Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzeligowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej (Nowy Gulczew)

Dane Upadłego

 • Upadły: Szeligowski Tomasz
 • Adres: , Nowy Gulczew
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 69081600273,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: al. Kilińskiego 10b, 09-402 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 41/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 82/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-05-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 42819. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42916/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szeligowskiego (PESEL 69081600273) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 41/17, syndyk w dniu 9.10.2017 r. złożyła listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42819

Dodano: 2017-11-16 18:09:04 przez Administrator

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42842. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42920/2017]

Syndyk masy upadłości Tomasza Szeligowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 41/17, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m2 - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 242.000,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ulica Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 13.12.2017 r., o godz. 900, sala 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42842

Dodano: 2017-11-16 18:56:13 przez Administrator

2017-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42843. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-42923/2017]

Syndyk masy upadłości Tomasza Szeligowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 41/17 ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1025 m2 - nr ew. 235 w obrębie 0007 Działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00069797/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 78,53 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 149,60 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę na kwotę 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięć- set złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 13.12.2016 r., o godz. 830. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, oraz w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 222/2017 (5359) z dnia 16 listopada 2017 r. → Pozycja 42843

Dodano: 2017-11-16 18:56:47 przez Administrator

2017-09-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 34008. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-34270/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szeligowskiego (PESEL 69081600273) nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 41/17) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5 (KW PL1P/00044068/9) oraz opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 14A (KW PL1P/00069797/9). Złożone do akt postępowania opisy i oszacowania można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Zarzuty na opisy i oszacowania można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 174/2017 (5311) z dnia 08 września 2017 r. → Pozycja 34008

Dodano: 2017-09-10 16:34:35 przez Administrator

2017-06-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22162. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 82/17. [BMSiG-21578/2017]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt V GU 82/17, ogłosił upadłość Tomasza Szeligowskiego, zamieszkałego w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, PESEL 69081600273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 82/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 110/2017 (5247) z dnia 08 czerwca 2017 r. → Pozycja 22162

Dodano: 2017-06-08 11:38:32 przez Administrator

2017-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22162. Szeligowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 82/17. [BMSiG-21578/2017]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt V GU 82/17, ogłosił upadłość Tomasza Szeligowskiego, zamieszkałego w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5, PESEL 69081600273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 82/17. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 110/2017 (5247) z dnia 08 czerwca 2017 r. → Pozycja 22162

Dodano: 2017-06-08 11:38:25 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK