Informacje

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sternik Honorata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57997. Sternik Honorata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 191/19, VI GUp 132/19. [BMSiG-57964/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt VI GU 191/19, ogłosił upadłość Honoraty Sternik, numer PESEL 65011107027, zamieszkałej w Wałbrzychu, ul. Dubois 47/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 132/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57997

Dodano: 2019-11-12 09:54:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sternik Honorata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57997. Sternik Honorata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 191/19, VI GUp 132/19. [BMSiG-57964/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2019 r., sygn. akt VI GU 191/19, ogłosił upadłość Honoraty Sternik, numer PESEL 65011107027, zamieszkałej w Wałbrzychu, ul. Dubois 47/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 132/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57997

Dodano: 2019-11-12 09:54:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szczerbiak Janina Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57998. Szczerbiak Janina Halina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 206/19 „of”, VII GUp 162/19 „of”. [BMSiG-57942/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GU 206/19 „of” - w dniu 29 października 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Janiny Haliny Szczerbiak, zamieszkałej: ul. Piłsudskiego 81B/9, 75-523 Koszalin, nr PESEL 59112206086; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Jakuba Kielara - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 804 - na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 162/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57998

Dodano: 2019-11-12 09:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szczerbiak Janina Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57998. Szczerbiak Janina Halina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 206/19 „of”, VII GUp 162/19 „of”. [BMSiG-57942/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GU 206/19 „of” - w dniu 29 października 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Janiny Haliny Szczerbiak, zamieszkałej: ul. Piłsudskiego 81B/9, 75-523 Koszalin, nr PESEL 59112206086; 2) określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Jakuba Kielara - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 804 - na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 162/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57998

Dodano: 2019-11-12 09:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57999. Zaleszczyk Władysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 314/19 of, VIII GUp 283/19 of. [BMSiG-57954/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 314/19 of, ogłosił upadłość Władysława Zaleszczyka, numer PESEL 50032912394, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte podstępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 283/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57999

Dodano: 2019-11-12 09:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57999. Zaleszczyk Władysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 314/19 of, VIII GUp 283/19 of. [BMSiG-57954/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 314/19 of, ogłosił upadłość Władysława Zaleszczyka, numer PESEL 50032912394, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte podstępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 283/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57999

Dodano: 2019-11-12 09:56:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58000. Wojciechowski Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 227/19, XIV GUp 245/19. [BMSiG-57947/2019] XIV GU 227/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2019 roku ogłosił upadłość Henryka Wojciechowskiego, numer PESEL 53011905370 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Wieniakowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1037. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 245/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58000

Dodano: 2019-11-12 09:57:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58000. Wojciechowski Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 227/19, XIV GUp 245/19. [BMSiG-57947/2019] XIV GU 227/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2019 roku ogłosił upadłość Henryka Wojciechowskiego, numer PESEL 53011905370 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Wieniakowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1037. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 245/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58000

Dodano: 2019-11-12 09:57:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58001. Zaleszczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 313/19 of, VIII GUp 282/19 of. [BMSiG-57949/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 313/19 of, ogłosił upadłość Elżbiety Zaleszczyk, numer PESEL 51051712949, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 205/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte podstępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 282/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58001

Dodano: 2019-11-12 09:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58001. Zaleszczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 313/19 of, VIII GUp 282/19 of. [BMSiG-57949/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 313/19 of, ogłosił upadłość Elżbiety Zaleszczyk, numer PESEL 51051712949, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 205/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte podstępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 282/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58001

Dodano: 2019-11-12 09:58:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bielawski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58002. Bielawski Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 321/19, VI GUp 187/19/K. [BMSiG-57799/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 321/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Jarosława Bielawskiego (PESEL 81090501615), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku (80-704) przy ul. Lenartowicza 13A/14. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji Sądu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 187/19/K. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak, a na syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na piśmie w dwóch egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 187/19/K. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58002

Dodano: 2019-11-12 09:59:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bielawski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58002. Bielawski Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 321/19, VI GUp 187/19/K. [BMSiG-57799/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 321/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Jarosława Bielawskiego (PESEL 81090501615), nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku (80-704) przy ul. Lenartowicza 13A/14. Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji Sądu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt VI GUp 187/19/K. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak, a na syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu (30) dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na piśmie w dwóch egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 187/19/K. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58002

Dodano: 2019-11-12 09:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broż Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58003. Broż Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 529/19, V GUp 465/19. [BMSiG-57887/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 529/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Grażyny Broż, zamieszkałej: ul. Rosłońskiego 6, 37-700 Przemyśl, PESEL 67121310827; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 465/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58003

Dodano: 2019-11-12 10:00:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broż Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58003. Broż Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 529/19, V GUp 465/19. [BMSiG-57887/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 529/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Grażyny Broż, zamieszkałej: ul. Rosłońskiego 6, 37-700 Przemyśl, PESEL 67121310827; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 465/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58003

Dodano: 2019-11-12 10:00:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czekała Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58004. Czekała Stefan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 438/19, XII GUp 293/19. [BMSiG-57766/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 438/19 dotyczącej upadłości dłużnika Stefana Czekały (Czekała), zam. w Marklowicach, dnia 4.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 293/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58004

Dodano: 2019-11-12 10:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czekała Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58004. Czekała Stefan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 438/19, XII GUp 293/19. [BMSiG-57766/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 438/19 dotyczącej upadłości dłużnika Stefana Czekały (Czekała), zam. w Marklowicach, dnia 4.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 293/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58004

Dodano: 2019-11-12 10:01:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Grajcar Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58005. Grajcar Edyta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 249/19, VIII GUp 162/19. [BMSiG-57749/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 249/19, ogłosił upadłość Edyty Grajcar - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 75053003621. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Adriana Parola - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 162/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58005

Dodano: 2019-11-12 10:02:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Grajcar Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58005. Grajcar Edyta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 249/19, VIII GUp 162/19. [BMSiG-57749/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 249/19, ogłosił upadłość Edyty Grajcar - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 75053003621. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Adriana Parola - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 162/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58005

Dodano: 2019-11-12 10:02:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzybek Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58006. Grzybek Kamila. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 561/19, XI GUp 299/19. [BMSiG-57727/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 561/19 ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Grzybek, nr PESEL 81060704886, zamieszkałej w miejscowości Tulce osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 299/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Barbary Kaneckiej-Kaczmarek. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58006

Dodano: 2019-11-12 10:03:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzybek Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58006. Grzybek Kamila. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 561/19, XI GUp 299/19. [BMSiG-57727/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 561/19 ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Grzybek, nr PESEL 81060704886, zamieszkałej w miejscowości Tulce osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 299/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Barbary Kaneckiej-Kaczmarek. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58006

Dodano: 2019-11-12 10:03:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Izdebska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58007. Izdebska Renata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 264/19 „of”. [BMSiG-57802/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku 30 września 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 264/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Renaty Izdebskiej zamieszkałej: ul. Jana Nassuta 13 m. 35, 21-560 Międzyrzec Podlaski, PESEL 74063011848, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Renaty Izdebskiej w rozumieniu art. 328 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); 3. wezwać wierzycieli upadłego Renaty Izdebskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Renaty Izdebskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Dariusza Warda - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58007

Dodano: 2019-11-12 10:04:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Izdebska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58007. Izdebska Renata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 264/19 „of”. [BMSiG-57802/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku 30 września 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 264/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Renaty Izdebskiej zamieszkałej: ul. Jana Nassuta 13 m. 35, 21-560 Międzyrzec Podlaski, PESEL 74063011848, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Renaty Izdebskiej w rozumieniu art. 328 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.jed. Dz. U. z 2015 r., poz. 233); 3. wezwać wierzycieli upadłego Renaty Izdebskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Renaty Izdebskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdalenę Studzińską oraz syndyka w osobie Dariusza Warda - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58007

Dodano: 2019-11-12 10:04:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jastrzębski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58008. Jastrzębski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 839/19, XI GUp 297/19. [BMSiG-57780/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 839/19 ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Jastrzębskiego, nr PESEL 74052110455, zamieszkałego w Gnieźnie - osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 297/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Bogusława Sobczaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58008

Dodano: 2019-11-12 10:05:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jastrzębski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58008. Jastrzębski Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 839/19, XI GUp 297/19. [BMSiG-57780/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 839/19 ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Jastrzębskiego, nr PESEL 74052110455, zamieszkałego w Gnieźnie - osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 297/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Bogusława Sobczaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58008

Dodano: 2019-11-12 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kolęda Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58009. Kolęda Alicja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 860/19, XI GUp 298/19. [BMSiG-57728/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 860/19 ogłosił upadłość dłużniczki Alicji Kolędy, nr PESEL 46032308268, zamieszkałej w miejscowości Turek, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 298/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Aleksandry Marciniak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58009

Dodano: 2019-11-12 10:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kolęda Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58009. Kolęda Alicja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 860/19, XI GUp 298/19. [BMSiG-57728/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 860/19 ogłosił upadłość dłużniczki Alicji Kolędy, nr PESEL 46032308268, zamieszkałej w miejscowości Turek, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 298/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Aleksandry Marciniak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58009

Dodano: 2019-11-12 10:06:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Konieczna Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58010. Konieczna Czesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 439/19, V GUp 354/19. [BMSiG-57912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika: Czesławy Koniecznej, nr PESEL 57021401561 - o ogłoszenie upadłości dłużnika, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Czesławy Koniecznej, nr PESEL 57021401561, zamieszkałej: 26-200 Końskie, Bedlno 58 - upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344); Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 354/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58010

Dodano: 2019-11-12 10:07:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Konieczna Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58010. Konieczna Czesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 439/19, V GUp 354/19. [BMSiG-57912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika: Czesławy Koniecznej, nr PESEL 57021401561 - o ogłoszenie upadłości dłużnika, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Czesławy Koniecznej, nr PESEL 57021401561, zamieszkałej: 26-200 Końskie, Bedlno 58 - upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344); Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłej oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 354/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58010

Dodano: 2019-11-12 10:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kowalska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2019-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58011. Kowalska Kinga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 87/19. [BMSiG-57815/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 128/19 ogłosił upadłość Kingi Kowalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Grunwaldzkiej 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, numer PESEL 92031502929. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Lesszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Stanisława Steckiewicza - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 87/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 87/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58011

Dodano: 2019-11-12 10:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kowalska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58011. Kowalska Kinga. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 87/19. [BMSiG-57815/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 128/19 ogłosił upadłość Kingi Kowalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Grunwaldzkiej 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, numer PESEL 92031502929. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Lesszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Stanisława Steckiewicza - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 87/19, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 87/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58011

Dodano: 2019-11-12 10:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kruszyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58012. Kruszyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 278/19, V GUp 157/19. [BMSiG-57737/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 278/19 (V GUp 157/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Elżbiety Kruszyńskiej, PESEL 75030109724, zamieszkałej pod adresem: ul. Stara Ruda 22, 87-220 Radzyń Chełmiński - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 662). Wzywa się wierzycieli upadłej Elżbiety Kruszyńskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Elżbiety Kruszyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużników postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58012

Dodano: 2019-11-12 10:09:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kruszyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58012. Kruszyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 278/19, V GUp 157/19. [BMSiG-57737/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 278/19 (V GUp 157/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Elżbiety Kruszyńskiej, PESEL 75030109724, zamieszkałej pod adresem: ul. Stara Ruda 22, 87-220 Radzyń Chełmiński - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 662). Wzywa się wierzycieli upadłej Elżbiety Kruszyńskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Elżbiety Kruszyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużników postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58012

Dodano: 2019-11-12 10:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krzemkowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58013. Krzemkowska Izabela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 526/19. [BMSiG-57875/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 526/19 ogłosił upadłość Izabeli Krzemkowskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 87120201520), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka - Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58013

Dodano: 2019-11-12 10:10:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krzemkowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58013. Krzemkowska Izabela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 526/19. [BMSiG-57875/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 526/19 ogłosił upadłość Izabeli Krzemkowskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 87120201520), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka - Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58013

Dodano: 2019-11-12 10:10:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lasik Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58014. Lasik Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 912/19, XI GUp 301/19. [BMSiG-57726/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 912/19 ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Lasik (PESEL 43070205126), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 301/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Kuźmy posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 730. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58014

Dodano: 2019-11-12 10:11:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lasik Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58014. Lasik Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 912/19, XI GUp 301/19. [BMSiG-57726/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 912/19 ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Lasik (PESEL 43070205126), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 301/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Kuźmy posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 730. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58014

Dodano: 2019-11-12 10:11:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lewkowska Mieczysława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58015. Lewkowska Mieczysława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 280/19, VIII GUp 214/19. [BMSiG-57878/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 280/19 postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Mieczysławy Lewkowskiej, zam.: ul. Nowosielska 62/28, 15-617 Białystok, PESEL 57030615120, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 214/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58015

Dodano: 2019-11-12 10:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lewkowska Mieczysława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58015. Lewkowska Mieczysława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 280/19, VIII GUp 214/19. [BMSiG-57878/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 280/19 postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Mieczysławy Lewkowskiej, zam.: ul. Nowosielska 62/28, 15-617 Białystok, PESEL 57030615120, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 214/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58015

Dodano: 2019-11-12 10:12:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Małgorzewicz-Dahm Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58016. Małgorzewicz-Dahm Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 188/19 of/W. [BMSiG-57804/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Małgorzewicz-Dahm, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kwidzynie, ul. Drzymały 29/3 (PESEL 82040911540). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Na Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Jacka Werengowskiego. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności - sygn. akt VI GUp 188/19 of/W. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58016

Dodano: 2019-11-12 10:13:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Małgorzewicz-Dahm Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58016. Małgorzewicz-Dahm Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 188/19 of/W. [BMSiG-57804/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Małgorzewicz-Dahm, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kwidzynie, ul. Drzymały 29/3 (PESEL 82040911540). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Na Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Jacka Werengowskiego. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności - sygn. akt VI GUp 188/19 of/W. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58016

Dodano: 2019-11-12 10:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Maliszewski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58017. Maliszewski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 324/19, V GUp 355/19. [BMSiG-57916/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Arkadiusza Maliszewskiego, nr PESEL 90071704956, o ogłoszenie upadłości dłużnika postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Arkadiusza Maliszewskiego, PESEL 90071704956, zamieszkałego: 26-006 Nowa Słupia, Włochy 51A, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 355/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58017

Dodano: 2019-11-12 10:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Maliszewski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58017. Maliszewski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 324/19, V GUp 355/19. [BMSiG-57916/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2019 r. w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Arkadiusza Maliszewskiego, nr PESEL 90071704956, o ogłoszenie upadłości dłużnika postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Arkadiusza Maliszewskiego, PESEL 90071704956, zamieszkałego: 26-006 Nowa Słupia, Włochy 51A, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 355/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58017

Dodano: 2019-11-12 10:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Markowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58018. Markowska Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 85/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-57822/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 85/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika: Ireny Markowskiej, zam.: ul. Niemcewicza 1/10, 18-400 Łomża, PESEL 81071412121, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58018

Dodano: 2019-11-12 10:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Markowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58018. Markowska Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 85/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-57822/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 85/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika: Ireny Markowskiej, zam.: ul. Niemcewicza 1/10, 18-400 Łomża, PESEL 81071412121, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58018

Dodano: 2019-11-12 10:15:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matysiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58019. Matysiewicz Zofia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/19, VIII GUp 207/19. [BMSiG-57818/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 191/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Zofii Matysiewicz zam.: ul. Żeromskiego 3/6, 18-400 Łomża, PESEL 60012710029 - nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58019

Dodano: 2019-11-12 10:16:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matysiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58019. Matysiewicz Zofia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/19, VIII GUp 207/19. [BMSiG-57818/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 191/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Zofii Matysiewicz zam.: ul. Żeromskiego 3/6, 18-400 Łomża, PESEL 60012710029 - nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58019

Dodano: 2019-11-12 10:16:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mrowiec Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58020. Mrowiec Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 499/19, XII GUp 292/19. [BMSiG-57754/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt XII GU 499/19) ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Mrowiec, zamieszkałej w Zabrzu (PESEL 80091914024), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stanisława Żyrka i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 292/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58020

Dodano: 2019-11-12 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mrowiec Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58020. Mrowiec Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 499/19, XII GUp 292/19. [BMSiG-57754/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt XII GU 499/19) ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Mrowiec, zamieszkałej w Zabrzu (PESEL 80091914024), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stanisława Żyrka i syndyka masy upadłości w osobie Marcina Żurakowskiego (nr licencji 48). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 292/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58020

Dodano: 2019-11-12 10:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mucha Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58021. Mucha Leokadia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 669/19, VIII GUp 551/19. [BMSiG-57772/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 669/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Leokadii Muchy (Mucha) (PESEL 49052703165), zamieszkałej pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 264, 32-555 Zagórze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 551/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58021

Dodano: 2019-11-12 10:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mucha Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58021. Mucha Leokadia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 669/19, VIII GUp 551/19. [BMSiG-57772/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 669/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Leokadii Muchy (Mucha) (PESEL 49052703165), zamieszkałej pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 264, 32-555 Zagórze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 551/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58021

Dodano: 2019-11-12 10:18:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Pilarska Patrycja Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58022. Pilarska Patrycja Adrianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 273/19, V GUp 153/19. [BMSiG-57750/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie V GUp 153/19 (V GU 273/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Adrianny Patrycji Pilarskiej o nr. PESEL 91010109487, zamieszkałej w Grudziądzu przy ul. Pruszyńskiego 4/21, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień- -Kurpiewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 662). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58022

Dodano: 2019-11-12 10:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Pilarska Patrycja Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58022. Pilarska Patrycja Adrianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 273/19, V GUp 153/19. [BMSiG-57750/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie V GUp 153/19 (V GU 273/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Adrianny Patrycji Pilarskiej o nr. PESEL 91010109487, zamieszkałej w Grudziądzu przy ul. Pruszyńskiego 4/21, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień- -Kurpiewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 662). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58022

Dodano: 2019-11-12 10:19:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przygrodzka Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58023. Przygrodzka Władysława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 611/19, V GUp 490/19. [BMSiG-57884/2019] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 611/19 ogłosił upadłość Władysławy Przygrodzkiej, zam.: Tarnobrzeg, nr PESEL 51071007760, jednocześnie określając, że Władysława Przygrodzka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 490/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58023

Dodano: 2019-11-12 10:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przygrodzka Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58023. Przygrodzka Władysława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 611/19, V GUp 490/19. [BMSiG-57884/2019] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 611/19 ogłosił upadłość Władysławy Przygrodzkiej, zam.: Tarnobrzeg, nr PESEL 51071007760, jednocześnie określając, że Władysława Przygrodzka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 490/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58023

Dodano: 2019-11-12 10:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rutkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58024. Rutkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 222/19, XIV GUp 256/19. [BMSiG-57891/2019] Sygn. akt XIV GU 222/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku ogłosił upadłość Aleksandry Rutkowskiej, PESEL 89011707384, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 256/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58024

Dodano: 2019-11-12 10:23:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rutkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58024. Rutkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 222/19, XIV GUp 256/19. [BMSiG-57891/2019] Sygn. akt XIV GU 222/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku ogłosił upadłość Aleksandry Rutkowskiej, PESEL 89011707384, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 256/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58024

Dodano: 2019-11-12 10:23:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Saganowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58025. Saganowska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 459/17, XIV GUp 255/19. [BMSiG-57885/2019] Sygn. akt XIV GU 459/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku ogłosił upadłość Ewy Saganowskiej, numer PESEL 58122413763, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 255/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58025

Dodano: 2019-11-12 10:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Saganowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58025. Saganowska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 459/17, XIV GUp 255/19. [BMSiG-57885/2019] Sygn. akt XIV GU 459/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2019 roku ogłosił upadłość Ewy Saganowskiej, numer PESEL 58122413763, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 255/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58025

Dodano: 2019-11-12 10:24:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sierak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58026. Sierak Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 716/19, VIII GUp 553/19. [BMSiG-57823/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 716/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Sieraka (Sierak) (nr PESEL 92110206931), zamieszkałego pod adresem: 33-263 Zalipie 46 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 553/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58026

Dodano: 2019-11-12 10:25:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sierak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58026. Sierak Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 716/19, VIII GUp 553/19. [BMSiG-57823/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 716/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Sieraka (Sierak) (nr PESEL 92110206931), zamieszkałego pod adresem: 33-263 Zalipie 46 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 553/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58026

Dodano: 2019-11-12 10:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sobala Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 58027. Sobala Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 87/19, XII GU 822/18. [BMSiG-57762/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Ireny Sobali - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 87/19, postanowieniem z 24 września 2019 r. sprostował oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Gliwicach z 21 marca 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Ireny Sobali - sygn. akt XII GU 822/18 - w ten sposób, że w punkcie pierwszym postanowienia w miejsce błędnego numeru PESEL upadłej: „56013012302”, wpisał prawidłowy numer: „56013012307”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58027

Dodano: 2019-11-12 10:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Socha Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58028. Socha Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 238/19, V GUp 282/19. [BMSiG-57910/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 238/19 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Sochy, nr PESEL 38011705137, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Petyhorskiej 19/33, określając, że upadły Zbigniew Socha jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 282/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58028

Dodano: 2019-11-12 10:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Socha Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58028. Socha Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 238/19, V GUp 282/19. [BMSiG-57910/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 238/19 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Sochy, nr PESEL 38011705137, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Petyhorskiej 19/33, określając, że upadły Zbigniew Socha jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 282/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58028

Dodano: 2019-11-12 10:27:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wajdel Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58029. Wajdel Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 469/19. [BMSiG-57888/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 469/19: - ogłosił upadłość Jana Wajdel, zamieszkałego w Strzelnie (numer PESEL 54021805876), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył na syndyka - Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58029

Dodano: 2019-11-12 10:37:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wajdel Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 58029. Wajdel Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 469/19. [BMSiG-57888/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 469/19: - ogłosił upadłość Jana Wajdel, zamieszkałego w Strzelnie (numer PESEL 54021805876), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył na syndyka - Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58029

Dodano: 2019-11-12 10:37:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Gajda Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58030. Gajda Stanisław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-57979/2019] Informuje się, że w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisława Gajdy, zam.: Legnica 59-220, ul. Torowa 30/3, PESEL 48112508434, sygn. akt V GUp 88/18, syndyk masy upadłościowej przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (V GUp 88/18 zw 11), którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, a także wnieść do niej sprzeciw (art. 255 ust. 2 w zw. z art. 221 ust. 2 i art. 256 pu) w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58030

Dodano: 2019-11-12 10:38:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Giwojno Miłosz Kacper w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58031. Giwojno Miłosz Kacper. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 99/19”of”. [BMSiG-57946/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Miłosza Kacpra Giwojny, sygn. akt VII GUp 99/19 „of” ogłasza, że syndyk w dniu 25 października 2019 r. (data nadania), złożył listę wierzytelności upadłego. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58031

Dodano: 2019-11-12 10:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mróz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58032. Mróz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 40/17 of. [BMSiG-57984/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Tadeusza Mroza, zamieszkałego: ul. Grota-Roweckiego 12c/806, 45-256 Opole, PESEL 49020211610, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 40/17 of), syndyk masy upadłości sporządził drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58032

Dodano: 2019-11-12 10:38:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pandel Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58033. Pandel Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 31/17 of. [BMSiG-57983/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Katarzyny Pandel, zamieszkałej: ul. Cegielniana 29, 47-303 Krapkowice, PESEL 77072016327, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 31/17 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58033

Dodano: 2019-11-12 10:39:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Strachota Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58034. Strachota Wojciech. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 213/18. [BMSiG-57971/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Wojciecha Strachota - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 213/18) zawiadamia, iż w dniu 23 września 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności Wojciecha Strachota. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 (w godzinach urzędowania sądu) każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58034

Dodano: 2019-11-12 10:39:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wodzik Eugenia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58035. Wodzik Eugenia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 102/19. [BMSiG-57969/2019] Sygn. akt XIV GUp 102/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 6 września 2019 roku lista wierzytelności Eugenii Wodzik, nr PESEL 54122806367 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw do listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 102/19, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58035

Dodano: 2019-11-12 10:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zaleski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58036. Zaleski Dariusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/18. [BMSiG-57959/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Zaleskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie przy ul Armii Krajowej 76a/3, 66-100 Sulechów, numer PESEL 70080504154, zawiadamia, że w dniu 23.08.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58036

Dodano: 2019-11-12 10:39:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gorzawski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58037. Gorzawski Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 152/18/of/S. [BMSiG-57931/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Gorzawskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 152/18/of/S), zawiadamia, iż w dniu 3 września 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Jacka Gorzawskiego. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 (w godzinach urzędowania sądu), każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58037

Dodano: 2019-11-12 10:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lipnicka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58038. Lipnicka Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”. [BMSiG-57958/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Bożeny Lipnickiej, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, ogłasza, że syndyk sporządził czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58038

Dodano: 2019-11-12 10:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58039. Majewska Renata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”. [BMSiG-57953/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Renaty Majewskiej, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”, ogłasza, że w dniu 22 października 2019 r., syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58039

Dodano: 2019-11-12 10:42:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Picheta Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58040. Picheta Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 251/19. [BMSiG-57956/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 31 października 2019 r. złożona przez syndyka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Pawła Pichety, nr PESEL 55042214911, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 251/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58040

Dodano: 2019-11-12 10:42:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piwowarczyk Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58041. Piwowarczyk Janusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/19. [BMSiG-57952/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 25 września 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Janusza Piwowarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 86021007378), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 42/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58041

Dodano: 2019-11-12 10:42:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pyrak Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58042. Pyrak Sławomir. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 41/17 „of”. [BMSiG-57950/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Sławomira Pyraka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 41/17 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 września 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw, co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58042

Dodano: 2019-11-12 10:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stachowicz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58043. Stachowicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 217/19. [BMSiG-57933/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 25 października 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Stachowicz, nr PESEL 67111211929, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 217/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58043

Dodano: 2019-11-12 10:43:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58044. Wach Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 306/18. [BMSiG-57937/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 12 września 2019 r. złożona przez syndyka, nieprowadzącej działalności gospodarczej, Alfredy Wach, nr PESEL 44100705582, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 306/18). Uzupełniająca lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58044

Dodano: 2019-11-12 10:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zwierzyk Wincentyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58045. Zwierzyk Wincentyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-57897/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 28 października 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Wincentyny Zwierzyk, nr PESEL 46101304722, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 59/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58045

Dodano: 2019-11-12 10:43:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

REFLEKS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58046. „REFLEKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000078817. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 1/15. [BMSiG-57807/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „REFLEKS” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłej (sygn. akt VIII GUp 1/15), ogłasza, że sporządzona została czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 01.10.2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58046

Dodano: 2019-11-12 10:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Baran Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58047. Baran Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 80/19. [BMSiG-57883/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Barana, zam. w Sepnie, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 80/19, syndyk złożył w dniu 26.08.2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, parter, pokój 46 (wejście przez pok. 45), poniedziałek 745-1800 (akta wydawane są do godziny 1730), wtorek- -piątek 745-1515 (akta wydawane są do godziny 1500) przy czym zamówienia na akta złożone w czytelni od poniedziałku do piątku po godz. 1400 realizowane będą w następnym dniu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58047

Dodano: 2019-11-12 10:43:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bartosiak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58048. Bartosiak Łukasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 120/19. [BMSiG-57829/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 października 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Łukasza Bartosiaka, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 76020208573) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 120/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58048

Dodano: 2019-11-12 10:44:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bogdanowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58049. Bogdanowicz Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/17. [BMSiG-57793/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Bogdanowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (V GUp 68/17). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58049

Dodano: 2019-11-12 10:44:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BOOKSZPAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58050. BOOKSZPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000469077. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2013 r., sygn. akt XIX GUp 643/19. [BMSiG-57842/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bookszpan Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 643/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 17 października 2019 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58050

Dodano: 2019-11-12 10:44:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Dobies Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58051. Dobies Wiesława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/19. [BMSiG-57913/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Dobies (PESEL 75111312922) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 34/19, syndyk w dniu 9.10.2019 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mino iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58051

Dodano: 2019-11-12 10:44:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Domagała Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58052. Domagała Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/19. [BMSiG-57757/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i w dniu 18 lipca 2019 r. złożona przez syndyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krystyny Domagały, numer PESEL 54092500906, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 30/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58052

Dodano: 2019-11-12 10:45:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Drywa Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58053. Drywa Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 85/19. [BMSiG-57849/2019] Sędzia komisarz informuje, ż e została sporządzona przez syndyka i przekazana w dniu 17 października 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Drywa, PESEL 81091210684 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza sięprzy tym uczestników postępowania, ż e zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iżbył do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, ż e nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 85/19 należy wnieść do Sędziego komisarza, na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać, w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58053

Dodano: 2019-11-12 10:45:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gałęzki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58054. Gałęzki Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 218/18. [BMSiG-57798/2019] XIV GUp 218/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 9 sierpnia 2019 roku lista wierzytelności Zbigniewa Gałęzkiego, nr PESEL 61101912490 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 218/18 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58054

Dodano: 2019-11-12 10:45:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Gicgier Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58055. Gicgier Sylwia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/19. [BMSiG-57748/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Gicgier - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Pocztowa 6/18, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, numer PESEL 88030706068, zawiadamia, że w dniu 6.08.2019 r. syndyk złożył zerową listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58055

Dodano: 2019-11-12 10:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gronek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58056. Gronek Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 44/19. [BMSiG-57831/2019] Sygn. akt XIV GUp 44/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Gronek, PESEL 52050514457, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58056

Dodano: 2019-11-12 10:46:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hepel Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58057. Hepel Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/18. [BMSiG-57797/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Hepel - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92121003200, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Drzonków-Rycerska 25, 66-004 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 19/18) zawiadamia, że w dniu 16.08.2019 r. syndyk złożył uzupełniająca listę wierzytelności nr 3, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. l15. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58057

Dodano: 2019-11-12 10:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

IG POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58058. IG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sadach. KRS 0000268846. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2006 r., sygn. akt XI GUp 46/16. [BMSiG-57787/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej IG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, sygnatura akt XI GUp 46/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 25 maja 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58058

Dodano: 2019-11-12 10:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Iwanus Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58059. Iwanus Mateusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/18/Ap-3. [BMSiG-57729/2019] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, poz. 5, w postępowaniu upadłościowym Mateusza Iwanusa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 89091309751 - sygn. akt V GUp 66/18/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58059

Dodano: 2019-11-12 10:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Janas Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58060. Janas Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 120/18. [BMSiG-57721/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Janas, PESEL 94031103384, zam. w Środzie Wielkopolskiej, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 120/18, syndyk złożył w dniu 27 czerwca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58060

Dodano: 2019-11-12 10:47:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaftański Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58061. Kaftański Marian. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 196/17. [BMSiG-57724/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariana Kaftańskiego, zam. w Koziegłowach, sygn. akt XI GUp 196/17, syndyk złożył w dniu 5 września 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58061

Dodano: 2019-11-12 10:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kalinowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58062. Kalinowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 845/19, X GUp 66/19. [BMSiG-57862/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kalinowskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 845/19 (poprzednia sygn akt. X GUp 66/19), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58062

Dodano: 2019-11-12 10:47:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kamiński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58063. Kamiński Zbigniew. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 194/18. [BMSiG-57725/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zbigniewa Kamińskiego, zamieszkałego w Koninie, nr PESEL 59020208835, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 194/18, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 5 lipca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58063

Dodano: 2019-11-12 10:47:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kielar Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58064. Kielar Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 262/19. [BMSiG-57851/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Kielar zam.: Klimkówka, numer PESEL 64072802449 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 262/19, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58064

Dodano: 2019-11-12 10:47:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kolendowicz Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58065. Kolendowicz Alina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/19. [BMSiG-57890/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aliny Kolendowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Powstańców Warszawy 12/9, 65-807 Zielona Góra, numer PESEL 67091407068, zawiadamia, że w dniu 22.08.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58065

Dodano: 2019-11-12 10:48:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lach Beata Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58066. Lach Beata Teresa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, sygn. akt VIII GUp 160/18. [BMSiG-57899/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 27 września 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Beaty Teresy Lach, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 160/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58066

Dodano: 2019-11-12 10:48:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lach Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58067. Lach Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 138/18 „of”. [BMSiG-57817/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Lach - numer PESEL 52101814325, w sprawie o sygn. akt VI GUp 138/18 „of” została złożona przez syndyka lista wierzytelności, uzupełnienie nr 1, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58067

Dodano: 2019-11-12 10:48:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lach Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58068. Lach Wiesława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 71/19 „of”. [BMSiG-57791/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wiesławy Lach, numer PESEL 73113014088, w sprawie o sygn. akt VI GUp 71/19 „of” została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości, VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58068

Dodano: 2019-11-12 10:48:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Linowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58069. Linowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-57788/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Linowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 36/17), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności - pozycja 16 odnosząca się do wierzytelności GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58069

Dodano: 2019-11-12 10:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Linowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58070. Linowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-57790/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Linowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 36/17) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31.10.2019 r. została zmieniona lista wierzytelności w ten sposób, iż pod pozycją 1 - zgłoszenie nr 1 wpisano w miejsce dotychczasowego wierzyciela: Prometeusz Finanse spółka z o. o. wierzyciela: Grzegorz Czabotar (NIP 6461440846), Adam Zawisza (NIP 6461584203), Anna Gorzawska (NIP 6462423548) wspólnicy spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe „Nobiles2” s.c., ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy. Na powyższe postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Upadłościowego Sądu Rejonowego w Toruniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58070

Dodano: 2019-11-12 10:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maksymiec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58071. Maksymiec Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 440/19. [BMSiG-57925/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Maksymiec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 66040807874) sygn. akt XVIII GUp 440/19, syndyk w dniu 9 sierpnia 2019 roku złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mino iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58071

Dodano: 2019-11-12 10:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marcinek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58072. Marcinek Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 35/19. [BMSiG-57907/2019] XIV GUp 35/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 29 sierpnia 2019 roku lista wierzytelności Joanny Marcinek, nr PESEL 90100514921 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 35/19 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. \ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58072

Dodano: 2019-11-12 10:49:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marcinek Krystian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58073. Marcinek Krystian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 34/19. [BMSiG-57902/2019] XIV GUp 34/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 29 sierpnia 2019 roku lista wierzytelności Krystiana Marcinka, nr PESEL 84111906750 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 34/19 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58073

Dodano: 2019-11-12 10:50:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Marciniak Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58074. Marciniak Wiesława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/19. [BMSiG-57801/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Marciniak, zamieszkałej w Jeleniej Górze - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że syndyk sporządził i w dniu 20.09.2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 16/19 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58074

Dodano: 2019-11-12 10:50:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Markowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58075. Markowska Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 85/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-57828/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 85/19 ogłaszającego upadłość Ireny Markowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 8 października 2019 r. Ponadto syndyk wskazuje, że listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile projekt listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58075

Dodano: 2019-11-12 10:50:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Miller Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58076. Miller Wiesława. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 87/19. [BMSiG-57844/2019] Sygn. akt XIV GUp 87/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Miller, PESEL 58093010048 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 87/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58076

Dodano: 2019-11-12 10:50:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miniewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58077. Miniewska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 828/19. [BMSiG-57886/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Miniewskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 828/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 2 października 2019 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58077

Dodano: 2019-11-12 10:50:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miniewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58078. Miniewska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 828/19 [BMSiG-57895/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Miniewskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 828/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 14 października 2019 r. przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58078

Dodano: 2019-11-12 10:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nosek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58079. Nosek Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 3/18. [BMSiG-57821/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Nosek, PESEL 62030402766 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 3/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności wraz z listą uzupełniającą dot. Zw 14 oraz, że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58079

Dodano: 2019-11-12 10:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pajor Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58080. Pajor Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 158/18. [BMSiG-57794/2019] XIV GUp 158/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Pajora, PESEL 78052508753 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 158/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58080

Dodano: 2019-11-12 10:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Panstwowe Przedsiebiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58081. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO I BUDOWNICTWA W UPADŁOŚCI w Potulicach. KRS 0000157823. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2003 r., sygn. akt XV GUp 43/19. [BMSiG-57861/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w Potulicach w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 43/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9.10.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58081

Dodano: 2019-11-12 10:51:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58082. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 166/18. [BMSiG-57775/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat (PESEL 73062406682), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 166/18, została złożona VI (szósta) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości, Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58082

Dodano: 2019-11-12 10:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Piworowicz Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58083. Piworowicz Artur. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 112/17. [BMSiG-57903/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Piworowicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 112/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58083

Dodano: 2019-11-12 10:52:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Raźniewska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58084. Raźniewska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 60/18. [BMSiG-57723/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marty Raźniewskiej, zam. w Turku, PESEL 77110104304, sygn. akt XI GUp 60/18, syndyk złożył w dniu 21 stycznia 2019 r. listę wierzytelności oraz w dniu 18 października 2019 roku listę uzupełniającą, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58084

Dodano: 2019-11-12 10:52:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Redmer Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58085. Redmer Magdalena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-57773/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Redmer - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76011303702, zamieszkałej w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp 49/17) zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. l15. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58085

Dodano: 2019-11-12 10:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sarnecka-Papis Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58086. Sarnecka-Papis Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 194/17. [BMSiG-57840/2019] XIV GUp 194/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7 sierpnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Sarneckiej-Papis, PESEL 67032603146, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 194/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58086

Dodano: 2019-11-12 10:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sołtysik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58087. Sołtysik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 371/18. [BMSiG-57744/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 371/18, dotyczącej upadłości Krystyny Sołtysik, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58087

Dodano: 2019-11-12 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szkiłądź-Fisher Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58088. Szkiłądź-Fisher Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 80/19. [BMSiG-57800/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Szkiłądź-Fischer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 80/19 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Jadwigi Szkiłądź-Fischer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58088

Dodano: 2019-11-12 10:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szlakiewicz Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58089. Szlakiewicz Jolanta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 105/18/2. [BMSiG-57738/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy - Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Jolanty Szlakiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 115/24, posiadającej numer PESEL 52081008028, w sprawie o sygn. akt X GUp 105/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58089

Dodano: 2019-11-12 10:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szlakiewicz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58090. Szlakiewicz Marian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 106/18/2. [BMSiG-57741/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy - Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariana Szlakiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie przy ul. 3 Maja 115/24, posiadającego numer PESEL 51082803854, w sprawie o sygn. akt X GUp 106/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58090

Dodano: 2019-11-12 10:53:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walusiak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58091. Walusiak Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 294/18. [BMSiG-57722/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Joanny Walusiak, zam. w Koninie, sygn. akt XI GUp 294/18, syndyk złożył w dniu 6 sierpnia 2019 r. listę wierzytelności oraz listę uzupełniającą, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58091

Dodano: 2019-11-12 10:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Węglarz Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58092. Węglarz Bernadeta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-57826/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie upadłości prowadzonej pod sygn. akt V GUp 21/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzonej działalności gospodarczej Bernadety Węglarz (zam.: ul. Osadników 9A, 67-200 Głogów, PESEL 70011305368), syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał dnia 9.10.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w sekretariacie tutejszego sądu - Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydziału Gospodarczego, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58092

Dodano: 2019-11-12 10:54:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Ceglacki Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58093. Ceglacki Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/17 „of”. [BMSiG-57951/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Ceglackiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76111301451, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Kilińskiego 3c m. 7, 65-508 Zielona Góra, sygnatura akt V GUp 44/17 „of”, zawiadamia, że został sporządzony uzupełniający plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58093

Dodano: 2019-11-12 10:54:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mendera Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58094. Mendera Robert. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 25/18. [BMSiG-57735/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Roberta Mendery (Mendera), PESEL 81040215418, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 25/18, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi planu podziału funduszów masy upadłości (kategoria II). Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58094

Dodano: 2019-11-12 10:54:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

RAMAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58095. „RAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Jaworznie. KRS 0000191112. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2004 r., sygn. akt X GUp 48/17/2. [BMSiG-57833/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy - Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika: RAMAR Sp. z o.o. w upadłości, nr KRS 0000191112, w sprawie o sygn. akt X GUp 48/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 5 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności zakwalifikowane jako „inne zobowiązania masy upadłości” oraz zaliczone do I kategorii zaspokojenia. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58095

Dodano: 2019-11-12 10:55:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sklep Spożywczo-Przemysłowy U JANKA Mariusz Bereżański w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58096. Bereżański Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U Janka” Mariusz Bereżański w upadłości w Bytomiu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 69/19/2. [BMSiG-57732/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy - Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariusza Bereżańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U Janka” Mariusz Bereżański w upadłości, sygn. akt X GUp 69/19/2, podaje do publicznej wiadomości, iż syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 4 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzycieli uznanych w kategorii I oraz II zaspokojenia. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58096

Dodano: 2019-11-12 10:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarmołowicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58097. Jarmołowicz Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 96/17. [BMSiG-57905/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Jana Jarmołowicza (sygn. akt VIII GUp 96/17), zamieszkałego przy ul. gen. Sikorskiego 6A lok. 11, 15-667 Białystok, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w Sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Adama Mickiewicza 103, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58097

Dodano: 2019-11-12 10:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Liza w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58098. Kamińska Liza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 464/18, X GUp 603/18. [BMSiG-57816/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 5 lipca 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 464/18 ogłaszającego upadłość Lizy Kamińskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej syndyk zawiadamia, że w dniu 25 października 2019 r. został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko powyższemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58098

Dodano: 2019-11-12 10:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

RUROPLAST - W. Mendakiewicz, Z. Bujak Sp.J. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58099. RUROPLAST - W. MENDAKIEWICZ, Z. BUJAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Janowie. KRS 0000090648. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GUp 6/16. [BMSiG-57731/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 6/16, w postępowaniu upadłościowym RUROPLAST - W. Mendakiewicz, Z. Bujak Spółka jawna w Janowie - zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 1 października 2019 roku odrębnego plan podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży ruchomości, na których wierzyciel INDOS spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie dokonał zabezpieczenia w formie zastawów rejestrowych o numerach 2335764 i 2322220, tj.: 1. izotopowy miernik pomiaru grubości, numer fabryczny 157.2.07.95 spisany na arkuszu wyceny w pozycji 11, jako część składowa linii wytłaczarskiej EX02, 2. odciąg OBG ERG Jasło, rok produkcji 1995, nr fabryczny 157.2.07.95, spisany na arkuszu wyceny w pozycji 12, jako część składowa linii wytłaczarskiej EX03 i o możliwości jego przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58099

Dodano: 2019-11-12 10:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rutkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58100. Rutkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 64/17. [BMSiG-57825/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego dłużniczki Katarzyny Rutkowskiej zawiadamia, iż dnia 30 kwietnia 2019 roku syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały objęte planem mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58100

Dodano: 2019-11-12 10:56:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szołtysik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58101. Szołtysik Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 281/17. [BMSiG-57742/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy - Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Szołtysika (PESEL 84121817512) prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 281/17 zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty stosownie do treści art. 349 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58101

Dodano: 2019-11-12 10:56:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Watek Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58102. WATEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000072930. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 31/13. [BMSiG-57877/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 10 września 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym „Watek Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 31/13, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów co do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz obwieszczenia w Gazecie Wyborczej (wydanie lokalne). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58102

Dodano: 2019-11-12 10:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MODERNO Monika Potrawiak w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57996. Potrawiak Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Moderno w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 930/18, XI GUp 283/19. [BMSiG-57911/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 930/18, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Potrawiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Moderno, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 78062302785). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 283/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 387. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57996

Dodano: 2019-11-12 18:36:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MODERNO Monika Potrawiak w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57996. Potrawiak Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Moderno w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 930/18, XI GUp 283/19. [BMSiG-57911/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 930/18, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Potrawiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Moderno, zamieszkałej w Poznaniu (PESEL 78062302785). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 283/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Artura Kapłona. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 387. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 57996

Dodano: 2019-11-12 18:36:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 58103. POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000629643. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2016 r., sygn. akt XIX GUp 332/19. [BMSiG-57779/2019] Postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 332/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego POT Sp. z o.o. z Warszawie. Na postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58103

Dodano: 2019-11-12 18:40:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Robót Geologicno-Wiertniczych Grazyna Janik Roman Kuś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58104. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA w Sosnowcu. KRS 0000153009. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt X GUp 119/19/3. [BMSiG-57460/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym spółki Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś Sp.j. w upadłości z s. w Sosnowcu, sygn. akt X GUp 119/19/3, został złożony opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego położonej w Sosnowcu. Z opisem i oszacowaniem można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, przy ul. Lompy 14 w Katowicach. Zainteresowanym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego Komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58104

Dodano: 2019-11-12 18:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58105. Wyszyński Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 417/19. [BMSiG-57494/2019] Syndyk masy upadłości Arkadiusza Wyszyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt postępowania upadłościowego XVIII GUp 417/19, poprzednia X GUp 480/18, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15, usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 33, udziału we współwłasności wszelkich części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 16370/186870 części oraz takiego samego udziału w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1P/00096095/8. Warunki przetargu, opis i oszacowanie są opublikowanie na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com, są również dostępne w kancelarii syndyka ulica Chłodna 64 lok.104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 530.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty w kancelarii syndyka, ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, wysłać pocztą na adres kancelarii lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2019 r., oraz wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w banku Santander S.A. o numerze: 52 1090 1056 0000 0001 1591 1781, w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Rozstrzygnięcia przetargu nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 1000. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka - organizatora przetargu/aukcji, który dokona wyboru oferentów mogących wziąć udział w licytacji ustnej. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58105

Dodano: 2019-11-12 18:43:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KOBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58106. KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łęcznej. KRS 0000634653. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2016 r., sygn. akt IX GUp 52/18. [BMSiG-57945/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej - Restauracja Grodzka 15, w skład której wchodzą: - nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grodzkiej 15 stanowiąca działkę gruntu nr 72/3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczysta nr LU1I/00177386/8, zabudowana budynkiem kamienicy handlowo-usługowej o funkcji gastronomicznej wraz z minibrowarem (linia technologiczna do produkcji piwa), - ruchomości niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności wskazane w opisie i oszacowaniu (Raporcie z Wyceny Wartości Ruchomości) na stronach 11-23 pod pozycjami 1-223 za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 4 826 928 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych), z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr. 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem: wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia 12 grudnia 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r., godz. 1530, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku, godz. 900, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58106

Dodano: 2019-11-12 18:43:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzaliński Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58108. Strzaliński Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 161/16. [BMSiG-57920/2019] OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości Marka Strzalińskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XII GUp 161/16, ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marka Strzalińskiego, zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1055/183 i 1942/183, o łącznej powierzchni 0,1837 ha, zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 178. Dla zbywanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1W/00011303/5. 2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka, ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. 32 230 93 17 lub 530 548 587) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt XII GUp 161/16, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. 3. Cena wywoławcza jest równa 75% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 151.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2019 roku, w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14, lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania). 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XII GUp 161/16” i oznaczeniem nieruchomości - Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 178, oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA”. 6. Oferta zakupu powinna zawierać: a. dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę); b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej; c. aktualny wypis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców); d. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; e. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 k.s.h. oraz art. 393 i 394 k.s.h.); f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem; g. zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości; h. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; i. oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka i Sędziego komisarza. 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 15.150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na rachunek masy upadłości: Marek Strzaliński w upadłości, ul. Jastrzębska 178, 44-300 Wodzisław Śląski, Bank PKO BP S.A. nr 61 1020 2472 0000 6302 0456 1256. Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli uznanie ww. rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert. 8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 grudnia 2019 roku, w gmachu Sądu, w sali nr 112, o godz. 1330. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza. 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie. 10. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9. 11. Wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie 7 dni po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10. 12. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, które zawierają najwyższe ceny, syndyk może dokonać wyboru oferty po przeprowadzeniu dodatkowej licytacji z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. W trakcie dodatkowej licytacji oferenci zgłaszają kolejne ustne postąpienia, nie niższe niż1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc). Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią , najwyższą cenę i zamyka licytację . 13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego komisarza. 14. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 15. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58108

Dodano: 2019-11-12 18:44:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Huta Szkła ZAWIERCIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58109. „HUTA SZKŁA ZAWIERCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zawierciu. KRS 0000326925. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 8/16. [BMSiG-57853/2019] Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu, ul. Towarowa 18 (sygn. akt VIII GUp 8/16, Sąd Rejonowy w Częstochowie), w oparciu o postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 16 października 2019 r. ogłasza następujący przetarg na wybór nabywcy majątku będącego składnikiem masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/30, 33/9, 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 50.740 m2 . Powyższe działki zabudowane są zespołem budynków Huty Szkła, o łącznej powierzchni użytkowej 18.426,72 m2 , wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi. b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00065152/5, to jest działki 30/3, o powierzchni użytkowej 2.093 m2 , zabudowanej częścią budynku produkcyjnego Sprężarkowni Huty Szkła, o powierzchni użytkowej 420,67 m2 . c. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/13, z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/12. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 232 m2. Powyższa działka jest działką niezabudowaną. d. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064792/6, to jest działki 32/28, o powierzchni użytkowej 3.975 m2 , zabudowanej budynkami wymagającymi rozbiórki. e. Ruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, AGD oraz RTV, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z treścią załącznika numer jeden do warunków przetargu. 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 5.357.727,51 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 51/100) i stanowi 85% oszacowanej wartości wszystkich składników masy upadłości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019 r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017 r. wyceny ruchomości z dnia 1 lutego 2018 r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 535.772,75 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 75/100). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.), najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.”. 5. Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym i wyceną oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32/4281801. 6. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu jest uprawniona do oględzin nieruchomości oraz rzeczy ruchomych będących przedmiotem sprzedaży w przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka - w czynności oględzin może brać udział upoważniony przez Syndyka pracownik. 7. Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, w terminie do dnia 28 listopada 2019 r., nie później niż do godz. 1500. 8. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych - z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w podanym wyżej adresie w terminie, to jest do dnia 29 sierpnia 2019 r. 9. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2019 r., godz. 1400, sala 108 w gmachu Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. 11. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 12. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58109

Dodano: 2019-11-12 18:44:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Huta Szkła ZAWIERCIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58110. „HUTA SZKŁA ZAWIERCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zawierciu. KRS 0000326925. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 8/16. [BMSiG-57859/2019] Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu, ul. Towarowa 18 (sygn. akt VIII GUp 8/16, Sąd Rejonowy w Częstochowie), w oparciu o postanowienia Sędziego komisarza z dnia 16 października 2019 r. ogłasza następujący przetarg na wybór nabywcy majątku będącego składnikiem masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. Przetarg na sprzedaż budynku biurowego Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działki oznaczonej numerem 33/10, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, 32/30 oraz 33/9. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 229 m2 . b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/12 z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/13. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 1.791 m2 . Powyższa działka jest zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 893,60 m2 . 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 165.163,44 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 44/100) i stanowi 100% oszacowanej wartości wszystkich nieruchomych składników masy upadłości podlegających sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019 r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017 r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 16.516,34 zł (szesnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 34/100). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. - budynek biurowy”. 5. Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym i wyceną oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32/4281801. 6. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu jest uprawniona do oględzin nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka - w czynności oględzin może brać udział upoważniony przez Syndyka pracownik. 7. Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie, znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. nie później niż do godz. 1500. 8. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych - z zastrzeżeniem że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w podanym wyżej adresie w terminie, to jest do dnia 28 listopada 2019 r. 9. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2019 r., godz. 1400, sala 108, w gmachu Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. 11. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 12. Szczegółowe warunki przetargów oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58110

Dodano: 2019-11-12 18:45:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kozioł Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 58113. Kozioł Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 110/18. [BMSiG-57784/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GUp 110/18, w postępowaniu upadłościowym Upadłej Magdaleny Kozioł, nr PESEL 77080703002 - zamieszkałej pod adresem: ul. Kasztanowa 5, 37-700 Przemyśl - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w dniu 26.09.2019 r. postanowił: 1. Umorzyć zobowiązania Upadłej Magdaleny Kozioł, nr PESEL 77080703002 - powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości - tj. 4.04.2018 r. - w całości. Postanowienie jest prawomocne. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58113

Dodano: 2019-11-12 18:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kryszczyszyn Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 58114. Kryszczyszyn Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 138/16/1. [BMSiG-57747/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Tomasza Kryszczyszyna - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL 79062010270, obejmującym likwidację jego majątku, sygn. akt X GUp 138/16/1, wydał w dniu 25 października 2019 roku postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58114

Dodano: 2019-11-12 18:47:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzykowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58115. Krzykowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-57753/2019] Działając jako syndyk masy upadłości Tomasza Krzykowskiego zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 października 2019 r. - sygn. akt V GUp 23/19 - zatwierdził warunki przetargu na zbycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 338 i 353, położonej w Głogowie przy ul. Wilczej 2, gmina Obrowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą o nr T01W/00049685/0; złożone przez syndyka Annę Grudzień- -Kurpiewską z tym ustaleniem, że zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 roku, godz. 1000 (decyduje data wpływu do Sądu) w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16. Dotyczy to również ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 1000 w sali 415 Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Operat szacunkowy i regulamin przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka - ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń oraz w aktach sprawy - sygn. akt V GUp 23/19 - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58115

Dodano: 2019-11-12 18:58:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miłosz Stanisław Wacław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 58116. Miłosz Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 394/19. [BMSiG-57867/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisława Miłosza, sygn. akt XIX GUp 394/19, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kwilcz, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 83/100, o pow. 0,0361 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie, prowadzi Księgę Wieczystą o nr PO2A/00031556/4, za cenę nie niższą niż 1.260,00 zł brutto. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. w Kancelarii Syndyka - Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, lub przesłać je na adres Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie zaś data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 r. w Kancelarii Syndyka, o godz. 1130. Opis i oszacowanie Nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka. Dodatkowych informacji udziela Syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: m.wolinska@jarosinski.com MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58116

Dodano: 2019-11-12 18:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rus Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58121. Rus Bogusława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/19/MP. [BMSiG-57752/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Rus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zawiadamia, że do akt sprawy XII GUp 165/19/ MP został złożony opis i oszacowanie: - Prawa własności nieruchomości położonej w Rybniku, obręb Niedobczyce, składającej się z działki nr 1560/45 o powierzchni 0,0159 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Y/001113192/9, - Prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku, obręb Niedobczyce, składającej się z działki nr 1387/51 o powierzchni 0,1090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Y/00104436/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58121

Dodano: 2019-11-12 19:01:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

OMEGA-Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58213. „OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000026087. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt IX GRp 4/18. [BMSiG-57880/2019] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (sygnatura akt GRp 4/18), obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 15 czerwca 2018 r. z następującymi zmianami: a) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 11, wierzytelność BASF Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 77 428,73 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) (k.63); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 81 508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 81.508,57 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy); b) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lublinie pod pozycją 39, wierzytelność Energia dla Firm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.210,60 zł (trzy tysiące dwieście dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) (k.92); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 5.240,89 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy); c) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 47, wierzytelność FischerPolska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w kwocie 2.705,80 zł (dwa tysiące siedemset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) (k.101); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 390,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy); d) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51, wierzytelność GASPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.170,85 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) (k.105); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 4.269,35 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy); e) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 66, wierzytelność INTER7NET PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w kwocie 7 927,75 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.444,75 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy); f) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod pozycją 71, wierzytelność Izohan Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 20 539,37 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k.126); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.039,37 zł (trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy); g) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lublinie pod pozycją 80, wierzytelność Konekt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w kwocie 3.646,39 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) (k.135); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której obliczany będzie głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 589,79 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy); h) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 113, wierzytelność Monier Braas Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Opolu w kwocie 59,199,52 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) (k. 169); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 67.371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 67.371,52 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze); i) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lublinie pod pozycją 142, wierzytelność Plastimo Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach w kwocie 147.326,33 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze) (k. 200); ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 151.594,83 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze); j) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 155, wierzytelność RENOPLAST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu w kwocie 2.275,25 zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) (k. 215) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3 760,43 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3 760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); k) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 160 wierzytelność Sicher Bautechnik Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 4 576,04 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych cztery grosze) (k. 221) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 3.760,43 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze); l) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 161, wierzytelność Piotra Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe pod nazwą Inter S w Międzyborowie w kwocie 11.938,68 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) (k. 222), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.727,55 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1 727,55 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy); m) wykreślić ze spisu wierzytelność przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 186, wierzytelność Virtus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w kwocie 7.449,65 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) (k. 248), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 1.662,33 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 1.662,33 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze); n) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 168, wierzytelność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w kwocie 698.483,22 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze) (k. 229) ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 795.577,10 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 97.093,88 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy); o) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 55 wierzytelność Gminy Lublin w kwocie 69.495,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) (k. 109), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 113.934,66 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy); p) wykreślić ze spisu wierzytelności przyspieszonego postępowania układowego Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod poz. 51, wierzytelność BAUMIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 7.905,37 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych trzydzieści siedem groszy) (k. 65), ustalając jednocześnie, iż suma w jakiej wierzytelność podlega uznaniu wynosi kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy) przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 9.102,50 zł (dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy). Zatwierdzić wierzytelność Towarzystwa Ubezpieczeniowego EULER Hermes Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, umieszczonej w spisie wierzytelności pod pozycją 198 w kwocie 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), przy jednoczesnym określeniu sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem na kwotę 42.452,02 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote dwa grosze), zaliczając wierzyciela do grupy I. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58213

Dodano: 2019-11-12 19:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma Usługowa ZBYCH.TRANS Zbigniew Kaczmarek

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 58214. Kaczmarek Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Zbych.Trans Zbigniew Kaczmarek w Gnieźnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 3/19. [BMSiG-57981/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku postępowania układowego prowadzonego dla Zbigniewa Kaczmarka (PESEL 69121304716) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Usługowa Zbych. Trans Zbigniew Kaczmarek” (NIP 784-166-99-69) w Gnieźnie zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze XI GRp 3/19 postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 31 maja 2019 roku zatwierdzono spis wierzytelności oraz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 roku umorzono przyspieszone postępowanie układowe. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu. Poucza się, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58214

Dodano: 2019-11-12 19:03:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Piotr Kapciak TECHMAKAM

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 58215. Kapciak Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHMAKAM w Makowie. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-57733/2019] Postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie układu dłużnika Piotra Kapciaka postanawia umorzyć postępowanie. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu. Nadto zgodnie z art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego poucza, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58215

Dodano: 2019-11-12 19:04:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58217. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-57917/2019] Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika ATRIUM PARK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Krakowie (KRS 0000343177) z siedzibą: ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, 30-349 Kraków, sygn. akt (VIII GRp 3/19), podaje do publicznej wiadomości, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 16 września 2019 r. zatwierdzono przygotowany i przedłożony przez nadzorcę sądowego w dniu 23.07.2019 r. zaktualizowany spis wierzytelności, o którego złożeniu obwieszczono na podstawie postanowienia z 29.07.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58217

Dodano: 2019-11-12 19:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 58218. Gnatowski Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/18, VIII GRs 3/19. [BMSiG-57845/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GR 40/18, o otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Waldemara Gnatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach zarządca informuje, że w dniu 22 września 2019 r. złożono spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. W powyższym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58218

Dodano: 2019-11-12 19:06:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

LEHMANN AGROFARMS Sebastian Lehmann

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58219. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi, a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-57745/2019] Sygn. akt: XI GRs 14/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmann prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w przedmiocie zatwierdzenia spisów wierzytelności postanawia: 1. zatwierdzić spis wierzytelności Edyty Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie, w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami; 2. zatwierdzić spis wierzytelności Sebastiana Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58219

Dodano: 2019-11-12 19:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann Sp. z o.o.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58219. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi, a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-57745/2019] Sygn. akt: XI GRs 14/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmann prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w przedmiocie zatwierdzenia spisów wierzytelności postanawia: 1. zatwierdzić spis wierzytelności Edyty Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie, w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami; 2. zatwierdzić spis wierzytelności Sebastiana Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58219

Dodano: 2019-11-12 19:08:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lehmann Sebastian wspólnik LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58219. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi, a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-57745/2019] Sygn. akt: XI GRs 14/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmann prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w przedmiocie zatwierdzenia spisów wierzytelności postanawia: 1. zatwierdzić spis wierzytelności Edyty Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie, w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami; 2. zatwierdzić spis wierzytelności Sebastiana Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58219

Dodano: 2019-11-12 19:08:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lehmann Edyta wspólnik LEHMANN AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 58219. Lehmann Edyta prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi oraz Lehmann Sebastian prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi, a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w Wielkiej Wsi. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 14/18. [BMSiG-57745/2019] Sygn. akt: XI GRs 14/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c. oraz Sebastiana Lehmann prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehman, Edyta Lehmann s.c., a także pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann z urzędu w przedmiocie zatwierdzenia spisów wierzytelności postanawia: 1. zatwierdzić spis wierzytelności Edyty Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie, w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami; 2. zatwierdzić spis wierzytelności Sebastiana Lehmann, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 3 lipca 2019 r. Nr 127/2019, pod poz. 34866 - w zakresie w jakim nie został on zaskarżony nierozpoznanymi dotychczas sprzeciwami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58219

Dodano: 2019-11-12 19:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Usługi Rolnicze Mudlaff Jan

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 58220. Mudlaff Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji w Lisewie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/19. [BMSiG-57774/2019] Jan Mudlaff prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji, nr ewidencyjny PESEL 56060220072, zamieszkały w Lisewie, ul. Młyńska 6, 84-110 Krokowa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/19. Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Jana Mudlaff prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji (sygn. akt VI GRp 5/19) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 października 2019 r.: a) na mocy art. 104 pkt 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne zwołano zgromadzenie wierzycieli na dzień 13 grudnia 2019 r., które odbędzie się o godz. 1000, w sali C106, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w celu podjęcia uchwały w przedmiocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Jana Mudlaff; b) przyznano wierzycielom prawo do oddania głosu ustnie lub na piśmie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58220

Dodano: 2019-11-12 19:09:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Usługi Rolnicze Mudlaff Jan

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 58221. Mudlaff Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji w Lisewie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/19. [BMSiG-57783/2019] Jan Mudlaff prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji, nr ewidencyjny PESEL 56060220072, zamieszkały w Lisewie, ul. Młyńska 6, 84-110 Krokowa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/19. Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Jana Mudlaff prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jan Mudlaff w restrukturyzacji (sygn. akt VI GRp 5/19) zawiadamia, iż dnia 14 października 2019 r. nadzorca sądowy złożył Sędziemu komisarzowi w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Jana Mudlaff prowadzącego gospodarstwo rolne w Lisewie, gm. Krokowa, poprawiony spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58221

Dodano: 2019-11-12 19:10:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-MOT HOLDING S.A.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 58222. POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000016274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt XIX GRp 11/19. [BMSiG-57927/2019] Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 455 ust. 1 Pr.re. obwieszcza się, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym POL-MOT Holding S.A. w Warszawie (KRS nr 0000016274) w dniu 19 sierpnia 2019 roku Nadzorca Sądowy złożył spis wierzytelności. Jednocześnie Nadzorca Sądowy nie złożył spisu wierzytelności spornych, wobec braku takowych. Poucza się, że dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności; jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom o których mowa w art. 92 Pr.re. i należy go przesyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GRp 11/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58222

Dodano: 2019-11-12 19:10:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 58223. Bajor Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRs 2/19. [BMSiG-57893/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego w stosunku do Andrzeja Bajor prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor, NIP 8131568886, REGON 691757854 (sygnatura akt V GRs 2/19), zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., godz. 1100, sala nr 29, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4 w Rzeszowie. Przedmiotem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli może odbywać się w drodze pisemnej, osobiście lub ustnie do protokołu na Zgromadzeniu Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58223

Dodano: 2019-11-12 19:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A.

2019-11-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 58224. TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000084680. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-57740/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 23 października 2019 r. w sprawie V GRs 1/18 umorzył postępowanie sanacyjne dłużnika: Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (KRS 0000084680). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58224

Dodano: 2019-11-12 19:11:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK