Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzeligowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Nowe Gulczewo)

Dane Upadłego

 • Upadły: Szeligowska Agnieszka
 • Adres: Szlachecka 5, 09-410 Nowe Gulczewo
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 71012707982,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: al. Kilińskiego 10b, 09-402 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 4/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 130/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-02-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kowalska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2017-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 34731. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-34917/2017]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 4/16 ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie przy ul. Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 150.500,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B w dniu 18 października 2017 r., o godz. 1100, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 178/2017 (5315) z dnia 14 września 2017 r. → Pozycja 34731

Dodano: 2017-09-16 09:47:37 przez Administrator

2017-09-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 34569. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-34735/2017]

Postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej w sprawie V GUp 4/16 zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71012707982), położonej w Nowym Gulczewie przy ul. Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2, w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,64 m2. Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości wynosi 150.500,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.
2. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
3. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego;
4. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 16 października 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 4/16”, umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
6. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy.
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później, niż jeden miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich;
2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu, w przypadku gdy oferta składana jest przez pełnomocnika;
3. określenie przedmiotu zakupu;
4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentacji oferenta;
5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie;
6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą, niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą, jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;
7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne; 8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat; 9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;
8. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w punkcie VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia;
9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
10. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 18 października 2017 r. o godz. 1100, sala 111. Wyboru ofert dokonuje Syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
11. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
12. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
13. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania.
14. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn, niż wymienione w treści obwieszczenia.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 177/2017 (5314) z dnia 13 września 2017 r. → Pozycja 34569

Dodano: 2017-09-13 20:38:43 przez Administrator

2017-09-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 34007. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-34258/2017]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 4/16, ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m² - nr ew. 235 w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 78,53 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m². Minimalna cena sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 108.500,00 zł (sto osiem tysięcy pięćset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 18.10.2017 r., o godz. 830, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 174/2017 (5311) z dnia 08 września 2017 r. → Pozycja 34007

Dodano: 2017-09-10 16:33:57 przez Administrator

2017-09-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 33752. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-33969/2017]

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej w sprawie V GUp 4/16 zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
1. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzą- cej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71012707982), położonej w Płocku przy ul. Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 , nr. ew. 235, w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości wynosi 108.500,00 zł (sto osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.
2. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
3. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego.
4. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 16.10.2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 4/16”, umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
6. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy;
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później, niż jeden miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich;
2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika;
3. określenie przedmiotu zakupu;
4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentacji oferenta;
5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie;
6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą, niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;
7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat;
9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;
8. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w punkcie VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia;
9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
10. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 18.10.2017 r., o godz. 830, sala 111. Wyboru ofert dokonuje Syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
11. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
12. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
13. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania.
14. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn, niż wymienione w treści obwieszczenia.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego;
16. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 172/2017 (5309) z dnia 06 września 2017 r. → Pozycja 33752

Dodano: 2017-09-07 19:52:41 przez Administrator

2017-06-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 22014. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-21601/2017]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 4/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 , nr ew. 235 w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 130.200,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 21.06.2017 r., o godz. 900, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 109/2017 (5246) z dnia 07 czerwca 2017 r. → Pozycja 22014

Dodano: 2017-06-08 07:46:08 przez Administrator

2017-05-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 18758. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-18263/2017]

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej:
I. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71012707982), położonej w Nowym Gulczewie przy ul. Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2, w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa wlasności nieruchomości wynosi 180.600,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) netto.
II. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
III. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego. IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 12 czerwca 2017 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B , 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu;
V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 4/16”, umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”;
VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy;
VII. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:
1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później niż jeden miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich;
2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika;
3. określenie przedmiotu zakupu;
4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentacji oferenta;
5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie;
6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą, niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;
7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat;
9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;
VIII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w punkcie VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia;
IX. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
X. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 14 czerwca 2017 r., o godz. 1030, sala 111. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
XI. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
XII. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
XIII. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania.
XIV. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn niż wymienione w treści obwieszczenia.
XV. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego;
XVI. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 95/2017 (5232) z dnia 18 maja 2017 r. → Pozycja 18758

Dodano: 2017-05-19 06:39:43 przez Administrator

2017-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2541. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-1917/2017]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 4/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m2. Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 225.750,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4, w dniu 1.03.2017 r., o godz. 1100, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 16/2017 (5153) z dnia 24 stycznia 2017 r. → Pozycja 2541

Dodano: 2017-01-24 19:19:05 przez Administrator

2017-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 2543. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-1923/2017]

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 4/16, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 - nr ew. 235 w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 162.750,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4 w dniu 1.03.2017 r., o godz. 1000. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka, w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 16/2017 (5153) z dnia 24 stycznia 2017 r. → Pozycja 2543

Dodano: 2017-01-24 19:20:21 przez Administrator

2016-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 30493. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-30903/2016]

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej w sprawie V GUp 4/16 zatwierdził następujące warunki przetargu:
I. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71012707982), położonej w Nowym Gulczewie przy ul. Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2, w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 301.000,00 zł (trzysta jeden tysięcy złotych 00/100) netto.
II. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
III. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego.
IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 4/16”, umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy.
VII. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać: 1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później niż jeden miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich; 2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu, w przypadku gdy oferta składana jest przez pełnomocnika; 3. określenie przedmiotu zakupu; 4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo, jest uprawniona do reprezentacji oferenta; 5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; 6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą, jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny; 7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne; 8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat; 9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
VIII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w punkcie VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia.
IX. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
X. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4, w dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 830. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
XI. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
XII. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
XIII. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania.
XIV. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn niż wymienione w treści obwieszczenia.
XV. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.
XVI. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 223/2016 (5108) z dnia 18 listopada 2016 r. → Pozycja 30493

Dodano: 2016-11-18 21:25:53 przez Administrator

2016-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 30494. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-30905/2016]

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej w sprawie V GUp 4/16 zatwierdził następujące warunki przetargu:
I. Przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71012707982), położonej w Płocku przy ul. Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 - nr ew. 235, w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych 00/100) netto.
II. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w nieruchomości.
III. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego.
IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumsaka 4, 09-404 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.
V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 4/16”, umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy.
VII. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać: 1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później niż jeden miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich; 2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu, w przypadku gdy oferta składana jest przez pełnomocnika; 3. określenie przedmiotu zakupu; 4. dokumenty w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentacji oferenta; 5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; 6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą, jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny; 7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne; 8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat; 9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.
VIII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w punkcie VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia.
IX. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie gdy oferent, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, nie przystąpi do zawarcia umowy we wskazanym terminie, zawarcie umowy sprzedaży stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości, a oferent traci prawo do uczestniczenia w kolejnych procedurach przetargowych dotyczących przedmiotu przetargu objętego obwieszczeniem.
X. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4, w dniu 14 grudnia 2016 roku, o godz. 900. Wyboru ofert dokonuje syndyk w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
XI. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w pkt VII. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
XII. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ środków na rachunek bankowy podany w pkt VI.
XIII. Wszyscy oferenci biorący udział w przetargu zostaną poinformowani pisemnie przez syndyka o jego wynikach, a wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostaną zwrócone na podane konta bankowe w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta - bez oprocentowania. XIV. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu w każdym czasie, również z innych przyczyn niż wymienione w treści obwieszczenia.
XV. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego;
XVI. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 223/2016 (5108) z dnia 18 listopada 2016 r. → Pozycja 30494

Dodano: 2016-11-18 21:26:29 przez Administrator

2016-10-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 27446. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-27974/2016]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej (PESEL 71012707982) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/16, syndyk w dniu 14.10.2016 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 206/2016 (5091) z dnia 24 października 2016 r. → Pozycja 27446

Dodano: 2016-10-24 23:34:15 przez Administrator

2016-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 20374. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16. [BMSiG-20838/2016]

W postępowaniu upadłościowym dotyczącym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/16, został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy al. Kilińskiego 10b, pokój 112, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 153/2016 (5038) z dnia 9 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20374

Dodano: 2016-08-11 22:36:38 przez Administrator

2016-03-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5185. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/15. [BMSiG-4986/2016]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 130/15 postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku ogłosił upadłość Agnieszki Szeligowskiej (PESEL 71012707982), zamieszkałej: ul. Szlachecka 5, 09-410 Nowe Gulczewo, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 46/2016 (4931) z dnia 8 marca 2016 r. → Pozycja 5185

Dodano: 2016-08-11 22:36:13 przez Administrator

2016-02-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5185. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/15. [BMSiG-4986/2016]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 130/15 postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku ogłosił upadłość Agnieszki Szeligowskiej (PESEL 71012707982), zamieszkałej: ul. Szlachecka 5, 09-410 Nowe Gulczewo, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 46/2016 (4931) z dnia 8 marca 2016 r. → Pozycja 5185

Dodano: 2016-08-11 22:36:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK