Informacje

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50476. Bajorczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 216/18. [BMSiG-50275/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, ogłosił upadłość dłużnika: Doroty Bajorczyk (PESEL: 57092510900), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein nr domu 16 nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 216/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50476

Dodano: 2018-11-19 12:17:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50476. Bajorczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 216/18. [BMSiG-50275/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, ogłosił upadłość dłużnika: Doroty Bajorczyk (PESEL: 57092510900), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein nr domu 16 nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 216/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50476

Dodano: 2018-11-19 12:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50477. Bajorczyk Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 363/18, VIII GUp 217/18. [BMSiG-50267/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 363/18, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Bajorczyka (PESEL: 55010813331), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein, nr domu 16, nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 217/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50477

Dodano: 2018-11-19 12:18:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50477. Bajorczyk Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 363/18, VIII GUp 217/18. [BMSiG-50267/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 363/18, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Bajorczyka (PESEL: 55010813331), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein, nr domu 16, nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 217/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50477

Dodano: 2018-11-19 12:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baranek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50478. Baranek Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 625/18, VIII GUp 516/18. [BMSiG-50245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 08.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 625/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Baranek (PESEL 67072812207), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowa 48/24, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50478

Dodano: 2018-11-19 12:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baranek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50478. Baranek Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 625/18, VIII GUp 516/18. [BMSiG-50245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 08.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 625/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Baranek (PESEL 67072812207), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowa 48/24, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50478

Dodano: 2018-11-19 12:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Banaszczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50479. Banaszczyk Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 147/18. [BMSiG-50330/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GUp 147/18 (V GU 214/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Banaszczyk - (numer PESEL 68072201680), zamieszkałej pod adresem: ul. Bojańczyka 29/6, 87-800 Włocławek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłej Beaty Banaszczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50479

Dodano: 2018-11-19 12:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Banaszczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50479. Banaszczyk Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 147/18. [BMSiG-50330/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GUp 147/18 (V GU 214/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Banaszczyk - (numer PESEL 68072201680), zamieszkałej pod adresem: ul. Bojańczyka 29/6, 87-800 Włocławek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłej Beaty Banaszczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50479

Dodano: 2018-11-19 12:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Baris Bilal w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50480. Baris Bilal. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 109/18 „of”. [BMSiG-50193/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r. ogłosił postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Bilal Baris, zamieszkałego w Lublinie pod adresem: Bursztynowa 15 m. 218, 20-576 Lublin, PESEL: 85050920650 jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej; II. uznać postępowanie upadłościowe Bilal Baris, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Bilal Baris, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bilal Baris, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50480

Dodano: 2018-11-19 12:22:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Baris Bilal w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50480. Baris Bilal. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 109/18 „of”. [BMSiG-50193/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r. ogłosił postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Bilal Baris, zamieszkałego w Lublinie pod adresem: Bursztynowa 15 m. 218, 20-576 Lublin, PESEL: 85050920650 jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej; II. uznać postępowanie upadłościowe Bilal Baris, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Bilal Baris, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bilal Baris, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50480

Dodano: 2018-11-19 12:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50481. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/18. [BMSiG-50102/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 489/18 ogłosił upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 57030809798), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50481

Dodano: 2018-11-19 12:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50481. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/18. [BMSiG-50102/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 489/18 ogłosił upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 57030809798), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50481

Dodano: 2018-11-19 12:23:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chatys Lilianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50482. Chatys Lilianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 208/18, V GUp 135/18. [BMSiG-50288/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku w sprawie V GU 208/18 (V GUp 135/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lilianny Chatys, zamieszkałej przy ul. Grudziądzkiej 57 B/7, 87-100 Toruń, numer PESEL: 67012406884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50482

Dodano: 2018-11-19 12:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chatys Lilianna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50482. Chatys Lilianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 208/18, V GUp 135/18. [BMSiG-50288/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku w sprawie V GU 208/18 (V GUp 135/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lilianny Chatys, zamieszkałej przy ul. Grudziądzkiej 57 B/7, 87-100 Toruń, numer PESEL: 67012406884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50482

Dodano: 2018-11-19 12:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziechciaż Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50483. Dziechciaż Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 321/18, V GUp 299/18. [BMSiG-50271/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 17 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 321/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Bogusława Dziechciaż, zam.: Wierzbna, numer PESEL 81031213551, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 299/18 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50483

Dodano: 2018-11-19 12:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziechciaż Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50483. Dziechciaż Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 321/18, V GUp 299/18. [BMSiG-50271/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 17 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 321/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Bogusława Dziechciaż, zam.: Wierzbna, numer PESEL 81031213551, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 299/18 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50483

Dodano: 2018-11-19 12:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50484. Golus Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 412/18/4, X GUp 171/18/4. [BMSiG-50336/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 412/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Haliny Golus, zamieszkałej w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającej numer PESEL 46032214420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 171/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50484

Dodano: 2018-11-19 12:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50484. Golus Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 412/18/4, X GUp 171/18/4. [BMSiG-50336/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 412/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Haliny Golus, zamieszkałej w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającej numer PESEL 46032214420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 171/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50484

Dodano: 2018-11-19 12:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50485. Górski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1166/18, X GUp 970/18. [BMSiG-50116/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1166/18: 1. ogłosił upadłość Mariusza Górskiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 57 m. 7a, (kod pocztowy: 02-091), numer PESEL 79112407355; 2. określił, że Mariusz Górski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 970/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50485

Dodano: 2018-11-19 12:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50485. Górski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1166/18, X GUp 970/18. [BMSiG-50116/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1166/18: 1. ogłosił upadłość Mariusza Górskiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 57 m. 7a, (kod pocztowy: 02-091), numer PESEL 79112407355; 2. określił, że Mariusz Górski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 970/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50485

Dodano: 2018-11-19 12:27:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50486. Golus Stefan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 413/18/4, X GUp 170/18/4. [BMSiG-50344/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGU 413/18/4, ogłosił upadłość dłużnika - Stefana Golus, zamieszkałego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającego numer PESEL 46091312132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 170/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50486

Dodano: 2018-11-19 12:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50486. Golus Stefan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 413/18/4, X GUp 170/18/4. [BMSiG-50344/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGU 413/18/4, ogłosił upadłość dłużnika - Stefana Golus, zamieszkałego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającego numer PESEL 46091312132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 170/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50486

Dodano: 2018-11-19 12:28:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gryckiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50487. Gryckiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 180/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-50377/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 180/18 (VIII GUp 199/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Gryckiewicza, zam.: 15-539 Białystok, ulica Łabędzia 2, PESEL 52103002612, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50487

Dodano: 2018-11-19 12:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gryckiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50487. Gryckiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 180/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-50377/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 180/18 (VIII GUp 199/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Gryckiewicza, zam.: 15-539 Białystok, ulica Łabędzia 2, PESEL 52103002612, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50487

Dodano: 2018-11-19 12:29:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Górecki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50488. Górecki Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 614/18/9, X GUp 169/18/9. [BMSiG-50212/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 614/18/9 ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Góreckiego (PESEL nr 72020412712), zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów Polskich 17/39, 43-100 Tychy. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1 151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 169/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50488

Dodano: 2018-11-19 12:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Górecki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50488. Górecki Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 614/18/9, X GUp 169/18/9. [BMSiG-50212/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 614/18/9 ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Góreckiego (PESEL nr 72020412712), zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów Polskich 17/39, 43-100 Tychy. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1 151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 169/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50488

Dodano: 2018-11-19 12:31:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gunia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50490. Gunia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VWydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 332/18. [BMSiG-50232/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 325/18) ogłosił upadłość Katarzyny Gunia, zamieszkałej Jedlicze, PESEL 67121610569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 332/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50490

Dodano: 2018-11-19 12:32:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gunia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50490. Gunia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VWydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 332/18. [BMSiG-50232/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 325/18) ogłosił upadłość Katarzyny Gunia, zamieszkałej Jedlicze, PESEL 67121610569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 332/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50490

Dodano: 2018-11-19 12:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaworska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50491. Jaworska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 200/18, XII GUp 115/18. [BMSiG-50132/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Jaworskiej, zamieszkałej przy Al. Piastów 58/3, 70-335 Szczecin, PESEL 42021003929, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 115/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50491

Dodano: 2018-11-19 12:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaworska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50491. Jaworska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 200/18, XII GUp 115/18. [BMSiG-50132/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Jaworskiej, zamieszkałej przy Al. Piastów 58/3, 70-335 Szczecin, PESEL 42021003929, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 115/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50491

Dodano: 2018-11-19 12:33:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kazan Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50492. Kazan Jacek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18 of, V GUp 87/18. [BMSiG-50093/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 116/18 of: - ogłoszono upadłość Jacka Kazana, PESEL 74051505630, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 87/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50492

Dodano: 2018-11-19 12:34:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kazan Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50492. Kazan Jacek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18 of, V GUp 87/18. [BMSiG-50093/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 116/18 of: - ogłoszono upadłość Jacka Kazana, PESEL 74051505630, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 87/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50492

Dodano: 2018-11-19 12:35:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kościńska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50493. Kościńska Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 364/18„of”, IX GUp 131/18 „of”. [BMSiG-50094/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. ogłosił upadłość Danuty Kościńskiej, zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/103 m. 41, PESEL 79010308747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 364/18„of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Danuty Kościńskiej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do upadłej Danuty Kościńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lubiin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej będzie toczyło się pod numerem sygn. akt sądowych IX GUp 131/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50493

Dodano: 2018-11-19 12:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kościńska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50493. Kościńska Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 364/18„of”, IX GUp 131/18 „of”. [BMSiG-50094/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. ogłosił upadłość Danuty Kościńskiej, zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/103 m. 41, PESEL 79010308747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 364/18„of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Danuty Kościńskiej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do upadłej Danuty Kościńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lubiin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej będzie toczyło się pod numerem sygn. akt sądowych IX GUp 131/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50493

Dodano: 2018-11-19 12:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewicka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50494. Lewicka Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 568/18. [BMSiG-50171/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 568/18 ogłosił upadłość Renaty Lewickiej (numer PESEL: 59092908488), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50494

Dodano: 2018-11-19 12:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewicka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50494. Lewicka Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 568/18. [BMSiG-50171/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 568/18 ogłosił upadłość Renaty Lewickiej (numer PESEL: 59092908488), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50494

Dodano: 2018-11-19 12:37:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50495. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1547/18, X GUp 978/18. [BMSiG-50137/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1547/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 60022903918). zamieszkałego w miejscowości Raszyn Puchały przy ul. Centralnej 38 (kod pocztowy: 05-090), 2) określić, że Andrzej Kuligowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 978/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50495

Dodano: 2018-11-19 12:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50495. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1547/18, X GUp 978/18. [BMSiG-50137/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1547/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 60022903918). zamieszkałego w miejscowości Raszyn Puchały przy ul. Centralnej 38 (kod pocztowy: 05-090), 2) określić, że Andrzej Kuligowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 978/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50495

Dodano: 2018-11-19 12:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowodworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50496. Nowodworski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 539/18 of, VIII GUp 220/18 of. [BMSiG-50182/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 539/18 of, ogłosił upadłość Tomasza Nowodworskiego, numer PESEL 77081107430, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. - poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 220/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50496

Dodano: 2018-11-19 12:39:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowodworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50496. Nowodworski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 539/18 of, VIII GUp 220/18 of. [BMSiG-50182/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 539/18 of, ogłosił upadłość Tomasza Nowodworskiego, numer PESEL 77081107430, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. - poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 220/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50496

Dodano: 2018-11-19 12:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50497. Osińska Zofia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 113/18. [BMSiG-50385/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie V GUp 113/18 (V GU 335/17) ogłoszona została upadłość dłużnika Zofii Osińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 58021408404, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej, którego kancelaria znajduje się pod adresem: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50497

Dodano: 2018-11-19 12:40:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50497. Osińska Zofia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 113/18. [BMSiG-50385/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie V GUp 113/18 (V GU 335/17) ogłoszona została upadłość dłużnika Zofii Osińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 58021408404, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej, którego kancelaria znajduje się pod adresem: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50497

Dodano: 2018-11-19 12:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuncikowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50498. Kuncikowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1458/18, X GUp 974/18. [BMSiG-50145/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1458/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Kuncikowskiej (PESEL: 55060105664), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 23 m. 575 (kod pocztowy: 02-679), 2) określić, że Jolanta Kuncikowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 974/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50498

Dodano: 2018-11-19 12:41:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuncikowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50498. Kuncikowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1458/18, X GUp 974/18. [BMSiG-50145/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1458/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Kuncikowskiej (PESEL: 55060105664), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 23 m. 575 (kod pocztowy: 02-679), 2) określić, że Jolanta Kuncikowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 974/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50498

Dodano: 2018-11-19 12:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurdziel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50499. Kurdziel Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 256/18, V GUp 242/18. [BMSiG-50314/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.08.2018 r., sygn. akt V GU 256/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Pawła Kurdziela, zam.: Leżajsk, PESEL: 84032619036 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 242/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50499

Dodano: 2018-11-19 12:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurdziel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50499. Kurdziel Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 256/18, V GUp 242/18. [BMSiG-50314/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.08.2018 r., sygn. akt V GU 256/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Pawła Kurdziela, zam.: Leżajsk, PESEL: 84032619036 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 242/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50499

Dodano: 2018-11-19 12:43:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50500. Majka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 488/18, VIII GUp 515/18. [BMSiG-50249/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 488/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kazimierza Majki (Majka) (PESEL 54031609754) zamieszkałego pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50500

Dodano: 2018-11-19 12:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50500. Majka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 488/18, VIII GUp 515/18. [BMSiG-50249/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 488/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kazimierza Majki (Majka) (PESEL 54031609754) zamieszkałego pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50500

Dodano: 2018-11-19 12:44:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mąkowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50501. Mąkowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 235/18, VIII GUp 175/18. [BMSiG-50386/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 5 paździerika 2018 roku, sygn. akt VIII GU 235/18 (VIII GUp 175/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mąkowskiego, zam.: ul. Legionowa 13 m. 50, 15-281 Białystok, PESEL 44082204312, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50501

Dodano: 2018-11-19 12:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mąkowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50501. Mąkowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 235/18, VIII GUp 175/18. [BMSiG-50386/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 5 paździerika 2018 roku, sygn. akt VIII GU 235/18 (VIII GUp 175/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mąkowskiego, zam.: ul. Legionowa 13 m. 50, 15-281 Białystok, PESEL 44082204312, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50501

Dodano: 2018-11-19 12:45:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Owczarek Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50502. Owczarek Bronisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 201/18, V GUp 143/18. [BMSiG-50390/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.10.2018 r. w sprawie V GU 201/18, V GUp 143/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Owczarek, zamieszkałej: ul. Rynek 15/6, 88-140 Gniewkowo; numer PESEL 48053011541, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50502

Dodano: 2018-11-19 12:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Owczarek Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50502. Owczarek Bronisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 201/18, V GUp 143/18. [BMSiG-50390/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.10.2018 r. w sprawie V GU 201/18, V GUp 143/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Owczarek, zamieszkałej: ul. Rynek 15/6, 88-140 Gniewkowo; numer PESEL 48053011541, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50502

Dodano: 2018-11-19 12:46:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Siełacz Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50503. Siełacz Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 224/18, XII GUp 116/18. [BMSiG-50138/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Siełacza, zamieszkałego przy Al. Piastów 65/18, 70-332 Szczecin, PESEL 51032610534, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 116/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50503

Dodano: 2018-11-19 12:47:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Siełacz Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50503. Siełacz Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 224/18, XII GUp 116/18. [BMSiG-50138/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Siełacza, zamieszkałego przy Al. Piastów 65/18, 70-332 Szczecin, PESEL 51032610534, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 116/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50503

Dodano: 2018-11-19 12:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlikowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50504. Pawlikowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 423/18. [BMSiG-50125/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 423/18: - ogłosił upadłość Piotra Pawlikowskiego (numer PESEL: 64031914073), nieprowadzącego działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50504

Dodano: 2018-11-19 12:48:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlikowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50504. Pawlikowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 423/18. [BMSiG-50125/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 423/18: - ogłosił upadłość Piotra Pawlikowskiego (numer PESEL: 64031914073), nieprowadzącego działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50504

Dodano: 2018-11-19 12:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50505. Perkowski Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/18, VIII GUp 200/18. [BMSiG-50167/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 219/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Perkowskiego, zam.: Sulejki 18, 19-411 Świętajno, PESEL 82050115419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50505

Dodano: 2018-11-19 12:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50505. Perkowski Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/18, VIII GUp 200/18. [BMSiG-50167/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 219/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Perkowskiego, zam.: Sulejki 18, 19-411 Świętajno, PESEL 82050115419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50505

Dodano: 2018-11-19 12:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pięta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50506. Pięta Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 820/17/9, X GUp 151/18/9. [BMSiG-50207/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 820/17/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Pięty (PESEL nr 571 11004391), zamieszkałego w Sławkowie przy ul. 23 stycznia 1a. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 151/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50506

Dodano: 2018-11-19 12:51:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pięta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50506. Pięta Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 820/17/9, X GUp 151/18/9. [BMSiG-50207/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 820/17/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Pięty (PESEL nr 571 11004391), zamieszkałego w Sławkowie przy ul. 23 stycznia 1a. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 151/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50506

Dodano: 2018-11-19 12:51:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rybarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Sprostowanie ogłoszenia w MSiG

Poz. 50508. Rybarczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/18. [BMSiG-50258/2018] Sprostowanie treści ogłoszenia opublikowanego w BMSiG 46225/2018, nr MSiG 207/2018 z dnia 24.10.2018 r., do sprawy o sygn. akt V GU 180/18. W treści ogłoszenia błędnie wskazano nr PESEL 4008307763 dłużniczki Marii Rybarczyk zamiast prawidłowego nr PESEL 40083007763. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50508

Dodano: 2018-11-19 12:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębny Zorian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50509. Porębny Zorian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 573/18, VIII GUp 514/18. [BMSiG-50231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 573/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zoriana Porębny (PESEL 87072319832), zamieszkałego pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50509

Dodano: 2018-11-19 12:53:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębny Zorian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50509. Porębny Zorian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 573/18, VIII GUp 514/18. [BMSiG-50231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 573/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zoriana Porębny (PESEL 87072319832), zamieszkałego pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50509

Dodano: 2018-11-19 12:53:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słowik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50510. Słowik Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/18, V GUp 302/18. [BMSiG-50352/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 19.10.2018 r., sygnatura akt V GU 277/18: - ogłoszono upadłość Piotra Słowik, zam. w Boguchwale, nr PESEL 93011412456 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 302/18); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 302/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50510

Dodano: 2018-11-19 12:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słowik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50510. Słowik Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/18, V GUp 302/18. [BMSiG-50352/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 19.10.2018 r., sygnatura akt V GU 277/18: - ogłoszono upadłość Piotra Słowik, zam. w Boguchwale, nr PESEL 93011412456 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 302/18); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 302/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50510

Dodano: 2018-11-19 12:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50511. Polańska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 145/18, VIII GUp 512/18. [BMSiG-50229/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 145/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Polańskiej (PESEL: 56031700404), zamieszkałej w Tarnowie (33-100) przy ulicy Promiennej 22/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50511

Dodano: 2018-11-19 12:55:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50511. Polańska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 145/18, VIII GUp 512/18. [BMSiG-50229/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 145/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Polańskiej (PESEL: 56031700404), zamieszkałej w Tarnowie (33-100) przy ulicy Promiennej 22/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50511

Dodano: 2018-11-19 12:55:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szmyd Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50514. Szmyd Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 402/18, V GUp 345/18. [BMSiG-50254/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 402/18, ogłosił upadłość Stanisława Szmyda, zamieszkałego: Osobnica, PESEL 54100317052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50514

Dodano: 2018-11-19 12:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szmyd Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50514. Szmyd Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 402/18, V GUp 345/18. [BMSiG-50254/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 402/18, ogłosił upadłość Stanisława Szmyda, zamieszkałego: Osobnica, PESEL 54100317052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50514

Dodano: 2018-11-19 12:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Składanowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50515. Składanowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 338/18. [BMSiG-50221/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 365/18) ogłosił upadłość Leokadii Składanowskiej, zamieszkałej: Świerzowa, Polska, PESEL 57081119147, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 338/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50515

Dodano: 2018-11-19 12:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Składanowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50515. Składanowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 338/18. [BMSiG-50221/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 365/18) ogłosił upadłość Leokadii Składanowskiej, zamieszkałej: Świerzowa, Polska, PESEL 57081119147, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 338/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50515

Dodano: 2018-11-19 12:58:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sikora Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50516. Sikora Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 61/18. [BMSiG-50135/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Sikory (PESEL 77071603522) zamieszkałej ul. Moniuszki 6/65, 58-506 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300, REGON 360951713, NIP 7010471710), w skład zarządu którego wchodzi Małgorzata Anisimowicz (nr licencji 74) - jako prezes zarządu. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnatura V GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50516

Dodano: 2018-11-19 12:59:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sikora Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50516. Sikora Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 61/18. [BMSiG-50135/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Sikory (PESEL 77071603522) zamieszkałej ul. Moniuszki 6/65, 58-506 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300, REGON 360951713, NIP 7010471710), w skład zarządu którego wchodzi Małgorzata Anisimowicz (nr licencji 74) - jako prezes zarządu. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnatura V GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50516

Dodano: 2018-11-19 12:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50517. Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 137/18, V GUp „of” 138/18. [BMSiG-50092/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 137/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wandy Sokołowskiej, zamieszkałej: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 66071402866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Sokołowskiego, zamieszkałego: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 57042109477, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50517

Dodano: 2018-11-19 13:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50517. Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 137/18, V GUp „of” 138/18. [BMSiG-50092/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 137/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wandy Sokołowskiej, zamieszkałej: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 66071402866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Sokołowskiego, zamieszkałego: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 57042109477, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50517

Dodano: 2018-11-19 13:00:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50518. Zarzecka Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 273/18, VIII GUp 197/18. [BMSiG-50173/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 273/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Zarzeckiej, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 69100210564, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 197/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50518

Dodano: 2018-11-19 13:01:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50518. Zarzecka Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 273/18, VIII GUp 197/18. [BMSiG-50173/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 273/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Zarzeckiej, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 69100210564, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 197/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50518

Dodano: 2018-11-19 13:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50519. Zarzecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/18, VIII GUp 196/18. [BMSiG-50179/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 272/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Zarzeckiego, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 64050908497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50519

Dodano: 2018-11-19 13:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50519. Zarzecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/18, VIII GUp 196/18. [BMSiG-50179/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 272/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Zarzeckiego, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 64050908497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50519

Dodano: 2018-11-19 13:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50521. Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 483/18. [BMSiG-50389/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 483/18 ogłosił upadłość Teresy Szczudlińskiej (numer PESEL: 56120905987) i Jacka Szczudlińskiego (numer PESEL: 63021105138), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50521

Dodano: 2018-11-19 13:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50521. Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 483/18. [BMSiG-50389/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 483/18 ogłosił upadłość Teresy Szczudlińskiej (numer PESEL: 56120905987) i Jacka Szczudlińskiego (numer PESEL: 63021105138), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50521

Dodano: 2018-11-19 13:04:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogucka Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50523. Bogucka Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 77/18/9. [BMSiG-50205/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Boguckiej (numer PESEL 69060914560) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 77/18/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50523

Dodano: 2018-11-19 13:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cyran Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50524. Cyran Ludwik. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 500/17. [BMSiG-50327/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 500/17 dotyczącej upadłości dłużnika Ludwika Cyrana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rybniku, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50524

Dodano: 2018-11-19 13:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Cieśla Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50525. Cieśla Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/17. [BMSiG-50086/2018] Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Cieśli, sygn. akt V GUp 8/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 28.02.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel umieszczony na liście na podstawie art. 256 i 257 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom określonym art. 257 PUiN. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50525

Dodano: 2018-11-19 13:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Balcarek Marcel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50526. Balcarek Marcel. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 123/18/2. [BMSiG-50170/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marcela Balcarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Suszcu przy ul. Świętego Jana 82, posiadającego numer PESEL: 85081219734, w sprawie o sygn. akt X GUp 123/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50526

Dodano: 2018-11-19 13:07:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aljewicz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50527. Aljewicz Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 451/17. [BMSiG-50297/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Aljewicz, PESEL 88092615180, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 451/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50527

Dodano: 2018-11-19 13:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ciosińska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50528. Ciosińska Patrycja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 186/17 [BMSiG-50287/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Dłużniczki Patrycji Ciosińskiej, PESEL 75100906703, sygn. akt V GUp 186/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) natomiast każdy wierzyciel, oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50528

Dodano: 2018-11-19 13:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Arcisz-Rogowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50529. Arcisz-Rogowska Ewa. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/18 „of”. [BMSiG-50141/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postepowania upadłościowego Ewy Arcisz-Rogowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 97/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 26 października 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50529

Dodano: 2018-11-19 13:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cięciwa Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50530. Cięciwa Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 74/18. [BMSiG-50111/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosława Cięciwy, PESEL 72112011997, zamieszkałego Wielopole 24, 33-311 Wielogłowy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 74/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50530

Dodano: 2018-11-19 13:08:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerwiec Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50531. Czerwiec Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-50294/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Czerwiec, PESEL 43100301101 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 49/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50531

Dodano: 2018-11-19 13:09:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dychtoń Ksawery w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50532. Dychtoń Ksawery. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 457/17. [BMSiG-50300/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ksawerego Dychtonia, PESEL 78081807191, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 457/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw2), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50532

Dodano: 2018-11-19 13:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziura Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50533. Dziura Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 6/15. [BMSiG-50225/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Krzysztofa Dziury, zam.: Wola Dalsza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 6/15), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. III uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 pr. up. i n.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upały mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu III uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50533

Dodano: 2018-11-19 13:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gawarkiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50534. Gawarkiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 550/18. [BMSiG-50310/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłasza, że syndyk, w dniu 13.09.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gawarkiewicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. Małej 7/4, PESEL: 780507700348, sygn. akt X GUp 550/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50534

Dodano: 2018-11-19 13:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Faryś Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50535. Faryś Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 88/17. [BMSiG-50366/2018] XIV GUp 88/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi siódma uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Eweliny Faryś, PESEL 83090214126 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 88/17 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50535

Dodano: 2018-11-19 13:10:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Filińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50536. Filińska Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 72/18. [BMSiG-50234/2018] XIV GUp 72/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Filińskiej, PESEL 75113013784 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 72/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50536

Dodano: 2018-11-19 13:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipiak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50537. Filipiak Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 494/18. [BMSiG-50091/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Henryka Filipiaka, PESEL 68063000638 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernikowska 100A. Adres do korespondencji: 00-454 Warszawa, ul. Czernikowska 100A. Sygn. akt X GUp 494/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50537

Dodano: 2018-11-19 13:11:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gawracz Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50538. Gawracz Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 386/18. [BMSiG-50339/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 7 września 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Gawracz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 386/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50538

Dodano: 2018-11-19 13:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grochowska Małgorzata i Grochowski Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50539. Grochowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 155/18. [BMSiG-50098/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Grochowskiej i Sylwestra Grochowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 155/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9 października 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Małgorzaty Grochowskiej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50539

Dodano: 2018-11-19 13:12:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50540. Grochowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 756/17. [BMSiG-50150/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Grochowskiego (sygn. akt X GUp 756/17), zamieszkałego przy ul. Chłodnej 15/712, 00-891 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 23 października 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać I uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Krzysztof Piotrowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50540

Dodano: 2018-11-19 13:12:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Henryk Szilistowski Przedsiebiorstwo Usługowe BHM-3 w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50541. Szilistowski Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe BHM-3 Henryk Szilistowski w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 56/15/1. [BMSiG-50168/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości dłużnika Przedsiębiorstwa Usługowego BHM-3 Henryk Szilistowski w upadłości likwidacyjnej w Sosnowcu, w toku prowadzonego pod sygn. X GUp 56/15/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50541

Dodano: 2018-11-19 13:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jendrzejewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50542. Jendrzejewska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 29/18. [BMSiG-50140/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jendrzejewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 29/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 24 sierpnia 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50542

Dodano: 2018-11-19 13:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KABINETT INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50543. KABINETT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000516357. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2014 r., sygn. akt X GUp 814/17. [BMSiG-50242/2018] OGŁOSZENIE Kabinett Investments sp. z o.o. w upadłości Syndyk masy upadłości Kabinett Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w upadłości, sygn. akt X GUp 814/17, informuje, że zostało sporządzone i przekazane Sędziemu Komisarzowi w dniu 30.03.2018 r., uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50543

Dodano: 2018-11-19 13:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50544. Kędzierska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 647/18, X GUp 640/18. [BMSiG-50160/2018] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 17 lipca 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 647/18 ogłaszającego upadłość Małgorzaty Kędzierskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 29 października 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50544

Dodano: 2018-11-19 13:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klara Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50545. Klara Dariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18 „of”. [BMSiG-50248/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Klary, PESEL 71080911937, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 25/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 26 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50545

Dodano: 2018-11-19 13:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Konieczny Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50546. Konieczny Edward. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 43/18/1. [BMSiG-50178/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości dłużnika Edwarda Koniecznego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czeladzi, posiadającej numer PESEL 58071608014, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 43/18/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50546

Dodano: 2018-11-19 13:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50547. Kowalski Lucjan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 354/17. [BMSiG-50099/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Lucjana Kowalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 53030609017) (sygn. akt VIII GUp 354/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50547

Dodano: 2018-11-19 13:14:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Krawczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50548. Krawczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 28/17 „of”. [BMSiG-50153/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 28/17 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 18 października 2018 r. 1 uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50548

Dodano: 2018-11-19 13:15:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Króczyński Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50549. Króczyński Stefan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/18 „of”. [BMSiG-50253/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stefana Króczyńskiego, PESEL 45121206050, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 77/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 25 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50549

Dodano: 2018-11-19 13:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Król Sonia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50550. Król Sonia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 96/18/2. [BMSiG-50104/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Sonii Król, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Będzinie przy ul. Konopnickiej 12/21, posiadającej numer PESEL: 67102706405, w sprawie o sygn. akt X GUp 96/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50550

Dodano: 2018-11-19 13:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kuśmierz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50551. Kuśmierz Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 74/18”of”. [BMSiG-50163/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Kuśmierz (sygn. akt IX GUp 74/18”of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 24 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca wierzytelność Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50551

Dodano: 2018-11-19 13:16:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50552. Kaczmarczyk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku. VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 125/18. [BMSiG-50118/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 125/18, Mateusza Kaczmarczyk, zam.: ul. Hubalczyków 3/7, 07-410 Ostrołęka, PESEL 89021305972, w upadłości, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 2.10.2018 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50552

Dodano: 2018-11-19 13:16:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwiatkowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50553. Kwiatkowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 133/18, VIII GUp 112/18. [BMSiG-50155/2018] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 133/18 ogłaszającego upadłość Sławomira Kwiatkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50553

Dodano: 2018-11-19 13:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krzysztof Łęcki BRP KRISNAT w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50554. Łęcki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/17 „oprócz of”. [BMSiG-50235/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Łęckiego, prowadzącego działalność gospodarczą, PESEL: 69061605696, NIP: 622-218-69-36, sygn. akt V GUp 58/17 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 28.02.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50554

Dodano: 2018-11-19 13:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lewek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50555. Lewek Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 149/17. [BMSiG-50244/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 149/17, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Joanny Lewek - syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50555

Dodano: 2018-11-19 13:18:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łodygowska Zofia, Łodygowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50556. Łodygowska Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 474/17. [BMSiG-50108/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Zofii Łodygowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Chrzanowie (PESEL: 58040319565) (sygn. akt VIII GUp 474/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 22) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50556

Dodano: 2018-11-19 13:18:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

JUR-MAR Transport Mariusz Książek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50557. Książek Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUR-MAR Transport Mariusz Książek w Sawinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 54/18. [BMSiG-50375/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Mariusza Książka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jur-Mar Transport Mariusz Książek w dniu 29 czerwca 2018 roku w sprawie sygn. akt IX GUp 54/18, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełnioną w dniach: 16 lipca 2018 roku, 29 sierpnia 2018 roku, 18 września 2018 roku, 26 września 2018 roku, 8 października 2018 roku, 22 października 2018 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelność - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50557

Dodano: 2018-11-19 13:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Macheta Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50558. Macheta Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 93/18 „of”. [BMSiG-50176/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 93/18 „of” dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sebastiana Machety, identyfikującego się numerem PESEL 77121609595, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50558

Dodano: 2018-11-19 13:19:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Macheta Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50559. Macheta Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/18 „of”. [BMSiG-50166/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 94/18 „of” dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Machety, identyfikującej się numerem PESEL 78042012648, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50559

Dodano: 2018-11-19 13:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Męcfal Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50560. Męcfal Karol. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 149/17. [BMSiG-50394/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karola Męcfala, PESEL 68101202671, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 149/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50560

Dodano: 2018-11-19 13:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Matusik Wioletta i Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50561. Matusik Wioletta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 153/17. [BMSiG-50120/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wioletty Matusik i Sławomira Matusika, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 153/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Wioletty Matusik. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50561

Dodano: 2018-11-19 13:20:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Miazek Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50562. Miazek Janina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 258/17. [BMSiG-50246/2018] Sygn. akt XIV GUp 258/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 25 września 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janiny Miazek, PESEL 49012310781 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 258/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50562

Dodano: 2018-11-19 13:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mnich Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50563. Mnich Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 213/16. [BMSiG-50280/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Jacka Mnicha, zam. w Rzeszowie (PESEL 70012207478), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 26.10.2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 213/16). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50563

Dodano: 2018-11-19 13:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Palenga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50564. Palenga Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/17. [BMSiG-50112/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/17 dotyczącej upadłości Arkadiusza Palengi, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 30.08.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50564

Dodano: 2018-11-19 13:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Stelmach Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50565. Stelmach Wanda. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 85/18. [BMSiG-50351/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Stelmach, PESEL 52110116849, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 85/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Poucza się przy tym, że uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 i nr 2 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności nr 1 i nr 2 Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznaniazgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50565

Dodano: 2018-11-19 13:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piotrowska Anna Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50566. Piotrowska Anna Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 10/18. [BMSiG-50268/2018] Sygn. akt XIV GUp 10/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 1.10.2018 r. syndyk masy upadłości Anny Elżbiety Piotrowskiej, numer PESEL 69080109766, złożył sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50566

Dodano: 2018-11-19 13:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piekarski Andrzej Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50567. Piekarski Andrzej Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 84/18. [BMSiG-50303/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 24.08.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stanisława Piekarskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Lawendowej 58/53, PESEL: 52080702152, sygn. akt VIII GUp 84/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50567

Dodano: 2018-11-19 13:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ryszkowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50568. Ryszkowska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 521/18. [BMSiG-50380/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędzi komisarz dnia 26 września 2018 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Ryszkowskiej oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50568

Dodano: 2018-11-19 13:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

PHARMACONSULTING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50569. PHARMACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000352747. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2010 r., sygn. akt VI GUp 161/16. [BMSiG-50293/2018] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym PHARMACONSULTING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt VI GUp 161/16) została sporządzona w dniu 5 lutego 2018 roku Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 1 oraz w dniu 26 września 2018 roku została sporządzona Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 2. Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 1 została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 21 lutego 2018 roku, a Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 2 w dniu 4 października 2018 roku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Uzupełniających List Wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze może przeglądać wskazane Uzupełniające Listy Wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50569

Dodano: 2018-11-19 13:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50570. Prądzyński Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości w Łasku. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 110/16. [BMSiG-50089/2018] Sygn. akt XIV GUp 110/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Prądzyńskiego - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości z siedzibą w Łasku. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 110/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50570

Dodano: 2018-11-19 13:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sucholet Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50571. Sucholet Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 60/18 [BMSiG-50088/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Sucholet, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 60/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50571

Dodano: 2018-11-19 13:23:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DEC Adam Styczeń w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50572. Styczeń Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEC Adam Styczeń w Swarzędzu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 784/17, XI GUp 59/18. [BMSiG-50340/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZTELNOŚCI Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Stycznia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEC Adam Styczeń w Swarzędzu (NIP: 8681604558, REGON: 340065743), sygn. akt XI GUp 59/18, syndyk złożył w dniu 24 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50572

Dodano: 2018-11-19 13:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Tomaszewska Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50573. Tomaszewska Daria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/17. [BMSiG-50143/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Darii Tomaszewskiej, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Gimnazjalna 5/1, PESEL 74061503523, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że: - w dniu 28.12.2017 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 51/17, - w dniu 6.09.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 51/17. Listę wierzytelności i uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50573

Dodano: 2018-11-19 13:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rutkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50574. Rutkowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18. [BMSiG-50283/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rutkowskiego (V GUp 44/18) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 16 października 2018 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50574

Dodano: 2018-11-19 13:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szepielak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50575. Szepielak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/18. [BMSiG-50096/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Szepielak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tarnowie (PESEL: 75060112907) (sygn. akt VIII GUp 98/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50575

Dodano: 2018-11-19 13:24:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szysz-Gałkin Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50576. Szysz-Gałkin Mirosława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18 „of”. [BMSiG-50250/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Szysz-Gałkin, PESEL 47090703068, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 78/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 22 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50576

Dodano: 2018-11-19 13:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymanik Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50577. Szymanik Irena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 93/18/9. [BMSiG-50204/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Szymanik (numer PESEL 52010404743) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 93/18/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50577

Dodano: 2018-11-19 13:25:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świnionoga Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50578. Świnionoga Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/18. [BMSiG-50114/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Świnionogi, PESEL 73050202395, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 43/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50578

Dodano: 2018-11-19 13:25:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zwolińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50579. Zwolińska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 561/18. [BMSiG-50325/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Zwolińskiej, PESEL 81062900921 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Gospodarczych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernikowska 100A. Adres do korespondencji: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100. Sygn. akt X GUp 561/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50579

Dodano: 2018-11-19 13:25:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50580. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-50361/2018] XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, PESEL 63011107955, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Sygn. akt: XIV GUp 111/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50580

Dodano: 2018-11-19 13:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wolna Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50581. Wolna Hanna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/18 „of”. [BMSiG-50240/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Wolnej, PESEL 71070514788, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 34/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50581

Dodano: 2018-11-19 13:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Treder Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50582. Treder Renata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 187/17. [BMSiG-50216/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Treder (numer PESEL 69032912983) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 187/17, syndyk masy upadłości sporządził I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50582

Dodano: 2018-11-19 13:26:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zasowska Izabella Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50583. Zasowska Izabella Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 135/18. [BMSiG-50363/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, iż w dniu 30 października 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabelli Ewy Zasowskiej, PESEL 56082505720, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 135/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50583

Dodano: 2018-11-19 13:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wittstock Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50584. Wittstock Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 20/18/9. [BMSiG-50106/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Wittstock (nr PESEL 59122311686) - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Mikołowie, ul. Mała 14 (sygn. akt X GUp 20/18/9), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50584

Dodano: 2018-11-19 13:27:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Darex Electronics Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50585. DAREX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lubiczu. KRS 0000344710. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/14. [BMSiG-50321/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony skorygowany ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym DAREX ELECTRONICS spółka z o. o. w Lubiczu (sygn. akt V GUp 3/14), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50585

Dodano: 2018-11-19 13:27:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bartkowiak Olgierd w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50586. Bartkowiak Olgierd. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 190/16. [BMSiG-50105/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Olgierda Bartkowiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 190/16, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50586

Dodano: 2018-11-19 13:27:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kubik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50587. Kubik Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 116/17/1. [BMSiG-50174/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużniczki Danuty Kubik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach, posiadającej numer PESEL 38040412222, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 116/17/1 postępowania upadłościowego złożył Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału (plan podziału z dnia 31 października 2018 r.) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50587

Dodano: 2018-11-19 13:28:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Popławski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50588. Popławski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Darek MTG Dariusz Popławski w Toruniu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/16. [BMSiG-50348/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Dariusza Popławskiego (sygn. akt V GUp 15/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50588

Dodano: 2018-11-19 13:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50589. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 743/17. [BMSiG-50292/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Majewskiej, (PESEL: 77012500761) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 743/17, zawiadamia, że syndyk w dniu 31.08.2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Zarzuty przeciwko planowi można składać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50589

Dodano: 2018-11-19 13:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Wiesław Załuski PHU "Corso" w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50590. Załuski Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORSO w upadłości w Kazimierzówce. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/13. [BMSiG-50255/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wiesława Załuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CORSO” w Kazimierzówce (sygn. akt IX GUp 13/13) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 22 października 2018 r. uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Wiesława Załuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo- -Usługowe „CORSO” w Kazimierzówce, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50590

Dodano: 2018-11-19 13:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wróblewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50591. Wróblewska Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 152/16. [BMSiG-50113/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Wróblewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 152/16 informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50591

Dodano: 2018-11-19 13:29:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zdzisław Klebaniuk SŁAW-POL Zakład Masarsko-Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50592. Klebaniuk Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SŁAW-POL Zakład Masarsko-Wędliniarski w upadłości w Terespolu. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX GUp 55/11. [BMSiG-50333/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zdzisława Klebaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SŁAW-POL” Zakład Masarsko-Wędliniarski w Terespolu (sygn. akt IX GUp 55/11) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi 30 października 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (ul. Wyszyńskiego 18 21-400 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50592

Dodano: 2018-11-19 13:30:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50489. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/18, VI GUp 200/18/P. [BMSiG-50237/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 387/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Hermaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie (ul. Ogrodowa 19F/5, 84-240 Reda), REGON: 222180042; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 200/18/P. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50489

Dodano: 2018-11-19 18:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50489. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/18, VI GUp 200/18/P. [BMSiG-50237/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 387/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Hermaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie (ul. Ogrodowa 19F/5, 84-240 Reda), REGON: 222180042; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 200/18/P. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50489

Dodano: 2018-11-19 18:43:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOMEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50507. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „EKOMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Elblągu. KRS 0000231629. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt V GU 96/18, V GUp 66/18. [BMSiG-50209/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt V GU 96/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu - KRS 0000231629; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Patrycji Wojewódki; VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył na syndyka Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) plus należny podatek VAT, które nakazać wypłacić z zaliczki wpłaconej przez dłużnika i zaksięgowanej pod pozycją 500035972906 do kwoty 3.509,57 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaś w pozostałym zakresie tymczasowo wypłacić ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. nakazał ściągnąć od dłużniczki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOMEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 1.410,43 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych i czterdzieści trzy grosze). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 66/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50507

Dodano: 2018-11-19 18:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOMEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50507. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „EKOMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Elblągu. KRS 0000231629. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt V GU 96/18, V GUp 66/18. [BMSiG-50209/2018] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt V GU 96/18: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu - KRS 0000231629; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłaszali swoje wierzytelności; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Patrycji Wojewódki; VI. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył na syndyka Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34; VIII. przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) plus należny podatek VAT, które nakazać wypłacić z zaliczki wpłaconej przez dłużnika i zaksięgowanej pod pozycją 500035972906 do kwoty 3.509,57 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zaś w pozostałym zakresie tymczasowo wypłacić ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu; IX. nakazał ściągnąć od dłużniczki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOMEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 1.410,43 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych i czterdzieści trzy grosze). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 66/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50507

Dodano: 2018-11-19 18:49:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STYLEKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50512. STYLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Michałowie Grabina. KRS 0000502767. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2014 r., sygn. akt X GU 902/18, X GUp 973/18. [BMSiG-50223/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 902/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Styleko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie Grabina (ul. Magnolii 19, 05-126 Nieporęt), KRS 0000502767; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tomasz Sadurskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1032); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. ustalić wynagrodzenie Tomasza Sadurskiego za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 3.075,00 zł brutto (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych); 7. przyznać Tomaszowi Sadurskiemu zwrot wydatków koniecznych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w kwocie 500 zł (pięćset złotych); 8. polecić Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie wypłacić na rzecz Tomasza Sadurskiego, łączna kwotę 3.575 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych z zaliczki wpłaconej przed dłużnika w dniu 14 maja 2018 roku, zaksięgowanej pod pozycją WB 3000092/0053; 9. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 973/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50512

Dodano: 2018-11-19 18:53:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

STYLEKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50512. STYLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Michałowie Grabina. KRS 0000502767. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2014 r., sygn. akt X GU 902/18, X GUp 973/18. [BMSiG-50223/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 902/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Styleko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie Grabina (ul. Magnolii 19, 05-126 Nieporęt), KRS 0000502767; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tomasz Sadurskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1032); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. ustalić wynagrodzenie Tomasza Sadurskiego za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 3.075,00 zł brutto (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych); 7. przyznać Tomaszowi Sadurskiemu zwrot wydatków koniecznych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w kwocie 500 zł (pięćset złotych); 8. polecić Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie wypłacić na rzecz Tomasza Sadurskiego, łączna kwotę 3.575 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych z zaliczki wpłaconej przed dłużnika w dniu 14 maja 2018 roku, zaksięgowanej pod pozycją WB 3000092/0053; 9. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 973/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50512

Dodano: 2018-11-19 18:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Włocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FOREST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50513. WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „FOREST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000105223. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 145/18. [BMSiG-50302/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29.10.18 r. w sprawie V GUp 145/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Włocławskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Forest sp. z o.o. we Włocławku, KRS 105223. Wyznaczono na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu Katarzynę Karwowską a zastępcą sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu Annę Czerwińską urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, przy ul. Mickiewicza 10/16 w Toruniu. Wyznaczono na syndyka masy upadłości Dariusza Galka (licencja 452). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50513

Dodano: 2018-11-19 18:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Włocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FOREST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50513. WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „FOREST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000105223. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 145/18. [BMSiG-50302/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29.10.18 r. w sprawie V GUp 145/18 ogłoszona została upadłość dłużnika Włocławskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Forest sp. z o.o. we Włocławku, KRS 105223. Wyznaczono na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu Katarzynę Karwowską a zastępcą sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu Annę Czerwińską urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, przy ul. Mickiewicza 10/16 w Toruniu. Wyznaczono na syndyka masy upadłości Dariusza Galka (licencja 452). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50513

Dodano: 2018-11-19 18:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

WIKIBAU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50520. WIKIBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000549461. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2015 r., sygn. akt XII GU 339/18. [BMSiG-50387/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 339/18 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika WIKIBAU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000549461. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy (Lakwa), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 191. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23; 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50520

Dodano: 2018-11-19 19:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

WIKIBAU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50520. WIKIBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000549461. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2015 r., sygn. akt XII GU 339/18. [BMSiG-50387/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 339/18 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika WIKIBAU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000549461. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy (Lakwa), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 191. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23; 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50520

Dodano: 2018-11-19 19:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

TRADE-PORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50522. TRADE-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000355487. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt X GR 18/18/1, X GUp 155/18/1. [BMSiG-50152/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku o sygnaturze akt X GR 18/18/1 ogłosił upadłość dłużnika TRADE-PORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000355487. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 155/18/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury oraz Syndyka w osobie Piotra Zymka (numer licencji 753). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 155/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 13446/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50522

Dodano: 2018-11-19 19:08:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

TRADE-PORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50522. TRADE-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000355487. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt X GR 18/18/1, X GUp 155/18/1. [BMSiG-50152/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku o sygnaturze akt X GR 18/18/1 ogłosił upadłość dłużnika TRADE-PORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000355487. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 155/18/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury oraz Syndyka w osobie Piotra Zymka (numer licencji 753). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 155/18/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 13446/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50522

Dodano: 2018-11-19 19:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Meblo-Styl Agnieszka Dobosz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50593. Dobosz Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma MEBLO-STYL Agnieszka Dobosz, w upadłości likwidacyjnej w Barwicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 79/15. [BMSiG-50100/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Dobosz, o sygn. akt VII GUp 79/15, postanowił: 1. umorzyć postępowanie upadłościowe Agnieszki Dobosz; 2. o umorzeniu postępowania ogłosić przez obwieszczenie w budynku sądowym, dzienniku “Głos Koszaliński” oraz „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50593

Dodano: 2018-11-19 19:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gembarowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50594. Gembarowski Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 147/17. [BMSiG-50236/2018] S ygn. akt XIV GUp 147/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Sebastiana Gembarowskiego, numer PESEL 81092706278, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50594

Dodano: 2018-11-19 19:13:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Color Eko Term Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50595. „COLOR EKO TERM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stężycy. KRS 0000021057. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt IX GUp 11/11. [BMSiG-50360/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Color Eko Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stężycy toczącego się pod sygnaturą IX GUp 11/11. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50595

Dodano: 2018-11-19 19:13:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kłodzińska Beata Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50596. Kłodzińska Beata Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 168/17 of. [BMSiG-50177/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 18 sierpnia 2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 2 lipca 2018 r. o umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Beaty Sylwii Kłodzińskiej (PESEL: 70122806442), zamieszkałej w Leśnej 25, 55-065 Tyniec nad Ślężą, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe sygn. akt VIII GUp 168/17 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50596

Dodano: 2018-11-19 19:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Handlowe PASGALA Wójtowscy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50597. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „PASGALA” WÓJTOWSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000211399. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2004 r., sygn. akt X GUp 100/15. [BMSiG-50295/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt X GUp 100/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Handlowego „Pasgala” Wójtowscy spółka jawna w Warszawie w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. Sąd informuje, że w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia na powyższe postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50597

Dodano: 2018-11-19 19:15:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Baranowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50601. Baranowska Irena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 25/18 of. [BMSiG-50279/2018] Syndyk masy upadłości Ireny Baranowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (lokalu niemieszkalnego), o łącznej powierzchni użytkowej 105,01 m2 , znajdującego się na parterze budynku mieszkalno-usługowego położonego we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańskiej 65C, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00149811/4, za łączną cenę minimalną 479.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555, w dni powszednie, w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/. Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), składać należy w terminie do 10 grudnia 2018 r., do godziny 1200, w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2018 r., o godz. 1230, w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50601

Dodano: 2018-11-19 19:18:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Czarnota Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50605. Czarnota Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 75/18. [BMSiG-50264/2018] Syndyk masy upadłości Wojciecha Czarnota, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78060814237), w postepowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 75/18) sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości w postaci: udziału wielkości 1/2 części w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą RZ2Z/00051558/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 3272/1, o powierzchni 3100 m2 , położona w Chmielniku, gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie (obr. 0002 Chmielnik). Nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 88,95 m2 , wolnostojącym, podpiwniczonym. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 1/5 sumy oszacowania, tj. za kwotę nie mniejszą niż 29.443,90 zł, po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Wartość rynkowa sprzedawanego udziału to 147.219,50 zł. Syndyk wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Oferty należy składać wciągu 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Warunki złożenia oferty: 1. Złożenie pisemnej oferty w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia do: Piotr Sitko, Biuro Syndyka Masy Upadłości, ul. Armii Krajowej 4A/106, 35-001 Rzeszów. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł na konto Nest Bank S.A. o nr 69 1870 1045 2078 1285 1816 0001. 3. Pisemna oferta zakupu musi zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (osoby fizyczne), - firmę, dokładny adres, tel/fax, NIP, odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji, w tym w formie wydruków internetowych; - dokumenty wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest upoważniona do jego reprezentacji; - wskazanie przedmiotu sprzedaży (udział wielkości 1/2 w RZ2Z/00051558/1) oferowaną cenę zakupu wyrażoną cyframi i słownie; - oświadczenie, że oferowana cena zostanie zapłacona wciągu 30 dni od dnia wybrania oferty przez syndyka masy upadłości; - dowód wpłaty wadium; - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, w tym w szczególności odpisy, wypisy, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych itp.; - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży; - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie. 4. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane, lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. 5. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli wybrany oferent, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, jak również odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 8. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do Upadłego z ceny nabycia. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz operat szacunkowy są do wglądu na stronie http://syndykpodkarpackie. blogspot.com MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50605

Dodano: 2018-11-19 19:22:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Krzewska Anna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50607. Krzewska Anna Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 41/18. [BMSiG-50309/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Małgorzaty Krzewskiej, PESEL 64100711848, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 41/18, w dniu 25 września 2018 r. syndyk przekazał do Sądu, opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 214 w Warszawie, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1M/00449340/8, w której udział w wysokości 1/2 wchodzi w skład masy upadłości. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia kierując je na adres Sądu prowadzącego postępowanie z podaniem sygn. akt VIII GUp 41/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50607

Dodano: 2018-11-19 19:23:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GRUPA OPEUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50608. GRUPA OPEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku. KRS 0000588435. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2015 r., sygn. akt X GUp 699/17. [BMSiG-49771/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Słupno, w miejscowości Mirosław, stanowiącej działkę o numerze ewid. 24/4 o powierzchni 9.008 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1P/00094006/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 671.438,55 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i 55/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1P/00094006/2”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r., o godzinie 1400, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50608

Dodano: 2018-11-19 19:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50611. Kostrzewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 302/16. [BMSiG-50313/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Kostrzewskiego (X GUp 302/16) syndyk złożyła aktualizację oszacowania wartości prawa własności nieruchomości lokalowej, położonej w Warszawie przy ul. Berensona 12 E nr 105, wraz z prawami w 1/2 wynikającymi z umowy przedwstępnej z dnia 23 maja 2013 r. zawartej przed notariuszem Jerzym Horbanem, Rep. A 4029/2013. Każdy zainteresowany może zapoznać się z opisem i oszacowaniem w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50611

Dodano: 2018-11-19 19:25:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Olszak Aleksandra, Olszak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50612. Olszak Aleksandra i Olszak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 86/16. [BMSiG-50296/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Olszak i Zbigniewa Olszak, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 86/16), syndyk złożył do akt sprawy aktualne operaty szacunkowe nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50612

Dodano: 2018-11-19 19:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grygiel Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50613. Grygiel Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1957/16, X GUp 119/17. [BMSiG-50284/2018] Syndyk masy upadłości Katarzyny Kurzawskiej (poprzednio Grygiel) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Skierdy przy ul. Skowronkowej 41D, gm. Jabłonna, wchodzącej w skład masy upadłości Katarzyny Kurzawskiej (poprzednio Grygiel), dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgą Wieczystą o nr WA1L/00044766/0. 1. Przedmiotem przetargu jest 1/2 udziału w prawie właśności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Skierdy przy ul. Skowronkowej 41D, gm. Jabłonna (obręb nr 9, działka ewidencyjna nr 59/118), wchodzącej w skład masy upadłości Katarzyny Kurzawskiej (poprzednio Grygiel), dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1L/00044766/0. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Marcin Kopacz - ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. 3. Cena wywoławcza 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysiecy złotych 00/100). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 listopada 2018 roku na adres: Kancelaria Syndyka Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 119/17. 5. Wymagane wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 25 1090 1030 0000 0001 3417 1607 najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r., o godzinie 1300, w Kancelarii Notarialnej Patrycji Tomali przy ul. Postępu 13 w Warszawie. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 842 lub adresem e-mail marcin. kopacz@syndykkopacz.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50613

Dodano: 2018-11-19 19:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Naus Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Inne

Poz. 50615. Naus Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 170/15. [BMSiG-50195/2018] Syndyk masy upadłości Barbary Naus obwieszcza o odwołaniu konkursu ofert na sprzedaż udziału (3/4) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 77, prowadzonego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (sygn. akt X GUp 170/15). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50615

Dodano: 2018-11-19 19:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pelczarska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50616. Pelczarska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 775/17. [BMSiG-50197/2018] Sygn. akt X GUp 775/17 Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Pelczarskiej (PESEL: 78010103529), zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Karolinki 7A, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie udziału upadłej w wysokości 4/10 w prawie własności nieruchomości objętej KW nr PO1B/00025208/9, położonej w Wągrowcu (62-100), ul. Kraszewskiego 42, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50616

Dodano: 2018-11-19 19:28:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PPHU "Ostpol" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50618. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „OSTPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000066908. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-50338/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „OSTPOL” spółka o.o. w upadłości likwidacyjnej w Toruniu - sygn. akt V GUp 1/16 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 35-59, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi KW nr T01T/00037013/2. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50618

Dodano: 2018-11-19 19:29:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50620. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/18. [BMSiG-50198/2018] Syndyk masy upadłości Agnieszki Rzempołuch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt X GUp 137/18, III pisemny przetarg (ewentualnie aukcję w II etapie zgodnie z regulaminem przetargu), w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 64/2, obręb 03 Duczki, o pow. 0,0810 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00110954/8. Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Rzempołuch prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 87 1090 2590 0000 0001 3594 1118, z dopiskiem „Przetarg Nr 1 - sygn. akt X GUp 137/18”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 137/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA Nr 1 w postępowaniu upadłościowym X GUp 137/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 stycznia 2019 roku, o godzinie 1140, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Operat szacunkowy oraz regulamin przetargu są udostępnione do wglądu w aktach sprawy sygn. akt X GUp 137/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także u syndyka, po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 668 698 827, lub e-mail: mec.kaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50620

Dodano: 2018-11-19 19:31:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50621. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/18 [BMSiG-50200/2018] Syndyk masy upadłości Agnieszki Rzempołuch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt X GUp 137/18, III pisemny przetarg (ewentualnie aukcję w II etapie zgodnie z regulaminem przetargu), w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 358, obręb 02 Duczki, o pow. 0,1960 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00091055/6, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 359/2, obręb 02 Duczki, o pow. 0,0552 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00035864/0. Cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Rzempołuch prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2590 0000 0001 3594 1118, z dopiskiem „Przetarg Nr 2 - sygn. akt. X GUp 137/18”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 137/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA Nr 2 w postępowaniu upadłościowym X GUp 137/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10 stycznia 2019 roku, o godzinie 1150, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Operaty szacunkowe oraz regulamin przetargu są udostępnione do wglądu w aktach sprawy sygn. akt X GUp 137/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także u syndyka po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 668 698 827, lub e-mail: mec.kaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50621

Dodano: 2018-11-19 19:45:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SECUS PROPERTY S.A. RESIDENTIAL S. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50622. SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA „RESIDENTIAL” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000415846. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2012 r., sygn. akt X GUp 539/17. [BMSiG-50270/2018] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Secus Property SA Residential SKA w upadłości w Warszawie (sygn. akt X GUp 539/17), w trybie art. 319 Prawa upadłościowego, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 27 sierpnia 2018 r. Sędziemu komisarzowi ukończony opis i oszacowanie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym w Krakowie przy ul. Jaworskiego 5 (KR1 P/00523953/2) oraz miejsca postojowego położonego w kondygnacji podziemnej w budynku wielorodzinnym w Krakowie przy ul. Jaworskiego 5 (KR1 P/00519369/0). Poucza się przy tym, że w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty na ww. opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50622

Dodano: 2018-11-19 19:45:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Torjinschi Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50625. Torjinschi Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 725/17. [BMSiG-50356/2018] SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE do sprzedaży z wolnej, ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, następujący składnik wchodzący w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym pod sygnaturą akt X GUp 725/17: 1. udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 600 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni całkowitej 148 m2 , położonej przy ul. Żaglowej 12A w miejscowości Marynino, gm. Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie, wraz z udziałem w 1/72 części w drodze dojazdowej do nieruchomości głównej, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: WA1L/00059330/3 - dla nieruchomości głównej, oraz WA1L/00048889/6 - dla nieruchomości pomocniczej. 2. Cena wywoławcza za opisany składnik wynosi 80.500,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100). Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny. 3. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 4 grudnia 2018 roku, godz. 1000. 4. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia oferty jest: a) złożenie kompletnej oferty w terminie do 3 grudnia 2018 roku na adres Kancelaria Syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym (decyduje data wpływu oferty, a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 725/17” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA NA NABYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI MARYNINO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, b) wpłata wadium 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości: Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050 1823 1000 0091 4701 0392. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zapytaniu pod numerem telefonu 608 590 035. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50625

Dodano: 2018-11-19 19:46:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PROLEX Sp. z o.o.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50728. „PROLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000120990. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2002 r., sygn. akt VIII GRp 4/16. [BMSiG-50184/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Uupadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 10 listopada 2016 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - „PROLEX” Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000120990; sygn. akt postępowania VIII GRp 4/16) Krzysztof Nowak - jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 września 2016 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z 14 października 2016 r.) złożył 4 i 8 października 2018 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Uupadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Nadzorca wykonania układu sprawdził realizację spłaty rat układowych i stwierdził, że dłużnik wykonywał przelewy zgodnie z przyjętym układem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50728

Dodano: 2018-11-19 19:47:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PROLEX Sp. z o.o.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50729. „PROLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000120990. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2002 r., sygn. akt VIII GRp 4/16. [BMSiG-50187/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 14 października 2016 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 27 września 2016 r., postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika „PROLEX” Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000120990; sygn. akt postępowania VIII GRp 4/16) zostało z dniem 10 listopada 2016 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50729

Dodano: 2018-11-19 19:48:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

ASSO FILTER Sp. z o.o.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 50730. ASSO FILTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000399496. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2011 r., sygn. akt V GRu 1/18. [BMSiG-50218/2018] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu układowym Asso Filter Sp. z o.o. Sp. k. z s.: Ostrów Wlkp., numer NIP 6222777442, KRS: 0000399496, sygn. akt V GRu 1/18, nadzorca sądowy złożył w dniu 2.08.2018 r. spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50730

Dodano: 2018-11-19 19:48:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Centrum Konferencyjno-Bankietowe OSIECZEK Sp. z o.o.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50731. CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE „OSIECZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000487289. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2013 r., sygn. akt X GRp 5/18. [BMSiG-50315/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Centrum Konferencyjno-Bankietowego „Osieczek” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GRp 5/18 został zatwierdzony układ częściowy przyjęty z wierzycielem Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 11 lipca 2018 roku. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50731

Dodano: 2018-11-19 19:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

CILON-KUŚ Sp. K.

2018-10-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50732. CILON-KUŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Szczekarkowie. KRS 0000578084. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2015 r., sygn. akt IX GR 30/18. [BMSiG-50194/2018] Postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt IX GR 30/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Cilon-Kuś Spółki komandytowej z siedzibą w Szczekarkowie, Szczekarków 25A 24-313 Wilków, numer KRS 0000578084. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Ostrowskiego o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 898. Uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Cilon-Kuś Spółki komandytowej z siedzibą w Wilkowie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a przyspieszone postępowanie układowe Spółki Komandytowej z siedzibą w Wilkowie uznał za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego [Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 roku]. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 ust. 1 w zw. z art. 289 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50732

Dodano: 2018-11-19 19:54:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

CILON-KUŚ Sp. K.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50732. CILON-KUŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Szczekarkowie. KRS 0000578084. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2015 r., sygn. akt IX GR 30/18. [BMSiG-50194/2018] Postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt IX GR 30/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Cilon-Kuś Spółki komandytowej z siedzibą w Szczekarkowie, Szczekarków 25A 24-313 Wilków, numer KRS 0000578084. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Ostrowskiego o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 898. Uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Cilon-Kuś Spółki komandytowej z siedzibą w Wilkowie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a przyspieszone postępowanie układowe Spółki Komandytowej z siedzibą w Wilkowie uznał za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego [Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 roku]. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 237 ust. 1 w zw. z art. 289 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50732

Dodano: 2018-11-19 19:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ECOERGIA Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50733. ECOERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000328358. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt VIII GRu 6/16. [BMSiG-50273/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25.09.2017 r., sygn. akt VIII GRu 6/16 umorzono postępowanie układowe prowadzone wobec EcoErgia sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000328358, z siedzibą ul. Zielińska 3, 31-227 Kraków). Sąd poucza jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 327 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni oraz, że stosownie do treści art. 334 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą złożyć w tym terminie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50733

Dodano: 2018-11-19 19:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50734. INSTALMONT PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Pruszczu. KRS 0000526794. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2014 r., sygn. akt XV GRp 3/17. [BMSiG-50378/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Instalmont PB Sp. z o.o. Sp. k. w Pruszczu zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 14 sierpnia 2018 r. następującej treści: I. Grupa 1 - kontrahenci, dostawcy, podwykonawcy 1. zmniejszenie wysokości wierzytelności poprzez umorzenie 100% wszelkich należności ubocznych (w tym odsetek, kosztów sądowych, kosztów postępowania egzekucyjnego, oraz zabezpieczającego, kosztów zastępstwa sądowego); 2. umorzenie 30% należności głównej; 3. spłata wierzytelności po umorzeniu w 48 równych ratach miesięcznych, płatnych ostatniego każdego miesiąca, a w przypadku gdy ustalony dzień spłaty raty jest dniem wolnym od pracy, spłata raty nastąpi w dniu poprzedzającym, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. II. Grupa 2 - Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1. Zaspokojenie wierzytelności w 100% wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami płatnymi w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Na postanowienia o zatwierdzeniu układu służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 tygodni do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50734

Dodano: 2018-11-19 19:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

JANZA Firma Piekarniczo-Cukiernicza Jan Zaworski

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50735. Zaworski Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JANZA Firma Piekarniczo-Cukiernicza Jan Zaworski w restrukturyzacji w Suwałkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 5/17. [BMSiG-50222/2018] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Jana Zaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JANZA” Firma Piekarniczo-Cukiernicza Jan Zaworski, sygnatura akt VIII GRp 5/17, informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, trzeciego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50735

Dodano: 2018-11-19 19:57:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kombi Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50736. KOMBI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łodygowicach. KRS 0000282971. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2007 r., sygn. akt VI GRz 1/17. [BMSiG-50308/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 1/17. OBWIESZCZENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika Kombi Invest Sp. z o.o. (KRS 0000282971), w sprawie o sygn. akt VI GRz 1/17 informuje, iż, działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, IV (czwarte) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 11 sierpnia 2018 r. do 10 listopada 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50736

Dodano: 2018-11-19 19:58:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wielechowski Paweł

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 50737. Wielechowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Paweł Wielechowski” w Perzanowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 15/18. [BMSiG-50239/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Pawła Wielechowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Paweł Wielechowski” (sygn. akt VIII GRp 15/18): 1. Postanowieniem z dnia 24.08.2018 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w postanowieniu z dnia 30.07.2018 r. w ten sposób, że zamiast oznaczenia kodu miejscowości w adresie dłużnika „07-425 Czerwonka Szlachecka”, wskazał prawidłowe oznaczenie „06-232 Czerwonka Szlachecka”. 2. W dniu 17.09.2018 r. został złożony Spis wierzytelności oraz Spis wierzytelności spornych. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50737

Dodano: 2018-11-19 19:59:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

PLANETA-AGD Sp. z o.o.

2018-10-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50738. PLANETA-AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łańcucie. KRS 0000710256. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2017 r., sygn. akt V GR 24/18. [BMSiG-50367/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.10.2018 r., sygn. akt V GR 24/18, otworzył postępowanie układowe w stosunku do PLANETA-AGD Sp. z o.o. w Łańcucie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Jednocześnie Sąd wskazał, iż przedmiotowe postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50738

Dodano: 2018-11-19 20:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

PLANETA-AGD Sp. z o.o.

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50738. PLANETA-AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łańcucie. KRS 0000710256. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2017 r., sygn. akt V GR 24/18. [BMSiG-50367/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.10.2018 r., sygn. akt V GR 24/18, otworzył postępowanie układowe w stosunku do PLANETA-AGD Sp. z o.o. w Łańcucie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Jednocześnie Sąd wskazał, iż przedmiotowe postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50738

Dodano: 2018-11-19 20:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ślusarska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 50739. Ślusarska Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FHU Bożena Ślusarska w Zabrzu. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 6/18/JM. [BMSiG-50307/2018] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu prowadzonym wobec Bożeny Ślusarskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FHU Bożena Ślusarska (sygn. akt XII GRp 6/18/JM) ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i plan restrukturyzacyjny. Wskazane dokumenty zostały z dniem 26 października 2018 r. wyłożone w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50739

Dodano: 2018-11-19 20:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ZYSK MEDIA Krzysztof Zysk

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50740. Zysk Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zysk Media Krzysztof Zysk” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 21/17. [BMSiG-50217/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Krzysztofa Zyska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zysk Media Krzysztof Zysk” (sygn. akt X GRp 21/17) postanowieniem z dnia 6.11.2018 r. zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 4.09.2018 r. o następującej treści: Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł), Dłużnik proponuje: a. umorzenie odsetek karnych, umownych i innych kosztów i opłat dodatkowych należnych od dnia wymagalności do dnia zapłaty; b. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 5 (pięć) równych rat miesięcznych płatnych do 27 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 2 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł) I. w przypadku wyrażenia zgody przez wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na objęcie wierzytelności układem, Dłużnik proponuje: a. umorzenie odsetek karnych, umownych i innych kosztów i opłat dodatkowych należnych od dnia wymagalności do dnia zapłaty; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności (dalej należnej kwoty) objętych układem na 71 (siedemdziesiąt jeden) następujących rat miesięcznych: - raty od 1 do 2 - w wysokości 1,583% należnej kwoty każda, - raty od 3 do 70 - w wysokości 0,788% należnej kwoty każda, - rata 71 - pozostała do zapłaty część należnej kwoty, płatnych do 27 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. II. w przypadku niewyrażenia zgody przez wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na objęcie wierzytelności układem, Dłużnik proponuje: a. umorzenie odsetek karnych, umownych i innych kosztów i opłat dodatkowych należnych od dnia wymagalności do dnia zapłaty; b. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 80 (osiemdziesiąt) równych rat miesięcznych płatnych do 27 dnia każdego miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 3 W stosunku do wierzycieli finansujących działalność przedsiębiorstwa (których wierzytelność wynika z zobowiązania z tytułu umowy kredytu lub pożyczki lub wykonania gwarancji takiej umowy), Dłużnik proponuje: a. umorzenie odsetek karnych, umownych i innych kosztów i opłat dodatkowych należnych od dnia wymagalności do dnia zapłaty; b. umorzenie 90% kwoty należności głównej; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 36 (trzydzieści sześć) równych rat miesięcznych płatnych do 27 dnia każdego miesiąca, począwszy od 3 (trzeciego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Zgodnie z art. 165 ust. 7 i art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. Wobec tego, że postanowienie zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50740

Dodano: 2018-11-19 20:05:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Sułek Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 50741. Sułek Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sułek Zbigniew w Dunajku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 16/18. [BMSiG-50369/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza w sprawie VIII GRp 16/18, że nadzorca sądowy w dniu 14.08.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności w przyśpieszonym postępowaniu układowym Zbigniewa Sułka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Sułek Zbigniew”, Dunajek 39, Dunajek 39, 19-411 Świętajno, PESEL 72020614473, NIP 8471273486. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50741

Dodano: 2018-11-19 20:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cylkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50768. Cylkowski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 498/18. [BMSiG-50395/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 498/18 ogłosił upadłość Jana Cylkowskiego (numer PESEL: 54060301551) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50768

Dodano: 2018-11-20 09:40:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cylkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50768. Cylkowski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 498/18. [BMSiG-50395/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 498/18 ogłosił upadłość Jana Cylkowskiego (numer PESEL: 54060301551) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50768

Dodano: 2018-11-20 09:40:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filipiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50769. Filipiak Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 399/18, V GUp 326/18. [BMSiG-50596/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie o sygn. V GU 399/18 ogłosił upadłość Anny Filipiak, zam.: Gorzyce, numer PESEL: 64100400485 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 326/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50769

Dodano: 2018-11-20 09:41:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filipiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50769. Filipiak Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 399/18, V GUp 326/18. [BMSiG-50596/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie o sygn. V GU 399/18 ogłosił upadłość Anny Filipiak, zam.: Gorzyce, numer PESEL: 64100400485 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 326/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50769

Dodano: 2018-11-20 09:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gąsiorowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50770. Gąsiorowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1455/18, X GUp 979/18. [BMSiG-50196/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r., sygnatura akt X GU 1455/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Gąsiorowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Terespolska 4 m. 150 (kod pocztowy: 03-813), PESEL 74072300472; II. określić, że Grzegorz Gąsiorowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 979/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50770

Dodano: 2018-11-20 09:42:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gąsiorowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50770. Gąsiorowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1455/18, X GUp 979/18. [BMSiG-50196/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r., sygnatura akt X GU 1455/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Grzegorza Gąsiorowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Terespolska 4 m. 150 (kod pocztowy: 03-813), PESEL 74072300472; II. określić, że Grzegorz Gąsiorowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 979/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50770

Dodano: 2018-11-20 09:42:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góralczyk Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50771. Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1285/18, X GUp 950/18. [BMSiG-50433/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r., sygn. akt X GU 1285/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Marty Góralczyk, zamieszkałej: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sobieskiego 12A m. 4, PESEL 83050404505; 2. określić, że Marta Góralczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 950/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50771

Dodano: 2018-11-20 09:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góralczyk Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50771. Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1285/18, X GUp 950/18. [BMSiG-50433/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r., sygn. akt X GU 1285/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Marty Góralczyk, zamieszkałej: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sobieskiego 12A m. 4, PESEL 83050404505; 2. określić, że Marta Góralczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 950/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50771

Dodano: 2018-11-20 09:43:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Hübner Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50772. Hübner Mirosława. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 48/18, XII GUp 114/18. [BMSiG-50515/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosławy Hübner, zamieszkałej w Mierzynie, PESEL 50030603966, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 114/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marii Głuszczak-Sondej, nr licencji 131. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują, prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50772

Dodano: 2018-11-20 09:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Hübner Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50772. Hübner Mirosława. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 48/18, XII GUp 114/18. [BMSiG-50515/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosławy Hübner, zamieszkałej w Mierzynie, PESEL 50030603966, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 114/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marii Głuszczak-Sondej, nr licencji 131. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują, prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U.2015, poz. 233 z późn. zm). Nadto Sąd określa, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50772

Dodano: 2018-11-20 09:44:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kalinowska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50773. Kalinowska Bogumiła. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 177/18, XII GUp 117/18. [BMSiG-50516/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem 8 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Kalinowskiej, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 59/12, 70-476 Szczecin, PESEL 58032010227, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 117/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50773

Dodano: 2018-11-20 09:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kalinowska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50773. Kalinowska Bogumiła. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 177/18, XII GUp 117/18. [BMSiG-50516/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem 8 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Kalinowskiej, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 59/12, 70-476 Szczecin, PESEL 58032010227, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 117/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50773

Dodano: 2018-11-20 09:45:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Koszyca Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50774. Koszyca Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 550/18, XI GUp 238/18. [BMSiG-50587/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 550/18 ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Koszycy (PESEL: 53062205467), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w: Zwierzyniec 17, 64-400 Międzychód. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 238/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Dominikę Drozdowską, licencja nr 1267. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50774

Dodano: 2018-11-20 09:46:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Koszyca Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50774. Koszyca Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 550/18, XI GUp 238/18. [BMSiG-50587/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 550/18 ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Koszycy (PESEL: 53062205467), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w: Zwierzyniec 17, 64-400 Międzychód. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 238/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Dominikę Drozdowską, licencja nr 1267. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50774

Dodano: 2018-11-20 09:46:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50775. Kubiak Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 360/18, XI GUp 265/18. [BMSiG-50408/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 360/18 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Kubiaka, zamieszkałego: Zbąszyń, nr PESEL: 75110103651, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 265/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50775

Dodano: 2018-11-20 09:48:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50775. Kubiak Jacek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 360/18, XI GUp 265/18. [BMSiG-50408/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 360/18 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Kubiaka, zamieszkałego: Zbąszyń, nr PESEL: 75110103651, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 265/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50775

Dodano: 2018-11-20 09:48:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50776. Kubiak Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 361/18, XI GUp 266/18. [BMSiG-50404/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 361/18 ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Kubiak, zamieszkałej: Zbąszyń, nr PESEL: 79060804088, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 266/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50776

Dodano: 2018-11-20 09:49:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50776. Kubiak Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 361/18, XI GUp 266/18. [BMSiG-50404/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 361/18 ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Kubiak, zamieszkałej: Zbąszyń, nr PESEL: 79060804088, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 266/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Guzewicz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50776

Dodano: 2018-11-20 09:49:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuwik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50777. Kuwik Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 365/18, XIV GUp 184/18. [BMSiG-50557/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Danuty Kuwik, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 53090705566, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 184/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50777

Dodano: 2018-11-20 09:50:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuwik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50777. Kuwik Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 365/18, XIV GUp 184/18. [BMSiG-50557/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Danuty Kuwik, zamieszkałej w Łodzi, PESEL 53090705566, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 184/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50777

Dodano: 2018-11-20 09:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lemański Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50778. Lemański Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 377/18, XIV GUp 224/18. [BMSiG-50470/2018] Sygn. akt XIV GU 377/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, dnia 30 października 2018 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Lemańskiego, numer PESEL 46012807017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 224/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50778

Dodano: 2018-11-20 09:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lemański Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50778. Lemański Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 377/18, XIV GUp 224/18. [BMSiG-50470/2018] Sygn. akt XIV GU 377/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, dnia 30 października 2018 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Lemańskiego, numer PESEL 46012807017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 224/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50778

Dodano: 2018-11-20 09:51:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Litwin Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50779. Litwin Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 344/18, V GUp 290/18. [BMSiG-50494/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 344/18, ogłosił upadłość dłużnika Bogusława Litwina, zam. w Wólce Podleśnej, numer PESEL 63043013798 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego Komisarza Sąd ustanowił w osobie SSR Lesława Zawadę, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 290/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50779

Dodano: 2018-11-20 09:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Litwin Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50779. Litwin Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 344/18, V GUp 290/18. [BMSiG-50494/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt V GU 344/18, ogłosił upadłość dłużnika Bogusława Litwina, zam. w Wólce Podleśnej, numer PESEL 63043013798 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego Komisarza Sąd ustanowił w osobie SSR Lesława Zawadę, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 290/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50779

Dodano: 2018-11-20 09:52:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Margas Emil w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50780. Margas Emil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 410/18, V GUp 296/18. [BMSiG-50446/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 410/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Emila Margas, zam.: Rzeszów, PESEL: 72071602731, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 296/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50780

Dodano: 2018-11-20 09:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Margas Emil w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50780. Margas Emil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 410/18, V GUp 296/18. [BMSiG-50446/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 410/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Emila Margas, zam.: Rzeszów, PESEL: 72071602731, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 296/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50780

Dodano: 2018-11-20 09:53:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Markiewicz Maria Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50781. Markiewicz Maria Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 253/18, VIII GUp 205/18. [BMSiG-50405/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 253/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Jolanty Markiewicz, zam. 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 45B/3, PESEL 58040113626, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 205/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50781

Dodano: 2018-11-20 09:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Markiewicz Maria Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50781. Markiewicz Maria Jolanta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 253/18, VIII GUp 205/18. [BMSiG-50405/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 253/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Jolanty Markiewicz, zam. 16-400 Suwałki, ul. Emilii Plater 45B/3, PESEL 58040113626, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 205/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50781

Dodano: 2018-11-20 09:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Matusiak-Pabisiak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50782. Matusiak-Pabisiak Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 360/18, XIV GUp 183/18. [BMSiG-50561/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Grażyny Matusiak-Pabisiak, zamieszkałej w Grabówiu, PESEL 55042608125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 183/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50782

Dodano: 2018-11-20 09:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Matusiak-Pabisiak Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50782. Matusiak-Pabisiak Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 360/18, XIV GUp 183/18. [BMSiG-50561/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2018 roku ogłosił upadłość Grażyny Matusiak-Pabisiak, zamieszkałej w Grabówiu, PESEL 55042608125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 183/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50782

Dodano: 2018-11-20 09:55:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Olejniczak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50783. Olejniczak Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 471/18. [BMSiG-50399/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 471/18, ogłosił upadłość Henryka Olejniczaka (numer PESEL: 63072903297) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607) oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50783

Dodano: 2018-11-20 09:56:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Olejniczak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50783. Olejniczak Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 471/18. [BMSiG-50399/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 471/18, ogłosił upadłość Henryka Olejniczaka (numer PESEL: 63072903297) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607) oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50783

Dodano: 2018-11-20 09:57:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oryszczak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50784. Oryszczak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 121/18, VIII GUp 215/18. [BMSiG-50690/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 121/18, ogłosił upadłość Katarzyny Oryszczak (PESEL 89120408808), zamieszkałej przy ul. Bednarskiej 14/3, 54-134 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Tomasza Flaczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 707). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 215/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50784

Dodano: 2018-11-20 09:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oryszczak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50784. Oryszczak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 121/18, VIII GUp 215/18. [BMSiG-50690/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 121/18, ogłosił upadłość Katarzyny Oryszczak (PESEL 89120408808), zamieszkałej przy ul. Bednarskiej 14/3, 54-134 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Tomasza Flaczyńskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 707). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 215/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50784

Dodano: 2018-11-20 09:58:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pelc Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50785. Pelc Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 314/18, V GUp 305/18. [BMSiG-50431/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. (sygn. akt V GU 314/18) została ogłoszona upadłość Alicji Pelc, PESEL 65051304824, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Olbrachta 29, 35-614 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 305/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50785

Dodano: 2018-11-20 09:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pelc Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50785. Pelc Alicja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 314/18, V GUp 305/18. [BMSiG-50431/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. (sygn. akt V GU 314/18) została ogłoszona upadłość Alicji Pelc, PESEL 65051304824, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Olbrachta 29, 35-614 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 305/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50785

Dodano: 2018-11-20 09:59:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pisarek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50786. Pisarek Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 243/18, XIV GUp 198/18. [BMSiG-50567/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 roku ogłosił upadłość Sebastiana Pisarka, numer PESEL 69121509777, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 198/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50786

Dodano: 2018-11-20 10:00:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pisarek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50786. Pisarek Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 243/18, XIV GUp 198/18. [BMSiG-50567/2018] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2018 roku ogłosił upadłość Sebastiana Pisarka, numer PESEL 69121509777, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Mariusza Majewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1222. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 198/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50786

Dodano: 2018-11-20 10:00:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porąbka Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50787. Porąbka Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 774/18, VIII GUp 511/18. [BMSiG-50425/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 774/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Porąbki (nr PESEL 71062904872), zamieszkałego pod adresem: ul. Bitwy pod Studziankami 10/82, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Trybuchowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1147; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 511/18. Pouczenie co do pkt.VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50787

Dodano: 2018-11-20 10:01:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porąbka Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50787. Porąbka Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 774/18, VIII GUp 511/18. [BMSiG-50425/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 774/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Pawła Porąbki (nr PESEL 71062904872), zamieszkałego pod adresem: ul. Bitwy pod Studziankami 10/82, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Trybuchowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1147; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 511/18. Pouczenie co do pkt.VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50787

Dodano: 2018-11-20 10:01:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rosowska Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50788. Rosowska Henryka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 462/18, VIII GUp 219/18. [BMSiG-50663/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018r, sygn. akt VIII GU 462/18, ogłosił upadłość Henryki Rosowskiej (PESEL 53050618189), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Litewskiej 10/80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 219/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50788

Dodano: 2018-11-20 10:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rosowska Henryka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50788. Rosowska Henryka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 462/18, VIII GUp 219/18. [BMSiG-50663/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018r, sygn. akt VIII GU 462/18, ogłosił upadłość Henryki Rosowskiej (PESEL 53050618189), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Litewskiej 10/80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 219/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50788

Dodano: 2018-11-20 10:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sibiga Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50789. Sibiga Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 380/18, V GUp 321/18. [BMSiG-50605/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. w sprawie o sygn. V GU 380/18 ogłosił upadłość Barbary Sibigi, zam.: Gorzyce, numer PESEL: 52050514280 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 321/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50789

Dodano: 2018-11-20 10:05:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sibiga Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50789. Sibiga Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 380/18, V GUp 321/18. [BMSiG-50605/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. w sprawie o sygn. V GU 380/18 ogłosił upadłość Barbary Sibigi, zam.: Gorzyce, numer PESEL: 52050514280 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 321/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50789

Dodano: 2018-11-20 10:05:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sojka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50790. Sojka Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 841/18/3, X GUp 172/18/3. [BMSiG-50473/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, sygn. akt X GU 841/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Zbigniewa Sojki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 55071419112. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Jacka Nowaka. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 172/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50790

Dodano: 2018-11-20 10:06:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sojka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50790. Sojka Zbigniew. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 841/18/3, X GUp 172/18/3. [BMSiG-50473/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, sygn. akt X GU 841/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika Zbigniewa Sojki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 55071419112. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Jacka Nowaka. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, do sprawy o sygnaturze X GUp 172/18/3. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50790

Dodano: 2018-11-20 10:06:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szymaniak Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50791. Szymaniak Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 178/18, V GUp 154/18. [BMSiG-50679/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 29.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 178/18, ogłosił upadłość Ireny Szymaniak, zamieszkałej: 49-318 Skarbimierz, ul. Klonowa 10A, PESEL 65021610920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Joanny Wrońskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 856. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn.akt V GUp 154/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10; tel. 602660084; j.wronska@radca.opole.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50791

Dodano: 2018-11-20 10:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szymaniak Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50791. Szymaniak Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 178/18, V GUp 154/18. [BMSiG-50679/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 29.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 178/18, ogłosił upadłość Ireny Szymaniak, zamieszkałej: 49-318 Skarbimierz, ul. Klonowa 10A, PESEL 65021610920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Joanny Wrońskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 856. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn.akt V GUp 154/18, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10; tel. 602660084; j.wronska@radca.opole.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50791

Dodano: 2018-11-20 10:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Telejko Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50792. Telejko Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 524/18. [BMSiG-50413/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 524/18 ogłosił upadłość Krystyny Telejko, zamieszkałej w Żninie (numer PESEL: 54040812343) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (nr licencji 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50792

Dodano: 2018-11-20 10:08:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Telejko Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50792. Telejko Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 524/18. [BMSiG-50413/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 524/18 ogłosił upadłość Krystyny Telejko, zamieszkałej w Żninie (numer PESEL: 54040812343) nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (nr licencji 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50792

Dodano: 2018-11-20 10:08:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wysocka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50793. Wysocka Grażyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 184/18, XII GUp 118/18. [BMSiG-50517/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grażyny Wysockiej, zamieszkałej: ul. Bolesława Krzywoustego 55/22, 70-315 Szczecin, PESEL 52101518786, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 118/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, numer licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2.015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50793

Dodano: 2018-11-20 10:09:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wysocka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50793. Wysocka Grażyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 184/18, XII GUp 118/18. [BMSiG-50517/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grażyny Wysockiej, zamieszkałej: ul. Bolesława Krzywoustego 55/22, 70-315 Szczecin, PESEL 52101518786, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 118/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Sasa, numer licencji 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2.015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50793

Dodano: 2018-11-20 10:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50794. Złamaniec Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 362/18, V GUp 311/18. [BMSiG-50677/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23.10.2018 r., sygn. akt V GU 362/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Wojciecha Złamaniec, zam.: Rzeszów, PESEL: 71052717453, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 311/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50794

Dodano: 2018-11-20 10:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50794. Złamaniec Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 362/18, V GUp 311/18. [BMSiG-50677/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23.10.2018 r., sygn. akt V GU 362/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Wojciecha Złamaniec, zam.: Rzeszów, PESEL: 71052717453, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 311/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50794

Dodano: 2018-11-20 10:11:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

BEST PHARM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50795. „BEST PHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000305172. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt VI GUp 90/16. [BMSiG-50549/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Best Pharm” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z s. w Gdańsku, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 90/16, zawiadamia, że w dniu 22 października 2018 r. syndyk złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na dzień 19 października 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ust. 1, 2 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50795

Dodano: 2018-11-20 10:11:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-AN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50796. „POL-AN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skubiance. KRS 0000153607. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r., sygn. akt X GUp 611/18. [BMSiG-50575/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pol-An Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skubiance, sygn. akt X GUp 611/18, informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 17 października 2018 r., Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50796

Dodano: 2018-11-20 10:11:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

ZWOLTEX PRODUKCJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50797. „ZWOLTEX PRODUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zduńskiej Woli. KRS 0000399584. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2011 r., sygn. akt XIV GUp 233/17. [BMSiG-50416/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 25.09.2018 r. syndyk masy upadłości „ZWOLTEX Produkcja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Zduńskiej Woli złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła spółka mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 233/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50797

Dodano: 2018-11-20 10:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Budnik Beata i Budnik Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50798. Budnik Beata i Budnik Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 198/17. [BMSiG-50415/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Budnik i Zbigniewa Budnik nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 198/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane w dniu 13 lipca 2018 r. Sędziemu komisarzowi: lista wierzytelności Beaty Budnik, lista wierzytelności Zbigniewa Budnik i wspólna lista wierzytelności Zbigniewa Budnik i Beaty Budnik. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50798

Dodano: 2018-11-20 10:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kos Czesław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50799. Kos Czesław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/18 „of”. [BMSiG-50652/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Czesława Kos, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 65/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50799

Dodano: 2018-11-20 10:12:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Damaziak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50800. Damaziak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 176/17. [BMSiG-50445/2018] Agnieszka Damaziak zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 176/17). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 5 października 2018 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Damaziak, zamieszkałej w Warszawie - X GUp 176/17. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50800

Dodano: 2018-11-20 10:13:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Deptuch Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50801. Deptuch Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 228/17. [BMSiG-50429/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Deptuch - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU p 228/17, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu III uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50801

Dodano: 2018-11-20 10:13:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dreścik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50802. Dreścik Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 209/17. [BMSiG-50585/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dreścik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie VI GUp 209/17, dnia 22.10.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50802

Dodano: 2018-11-20 10:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DROMOST PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50803. DROMOST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000579197. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2015 r., sygn. akt XI GUp 179/17. [BMSiG-50423/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 179/17 dotyczącej upadłości Dromost Plus Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, obejmującej likwidację majątku dłużnika, informuje, iż syndyk w dniu 22.10.2018 r. złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50803

Dodano: 2018-11-20 10:14:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gibes Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50804. Gibes Mariusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/18. [BMSiG-50642/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariusza Gibes (PESEL 77082514550) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 56/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50804

Dodano: 2018-11-20 10:14:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Górecki Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50805. Górecki Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 133/17. [BMSiG-50463/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie sygn. akt XII GUp 133/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Góreckiego syndyk przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50805

Dodano: 2018-11-20 10:14:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

GRAN POLYCHEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50806. GRAN POLYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Machowej. KRS 0000454433. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2013 r., sygn. akt V GUp 215/17. [BMSiG-50559/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym GRAN POLYCHEM Sp. z o.o. w Machowej w upadłości (KRS: 0000454433) (sygn. akt V GUp 215/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył w dniu 6 października 2018 roku 1 uzupełniającą listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego Komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 215/17, sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50806

Dodano: 2018-11-20 10:15:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Herbut Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50807. Herbut Łukasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 46/18. [BMSiG-50644/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Łukasza Herbuta (PESEL 92022114597) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 46/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50807

Dodano: 2018-11-20 10:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

HERMAL-DĘBICA Chmura Maślanka Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50808. HERMAL-DĘBICA CHMURA MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Brzeźnicy. KRS 0000577293. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2015 r., sygn. akt V GUp 48/15. [BMSiG-50655/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku HERMAL-DĘBICA Chmura Maślanka Spółka Jawna w Brzeźnicy, sygn. akt V GUp 48/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50808

Dodano: 2018-11-20 10:15:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50809. Janowicz Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 36/18. [BMSiG-50452/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Alicji Janowicz (PESEL 48011107600) zamieszkałej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 19/26, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 36/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 22 października 2018 r. III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50809

Dodano: 2018-11-20 10:16:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jaruszewska Zenona Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50810. Jaruszewska Zenona Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 34/18. [BMSiG-50481/2018] Sygn. akt XIV GUp 34/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 25.10.2018 r. syndyk masy upadłości Zenony Krystyny Jaruszewskiej, numer PESEL 49122211284, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 34/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50810

Dodano: 2018-11-20 10:16:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jarzębska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50811. Jarzębska Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 103/17. [BMSiG-50508/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Lidii Jarzębskiej, zam.: Turek, nr PESEL 56122501884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 103/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50811

Dodano: 2018-11-20 10:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

POD PIĄTKĄ Ewa Kamyszek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50812. Kamyszek Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pod Piątką Kamyszek Ewa w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 188/15. [BMSiG-50528/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Kamyszek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Pod Piątką” Kamyszek Ewa w Gnieźnie (sygn. akt XI GUp 188/15) zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50812

Dodano: 2018-11-20 10:17:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapuścińska Magdalena i Kapuściński Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50813. Kapuścińska Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/17. [BMSiG-50538/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Kapuścińskiej i Michała Kapuścińskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 132/17, zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2018 r. syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Magdaleny Kapuścińskiej datowaną na dzień 31 października 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ust. 1, 2 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50813

Dodano: 2018-11-20 10:17:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kapuścińska Magdalena i Kapuściński Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50814. Kapuściński Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 132/17. [BMSiG-50543/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Kapuścińskiej i Michała Kapuścińskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 132/17, zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2018 r. syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Michała Kapuścińskiego, datowaną na dzień 31 października 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ust. 1, 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50814

Dodano: 2018-11-20 10:17:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kłosowski Adrian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50815. Kłosowski Adrian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 252/17. [BMSiG-50510/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Adriana Kłosowskiego, zam. w miejscowości Ziemięcin, nr PESEL 99032008935, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 252/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 11 kwietnia 2018 r.) oraz II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 27 czerwca 2018 roku), które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50815

Dodano: 2018-11-20 10:18:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Agencja POLIGRAF Maciej Kowalski w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50816. Kowalski Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja POLIGRAF Maciej Kowalski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1071/17. [BMSiG-50674/2018] Sygn. akt X GUp 1071/17 Obwieszcza się, że w dniu 6 lipca 2018 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi II uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja „POLIGRAF” Maciej Kowalski, Warszawa 02-792, ul. Jana Rosoła 42 m. 1, PESEL 58063000394. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50816

Dodano: 2018-11-20 10:18:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kujaczyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50817. Kujaczyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 106/17. [BMSiG-50421/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kujaczyńskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie sygn. akt XV GUp 106/17 postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności. Na powyższe postanowienie - z którego treścią można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10 - przysługuje zażalenie w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50817

Dodano: 2018-11-20 10:18:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Labudda Łucja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50818. Labudda Łucja. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 33/18. [BMSiG-50577/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Łucji Labuddy (Łucja Labudda), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie VI GUp 33/18, dnia 30.07.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi datowaną na dzień 25 lipca 2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50818

Dodano: 2018-11-20 10:19:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Matwiejczuk Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50819. Matwiejczuk Mariola. Sad Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 40/18 „of”. [BMSiG-50618/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marioli Matwiejczuk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 40/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listy wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50819

Dodano: 2018-11-20 10:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazur Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50820. Mazur Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 77/16. [BMSiG-50643/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Jana Mazura, zam.: Rzeszów (PESEL 69032802655), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i w dniu 30.10.2018 r. przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 77/16). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50820

Dodano: 2018-11-20 10:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milczarek Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50821. Milczarek Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 564/18. [BMSiG-50462/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 31 października 2018 r. sędziemu komisarzowi Pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Milczarek, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 564/18) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50821

Dodano: 2018-11-20 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Napora Marta Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50822. Napora Marta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 61/18. [BMSiG-50653/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 października 2018 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marty Napory - sygn. akt XII GUp 61/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50822

Dodano: 2018-11-20 10:20:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nowak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50823. Nowak Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 140/17. [BMSiG-50514/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zbigniewa Nowaka, zamieszkałego w Murzynowie Kościelnym 6, 63-014 Dominowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 140/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał w dniu 1 marca 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50823

Dodano: 2018-11-20 10:20:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Opłatek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50824. Opłatek Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 23/17. [BMSiG-50640/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Opłatek, PESEL: 77082402121, (sygn. akt VIII GUp 23/17) ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 30.04.2018 roku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50824

Dodano: 2018-11-20 10:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osieja Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50825. Osieja Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 51/17. [BMSiG-50459/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie sygn. akt XII GUp 51/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Osieja syndyk przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50825

Dodano: 2018-11-20 10:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostrowska-Obrębska Ilona w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50826. Ostrowska-Obrębska Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 415/18. [BMSiG-50456/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ilony Ostrowskiej-Obrębskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 415/18 ogłasza, że w dniu 12 września 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50826

Dodano: 2018-11-20 10:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Panas Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50827. Panas Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 4/18. [BMSiG-50669/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone w dniu 13 listopada 2018 r i złożone do akt sprawy w dniu 15 listopada 2018 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Teresy Panas, zam. w Łańcucie, ul. Sokoła 4/8, numer PESEL 42031502245, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 4/18. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 - parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50827

Dodano: 2018-11-20 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pańko Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50828. Pańko Lidia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 125/18. [BMSiG-50438/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Lidii Pańko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 125/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50828

Dodano: 2018-11-20 10:22:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Podolak Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50829. Podolak Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 120/18. [BMSiG-50555/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Marka Podolak, numer PESEL 61121611193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 120/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył w dniu 7 listopada 2018 roku główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, złożyć do Sędziego Komisarza pod adresem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 120/18, sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50829

Dodano: 2018-11-20 10:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZPOL LTD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50830. PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO- -USŁUGOWE „GAZOPOL LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koszalinie. KRS 0000054937. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r., sygn. akt VII GUp 69/17. [BMSiG-50668/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego „Gazopol Ltd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 69/17, ogłasza, że syndyk w dniu 29 października 2018 r. złożył szóste uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50830

Dodano: 2018-11-20 10:23:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Budowlanego i Usług Inwestycyjnych UNIBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50831. PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH „UNIBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000094077. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r., sygn. akt XIV GUp 38/16. [BMSiG-50574/2018] Sygn. akt XIV GUp 38/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku (art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.), zostały sporządzone przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 7 sierpnia 2018 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „UNIBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, w dniu 24 września 2018 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „UNIBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Łodzi. Powyższe listy każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list - może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 38/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50831

Dodano: 2018-11-20 10:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rajzer Sabina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50832. Rajzer Sabina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 340/17. [BMSiG-50675/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone dnia 2 listopada 2018 r. i złożone do akt sprawy w dniu 9 listopada 2018 roku drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sabiny Rajzer, nr PESEL: 84080715807 - zamieszkałej: 37-565 Rudołowice 275A - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 340/17). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50832

Dodano: 2018-11-20 10:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiński Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50833. Rosiński Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 346/18. [BMSiG-50466/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 10 września 2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karola Rosińskiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt X GUp 346/18), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50833

Dodano: 2018-11-20 10:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Schepke-Franczak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50834. Schepke-Franczak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 148/17. [BMSiG-50513/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Urszuli Schepke-Franczak, zam.: Poznań, nr PESEL 48052205660, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 148/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50834

Dodano: 2018-11-20 10:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szczygielski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50835. Szczygielski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 16/17 of. [BMSiG-50637/2018] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 16/17 of upadłego Krzysztofa Szczygielskiego (PESEL 81030615118), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.10.2018 r. zostało mu przekazane przez syndyka pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w tym postępowaniu, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw przysługuje, o ile uzupełnieni listy nie jest zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50835

Dodano: 2018-11-20 10:24:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TEKTONIKA SPV Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50836. TEKTONIKA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000421854. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2012 r., sygn. akt XI GUp 120/16/J. [BMSiG-50520/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego TEKTONIKA SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000421854), sygnatura akt XI GUp 120/16/J, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 27 lipca 2018 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50836

Dodano: 2018-11-20 10:25:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Urbaniak Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50837. Urbaniak Renata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 150/17. [BMSiG-50571/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Renaty Urbaniak, zam.: Poznań, nr PESEL 70060801129, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 150/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym wskazanych w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50837

Dodano: 2018-11-20 10:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Viamot S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50838. VIAMOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000289748. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2007 r., sygn. akt VIII GUp 37/14/S. [BMSiG-50398/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: VIAMOT S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 37/14/S) ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzyciela Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze (zw 198), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50838

Dodano: 2018-11-20 10:25:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wojtasik Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50839. Wojtasik Olga. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 154/17. [BMSiG-50495/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Olgi Wojtasik, zamieszkałej przy ul. Przemysłowej 21/18, 61-579 Poznań, nr PESEL 80051104786, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 154/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 5 lipca 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50839

Dodano: 2018-11-20 10:26:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wolska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50840. Wolska Jolanta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/18. [BMSiG-50588/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Wolskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie VI GUp 9/18, dnia 24.10.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50840

Dodano: 2018-11-20 10:26:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Woźnica Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50841. Woźnica Halina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 103/18 „of”. [BMSiG-50648/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Haliny Woźnica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 103/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50841

Dodano: 2018-11-20 10:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zieliński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50842. Zieliński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 207/18. [BMSiG-50671/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Grzegorza Zielińskiego, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 207/18 informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50842

Dodano: 2018-11-20 10:27:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zwolińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50843. Zwolińska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 561/18. [BMSiG-50453/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Zwolińskiej, PESEL 81062900921, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Adres do korespondencji: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sygn. akt: X GUp 561/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50843

Dodano: 2018-11-20 10:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Begana Collection Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50844. BEGANA COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Olsztynie. KRS 0000416569. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt V GUp 18/14. [BMSiG-50436/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Begana Collection sp. z o.o. (sygn. akt V GUp 18/14) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kat. 2. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50844

Dodano: 2018-11-20 10:28:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krygiel Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50845. Krygiel Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 136/17. [BMSiG-50443/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Krygiel - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 136/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50845

Dodano: 2018-11-20 10:29:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krysiak Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50846. Krysiak Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 129/17. [BMSiG-50437/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Krysiak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w sprawie o sygn. akt XV GUp 129/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50846

Dodano: 2018-11-20 10:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kuczera Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50847. Kuczera Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 64/16. [BMSiG-50540/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 64/16 dotyczącej upadłości Ewy Kuczery syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50847

Dodano: 2018-11-20 10:29:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lorens Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50848. Lorens Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 15/17. [BMSiG-50641/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Sylwii Lorens, zam. w Poznaniu, PESEL 76062205865, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 15/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter) wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w ostatecznym planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50848

Dodano: 2018-11-20 10:30:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-BUD-COMPLEX Anna Maciejak w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50849. Maciejak Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter- -Bud-Complex Anna Maciejak w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 82/15. [BMSiG-50450/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Maciejak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-BUD-COMPLEX w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej w sprawie o sygn. akt XV GUp 82/15, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, iw terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50849

Dodano: 2018-11-20 10:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szarski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-08-23 Postanowienie o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Sąd Rejonowy w Trouniu, postanowieniem z dnia 23 sieprnia 2018 r., umorzył zobowiązania Upadłego.

Dodano: 2018-11-20 16:25:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Twój Nowy Dom Development S. A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50850. TWÓJ NOWY DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000398237. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2011 r., sygn. akt X GUp 63/15. [BMSiG-50488/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 63/15 umorzył postępowanie upadłościowe Twój Nowy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50850

Dodano: 2018-11-20 19:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Krzyżanowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50851. Krzyżanowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 35/14. [BMSiG-50479/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 11.09.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 4.09.2018 r. o umorzeniu bez ustalania planu spłaty zobowiązań upadłej Elżbiety Krzyżanowskiej, PESEL 58011907544, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 35/14. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50851

Dodano: 2018-11-20 19:18:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50854. Brudnicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/17. [BMSiG-50670/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU 3/8 W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWIE WŁASNOŚCI BUDYNKU Syndyk masy upadłości Piotra Brudnickiego (sygn. akt X GUp 497/17) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/8 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną 67/1, o powierzchni 185 m2 oraz prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Alzackiej 25, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WA6M/000398790/5. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 17 grudnia 2018 roku. Otwarcie ofert w dniu 19 grudnia 2018 roku, o godz. 1200, w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53, pokój nr 4. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50854

Dodano: 2018-11-20 19:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50855. Brudnicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/17. [BMSiG-50676/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU 1/2 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Syndyk masy upadłości Piotra Brudnickiego (sygn. akt X GUp 497/17) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 141 o powierzchni 66,26 m2 położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA4M/00398790/5, wraz z udziałem w wysokości 1/576 we współwłasności garażu wielostanowiskowego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta WA4M/00399583/8 (miejsce postojowe G2-25) w budynku przy ul. Słomińskiego 7. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 17 grudnia 2018 roku. Otwarcie ofert w dniu 19 grudnia 2018 roku, o godz. 1100, w biurze syndyka przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4. Cena wywoławcza wynosi 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53, pokój nr 4. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50855

Dodano: 2018-11-20 19:21:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Durlej Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50857. Durlej Aneta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 30/18 of. [BMSiG-50635/2018] Syndyk masy upadłości Anety Durlej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 30/18 of) informuje, że w Kancelarii Syndyka Adama Ciesielczuka przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu w dniu 19.12.2018 r. odbędzie się publiczny konkurs ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości udziału w 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Nadolicach Małych (gmina Czernica, powiat wrocławski) przy ul. Zielonej 20-22, składającej się działek nr 6/4 i nr 6/5 (AM - 1, obręb nr 0010 - Nadolice Małe), o powierzchni 0,1742 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy i budynkiem mieszkalno-gospodarczym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1O/00053209/5, za cenę nie mniejszą (brutto) niż 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych), co odpowiada 41,6% wartości oszacowania określonej w datowanym na 20 marca 2018 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest w Kancelarii Syndyka i na stronie www.SyndykWroclaw.com.pl. Informacje dotyczące nieruchomości dostępne są pod nr tel. 503-509-165 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@SyndykWroclaw.com.pl. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50857

Dodano: 2018-11-20 19:21:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziubeła Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50858. Dziubeła Leszek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 179/16. [BMSiG-50562/2018] Syndyk masy upadłości Leszka Dziubeła, zam.: Polana, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci - nieruchomości gruntowej (działki gruntu nr 691 o pow. 0,1094 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 216,49 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w miejscowości Polana, gmina Czarna, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS2E/00019296/1. Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 179/16 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Leszka Dziubeła - NIE OTWIERAĆ” na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki oferty listem poleconym. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15.000,00 zł w terminie składania ofert, na rachunek bankowy masy upadłości nr: 07 8642 1184 3018 0049 0348 0001. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert. Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach 29 i 30 listopada 2018 r., w godzinach od 1000-1500. Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wyłożony jest do wglądu w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Towarowej 12. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod nr tel. 604 997 493. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50858

Dodano: 2018-11-20 19:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gawron Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 50860. Gawron Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 151/17. [BMSiG-50509/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 roku, sygn. akt XI GUp 151/17, umorzył zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli upadłej Marii Gawron (PESEL: 49093009288), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50860

Dodano: 2018-11-20 19:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GRUPA OPEUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50862. GRUPA OPEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku. KRS 0000588435. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2015 r., sygn. akt X GUp 699/17. [BMSiG-50472/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 20/1, o powierzchni 3.100 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1G/00006239/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.903,86 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i 86/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00006239/2”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r., o godzinie 1230, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku, al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50862

Dodano: 2018-11-20 19:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GRUPA OPEUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50863. GRUPA OPEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Płocku. KRS 0000588435. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2015 r., sygn. akt X GUp 699/17. [BMSiG-50476/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 34/8, o powierzchni 937 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1G/00041205/2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.713,36 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych i 36/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00041205/2”,najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r., o godzinie 1300, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku, al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50863

Dodano: 2018-11-20 19:26:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jackiewicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 50865. Jackiewicz Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 146/16. [BMSiG-50570/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż na mocy art. 49116 Prawa upadłościowego postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. umorzył w całości niezaspokojone zobowiązania upadłego Wojciecha Jackiewicza objęte listą wierzytelności z dnia 28 września 2017 r. sporządzoną w toku postępowania upadłościowego o sygn. akt VI GUp 146/16 oraz ewentualne inne zobowiązania powstałe przed datą ogłoszenia upadłości wyżej wymienionego, tj. przed dniem 4 października 2016 r. bez ustalania planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50865

Dodano: 2018-11-20 19:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KORDON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50867. KORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276459. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GUp 672/17. [BMSiG-50447/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 42/7 z obrębu 0011 Rembelszczyzna o powierzchni 0,3289 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. WA1L/00070054/7, wraz z prawem własności udziału 16/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 z obrębu 0011 Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00070055/4. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 1.048.274,88 złotych (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 88/100) brutto, w tym należny podatek VAT według stawki 23%. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o nr.: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 672/17 - działka nr 42/7, Rembelszczyzna” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 grudnia 2018 roku, o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Operat szacunkowy z dnia 12 marca 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości, al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy o sygn. akt X GUp 672/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka - www.saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Tycjan Saltarski - Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50867

Dodano: 2018-11-20 19:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50872. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-50568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach, sygn. akt VI GUp 82/16, zawiadamia, że syndyk przekazał w dniu 23.10.2018 r. opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki gruntu nr 150/1, 150/2, 150/3, 149/1, 149/2, 151 i 175, obręb 8 Kartuzy, o łącznej powierzchni 3.130 m2 , zabudowanej budynkami mieszkalno- -usługowymi, położonej przy ul. Parkowej 8 i Parkowej 10 w Kartuzach, opisanej w Księgach Wieczystych KW nr GD1 R/00012470/5 (dz. 150/2, 149/2), GD1R/00004405/0 (dz. 151), GD1 R/00006584/2 (dz. 150/1), GD1R/00006585/9 (dz. 149/1, 150/3) i GD1 R/00012471/2 (dz. 175), prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach. Złożony do akt opis i oszacowanie nieruchomości każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie 7 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50872

Dodano: 2018-11-20 19:31:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pytko Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50878. Pytko Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 318/18. [BMSiG-50565/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prowadzonego wobec Alicji Pytko, PESEL 03320306825, zamieszkałej pod adresem: ul. Pachońskiego 6/54, 31-223 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 318/18, ogłasza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi sporządzonego w dniu 6 sierpnia 2018 roku przez biegłego Aleksandra Gzyla opisu i oszacowania udziałów wynoszących: 1/6 w prawie wieczystym użytkowania nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW nr OP1L/00046711/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, oraz 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości objętej Księgą Wieczystą KW nr OP1L/00044736/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, wchodzących w skład masy upadłości Alicji Pytko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i szacowania Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50878

Dodano: 2018-11-20 19:32:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reszotnik Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50879. Reszotnik Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 518/18. [BMSiG-50430/2018] Obwieszcza się, iż w postępowaniu upadłościowym Leszka Reszotnika, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71011610876, syndyk ukończył i złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości miejsca postojowego nr 102 położonego w lokalu niemieszkalnym nr 113 stanowiącym podziemny garaż wielostanowiskowy zlokalizowany w budynku przy ul. Słonecznej 105A, w miejscowości Stara Iwiczna, w gminie Lesznowola, na kondygnacji -1. Dla ww. lokalu niemieszkalnego prowadzona jest Księga Wieczysta KW WA1I/00005915/2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Sygn. akt X GUp 518/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50879

Dodano: 2018-11-20 19:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szałański Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50883. Szałański Maciej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 156/18. [BMSiG-50490/2018] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Szałańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 156/18), syndyk przedłożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Głogowie przy ul. Pelczara 17, KW nr RZ1Z/00141061/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50883

Dodano: 2018-11-20 19:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Viamot S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50887. VIAMOT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000289748. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2007 r., sygn. akt VIII GUp 37/14. [BMSiG-50403/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec VIAMOT S.A. w Krakowie - w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt (VIII GUp 37/14), informuje o sporządzeniu i ukończeniu w dniu 12 września 2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Łukasza Bełtowskiego opisu i oszacowania stanowiących kompleks - nieruchomości zlokalizowanych w Olkuszu w pobliżu ul. Długiej, woj. małopolskie, tj.: - nieruchomości stanowiącej działkę numer 595/16, objętą Księgą Wieczystą numer KRI0/00064204/0, nieruchomości składającej się z działek nr: 595/34, 595/35, 595/37 objętych Księgą Wieczystą numer KRI0/00067259/1 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej Księgą Wieczystą numer KRI0/00037206/6 składającej się z działek nr 595/31 oraz 593/32 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i urządzeń - wszystkie księgi prowadzone przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, które to nieruchomości stosownie do art. 134 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, stanowią składniki majątkowe masy upadłości, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50887

Dodano: 2018-11-20 19:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zakład Remontowo-Prodkcyjny REMONAFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50891. ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY „REMONAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Potoku. KRS 0000131224. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 września 2002 r., sygn. akt V GUp 32/17. [BMSiG-50547/2018] Syndyk masy upadłości Zakładu Remontowo-Produkcyjnego „REMONAFT” Sp. z o.o. w upadłości, Potok 452, 38-404 Krosno, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego. I. Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Zakład Remontowo-Produkcyjny „REMONAFT” Sp. z o.o. w upadłości, Potok 452, 38-404 Krosno, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000131224. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna), 2) nieruchomość położona w Potoku, składająca się z: - prawa wieczystego użytkowania działki o numerze 582/1, o pow. 1,4399 ha - zabudowana obiektami produkcyjno-magazynowymi wraz z prawem własności budynków i budowli, - prawa własności działki o numerze 583, o pow. 0,2880 ha, - prawa własności działki o numerze 586 o pow. 0,3631 ha. 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości. 3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nie opisane w punkcie I.2., a w szczególności: 1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych, 2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia, 3) nadpłacone podatki i opłaty, 4) księgi i dokumenty nie związane z przedmiotem sprzedaży. II. Cena oszacowania: Cena oszacowania przedmiotu przetargu wynosi 2.071.400,00 złotych (dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100). III. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY „REMONAFT” SP. Z O.O. W POTOKU W UPADŁOŚCI”, sygn. akt V GUp 32/17 - NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r., do godz. 1530, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Wydziału V Gospodarczego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej w punkcie II, tj. kwoty 207.140,00 zł (dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści złotych) na rachunek bankowy Zakładu Remontowo Produkcyjnego „REMONAFT” Sp. z o.o. w Potoku w upadłości numer: 60 1600 1462 1839 1752 9000 0001 w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. - liczy się data uznania rachunku bankowego. IV. Przy rozstrzyganiu przetargu pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać: 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. 2. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie II, która powinna być podana liczbowo i słownie. 3. Zobowiązanie oferenta do wykonania czynności prawnych i faktycznych wynikających z zawartych umów. 4. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z: a) przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń, b) warunkami przetargu. 5. Dowód uiszczenia wadium. 6. W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedsiębiorstwa, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odpowiednią umową lub Statutem. 7. W przypadku oferentów zagranicznych - zgodę lub promesę zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jeżeli jest ona wymagana. V. Pozostałe warunki: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza. 3. Oferent zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w takim terminie, aby rachunek bankowy syndyka uznany był ceną sprzedaży, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży. 4. Oferent zobowiązany będzie do zapłaty stosownych podatków, opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, według stawek i w wysokości obowiązujących w dniu podpisania umowy. 5. Oferent staje się stroną (pracodawcą) w umowach o pracę pracowników, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. 6. Na nabywcę przedsiębiorstwa przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone spółce Zakład Remontowo-Produkcyjny „REMONAFT” Sp. z o.o. w Potoku w upadłości, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej - stosownie do art. 317 ust. 1 Prawa upadłościowego. 7. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej, oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta - przepada na rzecz spółki Zakład Remontowo-Produkcyjny „REMONAFT” Sp. z o.o. w Potoku w upadłości . 8. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach: 1) osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej, 2) aukcję rozpoczyna syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 1% ceny wywoławczej, 3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą, 4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez syndyka nikt z oferentów nie podwyższył - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem, 5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na przetarg lub osoba/osoby uczestniczące w przetargu w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, syndyk dokona swobodnego wyboru oferty. 9. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn. 11. Wyboru oferty dokona syndyk; wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza. 12. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 13. Osoba przeprowadzająca badanie dokumentacji przedsiębiorstwa zobowiązana jest do podpisania „Zobowiązania do zachowania poufności” i korzystania z przedkładanych dokumentów zgodnie z przeznaczeniem oraz do ich chronienia przed przypadkowym zniszczeniem. 14. Kopie prezentowanych dokumentów mogą być udostępnione, jeżeli dotyczy to dokumentów lub danych znanych publicznie lub niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 15. Syndyk ma prawo do nieudzielenia informacji jeżeli stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 16. Wszelkie informacje udostępniane osobom przeprowadzającym badanie - będą ujawniane wyłącznie w celu podjęcia decyzji związanej z ewentualnym złożeniem oferty zakupu. 17. Językiem przetargu jest język polski. 18. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy polskiego Prawa upadłościowego oraz polskiego Kodeksu cywilnego. 19. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest syndyk, tel. 604 997 493. VI. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12 grudnia 2018 r., o godz. 1030, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, ul. Kustronia 4, sala nr 29. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w siedzibie spółki oraz w aktach sprawy V GUp 32/17 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50891

Dodano: 2018-11-20 19:35:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PIEKARNIA MAZOWIECKA Jarosław Zalewski w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50892. Zalewski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 418/16. [BMSiG-50616/2018] Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie: 1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/14, o powierzchni 0,4681 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1U/00038414/6; 2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/15, o powierzchni 1,0888 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1U/00050225/4; 3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/3, o powierzchni 0,1499 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1U/00050196/1; 4. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103, o powierzchni 0,1951 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1U/00050197/8; zwanych dalej także łącznie „Nieruchomością”. Cena wywoławcza Nieruchomości: 16.930,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych). Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55), oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 418/16, w czytelni akt w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny jej stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.), zastrzega się, że nabywcą Nieruchomości może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do przedstawienia przy zawarciu umowy sprzedaży dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków. Brak przedstawienia powyższych dokumentów przez oferenta skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz utratą wpłaconego wadium. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 r., godz. 1100, w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Pełna treść regulaminu konkursu ofert - w tym warunki formalne, które musi spełniać oferta - zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50892

Dodano: 2018-11-20 19:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zaroda Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50893. Zaroda Janina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/18 of. [BMSiG-50523/2018] Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Janiny Zaroda SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt VI GUp 22/18 of OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości w postępowaniu Janiny Zaroda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 2, PESEL 48041307287, zawiadamia o przetargu na sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0922 ha, położonej przy ul. Leszczynowej 15, Kolnik. gmina Pszczółki, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GD1 G/00112829/8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 grudnia 2018 r., o godzinie 900, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B68a. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości dostępne są w sekretariacie sądu oraz u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 501 698 405 lub 601 627 391, biuro@grantfinance.pl). Możliwość obejrzenia nieruchomości, szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50893

Dodano: 2018-11-20 19:37:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

HYGIENIKA DYSTRYBUCJA S.A.

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 51030. HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu. KRS 0000348690. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRp 4/17. [BMSiG-50758/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym (postępowanie o zmianę układu) dłużnika Hygienika Dystrybucja spółki akcyjnej w Lublińcu, sygn. akt VIII GRp 4/17. Termin i miejsce zgromadzenia wyznaczono na dzień 19 grudnia 2018 roku, godz. 1200, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51030

Dodano: 2018-11-20 19:48:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Koch Joachim

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 51031. Koch Joachim. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/17. [BMSiG-50584/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu dłużnika Joachima Koch złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51031

Dodano: 2018-11-20 19:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BUDMARWAR Sp. z o.o.

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 51032. BUDMARWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Strumieniu. KRS 0000359469. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2010 r., sygn. akt VI GRp 2/16. [BMSiG-50477/2018] Sygn. akt VI GRp 2/16 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że Nadzorca Wykonania Układu BUDMARWAR Sp. z o.o. w restrukturyzacji złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu wg stanu na dzień 30.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51032

Dodano: 2018-11-20 19:50:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Więckowski Kacper

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 51033. Więckowski Kacper prowadzący działalność gospodarczą w postaci gospodarstwa rolnego w Skrodzkiem. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 11/18. [BMSiG-50646/2018] Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Kacpra Więckowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w postaci gospodarstwa rolnego, PESEL 83032300418, zawiadamia, iż w dniu 6 sierpnia 2018 roku złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w przedmiotowym postępowaniu. Na podstawie art. 90 ust. Prawo restrukturyzacyjne, w przyspieszonym postępowaniu układowym, dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 11/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51033

Dodano: 2018-11-20 19:51:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FITEN S.A.

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 51034. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12. [BMSiG-50581/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12, Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. z urzędu określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli na podstawie art. 110 ust. 7 Pr.Res., wskazując, że w terminie 10 dni roboczych od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, zarządca powiadomi o możliwości oddania głosu na piśmie. Procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie przeprowadzi zarządca. Wraz z zawiadomieniem wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie doręczone zostaną propozycje układowe, informacje o podziale na kategorie interesów, opinia zarządcy o możliwości wykonania układu wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i stosowne pouczenie. Zarządca masy sanacyjnej w zawiadomieniu o głosowaniu poinformuje wierzycieli o dacie, do której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem. Zarządca przedstawi Sędziemu komisarzowi w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów ww dokumentów wierzycielom, którzy nie oddali głosu. W terminie jednego tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie Sędziego komisarza z 14 listopada 2018 r. Zażalenie ze wskazaniem sygn. akt X GRs 3/16/12 wnosi się na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51034

Dodano: 2018-11-20 19:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Bożena

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 51035. Mróz Bożena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 4/16. [BMSiG-50563/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu dłużnika Bożeny Mróz złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51035

Dodano: 2018-11-20 19:52:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Krystian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 51036. Mróz Krystian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/16. [BMSiG-50486/2018] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu dłużnika Krystiana Mróz złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 51036

Dodano: 2018-11-20 19:52:56 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK