Informacje

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpakowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41021. Szpakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 224/17. [BMSiG-40944/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 224/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Tomasza Szpakowskiego, zamieszkałego: 57-530 Międzylesie przy ul. Jaworek 28/1, posługującego się numerem PESEL 67091601752, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41021

Dodano: 2018-09-21 10:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bielawska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40997. Bielawska Marzena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 406/18. [BMSiG-40989/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 16.08.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 406/18, ogłosił upadłość Marzeny Bielawskiej (nr PESEL 73060312204) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz, oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40997

Dodano: 2018-09-21 10:07:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kostrzewa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40998. Kostrzewa Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 75/18 „of”. [BMSiG-41020/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 21 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 75/18 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Piotra Kostrzewy, zamieszkałego w Puławach, adres: ul. Leśna 33/68, 24-100 Puławy, PESEL 64072313738, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Piotra Kostrzewy w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Piotra Kostrzewy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Piotra Kostrzewy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Tadeusza Szewczyka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 492; VI. nakazać ściągnąć od dłużnika Piotra Kostrzewy na rzez Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku kwotę 323.90 (trzysta dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) złotych tytułem kosztów postępowania tymczasowo wyłożonych z sum budżetowych Skarbu Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40998

Dodano: 2018-09-21 10:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krupińska Barbara i Krupiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40999. Krupińska Barbara i Krupiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 328/18. [BMSiG-40994/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 328/18, ogłosił upadłość Barbary Krupińskiej zamieszkałej w Nakle (numer PESEL 76091308507) oraz Tomasza Krupińskiego zamieszkałego w Nakle (numer PESEL 75030709115) jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył na syndyka - Agnieszkę Bakowską (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102) oraz na sędziego komisarza SSR Jacka Wojtyckiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40999

Dodano: 2018-09-21 10:09:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41000. Olek Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 787/18. [BMSiG-41008/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marcina Olek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 76072000796. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Cezarego Zalewskiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 787/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41000

Dodano: 2018-09-21 10:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Puchała Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41001. Puchała Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 599/18, VIII GUp 411/18. [BMSiG-41016/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 599/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Puchały (PESEL 62122700420), zamieszkałej: Wola Radłowska 59, 33-133 Wał- -Ruda, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Dudy (Duda) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 742; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 411/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41001

Dodano: 2018-09-21 10:12:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pronobis Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41002. Pronobis Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 211/18, V GUp 203/18. [BMSiG-40959/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem, sygn. akt V GU 211/18, z dnia 5 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Pronobis, nr PESEL 60070704684, zamieszkałej w miejscowości: 25-532 Kielce, ul. Nowowiejska 22/96; określił, że dłużniczka Renata Pronobis jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie w osobie Tomasza Korskiego, nr licencji 1200; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 203/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41002

Dodano: 2018-09-21 10:13:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Targowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41003. Targowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 204/18, V GUp 200/18. [BMSiG-40953/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Targowskiej, nr PESEL 73012006146, zamieszkałej w miejscowości: 26-110 Skarżyko-Kamienna, ul. Asfaltowa 5 lok. 8-9; określił, że Agnieszka Targowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41003

Dodano: 2018-09-21 10:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sowa Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41004. Sowa Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 204/18. [BMSiG-40945/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Sowy, nr PESEL 68120509726, zamieszkałej w miejscowości 26-050 Zagnańsk, Jaworze 21; określił, że Beata Sowa jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 204/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41004

Dodano: 2018-09-21 10:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Chaber Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41005. Chaber Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-40931/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Andrzeja Chaber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: TOMASZÓW MAZOWIECKI, PESEL 54091302851 - sygn. akt V GUp 88/18. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata (nr lic. 893). Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 88/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41005

Dodano: 2018-09-21 10:16:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Człapińska Dorota Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41006. Człapińska Dorota Wioletta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 312/18, XIV GUp 174/18. [BMSiG-40984/2018] Sygn. akt XIV GU 312/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 roku ogłosił upadłość Doroty Wioletty Człapińskiej, nr PESEL 71061206708, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Bazarowej 4 m 2/2A/2B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego -11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu, w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 174/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41006

Dodano: 2018-09-21 10:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czornik Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41007. Czornik Przemysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 138/18, XII GUp 294/18. [BMSiG-40913/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 17 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 138/18, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku Przemysława Czornika (Czornik), PESEL: 96021303374, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 294/18 Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41007

Dodano: 2018-09-21 10:25:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dominiak Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41008. Dominiak Marian. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18, V GUp 42/18. [BMSiG-40870/2018] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 47/18 (obecnie V GUp 42/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Mariana Dominiaka, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., ul. Sosnkowskiego 40, PESEL 56121700758. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41008

Dodano: 2018-09-21 10:26:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Guzowska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41009. Guzowska Marlena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 21/18. [BMSiG-40856/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie V GU 21/18 (V GUp 92/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Marleny Guzowskiej, zamieszkałej przy ul. Sportowej 1, 87-213 Ryńsk, numer PESEL 69030511863, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41009

Dodano: 2018-09-21 10:30:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Guzy Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41010. Guzy Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 145/18 „of”, VII GUp 112/18 „of”. [BMSiG-40924/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Ewy Guzy, zamieszkałej przy ul. Leśnej 27/5, 76-150 Darłowo, numer PESEL 61090808325; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 112/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41010

Dodano: 2018-09-21 10:31:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jabłoński Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41011. Jabłoński Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 116/18. [BMSiG-40938/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 116/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Jabłońskiego, zamieszkałego w Bystrzycy Górnej 37/3, 58-100 Bystrzyca Górna, PESEL 50012112679; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41011

Dodano: 2018-09-21 10:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Jaśkiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41012. Jaśkiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/18. [BMSiG-40960/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku została ogłoszona upadłość Katarzyny Jaśkiewicz, zam.: Bełchatów (97-400), os. Dolnośląskie 335/20, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77083016044, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora sądowego Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 89/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41012

Dodano: 2018-09-21 10:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Skowera Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41013. Skowera Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 193/18, V GUp 195/18. [BMSiG-40941/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Skowery, nr PESEL 43110902259, zamieszkałego w miejscowości Suchedniów, określił, że Jerzy Skowera jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 195/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41013

Dodano: 2018-09-21 10:36:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krużyńska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41014. Krużyńska Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18, V GUp 96/18. [BMSiG-40867/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie V GU 89/18 (V GUp 96/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Jolanty Krużyńskiej, zamieszkałej przy ul. Spokojnej 37/3, 87-500 Rypin, numer PESEL 75062411301, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowanie obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41014

Dodano: 2018-09-21 10:37:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41015. Kulka Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 296/18, XII GUp 293/18. [BMSiG-40826/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 296/18 dotyczącej upadłości dłużnika Stanisława Kulka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 46050813937, dnia 14 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Stanisława Kulka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndyka masy upadłości Jan Mike. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Stanisława Kulka ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 293/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41015

Dodano: 2018-09-21 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Laskus Wojciech Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41016. Laskus Wojciech Jan. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/18, V GUp 46/18. [BMSiG-40883/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 46/18 (poprzednio V GU 72/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Wojciecha Laskusa, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Emilii Sczanieckiej 96, PESEL: 38052801232. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41016

Dodano: 2018-09-21 10:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Mierzwiak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41017. Mierzwiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/18, V GUp 44/18. [BMSiG-40837/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygnatura akt V GU 49/18 (obecnie V GUp 44/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tomasza Mierzwiaka, zamieszkałego w Kłodawie (66-415) przy ulicy Ptasiej 3, PESEL 71102910557. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41017

Dodano: 2018-09-21 10:41:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mitoraj-Ogórkis Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41018. Mitoraj-Ogórkis Janina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 207/18, VIII GUp 157/18. [BMSiG-40858/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 207/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janiny Mitoraj-Ogórkis, zam.: ul. Zawadzkiego 40A, 16-500 Sejny, PESEL 57110217484, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 157/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41018

Dodano: 2018-09-21 10:42:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Panek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41019. Panek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/18, V GUp 48/18. [BMSiG-40844/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 55/18 (obecnie V GUp 48/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy al. Konstytucji 3 Maja 65/6, PESEL 86061101069, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć, 3. wyznaczyć syndyka w osobie Damiana Czwojdzińskiego, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41019

Dodano: 2018-09-21 10:43:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sokołowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41020. Sokołowska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/18, V GUp 53/18. [BMSiG-40891/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/18, sygn. postępowania upadłościowego V GUp 53/18. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy w dniu 5 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/18 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Alicji Sokołowskiej, zam. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 33/1, 66-400 Gorzów Wlkp., nr PESEL 53062107080, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć, III. wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Wilmińskiego, IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41020

Dodano: 2018-09-21 10:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przybyło Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40785. Przybyło Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 170/18, VIII GUp 158/18. [BMSiG-40642/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Adama Przybyło, sygn. akt VIII GU 170/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Przybyło, zam.: 15-472 Białystok, ul. Ciepła 3A/13, PESEL 89122403535, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości JKJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach (KRS: 0000688560), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 158/18. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40785

Dodano: 2018-09-20 11:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Neumann Teresa i Neumann Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40786. Neumann Teresa i Neumann Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 505/18. [BMSiG-40814/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 505/18, ogłosił upadłość Teresy Neumann (numer PESEL: 44012201923) i Jana Neumann (numer PESEL: 41121601017), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Maćkowiak; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40786

Dodano: 2018-09-20 11:35:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ekiert Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40787. Ekiert Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1005/18, X GUp 775/18. [BMSiG-40650/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. (sygnatura akt X GU 1005/18) ogłosił upadłość Dariusza Ekierta zamieszkałego w Pruszkowie przy ul. Kopernika 9 m. 4 (PESEL 59120600036), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sędzią komisarzem ustanowił SSR Jarosława Zarębskiego, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt: X GUp 775/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40787

Dodano: 2018-09-20 11:36:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Konobrocka Ala w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40788. Konobrocka Ala. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 223/18, VIII GUp 159/18. [BMSiG-40634/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Ali Konobrockiej, sygn. akt VIII GU 223/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ali Konobrockiej, zam.: 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 4c m. 33, PESEL 65032301521, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości JKJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach (KRS: 0000688560), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 159/18. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40788

Dodano: 2018-09-20 11:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jakubowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40792. Jakubowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 186/18, XII GUp 289/18. [BMSiG-40822/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 186/18 dotyczącej upadłości dłużnika Jerzego Jakubowskiego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 51042308157, dnia 12 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Jerzego Jakubowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Beata Janas, natomiast na syndyka masy upadłości Jan Mike. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Jerzego Jakubowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 289/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40792

Dodano: 2018-09-20 11:38:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Latawiec Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40793. Latawiec Janina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 294/18, V GUp 250/18. [BMSiG-40621/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/18 ogłosił upadłość w stosunku do Janiny Latawiec, zam.: Stalowa Wola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie - Artura Kosiorowskiego, numer licencji 337. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 250/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40793

Dodano: 2018-09-20 11:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kędziora Krzysztof i Kędziora Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40794. Kędziora Krzysztof i Kędziora Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18 of. [BMSiG-40785/2018] Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Krzysztofa Kędziory, Teresy Kędziory o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Kędziory, zamieszkałego w Dąbrowie Dużej 18D, gmina Chynów, PESEL 54020305797, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. ogłosić upadłość Teresy Kędziory, zamieszkałej w Dąbrowie Dużej 18D, gmina Chynów, PESEL 53032205808, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłych; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; 6. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40794

Dodano: 2018-09-20 11:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wawrzyczek Laura w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40795. Wawrzyczek Laura. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 83/18 of, VI GUp 114/18 of. [BMSiG-40614/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, z dnia 20 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 83/18 of, została ogłoszona upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Laury Wawrzyczek, nr PESEL: 94030702348, zam.: ul. Kolejowa 82a, 43-300 Bielsko-Biała, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 114/18 of. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40795

Dodano: 2018-09-20 11:42:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Makulski Jan Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40796. Makulski Jan Leszek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/18of. [BMSiG-40778/2018] Postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jana Leszka Makulskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jana Leszka Makulskiego, zamieszkałego w Jedlińsku przy ul. Jaśminowej 5, PESEL nr 52032909477, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40796

Dodano: 2018-09-20 11:43:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marciniak Paula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40797. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18, X GU 907/18. [BMSiG-40651/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 907/18: 1. ogłosił upadłość Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, zamieszkałej w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 781/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40797

Dodano: 2018-09-20 11:45:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matkowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40798. Matkowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 774/18, X GUp 786/18. [BMSiG-40797/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt X GU 774/18: I. ogłosił upadłość Urszuli Matkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Geodetów 4 m. 60 (kod pocztowy: 02-396), PESEL: 56082916906; II. określił, że Urszula Matkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą X GUp 786/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40798

Dodano: 2018-09-20 11:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pawela Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40799. Pawela Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/17, VIII GUp 410/18. [BMSiG-40680/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt VIII GU 891/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Beaty Paweli (nr PESEL: 66101803885), zamieszkałej pod adresem: ul. Budowlanych 25/7, 32-600 OŚWIĘCIM, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 410/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40799

Dodano: 2018-09-20 11:47:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pacewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40801. Pacewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 889/18, X GUp 788/18. [BMSiG-40815/2018] Dariusz Pacewicz zamieszkały w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 889/18, X GUp 788/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 889/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Pacewicza, zamieszkałego w Warszawie (PESEL: 77052001976) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 788/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 788/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40801

Dodano: 2018-09-20 11:49:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Polakowska Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40802. Polakowska Karina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 123/18 „of”, VII GUp 108/18 „of”. [BMSiG-40669/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 123/18 „of”, w dniu 3 września 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Kariny Polakowskiej, zamieszkałej: ul. Morska 32/3, 76-150 Darłowo, nr PESEL 79081206102; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 108/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40802

Dodano: 2018-09-20 11:50:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stańczyk Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40803. Stańczyk Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1152/18, X GUp 766/18. [BMSiG-40636/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1152/18 ogłosił upadłość Dominika Stańczyk, zamieszkałego w Warszawie (01-113) przy ul. Szczecińskiego 1 m. 2, PESEL 73031800958, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 766/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40803

Dodano: 2018-09-20 11:51:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pycha Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40805. Pycha Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 149/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-40746/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 149/18 postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Pycha, zamieszkałego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 67010712879, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 152/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40805

Dodano: 2018-09-20 11:55:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słowik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40806. Słowik Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 291/18, VIII GUp 409/18. [BMSiG-40683/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 291/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Słowika (nr PESEL: 84122208616), zamieszkałego pod adresem: ul. Wierzyńskiego 22/22, 30-198 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 409/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40806

Dodano: 2018-09-20 11:56:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwa-Sedeki Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40807. Śliwa-Sedeki Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1195/18, X GUp 747/18. [BMSiG-40628/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 1195/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Wanda Śliwa-Sedeki, zamieszkałej w Warszawie (01-107) przy ul. Pustola 34A m. 24, nr PESEL 56111000444. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 747/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40807

Dodano: 2018-09-20 11:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sowa Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40808. Sowa Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 216/18, XII GUp 291/18. [BMSiG-40802/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt XII GU 216/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marii Sowy, zamieszkałej w Kamieńcu, numer PESEL 60080901587, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 291/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40808

Dodano: 2018-09-20 11:58:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Symela Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40809. Symela Marek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18of. [BMSiG-40761/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marka Symeli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Marka Symeli (Symela) zamieszkałego w Radomiu, ul. Batorego 2 m. 30, posługującego się numerem PESEL 65042502398, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Marka Ratuszyńskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 451. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40809

Dodano: 2018-09-20 12:00:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Symela Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40810. Symela Dorota. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/18of. [BMSiG-40773/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Doroty Symeli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Doroty Symeli (Symela) zamieszkałej w Radomiu, ul. Batorego 2 m. 30, posługującej się numerem PESEL 70110805381, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Marka Ratuszyńskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 451. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40810

Dodano: 2018-09-20 12:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbaniak Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40811. Urbaniak Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 298/18, XII GUp 292/18. [BMSiG-40818/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt XII GU 298/18, ogłosił upadłość dłużnika Dawida Urbaniak, zamieszkałego w Rybniku, numer PESEL 89122600512, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 292/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40811

Dodano: 2018-09-20 12:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

AGRO CORN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40812. „AGRO CORN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000307690. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2008 r., sygn. akt IX GUp 52/15. [BMSiG-40791/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Agro Corn sp. z o.o. w Gdańsku (sygn. akt IX GUp 52/15) została sporządzona i przekazana uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca wierzytelność Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: co do uznania wierzytelności - każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40812

Dodano: 2018-09-20 12:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

AGRO TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40813. AGRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000513655. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2014 r., sygn. akt IX GUp 86/16. [BMSiG-40780/2018] Agro Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, ul. Armii Krajowej 9/75 (kod pocztowy 08-110), KRS: 0000513655, sygn. akt IX GUp 86/16. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku syndyk masy upadłości AGRO TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (sygn. akt IX GUp 86/16), złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, uzupełnioną w dniu 28 czerwca 2018 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40813

Dodano: 2018-09-20 12:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

APARTAMENTY STARY MŁYN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40814. APARTAMENTY STARY MŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000616397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2016 r., sygn. akt X GUp 273/18. [BMSiG-40657/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Apartamenty Stary Młyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000616397, posługującą się numerem NIP 5252658523, REGON 364401375, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 24 sierpnia 2018 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40814

Dodano: 2018-09-20 12:03:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bedlechowicz Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40815. Bedlechowicz Paulina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 41/18/Ap-1. [BMSiG-40799/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Pauliny Bedlechowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Łagiewniki, PESEL 88080514985 - sygn. akt V GUp 41/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40815

Dodano: 2018-09-20 12:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BROJLERFARM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40816. BROJLERFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wąsoszu. KRS 0000257767. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2006 r., sygn. akt V GUp 65/17. [BMSiG-40663/2018] Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym Spółki z o.o. Brojlerfarm w Wąsoszu, sygn. akt V GUp 65/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 15.05.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel umieszczony na liście na podstawie art. 256 i 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 257 PUiN. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40816

Dodano: 2018-09-20 12:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40817. Brzezińska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 463/18. [BMSiG-40734/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Brzezińskiej, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 47092510000), sygn. akt X GUp 463/18, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 27 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40817

Dodano: 2018-09-20 12:04:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bronowicka Olimpia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40818. Bronowicka Olimpia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 20/18. [BMSiG-40608/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż dnia 9 sierpnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Olimpii Bronowickiej, PESEL 77031607508, sygn. akt X GUp 20/18, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Katarzyna Józefowicz-Jokiel Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40818

Dodano: 2018-09-20 12:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chorwacka Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40819. Chorwacka Henryka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 203/17. [BMSiG-40623/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 203/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryki Chorwackiej syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40819

Dodano: 2018-09-20 12:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Cichocka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40820. Cichocka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 31/16. [BMSiG-40758/2018] XIV GUp 31/16 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Cichockiej, PESEL 84031405005 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 31/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40820

Dodano: 2018-09-20 12:05:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Domagalska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40821. Domagalska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 413/17. [BMSiG-40779/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Katarzyny Domagalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Oświęcimiu, PESEL: 71112512965, sygn. akt VIII GUp 413/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40821

Dodano: 2018-09-20 12:06:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40822. GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000471005. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2013 r., sygn. akt X GUp 63/17. [BMSiG-40744/2018] Syndyk masy upadłości wyznaczona w postępowaniu wobec GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000471005) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 63/17, sporządzono i przekazano Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40822

Dodano: 2018-09-20 12:06:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40823. Grochowska Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 461/16. [BMSiG-40697/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Grochowskiej - sygn. akt X GUp 461/16 - podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 28 sierpnia 2018 r. sporządził i przekazał trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40823

Dodano: 2018-09-20 12:06:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jaskółowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40824. Jaskółowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 42/17. [BMSiG-40794/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Jaskółowskiej, PESEL 75061409543, sygn. akt V GUp 42/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40824

Dodano: 2018-09-20 12:07:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Juszkiewicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40825. Juszkiewicz Alicja. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt GUp 13/16/Ap-1. [BMSiG-40793/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Alicji Juszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PESEL 45021205704 - sygn. akt V GUp 13/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40825

Dodano: 2018-09-20 12:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kata Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40826. Kata Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-40632/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bartłomiej Kata, nr ewidencyjny PESEL 90020702776, nieprowadzącym działalności gospodarczej, zam.: ul. Staszica 9/35, 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 76/18. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40826

Dodano: 2018-09-20 12:07:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Klekowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40827. Klekowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/17/Ap-3. [BMSiG-40760/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 20) w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Klekowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL 56060918304 - sygn. akt V GUp 57/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40827

Dodano: 2018-09-20 12:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pajor Magdalena i Nowakowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40828. Pajor Magdalena i Nowakowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 527/18, XV GUp 115/18. [BMSiG-40625/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Pajor i Wojciecha Nowakowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 115/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 5 września 2018 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40828

Dodano: 2018-09-20 12:08:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Mielczarski Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40829. Mielczarski Michał. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/17/Ap-1. [BMSiG-40796/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1) w postępowaniu upadłościowym Michała Mielczarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 75053008237 - sygn. akt V GUp 1/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40829

Dodano: 2018-09-20 12:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mizera Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40830. Mizera Iwona i Mizera Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 180/16. [BMSiG-40806/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Iwony Mizera i Tadeusza Mizera - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 180/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności dot. Tadeusza Mizera wraz z listą uzupełniającą, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40830

Dodano: 2018-09-20 12:09:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mizera Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40830. Mizera Iwona i Mizera Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 180/16. [BMSiG-40806/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Iwony Mizera i Tadeusza Mizera - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 180/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności dot. Tadeusza Mizera wraz z listą uzupełniającą, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40830

Dodano: 2018-09-20 12:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Olszyński Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40831. Olszyński Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 111/18. [BMSiG-40626/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wiesław Olszyński, nr ewidencyjny PESEL 74103010295, nieprowadzącym działalności gospodarczej, zam.: ul. Mickiewicza 9/28, 39-460 Nowa Dęba, sygn. akt V GUp 111/18. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40831

Dodano: 2018-09-20 12:10:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Orkwiszewska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40832. Orkwiszewska Bożena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 20/17. [BMSiG-40745/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Orkwiszewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 20/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40832

Dodano: 2018-09-20 12:10:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechnicki Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40833. Piechnicki Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 130/16. [BMSiG-40805/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Michała Piechnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 130/16, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą może przeglądać w Czytelni Akt, sali nr 46, w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40833

Dodano: 2018-09-20 12:11:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piećko Wacława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40834. Piećko Wacława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 144/18. [BMSiG-40817/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wacławy Piećko, (PESEL 47102815420) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 144/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 28.08.2018 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40834

Dodano: 2018-09-20 12:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piwowońska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40835. Piwowońska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 460/17. [BMSiG-40694/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Ewy Piwowońskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 71061403860) (sygn. akt VIII GUp 460/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40835

Dodano: 2018-09-20 12:11:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pyzara Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40836. Pyzara Bogdan. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/17of. [BMSiG-40809/2018] Zarządzeniem z dnia 3 września 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Pyzary (PESEL 60120107812), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40836

Dodano: 2018-09-20 12:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sikorska Czesława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40837. Sikorska Czesława. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 91/18. [BMSiG-40629/2018] Sygn. akt XIV GUp 91/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Czesławy Sikorskiej, PESEL 4402203021, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40837

Dodano: 2018-09-20 12:12:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysmułek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40838. Wysmułek Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1044/17. [BMSiG-40716/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 14 sierpnia 2018 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności Marcina Wysmułka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1044/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40838

Dodano: 2018-09-20 12:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Spółdzielnia Inwalidów PRZYSZŁOŚĆ w Wieluniu w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40839. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wieluniu. KRS 0000021278. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 1/17. [BMSiG-40646/2018] Sędzia komisarz zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów „PRZYSZŁOŚC” w Wieluniu (sygn. akt V GUp 1/17). Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego w Sieradzu, Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40839

Dodano: 2018-09-20 12:13:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stobierska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40840. Stobierska Lidia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 404/17. [BMSiG-40696/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Lidii Stobierskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL: 63121309702) (sygn. akt VIII GUp 404/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40840

Dodano: 2018-09-20 12:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Stolarski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40841. Stolarski Jacek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/18/Ap-1. [BMSiG-40788/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz.1-3) w postępowaniu upadłościowym Jacka Stolarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL 58031817597 - sygn. akt V GUp 58/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40841

Dodano: 2018-09-20 12:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sukiennik Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40842. Sukiennik Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 44/18. [BMSiG-40692/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jana Sukiennika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Nowym Sączu (PESEL: 51092216095) (sygn. akt VIII GUp 44/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40842

Dodano: 2018-09-20 12:14:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TEKTONIKA SPV Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40843. TEKTONIKA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000421854. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2012 r., sygn. akt XI GUp 120/6. [BMSiG-40781/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego TEKTONIKA SPV Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000421854, sygnatura akt XI GUp 120/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40843

Dodano: 2018-09-20 12:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wodzisławska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40844. Wodzisławska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 43/18. [BMSiG-40611/2018] Sygn. akt XIV GUp 43/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 28 sierpnia 2018 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności Małgorzaty Wodzisławskiej, nr PESEL 84011704942, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 43/18 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40844

Dodano: 2018-09-20 12:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wydra Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40845. Wydra Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 487/18. [BMSiG-40722/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 23 sierpnia 2018 roku lista wierzytelności Włodzimierza Wydry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 487/18). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40845

Dodano: 2018-09-20 12:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żakowicz Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40846. Żakowicz Dominika. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/17. [BMSiG-40715/2018] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 22 sierpnia 2018 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dominiki Żakowicz, sygn. akt XII GUp 42/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40846

Dodano: 2018-09-20 12:15:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40847. „GORZOWSKIE TOWARZYSTWO PROMUJĄCE SIATKÓWKĘ” W UPADŁOŚCI w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000300729. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2008 r., sygn. akt V GUp 58/16. [BMSiG-40819/2018] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/16, ogłasza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi uzupełnienia ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości dłużnika Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza się, że złożony plan może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40847

Dodano: 2018-09-20 12:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kłys Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40848. Kłys Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 186/17. [BMSiG-40737/2018] Sygn. akt XIV GUp 186/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 6 września 2018 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Krystyny Kłys - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 186/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40848

Dodano: 2018-09-20 12:16:23 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 12:20:15

Sąd Rejonowy w Płocku

PCB PLECEWICE S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40849. „PCB PLECEWICE” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Plecewicach. KRS 0000021810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2001 r., sygn. akt V GUp 10/15. [BMSiG-40664/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „PCB Plecewice” spółki akcyjnej z siedzibą w Plecewicach w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 10/15) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4B, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40849

Dodano: 2018-09-20 12:16:46 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 12:19:54

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gręda Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40850. Gręda Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 335/17. [BMSiG-40820/2018] Tomasz Gręda zamieszkały w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 335/17). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 30 sierpnia 2018 r. ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Grędy, zam. w Warszawie - sygn. akt X GUp 335/17. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40850

Dodano: 2018-09-20 12:17:05 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 12:17:58

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakubiak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40851. Jakubiak Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 44/18. [BMSiG-40641/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Jakubiak, PESEL 54013003462, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 44/18, syndyk sporządził i złożył w dniu 8 sierpnia 2018 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A,w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40851

Dodano: 2018-09-20 12:17:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łukaszewska Jowita w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40852. Łukaszewska Jowita. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 802/17. [BMSiG-40783/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Jowity Łukaszewskiej (PESEL: 78061103363) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 802/17, syndyk w dniu 13.09.2018 r. złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Zarzuty przeciwko planowi można składać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40852

Dodano: 2018-09-20 12:18:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Piotrowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40853. Piotrowska Aleksandra. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 101/16. [BMSiG-40720/2018] W związku ze sporządzeniem i wyłożeniem w sekretariacie Sądu w dniu 11 stycznia 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Aleksandry Piotrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 101/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40853

Dodano: 2018-09-20 12:18:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sar Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40854. Sar Mirosława. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/17of. [BMSiG-40795/2018] Zarządzeniem z dnia 11 września 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mirosławy Sar (numer PESEL 59082306889) ogłasza, że ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40854

Dodano: 2018-09-20 12:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Góra Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40594. Góra Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 570/18, VIII GUp 408/18. [BMSiG-40543/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r. sygn. akt VIII GU 570/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Góry (nr PESEL: 77042808671), zamieszkałego pod adresem: ul. Reja 3/52, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 408/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40594

Dodano: 2018-09-19 09:59:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Janicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40595. Janicka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 262/18 of, VIII GUp 159/18 of. [BMSiG-40427/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt VII GU 262/18 of, ogłosił upadłość Grażyny Janickiej, numer PESEL 58041301440, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 159/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zastała zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40595

Dodano: 2018-09-19 10:01:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Majer Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40596. Majer Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 122/18. [BMSiG-40539/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 122/18, ogłosił upadłość dłużnika Mariana Majera (Majer), zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, nr PESEL 62070202711, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Soni Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40596

Dodano: 2018-09-19 10:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kapral Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40597. Kapral Waldemar. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 145/18 of. [BMSiG-40383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, sygn. akt V GU 145/18 of, została ogłoszona upadłość Waldemara Kaprala, Byczyna, zam. ul. Poznańska 7, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 73022700096, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić że Waldemar Kapral ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40597

Dodano: 2018-09-19 10:05:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Klimkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40598. Klimkowska Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 285/18 of, VIII GUp 160/18 of. [BMSiG-40428/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt VII GU 285/18 of, ogłosił upadłość Renaty Klimkowskiej, numer PESEL 60081102109, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanle upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 160/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zastała zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40598

Dodano: 2018-09-19 10:06:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Konopka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40599. Konopka Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 86/18. [BMSiG-40460/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Anny Konopki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Wojciechów, ul. Fabryczna 9, 97-545 Gomunice, PESEL 53072019768, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Wojciecha Więcka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 86/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40599

Dodano: 2018-09-19 10:08:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kosińska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40600. Kosińska Stanisława. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-40469/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Stanisławy Kosińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Sienkiewicza 23/62, 97-300 Piotrków Trybunalski, PESEL 52051406526, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Danutę Gadomską. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 87/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40600

Dodano: 2018-09-19 10:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Obecny Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40601. Obecny Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 39/18, VIII GUp 161/18. [BMSiG-40425/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt VIII GU 39/18, ogłosił upadłość Andrzeja Obecnego (PESEL 70111211592), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 40/1 (51-627 Wrocław) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 161/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40601

Dodano: 2018-09-19 10:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płociński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40602. Płociński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 890/18, X GUp 774/18. [BMSiG-40398/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 890/18, ogłosił upadłość Macieja Płocińskiego, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie (05-510), przy ul. Parkowej 34A, PESEL 76051516294, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Macieja Płocińskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 774/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40602

Dodano: 2018-09-19 10:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Różak Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40603. Różak Przemysław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 579/18, VIII GUp 407/18. [BMSiG-40533/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 579/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Przemysława Różaka (nr PESEL 87103004692), zamieszkałego pod adresem: ul. Zakątek 3/49, 30-076 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Michała Zimnickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 407/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40603

Dodano: 2018-09-19 10:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skawiński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40604. Skawiński Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 642/18, VIII GUp 405/18. [BMSiG-40467/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 642/18: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Skawińskiego (PESEL 71022802398) zamieszkałego pod adresem: Kraków, ulica Pilotów 24/55, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 405/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40604

Dodano: 2018-09-19 10:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Urbaniak Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40605. Urbaniak Mirosława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 89/18. [BMSiG-40483/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 89/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Mirosławy Urbaniak, zamieszkałej w Lądku-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 40/10, PESEL 59042802527; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40605

Dodano: 2018-09-19 10:16:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wojda Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40606. Wojda Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 134/18, VIII GUp 39/18. [BMSiG-40585/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 134/18, ogłosił upadłość Grażyny Wojdy (Wojda) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 61052302564, zamieszkałej: 42-218 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 12 m. 20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Grażyny Wojdy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 39/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40606

Dodano: 2018-09-19 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wojda Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40607. Wojda Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 45/18, VIII GUp 38/18. [BMSiG-40553/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 45/18, ogłosił upadłość Jana Wojdy (Wojda) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 56053005257, zamieszkałego: 42-218 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 12 m. 20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Jana Wojdy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 38/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40607

Dodano: 2018-09-19 10:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtasiński Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40608. Wojtasiński Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 19/18. [BMSiG-40550/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 19/18, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Wojtasińskiego, zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 59011311676, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichoń. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40608

Dodano: 2018-09-19 10:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zboralski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40609. Zboralski Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 352/18. [BMSiG-40433/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 352/18, ogłosił upadłość Henryka Zboralskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy, nr PESEL 53120306718, nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył na syndyka Izabelę Gabrowską (nr licencji 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40609

Dodano: 2018-09-19 10:21:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

WSÓŁ SPORT Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40610. WSÓŁ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Kielcach. KRS 0000389884. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 czerwca 2011 r., sygn. akt V GUp 216/17. [BMSiG-40596/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 31 sierpnia 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wsół Sport Sp. z o.o. Sp. Komanydowo-Akcyjna w upadłości z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000389884 (sygn. akt V GUp 216/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40610

Dodano: 2018-09-19 10:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

AUTO-POSTEK Sp. z o.o. Sp. Kom. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40611. AUTO-POSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI we Władysławowe. KRS 0000383584. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2011 r., sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-40471/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym AUTO-POSTEK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Upadłości z siedzibą we Władysławowie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/17, zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40611

Dodano: 2018-09-19 10:22:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Konieczna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40612. Konieczna Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/18. [BMSiG-40601/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 30 lipca 2018 roku złożona przez Syndyka masy upadłości Barbary Koniecznej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 56101612501), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 77/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40612

Dodano: 2018-09-19 10:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Terlecka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40613. Terlecka Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/18 „of”. [BMSiG-40587/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Barbary Terleckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 3/18 „of” zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40613

Dodano: 2018-09-19 10:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Biel Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40614. Biel Karina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 28/18 of. [BMSiG-40487/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kariny Biel, zamieszkałej ul. Przednia 8, 48-143 Głubczyce (PESEL 82021207947), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 28/18 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędzi komisarz uzupełniającą (II) listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40614

Dodano: 2018-09-19 10:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Biel Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40615. Biel Robert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/18 of. [BMSiG-40493/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Biel, zamieszkałego Zubrzyce, ul. Przytulna 8, 48-145 Głubczyce (PESEL 84062417798), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 83/18 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędzi komisarz podstawową listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40615

Dodano: 2018-09-19 10:23:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Czyż Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40616. Czyż Bogusława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/18. [BMSiG-40547/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 24 lipca 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Bogusławy Czyż, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 45021001263), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 14/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40616

Dodano: 2018-09-19 10:24:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pawlus Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40617. Pawlus Bolesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 28/18 „of”. [BMSiG-40580/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Bolesława Pawlus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 28/18 „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40617

Dodano: 2018-09-19 10:25:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lamorska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40618. Lamorska Bożena i Lamorski Gustaw. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/15. [BMSiG-40448/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu IV uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Lamorskiej i Gustawa Lamorskiego, sygn. akt VI GUp 30/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40618

Dodano: 2018-09-19 10:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lamorski Gustaw w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40618. Lamorska Bożena i Lamorski Gustaw. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/15. [BMSiG-40448/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu IV uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Lamorskiej i Gustawa Lamorskiego, sygn. akt VI GUp 30/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40618

Dodano: 2018-09-19 10:25:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bruczyński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40619. Bruczyński Maciej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 175/17. [BMSiG-40451/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 175/17, dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej - Macieja Bruczyńskiego, zam.: w Koziegłowach, informuje, iż Syndyk przekazał w dniu 23.05.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1 A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40619

Dodano: 2018-09-19 10:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Burak Elwira w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40620. Burak Elwira. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 97/18 of. [BMSiG-40423/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elwiry Burak, numer PESEL 76052614847, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 97/18 of, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 4, Zw 4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40620

Dodano: 2018-09-19 10:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Chwalińska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40621. Chwalińska Renata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/16/Ap-2. [BMSiG-40465/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 8) w postępowaniu upadłościowym Renaty Chwalińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: TOMASZÓW MAZOWIECKI, PESEL 73121914602, sygn. akt V GUp 66/16/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) -po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40621

Dodano: 2018-09-19 10:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Herman Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40622. Herman Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 35/18 lik „of”. [BMSiG-40518/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Danuty Herman (nr PESEL 58082713187) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 35/18 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40622

Dodano: 2018-09-19 10:28:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobol Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40623. Sobol Daria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-40586/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 31 lipca 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Darii Sobol (nr PESEL 84112906926), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 88/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40623

Dodano: 2018-09-19 10:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DELTA-GAS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40624. DELTA-GAS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000192668. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 1068/17. [BMSiG-40480/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym DELTA-GAS S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000192668, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 1068/17, Syndyk masy upadłości ww. spółki, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 13 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40624

Dodano: 2018-09-19 10:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dumańska Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40625. Dumańska Lucyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 15/17. [BMSiG-40419/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lucyny Dumańskiej, PESEL: 70070712882, (sygn. akt VIII GUp 15/17) ogłasza, że sporządzona została pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 24.05.2018 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40625

Dodano: 2018-09-19 10:29:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gepchard Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40626. Gepchard Wioletta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 119/17. [BMSiG-40513/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wioletty Gepchard - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80071510327), sygn. akt V GUp 119/17, syndyk w dniu 17.07.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40626

Dodano: 2018-09-19 10:29:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Górny Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40627. Górny Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, akt V GUp 64/18 of. [BMSiG-40494/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Górnego, zamieszkałego ul. Wrocławska 47A, 49-200 Grodków (PESEL 69060406656), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 64/18 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędzi komisarz podstawową listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40627

Dodano: 2018-09-19 10:29:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Grzęda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40628. Grzęda Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-40430/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grzędy, zam. w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 50 m. 1c, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 29.06.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności (Zw. 7 i Zw. 8) zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 57/17, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40628

Dodano: 2018-09-19 10:30:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Grzęda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40629. Grzęda Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-40431/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grzędy, zam. w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 50 m. 1c, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 27.04.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 57/17, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40629

Dodano: 2018-09-19 10:30:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Iwanus Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40630. Iwanus Mateusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/18/Ap-1. [BMSiG-40439/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2 w postępowaniu upadłościowym Matusza Iwanusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 89091309751, sygn. akt V GUp 66/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40630

Dodano: 2018-09-19 10:30:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Niedbała Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40631. Niedbała Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/18. [BMSiG-40604/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 2 sierpnia 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Jacka Niedbały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 76122316695), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 55/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40631

Dodano: 2018-09-19 10:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Janecka Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40632. Janecka Anita. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 65/18 of. [BMSiG-40389/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anity Janeckiej, sygn. akt V GUp 65/18 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 24 sierpnia 2018 roku przekazał do akt listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40632

Dodano: 2018-09-19 10:32:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40633. Janowska Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/18/Ap-1. [BMSiG-40453/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1, w postępowaniu upadłościowym Ewy Janowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 72102800608 - sygn. akt V GUp 56/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40633

Dodano: 2018-09-19 10:32:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40634. Janowski Radosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 21/18/Ap-1. [BMSiG-40450/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2, w postępowaniu upadłościowym Radosława Janowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 72052400572 - sygn. akt V GUp 21/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40634

Dodano: 2018-09-19 10:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Burkacka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40635. Burkacka Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 125/16 „of”. [BMSiG-40561/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Joanny Burkackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 125/16 „of” zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę te może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40635

Dodano: 2018-09-19 10:33:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Karaczonji Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40636. Karaczonji Karol. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 8/18/Ap-1. [BMSiG-40446/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-3 w postępowaniu upadłościowym Karola Karaczonji, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 53072319079 - sygn. akt V GUp 8/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40636

Dodano: 2018-09-19 10:33:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Klimiuk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40637. Klimiuk Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/18. [BMSiG-40578/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Klimiuk, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 33/18), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniającą lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul Mickiewicza 10/16, p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40637

Dodano: 2018-09-19 10:33:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołecka Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40638. Kołecka Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 91/18. [BMSiG-40376/2018] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Kołeckiej zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt X GUp 91/18, syndyk sporządził i w dniu 13 lipca 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40638

Dodano: 2018-09-19 10:34:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kołtonik Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40639. Kołtonik Grzegorz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/17/Ap-1. [BMSiG-40447/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-5 w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kołtonika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 59061911079 - sygn. akt V GUp 67/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40639

Dodano: 2018-09-19 10:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krystecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40640. Krystecki Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 25/18. [BMSiG-40478/2018] Sygn. akt XIV GUp 25/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29 sierpnia 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Krysteckiego, PESEL 76061613879 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109. sygn. akt XIV GUp 25/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40640

Dodano: 2018-09-19 10:34:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Legieta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40641. Legieta Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 73/18. [BMSiG-40583/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 23 sierpnia 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Krystyny Legiety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 47041012287), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 73/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40641

Dodano: 2018-09-19 10:35:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kubiak Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40642. Kubiak Karolina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 27/18/Ap-1. [BMSiG-40434/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-6, w postępowaniu upadłościowym Karoliny Kubiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 90122308843, sygn. akt V GUp 27/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40642

Dodano: 2018-09-19 10:35:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zdzisław Macias Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC ZPChr w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40643. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-40435/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PP-H M.Z. Tronic ZPCHr. w Bielawie, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40643

Dodano: 2018-09-19 10:35:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Foks Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40644. Foks Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 126/17 „of”. [BMSiG-40526/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Foks (nr PESEL 85111211312) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 126/17 „of”, zawiadamia, iż w dniu 16.07.2018 r. syndyk przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40644

Dodano: 2018-09-19 10:36:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Miłkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40645. Miłkowski Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/17 „of”. [BMSiG-40599/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marcina Miłkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 149/17 „of” zawiadamia, iż została sporządzona III uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40645

Dodano: 2018-09-19 10:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wieczorek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40646. Wieczorek Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 124/17. [BMSiG-40555/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, ze została sporządzona i w dniu 3 sierpnia 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Marcina Wieczorka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 89101501416), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 124/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40646

Dodano: 2018-09-19 10:36:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milczarczyk-Piwowarczyk Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40647. Milczarczyk-Piwowarczyk Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 472/18. [BMSiG-40576/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 472/18) Urszuli Milczarczyk-Piwowarczyk (PESEL: 62102904167) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 23 sierpnia 2018 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40647

Dodano: 2018-09-19 10:36:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mróz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40648. Mróz Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/16 „of”. [BMSiG-40595/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jacka Mróz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 83/16 „of” zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40648

Dodano: 2018-09-19 10:37:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Neumann Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40649. Neumann Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/16. [BMSiG-40572/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Neumanna - sygn. akt V GUp 110/16 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40649

Dodano: 2018-09-19 10:37:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nieroda Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40650. Nieroda Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 48/18. [BMSiG-40386/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu sędziemu komisarzowi dnia 14 sierpnia 2018 roku drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Nierody oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40650

Dodano: 2018-09-19 10:38:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Legierski Roman w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40651. Legierski Roman. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/18 „of”. [BMSiG-40573/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Romana Legierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 51/18 „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40651

Dodano: 2018-09-19 10:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rucińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40652. Rucińska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 310/18. [BMSiG-40607/2018] Sygn. akt X GUp 310/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Rucińskiej (sygn. akt X GUp 310/18) dnia 31 lipca 2018 roku została sporządzona i złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Katarzyna Kanecka-Małecka Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40652

Dodano: 2018-09-19 10:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sadzisz Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40653. Sadzisz Marlena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/18. [BMSiG-40463/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marleny Sadzisz, sygn. akt VI GUp 24/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40653

Dodano: 2018-09-19 10:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sadzisz Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40654. Sadzisz Marlena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/18. [BMSiG-40476/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marleny Sadzisz, sygn. akt VI GUp 24/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40654

Dodano: 2018-09-19 10:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Knapczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40655. Knapczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-40589/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 14 sierpnia 2018 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Stanisława Knapczyka, nr PESEL 51050804816, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 88/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy 2 dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40655

Dodano: 2018-09-19 10:40:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Domicelina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40656. Ślusarczyk Domicelina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 112/18. [BMSiG-40375/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Domiceliny Ślusarczyk, PESEL 57070914742, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 112/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40656

Dodano: 2018-09-19 10:40:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Święcicka Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40657. Święcicka Wanda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/18 of. [BMSiG-40499/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wandy Święcickiej, zamieszkałej ul. Tylna 11/28, 48-340 Głuchołazy (PESEL 39112511582), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 1/18 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz uzupełniającą (I) listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40657

Dodano: 2018-09-19 10:41:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Urbanowicz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40658. Urbanowicz Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 109/18. [BMSiG-40432/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Urbanowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 109/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 28.08.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40658

Dodano: 2018-09-19 10:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Walczak Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40659. Walczak Stanisław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 33/18. [BMSiG-40440/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Walczaka, sygn. akt VI GUp 33/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40659

Dodano: 2018-09-19 10:43:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Węglewski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40660. Węglewski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 120/17. [BMSiG-40552/2018] Sygn. akt XIV GUp 120/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi 6 września 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Węglewskiego (PESEL 74062003572). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 120/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40660

Dodano: 2018-09-19 10:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wiśniewski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40661. Wiśniewski Lucjan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/18/Ap-1. [BMSiG-40441/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-8 w postępowaniu upadłościowym Lucjana Wiśniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Mroczków Gościnny, PESEL 47010706292 - sygn. akt V GUp 46/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40661

Dodano: 2018-09-19 10:43:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Garbacz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40662. Garbacz Władysław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/18 „of”. [BMSiG-40569/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Władysława Garbacz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 30/18 „of” zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40662

Dodano: 2018-09-19 10:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakład Produkcji Skórzanej ESCOTT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40663. ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ „ESCOTT” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Chełmie. KRS 0000073456. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 45/17. [BMSiG-40481/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Skórzanej Escott Spółka Akcyjna w Chełmie (sygn. akt IX GUp 45/17) złożył sędziemu komisarzowi w dniu 3 kwietnia 2018 r. listę wierzytelności (k. 490-505) poprawioną pismem z dnia 12 lipca 2018 r. (k. 745-759) oraz poprawioną pismem z dnia 6 września 2018 r. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40663

Dodano: 2018-09-19 10:44:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40664. Zawadzka Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 652/16. [BMSiG-40511/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Zawadzkiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 54021400040), sygn. akt X GUp 652/16, syndyk złożył czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40664

Dodano: 2018-09-19 10:44:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zwierzykowska-Umriejan Honorata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40665. Zwierzykowska-Umriejan Honorata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 150/17. [BMSiG-40436/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Honoraty Zwierzykowskiej-Umriejan, nieprowadzącęj działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 150/17, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 24 lipca 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40665

Dodano: 2018-09-19 10:45:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Spadło Józef Zakład Robót Inzynieryjno-Budowlanych w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40666. Spadło Józef prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Józef Spadło w upadłości likwidacyjnej w Głowaczewie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 71/15. [BMSiG-40563/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Józefa Spadło, sygn. akt VII GUp 71/15, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40666

Dodano: 2018-09-19 10:45:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Makowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40667. Makowski Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 194/16. [BMSiG-40598/2018] Sygn. akt XIV GUp 194/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 3 września 2018 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Marka Makowskiego, PESEL 78061716897. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, Sygn. akt XIV GUp 194/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40667

Dodano: 2018-09-19 10:45:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Cieślak Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40668. Cieślak Damian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/17 of. [BMSiG-40414/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec Damiana Cieślak, sygn. akt V GUp 9/17 of, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy (obejmujący wierzytelności kat. 1 - ZUS). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Opolu. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia o sporządzeniu planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności, mogą wieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40668

Dodano: 2018-09-19 10:46:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

(Duś-)Pilarz Joanna Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40669. Duś-Pilarz Joanna Magdalena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 18/15. [BMSiG-40549/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Magdaleny Duś-Pilarz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 79020701480, sygn. akt VIII GUp 18/15, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 17 sierpnia 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzycieli kategorii czwartej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy (adres: Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40669

Dodano: 2018-09-19 10:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KABINETT INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40670. KABINETT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000516357. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2014 r., sygn. akt X GUp 814/17. [BMSiG-40485/2018] Syndyk postępowania upadłościowego obejmującego likwidację Spółki Kabinett Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 701-043-38-62, sygn, akt X GUp 814/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, oraz wnosić zarzuty do planu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40670

Dodano: 2018-09-19 10:47:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zalewska Kamilla w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40671. Zalewska Kamilla. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 157/17. [BMSiG-40591/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 6 lipca 2018 r. plan podziału kategorii II i III funduszy masy upadłości Kamilli Zalewskiej, PESEL 78110807600, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 157/17. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter) Sądu Rejonowego w Kielcach, a zainteresowani mogą w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia wnieść przeciwko planowi zarzuty w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40671

Dodano: 2018-09-19 10:48:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Klimkiewicz Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40672. Klimkiewicz Wiesław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 65/15. [BMSiG-40426/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 21 marca 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesława Klimkiewicza, sygn. akt XII GUp 65/15, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40672

Dodano: 2018-09-19 10:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kujawa Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40673. Kujawa Danuta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 16/17. [BMSiG-40424/2018] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 19 czerwca 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Danuty Kujawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 16/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Biurze Obsługi Interesantów - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40673

Dodano: 2018-09-19 10:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubaczka Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40674. Kubaczka Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 162/17 lik „of”. [BMSiG-40516/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Łukasza Kubaczka (nr PESEL 84011914291) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 162/17 lik „of”, iż w dniu 3 września 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu II ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40674

Dodano: 2018-09-19 10:49:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zawadzka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40675. Zawadzka Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 27/17/Ap-2. [BMSiG-40443/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Anny Zawadzkiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 80082815248 - sygn. akt V GUp 27/17/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40675

Dodano: 2018-09-19 10:49:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Fabryka Okien KONAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40592. FABRYKA OKIEN KONAL SPÓŁKA AKCYJNA w Wielkim Łęcku. KRS 0000394387. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2011 r., sygn. akt V GU 26/18, V GUp 47/18. [BMSiG-40484/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt V GU 26/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Fabryka Okien KONAL Spółki Akcyjnej w Wielkim Łęcku, nr KRS 0000394387; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VI. wyznaczył zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej; VII. wyznaczył syndyka Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ulicy Zacisze 2, o nr. KRS 0000658974, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu wynagrodzenie w kwocie 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT, które wypłacić częściowo z zaliczki uiszczonej przez dłużniczkę w zakresie kwoty 2. 509 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięć złotych), a w pozostałym zakresie tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. nakazał ściągnąć od dłużniczki na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 4.256 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem niepokrytych kosztów sądowych. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40592

Dodano: 2018-09-20 21:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 40676. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000134484. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2002 r., sygn. akt XV GUp 53/15. [BMSiG-40537/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 53/15 umorzył postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDICO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40676

Dodano: 2018-09-20 21:12:11 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 21:15:05

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

PORTAL 2000 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 40677. „PORTAL 2000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pruszczu Gdańskim. KRS 0000189093. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2004 r., sygn. akt VI GUp 10/16. [BMSiG-40455/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „PORTAL 2000” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (KRS: 0000189093, REGON: 191497558), prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 10/16. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na wskazane powyżej postanowienie do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40677

Dodano: 2018-09-20 21:13:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

HEKO MOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40678. „HEKO MOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000292445. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2008 r., sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-40581/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym HEKO MOST Sp. z o.o. w upadłości we Włocławku - sygn. akt V GUp 25/18 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa HEKO MOST Sp. z o.o. w upadłości we Włocławku. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40678

Dodano: 2018-09-20 21:15:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TAP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40679. „TAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lesku. KRS 0000175857. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2003 r., sygn. akt V GUp 68/16. [BMSiG-40437/2018] Syndyk TAP Sp. z o.o. w upadłości w Lesku na podstawie postanowienia Sędziego komisarza, sygn. akt V GUp 68/16, objętego treścią protokołu z posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert z dnia 2 sierpnia 2018 roku sprzeda w drodze przetargu ofertowego za najwyższą zaoferowaną cenę: 1. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, stanowiącą prawo własności działki nr ew. 1391/31 (KW KS1E/00028638/0), prawo wieczystego użytkowania działki nr ew. 1391/41 (KW KS1E/00034720/7), prawo użytkowania wieczystego działki 1391/42 (KW KS1E/00020795/2) i prawo własności działki nr ew. 1391/44 (KW KS1E/00022892/6) wraz z prawem własności do zabudowań przedmiotowych działek i infrastrukturą, o łącznej powierzchni 3,4889 ha, zlokalizowaną w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 wraz z budynkami i urządzeniami - szczegółowo opisaną w Raporcie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak. Wartość rynkowa oszacowania wynosi 8 616 300 zł netto, 2. prawo wieczystego użytkowania do gruntu działek nr ew. 1391/35 i 1391/38 (KW KS1E/00032718/6), 1391/39 (KW KS1E/00030509/4) o łącznej powierzchni 1,1265 ha, oraz prawo własności do zabudowań przedmiotowych działek wraz infrastrukturą, położonych w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 - szczegółowo opisanych w Operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak. Wartość rynkowa oszacowania wynosi 1 930 300 zł netto. Wartość rynkowa oszacowania nie obejmuje ruchomości znajdujących się w przedmiocie sprzedaży, które zostały oszacowane odrębnie od nieruchomości i które stanowią odrębne przedmioty sprzedaży, 3. prawo własności do gruntu działek nr ew. 54/1 (KW KS1E/00014604/2) i 54/3 (KW KS1E/00025484/4), o łącznej powierzchni 1,3210 ha, położonych w Lesku-Wola Postołowa, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak. Wartość rynkowa oszacowania wynosi 353 700,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych w pkt 2 i 3 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu spełniającej wymogi określone Regulaminem przetargu oraz wpłata wadium w kwocie stanowiącej 10% wartości rynkowej oszacowania na rachunek Tap sp. z o.o. w upadłości nr 53 1090 2750 0000 0001 3038 6223, w terminie do 22 października 2018 roku. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem Przetarg - V GUp 68/16 - Tap Sp. z o.o. w upadłości w Lesku - NIE OTWIERAĆ, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pokój 1.62), 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4. Otwarcie i wybór ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w dniu 25 października 2018 roku, godz. 1250, sala 29. Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów przetargu i ich oszacowania można uzyskać u Syndyka, po uprzednim kontakcie na numer tel. 691735101 lub e-mail nr: tap2016@wp.pl. Opis nieruchomości i ich oszacowanie znajdują się także w aktach sprawy V GUp 68/16, z którymi można się zapoznać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Naprawczych, pok. I.62. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie procedury, bez podania przyczyn i bez żadnych konsekwencji prawnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40679

Dodano: 2018-09-20 21:17:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pilipczuk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40680. Pilipczuk Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 106/18 of. [BMSiG-40416/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec Jarosława Pilipczuka, numer PESEL 71052810637, pod sygn. akt V GUp 106/18 of, syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wykonane przez biegłego rzeczoznawcę na dzień 30.08.2018 r. nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Lewinie Brzeskim 49-340, ul. Kościuszki 37 AB, objętej KW OP1B/00028329/6, na kwotę 225.000 zł. Zgodnie z art. 319 ust. 5 pu w zw. z art. 320 ust. 3 pu zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40680

Dodano: 2018-09-20 21:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Białecka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40682. Białecka Iwona. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 96/17 of. [BMSiG-40397/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Białeckiej, zamieszkałej: Lipniki 113, 48-388 Kamiennik, o sygn. akt V GUp 96/17 of, został zakończony opis i oszacowanie składnika majątkowego wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lipnikach w budynku nr 65, w gminie Kamiennik, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą OP1N/00054822/5. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu. Zgodnie z art. 319 ust. 5 p.u. zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40682

Dodano: 2018-09-20 21:18:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frandofert Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40684. Frandofert Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 26/17. [BMSiG-40512/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Frandofert, zamieszkałej w Krakowie, PESEL 62013002183, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 26/17, ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KRP/00052541/8 z dnia 28.06.2018 r. Ponadto poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40684

Dodano: 2018-09-20 21:19:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Grzęda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40685. Grzęda Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-40429/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Grzędy, zam. w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 50 m. 1c (sygn. akt V GUp 57/17), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. został sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00043740/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Poucza się o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40685

Dodano: 2018-09-20 21:20:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiśniewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40686. Wiśniewska Halina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/18. [BMSiG-40574/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Wiśniewskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/18) został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłej w postaci udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości o pow. 1174 m2 , położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej, nr działki 97, objętej księgą wieczystą nr KI1R/00036094/8. Złożony do akt operat szacunkowy udziału w nieruchomości został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości za podaniem sygn. akt V GUp 66/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40686

Dodano: 2018-09-20 21:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuczyńska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40687. Kuczyńska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 931/17. [BMSiG-40473/2018] SYNDYK DOROTY KUCZYŃSKIEJ ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w następujących nieruchomościach: 1. Udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 490 m2 , dz. ew. nr 49/95, obręb 0009, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. 173,1 m2 , położonej w Michałowie- -Grabinie przy ul. Magnolii 33, KW nr WA1L/00013759/2. 2. Udziału 30/3240 w drodze dojazdowej dz. nr 49/42, o pow. 0,7110 ha, KW nr WA1L/00008989/5. 3. Udziału 1/344 w drodze dojazdowej dz. nr 48/9, 48/16, 48/23, 48/30, 48/37, 48/63, 49/7, 49/27, 49/37, 52/18, 52/27, 52/75, 52/85, 55/50, 56/48 o pow. 2/1830 ha, KW nr WA1L/00014028/6. Cena wywoławcza 250.000,00 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 931/17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2018 r. w gmachu Sądu, sala nr A14, o godzinie 850. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak, e-mail: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40687

Dodano: 2018-09-20 21:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Mikszak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40688. Mikszak Michał. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/18 „of”. [BMSiG-40541/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Michała Mikszaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 79121113836, sygn. akt V GUp 10/18 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 11.09 2018 roku opis i oszacowanie majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40688

Dodano: 2018-09-20 21:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Lewandowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40689. Lewandowska Mirosława. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/16. [BMSiG-40466/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Mirosławy Lewandowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, informuje, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia warunków trzeciego przetargu na mocy art. 320 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. 2016 r., poz. 2171 t.j.) zatwierdził złożone przez Syndyka w dniu 14 sierpnia 2018 r. warunki przetargu dotyczące sprzedaży udziału 5/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 61 o powierzchni 73,84 m2 , znajdującego się w budynku nr 4 przy ulicy Smoli w Iławie, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00043580/9, opisanych i oszacowanych w dniu 22 grudnia 2016 roku w operacie szacunkowym przez rzeczoznawców majątkowych Ryszarda Kabata (nr uprawnień 1672) i Mieczysława Szabłowskiego (nr uprawnień 2401), wskazując, iż sprzedaż może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 50% łącznej wartości oszacowania udziału ww. nieruchomości, tj. 55.563,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote), przy czym do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów, po wprowadzeniu do warunków przetargu dodatkowego warunku w postaci umieszczenia dodatkowego ogłoszenia o przetargu co najmniej w jednym poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym wyznaczając termin przetargu na dzień 18 października 2018 r., godz. 1230, sala 219, Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, Elbląg, a termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia 12 października 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40689

Dodano: 2018-09-20 21:23:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grudziecki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40690. Grudziecki Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/18. [BMSiG-40566/2018] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Grudzieckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 123/18) - został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłego w postaci własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej 130 m2 , posadowionym na działce ewidencyjnej nr 244 obr. 0003 akr 5 o pow. 620 m2 , położonej w Starachowicach przy ul. Wesołej 21, objętej księgą wieczystą nr KI1H/00041601/5. Złożony do akt operat szacunkowy udziału w nieruchomości został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości z podaniem sygn. akt V GUp 123/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40690

Dodano: 2018-09-20 21:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gospodarstwo Rolne Andrzej Piotr Rycerz

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 40745. Rycerz Andrzej Piotr prowadzący gospodarstwo rolne w Chrzanowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRp 10/17. [BMSiG-40413/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w toku przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Piotra Rycerza prowadzącego gospodarstwo rolne w Chrzanowie (sygn. akt IX GRp 10/17) w celu głosowania nad układem, wyznaczając jego termin na 5 października 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sala nr XXIV. Sąd, zgodnie z art. 110 ust. 1 Prawo restrukturyzacyjne określił pisemny sposób głosowania, przy czym wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40745

Dodano: 2018-09-21 10:29:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40746. Malinowska-Górka Teresa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka w Sochaczewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 14/18. [BMSiG-40503/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 5 września 2018 r., sygn. akt V GR 14/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Teresy Malinowskiej-Górka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mal - Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka”, ul. Targowa 18 lok. 7, 96-500 Sochaczew, PESEL 48081514063, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40746

Dodano: 2018-09-21 10:37:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Michał"

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 40747. Brodowicz Michał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 5/18. [BMSiG-40544/2018] Sędzia Komisarz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza, akt VII GRp 5/18, ogłasza, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności dłużnika. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40747

Dodano: 2018-09-21 10:40:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Brodowicz Michał"

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 40748. Brodowicz Michał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 5/18. [BMSiG-40557/2018] Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Michała Brodowicza, sygn. akt VII GRp 5/18, zwołuje na dzień 29 października 2018 r., o godz. 1000, Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi. Zgromadzenie odbędzie się w sali nr 17 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się na zgromadzenie osobiście, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40748

Dodano: 2018-09-21 10:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Żebrowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40589. Żebrowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/18. [BMSiG-40602/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2018 r. w sprawie V GUp 116/18 ogłoszona została upadłość dłużnika - Jadwigi Żebrowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Ptasia 1B/34, 87-800 Włocławek, numer PESEL 52030506089, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego, urzędującego pod adresem: Biuro Syndyka, ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40589

Dodano: 2018-09-19 09:54:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40590. Adamczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1160/18, X GUp 767/18. [BMSiG-40390/2018] Adamczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1160/18 (X GUp 767/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt X GU 1160/18, ogłosił upadłość Elżbiety Adamczewskiej, PESEL 78103106323, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Annę Żuławę, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 767/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40590

Dodano: 2018-09-19 09:55:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

SPECTRUM GALERIE Sp. z o.o.

2018-09-19 Inne

Poz. 40749. „SPECTRUM GALERIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000287520. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2007 r., sygn. akt VIII GRp 13/17. [BMSiG-40315/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 19.07.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 19.04.2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 marca 2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 13/17 prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec SPECTRUM GALERIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000287520), postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a dotychczasowy nadzorca sądowy - Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000518566), w skład zarządu której wchodzi Kamil Hajduk posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 142, objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40749

Dodano: 2018-09-21 10:43:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bury Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40591. Bury Władysław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 40/18. [BMSiG-40558/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 75/18, ogłosił upadłość Władysława Burego (Bury), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 40021805237, zamieszkałego: 42-700 Lubliniec ul. Kropówka 5 m. 1. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Ireneusza Borzęckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1125. Wzywa się wierzycieli Władysława Burego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 40/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40591

Dodano: 2018-09-19 09:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Firkowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40593. Firkowski Leszek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 85/18. [BMSiG-40456/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Leszka Firkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam.: ul. Góra Strzelecka 49/1, 97-330 Sulejów, PESEL 77080317834, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Roberta Fabiańskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 85/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40593

Dodano: 2018-09-19 09:58:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Adamczyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40397. Adamczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnch, sygn. akt V GU „of” 148/18, V GUp „of” 108/18. [BMSiG-40354/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 148/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Adamczyk, PESEL 53111800142, zamieszkałej w Stawigudzie, przy ul. Kwiatowej 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 108/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40397

Dodano: 2018-09-18 10:01:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bąk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40398. Bąk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/18 of. [BMSiG-40253/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Elżbiety Bąk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku, ul. Sanicka 5, PESEL 59062502849, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 84/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40398

Dodano: 2018-09-18 10:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błoszyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40399. Błoszyk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 822/18. [BMSiG-40223/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Grzegorza Błoszyka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rumianej 55/57 lok. 3, 02-956 Warszawa, PESEL 84092407491, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 822/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Konrada Hofmana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 232). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40399

Dodano: 2018-09-18 10:03:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adamczyk Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40400. Adamczyk Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 167/18, V GUp 196/18. [BMSiG-40239/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt V GU 167/18, ogłosił upadłość dłużniczki Wiesławy Adamczyk, nr PESEL 59060105167, zamieszkałej w Kunowie przy ul. Prostej 13 m. 24; określił, że Upadła Wiesława Adamczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40400

Dodano: 2018-09-18 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzostek Jolanta Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40401. Brzostek Jolanta Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1114/18, X GUp 772/18. [BMSiG-40205/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1114/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Marioli Brzostek (PESEL: 60082207728), zamieszkałej pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 12 m. 14, 2) określić, iż Jolanta Mariola Brzostek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 772/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40401

Dodano: 2018-09-18 10:06:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cudzich Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40402. Cudzich Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 988/17, VIII GUp 404/18. [BMSiG-40211/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt (VIII GU 988/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Renaty Cudzich (PESEL 60082806644), zamieszkałej pod adresem: ul. Szymanowskiego 11A, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 404/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40402

Dodano: 2018-09-18 10:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40403. Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 344/18. [BMSiG-40204/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 344/18 ogłosił upadłość Barbary Gryczka, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 55042905383), oraz Wojciecha Gryczka, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 52122303754), jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Marka Hopcię (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143) oraz Sędziego komisarza SSR Joannę Szwedę- -Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40403

Dodano: 2018-09-18 10:08:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Grzegory Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40404. Grzegory Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 192/18. [BMSiG-40040/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 192/18, ogłosił upadłość Macieja Grzegory, numer PESEL 72112503618, będącego osoby fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19, CELEX: 32015R0848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ, VI Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 192/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40404

Dodano: 2018-09-18 10:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Hawryszczak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40405. Hawryszczak Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 32/18, XIV GUp 166/18. [BMSiG-40215/2018] Sygn. akt XIV GU 32/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Henryka Hawryszczaka, numer PESEL 48041906851, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 166/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40405

Dodano: 2018-09-18 10:11:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kopytko Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40406. Kopytko Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 505/18/3, X GUp 131/18/3. [BMSiG-40364/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 505/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Kopytko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Łaziskach Górnych, posiadającego numer PESEL: 84022920436. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 131/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40406

Dodano: 2018-09-18 10:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Krystek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40407. Krystek Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/18 of. [BMSiG-40214/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Marzeny Krystek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Piotrkowie Trybunalskim, PESEL 80031706801, obejmująca likwidację majątku. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Kłaczyńską, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 81/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40407

Dodano: 2018-09-18 10:13:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Starska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40408. Starska Jolanta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 163/18 of, VI GUp 115/18 of. [BMSiG-40206/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 163/18 of (VI GUp 115/18 of), ogłosił upadłość Jolanty Starskiej, PESEL 50082714847, zamieszkałej: ul. Dywizji Kościuszkowskiej nr 7/49, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 115/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40408

Dodano: 2018-09-18 10:14:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kawicka Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40409. Kawicka Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 501/18/3, X GUp 132/18/3. [BMSiG-40366/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 501/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Beaty Kawickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL: 72051708565. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 132/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40409

Dodano: 2018-09-18 10:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazurkiewicz Areta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40410. Mazurkiewicz Areta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 974/18, X GUp 759/18. [BMSiG-40263/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 974/18, ogłosił upadłość Arety Mazurkiewicz, zamieszkałej w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 149A/67, PESEL 78092400028, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 759/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40410

Dodano: 2018-09-18 10:17:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mielczarek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40411. Mielczarek Ryszard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/18, XII GUp 288/18. [BMSiG-40335/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 160/18 ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Mielczarka, zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 51060610010, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 288/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40411

Dodano: 2018-09-18 10:20:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pająk Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40412. Pająk Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 431/18, VIII GUp 406/18. [BMSiG-40365/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 431/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Marty Pająk (nr PESEL: 67092506582), zamieszkałej pod adresem: ul. Olchowa 7, 32-500 CHRZANÓW, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 406/18. P ouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40412

Dodano: 2018-09-18 10:21:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Smyklińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40414. Smyklińska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 309/17, XIV GUp 165/18. [BMSiG-40338/2018] Sygn. akt XIV GU 309/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Smyklińskiej, numer PESEL 69110400269, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Weterle. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 165/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40414

Dodano: 2018-09-18 10:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Waluk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40415. Waluk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 149/18 „of”, VII GUp 110/18 „of”. [BMSiG-40372/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 149/18 „of”, w dniu 7 września 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Zbigniewa Waluka, nr PESEL 77081708655, zamieszkałego przy ul. Obozowej 18, 78-950 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 110/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40415

Dodano: 2018-09-18 10:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wąsik Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40416. Wąsik Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 446/18/3, X GUp 130/18/3. [BMSiG-40363/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 446/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Grażyny Wąsik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach, posiadającej numer PESEL 53092008308. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 130/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40416

Dodano: 2018-09-18 10:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wieczorek Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40417. Wieczorek Lucyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 151/18, V GUp „of” 107/18. [BMSiG-40362/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 151/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Lucyny Wieczorek, PESEL 59071907141, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Kłosowej 54, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 107/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40417

Dodano: 2018-09-18 10:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zabłocki Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40418. Zabłocki Waldemar. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 484/18, VI GUp 169/18 of/M. [BMSiG-40276/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 10 września 2018 r., wydanym w sprawie VI GU 484/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Waldemara Zabłockiego (PESEL: 69120502917), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Rzewuskiego 1B/8, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 169/18 of/M. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Annę Morawską, a na syndyka masy upadłości - Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 169/18 of/M. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40418

Dodano: 2018-09-18 10:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Michoń Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40419. Michoń Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 182/17 of. [BMSiG-40320/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Michoń (PESEL 74032910343), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 182/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczydla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40419

Dodano: 2018-09-18 10:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Booss Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40420. Booss Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 321/17. [BMSiG-40402/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego Krzysztofa Booss, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 41100102050, sygn. akt X GUp 321/17, została złożona z dniem 16 kwietnia 2018 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami łub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40420

Dodano: 2018-09-18 10:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Anioł Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40421. Anioł Barbara. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/18/Ap-1. [BMSiG-40296/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2 w postępowaniu upadłościowym Barbary Anioł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotrków Trybunalski, PESEL 81061009461 - sygn. akt V GUp 37/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40421

Dodano: 2018-09-18 10:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Augustyniak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40422. Augustyniak Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/16/Ap-1. [BMSiG-40216/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona w postępowaniu upadłościowym Tomasza Augustyniak - sygn. akt V GUp 69/16/Ap-1, lista wierzytelności poz. 1-6. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40422

Dodano: 2018-09-18 10:32:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Chludzińska Ola w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40423. Chludzińska Ola. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 106/18. [BMSiG-40412/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 106/18 Oli Chludzińskiej, zam.: 07-410 Ostrołęka, ul. Krasickiego 3, PESEL 91050801406, w upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40423

Dodano: 2018-09-18 10:32:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Fijałkowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40424. Fijałkowska Marta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 65/17/Ap-1. [BMSiG-40290/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2 w postępowaniu upadłościowym Marty Fijałkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Smardzewice, PESEL 89011115444 - sygn. akt V GUp 65/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40424

Dodano: 2018-09-18 10:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frąckowiak Krystian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40425. Frąckowiak Krystian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 189/17. [BMSiG-40370/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 189/17, dot. upadłości Krystiana Frąckowiaka, PESEL 87070300856, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Środzie Wielkopolskiej, informuje, iż syndyk w dniu 21 czerwca 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40425

Dodano: 2018-09-18 10:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Krzysztof Gaik DECKER II w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40426. Gaik Krzysztof wspólnik spółki cywilnej - Firma Handlowo Usługowa DECKER II w Porębce Iwkowskiej. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/16. [BMSiG-40300/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Gaika wspólnika spółki cywilnej F.H.U. Decker II w Porąbce Iwkowskiej w upadłości likwidacyjnej złożył listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, p. 234. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw spóźniony albo nieodpowiadający wymaganiom wskazanym w art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40426

Dodano: 2018-09-18 10:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kurczab Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40427. Kurczab Bożena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-40260/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kurczab (PESEL 65122105981), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 2/18, zawiadamia, że w dniu 9.08.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40427

Dodano: 2018-09-18 10:35:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grzywaczewski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40428. Grzywaczewski Mirosław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 32/18 of. [BMSiG-40324/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Grzywaczewskiego, nr PESEL 58022608278, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 32/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 2-3, Zw 2-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 16 sierpnia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256 - 258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40428

Dodano: 2018-09-18 10:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

HOTEL TURMOT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40429. HOTEL TURMOT Spółka z o.o. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/16/Ap-2. [BMSiG-40224/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona w postępowaniu upadłościowym HOTEL TURMOT Sp. z o.o. w Warszawie - sygn. akt V GUp 18/16/Ap-2, lista wierzytelności poz. 1-6. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40429

Dodano: 2018-09-18 10:36:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Grabowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40430. Grabowska Ewa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/18/Ap-1. [BMSiG-40269/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-4, w postępowaniu upadłościowym Ewy Grabowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Szczerców, Pesel 77081814101, sygn. akt V GUp 16/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40430

Dodano: 2018-09-18 10:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wojciechowska-Kocoń Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40431. Wojciechowska-Kocoń Janina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/18. [BMSiG-40250/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janiny Wojciechowskiej- -Kocoń, sygn. akt VI GUp 3/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40431

Dodano: 2018-09-18 10:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stęplewski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40432. Stęplewski Jerzy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 130/17 lik „of”. [BMSiG-40361/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jerzego Stęplewskiego (nr PESEL 45051002250) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 130/17 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 20 sierpnia 2018 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40432

Dodano: 2018-09-18 10:37:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kurczab Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40433. Kurczab Józef. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-40256/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Kurczab (PESEL 66020806819), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 2/18, zawiadamia, że w dniu 9.08.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40433

Dodano: 2018-09-18 10:38:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kaźmierczak Władysława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40434. Kaźmierczak Władysława. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/17/Ap-3. [BMSiG-40281/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 9-10 w postępowaniu upadłościowym Władysławy Kaźmierczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Moszczenica, PESEL 48030418226 - sygn. akt V GUp 54/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40434

Dodano: 2018-09-18 10:38:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Materowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40435. Materowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 236/17. [BMSiG-40334/2018] Sędzia Komisarz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - Lesław Zawada, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Materowskiego, zam.: Krościenko Wyżne, PESEL 73030416097, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 236/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40435

Dodano: 2018-09-18 10:38:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kubit Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40436. Kubit Mirosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 80/17. [BMSiG-40331/2018] Sędzia Komisarz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - Lesław Zawada, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Kubita, zam. w Krośnie, PESEL 77072717112, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 80/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256 - 258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40436

Dodano: 2018-09-18 10:39:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kuś Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40437. Kuś Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 123/17. [BMSiG-40272/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 123/17, dotyczącej upadłości Marii Kuś, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 31.07.2018 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40437

Dodano: 2018-09-18 10:39:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Macioł Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40438. Macioł Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 331/17. [BMSiG-40227/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Karoliny Macioł w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 331/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 31 lipca 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Macioł, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Tomasz Noga MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40438

Dodano: 2018-09-18 10:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40439. Kaczmarczyk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 125/18. [BMSiG-40228/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 125/18 Mateusza Kaczmarczyk, zam. ul. Hubalczyków 3/7, 07-410 Ostrołęka, PESEL 89021305972, w upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 5.09.2018 r. złożył do Sędziego Komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40439

Dodano: 2018-09-18 10:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MAGUS S.A. w upadłości układowej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40440. MAGUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000253009. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2006 r., sygn. akt XI GUp 156/16. [BMSiG-40347/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego MAGUS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu (uprzednio Merlin.pl S.A.), sygn. akt XI GUp 156/16, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie sądu. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40440

Dodano: 2018-09-18 10:40:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Mielczarek Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40441. Mielczarek Cecylia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17/Ap-4. [BMSiG-40277/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 15, w postępowaniu upadłościowym Cecylii Mielczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 56051109229 - sygn. akt V GUp 56/17/Ap-4. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40441

Dodano: 2018-09-18 10:40:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Mielczarek Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40442. Mielczarek Cecylia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/17/Ap-3. [BMSiG-40292/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 13-14, w postępowaniu upadłościowym Cecylii Mielczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 56051109229, sygn. akt V GUp 56/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40442

Dodano: 2018-09-18 10:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kowalska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40443. Kowalska Monika. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/18. [BMSiG-40262/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Moniki Kowalskiej (PESEL 84010905306) nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wleniu (59-610) ul. Piastowska 7/2, informuje, że w dniu 11 września 2018r syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 7/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40443

Dodano: 2018-09-18 10:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Mróz Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40444. Mróz Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 8/18. [BMSiG-40233/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Mróz, PESEL 75052101689, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul, Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40444

Dodano: 2018-09-18 10:42:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Mróz Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40445. Mróz Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 8/18. [BMSiG-40270/2018] XIV GUp 8/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Mróz, PESEL 75052101689 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40445

Dodano: 2018-09-18 10:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Leśniak Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40446. Leśniak Marcelina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-40257/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku osoby fizycznej Marceliny Leśniak nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Drzymały 2/13, PESEL 88050901441, informuje, że w dniu 6 września 2018r syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 22/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40446

Dodano: 2018-09-18 10:43:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Mróz Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40447. Mróz Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 8/18. [BMSiG-40278/2018] XIV GUp 8/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Mróz, PESEL 75052101689 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40447

Dodano: 2018-09-18 10:43:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Niedźwiedzińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40448. Niedźwiedzińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 94/17. [BMSiG-40248/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Niedźwiedzińskiej, sygn. akt VI GUp 94/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40448

Dodano: 2018-09-18 10:44:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paszkiewicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40449. Paszkiewicz Waldemar. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 4/18. [BMSiG-40311/2018] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 25 maja 2018 r. listy wierzytelności poprawionej pismem syndyka złożonym w dniu 3 sierpnia 2018 r. oraz w związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 9 sierpnia 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Waldemara Paszkiewicza, sygn. akt XII GUp 4/18, sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40449

Dodano: 2018-09-18 10:44:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Orzechowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40450. Orzechowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/17/Ap-1. [BMSiG-40293/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Orzechowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 75061217144 - sygn. akt V GUp 68/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40450

Dodano: 2018-09-18 10:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OFFICE LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40451. OFFICE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Jastrzębiu- -Zdroju. KRS 0000397531. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2011 r., sygn. akt XII GUp 35/17. [BMSiG-40232/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika OFFICE LOGISTICS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, KRS 0000397531, sygn. akt XII GUp 35/17, ogłasza, że stosownie do art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 września 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40451

Dodano: 2018-09-18 10:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Inżynierii Bezpieczeństwa KAMELEON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40452. OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA „KAMELEON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mysłowicach. KRS 0000336628. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2009 r., sygn. akt X GUp 20/17/3. [BMSiG-40350/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie sygn. akt X GUp 20/17/3 dot. dłużnika Ośrodka Szkoleń Zawodowych i Inżynierii Bezpieczeństwa „Kameleon” sp. z o.o. w Mysłowicach, KRS 0000336628, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40452

Dodano: 2018-09-18 10:45:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PAPIRUS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40453. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „PAPIRUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000148115. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2003 r., sygn. akt XII GUp 33/16. [BMSiG-40246/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 6 sierpnia 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „Papirus II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 33/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40453

Dodano: 2018-09-18 10:46:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Płończyk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40454. Płończyk Jacek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 8/17/Ap-2. [BMSiG-40208/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Płończyka - sygn. akt V GUp 8/17/Ap-2, uzupełniająca lista wierzytelności poz. 2-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40454

Dodano: 2018-09-18 10:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Płończyk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40454. Płończyk Jacek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 8/17/Ap-2. [BMSiG-40208/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Płończyka - sygn. akt V GUp 8/17/Ap-2, uzupełniająca lista wierzytelności poz. 2-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40454

Dodano: 2018-09-18 10:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40455. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W TURKU SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Turku. KRS 0000269386. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2006 r., sygn. akt XI GUp 306/16. [BMSiG-39839/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości z siedzibą w Turku, KRS 0000269386, sygnatura akt XI GUp 306/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1a. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40455

Dodano: 2018-09-18 10:47:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PBROL II Sp. z o.o. SP. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40456. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PBROL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Radzionkowie. KRS 0000513394. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2014 r., sygn. akt XII GUp 230/17. [BMSiG-40341/2018] Podaje się do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Radzionkowie (KRS 0000513394, NIP 6452540264, REGON 243596295) Syndyk ww. dłużnika sporządził i w dniu 23 sierpnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - każdy wierzyciel upadłego może złożyć do Sędziego- komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw taki składa się na adres: Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Radzionkowie - SSR Joanna Mleczko, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z powołaniem na sygn. akt XII GUp 230/17. Syndyk masy upadłości Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40456

Dodano: 2018-09-18 10:47:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Real Mak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40457. REAL MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000100016. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 1/12. [BMSiG-40289/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: REAL MAK sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 1/12) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Zw 39 oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40457

Dodano: 2018-09-18 10:47:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Real Mak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40458. REAL MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000100016. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 1/12. [BMSiG-40301/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: REAL MAK sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Zw 40, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”, pok. 218. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40458

Dodano: 2018-09-18 10:48:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tunkiewicz Wojciech Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40459. Tunkiewicz Wojciech Waldemar. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 29/18. [BMSiG-40243/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 sierpnia 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Tunkiewicza - sygn. akt XII GUp 29/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40459

Dodano: 2018-09-18 10:48:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oślizlok Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40460. Oślizlok Robert. Sad Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 122/18 of. [BMSiG-40367/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Oślizloka, numer PESEL 73092407273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 122/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-5, Zw 1-5), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 5 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40460

Dodano: 2018-09-18 10:48:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rudziak Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40461. Rudziak Bogusława. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/17. [BMSiG-40265/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Rudziak (PESEL 63043006484), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 57/17), zawiadamia, że w dniu 2.08.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40461

Dodano: 2018-09-18 10:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Smolarek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40462. Smolarek Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/17/Ap-1. [BMSiG-40302/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-7, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Smolarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Korytno, PESEL 76020920051, sygn. akt V GUp 3/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40462

Dodano: 2018-09-18 10:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobota Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40463. Sobota Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 192/17. [BMSiG-40217/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 1 sierpnia 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Wiesławy Soboty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 51032602144) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 192/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40463

Dodano: 2018-09-18 10:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Stachecka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40464. Stachecka Jolanta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/16/Ap-1. [BMSiG-40285/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2, w postępowaniu upadłościowym Jolanty Stacheckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 65082810561, sygn. akt V GUp 6/16/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40464

Dodano: 2018-09-18 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stegnerska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40465. Stegnerska Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 420/18. [BMSiG-40202/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 420/18) Dominiki Stegnerskiej (PESEL: 78111700704) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 23 sierpnia 2018 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40465

Dodano: 2018-09-18 10:50:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Talarek Krystian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40466. Talarek Krystian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 379/18. [BMSiG-40330/2018] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 8 sierpnia 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystiana Talarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 379/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40466

Dodano: 2018-09-18 10:50:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40467. TIME WORK PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000606766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2016 r., sygn. akt XV GUp 160/17. [BMSiG-40201/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TIME WORK PEOPLE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 160/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 21 czerwca 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40467

Dodano: 2018-09-18 10:51:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Torka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40468. Torka Izabela. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/18/Ap-2. [BMSiG-40280/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 5-8 w postępowaniu upadłościowym Izabeli Torki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 43082904383 - sygn. akt V GUp 6/18/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni i od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40468

Dodano: 2018-09-18 10:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40469. Węgrzynowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 72/18 „of”. [BMSiG-40313/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Węgrzynowskiej, sygn. akt VII GUp 72/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 20 sierpnia 2018 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40469

Dodano: 2018-09-18 10:51:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40470. Węgrzynowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”. [BMSiG-40317/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Węgrzynowskiego, sygn. akt VII GUp 73/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 4 września 2018 r. (data stempla pocztowego) złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40470

Dodano: 2018-09-18 10:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieczorek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40471. Wieczorek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/17. [BMSiG-40291/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 384/17, dotyczącej upadłości Elżbiety Wieczorek, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40471

Dodano: 2018-09-18 10:52:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wieremiejczyk Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40472. Wieremiejczyk Dagmara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 406/18. [BMSiG-40219/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dagmary Wieremiejczyk zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 73120800760 (sygn. akt X GUp 406/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 20.08.2018 pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 491/2/ ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40472

Dodano: 2018-09-18 10:52:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Woźna Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40473. Woźna Renata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 67/18. [BMSiG-40244/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 10 sierpnia 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Renaty Woźnej, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 67/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sadu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40473

Dodano: 2018-09-18 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wypyszyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40474. Wypyszyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 97/17. [BMSiG-40351/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Małgorzaty Wypyszyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 97/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie sądu. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40474

Dodano: 2018-09-18 10:53:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zyśk Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40475. Zyśk Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 62/17. [BMSiG-40252/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Zyśk (PESEL 84081719596), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 62/17, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 18 czerwca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40475

Dodano: 2018-09-18 10:53:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zazulak Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40476. Zazulak Bogdan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/16. [BMSiG-40249/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bogdana Zazulaka, sygn. akt VI GUp 78/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40476

Dodano: 2018-09-18 10:54:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciechulska Paula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40477. Ciechulska Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 631/16. [BMSiG-40220/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Ciechulskiej, PESEL 86042902667, sygn. akt X GUp 631/16, ogłasza, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Pauli Ciechulskiej, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40477

Dodano: 2018-09-18 10:54:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Hübsch Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40478. Hübsch Alicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 75/17. [BMSiG-40261/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego dłużniczki Alicji Hübsch, PESEL 59010705768, sygn. akt XII GUp 75/17, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obwieszcza, iż dnia 25.06.2018 r. syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały objęte planem mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40478

Dodano: 2018-09-18 10:54:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Krawiecka Spółdzielnia Pracy DOMENA w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 40479. KRAWIECKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „DOMENA” W LIKWIDACJI w Pszczynie. KRS 0000113898. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 maja 2002 r., sygn. akt X GUp 68/16/3. [BMSiG-40357/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krawieckiej Spółdzielni Pracy DOMENA prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 68/16/3 podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu przy ul. Lompy 14, pokój 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40479

Dodano: 2018-09-18 10:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POLMOS JÓZEFÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40413. POLMOS JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Józefowie. KRS 0000269718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2006 r., sygn. akt X GU 927/18, X GUp 763/18. [BMSiG-40267/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 4 września 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt X GU 927/18, X GUp 763/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Polmos Józefów sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, KRS 0000269718, NIP 5342343846, REGON 140764223. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 553). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, SSR Małgorzata Brzozowska, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40413

Dodano: 2018-09-18 16:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ameds Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 40481. AMEDS CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Grodzisku Mazowieckim. KRS 0000348567. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lutego 2010 r., sygn. akt X GUp 112/14. [BMSiG-40340/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego AMEDS CENTRUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (sygn. akt X GUp 112/14). Na przedmiotowe postanowienie, podmioty uprawnione mogą wnieść zażalenie zgodnie z art. 394 § 1 i § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40481

Dodano: 2018-09-18 19:29:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Binczarowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 40482. Binczarowski Radosław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 72/16. [BMSiG-40258/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z dnia 21 lutego 2018 r., w którym umorzono bez ustalenia planu spłaty wszystkie zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości (15.12.2016 r.) upadłego Radosława Binczarowskiego (PESEL 84062906850), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt V GUp 72/16 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40482

Dodano: 2018-09-18 19:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40483. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000045108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt X GUp 40/16. [BMSiG-40314/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego, tj.: 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1 stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 23 o powierzchni 1827 m2 wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. PO1P/00009230/8; 2. prawo własności rzeczy ruchomych (dalej Ruchomości) stanowiących części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości. II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie, w godz. 1000 do 1500, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Truskawieckiej 1. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska tel. 512 363 428. III. Cena wywoławcza wynosi 1.251.770 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). IV. Oferta powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej, c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. V. Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie, tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 - PRZETARG” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. - decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu. VI. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, sala nr 14, o godz. 1430 - nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert. VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 130.000 zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr rachunku 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku). IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz o kwocie postąpienia - aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza. X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość i ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca. XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowania. XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. XIII. Kupujący nieruchomość nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów. XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 9.08.2018 r., z którymi każdy oferent może się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie, ul. Modlińska 6 (IV piętro). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40483

Dodano: 2018-09-18 19:31:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40484. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000045108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt X GUp 40/16. [BMSiG-40321/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego uzupełnionym aneksem w zakresie ujawnionych utrudnień odnośnie do dostępu do nieruchomości od strony ulicy Modlińskiej. 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6 składającej się z działek gruntu o numerze ew. 12/9 o powierzchni 2 844 m2 , 12/10 o powierzchni 7 088 m2 oraz 12/11 o powierzchni 4 915 m2 o łącznej powierzchni 14 847 m2 wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. WA3M/00402515/9; 2. urządzenia i ruchomości stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości; 3. prawo własności znaków towarowych. II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie, w godz. 1000 do 1500, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska, tel. 512 363 428. III. Cena wywoławcza wynosi 23.804.691 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). IV. Oferta powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej, c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. V. Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie, tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 - PRZETARG” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. - decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu. VI. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, sala 14, o godz. 1400, nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert. VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 2 500.000 zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr rachunku 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku). IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz o kwocie postąpienia - aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza. X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość i ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca. XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowania. XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. XIII. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów. XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza postanowieniem z dn. 9.08.2018 r., z którymi każdy oferent może się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie, ul. Modlińska 6 (IV piętro). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40484

Dodano: 2018-09-18 19:31:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40485. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000045108. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt X GUp 40/16. [BMSiG-40323/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego, tj.: 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sosnowej 6/8 składającej się z działki gruntu o numerze ew. 171/2, o łącznej powierzchni 13 822 m2 , wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. PT1P/00040724/9; 2. urządzenia i ruchomości stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości. II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie, w godz. 1000 do 1500, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska, tel. 512 363 428. III. Cena wywoławcza wynosi 3.165.646 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych). IV. Oferta powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej, c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. V. Oferty należy składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na kopercie, tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie, sygn. akt X GUp 40/16 - PRZETARG” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. - decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu. VI. Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, sala 14, o godz. 1500, nie będzie dodatkowych zawiadomień o terminie otwarcia ofert VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniejszego przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 300.000 zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr rachunku 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 (decyduje data uznania rachunku). IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji oraz o kwocie postąpienia - aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza. X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Zapłata ceny sprzedaży za nieruchomość i ruchomości jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca. XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowania. XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. XIII. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowadzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów. XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza postanowieniem z dn. 9.08.2018 r., z którymi każdy oferent może się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie, ul. Modlińska 6 (IV piętro). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40485

Dodano: 2018-09-18 19:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chludziński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40487. Chludziński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 181/18. [BMSiG-40213/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Macieja Chludzińskiego, zam. w Warszawie, sygn. akt X GUp 181/18, przekazał w dniu 28 sierpnia 2018 r. Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci: 1. Udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej, o pow. 191 m2 , dz. ewid. nr 119, obręb 6-10-05, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, o pow. 126,20 m2 , położonej przy ul. J. Bułhaka 21 w Warszawie, KW nr WA1M/00463337/8. 2. Udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej, o pow. 900 m2 , dz. ew. nr 1090/2, obręb 0001, zabudowanej domem letniskowym, o pow. 56,1 m2 , położonej w Arciechowie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie, KW nr WA1W/00022740/1. Opis i oszacowanie są dostępne do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Zgodnie z art. 319 ust. 5 Pu zarzuty na opis i oszacowanie można składać do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40487

Dodano: 2018-09-18 19:32:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gołyski Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40488. Gołyski Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/18. [BMSiG-40259/2018] Informuje się, że w prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach postępowaniu upadłościowym Józefa Gołyskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70031114313), przekazano Sędziemu komisarzowi sporządzone przez biegłego opisy i oszacowania dwóch nieruchomości: 1. niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1T/00008783/2, składającej się z 2 działek rolnych nr 118 i 186 o łącznej powierzchni 0,55 ha, położonej w obrębie 0027 Zaldów, gm. Iwaniska, pow. Opatów; 2. siedliskowo - leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1T/00013507/2, składającej się z 3 działek, tj. jednej zabudowanej działki siedliskowej nr 24 i dwóch działek leśnych nr 587 i 819, o łącznej powierzchni 0,97 ha, położonych w obrębie 0025 Wzory, gm. Iwaniska, pow. Opatów. Z treścią każdego opisu i oszacowania można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod adresem: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza terminie tygodnia od daty obwieszczenia, kierując je na adres Sądu prowadzącego postępowanie z podaniem sygn. akt V GUp 119/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40488

Dodano: 2018-09-18 19:33:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jędrzejczak Cezary w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 40489. Jędrzejczak Cezary. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 10/17. [BMSiG-40273/2018] Sygn. akt XIV GUp 10/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r. wydanym w toku postępowania upadłościowego Cezarego Jędrzejczaka (numer PESEL 83022221356) - stwierdził wygaśnięcie funkcji syndyka sprawowanej przez Tomasza Majtczaka, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Franciszka Przysieckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 280. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40489

Dodano: 2018-09-18 19:34:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Koziak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40490. Koziak Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 266/17. [BMSiG-40333/2018] Sygn. akt XIV GUp 266/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Koziaka, przekazano sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego upadłego. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na powyższy opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 266/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 266/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40490

Dodano: 2018-09-18 19:35:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Malinowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40491. Malinowski Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/18. [BMSiG-40346/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Malinowskiego, PESEL: 69032812993, został złożony aktualny opis i oszacowanie: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 52, położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Spacerowej 68, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi Księgę Wieczystą nr SR1Z/00032774/8, - prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Dojazd 48, oznaczonej jako działka nr 57, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi Księgę Wieczystą nr SR1Z/00018270/1. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź, adres do korespondencji: ul. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 39/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40491

Dodano: 2018-09-18 19:43:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Leśniak Marcelina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40493. Leśniak Marcelina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-40255/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku osoby fizycznej Marceliny Leśniak nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Drzymały 2/13, PESEL 88050901441, (sygn. akt V GUp 22/18), ogłasza, iż w dniu 30.08.2018 r. został sporządzony opis i oszacowanie majątku upadłej w postaci nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW JG1J/00073715/5 i KW JG1J/00073714/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w Jeleniej Górze, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205), i w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40493

Dodano: 2018-09-18 19:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MICKIEWICZA-RUDZKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Inne

Poz. 40494. MICKIEWICZA-RUDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000282911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2007 r., sygn. akt X GUp 384/17. [BMSiG-40230/2018] Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 r. wydanym w postępowaniu upadłościowym Mickiewicza-Rudzka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000282911, prowadzonym pod sygnaturą akt X GUp 384/17, Zastępca Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zatwierdził dokonany przez syndyka wybór oferty złożonej przez Metropolitan Investment S.A. z siedzibą w Warszawie na sprzedaż przedsiębiorstwa Mickiewicza-Rudzka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem: środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub mających wpłynąć do masy upadłości po tym dniu; należności szczegółowo wymienionych w spisie należności pod pozycją 4-12 i pozycją 15 oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji - za cenę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40494

Dodano: 2018-09-18 19:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chodurski Mirosław Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40495. Chodurski Mirosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 75/18 „of”. [BMSiG-40200/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Chodurskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 75/18 „of”) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Pukarzów i Wólka Pukarzowska, w gminie Łaszczów, stanowiących działki o nr ewidencyjnych 71/11, 71/15, 71/16, 237/11, 237/20 i 813 o łącznej powierzchni 2,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem ZA1T/00036113/8, z pouczeniem iż zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40495

Dodano: 2018-09-18 19:45:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Patyk Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 40496. Patyk Łukasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 183/17. [BMSiG-40254/2018] Postanowieniem w dniu 31 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GUp 183/17 w postępowaniu upadłościowym Łukasza Patyka, nr PESEL 90101205576 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił.: I. ustalić, że wierzycielami upadłego Łukasza Patyka uznanymi na liście wierzytelności są: 1. Alior Bank S.A. w Warszawie z kwotą wierzytelności 33.651,32 zł, 2. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska wspólnicy P.U.H. „Nobiles 2” s.c. z kwotą wierzytelności 3.469,81 zł, II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania w kwocie 3.742,08 zł obciążyć upadłego Łukasza Patyka, III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Łukasza Patyka, nr PESEL 90101205576, w ten sposób że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Łukasz Patyk będzie przeznaczał miesięcznie 500 (pięćset) złotych na spłatę swoich wierzycieli w ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujący sposób: 1. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 103,95 (sto trzy i 95/100) złotych, 2. na rzecz Alior Bank S.A. w Warszawie kwotę 358,79 (trzysta pięćdziesiąt osiem i 79/100) złotych, 3. na rzecz Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej wspólników P.U.H. „Nobiles 2” s.c. kwotę 39,93 (trzydzieści dziewięć i 93/100) złote, IV. ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Łukasza Patyka, nr PESEL 90101205576, planu spłaty określonego w pkt III postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Łukasza Patyka, nr PESEL 90101205576, tj. przed dniem 30 października 2017 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40496

Dodano: 2018-09-18 19:45:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Müller Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40497. Müller Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 129/18. [BMSiG-40266/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pani Marii Müller osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku, sygn. akt XII GUp 129/18, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego nr 7, zlokalizowanego przy ul. Pukowca 11, w Rybniku, oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, w Gliwicach. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40497

Dodano: 2018-09-18 19:46:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Pilc Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40498. Pilc Grażyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/17. [BMSiG-40238/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Pilc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Plucice, PESEL 57111212587, sygn. akt V GUp 58/17, zostało wydane przez Sędziego komisarza postanowienie następującej treści: 1. na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 p.u.n. zatwierdzić regulamin przetargu z dnia 19 czerwca 2018 roku na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości upadłego położonej w miejscowości Krzemieniewice nr 8; 2. ustalić, że oferty mogą być składane do dnia 24 października 2018 roku, do godz. 1500, na adres Syndyka z napisem na kopercie „Oferta zakupu udziału w nieruchomości w Krzemieniewicach” decyduje data doręczenia oferty na podany adres, do tego dnia należy też wpłacić wadium, na rachunek syndyka podany w ogłoszeniu o przetargu, a otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 25 października 2018 roku, o godzinie 930, sala III, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 5, 3. wyznaczyć termin rozstrzygnięcia przetargu na dzień 25 października 2018 roku, godzina 930, sala III. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40498

Dodano: 2018-09-18 19:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stępień Sandra w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 40501. Stępień Sandra. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/17. [BMSiG-40229/2018] Postanowieniem w dniu 1 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GUp 119/17 w postępowaniu upadłościowym Sandry Stępień, nr PESEL 93071107729, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej z udziałem wierzycieli Logitrans sp. z o.o., Profi Credit Polska SA, Idea Leasing SA, Santander Consumer Bank SA postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 21 lipca 2017 r. zobowiązania upadłej Sandry Stępień, PESEL nr 93071107729, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 2.694,80 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 80/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40501

Dodano: 2018-09-18 20:02:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 40502. Rek Joanna. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 8/17. [BMSiG-40408/2018] Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości Joanny Rek, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X GUp 8/17. Syndyk masy upadłości Joanny Rek, PESEL 82031711988, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt X GUp 8/17, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową (nieruchomość rolna) położoną w miejscowości Rzecin, gm. Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW PO1 A/00046438/2, o powierzchni 2,4000 ha. Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.10.2018 r., osobiście, w zaklejonej kopercie, z podaniem sygnatury akt „X GUp 8/17” oraz wyraźnym dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RZECINIE, GM. WRONKI”, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka: ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa (decyduje data wpływu do biura syndyka). Oferta powinna zawierać dokładne dane kontaktowe oferenta w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium. W przypadku złożenia ważnych ofert przez co najmniej dwóch oferentów syndyk przeprowadzi licytację w siedzibie syndyka w terminie, o którym powiadomi wszystkich zainteresowanych nabyciem. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., po. 2052). Regulamin sprzedaży, w tym warunki wpłaty wadium, oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w biurze syndyka przy ul. Serockiej 3 lok. 19, 04-333 Warszawa. Bliższe informacje pod telefonem 600 968 713 i adresem poczty elektronicznej syndyk_warszawa@wp.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40502

Dodano: 2018-09-18 20:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Schelke Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40503. Schelke Iwona. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 32/16. [BMSiG-40396/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, w Olsztynie, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Schelke - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 32/16) syndyk ukończył i złożył w dniu 12.06.2018 r. do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w miejscowości Babięta nr 30, gm. Piecki. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40503

Dodano: 2018-09-18 20:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szrele Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40504. Szrele Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/16 of. [BMSiG-40409/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec Agnieszki Szrele, PESEL 86022716163, pod sygn. akt V GUp 52/16 of syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wykonane przez biegłego rzeczoznawcę na dzień 10.07.2018 r. udziału w 5/8 części należącego do upadłej w nieruchomości położonej w Racławiczkach (47-370), ul. Leśna 9, objętej KW OP1S/00040088/0, na kwotę 88.000 zł. Zgodnie z art. 319 ust. 5 pu w zw. z art. 320 ust. 3 pu zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40504

Dodano: 2018-09-18 20:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Szymczyk Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40505. Szymczyk Helena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/17. [BMSiG-40275/2018] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Heleny Szymczyk - sygn. V GUp 31/17, został przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej mieszkalnej, o powierzchni 24,54 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 2454/212816 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 35/1 oraz takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW PTI B/00045041/8, o wartości oszacowania na kwotę 44.000 zł. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40505

Dodano: 2018-09-18 20:05:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wierzba Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 40506. Wierzba Genowefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 137/16. [BMSiG-40359/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Genowefy Wierzby, PESEL 43092403166 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 137/16, ogłasza, o sporządzeniu przez biegłego w dniu 17 stycznia 2017 r. opisu i oszacowania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości Genowefy Wierzby, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 1106/2 i 2005/3 położonych w miejscowości Zagórze, objętych Księgą Wieczystą o nr KR1C/00044237/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, a także stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 1040/15, 1040/14, 1040/29 i 1040/30 położonych w miejscowości Babice, objętych Księgą Wieczystą o nr KR1C/00034377/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - z zaznaczeniem, że w skład masy upadłości Genowefy Wierzby wchodzą udziały w nieruchomości w częściach 4/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40506

Dodano: 2018-09-18 20:05:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

RAJAUTO CENTER Sp. z o.o.

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 40549. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRs 2/17. [BMSiG-39890/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec: RAJAUTO CENTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach (sygn. akt XII GRs 2/17) ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy II uzupełniający spis wierzytelności, który został wyłożony w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40549

Dodano: 2018-09-18 20:06:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa INTERBUD S.A.

2018-09-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 40551. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU BUDOWNICTWA „INTERBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000115696. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 czerwca 2002 r., sygn. akt XV GRp 2/17. [BMSiG-40209/2018] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym w sprawie o sygn. akt. XV GRp 2/17 postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. stwierdził przyjęcie układu z wierzycielami dłużnika Pomorskiego Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa „INTERBUD” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy w restrukturyzacji (KRS nr 0000115696). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40551

Dodano: 2018-09-18 20:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Puchała Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41001. Puchała Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 599/18, VIII GUp 411/18. [BMSiG-41016/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 599/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Lucyny Puchały (PESEL 62122700420), zamieszkałej: Wola Radłowska 59, 33-133 Wał- -Ruda, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Dudy (Duda) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 742; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 411/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41001

Dodano: 2018-09-21 10:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czornik Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41007. Czornik Przemysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 138/18, XII GUp 294/18. [BMSiG-40913/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 17 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 138/18, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku Przemysława Czornika (Czornik), PESEL: 96021303374, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 294/18 Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41007

Dodano: 2018-09-21 10:24:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matkowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40798. Matkowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 774/18, X GUp 786/18. [BMSiG-40797/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt X GU 774/18: I. ogłosił upadłość Urszuli Matkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Geodetów 4 m. 60 (kod pocztowy: 02-396), PESEL: 56082916906; II. określił, że Urszula Matkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą X GUp 786/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40798

Dodano: 2018-09-20 11:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pawela Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40799. Pawela Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/17, VIII GUp 410/18. [BMSiG-40680/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt VIII GU 891/17, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Beaty Paweli (nr PESEL: 66101803885), zamieszkałej pod adresem: ul. Budowlanych 25/7, 32-600 OŚWIĘCIM, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 410/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40799

Dodano: 2018-09-20 11:47:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pacewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40801. Pacewicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 889/18, X GUp 788/18. [BMSiG-40815/2018] Dariusz Pacewicz zamieszkały w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 889/18, X GUp 788/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 889/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Pacewicza, zamieszkałego w Warszawie (PESEL: 77052001976) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 788/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 788/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40801

Dodano: 2018-09-20 11:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sowa Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40808. Sowa Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 216/18, XII GUp 291/18. [BMSiG-40802/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt XII GU 216/18, ogłosił upadłość dłużniczki Marii Sowy, zamieszkałej w Kamieńcu, numer PESEL 60080901587, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 291/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40808

Dodano: 2018-09-20 11:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbaniak Dawid w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40811. Urbaniak Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 298/18, XII GUp 292/18. [BMSiG-40818/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt XII GU 298/18, ogłosił upadłość dłużnika Dawida Urbaniak, zamieszkałego w Rybniku, numer PESEL 89122600512, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 292/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40811

Dodano: 2018-09-20 12:02:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41000. Olek Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 787/18. [BMSiG-41008/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marcina Olek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 76072000796. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Cezarego Zalewskiego. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 787/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41000

Dodano: 2018-09-21 10:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulka Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41015. Kulka Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 296/18, XII GUp 293/18. [BMSiG-40826/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 296/18 dotyczącej upadłości dłużnika Stanisława Kulka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 46050813937, dnia 14 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Stanisława Kulka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona ASR Sonia Małańczak, natomiast na syndyka masy upadłości Jan Mike. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Stanisława Kulka ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 293/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41015

Dodano: 2018-09-21 10:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Różak Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40603. Różak Przemysław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 579/18, VIII GUp 407/18. [BMSiG-40533/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 579/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Przemysława Różaka (nr PESEL 87103004692), zamieszkałego pod adresem: ul. Zakątek 3/49, 30-076 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Michała Zimnickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 407/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40603

Dodano: 2018-09-19 10:13:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marciniak Paula w upadłości likwidacyjnej

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40797. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18, X GU 907/18. [BMSiG-40651/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 907/18: 1. ogłosił upadłość Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, zamieszkałej w Warszawie; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt X GUp 781/18; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); 5. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40797

Dodano: 2018-09-20 11:45:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słowik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40806. Słowik Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 291/18, VIII GUp 409/18. [BMSiG-40683/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 291/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Słowika (nr PESEL: 84122208616), zamieszkałego pod adresem: ul. Wierzyńskiego 22/22, 30-198 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 409/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40806

Dodano: 2018-09-20 11:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Góra Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40594. Góra Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 570/18, VIII GUp 408/18. [BMSiG-40543/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.09.2018 r. sygn. akt VIII GU 570/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Góry (nr PESEL: 77042808671), zamieszkałego pod adresem: ul. Reja 3/52, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 408/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40594

Dodano: 2018-09-19 09:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Skawiński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40604. Skawiński Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 642/18, VIII GUp 405/18. [BMSiG-40467/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 642/18: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Skawińskiego (PESEL 71022802398) zamieszkałego pod adresem: Kraków, ulica Pilotów 24/55, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 405/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40604

Dodano: 2018-09-19 10:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtasiński Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40608. Wojtasiński Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 19/18. [BMSiG-40550/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 19/18, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Wojtasińskiego, zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 59011311676, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichoń. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40608

Dodano: 2018-09-19 10:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jakubowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40792. Jakubowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 186/18, XII GUp 289/18. [BMSiG-40822/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 186/18 dotyczącej upadłości dłużnika Jerzego Jakubowskiego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL 51042308157, dnia 12 września 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Jerzego Jakubowskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Beata Janas, natomiast na syndyka masy upadłości Jan Mike. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Jerzego Jakubowskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 289/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40792

Dodano: 2018-09-20 11:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kopytko Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40406. Kopytko Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 505/18/3, X GUp 131/18/3. [BMSiG-40364/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 505/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Kopytko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Łaziskach Górnych, posiadającego numer PESEL: 84022920436. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 131/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40406

Dodano: 2018-09-18 10:12:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kawicka Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40409. Kawicka Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 501/18/3, X GUp 132/18/3. [BMSiG-40366/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 501/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Beaty Kawickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL: 72051708565. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 132/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40409

Dodano: 2018-09-18 10:15:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mielczarek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40411. Mielczarek Ryszard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/18, XII GUp 288/18. [BMSiG-40335/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 160/18 ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Mielczarka, zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 51060610010, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 288/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40411

Dodano: 2018-09-18 10:20:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pająk Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40412. Pająk Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 431/18, VIII GUp 406/18. [BMSiG-40365/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.09.2018 r., sygn. akt VIII GU 431/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Marty Pająk (nr PESEL: 67092506582), zamieszkałej pod adresem: ul. Olchowa 7, 32-500 CHRZANÓW, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 406/18. P ouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40412

Dodano: 2018-09-18 10:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wąsik Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40416. Wąsik Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 446/18/3, X GUp 130/18/3. [BMSiG-40363/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12.09.2018 roku, sygn. akt X GU 446/18/3, ogłoszono upadłość dłużniczki Grażyny Wąsik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach, posiadającej numer PESEL 53092008308. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 130/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40416

Dodano: 2018-09-18 10:25:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Majer Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40596. Majer Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 122/18. [BMSiG-40539/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 122/18, ogłosił upadłość dłużnika Mariana Majera (Majer), zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, nr PESEL 62070202711, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Soni Małańczak, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40596

Dodano: 2018-09-19 10:04:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płociński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40602. Płociński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 890/18, X GUp 774/18. [BMSiG-40398/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 890/18, ogłosił upadłość Macieja Płocińskiego, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie (05-510), przy ul. Parkowej 34A, PESEL 76051516294, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Macieja Płocińskiego ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 774/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40602

Dodano: 2018-09-19 10:12:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ekiert Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40787. Ekiert Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1005/18, X GUp 775/18. [BMSiG-40650/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. (sygnatura akt X GU 1005/18) ogłosił upadłość Dariusza Ekierta zamieszkałego w Pruszkowie przy ul. Kopernika 9 m. 4 (PESEL 59120600036), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sędzią komisarzem ustanowił SSR Jarosława Zarębskiego, syndykiem masy upadłości ustanowił Maksymiliana Wrzesińskiego (sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt: X GUp 775/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a nadto wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40787

Dodano: 2018-09-20 11:36:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzostek Jolanta Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40401. Brzostek Jolanta Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1114/18, X GUp 772/18. [BMSiG-40205/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1114/18, postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Marioli Brzostek (PESEL: 60082207728), zamieszkałej pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 12 m. 14, 2) określić, iż Jolanta Mariola Brzostek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 772/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40401

Dodano: 2018-09-18 10:06:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cudzich Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40402. Cudzich Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 988/17, VIII GUp 404/18. [BMSiG-40211/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt (VIII GU 988/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Renaty Cudzich (PESEL 60082806644), zamieszkałej pod adresem: ul. Szymanowskiego 11A, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Gąsienicę- -Laskowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 404/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40402

Dodano: 2018-09-18 10:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Człapińska Dorota Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41006. Człapińska Dorota Wioletta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 312/18, XIV GUp 174/18. [BMSiG-40984/2018] Sygn. akt XIV GU 312/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 września 2018 roku ogłosił upadłość Doroty Wioletty Człapińskiej, nr PESEL 71061206708, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Bazarowej 4 m 2/2A/2B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego -11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu, w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 174/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41006

Dodano: 2018-09-21 10:22:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przybyło Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40785. Przybyło Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 170/18, VIII GUp 158/18. [BMSiG-40642/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Adama Przybyło, sygn. akt VIII GU 170/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Przybyło, zam.: 15-472 Białystok, ul. Ciepła 3A/13, PESEL 89122403535, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości JKJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach (KRS: 0000688560), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 158/18. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40785

Dodano: 2018-09-20 11:33:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Konobrocka Ala w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40788. Konobrocka Ala. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 223/18, VIII GUp 159/18. [BMSiG-40634/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Ali Konobrockiej, sygn. akt VIII GU 223/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ali Konobrockiej, zam.: 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 4c m. 33, PESEL 65032301521, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości JKJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach (KRS: 0000688560), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 159/18. Jarosław K. Jakubowski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40788

Dodano: 2018-09-20 11:37:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zabłocki Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40418. Zabłocki Waldemar. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 484/18, VI GUp 169/18 of/M. [BMSiG-40276/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 10 września 2018 r., wydanym w sprawie VI GU 484/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Waldemara Zabłockiego (PESEL: 69120502917), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Rzewuskiego 1B/8, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 169/18 of/M. Sąd wyznaczył na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Annę Morawską, a na syndyka masy upadłości - Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 169/18 of/M. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40418

Dodano: 2018-09-18 10:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Guzy Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41010. Guzy Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 145/18 „of”, VII GUp 112/18 „of”. [BMSiG-40924/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Ewy Guzy, zamieszkałej przy ul. Leśnej 27/5, 76-150 Darłowo, numer PESEL 61090808325; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. WE L 160, s. 1; polskie wydanie specjalne rozdz. 19 tom 1, s. 191; z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 112/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41010

Dodano: 2018-09-21 10:31:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kapral Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40597. Kapral Waldemar. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 145/18 of. [BMSiG-40383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, sygn. akt V GU 145/18 of, została ogłoszona upadłość Waldemara Kaprala, Byczyna, zam. ul. Poznańska 7, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 73022700096, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotr Stanisławiszyn. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić że Waldemar Kapral ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40597

Dodano: 2018-09-19 10:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Waluk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40415. Waluk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 149/18 „of”, VII GUp 110/18 „of”. [BMSiG-40372/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 149/18 „of”, w dniu 7 września 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Zbigniewa Waluka, nr PESEL 77081708655, zamieszkałego przy ul. Obozowej 18, 78-950 Kołobrzeg; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 110/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40415

Dodano: 2018-09-18 10:24:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mitoraj-Ogórkis Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41018. Mitoraj-Ogórkis Janina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 207/18, VIII GUp 157/18. [BMSiG-40858/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 września 2018 r., w spr. o sygn. akt VIII GU 207/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janiny Mitoraj-Ogórkis, zam.: ul. Zawadzkiego 40A, 16-500 Sejny, PESEL 57110217484, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 157/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41018

Dodano: 2018-09-21 10:42:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bury Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40591. Bury Władysław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 75/18, VIII GUp 40/18. [BMSiG-40558/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 75/18, ogłosił upadłość Władysława Burego (Bury), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 40021805237, zamieszkałego: 42-700 Lubliniec ul. Kropówka 5 m. 1. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Ireneusza Borzęckiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1125. Wzywa się wierzycieli Władysława Burego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 40/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40591

Dodano: 2018-09-19 09:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Urbaniak Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40605. Urbaniak Mirosława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 89/18. [BMSiG-40483/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 89/18, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Mirosławy Urbaniak, zamieszkałej w Lądku-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 40/10, PESEL 59042802527; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40605

Dodano: 2018-09-19 10:16:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Adamczyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40397. Adamczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnch, sygn. akt V GU „of” 148/18, V GUp „of” 108/18. [BMSiG-40354/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 148/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Adamczyk, PESEL 53111800142, zamieszkałej w Stawigudzie, przy ul. Kwiatowej 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 108/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40397

Dodano: 2018-09-18 10:01:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40403. Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 344/18. [BMSiG-40204/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 344/18 ogłosił upadłość Barbary Gryczka, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 55042905383), oraz Wojciecha Gryczka, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 52122303754), jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Marka Hopcię (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143) oraz Sędziego komisarza SSR Joannę Szwedę- -Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40403

Dodano: 2018-09-18 10:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wieczorek Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40417. Wieczorek Lucyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 151/18, V GUp „of” 107/18. [BMSiG-40362/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 151/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Lucyny Wieczorek, PESEL 59071907141, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Kłosowej 54, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 107/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40417

Dodano: 2018-09-18 10:26:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krupińska Barbara i Krupiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40999. Krupińska Barbara i Krupiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 328/18. [BMSiG-40994/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 328/18, ogłosił upadłość Barbary Krupińskiej zamieszkałej w Nakle (numer PESEL 76091308507) oraz Tomasza Krupińskiego zamieszkałego w Nakle (numer PESEL 75030709115) jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył na syndyka - Agnieszkę Bakowską (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1102) oraz na sędziego komisarza SSR Jacka Wojtyckiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40999

Dodano: 2018-09-21 10:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jabłoński Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41011. Jabłoński Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 116/18. [BMSiG-40938/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 116/18, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Jabłońskiego, zamieszkałego w Bystrzycy Górnej 37/3, 58-100 Bystrzyca Górna, PESEL 50012112679; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41011

Dodano: 2018-09-21 10:33:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Neumann Teresa i Neumann Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40786. Neumann Teresa i Neumann Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 505/18. [BMSiG-40814/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 505/18, ogłosił upadłość Teresy Neumann (numer PESEL: 44012201923) i Jana Neumann (numer PESEL: 41121601017), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Maćkowiak; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40786

Dodano: 2018-09-20 11:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Makulski Jan Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40796. Makulski Jan Leszek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/18of. [BMSiG-40778/2018] Postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jana Leszka Makulskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Jana Leszka Makulskiego, zamieszkałego w Jedlińsku przy ul. Jaśminowej 5, PESEL nr 52032909477, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Wojciecha Kapustę, nr licencji 290. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40796

Dodano: 2018-09-20 11:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stańczyk Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40803. Stańczyk Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1152/18, X GUp 766/18. [BMSiG-40636/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1152/18 ogłosił upadłość Dominika Stańczyk, zamieszkałego w Warszawie (01-113) przy ul. Szczecińskiego 1 m. 2, PESEL 73031800958, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 766/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40803

Dodano: 2018-09-20 11:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Fabryka Okien KONAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40592. FABRYKA OKIEN KONAL SPÓŁKA AKCYJNA w Wielkim Łęcku. KRS 0000394387. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2011 r., sygn. akt V GU 26/18, V GUp 47/18. [BMSiG-40484/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt V GU 26/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Fabryka Okien KONAL Spółki Akcyjnej w Wielkim Łęcku, nr KRS 0000394387; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VI. wyznaczył zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Hatty-Derdowskiej; VII. wyznaczył syndyka Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ulicy Zacisze 2, o nr. KRS 0000658974, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu z siedzibą w Elblągu wynagrodzenie w kwocie 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek VAT, które wypłacić częściowo z zaliczki uiszczonej przez dłużniczkę w zakresie kwoty 2. 509 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięć złotych), a w pozostałym zakresie tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. nakazał ściągnąć od dłużniczki na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 4.256 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem niepokrytych kosztów sądowych. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 47/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40592

Dodano: 2018-09-20 21:07:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pronobis Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41002. Pronobis Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 211/18, V GUp 203/18. [BMSiG-40959/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem, sygn. akt V GU 211/18, z dnia 5 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Pronobis, nr PESEL 60070704684, zamieszkałej w miejscowości: 25-532 Kielce, ul. Nowowiejska 22/96; określił, że dłużniczka Renata Pronobis jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie w osobie Tomasza Korskiego, nr licencji 1200; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 203/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41002

Dodano: 2018-09-21 10:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sowa Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41004. Sowa Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 204/18. [BMSiG-40945/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 września 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Sowy, nr PESEL 68120509726, zamieszkałej w miejscowości 26-050 Zagnańsk, Jaworze 21; określił, że Beata Sowa jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 204/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41004

Dodano: 2018-09-21 10:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Jaśkiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41012. Jaśkiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/18. [BMSiG-40960/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku została ogłoszona upadłość Katarzyny Jaśkiewicz, zam.: Bełchatów (97-400), os. Dolnośląskie 335/20, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77083016044, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora sądowego Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 89/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41012

Dodano: 2018-09-21 10:34:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka

2018-09-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40746. Malinowska-Górka Teresa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka w Sochaczewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 14/18. [BMSiG-40503/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 5 września 2018 r., sygn. akt V GR 14/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Teresy Malinowskiej-Górka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mal - Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka”, ul. Targowa 18 lok. 7, 96-500 Sochaczew, PESEL 48081514063, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40746

Dodano: 2018-09-21 10:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40590. Adamczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1160/18, X GUp 767/18. [BMSiG-40390/2018] Adamczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1160/18 (X GUp 767/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt X GU 1160/18, ogłosił upadłość Elżbiety Adamczewskiej, PESEL 78103106323, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Annę Żuławę, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 767/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40590

Dodano: 2018-09-19 09:55:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sokołowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41020. Sokołowska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/18, V GUp 53/18. [BMSiG-40891/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/18, sygn. postępowania upadłościowego V GUp 53/18. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy w dniu 5 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 40/18 postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Alicji Sokołowskiej, zam. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 33/1, 66-400 Gorzów Wlkp., nr PESEL 53062107080, II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć, III. wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Wilmińskiego, IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41020

Dodano: 2018-09-21 10:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Obecny Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40601. Obecny Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 39/18, VIII GUp 161/18. [BMSiG-40425/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt VIII GU 39/18, ogłosił upadłość Andrzeja Obecnego (PESEL 70111211592), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 40/1 (51-627 Wrocław) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 161/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40601

Dodano: 2018-09-19 10:10:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wojda Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40606. Wojda Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 134/18, VIII GUp 39/18. [BMSiG-40585/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 134/18, ogłosił upadłość Grażyny Wojdy (Wojda) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 61052302564, zamieszkałej: 42-218 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 12 m. 20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Grażyny Wojdy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 39/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40606

Dodano: 2018-09-19 10:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wojda Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40607. Wojda Jan. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 45/18, VIII GUp 38/18. [BMSiG-40553/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VIII GU 45/18, ogłosił upadłość Jana Wojdy (Wojda) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 56053005257, zamieszkałego: 42-218 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 12 m. 20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali i syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli Jana Wojdy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 38/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40607

Dodano: 2018-09-19 10:19:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pycha Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40805. Pycha Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 149/18, VIII GUp 152/18. [BMSiG-40746/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 149/18 postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Pycha, zamieszkałego: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 67010712879, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Ewę Kołodziej-Dubowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 152/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40805

Dodano: 2018-09-20 11:55:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POLMOS JÓZEFÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40413. POLMOS JÓZEFÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Józefowie. KRS 0000269718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2006 r., sygn. akt X GU 927/18, X GUp 763/18. [BMSiG-40267/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 4 września 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt X GU 927/18, X GUp 763/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Polmos Józefów sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, KRS 0000269718, NIP 5342343846, REGON 140764223. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Adama Pawlucia (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 553). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, SSR Małgorzata Brzozowska, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40413

Dodano: 2018-09-18 16:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Żebrowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40589. Żebrowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/18. [BMSiG-40602/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2018 r. w sprawie V GUp 116/18 ogłoszona została upadłość dłużnika - Jadwigi Żebrowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Ptasia 1B/34, 87-800 Włocławek, numer PESEL 52030506089, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Cędrowskiego, urzędującego pod adresem: Biuro Syndyka, ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40589

Dodano: 2018-09-19 09:54:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpakowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41021. Szpakowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 224/17. [BMSiG-40944/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt VI GU 224/17, postanawia: I. ogłosić upadłość Tomasza Szpakowskiego, zamieszkałego: 57-530 Międzylesie przy ul. Jaworek 28/1, posługującego się numerem PESEL 67091601752, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41021

Dodano: 2018-09-21 10:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zboralski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40609. Zboralski Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 352/18. [BMSiG-40433/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.09.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 352/18, ogłosił upadłość Henryka Zboralskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy, nr PESEL 53120306718, nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył na syndyka Izabelę Gabrowską (nr licencji 624), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40609

Dodano: 2018-09-19 10:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Polakowska Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40802. Polakowska Karina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 123/18 „of”, VII GUp 108/18 „of”. [BMSiG-40669/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 123/18 „of”, w dniu 3 września 2018 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Kariny Polakowskiej, zamieszkałej: ul. Morska 32/3, 76-150 Darłowo, nr PESEL 79081206102; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Pawła Pawlaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 950, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 108/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40802

Dodano: 2018-09-20 11:50:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Symela Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40809. Symela Marek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18of. [BMSiG-40761/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marka Symeli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Marka Symeli (Symela) zamieszkałego w Radomiu, ul. Batorego 2 m. 30, posługującego się numerem PESEL 65042502398, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Marka Ratuszyńskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 451. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40809

Dodano: 2018-09-20 12:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Symela Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40810. Symela Dorota. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 103/18of. [BMSiG-40773/2018] Postanowieniem z dnia 3 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Doroty Symeli o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Doroty Symeli (Symela) zamieszkałej w Radomiu, ul. Batorego 2 m. 30, posługującej się numerem PESEL 70110805381, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Marka Ratuszyńskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 451. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40810

Dodano: 2018-09-20 12:01:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Janicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40595. Janicka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 262/18 of, VIII GUp 159/18 of. [BMSiG-40427/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt VII GU 262/18 of, ogłosił upadłość Grażyny Janickiej, numer PESEL 58041301440, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 159/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zastała zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40595

Dodano: 2018-09-19 10:01:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Klimkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40598. Klimkowska Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 285/18 of, VIII GUp 160/18 of. [BMSiG-40428/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt VII GU 285/18 of, ogłosił upadłość Renaty Klimkowskiej, numer PESEL 60081102109, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanle upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 160/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zastała zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40598

Dodano: 2018-09-19 10:06:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błoszyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40399. Błoszyk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 822/18. [BMSiG-40223/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Grzegorza Błoszyka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Rumianej 55/57 lok. 3, 02-956 Warszawa, PESEL 84092407491, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 822/18). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Konrada Hofmana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 232). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40399

Dodano: 2018-09-18 10:03:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Grzegory Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40404. Grzegory Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 192/18. [BMSiG-40040/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 192/18, ogłosił upadłość Macieja Grzegory, numer PESEL 72112503618, będącego osoby fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19, CELEX: 32015R0848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ, VI Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt VI GU 192/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40404

Dodano: 2018-09-18 10:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazurkiewicz Areta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40410. Mazurkiewicz Areta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 974/18, X GUp 759/18. [BMSiG-40263/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 974/18, ogłosił upadłość Arety Mazurkiewicz, zamieszkałej w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 149A/67, PESEL 78092400028, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 759/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40410

Dodano: 2018-09-18 10:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwa-Sedeki Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40807. Śliwa-Sedeki Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1195/18, X GUp 747/18. [BMSiG-40628/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 1195/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Wanda Śliwa-Sedeki, zamieszkałej w Warszawie (01-107) przy ul. Pustola 34A m. 24, nr PESEL 56111000444. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 747/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40807

Dodano: 2018-09-20 11:57:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Targowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41003. Targowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 204/18, V GUp 200/18. [BMSiG-40953/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Targowskiej, nr PESEL 73012006146, zamieszkałej w miejscowości: 26-110 Skarżyko-Kamienna, ul. Asfaltowa 5 lok. 8-9; określił, że Agnieszka Targowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41003

Dodano: 2018-09-21 10:14:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Hawryszczak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40405. Hawryszczak Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 32/18, XIV GUp 166/18. [BMSiG-40215/2018] Sygn. akt XIV GU 32/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Henryka Hawryszczaka, numer PESEL 48041906851, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 166/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40405

Dodano: 2018-09-18 10:11:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adamczyk Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40400. Adamczyk Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 167/18, V GUp 196/18. [BMSiG-40239/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt V GU 167/18, ogłosił upadłość dłużniczki Wiesławy Adamczyk, nr PESEL 59060105167, zamieszkałej w Kunowie przy ul. Prostej 13 m. 24; określił, że Upadła Wiesława Adamczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40400

Dodano: 2018-09-18 10:05:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Chaber Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41005. Chaber Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-40931/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Andrzeja Chaber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: TOMASZÓW MAZOWIECKI, PESEL 54091302851 - sygn. akt V GUp 88/18. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata (nr lic. 893). Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 88/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41005

Dodano: 2018-09-21 10:16:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Skowera Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41013. Skowera Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 193/18, V GUp 195/18. [BMSiG-40941/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 27 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Skowery, nr PESEL 43110902259, zamieszkałego w miejscowości Suchedniów, określił, że Jerzy Skowera jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Iwony Róziewicz - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ilony Gowin-Brodowskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1253; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 195/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41013

Dodano: 2018-09-21 10:36:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Konopka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40599. Konopka Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 86/18. [BMSiG-40460/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Anny Konopki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Wojciechów, ul. Fabryczna 9, 97-545 Gomunice, PESEL 53072019768, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Wojciecha Więcka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 86/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40599

Dodano: 2018-09-19 10:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kosińska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40600. Kosińska Stanisława. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-40469/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Stanisławy Kosińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Sienkiewicza 23/62, 97-300 Piotrków Trybunalski, PESEL 52051406526, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Danutę Gadomską. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 87/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40600

Dodano: 2018-09-19 10:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Smyklińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40414. Smyklińska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 309/17, XIV GUp 165/18. [BMSiG-40338/2018] Sygn. akt XIV GU 309/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Smyklińskiej, numer PESEL 69110400269, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Weterle. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 165/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40414

Dodano: 2018-09-18 10:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Firkowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40593. Firkowski Leszek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 85/18. [BMSiG-40456/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku została ogłoszona upadłość Leszka Firkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam.: ul. Góra Strzelecka 49/1, 97-330 Sulejów, PESEL 77080317834, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Baranowską-Gos, a na syndyka Roberta Fabiańskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 85/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40593

Dodano: 2018-09-19 09:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Latawiec Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40793. Latawiec Janina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 294/18, V GUp 250/18. [BMSiG-40621/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/18 ogłosił upadłość w stosunku do Janiny Latawiec, zam.: Stalowa Wola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie - Artura Kosiorowskiego, numer licencji 337. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 250/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40793

Dodano: 2018-09-20 11:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kostrzewa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40998. Kostrzewa Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 75/18 „of”. [BMSiG-41020/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 21 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 75/18 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Piotra Kostrzewy, zamieszkałego w Puławach, adres: ul. Leśna 33/68, 24-100 Puławy, PESEL 64072313738, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Piotra Kostrzewy w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Piotra Kostrzewy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Piotra Kostrzewy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Tadeusza Szewczyka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 492; VI. nakazać ściągnąć od dłużnika Piotra Kostrzewy na rzez Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku kwotę 323.90 (trzysta dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) złotych tytułem kosztów postępowania tymczasowo wyłożonych z sum budżetowych Skarbu Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40998

Dodano: 2018-09-21 10:08:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wawrzyczek Laura w upadłości likwidacyjnej

2018-08-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40795. Wawrzyczek Laura. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 83/18 of, VI GUp 114/18 of. [BMSiG-40614/2018] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, z dnia 20 sierpnia 2018 roku, sygn. akt VI GU 83/18 of, została ogłoszona upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Laury Wawrzyczek, nr PESEL: 94030702348, zam.: ul. Kolejowa 82a, 43-300 Bielsko-Biała, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 114/18 of. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40795

Dodano: 2018-09-20 11:42:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Starska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40408. Starska Jolanta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 163/18 of, VI GUp 115/18 of. [BMSiG-40206/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 163/18 of (VI GUp 115/18 of), ogłosił upadłość Jolanty Starskiej, PESEL 50082714847, zamieszkałej: ul. Dywizji Kościuszkowskiej nr 7/49, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 115/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40408

Dodano: 2018-09-18 10:14:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bielawska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-08-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40997. Bielawska Marzena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 406/18. [BMSiG-40989/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 16.08.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 406/18, ogłosił upadłość Marzeny Bielawskiej (nr PESEL 73060312204) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz, oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 40997

Dodano: 2018-09-21 10:07:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bąk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40398. Bąk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/18 of. [BMSiG-40253/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Elżbiety Bąk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku, ul. Sanicka 5, PESEL 59062502849, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 84/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40398

Dodano: 2018-09-18 10:02:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Panek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-08-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41019. Panek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/18, V GUp 48/18. [BMSiG-40844/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 55/18 (obecnie V GUp 48/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy al. Konstytucji 3 Maja 65/6, PESEL 86061101069, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć, 3. wyznaczyć syndyka w osobie Damiana Czwojdzińskiego, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41019

Dodano: 2018-09-21 10:43:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kędziora Krzysztof i Kędziora Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-08-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40794. Kędziora Krzysztof i Kędziora Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 22/18 of. [BMSiG-40785/2018] Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Krzysztofa Kędziory, Teresy Kędziory o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Kędziory, zamieszkałego w Dąbrowie Dużej 18D, gmina Chynów, PESEL 54020305797, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. ogłosić upadłość Teresy Kędziory, zamieszkałej w Dąbrowie Dużej 18D, gmina Chynów, PESEL 53032205808, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłych; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Monikę Podgórską; 6. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha, nr licencji 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 183/2018 (5571) z dnia 20 września 2018 r. → Pozycja 40794

Dodano: 2018-09-20 11:41:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Krystek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40407. Krystek Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/18 of. [BMSiG-40214/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Marzeny Krystek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Piotrkowie Trybunalskim, PESEL 80031706801, obejmująca likwidację majątku. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Kłaczyńską, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 81/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 r. → Pozycja 40407

Dodano: 2018-09-18 10:13:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Laskus Wojciech Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41016. Laskus Wojciech Jan. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 72/18, V GUp 46/18. [BMSiG-40883/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygnatura akt V GUp 46/18 (poprzednio V GU 72/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Wojciecha Laskusa, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Emilii Sczanieckiej 96, PESEL: 38052801232. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41016

Dodano: 2018-09-21 10:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Mierzwiak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41017. Mierzwiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/18, V GUp 44/18. [BMSiG-40837/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygnatura akt V GU 49/18 (obecnie V GUp 44/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tomasza Mierzwiaka, zamieszkałego w Kłodawie (66-415) przy ulicy Ptasiej 3, PESEL 71102910557. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41017

Dodano: 2018-09-21 10:41:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krużyńska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41014. Krużyńska Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 89/18, V GUp 96/18. [BMSiG-40867/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie V GU 89/18 (V GUp 96/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Jolanty Krużyńskiej, zamieszkałej przy ul. Spokojnej 37/3, 87-500 Rypin, numer PESEL 75062411301, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowanie obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41014

Dodano: 2018-09-21 10:37:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dominiak Marian w upadłości likwidacyjnej

2018-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41008. Dominiak Marian. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/18, V GUp 42/18. [BMSiG-40870/2018] Postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 47/18 (obecnie V GUp 42/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dłużnika Mariana Dominiaka, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., ul. Sosnkowskiego 40, PESEL 56121700758. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41008

Dodano: 2018-09-21 10:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Guzowska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2018-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41009. Guzowska Marlena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 21/18. [BMSiG-40856/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie V GU 21/18 (V GUp 92/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Marleny Guzowskiej, zamieszkałej przy ul. Sportowej 1, 87-213 Ryńsk, numer PESEL 69030511863, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anny Czerwińskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41009

Dodano: 2018-09-21 10:30:10 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK