Informacje

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Rozmarynowicz Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24154. Rozmarynowicz Wioletta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 57/16. [BMSiG-23966/2017] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 57/16, w postępowaniu upadłościowym Wioletty Rozmarynowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 72060101025, zamieszkałej: 42-300 Myszków, ul. Powstańców Śląskich 19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 25 maja 2017 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24154

Dodano: 2017-06-24 13:25:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Szymborska Julita w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24155. Szymborska Julita. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 12/17. [BMSiG-23764/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 8.06.2017 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Julity Szymborskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Łomży przy ul. Dmowskiego 2/3, PESEL 61081208024, sygn. akt VIII GUp 12/17. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24155

Dodano: 2017-06-24 13:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Skrobek Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24156. Skrobek Mirosław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 32/17/3. [BMSiG-23849/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 32/17/3 dotyczącej dłużnika Mirosława Skrobek zamieszkałego w Piekarach Śląskich, PESEL 65123104439, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości w dniu 8.06.2017 r. złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24156

Dodano: 2017-06-24 13:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stachlewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24157. Stachlewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 188/16. [BMSiG-23851/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 491 (2) ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 23 maja 2017 roku uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Stachlewskiej, nr PESEL 63112309663 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 188/16 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24157

Dodano: 2017-06-24 13:28:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wendland Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24158. Wendland Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 48/16. [BMSiG-23922/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Barbary Wendland, zam. Miasteczko Krajeńskie, nr PESEL 65110405969, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 48/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24158

Dodano: 2017-06-24 13:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zalewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24159. Zalewski Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 215/16/N. [BMSiG-23937/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 215/16/N dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Dariusza Zalewskiego, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24159

Dodano: 2017-06-24 13:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Denkiewicz Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24160. Denkiewicz Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 42/17. [BMSiG-23785/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Michała Denkiewicza w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 42/17 ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 6 czerwca 2017 r., którą można przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24160

Dodano: 2017-06-24 13:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gano Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24161. Gano Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 182/16. [BMSiG-23894/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Krzysztofa Gano, zamieszkałego w Lesznie, sygnatura akt XI GUp 182/16 (nr PESEL 74112500732), zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24161

Dodano: 2017-06-24 13:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kalata Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24162. Kalata Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 395/16. [BMSiG-23787/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Kalaty w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 395/16 ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24162

Dodano: 2017-06-24 13:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kornacki Zdzisław Bonifacy w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24163. Kornacki Zdzisław Bonifacy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 262/16/N. [BMSiG-23951/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 262/16/N dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Zdzisława Bonifacego Kornackiego, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24163

Dodano: 2017-06-24 13:33:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

4D Magdalena Brochocka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24164. Brochocka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 4D Magdalena Brochocka w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 451/16. [BMSiG-23947/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Magdaleny Brochockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „4D” Magdalena Brochocka w upadłości, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 451/16, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Brochockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „4D” Magdalena Brochocka w upadłości, zamieszkałej w Warszawie w upadłości, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24164

Dodano: 2017-06-24 13:34:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Witczak Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24165. Witczak Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/15/of. [BMSiG-24026/2017] W MSiG Nr 22849/2017 z dnia 14.06.2017 r. ukazało się ogłoszenie w sprawie o sygn. akt V GUp 59/15 „of” dotyczące dłużniczki Renaty Witczak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 69092911124, gdzie błędnie wskazano datę złożenia uzupełniającej listy wierzytelności - 13.04.2017 r. Prawidłowa data złożenia uzupełniającej listy wierzytelności to 16.05.2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24165

Dodano: 2017-06-24 13:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Artykułów Spożywczych ZGODA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24166. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH „ZGODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starym Borku. KRS 0000109206. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2002 r., sygn. akt VII GUp 5/16. [BMSiG-24000/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Artykułów Spożywczych „Zgoda” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Starym Borku, sygn. akt VII GUp 5/16, ogłasza, że syndyk sporządził drugą uzupełniającą listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24166

Dodano: 2017-06-24 13:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krzyśków Alina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24167. Krzyśków Alina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 117/16. [BMSiG-24022/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aliny Krzyśków nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 117/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 26 maja 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24167

Dodano: 2017-06-24 13:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Machlowiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24168. Machlowiec Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 33/17 „of”. [BMSiG-23977/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Machlowiec, sygn. akt VII GUp 33/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 30 maja 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można zło- żyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24168

Dodano: 2017-06-24 13:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rojewska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24169. Rojewska Urszula. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 131/16. [BMSiG-24010/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Rojewskiej, sygn. akt VII GUp 131/16, ogłasza, że syndyk dnia 10 maja 2017 r. złożył pierwsze uzupełnienia listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24169

Dodano: 2017-06-24 13:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mroczek Wtold w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24170. Mroczek Witold. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 71/16. [BMSiG-23979/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Witolda Mroczka (PESEL 75070113312), prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 71/16, ogłasza, że syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego (ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24170

Dodano: 2017-06-24 13:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Usługi Ogólnobudowlane Nadzór i Wykonawstwo Mirosław Husak w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24171. Husak Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Nadzór i Wykonawstwo Mirosław Husak w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 23/11. [BMSiG-23802/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mirosława Husaka, sygn. akt VII GUp 23/11, na podstawie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24171

Dodano: 2017-06-24 13:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24172. BUDOWLANO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAKŁAD BUDOWNICTWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kłobucku. KRS 0000141684. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 10/12. [BMSiG-24002/2017] Sędzia komisarz masy upadłości Budowlano-Wytwórczej Spółdzielni Pracy Zakładu Budownictwa w upadłości likwidacyjnej w Kłobucku, sygn. akt VIII GUp 10/12 zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 15 maja 2017 roku Sędziemu komisarzowi trzeciego odrębnego planu podziału sum uzyskanych ze zbycia ruchomości zabezpieczonych przewłaszczeniem oraz o możliwości jego przeglądania w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 i możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu planu podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24172

Dodano: 2017-06-24 13:41:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Jaskotrade Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24173. JASKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Golinie. KRS 0000286905. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GUp 14/14. [BMSiG-23892/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika JASKOTRADE Sp. z o.o. z s. w miejscowości Golina, KRS 0000286905, w toku postępowania upadłościowego, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 14/14 przekazał w dniu 2.06.2017 r. dodatkowy ostateczny plan podziału sum uzyskanych w toku upadłości oraz, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100 i w ciągu 2 tygodni od obwieszczenia wnieś zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24173

Dodano: 2017-06-24 13:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sellsys Vision Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24174. SELLSYS VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gliwicach. KRS 0000267406. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 listopada 2006 r., sygn. akt XII GUp 2/13. [BMSiG-23768/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sellsys Vision Sp. z o.o. z s. w Gliwicach zawiadamia, że syndyk zło- żył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału, XII Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23. Sygnatura akt XII GUp 2/13. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24174

Dodano: 2017-06-24 13:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Tomaszewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24175. Tomaszewski Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 81/15. [BMSiG-23863/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 81/15 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego Piotra Tomaszewskiego, zam. Poznań, nr PESEL 77010106396, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący wierzycieli zaliczonych do kategorii IV. Plan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24175

Dodano: 2017-06-24 13:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Maślanka Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24176. Maślanka Irena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 38/16 „of”. [BMSiG-23984/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ireny Maślanki z Koszalina, sygn. akt VII GUp 38/16 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24176

Dodano: 2017-06-24 13:45:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

M.A. Kuber i Wspólnicy Zakład Produkcji Odzieży Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24177. M.A.KUBER I WSPÓLNICY ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lidzbarku Warmińskim. KRS 0000090105. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 12/11. [BMSiG-23884/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 1 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GUp 12/11): 1. umorzył postępowanie upadłościowe M.A. Kuber i Wspólnicy Zakład Produkcji Odzieży sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Lidzbarku Warmińskim, 2. niepokrytymi z masy upadłości kosztami postępowania obciążył upadłego. Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24177

Dodano: 2017-06-24 13:47:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów WARMIA w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24178. ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „WARMIA” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ornecie. KRS 0000174692. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2003 r., sygn. akt V GUp 14/10. [BMSiG-23885/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 31 maja 2017 r. (sygn. akt V GUp 14/10): 1. umorzył postępowanie upadłościowe wobec Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów „Warmia” w upadłości likwidacyjnej w Ornecie, 2. niepokrytymi z masy upadłości kosztami postępowania obciążył upadłego. Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24178

Dodano: 2017-06-24 13:55:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Foniok Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24179. Foniok Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-23916/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Foniok zamieszkałej: ul. Opolska 88, Kały, 46-030 Murów, o sygn. akt V GUp 26/17, został zakończony opis i oszacowanie składnika majątkowego wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości położonej w Kałach przy ul. Opolskiej 88, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą OP1U/00025529/5. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. Zgodnie z art. 319 ust. 5 p.u. zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24179

Dodano: 2017-06-24 13:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Karol w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24180. Duda Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 662/16. [BMSiG-23788/2017] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Karola Dudy w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Warszawie przy ul. Kartograficznej 53A, o powierzchni 41,44 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00478134/7 wraz z udziałem 1/2 części w udziale 4144/2079297 w nieruchomości wspólnej (zewnętrzne miejsce parkingowe nr 292), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00211006/2 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Warszawie przy ul. Kartograficznej 53A, o powierzchni 41,44 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00478134/7 wraz z udziałem 1/2 części w udziale 4144/2079297 w nieruchomości wspólnej (zewnętrzne miejsce parkingowe nr 292), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00211006/2, oraz udział 1/2 w ruchomościach szczegółowo wymienionych w załączniku numer 1 do warunków przetargu. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej Sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 662/16. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 105.505,00 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 lipca 2017 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł przelewem na rachunek w banku BZW BK S.A. najpóźniej do dnia 17 lipca 2017 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 21 lipca 2017 roku, o godz. 1130, w sali nr 119. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24180

Dodano: 2017-06-24 13:57:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24181. Duda Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 663/16. [BMSiG-23790/2017] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Pauliny Dudy w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Warszawie przy ul. Kartograficznej 53A, o powierzchni 41,44 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00478134/7 wraz z udziałem 1/2 części w udziale 4144/2079297 w nieruchomości wspólnej (zewnętrzne miejsce parkingowe nr 292), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00211006/2 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Warszawie przy ul. Kartograficznej 53A, o powierzchni 41,44 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00478134/7 wraz z udziałem 1/2 części w udziale 4144/2079297 w nieruchomości wspólnej (zewnętrzne miejsce parkingowe nr 292), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA3M/00211006/2, oraz udział 1/2 w ruchomościach szczegółowo wymienionych w załączniku numer 1 do warunków przetargu. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej Sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 663/16. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 105.505,00 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 lipca 2017 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł przelewem na rachunek w banku BZW BK S.A. najpóźniej do dnia 17 lipca 2017 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 21 lipca 2017 roku, o godz. 1100, w sali nr 119. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24181

Dodano: 2017-06-24 13:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Fabijańczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24183. Fabijańczyk Dariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 62/16. [BMSiG-23786/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Fabijańczyka, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, sygn. akt XII GUp 62/16, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania objętych do masy upadłości nieruchomości oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24183

Dodano: 2017-06-24 13:59:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gronek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 24184. Gronek Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 106/17. [BMSiG-23912/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 106/17 dotyczącej upadłości Piotra Gronka, numer PESEL 72022710856, zamieszkałego w Luboniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. zmienił syndyka, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego syndyka wyznaczonego postanowieniem z dnia 12 maja 2017 r. w osobie Kingi Szewczyk ustanowił syndyka w osobie Barbary Kaneckiej-Kaczmarek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 587. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24184

Dodano: 2017-06-24 14:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jarosław Mikas w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 24185. Mikas Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Mikas w Milanówku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 341/16. [BMSiG-23914/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 30 maja 2017 r. na Zgromadzeniu Wierzycieli Upadłego Jarosława Mikasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Mikas” z siedzibą w Milanówku (postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygnaturą X GUp 341/16) zwołanym celem głosowania nad układem został przyjęty układ następującej treści: 1. wierzytelności EUROCASH SA oraz podmiotów powiązanych z EUROCASH SA, w tym wierzytelności, za które EUROCASH SA odpowiada w ramach udzielonych poręczeń i gwarancji podlegają umorzeniu w całości, zarówno w zakresie wierzytelności głównej jak i wierzytelności pobocznych, 2. wierzytelności publicznoprawne podlegają spłacie w całości w terminie 14 dni od zatwierdzenia układu, 3. pozostałe wierzytelności podlegają spłacie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia układu w wysokości 50% wierzytelności głównej, wierzytelności poboczne ulegają umorzeniu w całości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24185

Dodano: 2017-06-24 14:01:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korczak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24186. Korczak Paweł i Korczak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 429/16. [BMSiG-23866/2017] Syndyk masy upadłości Pawła Korczaka i Katarzyny Korczak w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 429/16, ogłasza przetarg na sprzedaż: 1. 1/2 niewydzielonej części prawa własności nieruchomości gruntowej - zabudowanej działki o nr. ewidencyjnym 45/2, o powierzchni 0,12 ha, zlokalizowanej we wsi Korolewo, w gminie Nowy Duninów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 80 m2 oraz budynkami gospodarczymi, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PL1G/00004660/8. Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Zainteresowani powinni składać oferty pisemnie w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Sądu) na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej, odrębnej kopercie z dopiskiem „Sędzia Komisarz SSR Jarosław Zarębski, przetarg X GUp 429/16”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2017 r., o godz. 930, w gmachu Sądu, w sali 119. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości - prowadzony w Banku PKO BP o numerze 02 1020 5024 0000 1002 0137 2531 - w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), najpóźniej na pięć dni kalendarzowych przed terminem rozstrzygnięcia przetargu. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz w Biurze Syndyka w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Pod Arkadami 6, adres e-mailowy: kancelaria@kancelariagrudzien.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24186

Dodano: 2017-06-24 14:03:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korczak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24186. Korczak Paweł i Korczak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 429/16. [BMSiG-23866/2017] Syndyk masy upadłości Pawła Korczaka i Katarzyny Korczak w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 429/16, ogłasza przetarg na sprzedaż: 1. 1/2 niewydzielonej części prawa własności nieruchomości gruntowej - zabudowanej działki o nr. ewidencyjnym 45/2, o powierzchni 0,12 ha, zlokalizowanej we wsi Korolewo, w gminie Nowy Duninów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 80 m2 oraz budynkami gospodarczymi, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PL1G/00004660/8. Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Zainteresowani powinni składać oferty pisemnie w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Sądu) na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej, odrębnej kopercie z dopiskiem „Sędzia Komisarz SSR Jarosław Zarębski, przetarg X GUp 429/16”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2017 r., o godz. 930, w gmachu Sądu, w sali 119. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości - prowadzony w Banku PKO BP o numerze 02 1020 5024 0000 1002 0137 2531 - w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), najpóźniej na pięć dni kalendarzowych przed terminem rozstrzygnięcia przetargu. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz w Biurze Syndyka w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Pod Arkadami 6, adres e-mailowy: kancelaria@kancelariagrudzien.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24186

Dodano: 2017-06-24 14:03:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nyczaj Halina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24187. Nyczaj Halina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 110/16. [BMSiG-23887/2017] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Nyczaj - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 110/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24187

Dodano: 2017-06-24 14:04:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Stelmaszyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24189. Stelmaszyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 56/17 „of”. [BMSiG-23807/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Stelmaszyka, sygn. akt VII GUp 56/17 „of”, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34, i ewentualnie wnieść przeciwko niemu zarzuty w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24189

Dodano: 2017-06-24 14:05:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

4D Magdalena Brochocka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24191. Brochocka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 4D Magdalena Brochocka w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 451/16. [BMSiG-23956/2017] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Magdaleny Brochockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „4D” Magdalena Brochocka ogłasza przetarg na nieruchomość położoną w Warszawie, przy ul. Stokrotki 16 1. Przedmiotem przetargu jest prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Warszawie (dzielnica Wesoła), ul. Stokrotki 16, o powierzchni 158,42 m2 , wraz z udziałem 15842/24449 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00450691/8, oraz działką ewidencyjną numer 275 o powierzchni 254,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00434582/3. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej Sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 451/16. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 415.000,00 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 lipca 2017 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 40.000,00 zł przelewem na rachunek w banku BZW BK S.A. najpóźniej do dnia 17 lipca 2017 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 21 lipca 2017 roku, o godz. 1030, w sali nr 119. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24191

Dodano: 2017-06-24 14:06:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Marciszewska-Kosik Marzena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24192. Marciszewska-Kosik Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/16. [BMSiG-23985/2017] Syndyk masy upadłości Marzeny Marciszewskiej-Kosik w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 105/16, ogłasza przetarg na sprzedaż: 1. Udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości, położonej w miejscowości Węgrowo nr 64F, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 205/25 o powierzchni 0,2619 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer T01U/00037839/9. Cena wywoławcza wynosi 207 000,00 złotych (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych). Zainteresowani powinni składać oferty pisemnie w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 4 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Sądu] na adres: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń w zamkniętej, odrębnej kopercie z dopiskiem „Sędzia Komisarz SSR Maria Szymańska, przetarg V GUp 105/16”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2017 r., o godz. 1430, w gmachu Sądu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku BZWBK SA o nr. 50 1090 2590 0000 0001 3428 4927 w wysokości 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych), najpóźniej na dwa dni kalendarzowe przed terminem rozstrzygnięcia przetargu. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, oraz w Biurze Syndyka w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Pod Arkadami 6, adres e-mailowy: kancelaria@kancelariagrudzien.pl MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24192

Dodano: 2017-06-24 14:07:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popis Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24194. Popis Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 650/16. [BMSiG-23910/2017] Zaproszenie do składania ofert Syndyk Roberta Popis w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 650/16, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Zyzdrojowy Piecek, gmina Piecki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. działki nr 7/7, o powierzchni 1,1100 ha, KW nr OL1M/00009404/6. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Roberta Popis: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521 w terminie do 6 lipca 2017 r. Wadium w kwocie 2 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: Robert Popis w upadłości nr 97 1090 1883 0000 0001 3358 6932 do dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 22 626 08 00. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 7 lipca 2017 r., o godz. 1100. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24194

Dodano: 2017-06-24 14:08:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popis Robert w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24195. Popis Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 650/16. [BMSiG-23913/2017] Zaproszenie do składania ofert Syndyk Roberta Popis w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 650/16, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Zyzdrojowy Piecek, gmina Piecki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, tj. działki nr 7/6, o powierzchni 0,5000 ha, KW nr OL1M/00010871/0. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Roberta Popis: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do 6 lipca 2017 r. Wadium w kwocie 1 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: Robert Popis w upadłości nr 97 1090 1883 0000 0001 3358 6932 do dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 22 626 08 00. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka: ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 7 lipca 2017 r., o godz. 1000. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24195

Dodano: 2017-06-24 14:09:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Koprowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-05-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20591. Koprowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/17. [BMSiG-20162/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, dnia 17 maja 2017 roku w sprawie o sygn. akt o V GU 74/17 ogłoszono upadłość Małgorzaty Koprowskiej (PESEL: 66050711822), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt V GU 74/17. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygn. akt V GU 74/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 103/2017 (5240) z dnia 30 maja 2017 r. → Pozycja 20591

Dodano: 2017-06-24 14:12:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Koprowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24198. Koprowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 74/17, V GUp 38/17. [BMSiG-24034/2017] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Koprowskiej w upadłości likwidacyjnej informuje, że został ukończony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej w miejscowości Gozdowo przy ul. Dworcowej 39 numer ewidencyjny 93/3 obręb 0011, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą PL1E/00015719/5, stanowiącej współwłasność upadłej Małgorzaty Koprowskiej. Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z zaznaczeniem sygn. akt V GUp 38/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24198

Dodano: 2017-06-24 14:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

BISON CHUCKS S.A.

2017-06-22 Inne

Poz. 24314. „BISON CHUCKS” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000336068. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 9/16. [BMSiG-23766/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym BISON CHUCKS Spółki Akcyjnej w Białymstoku, KRS 0000336068, w sprawie VIII GRp 9/16 - postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sprostować oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu Sędziego komisarza wydanym podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 7 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VIII GRp 9/16 w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w zakresie terminów spłaty zobowiązań w ten sposób, iż: 1. w pkt a) tiret drugi w miejsce stwierdzenia w „(w całym 2018 roku spłata 6,672% należności głównej)” wpisać „(w całym 2019 r. spłata 6,672% należności głównej)”, 2. w pkt a) tiret trzeci w miejsce stwierdzenia w „(w całym 2018 roku spłata 30% należności głównej)” wpisać „(w całym 2020 r. spłata 30% należności głównej)”, 3. w pkt a) tiret czwarty w miejsce stwierdzenia w „(w całym 2018 roku spłata 30% należności głównej)” wpisać „(w całym 2021 r. spłata 30% należności głównej)”. - postanowieniem z dnia 19 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie zawarte w postanowieniu z dnia 5 maja 2017 roku o stwierdzeniu przyjęcia układu częściowego w zakresie terminów spłaty zobowiązań w ten sposób, że: 1. w punkcie 1 litera a) tiret drugi w miejsce stwierdzenia „(w całym 2018 r. spłata 6,672% należności głównej)” wpisać prawidłowo „(w całym 2019 r. spłata 6,672% należności głównej)”, 2. w punkcie 1 litera a) tiret trzeci w miejsce stwierdzenia „(w całym 2018 r. spłata 30% należności głównej) wpisać prawidłowo „(w całym 2020 r. spłata 30% należności głównej)”, 3. w punkcie 1 litera a) tiret czwarty w miejsce stwierdzenia „(w całym 2018 r. spłata 30% należności głównej)” wpisać prawidłowo „(w całym 2021 r. spłata 30% należności głównej)”. Na niniejsze orzeczenia służy zażalenie w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24314

Dodano: 2017-06-24 14:15:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczuk Bronisława

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 24315. Błaszczuk Bronisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRs 10/16. [BMSiG-23899/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu sanacyjnym Bronisławy Błaszczuk zam. w Legionowie (PESEL 51050510500) o sygnaturze X GRs 10/16 w przedmiocie przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli stwierdził przyjęcie układu o następującej treści: a) zaspokojenie wierzycieli nastąpi w drodze sprzedaży składnika masy sanacyjnej, tj. nieruchomości położonej przy ul. Norwida 1 w Legionowie, której wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 3.525.000 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) - wartość likwidacyjna - 2.644.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych zero groszy), za cenę nie niższą niż wartość likwidacyjna. Ponadto od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu do dnia sprzedaży nieruchomości realizowane będą spłaty na rzecz wierzycieli grupy 1 (zabezpieczonych rzeczowo) w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy) miesięcznie; b) wierzytelności niezaspokojone w drodze sprzedaży nieruchomości o której mowa w pkt a) zostaną zaspokojone w ramach planu spłat w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości; c) w ramach wykonania układu w całości zaspokojone zostaną wierzytelności główne oraz odsetki naliczone do dnia wszczęcia postępowania w całości. Pozostałe wierzytelności uboczne zostaną zredukowane w 100%; d) zaspokojenie wierzycieli następowało będzie w poszczególnych grupach, przy czym grupa I obejmuje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego, grupa II wierzycieli publiczno-prawnych zaś grupa III pozostałych wierzycieli według następującego porządku: Grupa I 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zawiera pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. Spłaty następowały będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu do ostatniego dnia, w którym nastąpi sprzedaż nieruchomości przy ul. Norwida 1 w Legionowie w kwocie 10.000 zł miesięcznie. 4. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I - z uwzględnieniem spłat, o których mowa w pkt 3 - kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy II w całości i następnie wierzycieli Grupy III proporcjonalnie. 5. W przypadku uzyskania ze sprzedaży kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy I, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. Grupa II 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zakłada pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I. Kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy II w całości. 4. W przypadku uzyskania ze sprzedaży nieruchomości kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy I i II, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 10 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. Grupa III 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zakłada pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I oraz Grupy II, kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy III. 4. W przypadku uzyskania ze sprzedaży nieruchomości kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy III, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24315

Dodano: 2017-06-24 14:17:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Apteka prywatna mgr farm. Wiesław Błaszczuk

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 24316. Błaszczuk Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 9/16. [BMSiG-23909/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu sanacyjnym Wiesława Błaszczuka zam. w Legionowie (PESEL 49011204434) o sygnaturze X GRs 9/16 w przedmiocie przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli stwierdził przyjęcie układu o następującej treści: a) zaspokojenie wierzycieli nastąpi w drodze sprzedaży składnika masy sanacyjnej, tj. nieruchomości położonej przy ul. Norwida 1 w Legionowie, której wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 3.525.000 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) - wartość likwidacyjna - 2.644.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych zero groszy), za cenę nie niższą niż wartość likwidacyjna. Ponadto od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu do dnia sprzedaży nieruchomości realizowane będą spłaty na rzecz wierzycieli grupy 1 (zabezpieczonych rzeczowo) w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy) miesięcznie; b) wierzytelności niezaspokojone w drodze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w pkt a), zostaną zaspokojone w ramach planu spłat w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości; c) w ramach wykonania układu w całości zaspokojone zostaną wierzytelności główne oraz odsetki naliczone do dnia wszczęcia postępowania w całości. Pozostałe wierzytelności uboczne zostaną zredukowane w 100%; d) zaspokojenie wierzycieli następowało będzie w poszczególnych grupach, przy czym grupa 1 obejmuje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego, grupa II wierzycieli publiczno-prawnych zaś grupa III pozostałych wierzycieli według następującego porządku: Grupa I 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zawiera pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. Spłaty następowały będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu do ostatniego dnia, w którym nastąpi sprzedaż nieruchomości przy ul. Norwida 1 w Legionowie w kwocie 10.000 zł miesięcznie. 4. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I - z uwzględnieniem spłat, o których mowa w pkt. 3 - kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy II w całości i następnie wierzycieli Grupy III proporcjonalnie. 5. W przypadku uzyskania ze sprzedaży kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy I, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. Grupa II 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zakłada pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I. Kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy II w całości. 4. W przypadku uzyskania ze sprzedaży nieruchomości kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy I i II, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 10 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. Grupa III 1. Układ przewiduje zaspokojenie wierzytelności oraz odsetek w pełnej wysokości. 2. Układ zakłada pełną redukcję pozostałych wierzytelności ubocznych - nieujętych w pkt 1. 3. W momencie sprzedaży nieruchomości, kwoty pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w kolejności określonej w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli cena sprzedaży pozwoli na pełne zaspokojenie wierzycieli Grupy I oraz Grupy II, kwota pozostała ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli Grupy III. 4. W przypadku uzyskania ze sprzedaży nieruchomości kwoty, która nie pozwoli na pełne zaspokojenie wierzytelności Grupy III, kwoty niezaspokojone zostaną uregulowane w 36 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza spłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od sprzedaży nieruchomości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24316

Dodano: 2017-06-24 14:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 24317. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000216837. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2004 r., sygn. akt V GRs 2/16. [BMSiG-23888/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (KRS 0000216837) - sygn. akt V GRs 2/16, postanowieniem z dnia 8.06.2017 r., na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 14.12.2016 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24317

Dodano: 2017-06-24 14:21:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

INNOVATOR Sp. z o.o. Sp. K.A.

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24318. INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000405465. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GRp 4/17. [BMSiG-23935/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 8 września 2017 r., godz. 1000, sala XXXII, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika INNOVATOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku. Głosowanie za lub przeciwko przyjęciu układu może odbywać się w drodze pisemnej lub ustnej. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 28.04.2017 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności w niniejszej sprawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24318

Dodano: 2017-06-24 14:22:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krzysztofa Kumor PUH ALFA

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 24319. Kumor Krzysztofa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PUH ALFA Krzysztofa Kumor w Jaworze. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16. [BMSiG-23868/2017] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika Krzysztofy Kumor (PESEL 81020408205), prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PUH ALFA Krzysztofa Kumor (sygn. akt V GRp 1/16), niniejszym informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24319

Dodano: 2017-06-24 14:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Hubert

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 24320. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-23793/2017] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA II. SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD MARCA 2017 R. DO MAJA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, II sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24320

Dodano: 2017-06-24 14:24:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Barbara

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 24320. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-23793/2017] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA II. SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD MARCA 2017 R. DO MAJA 2017 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, II sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24320

Dodano: 2017-06-24 14:24:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POLBRAND Sp. z o.o.

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24321. „POLBRAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000146273. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2003 r., sygn. akt X GRs 4/17. [BMSiG-23762/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt X GRs 4/17, na posiedzeniu niejawnym umorzono postępowanie sanacyjne „Polbrand” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146273). Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 pr. rest.), oraz prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 pr. rest.). Termin na wniesienie zażalenia wynosi dwa tygodnie i biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24321

Dodano: 2017-06-24 14:26:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Szydło Adam

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 24322. Szydło Adam. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRu 1/17. [BMSiG-23974/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 8 marca 2017 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym z wniosku Adama Szydło, PESEL nr 57061202777, sygn. akt VIII GRu 1/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24322

Dodano: 2017-06-24 14:26:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

DOM M-4 Sp. z o.o.

2017-06-22 Inne

Poz. 24323. DOM M-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000488065. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2013 r., sygn. akt XV GRp 2/16. [BMSiG-24019/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRp 2/16 informuje, że wyznaczył rozprawą w celu rozpoznania układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 6 czerwca 2017 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Dom M-4 Spółka z o. o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji (KRS 0000488065), na dzień 19 lipca 2017 r., w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, godz. 1130, sala nr 208. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24323

Dodano: 2017-06-24 14:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Seweryn Zdzisław

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24324. Seweryn Zdzisław i Młynarska Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 1/16. [BMSiG-23983/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym z wniosku Zdzisława Seweryna i Ewy Młynarskiej, sygn. akt VIII GRp 1/16. Termin i miejsce zgromadzenia wyznaczono na dzień 14 sierpnia 2017 roku, godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24324

Dodano: 2017-06-24 14:29:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Młynarska Ewa

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24324. Seweryn Zdzisław i Młynarska Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 1/16. [BMSiG-23983/2017] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym z wniosku Zdzisława Seweryna i Ewy Młynarskiej, sygn. akt VIII GRp 1/16. Termin i miejsce zgromadzenia wyznaczono na dzień 14 sierpnia 2017 roku, godz. 1100, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24324

Dodano: 2017-06-24 14:30:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OMNIBUS Z. Ochocki M. Ochocki Sp. J.

2017-06-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24325. „OMNIBUS” Z.OCHOCKI, M.OCHOCKI SPÓŁKA JAWNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000212457. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2004 r., sygn. akt XII GR 14/17. [BMSiG-23993/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. o sygn. akt XII GR 14/17 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „OMNIBUS” Z. Ochocki, M. Ochocki Spółka Jawna w Tarnowskich Górach (KRS 0000212457). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej i wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Anny Ostrowskiej (licencja nr 99). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego (DZ.U.2015.978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24325

Dodano: 2017-06-24 14:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OMNIBUS Z. Ochocki M. Ochocki Sp. J.

2017-06-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24325. „OMNIBUS” Z.OCHOCKI, M.OCHOCKI SPÓŁKA JAWNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000212457. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2004 r., sygn. akt XII GR 14/17. [BMSiG-23993/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. o sygn. akt XII GR 14/17 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika „OMNIBUS” Z. Ochocki, M. Ochocki Spółka Jawna w Tarnowskich Górach (KRS 0000212457). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej i wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Anny Ostrowskiej (licencja nr 99). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego (DZ.U.2015.978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 119/2017 (5256) z dnia 22 czerwca 2017 r. → Pozycja 24325

Dodano: 2017-06-24 14:35:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

GERES-ASCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24351. „GERES-ASCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowskich Górach. KRS 0000200523. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2004 r., sygn. akt XII GU 395/16. [BMSiG-24108/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 395/16, ogłosił upadłość „Geres-Asco” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200523. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24351

Dodano: 2017-06-24 14:52:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

GERES-ASCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24351. „GERES-ASCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowskich Górach. KRS 0000200523. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2004 r., sygn. akt XII GU 395/16. [BMSiG-24108/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 395/16, ogłosił upadłość „Geres-Asco” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200523. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 361. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191 z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24351

Dodano: 2017-06-24 14:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

CONDOHOTELS GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-05-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24357. CONDOHOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000261050. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2006 r., sygn. akt V GU 201/16, V GUp 50/17. [BMSiG-24102/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. (sygn. akt V GU 201/16): 1. ogłosił upadłość CONDOHOTELS GROUP Spółka z o.o. w Olsztynie (KRS 0000261050), 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. Sędzią komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, a zastępcą Sędziego komisarza SSR Natalię Rzewuską, 6. syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (nr licencji 65). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 50/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24357

Dodano: 2017-06-24 14:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

CONDOHOTELS GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24357. CONDOHOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000261050. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2006 r., sygn. akt V GU 201/16, V GUp 50/17. [BMSiG-24102/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. (sygn. akt V GU 201/16): 1. ogłosił upadłość CONDOHOTELS GROUP Spółka z o.o. w Olsztynie (KRS 0000261050), 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. Sędzią komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, a zastępcą Sędziego komisarza SSR Natalię Rzewuską, 6. syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (nr licencji 65). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 50/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24357

Dodano: 2017-06-24 14:57:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny w upadłości likwidacyjnej

2017-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24364. Kołosowska Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny we Wrocławiu, oraz jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej” s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 210/17, VIII GUp 105/17. [BMSiG-24110/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 210/17, ogłosił upadłość Krystyny Kołosowskiej (PESEL 61032202800) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny z siedzibą we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej” s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 11c/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja nr 206). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346 / 2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 105/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24364

Dodano: 2017-06-24 15:03:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24364. Kołosowska Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny we Wrocławiu, oraz jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej” s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 210/17, VIII GUp 105/17. [BMSiG-24110/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 210/17, ogłosił upadłość Krystyny Kołosowskiej (PESEL 61032202800) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Kołosowska Prywatny Gabinet Stomatologiczny z siedzibą we Wrocławiu oraz jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej” s.c. Krzysztof Kołosowski i Krystyna Kołosowska, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 11c/3. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja nr 206). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346 / 2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 105/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24364

Dodano: 2017-06-24 15:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

MTM Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24373. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach. KRS 0000400843. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2011 r., sygn. akt X GU 11/17/3. [BMSiG-24098/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.06.2017 roku, sygn. akt X GU 11/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika MTM sp. z o.o. spółka komandytowa w Katowicach, nr KRS: 0000400843. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a nadzorcę sądowego w osobie Ireneusza Kubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24373

Dodano: 2017-06-24 15:07:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

MTM Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24373. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach. KRS 0000400843. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2011 r., sygn. akt X GU 11/17/3. [BMSiG-24098/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.06.2017 roku, sygn. akt X GU 11/17/3, ogłoszono upadłość dłużnika MTM sp. z o.o. spółka komandytowa w Katowicach, nr KRS: 0000400843. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a nadzorcę sądowego w osobie Ireneusza Kubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24373

Dodano: 2017-06-24 15:07:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Produkcji Skórzanej ESCOTT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24388. ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ „ESCOTT” SPÓŁKA AKCYJNA w Chełmie. KRS 0000073456. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GU 378/16, IX GUp 45/17. [BMSiG-24212/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt IX GU 378/16 ogłosił upadłość dłużnika ESCOTT S.A. z siedzibą w Chełmie, adres: ul. Wojsławicka 7, 20-100 Chełm, KRS 73456, wyznaczając: sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, podając sygn. akt IX GUp 45/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24388

Dodano: 2017-06-24 15:12:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Produkcji Skórzanej ESCOTT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24388. ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ „ESCOTT” SPÓŁKA AKCYJNA w Chełmie. KRS 0000073456. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GU 378/16, IX GUp 45/17. [BMSiG-24212/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt IX GU 378/16 ogłosił upadłość dłużnika ESCOTT S.A. z siedzibą w Chełmie, adres: ul. Wojsławicka 7, 20-100 Chełm, KRS 73456, wyznaczając: sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, podając sygn. akt IX GUp 45/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24388

Dodano: 2017-06-24 15:12:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24389. „TB OPAKOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Tczewie. KRS 0000263078. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2006 r., sygn. akt VI GUp 7/10. [BMSiG-24222/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tczewie (sygn. akt VI GUp 7/10) informuje, iż została sporządzona czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tczewie, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24389

Dodano: 2017-06-24 15:13:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

TWOJE ZDROWIE - LEKARZE SPECJALIŚCI Sp. z o.o. w upadłości układowej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24390. „TWOJE ZDROWIE” - LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Katowicach. KRS 0000195449. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2004 r., sygn. akt X GUp 13/15/3. [BMSiG-24109/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Twoje Zdrowie Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Katowicach, sygn. akt X GUp 13/15/3, nadzorca sądowy złożył do akt sprawy V uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24390

Dodano: 2017-06-24 15:13:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Adamowicz-Hryniewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24391. Adamowicz-Hryniewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 139/16. [BMSiG-24189/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Adamowicz-Hryniewicz, PESEL 76112203028, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 139/16, zostały sporządzone i przekazane w dniu 1.06.2017 r. Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw dotyczący treści list wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24391

Dodano: 2017-06-24 15:14:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaczmarska Agata Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24392. Kaczmarska Agata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/16. [BMSiG-24288/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 2 czerwca 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Agaty Kaczmarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 86052210240), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 68/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24392

Dodano: 2017-06-24 15:15:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Anioł Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24393. Anioł Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 23/16. [BMSiG-24264/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 23/16 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Piotra Anioła, PESEL 43062000179, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24393

Dodano: 2017-06-24 15:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dądalska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24394. Dądalska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 784/16. [BMSiG-24105/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Dądalskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 784/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 16 maja 2017 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24394

Dodano: 2017-06-24 15:15:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Brożek Damian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24395. Brożek Damian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 107/16. [BMSiG-24134/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 5 maja 2017 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Upadłego Damiana Brożka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uzupełnienie nr 1 listy wierzytelności (sygn akt V GUp 107/16 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności została wyłożono do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24395

Dodano: 2017-06-24 15:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dylewski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24396. Dylewski Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 10/17. [BMSiG-24100/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 10/17, dotyczącej upadłości Marka Dylewskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gliwicach, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24396

Dodano: 2017-06-24 15:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fukowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24397. Fukowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 183/16. [BMSiG-24293/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Fukowskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 183/16, ogłasza, że syndyk w dniu 19 maja 2017 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Fukowskiej w upadłości, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24397

Dodano: 2017-06-24 15:17:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gołębiowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24398. Gołębiowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 56/16. [BMSiG-24324/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Gołębiowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 56/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24398

Dodano: 2017-06-24 15:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Klimczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24399. Klimczyk Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/15. [BMSiG-24132/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 27 kwietnia 2017 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Iwony Klimczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 82121009269), uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 39/15). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r., przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24399

Dodano: 2017-06-24 15:19:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Ilona w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24400. Kanik Jan i Kanik Ilona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 103/16 lik. „of”. [BMSiG-24282/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jana Kanik (nr PESEL 61061704337) i Ilony Kanik (nr PESEL 69070700607) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 103/16 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 19 maja 2017 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24400

Dodano: 2017-06-24 15:20:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kanik Jan w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24400. Kanik Jan i Kanik Ilona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 103/16 lik. „of”. [BMSiG-24282/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jana Kanik (nr PESEL 61061704337) i Ilony Kanik (nr PESEL 69070700607) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 103/16 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 19 maja 2017 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24400

Dodano: 2017-06-24 15:20:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kacprzak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24401. Kacprzak Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 113/16. [BMSiG-24204/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Kacprzak, PESEL 50110907061, prowadzonego pod sygn. akt Vl GUp 113/16, została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 2 i przekazana w dniu 22.05.2017 r. Sędziemu komisarzowi. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24401

Dodano: 2017-06-24 15:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kamińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24402. Kamińska Barbara. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 24/17 „of”. [BMSiG-24328/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Barbary Rumińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 24/17 „of”), ul. Zarówie 13c/7, 21-560 Międzyrzec Podlaski, została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 1 czerwca 2017 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami tub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24402

Dodano: 2017-06-24 15:28:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kolańczyk Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24403. Kolańczyk Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/16. [BMSiG-24115/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kolańczyka w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 781/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24403

Dodano: 2017-06-24 15:29:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kolenda Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24404. Kolenda Bogusław. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 34/17 „of”. [BMSiG-24152/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogusława Kolendy, sygn. akt VII GUp 34/17 „of”, ogłasza, że w dniu 24 maja 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24404

Dodano: 2017-06-24 15:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak-Wlazły Karina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24405. Kubiak-Wlazły Karina. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 136/16. [BMSiG-24174/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Kariny Kubiak-Wlazły, zam.: Poznań, nr PESEL 72121402643, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 136/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24405

Dodano: 2017-06-24 15:30:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Laskus Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24406. Laskus Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 717/16. [BMSiG-24097/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Laskus w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 717/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 5 maja 2017 roku I (pierwszej) uzupełniającej listy wierzytelności oraz w dniu 15 maja 2017 r. II (drugiej) uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24406

Dodano: 2017-06-24 15:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łuczak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24407. Łuczak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 165/16. [BMSiG-24237/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 maja 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Łuczaka, PESEL 62100802139 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami, bądź oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego), ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 165/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24407

Dodano: 2017-06-24 15:31:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Malanowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24408. Malanowska Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 61/16. [BMSiG-24199/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jolanty Malanowskiej, PESEL 63062609802, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 61/16, została sporządzona i przekazana w dniu 9.05.2017 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24408

Dodano: 2017-06-24 15:32:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bierski Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24409. Bierski Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/17 lik „of”. [BMSiG-24195/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marka Bierskiego (nr PESEL 55111705731), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 24/17 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 26 maja 2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24409

Dodano: 2017-06-24 15:32:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Torój Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-02-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7075. Torój Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 242/16, VI GUp 188/16 „of”. [BMSiG-6385/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. akt VI GU 242/16, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Torój - numer PESEL 52032906634, zamieszkałego w Bielsku- -Białej, ul. Barlickiego 3/3B, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 188/16 „of”. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 40/2017 (5177) z dnia 27 lutego 2017 r. → Pozycja 7075

Dodano: 2017-06-24 15:33:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Torój Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24410. Torój Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 188/16 lik. of”. [BMSiG-24194/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marka Torój (nr PESEL 52032906634), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 188/16 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 19 maja 2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24410

Dodano: 2017-06-24 15:34:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Madejska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24411. Madejska Paulina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/17. [BMSiG-24093/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 7 czerwca 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Pauliny Madejskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 93120200162), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 14/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24411

Dodano: 2017-06-24 15:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pikuła Zofia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24412. Pikuła Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-24286/2017] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ZOFII PIKUŁA zam. w Szebniach, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 35/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 35/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24412

Dodano: 2017-06-24 15:36:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sambor Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24413. Sambor Bogusława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 27/17/1. [BMSiG-24248/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Bogusławy Sambor - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 79050714243 - sygn. akt X GUp 27/17/1 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2017 roku, syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24413

Dodano: 2017-06-24 15:37:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sitarska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24414. Sitarska Zofia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 65/16 of. [BMSiG-24240/2017] Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Zofii Sitarskiej (Zofia Sitarska) (PESEL 42041506844), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej uzupełniającą listę wierzytelności, sporządzoną na piśmie z dnia 16.06.2016 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 46-020 Opole, ul. Ozimska 60a, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 65/16 of. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto Sędzia komisarz informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, adres jak wyżej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24414

Dodano: 2017-06-24 15:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kąkol Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24415. Kąkol Sylwia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 15/17 lik „of”. [BMSiG-24256/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Sylwii Kąkol (nr PESEL 77061414286) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 15/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 26 maja 2017 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24415

Dodano: 2017-06-24 15:38:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Szczepaniak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24416. Szczepaniak Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 105/16 „of”. [BMSiG-24305/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Szczepaniaka (sygn. akt IX GUp 105/16 „of”) została sporządzona i przekazana w dniu 19 maja 2017 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24416

Dodano: 2017-06-24 15:39:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szolc Sławomir i Szolc Iwona w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24417. Szolc Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 556/16. [BMSiG-24094/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Szolca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 556/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. przez syndyka trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24417

Dodano: 2017-06-24 15:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Thi Van Dang w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24418. Thi Van Dang. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 540/16. [BMSiG-24091/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Thi Van Dang w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 540/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 8 czerwca 2017 roku drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24418

Dodano: 2017-06-24 15:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Uhlenberg Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24419. Uhlenberg Grzegorz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 145/16. [BMSiG-24208/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Uhlenberg, PESEL 85021011910, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 145/16, została sporządzona i przekazana w dniu 5.05.2017 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24419

Dodano: 2017-06-24 15:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24420. Urbańska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/16. [BMSiG-24267/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/16 dotyczącej upadłości Anny Urbańskiej syndyk przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie SR w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24420

Dodano: 2017-06-24 15:41:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Welenz Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24421. Welenz Sebastian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 223/16. [BMSiG-24234/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 223/16 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Sebastiana Welenz, zam. w Poznaniu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24421

Dodano: 2017-06-24 15:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wolańczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24422. Wolańczyk Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 12/17 of. [BMSiG-24165/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Wolańczyka, numer PESEL 62112201333, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 12/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 29 maja 2017 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24422

Dodano: 2017-06-24 15:42:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Woźniak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24423. Woźniak Dorota. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 248/16. [BMSiG-24168/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Doroty Woźniak, zam. Konin, nr PESEL 82112013325, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 248/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24423

Dodano: 2017-06-24 15:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomaszewska Benita w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24424. Tomaszewska Benita. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/16. [BMSiG-24295/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 maja 2017 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Upadłej Benity Tomaszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 61101504224) uzupełnienie nr 1 listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 89/16 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24424

Dodano: 2017-06-24 15:43:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Burzyńska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24425. Burzyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 226/17. [BMSiG-24307/2017] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Burzyńskiej, PESEL 86022316806, zamieszkałej w Kobyłce, sygn. akt X GUp 226/17, syndyk sporządził i w dniu 5 czerwca 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24425

Dodano: 2017-06-24 15:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jankowska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24426. Jankowska Kamila. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/16 of. [BMSiG-24214/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Jankowskiej, numer PESEL 84022714167, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 95/16 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 3 marca 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24426

Dodano: 2017-06-24 15:44:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jasińska Monika w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24427. Jasińska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/16. [BMSiG-24272/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 19 maja 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności Moniki Jasińskiej - nr PESEL 78121404364, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 105/16). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24427

Dodano: 2017-06-24 15:45:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Opłatek Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24428. Opłatek Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 23/17. [BMSiG-24213/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Opłatek, PESEL 77082402121 (sygn. akt VIII GUp 23/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 24.05.2017 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24428

Dodano: 2017-06-24 15:45:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaczmarski Piotr Marian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24429. Kaczmarski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/16. [BMSiG-24281/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 2 czerwca 2017 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Piotra Kaczmarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 84041121595) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 67/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawska 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24429

Dodano: 2017-06-24 15:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Szajwa Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24430. Szajwa Henryk. Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/16. [BMSiG-24298/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryka Szajwy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Partyzantów 10. Od powyższej listy wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24430

Dodano: 2017-06-24 15:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świątek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24431. Świątek Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/17. [BMSiG-24283/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Świątka w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 137/17 ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Łukasza Świątka w upadłości, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24431

Dodano: 2017-06-24 15:47:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Węgrzyn Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24432. Węgrzyn Nina i Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 145/16. [BMSiG-24299/2017] Sędzia komisarz w postępowaniach upadłościowym Nina i Dariusza Węgrzyn - osób fizycznych nieprowadzących dziłalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 145/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24432

Dodano: 2017-06-24 15:47:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Węgrzyn Nina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24432. Węgrzyn Nina i Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 145/16. [BMSiG-24299/2017] Sędzia komisarz w postępowaniach upadłościowym Nina i Dariusza Węgrzyn - osób fizycznych nieprowadzących dziłalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 145/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24432

Dodano: 2017-06-24 15:47:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wolańczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24433. Wolańczyk Monika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 11/17 of. [BMSiG-24162/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Wolańczyk, numer PESEL 68020401001, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 11/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 29 maja 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24433

Dodano: 2017-06-24 15:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osyra Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24434. Osyra Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 108/16. [BMSiG-24262/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 108/16 dotyczącej upadłości likwidacyjnej Tadeusza Osyra, PESEL 54032705718, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24434

Dodano: 2017-06-24 15:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Alma Polska Wrocław Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24435. ALMA POLSKA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Biskupicach Podgórnych. KRS 0000272483. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 80/13. [BMSiG-24133/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 80/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z 8 czerwca 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Alma Polska Wrocław sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Biskupicach Podgórnych (nr KRS 0000272483). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24435

Dodano: 2017-06-25 15:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bakowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24436. Bąkowski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 51/15. [BMSiG-24246/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego nieprowadzącego działalności gospodarczej Jarosława Bąkowskiego, zam. w Rokietnicy, PESEL 65041816977, sygn. akt XI GUp 51/15, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, kat III i kat. IV, który można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko odrębnemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24436

Dodano: 2017-06-25 15:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Spółdzielnia Inwalidów "Zwycięstwo" w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24437. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ZWYCIĘSTWO” W BRZEGU W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Brzegu. KRS 0000172392. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-24241/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Spółdzielni Inwalidów „ZWYCIĘ- STWO” w Brzegu w likwidacji, sygn. akt V GUp 10/13, zawiadamia, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24437

Dodano: 2017-06-25 15:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Żurawska Czesława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24438. Żurawska Czesława. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/15. [BMSiG-24235/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, sygn. akt V GUp 20/15, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości Czesławy Żurawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, złożył ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, p. 234. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można składać zarzuty. Zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24438

Dodano: 2017-06-25 15:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Usługi Transportowe Budowlane i Roboty Ziemne Ryszard Pisarski w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24439. Pisarski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Budowlane i Roboty Ziemne Ryszard Pisarski w Ząbkach. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 143/16. [BMSiG-24314/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 13 czerwca 2017 roku postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Ryszarda Pisarskiego prowadzone pod sygn. akt X GUp 143/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24439

Dodano: 2017-06-25 15:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Logitel Sp. z o.o. z Warszawy w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24440. „LOGITEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000123082. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt X GUp 57/15. [BMSiG-24309/2017] W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec LOGITEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z s. w Warszawie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 roku, sygn. akt X GUp 57/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24440

Dodano: 2017-06-25 15:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ekobud Przedsiębiorstwo Budowlane Mieczysław Becz, Jolanta Rędowicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24441. „EKOBUD” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MIECZYSŁAW BECZ, JOLANTA RĘDOWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000231124. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2005 r., sygn. akt VIII GUp 6/13. [BMSiG-24126/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 6/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 30.05.2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „EKOBUD” Przedsiębiorstwo Budowlane Mieczysław Becz, Jolanta Rędowicz Sp.j. we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24441

Dodano: 2017-06-25 15:09:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

S-GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24442. „S-GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Nysie. KRS 0000534111. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 32/17. [BMSiG-24158/2017] Obwieszczenie Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości S-Group sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Nysie (V GUp 32/17) sporządził i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości upadłej położonej w Kluczborku, ul. Jagiellońska 14 I, zabudowanej pawilonem handlowym o powierzchni 1.069,60 m2 , położnej na działkach o numerach 104/6 i 104/7, o łącznej powierzchni 0,4373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze kw nr OP1U/00086044/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego - Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Opolu, ul. Ozimska 60A. Jednocześnie, poucza się uczestników postępowania o możliwości wniesienia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24442

Dodano: 2017-06-25 15:10:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

BUdownictwo Naftowo Gazownicze NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24443. BUDOWNICTWO NAFTOWO GAZOWNICZE NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Przemyślu. KRS 0000238949. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2005 r., sygn. akt V GUp 9/16. [BMSiG-24144/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym: Budownictwo Naftowo Gazownicze „Naftomontaż” Przemyśl Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Przemyślu, sygnatura akt V GUp 9/16, Sądu Rejonowego w Przemyślu zawiadamia, że został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego oraz jego poszczególnych składników majątkowych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia, od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ulica Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl, z podaniem sygnatury akt V GUp 9/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24443

Dodano: 2017-06-25 15:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Money Expert S.A. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24448. MONEY EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000235902. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2005 r., sygn. akt VIII GUp 11/13. [BMSiG-24145/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 11/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Money Expert S.A. w Warszawie obejmujące likwidację majątku. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24448

Dodano: 2017-06-25 15:13:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubowski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24449. Jakubowski Jakub Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 350/16. [BMSiG-24124/2017] Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Jakuba Karola Jakubowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 350/16) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki: 1. prawa własności nieruchomości gruntowej 1 100 m2 z budynkiem 111,90 m2 w Wólce Kozodawskiej (KW nr WA5M/00314477/0) za ceną wywoławczą nie niższą niż 268 900 zł; 2. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 600 m2 w Wólce Kozodawskiej (KW nr WA5M/00378713/3), tereny komunikacji - pod poszerzenie ul. Źródlanej, za cenę wywoławczą nie niższą niż 20 400 zł; 3. prawa własności nieruchomości gruntowych w Wólce Kozodawskiej: a) działka budowlana 900 m2 , niezabudowana, za cenę wywoławczą nie niższą niż 59 400 zł, b) działka 1 700 m2 , użytki zielone wyłączone spod zabudowy, za cenę wywoławczą nie niższą niż 6 450 zł, c) działka 2 700 m2 , użytki zielone wyłączone spod zabudowy, za cenę wywoławczą nie niższą niż 10 250 zł. Dla działek wymienionych w pkt 3 lit. a, b, c prowadzona jest KW nr WA5M/00260466/6. Wskazane jest, aby oferta zakupu działek w pkt 3 lit. a, b, c, obejmowała wszystkie trzy działki. Oferty pisemne należy składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, pow. Piaseczno, przy czym liczy się data wpływu, a nie data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2017 r., o godz. 1200, w tej Kancelarii. W razie wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi w tym dniu - w obecności oferentów - aukcję. Kupujący ponosi koszty zakupu i winien wpłacić całą cenę zakupu przed zawarciem aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacje o przetargu i nieruchomościach można uzyskać w ww. Kancelarii, tel. 22 726 70 83. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24449

Dodano: 2017-06-25 15:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Podlodowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 24450. Podlodowska Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 62/16. [BMSiG-24261/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Marii Podlodowskiej, nr PESEL 49100215547 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty postanawia: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli Marii Podlodowskiej, nr PESEL 49100215547: Maria Podlodowska będzie spłacać swoich wierzycieli w miesięcznych ratach uiszczając przez okres 36 miesięcy na rzecz: - Banku Polska Kasa Oszczędności S.A. - 235,47 zł (dwieście trzydzieści pięć zł czterdzieści siedem gr) przy czym ostatnia rata będzie wynosić 235,73 zł (dwieście trzydzieści pięć zł siedemdziesiąt trzy gr), - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 64,53 zł (sześćdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt trzy gr), przy czym ostatnia rata będzie wynosić 64,27 zł (sześćdziesiąt cztery zł dwadzieścia siedem gr) przy czym każda rata spłaty płatna będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. orzec, że po wykonaniu przez Marię Podlodowską planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia, uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną umorzone w pozostałej części, zaś inne zobowiązania Marii Podlodowskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 29 czerwca 2016 r. zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24450

Dodano: 2017-06-25 15:21:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Miłek Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24451. Miłek Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/16. [BMSiG-24116/2017] Syndyk masy upadłości Arkadiusza Miłka (PESEL 79050501519), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 116/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza wydanego zgodnie z art. 213 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z poźn. zm.) oraz Regulaminu Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki: Udział w wysokości 50% w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 52-209), ul. Motylkowa 4b/2, składającego się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, trzech pokoi i łazienki, o pow. 86,5 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00230756/5 za cenę nie niższą niż 155.625,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych). 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53-201), w terminie do 29 czerwca 2017 r. 2. Oferta powinna być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży z podaniem sygn. akt VIII GUp 116/16, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr. tel. +48 698934460. 4. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena i zakup wraz z nieruchomością nr 1 oferowaną równocześnie do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Sylwii Świryd- -Miłek (PESEL 78102311247), sygn. akt VIII GUp 34/16. 5. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 1530. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem wskazanym powyżej, dnia 30 czerwca 2017 r. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24451

Dodano: 2017-06-25 15:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Purymski Albert w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24455. Purymski Albert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 31/16. [BMSiG-24325/2017] Syndyk masy upadłości Alberta Purymskiego, zam.: Leżajsk, numer PESEL 48070703476, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 31/16, zawiadamia o przedłożeniu do Sędziego komisarza Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sporządzonego opisu i oszacowania nieruchomości Upadłego Alberta Purymskiego. Operat szacunkowy można przeglądać w czytelni akt Sadu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z dopiskiem sygn. akt V GUp 31/16. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24455

Dodano: 2017-06-25 15:23:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kwaśniewski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24456. Kwaśniewski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/27 of. [BMSiG-24197/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Stanisława Kwaśniewskiego - sygn. akt VI GUp 27/17 of (PESEL 69010906618) zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości składającej się z działki nr 625/7 Komorowice Krakowskie, o powierzchni 0,1600 ha, położonej w Bielsku-Białej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Bestwińskiej 95 B obj. KW nr BB1B/00025383/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24456

Dodano: 2017-06-25 15:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świątek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24457. Świątek Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/17. [BMSiG-24289/2017] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Świątka w upadłości (sygn. X GUp 137/17) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności lokalu mieszkalnego nr 405 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00336139/5, oraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogi wewnętrzne położonej w Warszawie przy ul. Odkrytej 48B, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00335663/0. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia dni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24457

Dodano: 2017-06-25 15:24:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Świryd-Miłek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24458. Świryd-Miłek Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 34/16. [BMSiG-24119/2017] Syndyk masy upadłości Sylwii Świryd-Miłek (PESEL 78102311247), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 34/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z poźn. zm.) oraz Regulaminu Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki: Nieruchomość nr 1 - udział w wysokości 50% w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 52-209), ul. Motylkowa 4b/2, składającego się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, trzech pokoi i łazienki, o pow. 86,5 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00230756/5, za cenę nie niższą niż 155.625,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), Nieruchomość nr 2 - lokal mieszkalny we Wrocławiu (kod pocztowy 51-171), ul. P. Czajkowskiego 65b/27, składającego się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki, o pow. 38,5 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00140377/6, za cenę nie niższą niż 147.600,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych). 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 29 czerwca 2017 r. 2. Oferta powinna być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży z podaniem sygn. akt VIII GUp 34/16, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowane nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. +48 698934460. 4. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny, a w przypadku nieruchomości nr 1, jej zakupu wraz z nieruchomością oferowaną równocześnie do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Miłka (PESEL 79050501519), sygn. akt VIII GUp 116/16. 5. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka czynnym w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1530. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem wskazanym powyżej, dnia 30 czerwca 2017 r. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24458

Dodano: 2017-06-25 15:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ziółkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-23 Inne

Poz. 24460. Ziółkowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/16. [BMSiG-24217/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 roku, uchylił postanowienie tutejszego Sądu wydane w dniu 19 kwietnia 2017 roku umarzające postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Grzegorza Ziółkowskiego, numer PESEL 55012606534, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIV GUp 111/16). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24460

Dodano: 2017-06-25 15:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

WSPÓLNA REPREZENTACJA S.A.

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 24555. WSPÓLNA REPREZENTACJA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000473315. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt X GRp 9/16/1. [BMSiG-24090/2017] Obwieszcza się, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Wspólna Reprezentacja S.A. w Katowicach w restrukturyzacji, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod sygnaturą (sygn. akt X GRp 9/16/1) na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 24 maja 2017 r. Sędzia komisarz wydał postanowienie stwierdzające przyjęcie układu, a w dniu 13 czerwca 2017 r. Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24555

Dodano: 2017-06-25 15:29:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Tomaszyk

2017-04-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14877. Tomaszyk Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Tomaszyk Gospodarstwo Rolne w Glińsku. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 38/16, XI GRu 3/17. [BMSiG-14224/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 38/16 z wniosku Grzegorza Tomaszyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tomaszyk Gospodarstwo Rolne (nr NIP 6981642384) z siedzibą w Glińsku o otwarcie postępowania układowego: 1. otworzył postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Tomaszyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Tomaszyk Gospodarstwo Rolne z siedzibą w Glińsku, 16, 64-030 Śmigiel, nr NIP 6981642384; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886; 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GRu 3/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 77/2017 (5214) z dnia 20 kwietnia 2017 r. → Pozycja 14877

Dodano: 2017-06-25 15:30:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Tomaszyk

2017-06-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 24556. Tomaszyk Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Grzegorz Tomaszyk w Glińsku. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 3/17. [BMSiG-24294/2017] Sędzia komisarz postępowania układowego prowadzonego dla Grzegorza Tomaszyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod Gospodarstwo Rolne Grzegorz Tomaszyk (NIP 6981642384) z siedzibą w Glińsku, sygnatura akt XI GRu 3/17, zawiadamia że w dniu 11 kwietnia 2017 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 120/2017 (5257) z dnia 23 czerwca 2017 r. → Pozycja 24556

Dodano: 2017-06-25 15:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Badek Witold w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24603. Badek Witold. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 122/17, XIV GUp 129/17. [BMSiG-24500/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Witolda Badka, numer PESEL 71110902559, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 129/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24603

Dodano: 2017-06-26 09:32:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Badek Witold w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24603. Badek Witold. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 122/17, XIV GUp 129/17. [BMSiG-24500/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Witolda Badka, numer PESEL 71110902559, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 129/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24603

Dodano: 2017-06-26 09:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jaworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24604. Jaworski Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 50/17, V GUp 35/17. [BMSiG-24557/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 12 czerwca 2017 r. w sprawie z wniosku dłużnika Tomasza Jaworskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 50/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Jaworskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kopańcu 9b, PESEL 70022505454, obejmującą likwidację jego majątku, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 35/17, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24604

Dodano: 2017-06-26 09:34:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jaworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24604. Jaworski Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 50/17, V GUp 35/17. [BMSiG-24557/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 12 czerwca 2017 r. w sprawie z wniosku dłużnika Tomasza Jaworskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 50/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Jaworskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Kopańcu 9b, PESEL 70022505454, obejmującą likwidację jego majątku, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 35/17, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24604

Dodano: 2017-06-26 09:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24605. Krawczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 252/17. [BMSiG-24482/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie w sprawie o sygn. akt VIII GU 252/17 z wniosku dłużniczki Ewy Krawczyk o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Krawczyk (PESEL 56101407349), zamieszkałej pod adresem: osiedle Kazimierzowskie 25/9, 31-843 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24605

Dodano: 2017-06-26 09:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24605. Krawczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 252/17. [BMSiG-24482/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie w sprawie o sygn. akt VIII GU 252/17 z wniosku dłużniczki Ewy Krawczyk o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Krawczyk (PESEL 56101407349), zamieszkałej pod adresem: osiedle Kazimierzowskie 25/9, 31-843 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24605

Dodano: 2017-06-26 09:36:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lewek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24606. Lewek Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 75/17, XII GUp 138/17. [BMSiG-24503/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 75/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Lewek, PESEL 55012205718, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka w osobie Mateusza Bienioszek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 138/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24606

Dodano: 2017-06-26 09:37:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lewek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24606. Lewek Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 75/17, XII GUp 138/17. [BMSiG-24503/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 75/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Tomasza Lewek, PESEL 55012205718, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka w osobie Mateusza Bienioszek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 138/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24606

Dodano: 2017-06-26 09:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mikus Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-05-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24607. Mikus Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 181/17, VIII GUp 200/17. [BMSiG-24528/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 181/17: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Agnieszki Mikus (nr PESEL 84060718402), zamieszkałej pod adresem: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 29, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 222; VI. przyznać dla r. pr. Jana Basisty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto, w tym 23% VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 200/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24607

Dodano: 2017-06-26 09:38:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mikus Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24607. Mikus Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 181/17, VIII GUp 200/17. [BMSiG-24528/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 181/17: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Agnieszki Mikus (nr PESEL 84060718402), zamieszkałej pod adresem: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 29, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 222; VI. przyznać dla r. pr. Jana Basisty ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto, w tym 23% VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 200/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24607

Dodano: 2017-06-26 09:38:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Opeldus Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24608. Opeldus Patrycja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 137/17, XII GUp 135/17. [BMSiG-24514/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 137/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Patrycji Opeldus, PESEL 82122416969, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka w osobie Mateusza Bienioszek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 135/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24608

Dodano: 2017-06-26 09:40:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Opeldus Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24608. Opeldus Patrycja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 137/17, XII GUp 135/17. [BMSiG-24514/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 137/17 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Patrycji Opeldus, PESEL 82122416969, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka w osobie Mateusza Bienioszek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 135/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24608

Dodano: 2017-06-26 09:40:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzelski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24609. Orzelski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 408/17, X GUp 421/17. [BMSiG-24535/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 408/17 ogłosił upadłość Mariusza Orzelskiego (Orzelski) zamieszkałego w Legionowie [PESEL 77061015159] - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej- -Saks oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 421/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24609

Dodano: 2017-06-26 09:41:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzelski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24609. Orzelski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 408/17, X GUp 421/17. [BMSiG-24535/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 408/17 ogłosił upadłość Mariusza Orzelskiego (Orzelski) zamieszkałego w Legionowie [PESEL 77061015159] - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej- -Saks oraz syndyka w osobie Mariana Korusa (nr licencji 199). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 421/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24609

Dodano: 2017-06-26 09:41:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pilatowicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2017-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24610. Pilatowicz Władysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 60/17, XIV Gup 109/17. [BMSiG-24512/2017] XIV GU 60/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku ogłosił upadłość dłużnika Władysława Pilatowicza, numer PESEL 51061509773, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 109/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24610

Dodano: 2017-06-26 09:42:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pilatowicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24610. Pilatowicz Władysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 60/17, XIV Gup 109/17. [BMSiG-24512/2017] XIV GU 60/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 maja 2017 roku ogłosił upadłość dłużnika Władysława Pilatowicza, numer PESEL 51061509773, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 109/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24610

Dodano: 2017-06-26 09:43:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Quarcoo-Brylewska Wiwian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24611. Quarcoo-Brylewska Wiwian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 306/17, X GUp 448/17. [BMSiG-24556/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 306/17 ogłoszono upadłość Wiwian Quarcoo-Brylewskiej (PESEL: 65043012906) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 448/17. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 448/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24611

Dodano: 2017-06-26 09:44:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Quarcoo-Brylewska Wiwian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24611. Quarcoo-Brylewska Wiwian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 306/17, X GUp 448/17. [BMSiG-24556/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 306/17 ogłoszono upadłość Wiwian Quarcoo-Brylewskiej (PESEL: 65043012906) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 448/17. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 448/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24611

Dodano: 2017-06-26 09:44:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rybicka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24612. Rybicka Marzena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 376/16, XIV GUp 125/17. [BMSiG-24487/2017] Sygn. akt XIV GU 376/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Marzeny Rybickiej, zamieszkałej w Łodzi, numer PESEL 67022603862, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 44. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 125/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24612

Dodano: 2017-06-26 09:45:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rybicka Marzena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24612. Rybicka Marzena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 376/16, XIV GUp 125/17. [BMSiG-24487/2017] Sygn. akt XIV GU 376/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Marzeny Rybickiej, zamieszkałej w Łodzi, numer PESEL 67022603862, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 44. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 125/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24612

Dodano: 2017-06-26 09:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Węglewski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2017-06-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24613. Węglewski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 524/16, XIV GUp 120/17. [BMSiG-24508/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Sławomira Węglewskiego (PESEL 74062003572), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Elżbietę Jezierską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Adama Pawlucia. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 120/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24613

Dodano: 2017-06-26 09:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Węglewski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24613. Węglewski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 524/16, XIV GUp 120/17. [BMSiG-24508/2017] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Sławomira Węglewskiego (PESEL 74062003572), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Elżbietę Jezierską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Adama Pawlucia. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 120/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24613

Dodano: 2017-06-26 09:47:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Chrapek Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24614. Chrapek Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 48/17 of, VI GUp 66/17 of. [BMSiG-24332/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt VI GU 48/17 of (GUp 66/17 of) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Chrapek, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Dyboskiego nr 14a/1, PESEL 69082402362, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 66/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24614

Dodano: 2017-06-26 09:48:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Chrapek Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24614. Chrapek Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 48/17 of, VI GUp 66/17 of. [BMSiG-24332/2017] Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt VI GU 48/17 of (GUp 66/17 of) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Chrapek, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Dyboskiego nr 14a/1, PESEL 69082402362, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 66/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24614

Dodano: 2017-06-26 09:48:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cieślewicz Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24615. Cieślewicz Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/17. [BMSiG-24394/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie V GU 46/17 ogłoszona została upadłość Beaty Cieślewicz, zamieszkałej pod adresem: Spoczynek 48, 87-702 Koneck, numer PESEL 73121608008, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24615

Dodano: 2017-06-26 09:50:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cieślewicz Beata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24615. Cieślewicz Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 46/17. [BMSiG-24394/2017] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie V GU 46/17 ogłoszona została upadłość Beaty Cieślewicz, zamieszkałej pod adresem: Spoczynek 48, 87-702 Koneck, numer PESEL 73121608008, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24615

Dodano: 2017-06-26 09:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24616. Czerniawska Hanna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 175/17, XII GUp 76/17. [BMSiG-24348/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Hanny Czerniawskiej, zamieszkałej w Cychrach przy ul. Jana Pawła II 2, PESEL 49111801320, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 76/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadło- ści, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24616

Dodano: 2017-06-26 09:51:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24616. Czerniawska Hanna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 175/17, XII GUp 76/17. [BMSiG-24348/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Hanny Czerniawskiej, zamieszkałej w Cychrach przy ul. Jana Pawła II 2, PESEL 49111801320, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 76/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadło- ści, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24616

Dodano: 2017-06-26 09:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24617. Czerniawski Tadeusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 122/17, XII GUp 77/17. [BMSiG-24349/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Czerniawskiego, zamieszkałego w Cychrach przy ul. Jana Pawła II 2, PESEL 47052801319, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 77/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze nieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24617

Dodano: 2017-06-26 09:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24617. Czerniawski Tadeusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 122/17, XII GUp 77/17. [BMSiG-24349/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Czerniawskiego, zamieszkałego w Cychrach przy ul. Jana Pawła II 2, PESEL 47052801319, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 77/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze nieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24617

Dodano: 2017-06-26 09:53:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Galej-Kaszta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24618. Galej-Kaszta Krystyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 53/17, V GUp 31/17. [BMSiG-24478/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie z wniosku dłużnika Krystyny Galej-Kaszta o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 53/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Galej-Kaszta (nr PESEL 54101804265), zamieszkałej w Lubaniu, Rynek 2/10, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, sygn. akt V GUp 31/17, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24618

Dodano: 2017-06-26 09:55:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Galej-Kaszta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24618. Galej-Kaszta Krystyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 53/17, V GUp 31/17. [BMSiG-24478/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 7 czerwca 2017 r., w sprawie z wniosku dłużnika Krystyny Galej-Kaszta o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 53/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Galej-Kaszta (nr PESEL 54101804265), zamieszkałej w Lubaniu, Rynek 2/10, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, sygn. akt V GUp 31/17, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24618

Dodano: 2017-06-26 09:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grzyb Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24619. Grzyb Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 190/17, VIII GUp 109/17 of. [BMSiG-24460/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 190/17, ogłosił upadłość Grażyny Grzyb jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer 58062016325, zamieszkałej w Miliczu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Kamila Hajduka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 142). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 109/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24619

Dodano: 2017-06-26 09:56:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grzyb Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24619. Grzyb Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 190/17, VIII GUp 109/17 of. [BMSiG-24460/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 190/17, ogłosił upadłość Grażyny Grzyb jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer 58062016325, zamieszkałej w Miliczu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Kamila Hajduka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 142). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 109/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24619

Dodano: 2017-06-26 09:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Haniewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24620. Haniewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 792/16, XI GUp 123/17. [BMSiG-24335/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 792/16 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Haniewicz (PESEL: 73082604808), zam. w m. Topola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 123/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicz. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Hanny Jakubowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24620

Dodano: 2017-06-26 09:58:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Haniewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24620. Haniewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 792/16, XI GUp 123/17. [BMSiG-24335/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 792/16 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Haniewicz (PESEL: 73082604808), zam. w m. Topola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 123/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicz. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Hanny Jakubowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24620

Dodano: 2017-06-26 09:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Hene Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24621. Hene Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 42/17, XII GUp 55/17. [BMSiG-24346/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 42/17 ogłoszono upadłość Adama Hene, PESEL 84070416851, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-806 Zabrze, ul. Kalinowa 3/4, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 55/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24621

Dodano: 2017-06-26 09:59:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Hene Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24621. Hene Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 42/17, XII GUp 55/17. [BMSiG-24346/2017] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 42/17 ogłoszono upadłość Adama Hene, PESEL 84070416851, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-806 Zabrze, ul. Kalinowa 3/4, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 55/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24621

Dodano: 2017-06-26 09:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majchrzak Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24622. Majchrzak Paulina. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 112/17/of [BMSiG-24417/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 112/17 „of”, w dniu 5 czerwca 2017 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Pauliny Majchrzak, zamieszkałej przy I-go Pułku Ułanów 4/5, 76-100 Sławno, nr PESEL 84070109621; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka sędzią-komisarzem; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, syndykiem; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, str. 1; polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 76/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24622

Dodano: 2017-06-26 10:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majchrzak Paulina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24622. Majchrzak Paulina. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 112/17/of [BMSiG-24417/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 112/17 „of”, w dniu 5 czerwca 2017 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Pauliny Majchrzak, zamieszkałej przy I-go Pułku Ułanów 4/5, 76-100 Sławno, nr PESEL 84070109621; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka sędzią-komisarzem; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, syndykiem; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, str. 1; polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą VII GUp 76/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24622

Dodano: 2017-06-26 10:01:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pietrzak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24623. Pietrzak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 354/16, XIV GUp 126/17. [BMSiG-24479/2017] Sygn. akt XIV GU 354/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Pietrzak, zamieszkałej w Łodzi, numer PESEL 61061010764, jako osoby fizycznej nie prowadzi działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 44. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowymi. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 126/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24623

Dodano: 2017-06-26 10:02:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pietrzak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24623. Pietrzak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 354/16, XIV GUp 126/17. [BMSiG-24479/2017] Sygn. akt XIV GU 354/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Pietrzak, zamieszkałej w Łodzi, numer PESEL 61061010764, jako osoby fizycznej nie prowadzi działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 44. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowymi. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 126/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24623

Dodano: 2017-06-26 10:02:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pomarańska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24624. Pomarańska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 318/16 „of”, IX GUp 44/17 „of”. [BMSiG-24357/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie IX GU 318/16 „of” została ogłoszona upadłość Magdaleny Pomarańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Mazurska 6, 20-728 Lublin, PESEL: 83020105083. Postępowanie upadłościowe Magdaleny Pomarańskiej zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 491 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 44/17 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Magdaleny Pomarańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Grzegorza Kistera oraz syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Szewczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 492. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24624

Dodano: 2017-06-26 10:04:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pomarańska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24624. Pomarańska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 318/16 „of”, IX GUp 44/17 „of”. [BMSiG-24357/2017] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 roku wydanym w sprawie IX GU 318/16 „of” została ogłoszona upadłość Magdaleny Pomarańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Mazurska 6, 20-728 Lublin, PESEL: 83020105083. Postępowanie upadłościowe Magdaleny Pomarańskiej zostało uznane za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 491 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 44/17 „of”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Magdaleny Pomarańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Grzegorza Kistera oraz syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Szewczyka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 492. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24624

Dodano: 2017-06-26 10:04:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sobczak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24626. Sobczak Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 98/17 „of”, VII GUp 79/17 „of”. [BMSiG-24454/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 98/17 „of”, w dniu 13 czerwca 2017 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Piotra Sobczaka, zamieszkałego przy ul. Słowackiego nr 8A/13, 76-004 Sianów, nr PESEL 86063001312; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny, 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 79/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24626

Dodano: 2017-06-26 10:06:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sobczak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24626. Sobczak Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 98/17 „of”, VII GUp 79/17 „of”. [BMSiG-24454/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 98/17 „of”, w dniu 13 czerwca 2017 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Piotra Sobczaka, zamieszkałego przy ul. Słowackiego nr 8A/13, 76-004 Sianów, nr PESEL 86063001312; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Andrzeja Wojtalika, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 208, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny, 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 79/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24626

Dodano: 2017-06-26 10:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Strzelczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24627. Strzelczyk Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 136/17, XII GUp 78/17. [BMSiG-24350/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Strzelczyk, zamieszkałej w Świnoujściu przy ul. Bema 13/7, PESEL 55041815205, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 78/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24627

Dodano: 2017-06-26 10:08:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Strzelczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24627. Strzelczyk Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 136/17, XII GUp 78/17. [BMSiG-24350/2017] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Strzelczyk, zamieszkałej w Świnoujściu przy ul. Bema 13/7, PESEL 55041815205, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 78/17. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24627

Dodano: 2017-06-26 10:08:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ustach Katarzyna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24628. Ustach Katarzyna Barbara. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 135/17”of”, VII GUp 81/17”of”. [BMSiG-24461/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 135/17 „of”, w dniu 14 czerwca 2017 r.,postanowił: 1) ogłosić upadłość Katarzyny Barbary Ustach, zamieszkałej przy ul. Akademickiej 19A/7, 75-337 Koszalin, nr PESEL 79081108862; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 81/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24628

Dodano: 2017-06-26 10:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ustach Katarzyna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24628. Ustach Katarzyna Barbara. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 135/17”of”, VII GUp 81/17”of”. [BMSiG-24461/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 135/17 „of”, w dniu 14 czerwca 2017 r.,postanowił: 1) ogłosić upadłość Katarzyny Barbary Ustach, zamieszkałej przy ul. Akademickiej 19A/7, 75-337 Koszalin, nr PESEL 79081108862; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19, tom 1, str. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 81/17 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24628

Dodano: 2017-06-26 10:09:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

PW Pro-service Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24625. PW PRO-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Namysłowie. KRS 0000486496. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2013 r., sygn. akt V GU 32/17, V GUp 65/17. [BMSiG-24362/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt V GU 32/17, ogłosił upadłość dłużnika PW PRO- -SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 1, numer KRS 0000486496. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 65/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24625

Dodano: 2017-06-26 20:41:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

PW Pro-service Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24625. PW PRO-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Namysłowie. KRS 0000486496. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2013 r., sygn. akt V GU 32/17, V GUp 65/17. [BMSiG-24362/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt V GU 32/17, ogłosił upadłość dłużnika PW PRO- -SERVICE Spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 1, numer KRS 0000486496. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 65/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24625

Dodano: 2017-06-26 20:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24629. „SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA” W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkowicach Śląskich. KRS 0000173435. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2003 r., sygn. akt VI GUp 43/15. [BMSiG-24548/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spół- dzielni Rzemieślniczej w Ząbkowicach Śląskich, sygn. akt VI GUp 43/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24629

Dodano: 2017-06-26 20:42:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Augustyn Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24630. Augustyn Zygmunt i Augustyn Urszula. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/16. [BMSiG-24517/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Augustyn i Zygmunta Augustyna, sygn. akt VI GUp 16/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24630

Dodano: 2017-06-26 20:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Augustyn Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24630. Augustyn Zygmunt i Augustyn Urszula. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/16. [BMSiG-24517/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Augustyn i Zygmunta Augustyna, sygn. akt VI GUp 16/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24630

Dodano: 2017-06-26 20:43:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Banach Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24631. Banach Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 141/16. [BMSiG-24502/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Banacha, zam. w Masłomiący - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 141/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24631

Dodano: 2017-06-26 20:44:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Biel Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24632. Biel Bogumiła. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 284/16. [BMSiG-24505/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Bogumiły Biel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 68061004405) (sygn. akt VIII GUp 284/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24632

Dodano: 2017-06-26 20:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Buk Gerard w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24633. Buk Gerard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 105/16. [BMSiG-24560/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 105/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Gerarda Buk, zamieszkałego w Gliwicach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 25 maja 2017 roku uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24633

Dodano: 2017-06-26 20:45:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cichocka Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24634. Cichocka Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 335/16. [BMSiG-24524/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Anny Cichockiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 40071200761) (sygn. akt VIII GUp 335/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24634

Dodano: 2017-06-26 20:46:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gallus Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24635. Gallus Daniel. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/16 of. [BMSiG-24483/2017] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 133/16 of, zamieszkałego we Wrocławiu Daniela Gallusa (PESEL 74082003659), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.05.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańska 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24635

Dodano: 2017-06-26 20:48:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hubisz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24636. Hubisz Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 168/16. [BMSiG-24534/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Hubisz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 168/16, PESEL 76022818019), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzycieli Bank Zachodni WBK S.A. (Zw 15) oraz ZPH BARBARA Ewa Reimschussl (Zw 16) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24636

Dodano: 2017-06-26 20:49:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kleczyńska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24637. Kleczyńska Wioletta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 36/16. [BMSiG-24552/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wioletty Kleczyńskiej, PESEL 78053009062, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 36/16, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 20.04.2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24637

Dodano: 2017-06-26 20:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kleczyński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24638. Kleczyński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/16. [BMSiG-24561/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kleczyńskiego, PESEL 74062305193, nieprowadzącego działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 37/16, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 11.04.2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24638

Dodano: 2017-06-26 20:50:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24639. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 826/16. [BMSiG-24564/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Kowalskiej (PESEL: 80031800383), zamieszkałej w Warszawie prowadzonym pod sygn. akt X GUp 826/16, złożona została w dniu 8.06.2017 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24639

Dodano: 2017-06-26 20:50:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozieł Dorota w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24640. Kozieł Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 393/16. [BMSiG-24509/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Doroty Kozieł - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 89062216408) (sygn. akt VIII GUp 393/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24640

Dodano: 2017-06-26 20:51:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kukuła Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24641. Kukuła Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 133/16. [BMSiG-24499/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Marii Kukuły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Przeciszowie (PESEL: 57120713547) (sygn. akt VIII GUp 133/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 12) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24641

Dodano: 2017-06-26 20:51:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Laskowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24642. Laskowska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 50/17. [BMSiG-24530/2017] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwii Laskowskiej, PESEL 82081607484 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 50/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24642

Dodano: 2017-06-26 20:52:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Liburnia Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24643. LIBURNIA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Cieszynie. KRS 0000129144. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2002 r., sygn. akt VI GUp 18/14 lik. [BMSiG-24494/2017] W związku z ukazaniem się ogłoszenia dot. LIBURNIA HOTEL Spółki z o.o., sygn. akt VI GUp 18/14 lik., w numerze 172/2016 z dnia 6.09.2016 r., poz. 22450 dot. przedłożenia uzupełniającej listy wierzytelności Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, prostuje datę z 25.04.2016 r. na 12.07.2016 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24643

Dodano: 2017-06-26 20:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Luciński Lech w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24644. Luciński Lech. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 204/16. [BMSiG-24526/2017] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 maja 2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lecha Lucińskiego PESEL 50010611415 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami, bądź oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego), ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 204/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24644

Dodano: 2017-06-26 20:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Nowak Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24645. Nowak Waldemar. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 4/17, V GU 44/16. [BMSiG-24549/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Waldemara Nowaka w upadłości, zam.: Kędzierzyn-Koźle (47-200), ul. Piramowicza 14/4, pod sygn. akt V GUp 4/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sekcja Upadłościowa, w Opolu (45-368), ul. Ozimska 60a, tel. 77-5415477, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może zło- żyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24645

Dodano: 2017-06-26 20:53:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Orłowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24646. Orłowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 222/16. [BMSiG-24497/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Orłowskiego, zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 222/16), ogłasza, że w dniu 16 lutego 2017 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24646

Dodano: 2017-06-26 20:54:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Plicha Hanna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24647. Plicha Hanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 198/16. [BMSiG-24486/2017] XIV GUp 198/16 Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 31 maja 2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Hanny Plicha, PESEL 58050911362 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami, bądź oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego), ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 198/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24647

Dodano: 2017-06-26 20:55:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Plicha Marian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24648. Plicha Marian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 197/16. [BMSiG-24491/2017] XIV GUp 197/16 Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 31 maja 2017 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariana Plicha PESEL 58081306432 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami, bądź oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego), ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 197/16, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24648

Dodano: 2017-06-26 20:56:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Orex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24649. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kolbuszowej. KRS 0000071872. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt V 1 GUp 8/14. [BMSiG-24545/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OREX Sp. z o.o. w Kolbuszowej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 8/14, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 PUiN) może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - możliwość zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem czytelni akt - i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza (art. 256-258 PUiN). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24649

Dodano: 2017-06-26 20:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ryżak Józefa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24650. Ryżak Józefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 85/17. [BMSiG-24520/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Józefy Ryżak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 85/17, PESEL 66021411443), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24650

Dodano: 2017-06-26 20:57:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Śliwa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24651. Śliwa Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 40/16. [BMSiG-24551/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 40/16 dotyczącej upadłości Andrzeja Śliwa, zam. w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 7 czerwca 2017 roku, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24651

Dodano: 2017-06-26 21:05:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Śliwa Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24652. Śliwa Renata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 39/16. [BMSiG-24547/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 39/16 dotyczącej upadłości - Renaty Śliwa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 7 czerwca 2017 roku, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24652

Dodano: 2017-06-26 21:05:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Targowska Jadwiga Ewa w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24653. Targowska Jadwiga Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 23/16. [BMSiG-24542/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Targowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 23/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24653

Dodano: 2017-06-26 21:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Targowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24654. Targowski Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 24/16. [BMSiG-24562/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Targowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 24/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 114, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24654

Dodano: 2017-06-26 21:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Winczura Daria w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24655. Winczura Daria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 46/17/3. [BMSiG-24518/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 46/17/3 dot. dłużniczki Darii Winczura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości w dniu 13.06.2017 r. złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24655

Dodano: 2017-06-26 21:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zając Dionizy w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24656. Zając Dionizy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 223/16. [BMSiG-24495/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Dionizego Zająca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wieliczce (PESEL: 58011506019) (sygn. akt VIII GUp 223/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24656

Dodano: 2017-06-26 21:08:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zając Janusz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24657. Zając Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 3/17. [BMSiG-24511/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janusza Zająca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 3/17, PESEL 59102605952), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24657

Dodano: 2017-06-26 21:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

COTTON - WORD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24658. „COTTON - WORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000068242. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 40/17. [BMSiG-24379/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Cotton- -Word” sp. z o.o. w upadłości (nr KRS 0000068242), sygn. akt VIII GUp 40/17, ogłasza, że w dniu 23 maja 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, a następnie uzupełniona w dniu 6 czerwca 2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24658

Dodano: 2017-06-26 21:09:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ceglarska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24659. Ceglarska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/16. [BMSiG-24420/2017] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 1 czerwca 2017 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Ceglarskiej, nr PESEL 53071100948, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 103/16). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24659

Dodano: 2017-06-26 21:09:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Augustyn Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24660. Augustyn Zygmunt. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/16. [BMSiG-24456/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dot. Zygmunta Augustyn, sygn. akt VI GUp 16/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24660

Dodano: 2017-06-26 21:10:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Cepuch Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24661. Cepuch Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/16. [BMSiG-24473/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Cepucha (PESEL 90062704299) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 24 maja 2017 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24661

Dodano: 2017-06-26 21:10:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielowiec Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24662. Chmielowiec Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 58/16 „of”. [BMSiG-24364/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Chmielowiec, ul. Jaworowa 21, 20-140 Lublin (sygn. akt IX GUp 58/16 „of”’) została sporządzona i złożona do akt w dniu 7 czerwca 2017 roku uzupełniająca lista wierzytelności numer 1, obejmująca wierzytelność Marcina Zacharski. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24662

Dodano: 2017-06-26 21:11:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Głowacki Józef w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24663. Głowacki Józef. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/16. [BMSiG-24410/2017] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości dłużnika Józefa Głowackiego zam. w Lęborku przy ulicy Legionów Polskich 28B/2, PESEL 59031917591, sygn. akt VI GUp 9/16, ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 27.03.2017 r. Sąd informuje, że listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz poucza o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni sprzeciwu przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - przez tego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24663

Dodano: 2017-06-26 21:11:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jeż Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24664. Jeż Katarzyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/17. [BMSiG-24393/2017] Sędzia komisarz w postepowaniu upadłościowym Katarzyny Jeż, numer PESEL 70122900580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 2/17), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24664

Dodano: 2017-06-26 21:13:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24665. Kołodziejczyk Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 832/16. [BMSiG-24333/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi w dniu 6 czerwca 2017 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kołodziejczyka jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 832/16) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24665

Dodano: 2017-06-26 21:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Komajda Adam w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24666. Komajda Adam. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 85/16 „of”. [BMSiG-24371/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Adama Komajdy, Sobieska Wola Pierwsza 250, 23-110 Krzczonów (sygn. akt IX GUp 85/16 „of”), została sporządzona i złożona do akt w dniu 8 czerwca 2017 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24666

Dodano: 2017-06-26 21:14:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Komajda Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24667. Komajda Katarzyna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 84/16 „of”. [BMSiG-24361/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Komajdy, Sobieska Wola Pierwsza 250, 23-110 Krzczonów (sygn. akt IX GUp 84/16 „of”), została sporządzona i złożona do akt w dniu 8 czerwca 2017 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24667

Dodano: 2017-06-26 21:14:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Malengowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24668. Malengowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 106/16 of. [BMSiG-24481/2017] Sędzia komisarz nadzorujący prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 106/16 of (konsumenckie) postępowanie upadłościowe, zamieszkałej we Wrocławiu, Magdaleny Malengowskiej (PESEL 79101207627), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.05.2017 r. zostało mu przekazana przez syndyka pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do uzupełnienia list przysługuje, o ile nie jest ono zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24668

Dodano: 2017-06-26 21:15:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Michalak Monika w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24669. Michalak Monika. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 6/17 „of”. [BMSiG-24363/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Michalak, sygn. akt VII GUp 6/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 25 maja 2017 r. złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24669

Dodano: 2017-06-26 21:15:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Miciuła Zofia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24670. Miciuła Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 15/17 „of”. [BMSiG-24359/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Miciuły jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 15/17 „of”), zam. ul. Śliwińskiego 7/53, 20-861 Lublin, została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 7 czerwca 2017 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24670

Dodano: 2017-06-26 21:16:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Stachowiak Kamil w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24671. Stachowiak Kamil. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 27/17 „of”. [BMSiG-24365/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego: Kamil Stachowiak, sygn. akt VII GUp 27/17 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 24 maja 2017 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24671

Dodano: 2017-06-26 21:16:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Weremko Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24672. Weremko Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 63/15 „of”. [BMSiG-24378/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Weremko, ul. Skrzetuskiego 8/61, 20-628 Lublin (sygn. akt IX GUp 63/15 „of”), została sporządzona i złożona do akt w dniu 22 maja 2017 roku uzupełniająca lista wierzytelności numer 1, obejmująca wierzytelność syndyka masy upadłości Moniki Weremko w upadłości likwidacyjnej. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciw: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24672

Dodano: 2017-06-26 21:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zambrzycki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24673. Zambrzycki Henryk. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 75/16. [BMSiG-24344/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Henryka Zambrzyckiego, zam. Brodnica, nr PESEL 67021108191, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 75/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24673

Dodano: 2017-06-26 21:17:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zięba Czesława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24674. Zięba Czesława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/17. [BMSiG-24399/2017] Sędzia komisarz w postepowaniu upadłościowym Czesławy Zięby, numer PESEL 41080111460, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 27/17), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. J. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24674

Dodano: 2017-06-26 21:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Bauterm Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24675. „BAUTERM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000361074. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2010 r., sygn. akt VI GUp 10/14. [BMSiG-24432/2017] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości BAUTERM sp. z o.o., sygn. akt VI GUp 10/14, ogłasza o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości na kwotę 26.441,01 zł (kategoria II i III). Sąd poucza o możliwości przeglądaniu planu podziału w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 przez każdego zainteresowanego i złożenia zarzutów przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24675

Dodano: 2017-06-26 21:21:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogunia Milena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24676. Bogunia Milena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 22/15/11. [BMSiG-24537/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mileny Boguni (Milena Bogunia), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 78122604008, zamieszkałej w Tychach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 22/15/11 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie wyżej wymienionego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24676

Dodano: 2017-06-27 07:43:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24677. K & P FABRYKA DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Manasterzu. KRS 0000106547. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 4/14. [BMSiG-24366/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec K& P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, sygn. akt V GUp 4/14, ogłasza, że sporządzony przez Syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kat. 2, 4 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworskiego 6, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania obwieszczenia o sporządzeniu planu podziału można wnieść przeciwko podziałowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24677

Dodano: 2017-06-27 07:43:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuzera Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24678. Kuzera Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 72/16. [BMSiG-24523/2017] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Kuzery, sygn. akt VI GUp 72/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24678

Dodano: 2017-06-27 07:44:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Liberska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24679. Liberska Urszula. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 71/16 „of”. [BMSiG-24501/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Liberskiej, PESEL 53010502844, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 71/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19.06.2017 r. plan podziału sum uzyskanych z toku upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24679

Dodano: 2017-06-27 07:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Maciejewska Honorata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24680. Maciejewska Honorata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 113/16 „of”. [BMSiG-24506/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Honoraty Maciejewskiej, PESEL 67101605941, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 113/16 „of”, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 14.06.2017 r. plan podziału sum uzyskanych z toku upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego, w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24680

Dodano: 2017-06-27 07:46:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dominik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24681. Dominik Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 73/15. [BMSiG-24471/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Dominika, numer PESEL 71022703798, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 73/15), ogłasza, że 4 maja 2017 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadło- ści, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24681

Dodano: 2017-06-27 07:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mełgieś-Włodarczyk Agata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 24682. Mełgieś-Włodarczyk Agata. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX GUp 51/15 „of”. [BMSiG-24388/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Agaty Mełgieś-Włodarczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 51/15 „of”) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 5 czerwca 2017 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24682

Dodano: 2017-06-27 07:47:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

PHU "AGMA" Wiesława Piętka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24683. Piętka Wiesława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU AGMA. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/14. [BMSiG-24405/2017] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 6/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Wiesławy Piętki. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które może być złożone w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Słupsku. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24683

Dodano: 2017-06-27 07:48:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Dziewońska-Górko Barbara Antonina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24684. Dziewońska-Górko Barbara. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp of 6/16. [BMSiG-24369/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z dnia 30 grudnia 2016 r., w którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Barbary Dziewońskiej-Górko (PESEL 46011700823), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp of 6/16 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24684

Dodano: 2017-06-27 07:49:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

MMI Sleeping Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24685. MMI SLEEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Biskupcu. KRS 0000251837. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lutego 2006 r., sygn. akt V GUp 5/07. [BMSiG-24351/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego MMI Sleeping Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Biskupcu (sygn. akt V GUp 5/07). Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24685

Dodano: 2017-06-27 07:50:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

DOMINO Agnieszka Wardęcka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24686. Wardęcka Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOMINO Agnieszka Wardęcka w upadłości w Konstantynowie Łódzkim. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 46/17, XIV GUp 46/17. [BMSiG-24493/2017] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy Agnieszki Wardęckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Domino Agnieszka Wardęcka” w Konstantynowie Łódzkim w dniu 31 maja 2017 roku złożony został opis i oszacowanie udziału w należącej do upadłej nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kątnej 7. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 46/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 46/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24686

Dodano: 2017-06-27 07:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

SKALNIK MARINA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24691. SKALNIK MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Darłowie. KRS 0000395468. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2011 r., sygn. akt VII GUp 136/16. [BMSiG-24543/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego SKALNIK MARINA spółka z o.o. w Darłowie (sygn. akt VII GUp 136/16) zawiadamia, że syndyk przekazał opis i oszacowanie przedsiębiorstwa SKALNIK MARINA spółka z o.o. w Darłowie. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34, i ewentualnie wnieść przeciwko niemu zarzuty w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24691

Dodano: 2017-06-27 07:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

RUBONAFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24694. „RUBONAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000009794. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 43/17. [BMSiG-24468/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Rubonaft” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 43/17, zawiadamia, że syndyk przedłożył opis i oszacowanie majątku masy upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24694

Dodano: 2017-06-27 07:55:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nadarzynie w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24696. BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI w Nadarzynie. KRS 0000088670. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2002 r., sygn. akt X GUp 835/16. [BMSiG-24329/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie, sygn. akt X GUp 835/16, ogłasza, że rzeczoznawca majątkowy ukończył opis i oszacowanie nieruchomości należących do Upadłego o numerach ksiąg wieczystych: - KW nr LU1P/00088058/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1M/00112415/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr RA1G/00003153/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1G/00006449/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1G/00074000/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1G/00074426/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1G/00070128/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr WA1P/00037262/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; - KW nr PL1Z/00008938/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Operaty szacunkowe można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości należącej do Upadłego, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24696

Dodano: 2017-06-27 07:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Cepuch Paweł w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24697. Cepuch Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/16. [BMSiG-24477/2017] Syndyk masy upadłości Pawła Cepucha jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanej położoną w Brzezinkach przy ul. Głównej 2, gminie Jelcz-Laskowice, oznaczoną jako działka nr 71/10 AM-1, o powierzchni 0,25 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno- -gospodarczym o powierzchni zabudowy 188 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00006196/6, minimalna cena wywoławcza 196.300,00 zł brutto. Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie, w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie internetowej: www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl. Oferty, wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), składać należy w terminie do 25 lipca 2017 r., do godz. 1200, w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2017 r., o godzinie 1230, w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24697

Dodano: 2017-06-27 07:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dobrychłop Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24698. Dobrychłop Agnieszka. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/17. [BMSiG-24385/2017] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydziału Gospodarczego, zawiadamia o sporządzeniu operatu szacunkowego w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Dobrychłop w upadłości, ul. Krasińskiego 30/7, 58-309 Wałbrzych (sygn. akt VI GUp 6/17). Osoby zainteresowane mogą przeglądać operat szacunkowy w sekretariacie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Słowackiego 10, pokój 213, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty przeciwko operatowi. Więcej na: www.syndycy.eu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24698

Dodano: 2017-06-27 07:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kutnik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24700. Kutnik Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 38/17 „of”. [BMSiG-24382/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Danuty Kutnik (sygn. akt IX GUp 38/17 „of”) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24700

Dodano: 2017-06-27 07:59:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Maciak Renata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 24701. Maciak Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 44/17 of. [BMSiG-24387/2017] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Maciak ogłasza, że ukończono opis i oszacowanie należącej do masy nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej dz. Ewid. 242, położonej w Elblągu, w obrębie 5, przy ul. Legionów 41, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę KW nr EL1E/ooo26502/0. Opis i oszacowanie, złożone w aktach sprawy upadłościowej, można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24701

Dodano: 2017-06-27 07:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przemysław Kędzierski Sklep Odzieżowy ABC w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania z opcji układowej na opcje likwidacyjną

Poz. 24702. Kędzierski Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Odzieżowy ABC w Kętrzynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/12. [BMSiG-24434/2017] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt V GUp 15/12): 1. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Przemysława Kędzierskiego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, 2. odwołał nadzorcę sądowego Pana Andrzeja Aleksandrowicza, 3. powołał syndyka upadłości w osobie Pana Andrzeja Aleksandrowicza. Na postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24702

Dodano: 2017-06-27 08:00:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sadkowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24703. Sadkowski Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 179/16. [BMSiG-24463/2017] PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Syndyk masy upadłości Romana Sadkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kleszczowie, przy ulicy Owocowej 9, gmina Rudziniec, powiat gliwicki, działka nr 278/26 oraz nr 279/26, obręb 0004 Kleszczów, o łącznej powierzchni 2042,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00055371/8, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 187,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 283,50 m2 , za cenę nie niższą od 90% ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 741.600,00 zł, brutto (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100). I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt - XII GUp 179/16”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 05 2490 0005 0000 4000 2991 3296. II. Oferta kupna powinna zawierać: 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, 2. proponowaną cenę zakupu, 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń, 4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej, 5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, 6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz akceptacji warunków i zasad przetargu, 7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym. III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 19 lipca 2017 r., g. 1320, sala nr 112. 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I oraz pkt II, 2. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia komisarz, 3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, 4. wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu, 5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium, 6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona, 7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej, 8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia, 9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki, 10. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego komisarza, 11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, 12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7, 13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7, 14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr. tel. 604-154-587 oraz pod adresem e-mail: syndyk. mleski@interia.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24703

Dodano: 2017-06-27 08:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOOM Beata Ziółkowska-Zeńków

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 24772. Ziółkowska-Seńków Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOOM Beata Ziółkowska-Seńków w Świdnicy. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/17. [BMSiG-24539/2017] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt VI GRp 2/17, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika Beaty Ziółkowskiej-Seńków; dłużnika poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym dla zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24772

Dodano: 2017-06-27 08:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HYPERION S.A.

2017-06-12 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24773. „HYPERION” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000250606. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2006 r., sygn. akt X GRs 6/17. [BMSiG-24413/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt X GR 20/17, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000250606; 2. oddalić wniosek dłużnika o zezwolenie reprezentantom dłużnika na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością przedsiębiorstwa; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i zarządcę - spółkę Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000610715, której członkowie Zarządu, tj. Prezes Zarządu - Maksymilian Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1012 i Wiceprezes Zarządu - Kacper Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1013; 4. Określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; Poucza się, że na podstawie art. 237 ust. 1, w zw. z art. 290, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sanacyjnego sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: X GRs 6/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24773

Dodano: 2017-06-27 08:10:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HYPERION S.A.

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 24773. „HYPERION” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000250606. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2006 r., sygn. akt X GRs 6/17. [BMSiG-24413/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt X GR 20/17, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000250606; 2. oddalić wniosek dłużnika o zezwolenie reprezentantom dłużnika na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością przedsiębiorstwa; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i zarządcę - spółkę Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000610715, której członkowie Zarządu, tj. Prezes Zarządu - Maksymilian Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1012 i Wiceprezes Zarządu - Kacper Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1013; 4. Określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; Poucza się, że na podstawie art. 237 ust. 1, w zw. z art. 290, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sanacyjnego sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: X GRs 6/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24773

Dodano: 2017-06-27 08:10:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wiecha Wojciech FASADA

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 24774. Wiecha Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiecha Wojciech FASADA w Bytomiu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRu 3/16/5. [BMSiG-24469/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Wojciecha Wiechy prowadzą- cego działalność gospodarczą pod nazwą Wiecha Wojciech „Fasada” z siedzibą w Bytomiu, sygnatura akt X GRu 3/16/5, ogłasza, iż postanowieniem z dnia 25 maja 2017 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony przez nadzorcę sądowego w dniu 9 stycznia 2017 r. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24774

Dodano: 2017-06-27 08:11:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wiecha Wojciech FASADA

2017-06-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24775. Wiecha Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiecha Wojciech FASADA w Bytomiu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRu 3/16/5. [BMSiG-24475/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Wojciecha Wiechy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiecha Wojciech „Fasada” z siedzibą w Bytomiu (sygnatura akt X GRu 3/16/5) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017 r., o godz. 1030, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt X GRu 3/16/5 na adres: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 29 sierpnia 2017 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 29 sierpnia 2017 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których wierzyciel jest ujawniony. Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 121/2017 (5258) z dnia 26 czerwca 2017 r. → Pozycja 24775

Dodano: 2017-06-27 08:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Broniek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24813. Broniek Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 108/17, XII GUp 143/17. [BMSiG-24763/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 108/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Jolanty Broniek, zamieszkałej przy ul. Pszczyńskiej 129B 44-335 Jastrzębie-Zdrój, o numerze PESEL 63112709562, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 143/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24813

Dodano: 2017-06-27 11:52:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Broniek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24813. Broniek Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 108/17, XII GUp 143/17. [BMSiG-24763/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 108/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Jolanty Broniek, zamieszkałej przy ul. Pszczyńskiej 129B 44-335 Jastrzębie-Zdrój, o numerze PESEL 63112709562, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 143/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24813

Dodano: 2017-06-27 11:52:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Daliniewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24814. Daliniewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 201/17, VIII GUp 228/17. [BMSiG-24728/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 201/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Daliniewskiej (PESEL 73070603501), zamieszkałej pod adresem: ul. Padniewskiego 4/8, 31-982 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Katarzynę Olejniczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 228/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24814

Dodano: 2017-06-27 11:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Daliniewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24814. Daliniewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 201/17, VIII GUp 228/17. [BMSiG-24728/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 201/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Daliniewskiej (PESEL 73070603501), zamieszkałej pod adresem: ul. Padniewskiego 4/8, 31-982 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Katarzynę Olejniczak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 228/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24814

Dodano: 2017-06-27 11:54:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bartosik-Kubik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-03-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24815. Bartosik-Kubik Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/17 of. [BMSiG-24660/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Katarzyny Bartosik-Kubik, zam. Radomsko 97-500, ul. Piastowska 11 m. 25, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72041714822, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 18/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24815

Dodano: 2017-06-27 11:55:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bartosik-Kubik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24815. Bartosik-Kubik Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/17 of. [BMSiG-24660/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Katarzyny Bartosik-Kubik, zam. Radomsko 97-500, ul. Piastowska 11 m. 25, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72041714822, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 18/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24815

Dodano: 2017-06-27 11:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Błaszczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-03-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24816. Błaszczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/17 of. [BMSiG-24653/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Zbigniewa Błaszczyka, zam. Piotrków Trybunalski, 97-300, ul. Mieszka I go 5 m. 25, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092004033, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 17/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24816

Dodano: 2017-06-27 11:57:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Błaszczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24816. Błaszczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/17 of. [BMSiG-24653/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Zbigniewa Błaszczyka, zam. Piotrków Trybunalski, 97-300, ul. Mieszka I go 5 m. 25, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092004033, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 17/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24816

Dodano: 2017-06-27 11:57:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Gotkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24817. Gotkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/17of. [BMSiG-24645/2017] Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/17of, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Anny Gotkiewicz, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Wałowej 15/6 (numer PESEL 53021605905) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod pozycją 405. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24817

Dodano: 2017-06-27 12:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Gotkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24817. Gotkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/17of. [BMSiG-24645/2017] Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/17of, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Anny Gotkiewicz, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Wałowej 15/6 (numer PESEL 53021605905) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę syndyków licencjonowanych pod pozycją 405. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24817

Dodano: 2017-06-27 12:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Januchowska-Walczak Łucja w upadłości likwidacyjnej

2017-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24818. Januchowska-Walczak Łucja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 210/17. [BMSiG-24698/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.06.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 210/17 ogłosił upadłość Łucji Januchowskiej-Walczak (numer PESEL 42090604326) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24818

Dodano: 2017-06-27 12:02:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Januchowska-Walczak Łucja w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24818. Januchowska-Walczak Łucja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 210/17. [BMSiG-24698/2017] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.06.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 210/17 ogłosił upadłość Łucji Januchowskiej-Walczak (numer PESEL 42090604326) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24818

Dodano: 2017-06-27 12:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jaworska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24819. Jaworska Ewelina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 51/17, V GUp 34/17. [BMSiG-24620/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 12 czerwca 2017 r. w sprawie z wniosku dłużnika Eweliny Jaworskiej o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 51/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Eweliny Jaworskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kopańcu 9b, PESEL 76101008746, obejmującą likwidację jej majątku, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 34/17, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24819

Dodano: 2017-06-27 12:08:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jaworska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24819. Jaworska Ewelina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 51/17, V GUp 34/17. [BMSiG-24620/2017] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w dniu 12 czerwca 2017 r. w sprawie z wniosku dłużnika Eweliny Jaworskiej o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU „of” 51/17) postanowił: 1. ogłosić upadłość Eweliny Jaworskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kopańcu 9b, PESEL 76101008746, obejmującą likwidację jej majątku, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 34/17, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24819

Dodano: 2017-06-27 12:09:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kolański Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24820. Kolański Daniel. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 98/17 „of”, V GUp 59/17. [BMSiG-24569/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 98/17 „of” ogłosił upadłość Daniela Kolańskiego, zamieszkałego w: 45-715 Opole, ul. Łąkowa 3/99, PESEL 79111000290, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 59/17, zgłoszenia wg art. 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18; tel: 601 461 377; syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24820

Dodano: 2017-06-27 12:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kolański Daniel w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24820. Kolański Daniel. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 98/17 „of”, V GUp 59/17. [BMSiG-24569/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 98/17 „of” ogłosił upadłość Daniela Kolańskiego, zamieszkałego w: 45-715 Opole, ul. Łąkowa 3/99, PESEL 79111000290, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 59/17, zgłoszenia wg art. 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18; tel: 601 461 377; syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24820

Dodano: 2017-06-27 12:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kołodziejski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-03-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24821. Kołodziejski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 19/17 of. [BMSiG-24655/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Krzysztofa Kołodziejskiego, zam. Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Mazowiecka 2a m. 27, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56100808615, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 19/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24821

Dodano: 2017-06-27 12:17:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kołodziejski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24821. Kołodziejski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 19/17 of. [BMSiG-24655/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 marca 2017 r. została ogłoszona upadłość Krzysztofa Kołodziejskiego, zam. Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Mazowiecka 2a m. 27, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56100808615, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Alfredę Falak. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 19/17 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24821

Dodano: 2017-06-27 12:17:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kotyrba Violetta w upadłości likwidacyjnej

2017-05-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24822. Kotyrba Violetta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 83/17, XII GUp 113/17. [BMSiG-24572/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 maja 2017 r. - sygn. akt XII GU 83/17, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki: Violetty Kotyrby (Violetta Kotyrba), zamieszkałej w Knurowie, posiadającej numer PESEL 63121011362, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Lidię Jelińską, a na syndyka Daniela Kostusia (Daniel Kostuś). Po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 113/17. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużniczki w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24822

Dodano: 2017-06-27 12:20:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kotyrba Violetta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24822. Kotyrba Violetta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 83/17, XII GUp 113/17. [BMSiG-24572/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 maja 2017 r. - sygn. akt XII GU 83/17, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki: Violetty Kotyrby (Violetta Kotyrba), zamieszkałej w Knurowie, posiadającej numer PESEL 63121011362, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Lidię Jelińską, a na syndyka Daniela Kostusia (Daniel Kostuś). Po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 113/17. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużniczki w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24822

Dodano: 2017-06-27 12:20:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowalczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24823. Kowalczyk Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 88/17, XII GUp 141/17. [BMSiG-24755/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 88/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Marii Kowalczyk, zamieszkałej przy ul. Morcinka 37, 47-400 Racibórz, o numerze PESEL 32012901820, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 141/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24823

Dodano: 2017-06-27 12:21:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowalczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24823. Kowalczyk Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 88/17, XII GUp 141/17. [BMSiG-24755/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 88/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Marii Kowalczyk, zamieszkałej przy ul. Morcinka 37, 47-400 Racibórz, o numerze PESEL 32012901820, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 141/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24823

Dodano: 2017-06-27 12:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kruk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24824. Kruk Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 106/17, VIII GUp 76/17. [BMSiG-24650/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 106/17 postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Kruka, zam.: 15-448 Białystok, ul. Żabia 8/42, PESEL 55031208219, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 76/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24824

Dodano: 2017-06-27 12:22:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kruk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24824. Kruk Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 106/17, VIII GUp 76/17. [BMSiG-24650/2017] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 106/17 postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Kruka, zam.: 15-448 Białystok, ul. Żabia 8/42, PESEL 55031208219, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 76/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24824

Dodano: 2017-06-27 12:23:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Morcinek Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24825. Morcinek Klaudia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 184/17/3, X GUp 105/17/3. [BMSiG-24669/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20.06.2017 roku, sygn. akt X GU 184/17/3 ogłoszono upadłość dłużniczki Klaudii Morcinek, posiadającej numer PESEL 91111409107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pszczynie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Krupanka (Krupanek). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 105/17/3. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24825

Dodano: 2017-06-27 12:24:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Morcinek Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24825. Morcinek Klaudia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 184/17/3, X GUp 105/17/3. [BMSiG-24669/2017] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20.06.2017 roku, sygn. akt X GU 184/17/3 ogłoszono upadłość dłużniczki Klaudii Morcinek, posiadającej numer PESEL 91111409107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pszczynie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Krupanka (Krupanek). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 105/17/3. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24825

Dodano: 2017-06-27 12:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Saktura Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24826. Saktura Marcelina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/16 of. [BMSiG-24611/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2016 r. została ogłoszona upadłość Marceliny Saktura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90102610366, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Bartosza Zacharek. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 38/16 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24826

Dodano: 2017-06-27 12:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Saktura Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24826. Saktura Marcelina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/16 of. [BMSiG-24611/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2016 r. została ogłoszona upadłość Marceliny Saktura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90102610366, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Bartosza Zacharek. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tutejszego Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 38/16 of. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24826

Dodano: 2017-06-27 12:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24827. Mosurek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 104/17, VIII GUp 227/17. [BMSiG-24731/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt (VIII GU 104/17), ogłoszono upadłość dłużnika Marcina Mosurka (PESEL 80111012994), zamieszkałego: os. Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Radomira Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 227/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24827

Dodano: 2017-06-27 12:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24827. Mosurek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 104/17, VIII GUp 227/17. [BMSiG-24731/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2017 r., sygn. akt (VIII GU 104/17), ogłoszono upadłość dłużnika Marcina Mosurka (PESEL 80111012994), zamieszkałego: os. Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Włoczewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Radomira Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 227/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24827

Dodano: 2017-06-27 12:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedźwiecki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24828. Niedźwiecki Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 349/17, VIII GUp 226/17. [BMSiG-24724/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 349/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość Jerzego Niedźwieckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie przy ul. Sielskiej 23H (PESEL: 49061502056); - wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mateusza Nowaka (nr licencji - 928). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 226/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24828

Dodano: 2017-06-27 12:28:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedźwiecki Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24828. Niedźwiecki Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 349/17, VIII GUp 226/17. [BMSiG-24724/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 349/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość Jerzego Niedźwieckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie przy ul. Sielskiej 23H (PESEL: 49061502056); - wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Mateusza Nowaka (nr licencji - 928). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 226/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24828

Dodano: 2017-06-27 12:28:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Spratek Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24829. Spratek Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/17, XII GUp 125/17. [BMSiG-24711/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 160/17) została ogłoszona upadłość dłużnika Marek Spratek, zamieszkałego w Książenicach, o numerze PESEL 72041213635, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została SSR Małgorzata Popiół, a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 125/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24829

Dodano: 2017-06-27 12:29:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Spratek Marek w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24829. Spratek Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/17, XII GUp 125/17. [BMSiG-24711/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 160/17) została ogłoszona upadłość dłużnika Marek Spratek, zamieszkałego w Książenicach, o numerze PESEL 72041213635, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została SSR Małgorzata Popiół, a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 125/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24829

Dodano: 2017-06-27 12:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ożóg Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24830. Ożóg Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 139/17 of, VIII GUp 108/17 of. [BMSiG-24665/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 139/17 of, ogłosił upadłość Andrzeja Bazylego Ożoga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87100208136, zamieszkałego we Wrocławiu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 108/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24830

Dodano: 2017-06-27 12:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ożóg Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24830. Ożóg Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 139/17 of, VIII GUp 108/17 of. [BMSiG-24665/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 139/17 of, ogłosił upadłość Andrzeja Bazylego Ożoga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87100208136, zamieszkałego we Wrocławiu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 108/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24830

Dodano: 2017-06-27 12:31:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bartosik Damian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24831. Bartosik Damian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 155/16 of, V GUp 63/17 of. [BMSiG-24681/2017] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 155/16 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Damiana Bartosika, zamieszkałego: ul. Komisji Edukacji Narodowej 18/7, 48-303 Nysa, PESEL 67111811532, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 63/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24831

Dodano: 2017-06-27 12:33:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bartosik Damian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24831. Bartosik Damian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 155/16 of, V GUp 63/17 of. [BMSiG-24681/2017] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 155/16 of ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Damiana Bartosika, zamieszkałego: ul. Komisji Edukacji Narodowej 18/7, 48-303 Nysa, PESEL 67111811532, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 565). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 63/17 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24831

Dodano: 2017-06-27 12:33:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zoń Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24832. Zoń Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 93/17, VIII GUp 225/17. [BMSiG-24721/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 93/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika: Katarzyny Zoń (PESEL 83031400843), zamieszkałej: ul. Dunina Brzezińskiego 10/14, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Nowaka (nr licencji - 928). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 225/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24832

Dodano: 2017-06-27 12:34:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zoń Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24832. Zoń Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 93/17, VIII GUp 225/17. [BMSiG-24721/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.06.2017 r., sygn. akt VIII GU 93/17, Sąd postanowił: - ogłosić upadłość dłużnika: Katarzyny Zoń (PESEL 83031400843), zamieszkałej: ul. Dunina Brzezińskiego 10/14, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Ostrowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Nowaka (nr licencji - 928). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 225/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24832

Dodano: 2017-06-27 12:34:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zielińska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24834. Zielińska Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 170/17, XII GUp 126/17. [BMSiG-24696/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 170/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Zielińskiej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 52030121563, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została SSR Małgorzata Popiół, a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 126/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24834

Dodano: 2017-06-27 12:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zielińska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24834. Zielińska Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 170/17, XII GUp 126/17. [BMSiG-24696/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 czerwca 2017 roku (sygn. akt XII GU 170/17) została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Zielińskiej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczynach, o numerze PESEL 52030121563, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczona została SSR Małgorzata Popiół, a na syndyka masy upadłości Andrzej Mitręga - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 126/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24834

Dodano: 2017-06-27 12:36:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Łyjak Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24835. Łyjak Stanisława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 133/17 „of”, VII GUp 85/17 „of”. [BMSiG-24783/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt VII GU 133/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisławy Łyjak, zamieszkałej: Klępczewo 1E/3, 78-300 Świdwin, PESEL 53111311783; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 85/17 „of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24835

Dodano: 2017-06-27 12:38:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Łyjak Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24835. Łyjak Stanisława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 133/17 „of”, VII GUp 85/17 „of”. [BMSiG-24783/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt VII GU 133/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisławy Łyjak, zamieszkałej: Klępczewo 1E/3, 78-300 Świdwin, PESEL 53111311783; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 85/17 „of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24835

Dodano: 2017-06-27 12:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Mińczyków-Karolak Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24836. Mińczyków-Karolak Stanisława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 127/17 „of”, VII GUp 84/17 „of”. [BMSiG-24778/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt VII GU 127/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisławy Mińczyków-Karolak, zamieszkałej przy ul. Kaszubskiej 27/2, 75-036 Koszalin, PESEL 50092208387; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1l; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 84/17„of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24836

Dodano: 2017-06-27 12:39:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Mińczyków-Karolak Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24836. Mińczyków-Karolak Stanisława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 127/17 „of”, VII GUp 84/17 „of”. [BMSiG-24778/2017] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt VII GU 127/17 „of”, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisławy Mińczyków-Karolak, zamieszkałej przy ul. Kaszubskiej 27/2, 75-036 Koszalin, PESEL 50092208387; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1l; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 84/17„of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24836

Dodano: 2017-06-27 12:39:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24837. Mosurek Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 103/17, VIII GUp 224/17. [BMSiG-24769/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.06.2017 r., sygn. akt: (VIII GU 103/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Anny Mosurek, zamieszkałej: os. Władysława Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom (nr PESEL 82070514609), nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Katarzynę Szymską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Radomira Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 224/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24837

Dodano: 2017-06-27 12:41:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24837. Mosurek Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 103/17, VIII GUp 224/17. [BMSiG-24769/2017] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.06.2017 r., sygn. akt: (VIII GU 103/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Anny Mosurek, zamieszkałej: os. Władysława Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom (nr PESEL 82070514609), nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Katarzynę Szymską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Radomira Szarańca. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 224/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24837

Dodano: 2017-06-27 12:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zalewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24838. Zalewska Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 39/17 of, V GUp 29/17. [BMSiG-24789/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Anny Zalewskiej do sprawy o sygn. akt V GU 39/17 of o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: ogłosić upadłość Anny Zalewskiej, zamieszkałej w miejscowości Legnica, PESEL 48101406107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jednocześnie wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 29/17; wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Waldemara Bochenek oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24838

Dodano: 2017-06-27 12:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zalewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24838. Zalewska Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 39/17 of, V GUp 29/17. [BMSiG-24789/2017] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Anny Zalewskiej do sprawy o sygn. akt V GU 39/17 of o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: ogłosić upadłość Anny Zalewskiej, zamieszkałej w miejscowości Legnica, PESEL 48101406107, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jednocześnie wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 29/17; wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Waldemara Bochenek oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r.). MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24838

Dodano: 2017-06-27 12:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ciesielski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24839. Ciesielski Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU „of” 35/17, V GUp 58/17. [BMSiG-24694/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 31 maja 2017 r., sygn. akt V GU „of” 35/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej STANISŁAWA CIESIELSKIEGO, PESEL: 70032304818, zamieszkałego w Skoroszycach, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 58/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24839

Dodano: 2017-06-27 12:44:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ciesielski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24839. Ciesielski Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU „of” 35/17, V GUp 58/17. [BMSiG-24694/2017] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 31 maja 2017 r., sygn. akt V GU „of” 35/17, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej STANISŁAWA CIESIELSKIEGO, PESEL: 70032304818, zamieszkałego w Skoroszycach, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 58/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24839

Dodano: 2017-06-27 12:44:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gębara Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2017-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24840. Gębara Sławomir. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/17, VIII GUp 110/17. [BMSiG-24691/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 133/17, ogłosił upadłość Sławomira Gębary (PESEL 77063012758), zamieszkałego w miejscowości Miłonów 13 (55-200 Oława), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 110/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24840

Dodano: 2017-06-27 12:45:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gębara Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24840. Gębara Sławomir. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/17, VIII GUp 110/17. [BMSiG-24691/2017] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 133/17, ogłosił upadłość Sławomira Gębary (PESEL 77063012758), zamieszkałego w miejscowości Miłonów 13 (55-200 Oława), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., str. 1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 110/17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24840

Dodano: 2017-06-27 12:46:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Roguska-Bąk Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24841. Roguska-Bąk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 427/17, X GU 380/17. [BMSiG-24806/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r.. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 380/17 ogłosił upadłość dłużnika Marty Roguskiej-Bąk, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 81031211627), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 427/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 427/17). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24841

Dodano: 2017-06-27 12:47:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Roguska-Bąk Marta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24841. Roguska-Bąk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 427/17, X GU 380/17. [BMSiG-24806/2017] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r.. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 380/17 ogłosił upadłość dłużnika Marty Roguskiej-Bąk, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 81031211627), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 427/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 427/17). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24841

Dodano: 2017-06-27 12:47:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CM CNC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24812. CM CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000491991. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2013 r., sygn. akt VI GU 24/17, VI GUp 74/17. [BMSiG-24752/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku CM CNC sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 24/17 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika CM CNC sp. z o.o. w Bielsku-Białej, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491991, i wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek, na syndyka masy upadłości wyznaczył Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513, postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 74/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24812

Dodano: 2017-06-27 17:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CM CNC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24812. CM CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000491991. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2013 r., sygn. akt VI GU 24/17, VI GUp 74/17. [BMSiG-24752/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku CM CNC sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 24/17 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika CM CNC sp. z o.o. w Bielsku-Białej, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491991, i wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek, na syndyka masy upadłości wyznaczył Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513, postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 74/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24812

Dodano: 2017-06-27 17:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janusz Śliwakowski w upadłości likwidacyjnej

2017-03-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24833. Śliwakowski Janusz prowadzący działalność gospodarczą w Radomsku. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/16, V GUp 23/17. [BMSiG-24635/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 56/16 została ogłoszona upadłość dłużnika Janusza Śliwakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w Radomsku, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn-Banaszczyk, a na syndyka Zygmunta Kuśmierza. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 23/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24833

Dodano: 2017-06-27 17:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janusz Śliwakowski w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24833. Śliwakowski Janusz prowadzący działalność gospodarczą w Radomsku. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/16, V GUp 23/17. [BMSiG-24635/2017] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 56/16 została ogłoszona upadłość dłużnika Janusza Śliwakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w Radomsku, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn-Banaszczyk, a na syndyka Zygmunta Kuśmierza. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 23/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24833

Dodano: 2017-06-27 17:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Achinger Helena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24842. Achinger Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/16. [BMSiG-24760/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Achinger, zam. w Andrychowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 116/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24842

Dodano: 2017-06-27 17:18:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Achinger Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24843. Achinger Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 115/16. [BMSiG-24761/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zdzisława Achingera, zam. w Witkowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 115/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24843

Dodano: 2017-06-27 17:18:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czupik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24844. Czupik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 84/16. [BMSiG-24590/2017] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 84/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Czupik, PESEL 64011604749, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 27 kwietnia 2017 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24844

Dodano: 2017-06-27 17:19:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wróblewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24845. Wróblewski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 139/16. [BMSiG-24578/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 maja 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Andrzeja Wróblewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 45062302497, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 139/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24845

Dodano: 2017-06-27 17:19:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bełtowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24846. Bełtowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 57/17. [BMSiG-24609/2017] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Bełtowskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 57/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Bełtowskiego, w upadłości, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można zgłaszać do listy sprzeciwy. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24846

Dodano: 2017-06-27 17:20:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojnacki Julian w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24847. Chojnacki Julian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 22/17. [BMSiG-24584/2017] W postępowaniu upadłościowym Juliana Chojnackiego zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt X GUp 22/17, sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24847

Dodano: 2017-06-27 17:20:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cherchol Daniela w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24848. Cherchol Daniela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 153/16. [BMSiG-24685/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzone i w dniu 29 maja 2017 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Upadłego Danieli Cherchol, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 35111707803) uzupełnienie nr 1 listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 153/16 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24848

Dodano: 2017-06-27 17:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dzbeńska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24849. Dzbeńska Edyta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/16. [BMSiG-24637/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadło- ściowym Edyty Dzbeńskiej (PESEL 84081117721) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 16/16, syndyk w dniu 9.06.2017 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24849

Dodano: 2017-06-27 17:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gładysz Irena w upadłości likwidacyjnej

2017-06-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24850. Gładysz Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 112/16. [BMSiG-24686/2017] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 112/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Gładysz, zamieszkałej w Rybniku, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 13 kwietnia 2017 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 122/2017 (5259) z dnia 27 czerwca 2017 r. → Pozycja 24850

Dodano: 2017-06-27 17:22:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK