BUSINESS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35275. 4BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krupskim Młynie. KRS 0000329864. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2009 r., sygn. akt XII GUp 51/16. [BMSiG-35617/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 51/16 dotyczącej upadłości 4Business Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krupskim Młynie, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35275

Dodano: 2017-09-20 17:11:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczewski Jakub Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35276. Adamczewski Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 172/16. [BMSiG-35594/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Adamczewskiego, PESEL: 81113013174, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 172/16, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 2 sierpnia 2017 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35276

Dodano: 2017-09-20 17:12:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Amco Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35277. AMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Legnicy. KRS 0000405440. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2011 r., sygn. akt V GUp 11/14. [BMSiG-35559/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Amco” Sp. z o.o. w Legnicy, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 11/14), ogłasza, że została złożona przez syndyka I uzupełniająca lista wierzytelności cywilnoprawnych. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pun i art. 256 pun). Sprzeciw powinien być złożony w dwóch egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35277

Dodano: 2017-09-20 17:12:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuś Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35278. Kuś Andrzej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 164/16 lik „of”. [BMSiG-35665/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Andrzeja Kuś (nr PESEL 50083105552) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 164/16 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35278

Dodano: 2017-09-20 17:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bąbała Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35279. Bąbała Zdzisława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 91/17. [BMSiG-35658/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.09.2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zdzisławy Bąbały nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Ełku przy ul. Gizewiusza 10A/15, PESEL 54111207489, sygn. akt VIII GUp 91/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35279

Dodano: 2017-09-20 17:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Podgórna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35280. Podgórna Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 11/17. [BMSiG-35657/2017] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 11/17, w postępowaniu upadłościowym Barbary Podgórnej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Krótka 3, Hadra, gmina Herby, poczta: 42-714 Lisów, PESEL: 85041512987, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 26 lipca 2017 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35280

Dodano: 2017-09-20 17:14:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bezrudczyk Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35281. Bezrudczyk Patrycja. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/16. [BMSiG-35590/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Patrycji Bezrudczyk - sygn. akt V GUp 92/16 - zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2017 r. została przez syndyka masy upadłości złożona lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35281

Dodano: 2017-09-20 17:15:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Borowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35282. Borowski Maciej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/17. [BMSiG-35606/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Borowskiego osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 53/17) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35282

Dodano: 2017-09-20 17:15:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichoński Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35283. Cichoński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 557/16. [BMSiG-35526/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Cichońskiego (sygn. akt X GUp 557/16), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rechniewskiego 9 lok. 21, (numer PESEL: 79080102850), zawiadamia, iż syndyk sporządził i przedłożył do akt postępowania drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Ponadto poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35283

Dodano: 2017-09-20 17:16:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dariusz Patejko PARTY SERVICE PATEJKO w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35284. Patejko Dariusz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARTY SERVICE PATEJKO w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/15. [BMSiG-35535/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Patejko - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Patejko Party Service Patejko w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 46/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35284

Dodano: 2017-09-20 17:16:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Godawski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35285. Godawski Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 164/17. [BMSiG-35568/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marka Godawskiego (PESEL 64042310534) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 164/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35285

Dodano: 2017-09-20 17:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górska Izabella w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35286. Górska Izabella. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 325/17. [BMSiG-35557/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabelli Górskiej (PESEL 43012702168), zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 325/17). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia wnieść sprzeciw w trybie art. 4912 ust. 1 p.u w zw. z art. 256 p.u. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35286

Dodano: 2017-09-20 17:17:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Grycel Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35287. Grycel Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 77/17. [BMSiG-35663/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 4.09.2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Grycela, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Palmowej 30A/10, PESEL: 77051612393, sygn. akt VIII GUp 77/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35287

Dodano: 2017-09-20 17:18:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Harmasz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35288. Harmasz Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 96/17/3. [BMSiG-35552/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 96/17/3 dotyczącej dłużnika Tomasza Harmasz, posiadającego numer PESEL: 86060316536, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Czechowicach-Dziedzicach, syndyk masy upadłości w dniu 29.08.2017 r. złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tutejszego Sądu, ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35288

Dodano: 2017-09-20 17:18:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Honzła Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28534. Honzła Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 93/17 „of”. [BMSiG-28774/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Honzła zamieszkałego przy ul. Grochowskiej 6D/3, 78-100 Kołobrzeg; numer PESEL 71041005817, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 93/17 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 142/2017 (5279) z dnia 25 lipca 2017 r. → Pozycja 28534

Dodano: 2017-09-20 17:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Honzła Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-07-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28534. Honzła Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 93/17 „of”. [BMSiG-28774/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Honzła zamieszkałego przy ul. Grochowskiej 6D/3, 78-100 Kołobrzeg; numer PESEL 71041005817, 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 93/17 „of”. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 142/2017 (5279) z dnia 25 lipca 2017 r. → Pozycja 28534

Dodano: 2017-09-20 17:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Honzła Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35289. Honzła Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 93/17 „of”. [BMSiG-35623/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Honzły z Kołobrzegu, sygn. akt VII GUp 93/17 „of”, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35289

Dodano: 2017-09-20 17:21:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kautsch-Landorf Justyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35290. Kautsch-Landorf Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 279/17. [BMSiG-35600/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 września 2017 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Justyny Kautsch-Landorf, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VIII GUp 279/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIE- ŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, ul. Przy Rondzie 7, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35290

Dodano: 2017-09-20 17:48:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kowalska Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35291. Kowalska Irena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 64/17 „of”. [BMSiG-35629/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ireny Kowalskiej, sygn. akt VII GUp 64/17 „of”, ogłasza, że w dniu 11 września 2017 r. syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35291

Dodano: 2017-09-20 17:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Maciołek Anna Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35292. Maciołek Anna Izabela. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 46/17. [BMSiG-35644/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 25.08.2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Izabeli Maciołek w upadłości, PESEL 87100814588, sygn. akt VIII GUp 46/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35292

Dodano: 2017-09-20 17:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majchrzak Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35293. Majchrzak Paulina. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 76/17 of. [BMSiG-35593/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pauliny Majchrzak, sygn. akt VII GUp 76/17 „of”, ogłasza, że w dniu 4 września 2017 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35293

Dodano: 2017-09-20 17:49:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mąka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35294. Mąka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 275/17. [BMSiG-35595/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 września 2017 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Jolanty Mąki, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VIII GUp 275/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35294

Dodano: 2017-09-20 17:50:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bucka Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35295. Bucka Marta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 29/17. [BMSiG-35655/2017] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 29/17, w postępowaniu upadłościowym Marty Buckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Podbiałowa 6, Częstochowa 42-280, PESEL: 83072404369, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2017 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35295

Dodano: 2017-09-20 17:51:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Mikołajczyk Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35296. Mikołajczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 10/16. [BMSiG-35641/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Mikołajczyka, sygn. akt VI GUp 10/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35296

Dodano: 2017-09-20 17:51:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Morawska Lilianna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35297. Morawska Lilianna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 297/16. [BMSiG-35582/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Lilianny Morawskiej, zam. w Środzie Wlkp., PESEL 81032311128, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt XI GUp 297/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35297

Dodano: 2017-09-20 17:52:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mrozińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35298. Mrozińska Wanda. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/17. [BMSiG-35616/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wandy Mrozińskiej, sygn. akt VI GUp 11/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35298

Dodano: 2017-09-20 17:52:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDROMEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35299. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BUDROMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rodrysinie. KRS 0000198120. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2004 r., sygn. akt V GUp 9/16. [BMSiG-35549/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości PPU „Budromel” w upadłości likwidacyjnej w Rodrysinie złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Sieradzu, aleja Zwycięstwa 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35299

Dodano: 2017-09-20 17:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rybarkiewicz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35300. Rybarkiewicz Mirosław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 73/17 „of”. [BMSiG-35625/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mirosława Rybarkiewicza, sygn. akt VII GUp 73/17 „of”, ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35300

Dodano: 2017-09-20 17:54:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35301. RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rybniku. KRS 0000057262. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2001 r., sygn. akt XII GUp 4/14. [BMSiG-35601/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 4/14 dotyczącej upadłości Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Rybniku, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 2.08.2017 r., którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadło- ściowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35301

Dodano: 2017-09-20 21:58:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rzemieniecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35302. Rzemieniecki Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 75/16/3. [BMSiG-35548/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 75/16/3 dot. dłużnika Krzysztofa Rzemienieckiego, numer PESEL: 71092006690, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę główną wierzytelności oraz I uzupełniającą listę. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tutejszego Sądu, ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do list. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35302

Dodano: 2017-09-20 22:01:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sadkowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35303. Sadkowski Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 179/16. [BMSiG-35624/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 179/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Romana Sadkowskiego, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 28 czerwca 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35303

Dodano: 2017-09-20 22:04:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sanewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35304. Sanewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 78/17. [BMSiG-35524/2017] Na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sanewskiego, zam. Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 21, PESEL 92091604276, sygnatura akt VIII GUp 78/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 23 sierpnia 2017 r. listę wierzytelności upadłego oraz w dniu 1 września 2017 r. listę wierzytelności uzupełniającą nr 1. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymaganiom art. 256 i art. 257 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35304

Dodano: 2017-09-20 22:04:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sętowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35305. Sętowska Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 848/16. [BMSiG-35525/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Sętowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 63031601208, sygn. akt X GUp 848/16, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 30 sierpnia 2017 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35305

Dodano: 2017-09-20 22:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sieprawska Elżbieta Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35306. Sieprawska Elżbieta Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 274/17. [BMSiG-35599/2017] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 września 2017 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Barbary Sieprawskiej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt: VIII GUp 274/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35306

Dodano: 2017-09-20 22:07:27 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 22:07:49

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczeblowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33716. Szczeblowska Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 108/17. [BMSiG-34104/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Szczeblowskiej - sygn. akt X GUp 108/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie 2 tygodni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Główna lista wierzytelności została złożona w dniu 13 czerwca 2017 r., zaś pierwsza uzupełniająca w dniu 13 lipca 2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 172/2017 (5309) z dnia 06 września 2017 r. → Pozycja 33716

Dodano: 2017-09-20 22:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczeblowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35307. Szczeblowska Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 108/17. [BMSiG-35561/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Szczeblowskiej - sygn. akt X GUp 108/17 - zawiadamia, że została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności w dniu 10 sierpnia 2017 r. Listę można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35307

Dodano: 2017-09-20 22:28:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szuba Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35308. Szyba Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 166/17. [BMSiG-35530/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Szyby, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 56101709908), sygn. akt X GUp 166/17, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 26.06.2017 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35308

Dodano: 2017-09-20 22:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Tarkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35309. Tarkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 16/17. [BMSiG-35621/2017] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Tarkowskiej nr PESEL 46090109041- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, w czytelni Sądu pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 16/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35309

Dodano: 2017-09-20 22:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Terechowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35310. Terechowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 175/17. [BMSiG-35570/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wojciecha Terechowicza (Terechowicz) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 175/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35310

Dodano: 2017-09-20 22:31:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorek-Duchewicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35311. Wieczorek-Duchewicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 237/16 Ap1. [BMSiG-35545/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Wieczorek-Duchewicz, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80091900041), sygn. akt X GUp 237/16 Ap1 obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 25 sierpnia 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35311

Dodano: 2017-09-20 22:31:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wrzosek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35312. Wrzosek Marzena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 142/16 of. [BMSiG-35532/2017] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Wrzosek, PESEL 75092413047, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 142/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał dnia 6.09.2017 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego przy ul. Asnyka 56a pokój 100a, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35312

Dodano: 2017-09-20 22:32:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Zapart w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35313. Zapart Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Zapart w upadłości likwidacyjnej w Wałbrzychu. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 39/16. [BMSiG-35647/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Jolanty Zapart prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Jolanta Zapart z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 28.08.2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, przy ul. Słowackiego 11, pokój 018, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35313

Dodano: 2017-09-20 22:32:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ziomek Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35314. Ziomek Marzanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 66/17 „of”. [BMSiG-35631/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marzanny Ziomek, sygn. akt VII GUp 66/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 31 sierpnia 2017 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35314

Dodano: 2017-09-20 22:33:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Żołądziejewska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35315. Żołądziejewska Jolanta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/17. [BMSiG-35538/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 11/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jolanty Żołądziejewskiej, zamieszkałej w Lubinie (PESEL 67090107846), syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 i art. 256 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, wierzyciel może zgłaszać do Sędziego komisarza sprzeciw. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35315

Dodano: 2017-09-20 22:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ameds Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35316. AMEDS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Grodzisku Mazowieckim. KRS 0000348567. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 112/14. [BMSiG-35636/2017] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zawiadamia, że syndyk masy upadłości AMEDS CENTRUM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 112/14) sporządził i w dniu 17 lipca 2017 r. złożył do akt postępowania częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Przedmiotowy plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydziału X Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35316

Dodano: 2017-09-20 22:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Artemiuk Edward w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35317. Artemiuk Edward. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 7/17 of. [BMSiG-35527/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Edwarda Artemiuk, PESEL 57100800317, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 7/17 of, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35317

Dodano: 2017-09-20 22:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35318. EKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Otmuchowie. KRS 0000299933. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2008 r., sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-35539/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec EKO-VIMAR Orlański sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, pod sygn. akt V GUp 24/15 został sporządzony drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sekcja Upadłościowa w Opolu (45-368), ul. Ozimska 60a, oraz w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć zarzuty do planu podziału, zgodnie z regulacją art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35318

Dodano: 2017-09-20 22:38:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosicka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35319. Kosicka Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 376/15 Ap2. [BMSiG-35543/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Kosickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL 65062715000), sygn. akt X GUp 376/15 Ap 2, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził odrębny plan podziału funduszy masy upadłości Urszuli Kosickiej dotyczący kwot uzyskanych ze zbycia udziału w wysokości 2/3 we współwłasności nieruchomości położonej w Słupsku, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060218/8. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35319

Dodano: 2017-09-20 22:38:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miszczuk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35320. Miszczuk Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 582/16. [BMSiG-35586/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Miszczuk (PESEL: 55100609394), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 582/16, syndyk sporządził i złożył w dniu 28 lipca 2017 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35320

Dodano: 2017-09-20 22:39:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pokorska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35321. Pokorska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 5/17. [BMSiG-35667/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Anny Pokorskiej, PESEL 57120501524, sygn. akt VIII GUp 5/17, w dniu 19 czerwca 2017 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zarzuty można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35321

Dodano: 2017-09-20 22:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VENA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35322. VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000413352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 marca 2012 r., sygn. akt X GUp 410/17. [BMSiG-35628/2017] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zawiadamia, że syndyk masy upadłości VENA Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt X GUp 410/17) sporządził i zło- żył do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Przedmiotowy plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziału X Gospodarczego, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35322

Dodano: 2017-09-20 22:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35323. Zakrzewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 35/17. [BMSiG-35666/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Zakrzewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. Esperanto 14A/1, sygn. akt X GUp 35/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego, i w ciągu 2 tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35323

Dodano: 2017-09-20 22:41:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zaremba Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35324. Zaremba Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 636/15. [BMSiG-35523/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt X GUp 636/15 umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Barbary Zaremby (PESEL: 62052500662), zamieszkałej w Jadowie (05-280) przy ul. Starowola 42, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od ww. postanowienia można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o umorzeniu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35324

Dodano: 2017-09-20 22:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jupiter Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35325. „JUPITER INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000040372. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2001 r., sygn. akt X GUp 132/12. [BMSiG-35632/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GUp 132/12, postanowieniem z dnia 11 września 2017 r. stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Jupiter Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000040372). Na postanowienie można złożyć zażalenie do Sądu w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35325

Dodano: 2017-09-20 22:44:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35326. „GAZOMONTAŻ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkach. KRS 0000030328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. [BMSiG-35528/2017] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW Syndyk masy upadłości Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie położonym w Poznaniu przy ul. Energetycznej 2, o powierzchni 10 099 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr. 5/51 z obrębu 0001, objętych KW nr PO2P/00043696/9. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 18 października 2017 roku. Otwarcie ofert w dniu 20 października 2017 roku, o godz. 1330, w sali nr 14, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. Cena wywoławcza wynosi 1.919.577,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 667 668 001) w siedzibie Spółki Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej w Ząbkach przy ul. Powstańców 2C. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35326

Dodano: 2017-09-20 22:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35327. „GAZOMONTAŻ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkach. KRS 0000030328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. [BMSiG-35529/2017] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW Syndyk masy upadłości Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie położonym w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 1, o powierzchni 8972 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 4/3, 5/3, 5/5, 6/3 z obrębu 0259, objętych KW nr BY1B/00081722/5. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 18 października 2017 roku. Otwarcie ofert w dniu 20 października 2017 roku, o godz. 1400, w sali nr 14, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. Cena wywoławcza wynosi 1.799.302,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 667 668 001) w siedzibie Spółki Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej w Ząbkach przy ul. Powstańców 2C. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35327

Dodano: 2017-09-20 22:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Karwicki Witold w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 35330. Karwicki Witold. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/17. [BMSiG-35611/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Witolda Karwickiego, sygn. akt V GUp 91/17 (poprzednia sygn. akt V GUp 39/16), zawiadamia, że powołano syndyka masy upadłości Witolda Karwickiego w osobie Kamila Dobiesa. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35330

Dodano: 2017-09-20 22:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kłało Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35331. Kłało Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 87/17. [BMSiG-35668/2017] Syndyk masy upadłości Stanisława Kłało - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 87/17, ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 69 położonego w Warszawie (02-943) przy ul. Limanowskiego 11, dla którego Sąd Rejonowy Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA2M/00434340/7, oraz spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego nr 31, usytuowanego w garażu wielostanowiskowym nr B, położonym pod budynkiem mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 11 w Warszawie, dla garażu wielostanowiskowego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. WA2M/00483285/1, za cenę łączną nie niższą niż 380.000,00 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, w tym: - cena za lokal mieszkalny 357.000,00 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i cena za garaż 23.000,00 (dwadzieścia trzy tysiące) złotych. Wadium wynosi 38.000,00 (trzydzieści osiem tysięcy) złotych. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2017 roku w gmachu Sądu, w sali nr 120, o godz. 1240. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz warunki przetargu dostępne są w biurze syndyka oraz w gmachu Sądu. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: kancelaria@jarosinski.com. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35331

Dodano: 2017-09-20 22:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Marczak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35332. Marczak Hanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/17. [BMSiG-35408/2017] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu jest sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkalnego) położonego w Gdyni przy ul. Imbirowej 3B lok. 11 o powierzchni użytkowej 47,7 m2 , dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00076085/0. Administratorem budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Wzgórzu” z siedzibą w Gdyni. Nieruchomość sprzedawana jest przez syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonej przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 22/17. Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do wskazanego wyżej Sądu pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres e-mail lub udostępniony do wglądu w siedzibie syndyka lub w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku. Organizatorem przetargu jest syndyk z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1/2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem telefonicznie (+48 662 053 054) lub drogą e-mailową (oferty@syndyk-24.pl). Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2017 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane na dzień 19 października 2017 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, piętro IV, sala „B 65”, o godz. 1400. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 144.000,00 zł, a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to 1/10 wskazanej ceny minimalnej do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie. Złożone do akt postępowania upadłościowego operaty szacunkowe można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35332

Dodano: 2017-09-20 22:48:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Mikołajczak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35333. Mikołajczak Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/16. [BMSiG-35542/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Mikołajczaka, zam. ul. Szkolna 22c/1, 59-706 Gromadka, (sygn. akt V GUp 45/16) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż w dniu 4.04.2017 r. został sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości objętej Księgą Wieczystą nr JG1B/00033549/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35333

Dodano: 2017-09-20 22:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Teodorowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35336. Teodorowska Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/16. [BMSiG-35540/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Teodorowskiej, zam. ul. Kopernika 12/2, 59-800 Lubań, (sygn. akt V GUp 58/16) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż w dniu 30.03.2017 r. został sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości objętej Księgą Wieczystą nr JG1L/00017252/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaniu. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35336

Dodano: 2017-09-20 22:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AQUA COMFORT Sp. z o.o.

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 35381. „AQUA COMFORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000140838. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2002 r., sygn. akt VIII GRp 5/17. [BMSiG-35649/2017] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - „Aqua Comfort” Sp. z o.o. w restrukturyzacji we Wrocławiu (nr KRS: 0000140838), prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygnatura akt: VIII GRp 5/17), informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. nadzorca sądowy złożył uzupełniający spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35381

Dodano: 2017-09-20 22:51:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

MARIO POLSKA Sp. z o.o.

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 35382. MARIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krotoszynie. KRS 0000391004. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2011 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-35534/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu układowym Mario Polska spółka z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, KRS 0000391004, sygn. akt V GRu 1/17, postanowieniem z dnia 8.09.2017 r. w przedmiocie głosowania nad układem stwierdzono przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli z dnia 8.09.2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35382

Dodano: 2017-09-20 22:52:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.

2017-08-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35383. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046232. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r., sygn. akt V GR 16/17. [BMSiG-35533/2017] Postanowieniem z dnia 17.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GR 16/17 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika: Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA” Sp. z o.o., numer KRS 0000046232, adres: ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wlkp., pozostawił zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Marii Perlińskiej, (numer licencji 260). Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 29015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35383

Dodano: 2017-09-20 23:05:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.

2017-09-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35383. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046232. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r., sygn. akt V GR 16/17. [BMSiG-35533/2017] Postanowieniem z dnia 17.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GR 16/17 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika: Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA” Sp. z o.o., numer KRS 0000046232, adres: ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wlkp., pozostawił zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Marii Perlińskiej, (numer licencji 260). Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 29015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 182/2017 (5319) z dnia 20 września 2017 r. → Pozycja 35383

Dodano: 2017-09-20 23:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ablewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35407. Ablewski Janusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/17. [BMSiG-35841/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 138/17, ogłosił upadłość Janusza Ablewskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Słodowej 3 m. 1, PESEL 59040300010, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księ- dze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 138/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35407

Dodano: 2017-09-21 12:31:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ablewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35407. Ablewski Janusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/17. [BMSiG-35841/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 138/17, ogłosił upadłość Janusza Ablewskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Słodowej 3 m. 1, PESEL 59040300010, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księ- dze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 138/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35407

Dodano: 2017-09-21 12:31:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bruczyński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35408. Bruczyński Maciej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 312/17, XI GUp 175/17. [BMSiG-35690/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 312/17 ogłosił upadłość dłużnika Macieja Bruczyńskiego nr PESEL 74030207579; zamieszkałego w Koziegłowach, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono Syndyka Jarosława Jatczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1100. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35408

Dodano: 2017-09-21 12:32:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bruczyński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35408. Bruczyński Maciej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 312/17, XI GUp 175/17. [BMSiG-35690/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 312/17 ogłosił upadłość dłużnika Macieja Bruczyńskiego nr PESEL 74030207579; zamieszkałego w Koziegłowach, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono Syndyka Jarosława Jatczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1100. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35408

Dodano: 2017-09-21 12:32:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Chmielewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35409. Chmielewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 171/17. [BMSiG-35738/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt V GU 171/17, ogłosił upadłość Krzysztofa Chmielewskiego, zamieszkałego w miejscowości Września 41, 09-204 Rościszewo, PESEL 85021510914, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 171/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35409

Dodano: 2017-09-21 12:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Chmielewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35409. Chmielewski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 171/17. [BMSiG-35738/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt V GU 171/17, ogłosił upadłość Krzysztofa Chmielewskiego, zamieszkałego w miejscowości Września 41, 09-204 Rościszewo, PESEL 85021510914, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 171/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35409

Dodano: 2017-09-21 12:34:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ciszewicz Sławomir Rafał w upadłości likwidacyjnej

2017-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35410. Ciszewicz Sławomir Rafał. Sąd Rejonowy w Wał- brzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 94/17. [BMSiG-35711/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 94/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Sławomira Rafała Ciszewicza, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Głuszycka 35/9, PESEL 83010404433, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35410

Dodano: 2017-09-21 12:35:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ciszewicz Sławomir Rafał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35410. Ciszewicz Sławomir Rafał. Sąd Rejonowy w Wał- brzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 94/17. [BMSiG-35711/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 94/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Sławomira Rafała Ciszewicza, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Głuszycka 35/9, PESEL 83010404433, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35410

Dodano: 2017-09-21 12:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojniak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35411. Chojniak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1043/17, X GUp 661/17. [BMSiG-35685/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 1043/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Grażyny Chojniak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 02-695 Warszawa, ul. Śniardwy 8 m. 94, PESEL 65052909301; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. uznać postępowanie upadłościowe za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 661/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35411

Dodano: 2017-09-21 12:37:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojniak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35411. Chojniak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1043/17, X GUp 661/17. [BMSiG-35685/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 1043/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość Grażyny Chojniak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 02-695 Warszawa, ul. Śniardwy 8 m. 94, PESEL 65052909301; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. uznać postępowanie upadłościowe za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 661/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35411

Dodano: 2017-09-21 12:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czerniecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-08-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35412. Czerniecki Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1435/17, X GUp 644/17. [BMSiG-35681/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 1435/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisława Czernieckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilińskiego 3 m. 39, PESEL 73042915557; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. uznać postępowanie za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 644/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35412

Dodano: 2017-09-21 12:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czerniecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35412. Czerniecki Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1435/17, X GUp 644/17. [BMSiG-35681/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 1435/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisława Czernieckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilińskiego 3 m. 39, PESEL 73042915557; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. uznać postępowanie za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 644/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35412

Dodano: 2017-09-21 12:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-08-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35413. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 113/17. [BMSiG-35809/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 113/17 ogłosił upadłość Ewy Fedorowicz, zamieszkałej w Żochowie 36, PESEL 56082201589, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Anny Kubery (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 113/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35413

Dodano: 2017-09-21 12:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35413. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 113/17. [BMSiG-35809/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 113/17 ogłosił upadłość Ewy Fedorowicz, zamieszkałej w Żochowie 36, PESEL 56082201589, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Anny Kubery (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 113/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35413

Dodano: 2017-09-21 12:40:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gęsikowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35414. Gęsikowski Władysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/17. [BMSiG-35846/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 159/17, ogłosił upadłość Władysława Gęsikowskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Płoskiego 8 m. 78, PESEL 44092506255, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 159/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35414

Dodano: 2017-09-21 12:41:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gęsikowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35414. Gęsikowski Władysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/17. [BMSiG-35846/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 159/17, ogłosił upadłość Władysława Gęsikowskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Płoskiego 8 m. 78, PESEL 44092506255, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 159/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35414

Dodano: 2017-09-21 12:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Grabowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35415. Grabowska Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 89/17. [BMSiG-35865/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 września 2017 r. w sprawie V GUp 89/17 ogłoszona została upadłość Haliny Grabowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wesoła 1/2, 87-500 Rypin, numer PESEL 39080208383, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35415

Dodano: 2017-09-21 12:42:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Grabowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35415. Grabowska Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 89/17. [BMSiG-35865/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 września 2017 r. w sprawie V GUp 89/17 ogłoszona została upadłość Haliny Grabowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wesoła 1/2, 87-500 Rypin, numer PESEL 39080208383, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35415

Dodano: 2017-09-21 12:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grochowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35416. Grochowski Marek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 112/17 „of”. [BMSiG-35770/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Marka Grochowskiego, zamieszkałego przy ul. Bohaterów Warszawy 21/9, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 61060613739; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 112/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35416

Dodano: 2017-09-21 12:43:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grochowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35416. Grochowski Marek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 112/17 „of”. [BMSiG-35770/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Marka Grochowskiego, zamieszkałego przy ul. Bohaterów Warszawy 21/9, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 61060613739; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 112/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35416

Dodano: 2017-09-21 12:44:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jabłoński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35417. Jabłoński Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 377/17, XI GUp 176/17. [BMSiG-35692/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 377/17 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Jabłońskiego, nr PESEL 93031502070; zamieszkałego w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 176/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono syndyka Łukasza Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1143. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35417

Dodano: 2017-09-21 12:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jabłoński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35417. Jabłoński Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 377/17, XI GUp 176/17. [BMSiG-35692/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 377/17 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Jabłońskiego, nr PESEL 93031502070; zamieszkałego w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 176/17. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono syndyka Łukasza Lewandowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1143. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35417

Dodano: 2017-09-21 12:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kalisz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35418. Kalisz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 383/17. [BMSiG-35724/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 383/17 ogłosił upadłość Katarzyny Kalisz (numer PESEL: 63080604764) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35418

Dodano: 2017-09-21 12:49:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kalisz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35418. Kalisz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 383/17. [BMSiG-35724/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.09.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 383/17 ogłosił upadłość Katarzyny Kalisz (numer PESEL: 63080604764) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35418

Dodano: 2017-09-21 12:49:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimkiewicz Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35419. Klimkiewicz Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 992/17, X GUp 666/17. [BMSiG-35683/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 września 2017 r., sygn. akt X GU 992/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Klimkiewicz, zamieszkałej: 02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 m. 36, PESEL 87011503924; 2. określić, iż Izabela Klimkiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Aleksandry Ziół- kowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. uznać postępowanie upadłościowe za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 666/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35419

Dodano: 2017-09-21 12:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimkiewicz Izabela w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35419. Klimkiewicz Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 992/17, X GUp 666/17. [BMSiG-35683/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 września 2017 r., sygn. akt X GU 992/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Klimkiewicz, zamieszkałej: 02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 m. 36, PESEL 87011503924; 2. określić, iż Izabela Klimkiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Aleksandry Ziół- kowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. uznać postępowanie upadłościowe za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 666/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35419

Dodano: 2017-09-21 12:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozłowska Wioleta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35420. Kozłowska Wioleta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/17. [BMSiG-35729/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 186/17 postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku ogłosił upadłość Wiolety Kozłowskiej (PESEL 80101809627) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wolności 22 m. 21, 09-100 Płońsk. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki, zaś syndyka wyznaczono w osobie Witolda Missali (nr licencji 768). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35420

Dodano: 2017-09-21 12:52:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozłowska Wioleta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35420. Kozłowska Wioleta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/17. [BMSiG-35729/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 186/17 postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku ogłosił upadłość Wiolety Kozłowskiej (PESEL 80101809627) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: ul. Wolności 22 m. 21, 09-100 Płońsk. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki, zaś syndyka wyznaczono w osobie Witolda Missali (nr licencji 768). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35420

Dodano: 2017-09-21 12:52:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sechawer Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35423. Sechawer Robert. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 106/17. [BMSiG-35745/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 7 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 106/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Roberta Sechawer, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Wańkowicza 2a/3, PESEL 75102002254, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35423

Dodano: 2017-09-21 12:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sechawer Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35423. Sechawer Robert. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 106/17. [BMSiG-35745/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 7 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 106/17 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Roberta Sechawer, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Wańkowicza 2a/3, PESEL 75102002254, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochoł, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35423

Dodano: 2017-09-21 12:55:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mysior Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35424. Mysior Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 161/17, V GU 161/17. [BMSiG-35844/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 161/17, ogłosił upadłość Anny Mysior, zamieszkałej w Płocku przy ulicy K. I. Gałczyńskiego 8 m. 53, PESEL 58070507987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 161/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35424

Dodano: 2017-09-21 12:57:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mysior Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35424. Mysior Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 161/17, V GU 161/17. [BMSiG-35844/2017] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V GU 161/17, ogłosił upadłość Anny Mysior, zamieszkałej w Płocku przy ulicy K. I. Gałczyńskiego 8 m. 53, PESEL 58070507987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczka i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 161/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35424

Dodano: 2017-09-21 12:57:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sławiński Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35425. Sławiński Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 113/17 „of”. [BMSiG-35766/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Adama Sławińskiego, zamieszkałego przy ul. Mikołaja Reja 16/14, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 82022211134; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 113/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35425

Dodano: 2017-09-21 12:58:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sławiński Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35425. Sławiński Adam. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 113/17 „of”. [BMSiG-35766/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Adama Sławińskiego, zamieszkałego przy ul. Mikołaja Reja 16/14, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 82022211134; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 113/17 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35425

Dodano: 2017-09-21 12:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Spłocharski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35426. Spłocharski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 8/17, XII GUp 188/17. [BMSiG-35834/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 września 2017 r. o sygn. akt XII GU 8/17 ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Spłocharskiego (Grzegorz Spłocharski), PESEL 81122706274, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 188/17. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35426

Dodano: 2017-09-21 13:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Spłocharski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35426. Spłocharski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 8/17, XII GUp 188/17. [BMSiG-35834/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 września 2017 r. o sygn. akt XII GU 8/17 ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Spłocharskiego (Grzegorz Spłocharski), PESEL 81122706274, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 188/17. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35426

Dodano: 2017-09-21 13:00:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Straszyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35427. Straszyński Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1207/17, X GUp 667/17. [BMSiG-35840/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6 września 2017 roku, sygn. akt X GU 1207/17, ogłosił upadłość Marcina Straszyńskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 73050905076), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 667/17. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marcina Straszyńskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35427

Dodano: 2017-09-21 13:01:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Straszyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35427. Straszyński Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1207/17, X GUp 667/17. [BMSiG-35840/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6 września 2017 roku, sygn. akt X GU 1207/17, ogłosił upadłość Marcina Straszyńskiego, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 73050905076), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 667/17. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marcina Straszyńskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35427

Dodano: 2017-09-21 13:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtczak Mariola w upadłości likwidacyjnej

2017-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35428. Wojtczak Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 167/17, XII GUp 187/17. [BMSiG-35824/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. o sygn. akt XII GU 167/17 ogłosił upadłość dłużnika Marioli Wojtczak (Mariola Wojtczak), PESEL 74051415766, zamieszkałej w Zabrzu, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 187/17. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35428

Dodano: 2017-09-21 13:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtczak Mariola w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35428. Wojtczak Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 167/17, XII GUp 187/17. [BMSiG-35824/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. o sygn. akt XII GU 167/17 ogłosił upadłość dłużnika Marioli Wojtczak (Mariola Wojtczak), PESEL 74051415766, zamieszkałej w Zabrzu, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 187/17. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35428

Dodano: 2017-09-21 13:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Grupa BP TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35406. „GRUPA BP TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000358278. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GU 53/17, VIII GUp 61/17. [BMSiG-35670/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 53/17 ogłosił upadłość „GRUPA BP TRANS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS 0000358278. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 61/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35406

Dodano: 2017-09-21 19:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Grupa BP TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35406. „GRUPA BP TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000358278. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GU 53/17, VIII GUp 61/17. [BMSiG-35670/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt VIII GU 53/17 ogłosił upadłość „GRUPA BP TRANS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS 0000358278. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 61/17. Określono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu tego przepisu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35406

Dodano: 2017-09-21 19:14:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

KRYS-AND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35421. KRYS - AND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000365054. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt XV GU 143/17. [BMSiG-35740/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.09.2017 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 143/17 ogłosił upadłość KRYS-AND Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KRS 0000365054), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35421

Dodano: 2017-09-21 19:19:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

KRYS-AND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35421. KRYS - AND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000365054. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt XV GU 143/17. [BMSiG-35740/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.09.2017 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 143/17 ogłosił upadłość KRYS-AND Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KRS 0000365054), wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35421

Dodano: 2017-09-21 19:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzysztof HOMA Homak w upadłości likwidacyjnej

2017-08-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35422. Homa Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Homa HOMAK w Grębocinie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/17. [BMSiG-35862/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie V GUp 87/17 ogłoszona została upadłość Krzysztofa Homa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Homa HOMAK w Grębocinie (NIP: 5551748961). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka (nr licencji 471). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się. że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35422

Dodano: 2017-09-21 19:21:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzysztof HOMA Homak w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35422. Homa Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Homa HOMAK w Grębocinie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/17. [BMSiG-35862/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie V GUp 87/17 ogłoszona została upadłość Krzysztofa Homa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Homa HOMAK w Grębocinie (NIP: 5551748961). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka (nr licencji 471). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się. że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35422

Dodano: 2017-09-21 19:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ZARZĄDCA ANO (dawniej ARRADA) Sp. z o.o. Orzeł Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35429. „ZARZĄDCA ANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000327659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII GUp 3/15. [BMSiG-35751/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 3/15, dotyczącej upadłości Zarządca ANO Sp. z o.o. Orzeł s.k.a. we Wrocławiu, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiona uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35429

Dodano: 2017-09-21 20:45:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ZARZĄDCA ANO (dawniej ARRADA) Sp. z o.o. Orzeł Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 35497. „ZARZĄDCA ANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000327659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII GUp 3/15. [BMSiG-35762/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 3/15 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, dotyczącej upadłości Zarządca ANO Sp. z o.o. Orzeł s.k.a. we Wrocławiu, syndyk masy upadłości przekazał opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35497

Dodano: 2017-09-21 20:45:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Belke-Wik Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35430. Belke-Wilk Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 227/17. [BMSiG-35672/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Belke-Wilk w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 227/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 25 sierpnia 2017 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35430

Dodano: 2017-09-21 20:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Błażczak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35431. Błażczak Dorota. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 68/16. [BMSiG-35696/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 68/16, dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Doroty Błażczak, zam. w Siekierkach Wielkich, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35431

Dodano: 2017-09-21 20:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bogucka Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35432. Bogucka Renata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/17. [BMSiG-35732/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Boguckiej (PESEL 77090516401) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 34/17 syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35432

Dodano: 2017-09-21 20:54:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bujalska Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35433. Bujalska Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 347/17. [BMSiG-35744/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Bujalskiej, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 58031720961 (sygn. akt X GUp 347/17), syndyk sporządziła i przekazała Sędziemu komisarzowi w dniu 25.08.2017 r. listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 p.u., co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35433

Dodano: 2017-09-21 20:56:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cupryjak Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35434. Cupryjak Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 165/17. [BMSiG-35674/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Cupryjak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 165/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35434

Dodano: 2017-09-21 20:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbrowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35435. Dąbrowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 357/17. [BMSiG-35688/2017] Obwieszcza się, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Dąbrowskiej, zamieszkałej: Wołomin 05-200, ul. Kościelna 41 m. 3, PESEL 71091906526, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 357/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35435

Dodano: 2017-09-21 20:57:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dera Agata w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35436. Dera Agata (obecnie Prządka). Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 50/16. [BMSiG-35693/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Agaty Dera (obecnie Prządka), zam. w Wirach, nr PESEL 73031502904, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 50/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35436

Dodano: 2017-09-21 20:58:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Durka Wiktor w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35437. Durka Wiktor. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 372/17. [BMSiG-35707/2017] Obwieszcza się, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wiktora Durki, zamieszkałego: Warszawa 00-454, ul. Jana Pawła II 260, PESEL 55051601335, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 372/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35437

Dodano: 2017-09-21 20:58:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Edward Giezek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDANO w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35438. Giezek Edward prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Edward Giezek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDANO w upadłości likwidacyjnej w Fabianowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/15. [BMSiG-35767/2017] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Edwarda Giezka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDANO Edward Giezek w upadłości likwidacyjnej w Fabianowie, NIP: 618 001 28 28, sygn. akt V GUp 3/15 dnia 2.08.2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu Wydział V Gospodarczy ul. A. Asnyka 56a pok. 100, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35438

Dodano: 2017-09-21 20:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Faryńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35439. Faryńska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 15/17. [BMSiG-35781/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Faryńskiej, sygn. akt VI GUp 15/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35439

Dodano: 2017-09-21 20:59:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma DAROCHA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35440. FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Papowie Toruńskim. KRS 0000537052. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-35805/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Firma DAROCHA sp. z o.o. spółka komandytowa w Papowie Toruńskim w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt V GUp 40/15 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35440

Dodano: 2017-09-21 21:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

FREZPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35441. FREZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siedlcach. KRS 0000041276. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 wrze- śnia 2001 r., sygn. akt VI GUp 49/16. [BMSiG-35734/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Frezpol Sp. z o.o. w Siedlcach, sygn. akt VI GUp 49/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35441

Dodano: 2017-09-21 21:00:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Fundacja Integracji Zawodowej "Pracujmy Razem" w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35442. FUNDACJA INTEGRACJI ZAWODOWEJ „PRACUJMY RAZEM” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Częstochowie. KRS 0000330604. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 1/13/Ap-2L. [BMSiG-35701/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Fundacji Integracji Zawodowej „Pracujmy Razem” w Częstochowie obejmującym likwidację majątku spółki, sygn. akt VIII GUp l/13/Ap-2L, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 9 czerwca 2017 roku Sędziemu komisarzowi trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11 pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35442

Dodano: 2017-09-21 21:01:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Grabarski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35443. Grabarski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/17. [BMSiG-35741/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Grabarskiego (PESEL 61110102790) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 16/17, syndyk w dniu 4.08.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35443

Dodano: 2017-09-21 21:01:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grątkiewicz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35444. Grątkiewicz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 813/16. [BMSiG-35679/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Grątkiewicz, PESEL 53120904022, sygn. akt X GUp 813/16, syndyk sporządził i w dniu 6 września 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35444

Dodano: 2017-09-21 21:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzelak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35445. Grzelak Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 326/17. [BMSiG-35680/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Grzelaka, PESEL 81041908157, zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 326/17, syndyk sporządził i w dniu 1 września 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35445

Dodano: 2017-09-21 21:02:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzewiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35446. Grzewiński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 65/17. [BMSiG-35833/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 491 ust. 1 p.u., w zw. z art. 256 p.u. została sporządzona i w dniu 3.08.2017 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Grzewińskiego. Powyższą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może zło- żyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 65/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35446

Dodano: 2017-09-21 21:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gudyka Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35447. Gudyka Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 60/17. [BMSiG-35861/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Gudyka (PESEL: 75051615551), zamieszkałego w Warszawie prowadzonym pod sygn. akt X GUp 60/17, zło- żona została w dniu 16.08.2017 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35447

Dodano: 2017-09-21 21:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szałabski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35448. Szałabski Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 154/16. [BMSiG-35826/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 23 sierpnia 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności Jarosława Szałabskiego, PESEL 60121109578, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 154/16. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35448

Dodano: 2017-09-21 21:04:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jurkiewicz Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35449. Jurkiewicz Janusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/16. [BMSiG-35705/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Jurkiewicza - sygn. akt V GUp 6/16 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35449

Dodano: 2017-09-21 21:04:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kawczyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35450. Kawczyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 440/17. [BMSiG-35721/2017] Obwieszcza się, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Kawczyńskiej, zamieszkałej: Warszawa 02-776, ul. Hawajska 18a m. 89, PESEL 54122303680, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 440/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35450

Dodano: 2017-09-21 21:05:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kosel Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35451. Kosel Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 67/16. [BMSiG-35725/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt GUp 67/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Kosel syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 25 lipca 2017 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samy terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35451

Dodano: 2017-09-21 21:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35452. Kozak Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 512/16. [BMSiG-35726/2017] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Kozak, zamieszkałej: Legionowo, ul. Zegrzyńska 19 m. 12, PESEL 57010705924, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i w dniu 4 sierpnia 2017 roku przekazał sędziemu komisarzowi trzecie uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sygn. akt X GUp 512/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35452

Dodano: 2017-09-21 21:06:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kozłowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35453. Kozłowski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 265/16. [BMSiG-35697/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 265/16, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Jerzego Kozłowskiego, zam. w Sulęcinku, informuje, iż w dniu 22 maja 2017 r., syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35453

Dodano: 2017-09-21 21:06:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krasuska Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35454. Krasuska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-35836/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marty Krasuskiej (PESEL 77022806622) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 30/17, syndyk w dniu 11.09.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35454

Dodano: 2017-09-21 21:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kawecki Leszek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35455. Kawecki Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 151/16. [BMSiG-35831/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 25 sierpnia 2017 r. lista wierzytelności Leszka Kaweckiego, PESEL 54092706814, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 151/16. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35455

Dodano: 2017-09-21 21:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35456. Majchrowicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 180/17. [BMSiG-35852/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Majchrowicza (sygn. akt X GUp 180/17) zawiadamia, że syndyk sporządził oraz w dniu 25 sierpnia 2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35456

Dodano: 2017-09-21 21:08:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Malinowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35457. Malinowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/17. [BMSiG-35807/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Malinowskiej (PESEL 83032709606) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 31/17, syndyk w dniu 29.08.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35457

Dodano: 2017-09-21 21:19:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Grabowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35458. Grabowski Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 21/17. [BMSiG-35702/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 22.08.2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Grabowskiego, PESEL 87112009811, sygn. akt VIII GUp 21/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35458

Dodano: 2017-09-21 21:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matusiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35459. Matusiak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 311/17. [BMSiG-35737/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Matusiaka, zamieszkałego w Umiastowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 88082809771 (sygn. akt X GUp 311/17), syndyk sporządziła i przekazała Sędziemu komisarzowi w dniu 23.08.2017 r. listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 w zw. z art. 256 i 257 ust. 1 p.u., co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35459

Dodano: 2017-09-21 21:20:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mendera Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35460. Mendera Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 116/17. [BMSiG-35687/2017] Obwieszcza się, że w dniu 1 września 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Mendery, zamieszkałego: Warszawa 01-229, ul. Wolska 75/8, PESEL 60051713751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 116/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35460

Dodano: 2017-09-21 21:21:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Młynarska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35461. Młynarska Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 240/17. [BMSiG-35829/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 1 września 2017 roku lista wierzytelności Kamili Młynarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 240/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35461

Dodano: 2017-09-21 21:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Guzin Monika w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35462. Guzin Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/17. [BMSiG-35850/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 4 sierpnia 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Moniki Guzin, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 79120701889) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 69/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo zgłoszenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35462

Dodano: 2017-09-21 21:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kulecka Natalia w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35463. Kulecka Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 96/17. [BMSiG-35812/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i w dniu 11 września 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Natalii Kuleckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 78091808285) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 96/17). Lista wierzytelności została wyło- żona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., 2171 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35463

Dodano: 2017-09-21 21:22:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Nowak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35464. Nowak Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 107/15. [BMSiG-35848/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 107/15, dotyczącej upadłości Bożeny Nowak, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35464

Dodano: 2017-09-21 21:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oświt Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35465. Oświt Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 495/17. [BMSiG-35675/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Oświt - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 495/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 7 września 2017 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35465

Dodano: 2017-09-21 21:23:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Otowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35466. Otowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 759/16. [BMSiG-35718/2017] Obwieszcza się, że w dniu 15 września 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Otowskiego, zamieszkałego: Legionowo, ul. Warszawska 38 m. 26, PESEL 70080305298, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 759/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35466

Dodano: 2017-09-21 21:24:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kałuża Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35467. Kałuża Patrycja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-35819/2017] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 23.08.2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Patrycji Kałuża, nr PESEL 87091906664, lista wierzytelności (sygn. V GUp 106/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia prawo sprzeciwu w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35467

Dodano: 2017-09-21 21:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piask Natalia w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35468. Piask Natalia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 33/17. [BMSiG-35788/2017] Piask Natalia, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 33/17. Sędzia komisarz informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Natalii Piask, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 33/17, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35468

Dodano: 2017-09-21 21:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pierzynowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35469. Pierzynowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/16. [BMSiG-35832/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Pierzynowskiej (PESEL 73021809420) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/16, syndyk w dniu 12.09.2017 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35469

Dodano: 2017-09-21 21:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piszczako Jagoda w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35470. Piszczako Jagoda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 309/17. [BMSiG-35709/2017] Obwieszcza się, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jagody Piszczako, zamieszkałej: Warszawa 01-887, ul. Żeromskiego 1 m. 464, PESEL 81032412942, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 309/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35470

Dodano: 2017-09-21 21:26:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piszczako Jagoda w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35471. Piszczako Jagoda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 309/17. [BMSiG-35713/2017] Obwieszcza się, że w dniu 1 września 2017 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jagody Piszczako, zamieszkałej: Warszawa 01-887, ul. Żeromskiego 1 m. 464, PESEL 81032412942, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt X GUp 309/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35471

Dodano: 2017-09-21 21:27:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANSWOJ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35472. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE „TRANSWOJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Częstochowie. KRS 0000145645. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 29/16. [BMSiG-35728/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego „Transwoj” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS nr 0000145645, sygn. akt VIII GUp 29/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 25 maja 2017 roku listy wierzytelności oraz w dniu 4 lipca 2017 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11 pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35472

Dodano: 2017-09-21 21:27:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radomska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35473. Radomska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 360/17. [BMSiG-35717/2017] Obwieszcza się, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Radomskiej, zamieszkałej: Warszawa 04-128, ul. Omulewskiej 12 m. 6, PESEL 57050210044, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 360/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35473

Dodano: 2017-09-21 21:28:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rakowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35474. Rakowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 102/16. [BMSiG-35792/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 102/16, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Rakowskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 21 lipca 2017 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35474

Dodano: 2017-09-21 21:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rakowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35475. Rakowski Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 74/16. [BMSiG-35796/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 74/16, dotyczącej upadłości Roberta Rakowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dnia 21 lipca 2017 r. syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35475

Dodano: 2017-09-21 21:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rzeszutek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35476. Rzeszutek Teresa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/17. [BMSiG-35790/2017] Rzeszutek Teresa, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 11/17. Sędzia komisarz informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Teresy Rzeszutek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 11/17, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35476

Dodano: 2017-09-21 21:36:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sadowski Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35477. Sadowski Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 387/17. [BMSiG-35715/2017] Obwieszcza się, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Sadowskiego, zamieszkałego: Warszawa 00-167, ul. Anielewicza 15 lok. 19, PESEL 78111405050, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 387/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35477

Dodano: 2017-09-21 21:36:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawidis-Gnilańska Athena Stefania w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35478. Sawidis-Gnilańska Athena Stefania. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 660/16. [BMSiG-35851/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Atheny Stefanii Sawidis-Gnilańskiej, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 660/16, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 1 września 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Atheny Stefanii Sawidis-Gnilańskiej, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35478

Dodano: 2017-09-21 21:37:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Skrocka Dorota Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35479. Skrocka Dorota Irena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/17. [BMSiG-35806/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Ireny Skrockiej (PESEL 75102001482) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 33/17 syndyk w dniu 29.08.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35479

Dodano: 2017-09-21 21:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

1. Skrzypczak Lidia, 2. Skrzypczak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35480. Skrzypczak Lidia i Skrzypczak Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 46/15. [BMSiG-35858/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lidii Skrzypczak i Mariusza Skrzypczak, nieprowadzących działalności gospodarczej, w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 46/15 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 prawa w brzmieniu przed 1.01.2016 r. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35480

Dodano: 2017-09-21 21:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sosnowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35481. Sosnowski Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/16. [BMSiG-35712/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Sosnowskiego - sygn. akt V GUp 22/16 - zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. została przez syndyka masy upadłości złożona lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35481

Dodano: 2017-09-21 21:39:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Markowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35482. Markowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-35822/2017] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 23.08.2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Stanisława Markowskiego, nr PESEL 52121511934, lista wierzytelności (sygn. V GUp 56/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia prawo sprzeciwu w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35482

Dodano: 2017-09-21 21:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stawniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35483. Stawniak Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 115/16. [BMSiG-35695/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 115/16, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Stawniaka, zam. we Wrześni, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35483

Dodano: 2017-09-21 21:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmudzińska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35484. Szmudzińska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/15. [BMSiG-35800/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Szmudzińskiej (sygn. akt V GUp 38/15) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35484

Dodano: 2017-09-21 21:41:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świątek Janina w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35485. Świątek Janina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 33/15. [BMSiG-35694/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 33/15, dot. upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Świątek, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35485

Dodano: 2017-09-21 21:42:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Targowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35486. Targowski Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 24/16. [BMSiG-35854/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Targowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 24/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35486

Dodano: 2017-09-21 21:42:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Toś Rafał w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35487. Toś Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/17. [BMSiG-35859/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Toś - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 53/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35487

Dodano: 2017-09-21 21:43:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walaszek Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35488. Walaszek Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 317/17. [BMSiG-35860/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Walaszek (PESEL: 58021304175), zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 317/17, zło- żona została w dniu 21.08.2017 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35488

Dodano: 2017-09-21 21:43:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wawrzeńczyk Amanda Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35489. Wawrzeńczyk Amanda Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 815/16. [BMSiG-35677/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Amandy Anny Wawrzeńczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 815/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 14 czerwca 2017 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35489

Dodano: 2017-09-21 21:44:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zbigniew Chmura "Hak-Hol" w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35490. Chmura Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HAK-HOL Zbigniew Chmura w upadłości likwidacyjnej w Dzierżoniowie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 21/13. [BMSiG-35723/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydziału Gospodarczego, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym, Zbigniewa Chmury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HAK-HOL w Dzierżoniowie, sygn. akt VI GUp 21/13. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35490

Dodano: 2017-09-21 21:44:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma DAROCHA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35491. FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Papowie Toruńskim. KRS 0000537052. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-35808/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Firma DAROCHA sp. z o.o. spółka komandytowa w Papowie Toruńskim w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt V GUp 40/15 - informuje, że do akt postępowania został złożony oddzielny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35491

Dodano: 2017-09-21 21:45:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gajkowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35492. Gajkowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/15. [BMSiG-35708/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Gajkowskiego - sygn. akt V GUp 50/15 - informuje, że do akt postępowania został złożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35492

Dodano: 2017-09-21 21:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lenkiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35493. Lenkiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 1/17. [BMSiG-35669/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Lenkiewicza, PESEL 84090203853, sygn. akt VIII GUp 1/17: - w dniu 30 czerwca 2017 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zarzuty można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35493

Dodano: 2017-09-21 21:46:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35494. Kubiak Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 133/15. [BMSiG-35839/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Sylwii Kubiak, zam. w Poznaniu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 133/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w ostatecznym planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35494

Dodano: 2017-09-21 21:46:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wasilewski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35495. Wasilewski Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 125/17. [BMSiG-35676/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GUp 125/17, umorzył postępowanie upadłościowe Marka Wasilewskiego (PESEL 68073108436). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35495

Dodano: 2017-09-21 21:47:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ISC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-09-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35496. ISC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000298009. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2008 r., sygn. akt X GUp 12/14/9. [BMSiG-35817/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 12/14/9 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego ISC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Katowicach. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 183/2017 (5320) z dnia 21 września 2017 r. → Pozycja 35496

Dodano: 2017-09-21 21:48:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK