Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPHARM24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: PHARM24 Sp. z o.o.
 • Adres: Złota 7/2, 00-019 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000080225,     NIP: 5252239513,     Regon:015166430

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 73/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1876/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-01-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Michał Głodek
 • Numer licencji: 102
 • Adres: Jasnodworska 7 lok. 104, 01-745 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 45 55

2017-11-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42685. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 73/17. [BMSiG-42785/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2017 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 73/17, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 221/2017 (5358) z dnia 15 listopada 2017 r. → Pozycja 42685

Dodano: 2017-11-15 18:56:59 przez Administrator

2017-09-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 33987. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 73/17. [BMSiG-34318/2017]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000080225, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 73/17, syndyk sporządził i w dniu 11 sierpnia 2017 r. złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 174/2017 (5311) z dnia 08 września 2017 r. → Pozycja 33987

Dodano: 2017-09-10 16:22:34 przez Administrator

2017-08-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31882. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 73/17. [BMSiG-32307/2017]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000080225, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 73/17, syndyk sporządził i w dniu 20 lipca 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 161/2017 (5298) z dnia 22 sierpnia 2017 r. → Pozycja 31882

Dodano: 2017-08-23 16:41:51 przez Administrator

2017-05-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 20400. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 73/17. [BMSiG-20020/2017]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000080225, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 73/17 syndyk sporządził i w dniu 4 maja 2017 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 102/2017 (5239) z dnia 29 maja 2017 r. → Pozycja 20400

Dodano: 2017-05-29 18:45:12 przez Administrator

2017-02-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5006. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GU 1876/16, X GUp 73/17. [BMSiG-4349/2017]

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt X GU 1876/16 ogłosił upadłość Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 7 lok. 2 w Warszawie, KRS 0000080225, jak również zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Best Partner Dariusz Kosewski za cenę w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Sąd oddalił wniosek o połączenie sprawy ze sprawą o sygn. akt X GU 1109/16, toczącą się przed tutejszym Sądem. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Pharm24 Sp. z o.o. za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 73/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 102). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 73/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 29/2017 (5166) z dnia 10 lutego 2017 r. → Pozycja 5006

Dodano: 2017-02-11 08:51:03 przez Administrator

2017-01-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5006. „PHARM24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w Warszawie. KRS 0000080225. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt X GU 1876/16, X GUp 73/17. [BMSiG-4349/2017]

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt X GU 1876/16 ogłosił upadłość Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 7 lok. 2 w Warszawie, KRS 0000080225, jak również zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Pharm24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Best Partner Dariusz Kosewski za cenę w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Sąd oddalił wniosek o połączenie sprawy ze sprawą o sygn. akt X GU 1109/16, toczącą się przed tutejszym Sądem. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Pharm24 Sp. z o.o. za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 73/17. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka masy upadłości w osobie Piotra Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 102). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 73/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 29/2017 (5166) z dnia 10 lutego 2017 r. → Pozycja 5006

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-02-11 08:50:56 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK