Informacje

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Byrczek Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35588. Byrczek Izabela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 870/17/11, X GUp 118/18/4. [BMSiG-35495/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 31.07.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 870/17/11, ogłosił upadłość dłużniczki - Izabeli Byrczek, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Topolowej 24/38, posiadającej numer PESEL 75092510843, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużniczki w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 118/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35588

Dodano: 2018-08-16 09:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Byrczek Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35588. Byrczek Izabela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 870/17/11, X GUp 118/18/4. [BMSiG-35495/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 31.07.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 870/17/11, ogłosił upadłość dłużniczki - Izabeli Byrczek, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Topolowej 24/38, posiadającej numer PESEL 75092510843, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużniczki w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 118/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35588

Dodano: 2018-08-16 09:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35590. Wach Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 179/18. [BMSiG-35467/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Wacha, nr PESEL 62040304151, zamieszkałego w Kielcach, ul. Zofii Nałkowskiej 1 m. 21; określił, że upadły Andrzej Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 179/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35590

Dodano: 2018-08-16 09:33:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35590. Wach Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 115/18, V GUp 179/18. [BMSiG-35467/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Wacha, nr PESEL 62040304151, zamieszkałego w Kielcach, ul. Zofii Nałkowskiej 1 m. 21; określił, że upadły Andrzej Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 179/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35590

Dodano: 2018-08-16 09:33:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bondarczuk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35591. Bondarczuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 281/18, X GUp 681/18. [BMSiG-35411/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, sygn. akt X GU 281/18: 1. ogłosił upadłość Grzegorza Bondarczuka, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Walewskiej 5 m. 8 (kod pocztowy: 04-022), numer PESEL 56050806813; 2. określił, że Grzegorz Bondarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 681/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35591

Dodano: 2018-08-16 09:34:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bondarczuk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35591. Bondarczuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 281/18, X GUp 681/18. [BMSiG-35411/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, sygn. akt X GU 281/18: 1. ogłosił upadłość Grzegorza Bondarczuka, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Walewskiej 5 m. 8 (kod pocztowy: 04-022), numer PESEL 56050806813; 2. określił, że Grzegorz Bondarczuk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 681/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35591

Dodano: 2018-08-16 09:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Romanowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35592. Romanowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/18, V GUp 176/18. [BMSiG-35390/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 30 lipca 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Grzegorza Romanowskiego o ogłoszenie upadłości Grzegorza Romanowskiego, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Grzegorza Romanowskiego, nr PESEL 75062814814, zamieszkałego: 28-200 Staszów, ul. Prusa 12; II. określić, że Upadły Grzegorz Romanowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 254; V. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 176/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35592

Dodano: 2018-08-16 09:35:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Romanowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35592. Romanowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/18, V GUp 176/18. [BMSiG-35390/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 30 lipca 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Grzegorza Romanowskiego o ogłoszenie upadłości Grzegorza Romanowskiego, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Grzegorza Romanowskiego, nr PESEL 75062814814, zamieszkałego: 28-200 Staszów, ul. Prusa 12; II. określić, że Upadły Grzegorz Romanowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; IV. wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 254; V. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 176/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35592

Dodano: 2018-08-16 09:35:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ściana Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35593. Ściana Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 203/18, V GUp 169/18. [BMSiG-35473/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 203/18, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Ściany, nr PESEL 67020411533, zamieszkałego w Kielcach (25-553) przy ulicy Klonowa 44/29; określił, że upadły Grzegorz Ściana jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 169/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35593

Dodano: 2018-08-16 09:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ściana Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35593. Ściana Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 203/18, V GUp 169/18. [BMSiG-35473/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 203/18, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Ściany, nr PESEL 67020411533, zamieszkałego w Kielcach (25-553) przy ulicy Klonowa 44/29; określił, że upadły Grzegorz Ściana jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 169/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35593

Dodano: 2018-08-16 09:36:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Biczak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35594. Biczak Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 132/18 of, VI GUp 100/18 „of”. [BMSiG-35511/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt VI GU 132/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Jacka Biczaka, numer PESEL 81071314959, zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej, ulica Kościelna 5, Wilkowice (43-365), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 100/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35594

Dodano: 2018-08-16 09:38:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Biczak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35594. Biczak Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 132/18 of, VI GUp 100/18 „of”. [BMSiG-35511/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt VI GU 132/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Jacka Biczaka, numer PESEL 81071314959, zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej, ulica Kościelna 5, Wilkowice (43-365), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 100/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35594

Dodano: 2018-08-16 09:38:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świercz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35595. Świercz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/18, V GUp 178/18. [BMSiG-35463/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 sierpnia 2018 r roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Świercza, nr PESEL 65010406417, zamieszkałego w Końskich, ul. Warszawskiej 24 m. 311, określił, że upadły Grzegorz Świercz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 178/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35595

Dodano: 2018-08-16 09:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świercz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35595. Świercz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/18, V GUp 178/18. [BMSiG-35463/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 sierpnia 2018 r roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Świercza, nr PESEL 65010406417, zamieszkałego w Końskich, ul. Warszawskiej 24 m. 311, określił, że upadły Grzegorz Świercz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Trzebińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 178/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35595

Dodano: 2018-08-16 09:39:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kocimska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35596. Kocimska Stanisława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 82/18, V GUp „of” 87/18. [BMSiG-35519/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 82/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Stanisławy Kocimskiej, zamieszkałej: ul. Dworcowa 77/42, 10-437 Olsztyn, PESEL 48092008267, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Halinę Hawryluk. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 87/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35596

Dodano: 2018-08-16 09:40:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kocimska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35596. Kocimska Stanisława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 82/18, V GUp „of” 87/18. [BMSiG-35519/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 82/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Stanisławy Kocimskiej, zamieszkałej: ul. Dworcowa 77/42, 10-437 Olsztyn, PESEL 48092008267, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Halinę Hawryluk. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 87/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35596

Dodano: 2018-08-16 09:40:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Lubaś Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35597. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 166/18„of”, IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-35517/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie IX GU 166/18„of” została ogłoszona upadłość Jacka Lubasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Łowiecka 55, 22-100 Chełm, PESEL 76053007950. Postępowanie upadłościowe Jacka Lubasia zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kosińskiego (nr licencji 521). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35597

Dodano: 2018-08-16 09:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Lubaś Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35597. Lubaś Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 166/18„of”, IX GUp 98/18 „of”. [BMSiG-35517/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku wydanym w sprawie IX GU 166/18„of” została ogłoszona upadłość Jacka Lubasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Łowiecka 55, 22-100 Chełm, PESEL 76053007950. Postępowanie upadłościowe Jacka Lubasia zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 4912 ust. 1 w zw. z art. 382 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 98/18 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kosińskiego (nr licencji 521). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35597

Dodano: 2018-08-16 09:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Michaluk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35598. Michaluk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 123/18, VI GUp 66/18. [BMSiG-35526/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 123/18 postanawia: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Małgorzaty Michaluk, zamieszkałej w Kłodzku przy ul. Targowej 3/7, PESEL: 90060509582; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt VI GUp 66/18; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35598

Dodano: 2018-08-16 09:42:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Michaluk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35598. Michaluk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 123/18, VI GUp 66/18. [BMSiG-35526/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 123/18 postanawia: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Małgorzaty Michaluk, zamieszkałej w Kłodzku przy ul. Targowej 3/7, PESEL: 90060509582; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt VI GUp 66/18; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35598

Dodano: 2018-08-16 09:42:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moczulski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-08-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35599. Moczulski Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 305/18. [BMSiG-35462/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 305/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adama Moczulskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Korzona 113/34 (kod pocztowy: 03-571), PESEL 57120105155; 2. określić, że Adam Moczulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35599

Dodano: 2018-08-16 09:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moczulski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35599. Moczulski Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 305/18. [BMSiG-35462/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 305/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adama Moczulskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Korzona 113/34 (kod pocztowy: 03-571), PESEL 57120105155; 2. określić, że Adam Moczulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35599

Dodano: 2018-08-16 09:43:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Pijewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35600. Pijewski Piotr. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 78/18, VIII GUp 32/18. [BMSiG-35406/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 78/18, ogłosił upadłość Piotra Pijewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89092408350, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 44 m. 14. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli Piotra Pijewskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 32/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35600

Dodano: 2018-08-16 09:45:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Pijewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35600. Pijewski Piotr. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 78/18, VIII GUp 32/18. [BMSiG-35406/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 78/18, ogłosił upadłość Piotra Pijewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 89092408350, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 44 m. 14. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli Piotra Pijewskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 32/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35600

Dodano: 2018-08-16 09:45:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Plesnar Dobromił w upadłości likwidacyjnej

2018-07-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35601. Plesnar Dobromił. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 4/18, VIII GUp 143/18. [BMSiG-35392/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt VIII GU 4/18, ogłosił upadłość Dobromiła Plesnara (PESEL 76070802734), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hauke- -Bosaka 25A/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Marka Rybaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 81). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 143/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35601

Dodano: 2018-08-16 09:46:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Plesnar Dobromił w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35601. Plesnar Dobromił. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 4/18, VIII GUp 143/18. [BMSiG-35392/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt VIII GU 4/18, ogłosił upadłość Dobromiła Plesnara (PESEL 76070802734), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hauke- -Bosaka 25A/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Marka Rybaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 81). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 143/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35601

Dodano: 2018-08-16 09:46:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stężewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35602. Stężewska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 358/18. [BMSiG-35418/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.07.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 358/18 ogłosił upadłość Haliny Stężewskiej (numer PESEL: 50032310680) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego i sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35602

Dodano: 2018-08-16 09:47:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stężewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35602. Stężewska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 358/18. [BMSiG-35418/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.07.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 358/18 ogłosił upadłość Haliny Stężewskiej (numer PESEL: 50032310680) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego i sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35602

Dodano: 2018-08-16 09:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Więckiewicz Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35603. Więckiewicz Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 107/18, V GUp „of” 91/18. [BMSiG-35389/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 107/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Roberta Więckiewicza, PESEL: 68020906278, zamieszkałego: ul. Rataja 84/3, 10-261 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie - Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 91/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35603

Dodano: 2018-08-16 09:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Więckiewicz Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35603. Więckiewicz Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 107/18, V GUp „of” 91/18. [BMSiG-35389/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 107/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Roberta Więckiewicza, PESEL: 68020906278, zamieszkałego: ul. Rataja 84/3, 10-261 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie - Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 91/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35603

Dodano: 2018-08-16 09:48:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Miodoński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35604. Miodoński Wojciech. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 95/18 of, VI GUp 85/18 „of”. [BMSiG-35508/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt VI GU 95/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wojciecha Miodońskiego, numer PESEL 89050505994, zamieszkałego: ulica Głogowa 237, Kamesznica (34-383), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 85/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35604

Dodano: 2018-08-16 09:49:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Miodoński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35604. Miodoński Wojciech. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 95/18 of, VI GUp 85/18 „of”. [BMSiG-35508/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt VI GU 95/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wojciecha Miodońskiego, numer PESEL 89050505994, zamieszkałego: ulica Głogowa 237, Kamesznica (34-383), w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 85/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35604

Dodano: 2018-08-16 09:49:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Domańska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35605. Domańska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 916/17. [BMSiG-35528/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 11 lipca 2018 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Domańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 916/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35605

Dodano: 2018-08-16 09:50:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czekajski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35606. Czekajski Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 149/17/1. [BMSiG-35477/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużnika Marcina Czekajskiego (Czekajski) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 81060710052, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 149/17/1, postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35606

Dodano: 2018-08-16 09:50:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mosty Śląsk Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35607. „MOSTY ŚLĄSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000195429. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 29/11/19. [BMSiG-35343/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Mosty Śląsk Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Katowicach, sygn. akt X GUp 29/11/19, Syndyk masy upadłości złożył IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35607

Dodano: 2018-08-16 09:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grabowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35608. Grabowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 372/18. [BMSiG-35535/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 20 lipca 2018 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przemysława Grabowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 372/18). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35608

Dodano: 2018-08-16 09:51:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gruby Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35609. Gruby Michał. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 127/17 „of”. [BMSiG-35497/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Gruby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/17 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 26 czerwca 2018 roku I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35609

Dodano: 2018-08-16 09:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Hajder Błażej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35610. Hajder Błażej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 36/17. [BMSiG-35434/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 36/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Błażeja Hajder zam. w Dzięczynie informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35610

Dodano: 2018-08-16 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Maciejowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35611. Maciejowski Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 7/18. [BMSiG-35402/2018] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 7/18, w postępowaniu upadłościowym Jana Maciejowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 64022009933, zamieszkałego: 42-700 Lubliniec, ul. Kochcicka 14, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 lipca 2018 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35611

Dodano: 2018-08-16 09:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Nowak Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35612. Nowak Karolina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 129/17. [BMSiG-35454/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 23 lipca 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Karoliny Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 85062020021), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 129/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35612

Dodano: 2018-08-16 09:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35613. Komorowski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 74/18 „of”. [BMSiG-35472/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zdzisława Komorowskiego, sygn. akt VII GUp 74/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 lipca 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35613

Dodano: 2018-08-16 09:52:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35613. Komorowski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 74/18 „of”. [BMSiG-35472/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zdzisława Komorowskiego, sygn. akt VII GUp 74/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 lipca 2018 r. złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35613

Dodano: 2018-08-16 09:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35614. Konstantinow Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 362/18. [BMSiG-35459/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Konstantinow, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 362/18, została sporządzona i przekazana w dniu 6 lipca 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt wyżej wymienionej listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35614

Dodano: 2018-08-16 09:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konstantinow Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35615. Konstantinow Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 361/18. [BMSiG-35458/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Konstantinow, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 361/18, została sporządzona i przekazana w dniu 6 lipca 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt wyżej wymienionej listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35615

Dodano: 2018-08-16 09:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Lirelska Maria Bianka w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35616. Lirelska Maria Bianka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 214/17 of. [BMSiG-35530/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Bianki Lirelskiej, numer PESEL 79041500202, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 214/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7-8, Zw 7-8), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 lipca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35616

Dodano: 2018-08-16 09:54:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szczykutowicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35617. Szczykutowicz Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/18. [BMSiG-35500/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 23 lipca 2018 r. lista wierzytelności Moniki Szczykutowicz, nr PESEL 78022706769, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 16/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35617

Dodano: 2018-08-16 09:55:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Prokopowicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35618. Prokopowicz Tadeusz. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 66/17 „of”. [BMSiG-35489/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tadeusza Prokopowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 66/17 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 4 maja 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko każdej z nich sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35618

Dodano: 2018-08-16 09:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawicki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35619. Sawicki Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 356/18. [BMSiG-35531/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 31 lipca 2018 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Sawickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 356/18). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35619

Dodano: 2018-08-16 09:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Rembowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35620. Rembowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/18of. [BMSiG-35474/2018] Zarządzeniem z dnia 19 lipca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Rembowskiej (PESEL nr 45122702623), sygn. akt V GUp 7/18of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35620

Dodano: 2018-08-16 09:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35621. Skarżyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 352/18. [BMSiG-35414/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 23 lipca 2018 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Skarżyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt: X GUp 352/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35621

Dodano: 2018-08-16 09:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szwaj Zenona w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35622. Szwaj Zenona. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/18. [BMSiG-35501/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zenony Szwaj, zamieszkałej w Lubomierzu, ul. Majowa 35/5, PESEL 50092915683, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 10.08.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 6/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35622

Dodano: 2018-08-16 09:57:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Świś Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35623. Świś Małgorzata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 47/18 „of”. [BMSiG-35490/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Świś, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 47/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 2 lipca 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35623

Dodano: 2018-08-16 09:57:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieczorek Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35624. Wieczorek Leokadia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1069/17. [BMSiG-35525/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 28 czerwca 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Leokadii Wieczorek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 1069/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35624

Dodano: 2018-08-16 09:58:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wasiak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35625. Wasiak Ewa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/17of. [BMSiG-35481/2018] Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Wasiak (PESEL: 59092206845), sygn. akt V GUp 70/17of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35625

Dodano: 2018-08-16 09:58:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dziubałka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35626. Dziubałka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 57/15. [BMSiG-35364/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jolanty Dziubałki (numer PESEL: 63112705544), zamieszkałej w Brzegu Dolnym (sygn. akt VIII GUp 57/15), zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35626

Dodano: 2018-08-16 09:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sławińska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35627. Sławińska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 122/16 Ap 2. [BMSiG-35513/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości z dnia 9 lipca 2018 r. w postępowaniu upadłościowym Urszuli Sławińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 122/16 Ap 2), można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454), przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35627

Dodano: 2018-08-16 09:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

PBO-Grinbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35628. „PBO-GRINBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nowogardzie. KRS 0000131601. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2002 r., sygn. akt XII GUp 6/14. [BMSiG-35510/2018] W związku ze sporządzeniem ostatecznego oddzielnego planu podziału z dnia 10 listopada 2017 roku sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 6a, o powierzchni 51,82 m2 , wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 5,34 m2 , wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości - dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą SZ10/00051941/9, w postępowaniu upadłościowym PBO-GRINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 6/14 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego oddzielnego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35628

Dodano: 2018-08-16 09:59:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Handlowe PASGALA Wójtowscy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35629. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „PASGALA” WÓJTOWSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000211399. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2004 r., sygn. akt X GUp 100/15. [BMSiG-35499/2018] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowego „Pasgala” Wójtowscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 100/15, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który osoby zainteresowane mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35629

Dodano: 2018-08-16 10:00:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Węglińska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35630. Węglińska Dominika. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/16„of”. [BMSiG-35512/2018] Sędzia komisarz zawiadamia iż w toku postępowania upadłościowego Dominiki Węglińskiej, ul. Hetmańska 16/39, 20-553 Lublin (sygn. akt IX GUp 97/16„of”), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35630

Dodano: 2018-08-16 10:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

"Cewap" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35589. „CEWAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Celinach. KRS 0000214814. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GU 161/18, V GUp 175/18. [BMSiG-35435/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika CEWAP Spółka z o.o. z siedzibą w Celinach, w likwidacji (KRS 0000214814), Celiny, 26-020 Chmielnik; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, nr lic. 855; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 175/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35589

Dodano: 2018-08-16 14:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

"Cewap" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35589. „CEWAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Celinach. KRS 0000214814. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GU 161/18, V GUp 175/18. [BMSiG-35435/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika CEWAP Spółka z o.o. z siedzibą w Celinach, w likwidacji (KRS 0000214814), Celiny, 26-020 Chmielnik; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Roberta Pabisa, nr lic. 855; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 175/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35589

Dodano: 2018-08-16 14:05:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Wilczyńska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35631. Wilczyńska Joanna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 23/17 „of”. [BMSiG-35506/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z dnia 22 marca 2018 roku umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone w tutejszym Sądzie wobec Joanny Wilczyńskiej, zam.: ul. Fabryczna 2/8, 07-130 Łochów, pod sygn. IX GUp 23/17 „of”. Na postanowienie może być wniesione zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35631

Dodano: 2018-08-16 14:09:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zdanowska Eugenia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35632. Zdanowska Eugenia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/16. [BMSiG-35457/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że zakończyło się postępowanie upadłościowe Eugenii Zdanowskiej (PESEL 33072606780) prowadzone pod sygn. akt V GUp 116/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35632

Dodano: 2018-08-16 14:10:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Fabryka Mebli Gawin Meble Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35633. FABRYKA MEBLI GAWIN MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Królewskiej Woli. KRS 0000320898. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 14/14. [BMSiG-35401/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 14/14, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Fabryki Mebli Gawin Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Królewskiej Woli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35633

Dodano: 2018-08-16 14:10:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sadowska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35634. Sadowska Ewelina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 185/17 of. [BMSiG-35395/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 10 lipca 2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 2 lipca 2018 r. o ustaleniu planu spłaty zobowiązań upadłej Eweliny Sadowskiej (PESEL: 83080514348), zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 491(14) ust. 3 Prawna upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 185/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35634

Dodano: 2018-08-16 14:11:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TRX TRADE Sp. z o.o. dawniej GB SZYBOWICE 301 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35635. TRX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000300070. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2008 r., sygn. akt X GUp 723/16. [BMSiG-35449/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 723/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego TRX Trade sp. z o.o. w upadłości (poprzednio prowadzącej działalność pod firmą GB Szybowice 301 sp. z o.o. w upadłości) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000300070. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35635

Dodano: 2018-08-16 14:12:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mach Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 35637. Mach Aneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 92/18 of. [BMSiG-35505/2018] Syndyk masy upadłości Anety Mach (PESEL 73091310204) obwieszcza o przekazaniu sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości upadłej dotyczącego nieruchomości w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 30/3 (kod pocztowy 43-300), dla którego Sąd Rejonowy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej, prowadzi Księgi Wieczyste nr BB1B/00103192/1 oraz BB1B/00103189/7, w postępowaniu upadłościowym Anety Mach. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie nieruchomości w referacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydziału VI Gospodarczego (sygn. akt VI GUp 92/18 of). Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35637

Dodano: 2018-08-16 14:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ARTIN - Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35639. ARTIN-ZESPÓŁ KOORDYNACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piasecznie. KRS 0000217504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2004 r., sygn. akt X GUp 181/16. [BMSiG-35428/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GUp 181/16. - OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Syndyk masy upadłości Artin-Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie (sygn. akt X GUp 181/16) niniejszym zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż pakietu 6 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 267.999,30 zł. Cena wywoławcza wynosi 6.670 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych). Oferty spełniające wymagania formalne określone w Regulaminie przetargu wraz z dowodem uiszczenia wadium należy składać w terminie do dnia 10 września 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 września 2018 r. roku, o godzinie 1330, w sali nr 14. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak. pl/dla-inwestorow/inne/ oraz pod numerem (22) 46 81 211. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35639

Dodano: 2018-08-16 14:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Czaja Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 35641. Czaja Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/16 of. [BMSiG-35484/2018] Zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Czaja (PESEL 94111307543) ogłasza, że syndyk sporządził opis i oszacowanie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej wchodzącego w skład masy upadłości i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35641

Dodano: 2018-08-16 14:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Furman Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35642. Furman Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/17 of. [BMSiG-35539/2018] Syndyk masy upadłości Anny Furman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 320 Prawa upadłościowego na warunkach zatwierdzonych postanowieniami Sędziego Komisarza z dnia 28 czerwca 2018 roku i z dnia 31 lipca 2018 roku, sygn. akt V GUp 42/17 of: 1. przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej domem jednorodzinnym nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Dobrcz, miejscowości Borówno, przy ulicy Zakole 9, oznaczonej numerem działki 56/16 o powierzchni 0,1101 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00141294/4, o wartości oszacowania udziału (1/2 części) 174.250,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto, 2. cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest równa wartości oszacowania, 3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w nieruchomości w Borównie” w terminie do dnia 4 września 2018 roku, do godziny 1500, na adres syndyka masy upadłości Anny Furman - Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres), 4. przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert, wpłacić wadium w wysokości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Anny Furman w Alior Bank S.A. nr 41 2490 0005 0000 4000 3296 0000 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości), 5. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, w dniu 7 września 2018 roku, o godzinie 1200, sala III, w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, 6. szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym i regulaminem przetargu będzie udostępniany przez syndyka drogą elektroniczną. Regulamin przetargu zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 42 53), 7. przedmiot przetargu można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35642

Dodano: 2018-08-16 14:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzyżański Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35644. Krzyżański Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 122/16. [BMSiG-35536/2018] OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Michała Krzyżańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości upadłego, na warunkach określonych w postanowieniu Sędziego komisarza z dnia 27 czerwca 2018 roku, sygn. akt XIV GUp 122/16: 1. przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości położonej w Bechcicach Parcela 26g, gmina Lutomiersk, oznaczonej numerem działki 71/9, o powierzchni 0,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SR1L/00053510/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym za cenę nie niższą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; 2. cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; 3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości „ w terminie do dnia 14 września 2018 roku na adres: Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na podany w ogłoszeniu adres); 4. warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Michała Krzyżańskiego w PKO BP S.A. nr 64 1020 3437 0000 1002 0194 8892. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie na koszt oferentów, na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka; 5. otwarcia ofert dokonuje syndyk masy upadłości wybierając najkorzystniejszą z nich; 6. wszelkie koszty nabycia nieruchomości obciążają nabywcę; 7. operat szacunkowy oraz postanowienie Sędziego komisarza mogą być udostępniane drogą elektroniczną; 8. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35644

Dodano: 2018-08-16 14:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35646. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-35366/2018] Syndyk masy upadłości Bogusławy Rudziak ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GUp 57/17, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej w granicach działek nr 121/5, 121/6 AM - 1, o powierzchni 1 142 m2 , obręb Brochocin, gmina Zagrodno, położona administracyjnie w Brochocinie nr 8a. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta pod numerem LE1Z/00021825/9 przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Powierzchnia całkowita budynku: 467,88 m2 , w tym: powierzchnia użytkowa mieszkalna: 315,67 m2 , powierzchnia piwnic: 152,21 m2 . Sprzedaż dokonywana jest z wolnej ręki w trybie przetargu ofertowego z możliwością uzupełnienia o licytację ustną. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej http://kancelariasyndyka.org. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 328 000,00 zł. Termin składania ofert zakupu upływa 11.10.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35646

Dodano: 2018-08-16 14:41:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świderski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 35648. Świderski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 537/18. [BMSiG-35464/2018] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r. zmienił syndyka w postępowaniu upadłościowym Jarosława Świderskiego w upadłości prowadzonym pod sygn. akt. X GUp 537/18 odwołując Martę Currit i powołał do pełnienia funkcji syndyka Anitę Steller-Duda (nr licencji 266). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35648

Dodano: 2018-08-16 14:42:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kombi Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 35728. KOMBI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodygowicach. KRS 0000282971. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2007 r., sygn. akt VI GRz 1/17. [BMSiG-35424/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 1/17. OBWIESZCZENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika Kombi Invest sp. z o.o. (KRS 0000282971), w sprawie o sygn. akt VI GRz 1/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, III (trzecie) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 maja 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35728

Dodano: 2018-08-16 14:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

STAR FOOD Sp. z o.o.

2018-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 35729. STAR FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Cielu. KRS 0000581836. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2015 r., sygn. akt XV GRp 2/18. [BMSiG-35423/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sygn. akt XV GRp 2/18 w przyspieszonym postępowaniu układowym Star Food sp. z o.o. z siedzibą w Cielu, w restrukturyzacji (numer KRS: 0000581836), zatwierdził spis wierzytelności przedłożony do akt sprawy w dniu 21.05.2018 r. znajdujący się na kartach 93-173 oraz uzupełnienie spisu wierzytelności z dnia 4.06.2018 r. znajdujące się na kartach 203-212 oraz z dnia 21.06.2018 r. znajdujące się na kartach 446-447.” MSiG → Rocznik 2018 → Numer 158/2018 (5546) z dnia 16 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35729

Dodano: 2018-08-16 14:46:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35764. Adamczyk Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 620/18, X GUp 704/18. [BMSiG-35644/2018] Witold Adamczyk zamieszkały w Piasecznie, PESEL: 55080800134, sygn. akt X GU 620/18, X GUp 704/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X GU 620/18) ogłosił upadłość Witolda Adamczyka (PESEL: 55080800134), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Agnieszkę Kraszewską, natomiast na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Kaczorowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 704/18. Tomasz Kaczorowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35764

Dodano: 2018-08-17 10:48:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35764. Adamczyk Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 620/18, X GUp 704/18. [BMSiG-35644/2018] Witold Adamczyk zamieszkały w Piasecznie, PESEL: 55080800134, sygn. akt X GU 620/18, X GUp 704/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 r. (sygn. akt X GU 620/18) ogłosił upadłość Witolda Adamczyka (PESEL: 55080800134), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Agnieszkę Kraszewską, natomiast na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Kaczorowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 704/18. Tomasz Kaczorowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35764

Dodano: 2018-08-17 10:48:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bardońska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35765. Bardońska Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18, V GUp 98/18. [BMSiG-35775/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie V GU 104/18 (V GUp 98/18) ogłoszona została upadłość Mirosławy Bardońskiej - zamieszkałej przy ul. Letniej 27A/1, 87-100 Toruń, numer PESEL 55100412709, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Ryszarda Kołodziejskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16. 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego, nr lic. 979, prowadzącego kancelarię w Bydgoszczy, ul. Towarowa 36 bud. C pok. 24, 85-746 Bydgoszcz. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000. s. 1: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35765

Dodano: 2018-08-17 10:49:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bardońska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35765. Bardońska Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 104/18, V GUp 98/18. [BMSiG-35775/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie V GU 104/18 (V GUp 98/18) ogłoszona została upadłość Mirosławy Bardońskiej - zamieszkałej przy ul. Letniej 27A/1, 87-100 Toruń, numer PESEL 55100412709, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Ryszarda Kołodziejskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16. 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego, nr lic. 979, prowadzącego kancelarię w Bydgoszczy, ul. Towarowa 36 bud. C pok. 24, 85-746 Bydgoszcz. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000. s. 1: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35765

Dodano: 2018-08-17 10:49:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Andrzejewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35766. Andrzejewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 122/18, XIV GUp 142/18. [BMSiG-35636/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Andrzeja Andrzejewskiego, numer PESEL 62093001173, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35766

Dodano: 2018-08-17 10:51:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Andrzejewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35766. Andrzejewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 122/18, XIV GUp 142/18. [BMSiG-35636/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 roku ogłosił upadłość Andrzeja Andrzejewskiego, numer PESEL 62093001173, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35766

Dodano: 2018-08-17 10:51:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grudzińska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35767. Grudzińska Janina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 377/18. [BMSiG-35748/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 377/18 ogłosił upadłość dłużnika Janiny Grudzińskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 41102309165) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35767

Dodano: 2018-08-17 10:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grudzińska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35767. Grudzińska Janina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 377/18. [BMSiG-35748/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 377/18 ogłosił upadłość dłużnika Janiny Grudzińskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 41102309165) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35767

Dodano: 2018-08-17 10:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cibicki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35768. Cibicki Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 338/18, X GUp 705/18. [BMSiG-35689/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 338/18, ogłoszono upadłość Wiesława Cibickiego (PESEL: 77012705418), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła, i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 705/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 705/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35768

Dodano: 2018-08-17 10:53:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cibicki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35768. Cibicki Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 338/18, X GUp 705/18. [BMSiG-35689/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 338/18, ogłoszono upadłość Wiesława Cibickiego (PESEL: 77012705418), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła, i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 705/18. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 705/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35768

Dodano: 2018-08-17 10:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dźbik Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35769. Dźbik Zygmunt. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/18, VIII GUp 33/18. [BMSiG-35691/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 76/18, ogłosił upadłość Zygmunta Dźbika (Dźbik) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78070904430, zamieszkałego: 42-233 Wierzchowisko, poczta Mykanów, ul. Długa 63. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Zygmunta Dźbika do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 33/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35769

Dodano: 2018-08-17 10:54:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dźbik Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35769. Dźbik Zygmunt. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 76/18, VIII GUp 33/18. [BMSiG-35691/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 76/18, ogłosił upadłość Zygmunta Dźbika (Dźbik) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78070904430, zamieszkałego: 42-233 Wierzchowisko, poczta Mykanów, ul. Długa 63. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Łukasza Zarzyckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 642. Wzywa się wierzycieli Zygmunta Dźbika do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 33/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35769

Dodano: 2018-08-17 10:55:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35770. Filipiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 348/18, XI GUp 173/18. [BMSiG-35564/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 348/18 ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Filipiak, nr PESEL: 53070701805, zamieszkałej w Śremie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 173/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Elżbiety Filipiak do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Elżbiety Filipiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Ptaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1218). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35770

Dodano: 2018-08-17 10:56:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35770. Filipiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 348/18, XI GUp 173/18. [BMSiG-35564/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 348/18 ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Filipiak, nr PESEL: 53070701805, zamieszkałej w Śremie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 173/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Elżbiety Filipiak do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Elżbiety Filipiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Ptaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1218). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35770

Dodano: 2018-08-17 10:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gorzawski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35771. Gorzawski Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 15/18, VI GUp 152/18. [BMSiG-35725/2018] Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 15/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Gorzawskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 84-250 Gniewino, Czymanowo, ul. Promienna 2/1, PESEL 60092716733; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 152/18; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); VI. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19), określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35771

Dodano: 2018-08-17 10:57:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gorzawski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35771. Gorzawski Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 15/18, VI GUp 152/18. [BMSiG-35725/2018] Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 15/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Gorzawskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 84-250 Gniewino, Czymanowo, ul. Promienna 2/1, PESEL 60092716733; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 152/18; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); VI. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19), określając, że postępowanie to ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 54a p.u. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35771

Dodano: 2018-08-17 10:57:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Harzyńska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35772. Harzyńska Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 295/18. [BMSiG-35763/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.08.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 295/18 ogłosił upadłość Ireny Harzyńskiej (numer PESEL: 53050209806) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego i sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospododarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35772

Dodano: 2018-08-17 10:58:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Harzyńska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35772. Harzyńska Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 295/18. [BMSiG-35763/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.08.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 295/18 ogłosił upadłość Ireny Harzyńskiej (numer PESEL: 53050209806) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego i sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospododarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35772

Dodano: 2018-08-17 10:58:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Henicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35773. Henicz Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 381/18, XI GUp 175/18. [BMSiG-35563/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 381/18, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Henicza, nr PESEL: 68050508893, zamieszkałego w Pakosławiu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1251). Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35773

Dodano: 2018-08-17 10:59:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Henicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35773. Henicz Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 381/18, XI GUp 175/18. [BMSiG-35563/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 381/18, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Henicza, nr PESEL: 68050508893, zamieszkałego w Pakosławiu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 175/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1251). Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35773

Dodano: 2018-08-17 10:59:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wolak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35774. Wolak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 140/18, V GUp 174/18. [BMSiG-35767/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 140/18, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Wolak (poprzednio Nowara), nr PESEL 78040605048, zamieszkałej przy ul. Oświatowej 4/2, 27-200 Starachowice, określił, że upadła Katarzyna Wolak jest osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 174/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35774

Dodano: 2018-08-17 11:00:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wolak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35774. Wolak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 140/18, V GUp 174/18. [BMSiG-35767/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 140/18, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Wolak (poprzednio Nowara), nr PESEL 78040605048, zamieszkałej przy ul. Oświatowej 4/2, 27-200 Starachowice, określił, że upadła Katarzyna Wolak jest osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563, wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 174/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35774

Dodano: 2018-08-17 11:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kiełpiński Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35775. Kiełpiński Witold. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 138/18, XI GUp 157/18. [BMSiG-35733/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 138/18, ogłosił upadłość dłużnika Witolda Kiełpińskiego (PESEL 60052813375), zam: Poznań, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Świerczyńskiego. Wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 157/18 postanowił zmienić syndyka i w miejsce Jakuba Świerczyńskiego do pełnienia tej funkcji wyznaczył Marcina Bojanowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1237). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35775

Dodano: 2018-08-17 11:02:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kiełpiński Witold w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35775. Kiełpiński Witold. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 138/18, XI GUp 157/18. [BMSiG-35733/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 138/18, ogłosił upadłość dłużnika Witolda Kiełpińskiego (PESEL 60052813375), zam: Poznań, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Świerczyńskiego. Wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 157/18 postanowił zmienić syndyka i w miejsce Jakuba Świerczyńskiego do pełnienia tej funkcji wyznaczył Marcina Bojanowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1237). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35775

Dodano: 2018-08-17 11:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miernik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35776. Miernik Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 165/18, V GUp 172/18. [BMSiG-35704/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 165/18, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Miernika, nr PESEL 79021705032, zamieszkałego: 26-130 Suchedniów, Ostojów 81; określił, że upadły Marcin Miernik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 172/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35776

Dodano: 2018-08-17 11:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miernik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35776. Miernik Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 165/18, V GUp 172/18. [BMSiG-35704/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 165/18, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Miernika, nr PESEL 79021705032, zamieszkałego: 26-130 Suchedniów, Ostojów 81; określił, że upadły Marcin Miernik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 172/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35776

Dodano: 2018-08-17 11:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milewska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35777. Milewska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 425/18, X GUp 693/18. [BMSiG-35759/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Mirosławy Milewskiej, numer PESEL 57120104642, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Gajdzińską-Sudomir, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GU 425/18, X GUp 693/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35777

Dodano: 2018-08-17 11:04:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milewska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35777. Milewska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 425/18, X GUp 693/18. [BMSiG-35759/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Mirosławy Milewskiej, numer PESEL 57120104642, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Gajdzińską-Sudomir, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1149. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GU 425/18, X GUp 693/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35777

Dodano: 2018-08-17 11:04:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nickiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35778. Nickiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 216/18, XIV GUp 155/18. [BMSiG-35630/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Nickiewicz, numer PESEL 57081405165, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 155/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35778

Dodano: 2018-08-17 11:05:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nickiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35778. Nickiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 216/18, XIV GUp 155/18. [BMSiG-35630/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Nickiewicz, numer PESEL 57081405165, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 155/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35778

Dodano: 2018-08-17 11:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Papierok Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35779. Papierok Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 256/18. [BMSiG-35575/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 256/18, ogłosił upadłość dłużnika Jacek Papierok, zamieszkałego w Gaszowicach, numer PESEL 76022818552, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonia Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres: Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35779

Dodano: 2018-08-17 11:06:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Papierok Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35779. Papierok Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 256/18. [BMSiG-35575/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 256/18, ogłosił upadłość dłużnika Jacek Papierok, zamieszkałego w Gaszowicach, numer PESEL 76022818552, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Sonia Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres: Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35779

Dodano: 2018-08-17 11:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dąbrowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35780. Dąbrowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 209/18, V GUp 177/18. [BMSiG-35712/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 209/18, ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Dąbrowskiego, nr PESEL 61061900610, zamieszkałego: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Pułanki 34/25; określił, że upadły Sławomir Dąbrowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 177/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35780

Dodano: 2018-08-17 11:07:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dąbrowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35780. Dąbrowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 209/18, V GUp 177/18. [BMSiG-35712/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku, sygn. akt V GU 209/18, ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Dąbrowskiego, nr PESEL 61061900610, zamieszkałego: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Pułanki 34/25; określił, że upadły Sławomir Dąbrowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod. sygn. akt V GUp 177/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35780

Dodano: 2018-08-17 11:07:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sujak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35781. Sujak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 666/18, X GUp 709/18. [BMSiG-35571/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 666/18 postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Sujak, PESEL 59040400628, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 709/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35781

Dodano: 2018-08-17 11:08:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sujak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35781. Sujak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 666/18, X GUp 709/18. [BMSiG-35571/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 666/18 postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Sujak, PESEL 59040400628, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 709/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35781

Dodano: 2018-08-17 11:08:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczęsny Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35782. Szczęsny Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 297/18, XII GUp 264/18. [BMSiG-35567/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 297/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Szczęsny, zam. ul. Dworcowa 57A, 44-352 Czyżowice, PESEL: 56040717666, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 264/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35782

Dodano: 2018-08-17 11:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczęsny Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35782. Szczęsny Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 297/18, XII GUp 264/18. [BMSiG-35567/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 297/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Szczęsny, zam. ul. Dworcowa 57A, 44-352 Czyżowice, PESEL: 56040717666, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 264/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35782

Dodano: 2018-08-17 11:09:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wajda Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35783. Wajda Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 992/18, X GUp 701/18. [BMSiG-35587/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 992/18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Zofii Wajdy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Wajdy, zamieszkałej w Wołominie przy ul. Mariańskiej 11 m. 38 (kod pocztowy: 05-200), (PESEL 45061304865), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Marka Gwiazdowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 969); V. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie tyczyło się pod sygn. akt X GUp 701/18. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 701/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35783

Dodano: 2018-08-17 11:10:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wajda Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35783. Wajda Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 992/18, X GUp 701/18. [BMSiG-35587/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 992/18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Zofii Wajdy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Wajdy, zamieszkałej w Wołominie przy ul. Mariańskiej 11 m. 38 (kod pocztowy: 05-200), (PESEL 45061304865), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Marka Gwiazdowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 969); V. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie tyczyło się pod sygn. akt X GUp 701/18. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 701/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35783

Dodano: 2018-08-17 11:10:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtasińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35784. Wojtasińska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 31/18, XII GUp 241/18. [BMSiG-35673/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 31/18, ogłosił upadłość dłużnika - Ewy Wojtasińskiej, zamieszkałej w Gliwicach, o numerze PESEL 66031009984, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Witolda Walkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1209. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141 str. 19; dalej jako: rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą XII GUp 241/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35784

Dodano: 2018-08-17 11:12:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtasińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35784. Wojtasińska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 31/18, XII GUp 241/18. [BMSiG-35673/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 31/18, ogłosił upadłość dłużnika - Ewy Wojtasińskiej, zamieszkałej w Gliwicach, o numerze PESEL 66031009984, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Witolda Walkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1209. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141 str. 19; dalej jako: rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą XII GUp 241/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35784

Dodano: 2018-08-17 11:12:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35785. „MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Brzesku. KRS 0000048545. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt VIII GUp 218/16. [BMSiG-35681/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko sp. z o.o. w Brzesku (KRS: 0000048545), sygn. akt (VIII GUp 218/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności przekazanej przez syndyka za pismem przewodnim datowanym na 26 lutego 2018 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35785

Dodano: 2018-08-17 11:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35786. AMBER GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000322228. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2009 r., sygn. akt VI GUp 23/12. [BMSiG-35638/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 8-14, 80-755 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 23/12, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 26 lipca 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 3, którą może przeglądać każdy zainteresowany, w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 3 sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35786

Dodano: 2018-08-17 11:18:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Banasiak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35787. Banasiak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 31/18. [BMSiG-35582/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Banasiak w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 31/18., zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 25.06.2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35787

Dodano: 2018-08-17 11:18:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bańka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35788. Bańka Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 50/18 „of” [BMSiG-35766/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Agnieszki Bańki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 50/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 lipca 2018 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35788

Dodano: 2018-08-17 11:19:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franczewska Sabina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35789. Franczewska Sabina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1005/17. [BMSiG-35583/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sabiny Franczewskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 1005/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 26.07.2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35789

Dodano: 2018-08-17 11:19:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gadomska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35790. Gadomska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 269/17. [BMSiG-35686/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Gadomskiej (PESEL: 72031107683) zamieszkałej w: Korczagi Nowe, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 269/17, złożona została w dniu 11.07.2018 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35790

Dodano: 2018-08-17 11:19:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Górski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35791. Górski Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 70/18 of. [BMSiG-35608/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Górskiego, numer PESEL 31031801799, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 70/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-3 i jedno rozpatrzenie z urzędu), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 lipca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35791

Dodano: 2018-08-17 11:20:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kotlińska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35792. Kotlińska Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-35722/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Kotlińkiej, zam.: Nisko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 20/18, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo Uupadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35792

Dodano: 2018-08-17 11:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jabłoński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35793. Jabłoński Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 176/17. [BMSiG-35561/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zbigniewa Jabłońskiego, PESEL: 93031502070, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 176/17, zawiadamia, że 10 stycznia 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35793

Dodano: 2018-08-17 11:20:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grobelska Jadwiga i Grobelski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35794. Grobelski Władysław i Grobelska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 24/18. [BMSiG-35625/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Grobelskiego, Jadwigi Grobelskiej nieprowadzących działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 24/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 2 lipca 2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35794

Dodano: 2018-08-17 11:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakóbik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35795. Jakóbik Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 82/16. [BMSiG-35706/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Jakóbik, PESEL 54072708784, zamieszkałej: ul. Aleksandry 3/51, 30-837 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 82/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw9, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35795

Dodano: 2018-08-17 11:21:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kotliński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35796. Kotliński Janusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 20/18. [BMSiG-35716/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Kotlińskiego, zam.: Nisko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 20/18, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35796

Dodano: 2018-08-17 11:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jota Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35797. JOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000270330. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2006 r., sygn. akt VIII GUp 17/13. [BMSiG-35672/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jota sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 17/13), ogłasza, że zarządca masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą IV listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w; terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35797

Dodano: 2018-08-17 11:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Jurewicz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35798. Jurewicz Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 84/17 „of”. [BMSiG-35724/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Jurewicza zamieszkałego w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 17/6, 20-325 Lublin (sygn. akt IX GUp 84/17 „of”), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 6 lipca 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35798

Dodano: 2018-08-17 11:22:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kocyłowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35799. Kocyłowska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 363/16. [BMSiG-35710/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Kocyłowskiej, PESEL 54112402562, zamieszkałej: os. Szkolne 14/58, 31-976 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 363/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw4, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw4 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw4. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35799

Dodano: 2018-08-17 11:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopa Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35800. Kopa Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 355/18. [BMSiG-35771/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kopy (sygn. akt X GUp 355/18), zamieszkałego przy al. Solidarności 82A lok. 4, 01-003 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 23 lipca 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Krzysztof Piotrowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35800

Dodano: 2018-08-17 11:23:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulas Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35801. Kulasa Radosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 259/17. [BMSiG-35730/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 259/17 dotyczącej upadłości Radosława Kulasy syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26.06.2018 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35801

Dodano: 2018-08-17 11:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kuś Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35802. Kuś Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 123/17. [BMSiG-35707/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 123/17 dotyczącej upadłości Marii Kuś, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 14.05.2018 r. III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35802

Dodano: 2018-08-17 11:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Malinowska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35803. Malinowska Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 131/17 „of”. [BMSiG-35740/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anety Malinowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 131/17 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 5 lipca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35803

Dodano: 2018-08-17 11:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Marszałek Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35804. Marszałek Monika. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 42/18 „of”. [BMSiG-35580/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Moniki Marszałek zamieszkałej w: 45-920 Opole, ul. Studzienna 50, PESEL 86022302281, w sprawie sygn. akt V GUp 42/18 „of”, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 10 sierpnia 2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro Obsługi Interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. Sprzeciw wnosi się do Sędziego komisarza z powołaniem sygn. akt V GUp 42/18 „of”. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel.: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35804

Dodano: 2018-08-17 11:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35805. Nowak Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 37/18. [BMSiG-35728/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marcina Nowaka, PESEL 74071404177 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 37/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności przekazanej przez syndyka za pismem przewodnim z dnia 30 lipca 2018 r. oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35805

Dodano: 2018-08-17 11:25:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35806. Nowicka Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 200/17. [BMSiG-35562/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Ewy Nowickiej, PESEL: 53041604968, zamieszkałej w Nowym Tomyślu, sygnatura akt XI GUp 200/17, zawiadamia, że 23 maja 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35806

Dodano: 2018-08-17 11:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Targoński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35807. Targoński Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 130/17 of. [BMSiG-35578/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Janusza Targońskiego (PESEL: 55020105196) zam. w: Kępa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 130/17 of), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35807

Dodano: 2018-08-17 11:25:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Owoc-Pławecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35808. Owoc-Pławecka Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 164/18. [BMSiG-35732/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Owoc-Pławeckiej, zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 164/18), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35808

Dodano: 2018-08-17 11:26:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawłowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35809. Pawłowski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 454/18. [BMSiG-35750/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jana Pawłowskiego, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 86051801975 (sygn. akt X GUp 454/18), syndyk sporządził i przesłał Sędziemu komisarzowi w dniu 20.07.2018 listę wierzytelności Upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35809

Dodano: 2018-08-17 11:26:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Różalska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35810. Sienniak Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/17. [BMSiG-35699/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 3 sierpnia 2018 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwi Sienniak (uprzednio Różalskiej), nr PESEL 74091308145, druga uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 116/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35810

Dodano: 2018-08-17 11:27:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sadura Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35811. Sadura Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 510/18. [BMSiG-35572/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Sadury, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 510/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 1 sierpnia 2018 roku Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35811

Dodano: 2018-08-17 11:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Słowiński Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35812. Słowiński Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 790/17. [BMSiG-35591/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Słowińskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 790/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 8.06.2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35812

Dodano: 2018-08-17 11:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stępień Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35813. Stępień Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 426/17. [BMSiG-35721/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tomasza Stępnia (PESEL 65110911598), zam. Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 426/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35813

Dodano: 2018-08-17 11:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szustak Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35814. Szustak Marzena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 85/18. [BMSiG-35600/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzeny Szustak, numer PESEL 80022315940, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 85/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 1 sierpnia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35814

Dodano: 2018-08-17 11:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tomasiuk Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35815. Tomasiuk Maciej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 122/17. [BMSiG-35566/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 122/17 dotyczącej upadłości Macieja Tomasiuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości dnia 20.06.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, pod rygorem odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35815

Dodano: 2018-08-17 11:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wesołowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 35816. Wesołowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 73/17. [BMSiG-35715/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Wesołowskiego, zam. w Igołomii - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 73/17), ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności (Zw 6), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35816

Dodano: 2018-08-17 11:29:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

BM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35817. BM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000266582. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2006 r., sygn. akt V GUp 11/16. [BMSiG-35671/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BM Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Rzeszowie, sygn. akt V GUp 11/16, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35817

Dodano: 2018-08-17 11:29:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Franciszek Krzysztofiak Zakład Mięsny "Spyrka" w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35818. Krzysztofiak Franciszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsny „SPYRKA” w upadłości likwidacyjnej w Podobinie. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/13, V GUp 4/13/Ap-13. [BMSiG-35677/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Franciszka Krzysztofiaka w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/13, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35818

Dodano: 2018-08-17 11:30:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zalewska Kamilla w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35819. Zalewska Kamilla. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 157/17. [BMSiG-35719/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, że został sporządzony i złożony w dniu 6 lipca 2018 r. plan podziału kat. I i II funduszy masy upadłości Kamilli Zalewskiej, PESEL 78110807600, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (sygn. akt V GUp 157/17). Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesantów (parter) Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35819

Dodano: 2018-08-17 11:30:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bochenek Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35820. Bochenek Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 140/16. [BMSiG-35640/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Moniki Bochenek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej Krakowie (PESEL: 77011804064) (sygn. akt VIII GUp 140/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35820

Dodano: 2018-08-17 11:30:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CHEMADEX S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35821. CHEMADEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000022484. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 377/15. [BMSiG-35570/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Chemadex S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 377/15, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. ogłasza, że zastępca syndyka sporządził i złożył na ręce Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35821

Dodano: 2018-08-17 11:31:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Summit Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35822. SUMMIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000167205. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2003 r., sygn. akt XI GUp 17/15. [BMSiG-35565/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 17/15 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszu masy upadłości SUMMIT INVEST sp. z o.o., dawniej MARC SHOES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000167205), obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii II. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35822

Dodano: 2018-08-17 11:31:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

DEKADE INVEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35823. DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000211815. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2004 r., sygn. akt V GUp 31/15. [BMSiG-35772/2018] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości dłużnika DEKADE INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 31/15) sporządził i złożył do akt w dniu 8 sierpnia 2018 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii II. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35823

Dodano: 2018-08-17 11:31:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Petpol Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 35824. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „PETPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nowym Sączu. KRS 0000092638. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 10/13/Ap-5. [BMSiG-35667/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „PETPOL” spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu, sygn. akt V GUp 10/13/Ap-5, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka I częściowego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35824

Dodano: 2018-08-17 11:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jurkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 35825. Jurkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 37/15 of. [BMSiG-35678/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 10 lipca 2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłej Agnieszki Jurkiewicz (PESEL 740510004641), zamieszkałej w Oleśnicy, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego stosowanego w związku z normą intertemporalną z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 37/15 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35825

Dodano: 2018-08-17 15:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adelson Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 35826. Adelson Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 390/18. [BMSiG-35592/2018] Obwieszcza się, iż w postępowaniu upadłościowym Izabeli Adelson - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 390/18, syndyk ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie udziału w wysokości 4/5 w prawie własności niewydzielonej części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2547/311312, stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 261 położonego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 341/261, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA6M/00371015/8. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35826

Dodano: 2018-08-17 15:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bańka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35827. Bańka Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 50/18 „of”. [BMSiG-35666/2018] Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż praw do nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Słodków Pierwszy nr 14, obręb 12 - Słodków Pierwszy, gmina Kraśnik, powiat kraśnicki, stanowiącej grunty rolne zabudowane, działka o nr. 32, o powierzchni 0,46 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1K/00034553/8 - wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota 132 872,00 zł. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego. 2. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. 3. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 Nr 54, poz. 245 ze zm.) 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium: b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego; d) adres do korespondencji; e) oferowane ceny, które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze; f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów), uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh - że osoba lub osoby podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę; g) dowód wpłaty wadium w oryginale w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości; h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz przedstawicieli upadłego; i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu; j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana; l) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Każdy oferent może złożyć tylko po jednej ofercie na każdą z poszczególnych nieruchomości. 7. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane. 8. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Agnieszki Bańki” (sygn. akt IX GUp 50/18 „of”) - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w terminie do dnia 10 września 2018 r., godz. 1530 (liczy się data wpływu oferty). 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości, na rachunek bankowy: Syndyk Masy Upadłości Agnieszki Bańki PKO BP Inteligo 51 1020 5558 0000 8402 3252 1385 do dnia 10 września 2018 r., godz. 1530 (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy). 10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia. 12. Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Agnieszki Bańki w przypadku: a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert. b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży. c) niestawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 13. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki. 14. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk, Sędzia Komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty. Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, co podlega obwieszczeniu. 15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza. 16. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dniu 11 września 2018 r., godz. 1000, sala nr XXIV. 17. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta. 18. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. 19. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży. 20. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości upadłego. 21. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawa upadłościowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 22. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości Agnieszki Bańki, ul. Narutowicza 55/6, w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. +48 723 34 45 56), lub w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy IX GUp 50/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35827

Dodano: 2018-08-17 15:16:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Cielniak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35828. Cielniak Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 58/18 „of”. [BMSiG-35674/2018] Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż praw do nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych, składających się z działek nr ew. 291 o pow. 0,1300 ha i nr ew. 292 o pow. 0,1400 ha, zabudowanych budynkiem produkcyjno-usługowym, położone w miejscowości Susiec, obręb 16 - Skwarki, gmina Susiec, powiat Tomaszów Lubelski, o powierzchni łącznej 0,27 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA 1 T/00031054 - wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota 110.000,00 zł. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego. 2. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. 3. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 Nr 54, poz. 245 ze zm.). 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium; b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego; d) adres do korespondencji; e) oferowane ceny, które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze; f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów), uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh - że osoba lub osoby podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę; g ) dowód wpłaty wadium w oryginale w wysokości 10% ceny wywoławczej; h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, Sędziego komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz przedstawicieli upadłego; i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu; j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana; l) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Każdy oferent może złożyć tylko po jednej ofercie: 7. Oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane. 8. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Beaty Cielniak” (sygn. akt IX GUp 58/18 „of”) - nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w terminie do dnia 10 września 2018 r., godz. 1530 (liczy się data wpływu oferty). 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości, na rachunek bankowy: Syndyk Masy Upadłości Beaty Cielniak PKO BP Inteligo 75 1020 5558 0000 8702 3253 4192, w terminie do dnia 10 września 2018 r., godz. 1530 (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy). 10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia. 12. Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Beaty Cielniak w przypadku: a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert. b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży. c) niestawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 13. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki. 14. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk, Sędzia Komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty. Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, co podlega obwieszczeniu. 15. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza. 16. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dniu 11 września 2018 r., godz. 1100, sala nr XXIV. 17. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta 18. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. 19. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży 20. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości upadłego. 21. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawa upadłościowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 22. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości Beaty Cielniak, ul. Narutowicza 55/6, w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. +48 723 34 45 56), lub w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy IX GUp 58/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35828

Dodano: 2018-08-17 15:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hebel Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 35832. Hebel Justyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/17. [BMSiG-35603/2018] Justyna Hebel. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/17. Syndyk masy upadłości Justyny Hebel ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, iż ukończył opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika majątku upadłej - udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Orlu przy ul. Kwiatowej 44 - działki ewidencyjnej nr 197/101 obszaru 837 m2 , zabudowanej 1,5-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 151,33 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00082336/9. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy sporządzony przez biegłego można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GUp 206/17, w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35832

Dodano: 2018-08-17 15:19:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hebel Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35834. Hebel Justyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/17. [BMSiG-35606/2018] Justyna Hebel. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/17. Syndyk masy upadłości Justyny Hebel w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Orlu przy ul. Kwiatowej 44, działka ewidencyjna nr 197/101 obszaru 837 m2 , zabudowanej 1,5-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 151,33 m2 . 1. Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Orlu przy ul. Kwiatowej 44 - działki ewidencyjnej nr 197/101 obszaru 837 m2 , zabudowanej 1,5-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 151,33 m2 . 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 3. Cena wywoławcza wynosi 225.800,00 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset) złotych. 4. Oferty należy składać do dnia 6 września 2018 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). 5. Wymagane wadium w wysokości 22.580,00 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Justyny Hebel 08 1020 5558 0000 8002 3224 2995 (Bank Inteligo), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2018 r., godz. 915, sala B65, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 206/17 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: pmogielka@kapm.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35834

Dodano: 2018-08-17 15:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jezierska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35835. Jezierska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17. [BMSiG-35568/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17. Syndyk Jolanty Jezierskiej sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Brzozowej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/51 z obrębu 7-Leoncin, stanowiącej grunt o powierzchni 0,1035 ha oraz 1,5 kondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy 154 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1N/00066569/1. Cena wywoławcza 155 000,00 zł. Informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl REGULAMIN na sprzedaż prawa własności 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Brzozowej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00066569/1. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Brzozowej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/51 z obrębu 7-Leoncin, stanowiącej grunt o powierzchni 0,1035 ha oraz 1,5 kondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy 154 m2 , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1N/00066569/1. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Chełchowską, z dnia 19 czerwca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Alfredy Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa, w godz. 900-1500, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr. tel. 721 001 370 oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 359/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie określonych w art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ust. 1 i art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego. 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 155 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. na adres: Syndyk masy upadłości Jolanty Jezierskiej - Alfreda Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 359/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jolanty Jezierskiej na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Brzozowej w Leoncinie” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jolanty Jezierskiej w upadłości w banku Bank Zachodni WBK S.A. o numerze: 47 1090 2590 0000 0001 3459 6836, z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Brzozowej w Leoncinie - sygn. akt. X GUp 359/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2.10.2018 r., o godzinie 1030, w biurze syndyka Alfredy Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka bądź osobę upoważnioną w obecności przybyłych oferentów. 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 4. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100,00 zł (sto złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności Nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości. 3. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: - Wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 2 - Wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 3 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35835

Dodano: 2018-08-17 15:22:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jezierska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 35836. Jezierska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17. [BMSiG-35569/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17 Syndyk Jolanty Jezierskiej sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7-Leoncin, stanowiącej grunt o powierzchni 0,0391 ha (LsV 0,0267, PsV 0,0080, W 0,0044), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1N/00067025/3. Cena wywoławcza 2 700,00 zł. Informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl REGULAMIN na sprzedaż prawa własności 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, o powierzchni 0,0391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00067025/3 § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności 1/2 udziału nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7-Leoncin, nieruchomość stanowią grunt o powierzchni 0,0391 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00067025/3. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Chełchowską, z dnia 19 czerwca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Alfredy Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa, w godz. 900-1500, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 721 001 370 oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 359/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie określonych w art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ust. 1 i art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego. 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 700,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 28.09.2018 r. na adres: Syndyk masy upadłości Jolanty Jezierskiej - Alfreda Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 359/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jolanty Jezierskiej na zakup nieruchomości gruntowej”i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego . f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jolanty Jezierskiej w upadłości w banku Bank Zachodni WBK S.A. o numerze: 47 1090 2590 0000 0001 3459 6836, z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości gruntowej - sygn. akt X GUp 359/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2.10.2018 r., o godzinie 1000, w biurze syndyka Alfredy Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka bądź osobę upoważnioną w obecności przybyłych oferentów. 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 4. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania 5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100,00 zł (sto złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności Nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości. 3. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: - Wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 2 Wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 3. 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35836

Dodano: 2018-08-17 15:22:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Makarewicz Żanetta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 35838. Makarewicz Żaneta. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 85/16. [BMSiG-35709/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Żanety Makarewicz - sygn. akt XII GUp 85/16, zmieniono syndyka masy upadłości Żanety Makarewicz w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego syndyka Joanny Prochownik powołano syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Raczyńskiego, nr licencji 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35838

Dodano: 2018-08-17 15:23:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Haczyk-Góralczyk Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 35839. Haczyk-Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 98/17. [BMSiG-35693/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 98/17, Upadłego Marty Haczyk-Góralczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 81013010567, postanowił: I. ustalić, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 768.059,47 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć zł czterdzieści siedem gr), w tym: 1) Euro Providus S.A. kwota wierzytelności wynosi 5.878,65 zł 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie kwota wierzytelności wynosi 31.860,51 zł 3) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II kwota wierzytelności wynosi 651,01 zł 4) Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwota wierzytelności wynosi 4.138,02 zł 5) Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwota wierzytelności wynosi 660,88 zł 6) Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwota wierzytelności wynosi 11.036,70 zł 7) Polkomtel Sp. z o.o. kwota wierzytelności wynosi 1.564,50 zł 8) Open Finanse wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota wierzytelności wynosi 8.714,36 zł 9) Plus Bank S.A. kwota wierzytelności wynosi 247.711,34 zł 10) Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota wierzytelności wynosi 48.285,61 zł 11) Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota wierzytelności wynosi 41.794,54 zł 12) Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota wierzytelności wynosi 285.020,09 zł 13) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota wierzytelności wynosi 80.698,26 zł. II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6 622,20 zł (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa zł dwadzieścia gr) obciążyć Upadłą Martę Haczyk-Góralczyk. III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że pierwsza rata wyniesie 413,15 zł (czterysta trzynaście zł piętnaście gr), raty od drugiej do trzydziestej piątej wyniosą 348,19 zł (trzysta czterdzieści osiem zł dziewiętnaście gr), rata trzydziesta szósta wyniesie 348,39 zł (trzysta czterdzieści osiem zł dziewiętnaście gr), czyli w okresie 36 miesięcy, począwszy od 1 miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli, w ten sposób że: A. jednorazowo (w pierwszym miesiącu) w terminie od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci wierzytelności na rzecz wierzycieli: - Euro Providus S.A. kwotę 45,72 zł (czterdzieści pięć zł siedemdziesiąt dwa gr) - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II kwotę 5,04 zł (pięć zł cztery gr) - Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwotę 32,40 zł (trzydzieści dwa zł czterdzieści gr) - Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwotę 5,04 zł (pięć zł cztery gr) - Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny kwotę 86,04 zł (osiemdziesiąt sześć zł cztery gr) - Polkomtel Sp. z o.o. kwotę 12,24 zł (dwanaście zł dwadzieścia cztery gr) - Open Finanse Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 67,68 zł (sześćdziesiąt siedem zł sześćdziesiąt osiem gr) dodatkowo B. przez okres 36 miesięcy w terminie od pierwszego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci wierzytelności na rzecz wierzycieli: - Plus Bank S.A. kwotę 53,55 zł (pięćdziesiąt trzy zł pięćdziesiąt pięć gr) - Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 10,44 zł (dziesięć zł czterdzieści cztery gr) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie kwotę 6,89 zł (sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć gr) - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 9,04 zł (dziewięć zł cztery gr) - Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 61,62 zł (sześćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt dwa gr) - Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 17,45 zł (siedemnaście zł czterdzieści pięć gr) dodatkowo C. Przez okres 35 miesięcy w terminie od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci wierzytelności na rzecz wierzyciela: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 189,20 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia gr), przy czym ostatnia 35 rata powinna wynieść 189,40 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć zł czterdzieści gr). IV. Ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Martę Haczyk- -Góralczyk planu spłaty zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 7 czerwca 2017 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35839

Dodano: 2018-08-17 15:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mikulska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 35840. Mikulska Jolanta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 38/15 „of”. [BMSiG-35758/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie IX GUp 38/15 „of”, wyznaczył syndyka masy upadłości Jolanty Mikulskiej zam.: Nadzieja 63, 21-220 Siemień, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35840

Dodano: 2018-08-17 15:25:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Postek Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Inne

Poz. 35841. Postek Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 128/17. [BMSiG-35656/2018] Syndyk masy upadłości Michała Postek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 19F/7, 80-283 Gdańsk, PESEL 78010103772, informuje, że: 1. Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 18 maja 2018 r. na mocy art. 320 Pu w zw. z ust. IV Regulaminu przetargu zatwierdzonego postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 5 marca 2018 r. zatwierdzono dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej przez Piotra Pasymowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą jako P.U.H. CAYMAN Piotr Pasymowski, NIP 584-145-84-09 na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w Gdańsku przy ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 19/7, klatka F, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta GD1G/00168028/0 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą nr 38 oraz udziałem 196/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta GD1G/00091078/4 za cenę 422.300 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych). 2. Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 18 maja 2018 r. na mocy art. 320 Pu w zw. z ust. IV Regulaminu przetargu zatwierdzonego postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 5 marca 2018 r. zatwierdzono dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej przez Tomasza Ławniczak, zamieszkałego Warszewo 4, 14-420 Młynary, NIP 578-269-98-08, na nabycie nieruchomości położonej w gminie Elbląg, obręb Myślęcin, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta EL1E/00067401/1 za cenę 25.020 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia złotych). Stosownie do art. 320 ust. 2 na powyższe postanowienia Sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przysługuje zażalenie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35841

Dodano: 2018-08-17 15:27:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stępień Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 35842. Stępień Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 426/17 [BMSiG-35726/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tomasza Stępnia zam. w Krakowie (PESEL 65110911598) ogłasza o przekazaniu sędziemu komisarzowi w dniu 9 kwietnia 2018 r. opisu i oszacowania nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadłości Tomasza Stępnia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, położonej w Krakowie (30-394), ul. Grzegorzewska 45 (sygn. akt (VIII GUp 426/17). Poucza się przy tym uczestników postępowania o prawie do wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35842

Dodano: 2018-08-17 15:27:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

EL-TECH Sp. z o.o.

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 35954. EL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000564409. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GRp 4/17. [BMSiG-35599/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.08.2018 r., wydanym po przeprowadzeniu rozprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym o sygn. akt VIII GRp 4/17 dłużnika EL-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (numer KRS: 564409), zatwierdził przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 15 maja 2018 r. układ przewidujący następujące zasady restrukturyzacji zobowiązań dłużnika: 1. GRUPA I - wierzyciele mający uznane wierzytelności w kwocie do 5.000 złotych (pięć tysięcy) - restrukturyzacja zobowiązań wobec powyższych wierzycieli nastąpi poprzez umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym należności z tytułu odsetek (umownych, ustawowych za opóźnienie, ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) oraz ewentualnych kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), a nadto należności z tytułu odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym przedmiotem zaspokojenia będzie 100% należności głównej, a wszelkie należności uboczne będą podlegać umorzeniu. Zapłata tak ustalonej kwoty nastąpi w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. GRUPA II - wierzyciele mający uznane wierzytelności w kwocie przekraczającej 5.000 złotych (pięć tysięcy), a nie zaliczeni do grupy III - restrukturyzacja zobowiązań wobec powyższych wierzycieli obejmuje: 1) umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym należności z tytułu odsetek (umownych, ustawowych za opóźnienie, ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) oraz ewentualnych kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), a nadto należności z tytułu odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty, 2) zredukowanie i spłatę należności głównej poprzez: a) w zakresie należności głównej do kwoty 5.000 złotych - zapłatę kwoty w wysokości 5.000 złotych. Zapłata kwoty określonej w pkt a) powyżej nastąpi w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. b) w zakresie należności głównej ponad kwotę 5.000 złotych - zredukowanie kwoty należności głównej w części ponad kwotę 5.000 złotych o 20%. Tym samym przedmiotem zaspokojenia będzie 80% należności głównej ponad kwotę 5.000 złotych (łączna kwota należności do spłaty, o której mowa powyżej (tj. 80% należności głównej ponad kwotę 5.000 złotych), stanowi tzw. Kwotę Bazową, do której odniesienia znajdować się będą poniżej). Zapłata kwoty określonej w pkt b) powyżej, następować będzie począwszy od końca 7 miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przez okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, w comiesięcznych ratach rosnących, odpowiadających określonemu procentowi Kwoty Bazowej, według następujących zasad: 1) w pierwszym roku dokonywania spłaty, tj. przez okres pierwszych 12 miesięcy, dłużnik dokona w comiesięcznych równych ratach łącznej spłaty w wysokości 5% Kwoty Bazowej, co oznacza, że każda comiesięczna rata stanowić będzie 1/12 z 5% Kwoty Bazowej, tj. rata miesięczna wynosić będzie 0,42% Kwoty Bazowej, 2) w drugim roku dokonywania spłaty, tj. poczynając od 13 miesiąca do 24 miesiąca, dłużnik dokona w comiesięcznych równych ratach łącznej spłaty w wysokości 10% Kwoty Bazowej, co oznacza, że każda comiesięczna rata stanowić będzie 1/12 z 10% Kwoty Bazowej, tj. rata miesięczna wynosić będzie 0,83% Kwoty Bazowej, 3) w trzecim roku dokonywania spłaty, tj. poczynając od 25 miesiąca do 36 miesiąca, dłużnik dokona w comiesięcznych równych ratach łącznej spłaty w wysokości 15% Kwoty Bazowej, co oznacza, że każda comiesięczna rata stanowić będzie 1/12 z 15% Kwoty Bazowej, tj. rata miesięczna wynosić będzie 1,25% Kwoty Bazowej, 4) w czwartym roku dokonywania spłaty, tj. poczynając od 37 miesiąca do 48 miesiąca, dłużnik dokona w comiesięcznych równych ratach łącznej spłaty w wysokości 35% Kwoty Bazowej, co oznacza, że każda comiesięczna rata stanowić będzie 1/12 z 35% Kwoty Bazowej, tj. rata miesięczna wynosić będzie 2,92% Kwoty Bazowej, 5) w piątym roku dokonywania spłaty, tj. poczynając od 49 miesiąca do 60 miesiąca, dłużnik dokona w comiesięcznych równych ratach łącznej spłaty w wysokości 35% Kwoty Bazowej, co oznacza, że każda comiesięczna rata stanowić będzie 1/12 z 35% Kwoty Bazowej, tj. rata miesięczna wynosić będzie 2,92% Kwoty Bazowej. 3. GRUPA III - wierzyciele będący członkami Zarządu Spółki EL-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, mający uznane wierzytelności wobec Spółki w łącznej kwocie 83.422,24 złotych - restrukturyzacja zobowiązań wobec powyższych wierzycieli obejmuje umorzenie wszelkich należności (zarówno należności głównej, jak i wszelkich należności ubocznych). Tym samym w przypadku zawarcia układu wierzytelności członków Zarządu spółki EL-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji zostaną umorzone w całości, zastrzegając - stosownie do art. 166 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego - że tak zatwierdzony układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść w terminie dwóch tygodni do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35954

Dodano: 2018-08-17 15:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 35956. Biestek Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek w Wąbrzeźnie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-35660/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie Grażyny Biestek o sygn. akt V GRp 1/18 Sędzia komisarz postanowił: na mocy art. 119 ust. 3 oraz art. 120 Prawa restukturyzacyjnego stwierdzić przyjęcie mocą uchwały wierzycieli układu obejmującego następujące propozycje układowe: „1. Wierzyciele objęci układem zostają podzieleni na II grupy: -1 grupa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych; - II grupa - pozostali wierzyciele. 2. Sposób restrukturyzacji wierzytelności objętych układem w grupie I: - odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty: - dwanaście równych kwartalnych rat, - raty płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego, - pierwsza rata płatna w kwartale następującym po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne. 3. Sposób restrukturyzacji wierzytelności objętych układem w grupie II: - redukcja sumy wierzytelności o 25%, - odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty: - dwanaście równych kwartalnych rat, - raty płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego, - pierwsza rata płatna w kwartale następującym po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35956

Dodano: 2018-08-17 15:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 35957. Biestek Grażyna prowadząca działalność gospodarczą po nazwą Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek w Wąbrzeźnie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-35652/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie Grażyny Biestek o sygn. akt V GRp 1/18 Sędzia komisarz postanowił: na mocy art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzić złożony do akt sprawy skorygowany spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35957

Dodano: 2018-08-17 15:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roman Fietz TOYOTA SERVICE

2018-07-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35955. Fietz Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 32/18, XI GRp 16/18. [BMSiG-35550/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 32/18 z wniosku dłużnika Romana Fietza (PESEL: 64072403459) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Fietza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service”, zamieszkałego w Poznaniu 60-451, przy ulicy Dąbrowskiego 475, numer PESEL: 64072403459; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Łukasza Grabskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1220); 4. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 16/18. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35955

Dodano: 2018-08-17 23:29:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roman Fietz TOYOTA SERVICE

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35955. Fietz Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 32/18, XI GRp 16/18. [BMSiG-35550/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 32/18 z wniosku dłużnika Romana Fietza (PESEL: 64072403459) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Romana Fietza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service”, zamieszkałego w Poznaniu 60-451, przy ulicy Dąbrowskiego 475, numer PESEL: 64072403459; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Łukasza Grabskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1220); 4. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 5. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 16/18. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35955

Dodano: 2018-08-17 23:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma Handlowa MIREKS Mirosława Jacek Hajduk

2018-07-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35958. Hajduk Mirosława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk w Pakosławie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 40/18, XI GRp 17/18. [BMSiG-35556/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 40/18, z wniosku dłużniczki Mirosławy Hajduk (PESEL: 65091604744) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk” (NIP: 6990012613, REGON: 410189260) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosławy Hajduk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk”, zamieszkałej w miejscowości Pakosław 63-920 przy ulicy Dubińskiej 1, numer PESEL: 65091604744; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jana Gołąbka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1251); 4. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 17/18. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35958

Dodano: 2018-08-17 23:34:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma Handlowa MIREKS Mirosława Jacek Hajduk

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35958. Hajduk Mirosława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk w Pakosławie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 40/18, XI GRp 17/18. [BMSiG-35556/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 40/18, z wniosku dłużniczki Mirosławy Hajduk (PESEL: 65091604744) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk” (NIP: 6990012613, REGON: 410189260) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosławy Hajduk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Handlowa Mireks Mirosława Jacek Hajduk - Mirosława Hajduk”, zamieszkałej w miejscowości Pakosław 63-920 przy ulicy Dubińskiej 1, numer PESEL: 65091604744; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jana Gołąbka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1251); 4. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 17/18. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35958

Dodano: 2018-08-17 23:34:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Firma Handlowo Usługowa Brenda Paulina Perzanowska

2018-07-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35959. Perzanowska Paulina Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 5/18. [BMSiG-35756/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt V GR 5/18, postanawia: - otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Pauliny Justyny Perzanowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pond nazwą Firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska, nr PESEL 90032304960, adres: ul. Jagiellońska 65, 25-734 Kielce; - wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, nr licencji 908; - stwierdzić, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Niniejsze postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GR 5/18. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35959

Dodano: 2018-08-17 23:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Firma Handlowo Usługowa Brenda Paulina Perzanowska

2018-08-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35959. Perzanowska Paulina Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska w Kielcach. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 5/18. [BMSiG-35756/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt V GR 5/18, postanawia: - otworzyć przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Pauliny Justyny Perzanowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pond nazwą Firma Handlowo Usługowa BRENDA Paulina Perzanowska, nr PESEL 90032304960, adres: ul. Jagiellońska 65, 25-734 Kielce; - wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, nr licencji 908; - stwierdzić, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Niniejsze postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GR 5/18. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 159/2018 (5547) z dnia 17 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35959

Dodano: 2018-08-17 23:45:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK