Informacje

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36489. WOJEWÓDZKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000128216. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2003 r., sygn. akt X GUp 78/17/2. [BMSiG-36450/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128216, posiadającego siedzibę w Katowicach przy ul. 3-go Maja 19/7, w sprawie o sygn. akt X GUp 78/17/2 podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36489

Dodano: 2019-07-14 09:34:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-BUD-COMPLEX Anna Maciejak w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36490. Maciejak Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter- -Bud-Complex Anna Maciejak w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 85/15. [BMSiG-36154/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 82/15 stwierdził zakończenie postępowania Anny Maciejak prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-BUD-COMPLEX w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36490

Dodano: 2019-07-14 09:34:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe MAREDI Mankiewicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36491. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MAREDI” MANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000358363. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2010 r., sygn. akt XIV GUp 2/15. [BMSiG-36268/2019] Sygn. akt XIV GUp 2/15 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku, w sprawie o sygn. akt XIV GUp 2/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Handlowo- -Usługowego MAREDI Mankiewicz Spółki Jawnej w Łodzi. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodniowym od daty ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36491

Dodano: 2019-07-14 09:35:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. PROJEKT 2 Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36498. BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bielsku- -Białej. KRS 0000394264. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt VI GUp 182/18. [BMSiG-36397/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt VI GUp 182/18, zatwierdził warunki aukcji - sprzedaży następujących składników masy upadłości: - prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych dz. 200/7, 200/9. 200/8, 200/10, 200/4, o łącznej powierzchni 1,1478 ha, położonych w Dzierżoniowie przy ul. Prochowej, oddanych w wieczyste użytkowanie do dnia 5 grudnia 2089 r., objętych Księgami Wieczystymi: SW1D/00028526/7, SW1D/00049543/5, SW1D/00047117/6, Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, - dokumentacji projektowej dotyczącej budowy galerii handlowej na ww. działkach. Cena wywoławcza wynosi 2 029 000,00 zł (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) netto, na którą składa się: kwota 1 995 000,00 zł netto co stanowi 100% wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży wynikającej z operatu szacunkowego wykonanego na potrzeby postępowania upadłościowego oraz kwota 34 000,00 zł netto stanowiącą wartość dokumentacji projektowe. Termin aukcji wyznaczony został na dzień 12 sierpnia 2019 r., godz. 1330, sala nr 47, w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego nr 24, a termin składania pisemnych oświadczeń określonych w pkt IV § 1 pkt 4 a-c regulaminu aukcji najpóźniej na posiedzeniu w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek 18 1930 1770 2130 0121 5072 0001 najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2019 r. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium, jest złożenie na ręce syndyka przed rozpoczęciem aukcji, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że: a) akceptuje warunki Regulaminu Aukcji, b) zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości, c) numer rachunku bankowego, na które powinno zostać zwrócone wadium. Kwotę postąpienia ustala się na sumę 20 000,00 zł lub jej wielokrotność. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z Warunkami Aukcji w biurze syndyka w Cieszynie, ul. Korfantego nr 37 oraz pod numerem telefonu 502 151 312; adres mailowy: syndyk.pilch@gmail.com Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36498

Dodano: 2019-07-14 09:37:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Chmielewska Ewa Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36501. Chmielewska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 96/18. [BMSiG-36141/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Płocku, w V Wydziale Gospodarczym, w sprawie upadłościowej Ewy Chmielewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zatwierdzić następujące warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadłości: 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,90 m2 położony w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 37 m. 42. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. PL1O/00036720/8. 2. Cena wywoławcza wynosi 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. 4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r., do godz. 1300, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy (ul. Tumska 4B, 09-404 Płock), listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż formatu A4, a ta umieszczona w drugiej kopercie, na której powinna być wskazana sygnatura akt V GUp 96/18 z dopiskami „Oferta na przetarg”, „Nie otwierać” i zawierać oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu - powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać: a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, wydanym nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert oraz pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu oferenta, b) określenie przedmiotu zakupu poprzez wskazanie adresu i księgi wieczystej, c) oferowaną cenę netto nie niższą od ceny wywoławczej wyrażonej w złotych polskich, d) kopię dowodu wpłaconego wadium, e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń, f) zezwolenia i zgody na zawarcie umowy, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane, g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich), h) oświadczenie oferenta, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie upadłego oraz Syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego, i) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 na co najmniej dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium oraz kopię dowodu wpłaconego wadium, j) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 6.600 (sześć tysięcy sześćset) złotych na rachunek bankowy nr 82 1090 1014 0000 0001 4254 6844, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert z następującymi danymi: „V GUp 96/18 - wadium przetarg”. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy. 9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2019 r., godz. 1330, sala 111, w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B. 12. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 13. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, określonych w pkt 7 i 8. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy nr 82 1090 1014 0000 0001 4254 6844, najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego. 15. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci pełnej kwoty w sposób i terminie określonym w pkt 14 lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie, w terminie określonym w pkt 14. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia oferty po zatwierdzeniu wyboru oferenta - bez oprocentowania. 16. W sytuacji gdy złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji - dodatkowej licytacji ustnej - na następujących warunkach: - w licytacji ustnej mogą uczestniczyć jedynie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty i jednocześnie zostali dopuszczeni do przetargu, - osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu, - licytacja ustna rozpoczyna się od ceny wywoławczej (równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej), uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia, - kwotę postąpienia ustala się na kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych, - Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył, a trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem, - po wyborze oferty Sędzia komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. 18. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze Syndyka przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 w Warszawie, tel. 22 621 70 25, faks 22 622 16 71, e-mail: syndyk@missala.com.pl, oraz w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 96/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36501

Dodano: 2019-07-14 09:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Fragstein-Dębska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 36502. Fragstein-Dębska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 270/18, XII GU 201/18. [BMSiG-36212/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 270/18 dotyczącej upadłości dłużnika Anny Fragstein-Dębskiej, zam. w Jastrzębiu-Zdroju, dnia 22 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie o zmianie punktu 2. sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt XII GU 201/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36502

Dodano: 2019-07-14 09:51:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

IMPULS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36504. IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000345676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 687/19. [BMSiG-36354/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Impuls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000345676), sygn. akt XVIII GUp 687/19, syndyk złożył opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłej oraz opinię dotyczącą wyceny nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Impuls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędzi komisarz w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36504

Dodano: 2019-07-14 09:52:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kaczmarek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Inne

Poz. 36505. Kaczmarek Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 241/17. [BMSiG-36432/2019] Sygn. akt XIV GUp 241/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku wyłączono z masy upadłości Marcina Kaczmarka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, spadek po ojcu Jacku Kaczmarku, zmarłym w dniu 20 sierpnia 2010 roku. Upadły i wierzyciele mogą wnieść zażalenie na powyższe postanowienie w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 241/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36505

Dodano: 2019-07-14 09:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kaczmarek Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11294. Kaczmarek Hanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 502/18, XIV GUp 220/18. [BMSiG-10795/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku ogłosił upadłość Hanny Kaczmarek, zamieszkałej w Sieradzu, PESEL 63020314364, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka masy upadłości wyznaczono Bożenę Sadowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 186. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 220/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11294

Dodano: 2019-07-14 09:55:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kolasa Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36506. Kolasa Stanisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 187/18. [BMSiG-36451/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisławy Kolasy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 501 m2 , położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00070006/0, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail. Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat szacunkowy określenia wartości udziału 3/28 w nieruchomości przy ul. Kruczej 9 w Kielcach z dnia 2 października 2018 roku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Michała Kulę jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, oraz w aktach sprawy o sygnaturze V GUp 187/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z Operatu szacunkowego dostępny do pobrania na stronie internetowej Syndyka: www.saltarski.com. Zapraszam do składania ofert Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36506

Dodano: 2019-07-14 09:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36509. KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EXDROB” - SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W UPADŁOŚCI w Kutnie. KRS 0000079140. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2002 r., sygn. akt XIV GUp 12/19. [BMSiG-36379/2019] Sygn. akt XIV GUp 12/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie (nr KRS 79140) zostały złożone opisy i oszacowania należących do upadłego: 1. prawo własności nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Mickiewicza 100, działka nr 947 o powierzchni 1,6164 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1K/00025478/4, 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10-12, działka nr 506/2 o powierzchni 0,1225 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1M/00132801/3, 3. udział w 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 12B, działka nr 514/1 o powierzchni 0,0495 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1M/00125445/7, 4. udział w 1/18 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10-12, działka nr 506/8 o powierzchni 0,8142 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1M/00138138/6. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższych praw prawa do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, Łódź. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 12/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36509

Dodano: 2019-07-14 09:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Miczko Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 36513. Miczko Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 335/18, XII GUp 272/18. [BMSiG-36217/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 272/18, dotyczącej upadłości dłużnika Ewy Miczko, zam. w Rybniku, dnia 22 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie o zmianie punktu 2. sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt XII GU 335/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36513

Dodano: 2019-07-14 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Targowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36517. Targowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 200/18. [BMSiG-36245/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt V GUp 200/18, w postępowaniu upadłościowym upadłego Agnieszki Targowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 73012006146, postanowił umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne Agnieszki Targowskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 29 sierpnia 2018 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), bez ustalania planu spłat wierzycieli; obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36517

Dodano: 2019-07-14 10:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zielke Gabriela i Zielke Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36519. Zielke Gabriela i Zielke Janusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 177/18. [BMSiG-36155/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Zielke i Janusza Zielke, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 177/18, zawiadamia, że zostały ukończone opisy i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości: 1. Prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 47/34 klatka B, o łącznej powierzchni użytkowej 77,77 m2 , wpisany do księgi wieczystej KW GD2W/00047583/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, wraz z udziałem 8336/303930 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, opisanej w księdze wieczystej KW nr GD2W/00033656/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku. 2. Udział wynoszący 184/768 w prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr 320 o powierzchni 727 m2 zabudowanej budynkiem wolnostojącym mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 110 m2 , zlokalizowany w Wejherowie przy ulicy Ludowej 14, wpisany do księgi wieczystej KW nr GD1W/00002591/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie. Opisy i oszacowania nieruchomości przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi i złożone do akt postępowania są do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36519

Dodano: 2019-07-14 10:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zielke Gabriela i Zielke Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36520. Zielke Gabriela i Zielke Janusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 177/18. [BMSiG-36156/2019] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Zielke i Janusza Zielke, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 177/18, na mocy art. 320 ust. 1 i w zw. z art. 491 ze zn. 2 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 6.05.2019 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości: 1. Prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 47/34 klatka B, o łącznej powierzchni użytkowej 77,77 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej GD2W/00047583/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, wraz z udziałem 8336/303930 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, opisanej w Księdze Wieczystej KW nr GD2W/00033656/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, za cenę wywoławczą: 241.035,00 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) zł. 2. Udziału wynoszącego 184/768 w prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr 320 o powierzchni 727 m2 zabudowanej budynkiem wolnostojącym mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 110 m2 , zlokalizowany w Wejherowie przy ulicy Ludowej 14, wpisany do Księgi Wieczystej KW nr GD1W/00002591/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie, za cenę wywoławczą: 50.500,00 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset) zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.09.2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Ewa Kubiak, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 177/18” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Na kopercie należy także określić nieruchomość, której oferta dotyczy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r., o godz. 1415, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy depozytowy: Syndyk Grażyny Ossowskiej-Mazurek, prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 47 1090 2620 0000 0001 3321 8449, w terminie do dnia 19.09.2019 r., i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Regulamin przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36520

Dodano: 2019-07-14 10:01:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klupś Robert wspólnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Klupś i Beata Klupś s.c.

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 36637. Klupś Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Klupś w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-36203/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego Roberta Klupś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Klupś w Kaliszu, PESEL 67113012733, sygn. akt V GRs 1/19, wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 25 września 2019 r., godzina 1200, sala 16, w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a. Oznaczono pisemny sposób głosowania nad układem. Ponadto informuje, iż termin wyznaczony na dzień 3 lipca 2019 r. został zmieniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36637

Dodano: 2019-07-14 10:03:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

"Kraus Grzegorz"

2019-07-12 Inne

Poz. 36639. Kraus Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/19. [BMSiG-36401/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Kraus, PESEL 51050505373, sygn. akt V GRp 1/19, zniesiono termin zgromadzenia wierzycieli wyznaczony na dzień 5.07.2019 r., godzina 1100, sala nr 14, celem głosowania nad układem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36639

Dodano: 2019-07-14 10:03:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLZBUD Poliszewski Zdzisław

2019-07-12 Inne

Poz. 36641. Poliszewski Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLZBUD Zdzisław Poliszewski w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 2/17. [BMSiG-36213/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydziale Gospodarczym, informuje, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu układowym dłużnika Zdzisława Poliszewskiego odbędzie się w dniu 9.08.2019 r., o godz. 945, w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziale Gospodarczy, w sali nr 5, w budynku nr 15. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36641

Dodano: 2019-07-14 10:04:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TIMER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36380. „TIMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000214928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2004 r., sygn. akt XIX GU 34/19. [BMSiG-36314/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 34/19: 1. ogłosił upadłość Dłużnika Timer Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej (wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214928, ul. Nadrzeczna 7c, BOX A-16, 05-552 Wólka Kosowska); 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego; 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36380

Dodano: 2019-07-14 10:56:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TIMER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36380. „TIMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000214928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2004 r., sygn. akt XIX GU 34/19. [BMSiG-36314/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 34/19: 1. ogłosił upadłość Dłużnika Timer Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej (wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214928, ul. Nadrzeczna 7c, BOX A-16, 05-552 Wólka Kosowska); 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego; 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36380

Dodano: 2019-07-14 10:56:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Vertex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36381. „VERTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siechnicach. KRS 0000081588. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GU 125/19, VIII GUp 135/19. [BMSiG-36258/2019] SPROSTOWANIE (poprawna treść) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 125/19, ogłosił upadłość „Vertex” Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Opolskiej 4 (KRS 0000081588). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 135/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36381

Dodano: 2019-07-14 10:59:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Vertex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36381. „VERTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siechnicach. KRS 0000081588. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GU 125/19, VIII GUp 135/19. [BMSiG-36258/2019] SPROSTOWANIE (poprawna treść) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 125/19, ogłosił upadłość „Vertex” Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Opolskiej 4 (KRS 0000081588). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 135/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36381

Dodano: 2019-07-14 10:59:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36393. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 201/19, XIX GUp 1111/19. [BMSiG-36149/2019] Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 201/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie, nr PESEL: 54031205615, nr NIP: 5210408879. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1111/19. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Siwik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36393

Dodano: 2019-07-14 11:03:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REDAN Kierzkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36393. Kierzkowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 201/19, XIX GUp 1111/19. [BMSiG-36149/2019] Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 201/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie, nr PESEL: 54031205615, nr NIP: 5210408879. Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1111/19. Sąd jako podstawę jurysdykcji wskazał art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie upadłościowe Grzegorza Kierzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REDAN Kierzkowski Grzegorz z siedzibą w Warszawie ma charakter główny. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Siwik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36393

Dodano: 2019-07-14 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SPEED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36414. SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000337506. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 21 września 2009 r., sygn. akt X GU 122/19/2, X GUp 73/19/2. [BMSiG-36445/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt X GU 122/19/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika SPEED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, wpisanego do KRS pod numerem 0000337506. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na Syndyka masy upadłości Damiana Zgolika (Zgolik), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt GUp 73/19/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 73/19/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36414

Dodano: 2019-07-14 11:08:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SPEED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36414. SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000337506. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 21 września 2009 r., sygn. akt X GU 122/19/2, X GUp 73/19/2. [BMSiG-36445/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt X GU 122/19/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika SPEED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, wpisanego do KRS pod numerem 0000337506. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na Syndyka masy upadłości Damiana Zgolika (Zgolik), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt GUp 73/19/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 73/19/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36414

Dodano: 2019-07-14 11:08:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lisiecki Mirosław Firma TUTTI FRUTTI, Firma TUTTI FRUTTI 2

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36640. Lisiecki Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lisiecki Mirosław Firma Tutti Frutti, Firma Tutti Frutti 2 we Wrześni. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 73/18, XI GRp 6/19. [BMSiG-36236/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 73/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosława Lisieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lisiecki Mirosław Firma Tutti Frutti, Firma Tutti Frutti 2 we Wrześni, ul. Szkolna 14, 62-300 Września, PESEL: 66121106515. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono nadzorcę sądowego Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 699. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 6/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36640

Dodano: 2019-07-14 11:13:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lisiecki Mirosław Firma TUTTI FRUTTI, Firma TUTTI FRUTTI 2

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36640. Lisiecki Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lisiecki Mirosław Firma Tutti Frutti, Firma Tutti Frutti 2 we Wrześni. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 73/18, XI GRp 6/19. [BMSiG-36236/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 73/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosława Lisieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Lisiecki Mirosław Firma Tutti Frutti, Firma Tutti Frutti 2 we Wrześni, ul. Szkolna 14, 62-300 Września, PESEL: 66121106515. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono nadzorcę sądowego Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 699. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 6/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36640

Dodano: 2019-07-14 11:13:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

KĘDZIORA Sp. z o.o.

2019-06-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36636. „KĘDZIORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sochaczewie. KRS 0000212305. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2004 r., sygn. akt V GR 11/19, V GRs 2/19. [BMSiG-36307/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GR 11/19 (po otwarciu sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GRs 2/19) postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika „KĘDZIORA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gwardyjska 14, 96-500 Sochaczew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000212305, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 8370005413, i nr REGON: 750406980, wyznaczył zarządcę w osobie MGW Doradca Restrukturyzacyjny Spółka z o.o. (KRS 0000624380), reprezentowaną przez Tomasza Ryżyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1174). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36636

Dodano: 2019-07-14 11:18:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

KĘDZIORA Sp. z o.o.

2019-07-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36636. „KĘDZIORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sochaczewie. KRS 0000212305. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2004 r., sygn. akt V GR 11/19, V GRs 2/19. [BMSiG-36307/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13.06.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GR 11/19 (po otwarciu sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GRs 2/19) postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika „KĘDZIORA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gwardyjska 14, 96-500 Sochaczew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000212305, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 8370005413, i nr REGON: 750406980, wyznaczył zarządcę w osobie MGW Doradca Restrukturyzacyjny Spółka z o.o. (KRS 0000624380), reprezentowaną przez Tomasza Ryżyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1174). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36636

Dodano: 2019-07-14 11:18:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Orzechowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowieniem z ndi a20 marca 2019 r., ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej.

Dodano: 2019-07-14 11:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Duszyńska-Janicka Teresa Wiktoria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36693. Duszyńska-Janicka Teresa Wiktoria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 248/19, XI GUp 195/19. [BMSiG-36638/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 248/19 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Wiktorii Duszyńskiej-Janickiej, nr PESEL: 53091601267, zamieszkałego w miejscowości Gniezno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 195/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Lidię Matwijcio- -Piosik, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1023. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36693

Dodano: 2019-07-15 09:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Duszyńska-Janicka Teresa Wiktoria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36693. Duszyńska-Janicka Teresa Wiktoria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 248/19, XI GUp 195/19. [BMSiG-36638/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 248/19 ogłosił upadłość dłużnika Teresy Wiktorii Duszyńskiej-Janickiej, nr PESEL: 53091601267, zamieszkałego w miejscowości Gniezno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 195/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Lidię Matwijcio- -Piosik, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1023. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36693

Dodano: 2019-07-15 09:18:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fedyna Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36694. Fedyna Renata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 111/19 of. [BMSiG-36686/2019] Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 111/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej: Renaty Fedyna, nr PESEL 58042204483, zamieszkałej: ul. Straconki 177, 43-300 Bielsko-Biała; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36694

Dodano: 2019-07-15 09:39:33 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:40:06

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fedyna Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36694. Fedyna Renata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 111/19 of. [BMSiG-36686/2019] Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 111/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej: Renaty Fedyna, nr PESEL 58042204483, zamieszkałej: ul. Straconki 177, 43-300 Bielsko-Biała; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36694

Dodano: 2019-07-15 09:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kilińska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36695. Kilińska Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 219/19, XIX GUp 1112/19. [BMSiG-36682/2019] Aneta Kilińska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 219/19, XIX GUp 1112/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 219/19 ogłosił upadłość dłużnika Anety Kilińskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-390) przy ul. Puszczy Solskiej 2/25 (PESEL: 91033006523), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1112/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1112/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36695

Dodano: 2019-07-15 09:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kilińska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36695. Kilińska Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 219/19, XIX GUp 1112/19. [BMSiG-36682/2019] Aneta Kilińska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 219/19, XIX GUp 1112/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 219/19 ogłosił upadłość dłużnika Anety Kilińskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-390) przy ul. Puszczy Solskiej 2/25 (PESEL: 91033006523), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1112/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1112/19). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36695

Dodano: 2019-07-15 09:41:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lipowicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36696. Lipowicz Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 348/19, XI GUp 193/19. [BMSiG-36622/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 348/19, ogłosił upadłość dłużnika Danuty Lipowicz, nr PESEL 53012504844, zamieszkałej w miejscowości Świątniki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 193/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Piotra Kociołka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 774. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36696

Dodano: 2019-07-15 09:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lipowicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36696. Lipowicz Danuta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 348/19, XI GUp 193/19. [BMSiG-36622/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 348/19, ogłosił upadłość dłużnika Danuty Lipowicz, nr PESEL 53012504844, zamieszkałej w miejscowości Świątniki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 193/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Piotra Kociołka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 774. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36696

Dodano: 2019-07-15 09:42:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Łuczak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36697. Łuczak Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 71/19, XI GUp 194/19. [BMSiG-36626/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 71/19, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Łuczaka, nr PESEL 71112305619, zamieszkałego w miejscowości Boguszyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 194/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Bartosza Ptaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1218. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36697

Dodano: 2019-07-15 09:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Łuczak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36697. Łuczak Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 71/19, XI GUp 194/19. [BMSiG-36626/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 71/19, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Łuczaka, nr PESEL 71112305619, zamieszkałego w miejscowości Boguszyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 194/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Bartosza Ptaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1218. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36697

Dodano: 2019-07-15 09:43:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36698. Mikołajczak Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 241/19, XI GUp 190/19. [BMSiG-36631/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 241/19, ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Mikołajczaka (PESEL 72041907031), zam.: w Koninku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Wolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1330. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36698

Dodano: 2019-07-15 09:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36698. Mikołajczak Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 241/19, XI GUp 190/19. [BMSiG-36631/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 241/19, ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Mikołajczaka (PESEL 72041907031), zam.: w Koninku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Wolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1330. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36698

Dodano: 2019-07-15 09:44:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olech Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36699. Olech Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 98/19 „of”, V GUp 95/19 of. [BMSiG-36688/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 98/19 „of” ogłosił upadłość Krystyny Olech, zamieszkałej w: 45-058 Opole, ul. Ozimska 42A/5, PESEL 76072307725, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 95/19 of. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36699

Dodano: 2019-07-15 09:45:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olech Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36699. Olech Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 98/19 „of”, V GUp 95/19 of. [BMSiG-36688/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 98/19 „of” ogłosił upadłość Krystyny Olech, zamieszkałej w: 45-058 Opole, ul. Ozimska 42A/5, PESEL 76072307725, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji 172. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 95/19 of. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel.: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36699

Dodano: 2019-07-15 09:45:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ratajczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36700. Ratajczak Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 270/19, XI GUp 161/19. [BMSiG-36551/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 270/19, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Ratajczaka (PESEL 62091702618), zam.: w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 161/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Bętkowskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1072. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36700

Dodano: 2019-07-15 09:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ratajczak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36700. Ratajczak Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 270/19, XI GUp 161/19. [BMSiG-36551/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 270/19, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Ratajczaka (PESEL 62091702618), zam.: w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 161/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Bętkowskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1072. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36700

Dodano: 2019-07-15 09:46:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zadęcki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 zakończeniu postępowania upadłościowego

Postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego.

Dodano: 2019-07-15 09:47:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bączak Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36701. Bączak Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 507/19, XVIII GUp 955/19. [BMSiG-36669/2019] Artur Bączak. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 507/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 507/19, ogłosił upadłość Artura Bączak, PESEL 70071107294, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Łukasza Grzechnika, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 955/19, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36701

Dodano: 2019-07-15 09:50:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bączak Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36701. Bączak Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 507/19, XVIII GUp 955/19. [BMSiG-36669/2019] Artur Bączak. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 507/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 507/19, ogłosił upadłość Artura Bączak, PESEL 70071107294, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Łukasza Grzechnika, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 955/19, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36701

Dodano: 2019-07-15 09:50:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bąkowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36702. Bąkowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/19 „of”, V GUp 60/19. [BMSiG-36554/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 137/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Leokadii Bąkowskiej, PESEL 48110511548, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Violetty Wilczyńskiej, nr licencji 803. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 60/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36702

Dodano: 2019-07-15 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bąkowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36702. Bąkowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/19 „of”, V GUp 60/19. [BMSiG-36554/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 137/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Leokadii Bąkowskiej, PESEL 48110511548, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Violetty Wilczyńskiej, nr licencji 803. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 60/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36702

Dodano: 2019-07-15 09:51:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deluga Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36703. Deluga Ewelina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 127/19, XIX GUp 1087/19. [BMSiG-36470/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 127/19 ogłosił upadłość Eweliny Delugi, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Stryjeńskich 19 lok. 507 (PESEL 79022314349), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1087/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1087/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36703

Dodano: 2019-07-15 09:52:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deluga Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36703. Deluga Ewelina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 127/19, XIX GUp 1087/19. [BMSiG-36470/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 127/19 ogłosił upadłość Eweliny Delugi, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Stryjeńskich 19 lok. 507 (PESEL 79022314349), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1087/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1087/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36703

Dodano: 2019-07-15 09:52:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Diller Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36704. Diller Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 101/19, VI GUp 115/19. [BMSiG-36645/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r. o sygn. akt VI GU 101/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Alicji Diller zamieszkałej w Tczewie przy ul. Kubusia Puchatka 7e/6, nr ewidencyjny PESEL 78070405948, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; V. wyznaczyć syndyka w osobie Renaty Piętki, nr licencji 1310; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza Przemysława Makuły na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 115/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36704

Dodano: 2019-07-15 09:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Diller Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36704. Diller Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 101/19, VI GUp 115/19. [BMSiG-36645/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r. o sygn. akt VI GU 101/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Alicji Diller zamieszkałej w Tczewie przy ul. Kubusia Puchatka 7e/6, nr ewidencyjny PESEL 78070405948, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; V. wyznaczyć syndyka w osobie Renaty Piętki, nr licencji 1310; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza Przemysława Makuły na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 115/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36704

Dodano: 2019-07-15 09:55:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36705. Gajewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 265/19, XIX GUp 1095/19. [BMSiG-36474/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 265/19 ogłosił upadłość Teresy Gajewskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-032) przy ul. Filtrowej 79 lok. 48 (PESEL 79022314349), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1095/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1095/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36705

Dodano: 2019-07-15 09:56:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36705. Gajewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 265/19, XIX GUp 1095/19. [BMSiG-36474/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 265/19 ogłosił upadłość Teresy Gajewskiej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-032) przy ul. Filtrowej 79 lok. 48 (PESEL 79022314349), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1095/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1095/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36705

Dodano: 2019-07-15 09:56:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janoś Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36706. Janoś Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 154/19 „of”, V GUp 65/19. [BMSiG-36536/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 154/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Janoś, PESEL 61090211442, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, nr licencji 936. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 65/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36706

Dodano: 2019-07-15 09:58:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janoś Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36706. Janoś Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 154/19 „of”, V GUp 65/19. [BMSiG-36536/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 154/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Janoś, PESEL 61090211442, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, nr licencji 936. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 65/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36706

Dodano: 2019-07-15 09:58:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Jarus Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36707. Jarus Justyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/19 „of”, V GUp 63/19. [BMSiG-36543/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 144/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Justyny Jarus, PESEL 86080804842, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 63/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36707

Dodano: 2019-07-15 10:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Jarus Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36707. Jarus Justyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/19 „of”, V GUp 63/19. [BMSiG-36543/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 144/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Justyny Jarus, PESEL 86080804842, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 63/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36707

Dodano: 2019-07-15 10:00:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kazana Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36708. Kazana Iwona. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 339/18, XII GUp 54/19. [BMSiG-36493/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - Iwony Kazany, zamieszkałej: Sokolniki 11, 72-130 Maszewo, PESEL 66090601626, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 54/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Machowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1087. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36708

Dodano: 2019-07-15 10:07:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kazana Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36708. Kazana Iwona. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 339/18, XII GUp 54/19. [BMSiG-36493/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - Iwony Kazany, zamieszkałej: Sokolniki 11, 72-130 Maszewo, PESEL 66090601626, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 54/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Machowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1087. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36708

Dodano: 2019-07-15 10:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kazana Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36709. Kazana Zbigniew. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 340/18, XII GUp 55/19. [BMSiG-36497/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - Zbigniewa Kazany, zamieszkałego: Sokolniki 11, 72-130 Maszewo, PESEL 67020507557, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 55/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Machowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1087. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36709

Dodano: 2019-07-15 10:08:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kazana Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36709. Kazana Zbigniew. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 340/18, XII GUp 55/19. [BMSiG-36497/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - Zbigniewa Kazany, zamieszkałego: Sokolniki 11, 72-130 Maszewo, PESEL 67020507557, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 55/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Machowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1087. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36709

Dodano: 2019-07-15 10:08:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marzec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36710. Marzec Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 163/19, VIII GUp 138/19. [BMSiG-36482/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 138/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 163/19 postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Marzec, zamieszkałej: Gromin 15A, 06-100 Pułtusk, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 63070404806, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36710

Dodano: 2019-07-15 10:09:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Marzec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36710. Marzec Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 163/19, VIII GUp 138/19. [BMSiG-36482/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 138/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 163/19 postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Marzec, zamieszkałej: Gromin 15A, 06-100 Pułtusk, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 44/19, PESEL 63070404806, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36710

Dodano: 2019-07-15 10:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osadnik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36711. Osadnik Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 691/18, X GUp 182/19. [BMSiG-36517/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 691/18, ogłosił upadłość Agnieszki Osadnik, numer PESEL 71110707543, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 182/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36711

Dodano: 2019-07-15 10:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osadnik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36711. Osadnik Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 691/18, X GUp 182/19. [BMSiG-36517/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 691/18, ogłosił upadłość Agnieszki Osadnik, numer PESEL 71110707543, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 182/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36711

Dodano: 2019-07-15 10:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawlicka Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36712. Pawlicka Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/19 „of”, V GUp 64/19. [BMSiG-36546/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 151/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Beaty Pawlickiej, PESEL 75020910105, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 64/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36712

Dodano: 2019-07-15 10:12:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawlicka Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36712. Pawlicka Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/19 „of”, V GUp 64/19. [BMSiG-36546/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28.06.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 151/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Beaty Pawlickiej, PESEL 75020910105, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 64/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36712

Dodano: 2019-07-15 10:12:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pilśniak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36713. Pilśniak Łukasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 55/19 of. [BMSiG-36466/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 roku, sygn. akt V GU 55/19 of, została ogłoszona upadłość Łukasza Pilśniaka, zam.: 46-320 Praszka, Brzeziny 65, identyfikującego się numerem PESEL 85091613751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, że Łukasz Pilśniak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36713

Dodano: 2019-07-15 10:13:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pilśniak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36713. Pilśniak Łukasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 55/19 of. [BMSiG-36466/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 roku, sygn. akt V GU 55/19 of, została ogłoszona upadłość Łukasza Pilśniaka, zam.: 46-320 Praszka, Brzeziny 65, identyfikującego się numerem PESEL 85091613751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, że Łukasz Pilśniak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36713

Dodano: 2019-07-15 10:13:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sarbiński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36714. Sarbiński Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 268/19, V GUp 225/19. [BMSiG-36461/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Macieja Sarbińskiego o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 268/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Sarbińskiego, nr PESEL 83081804895, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Ułańskiej 27, określając, że upadły Maciej Sarbiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis z księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 225/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36714

Dodano: 2019-07-15 10:14:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sarbiński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36714. Sarbiński Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 268/19, V GUp 225/19. [BMSiG-36461/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Macieja Sarbińskiego o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 268/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Sarbińskiego, nr PESEL 83081804895, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Ułańskiej 27, określając, że upadły Maciej Sarbiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis z księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 225/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36714

Dodano: 2019-07-15 10:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siurnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36715. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 154/19, V GUp „of” 84/19. [BMSiG-36484/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 154/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Bartosz Siurnicki, zamieszkałego w Szczytnie, ul. Polna 5/4, PESEL 84050512593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia Sąd o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36715

Dodano: 2019-07-15 10:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siurnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36715. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 154/19, V GUp „of” 84/19. [BMSiG-36484/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 154/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Bartosz Siurnicki, zamieszkałego w Szczytnie, ul. Polna 5/4, PESEL 84050512593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia Sąd o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 84/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36715

Dodano: 2019-07-15 10:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sobczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36716. Sobczyk Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 327/19, XII GUp 185/19. [BMSiG-36514/2019] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.07.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 327/19 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Sobczyk (PESEL: 76021708409), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani (Michalska-Kania), a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz ASR Magdalena Michalska-Kania, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 185/19. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@kubiczekm.com oraz numer telefonu: +48 32 308 00 00. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36716

Dodano: 2019-07-15 10:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sobczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36716. Sobczyk Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 327/19, XII GUp 185/19. [BMSiG-36514/2019] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.07.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 327/19 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Sobczyk (PESEL: 76021708409), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani (Michalska-Kania), a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz ASR Magdalena Michalska-Kania, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 185/19. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@kubiczekm.com oraz numer telefonu: +48 32 308 00 00. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36716

Dodano: 2019-07-15 10:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36717. Szymański Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 242/19, XIX GUp 1104/19. [BMSiG-36512/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 242/19, ogłosił upadłość Andrzeja Szymańskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Uroczej 39b lok. 42 (kod pocztowy 05-075), PESEL: 53091003533, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygnaturą akt XIX GUp 1104/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, a syndyka w osobie Aliny Wojciechowskiej (licencja nr 1215). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A (kod pocztowy 00-454), na ręce Sędziego komisarza, podając sygnaturę akt XIX GUp 1104/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36717

Dodano: 2019-07-15 10:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szymański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36717. Szymański Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 242/19, XIX GUp 1104/19. [BMSiG-36512/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 242/19, ogłosił upadłość Andrzeja Szymańskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Uroczej 39b lok. 42 (kod pocztowy 05-075), PESEL: 53091003533, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygnaturą akt XIX GUp 1104/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, a syndyka w osobie Aliny Wojciechowskiej (licencja nr 1215). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować w dwóch egzemplarzach do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A (kod pocztowy 00-454), na ręce Sędziego komisarza, podając sygnaturę akt XIX GUp 1104/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36717

Dodano: 2019-07-15 10:17:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36718. Wawrzyniak Martyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1009/17, XI GUp 173/19. [BMSiG-36534/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1009/17, ogłosił upadłość dłużnika Marty Wawrzyniak (PESEL: 85012510288), zam.: Lipka Wielka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 173/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Kuźmy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 730. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36718

Dodano: 2019-07-15 10:18:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36718. Wawrzyniak Martyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1009/17, XI GUp 173/19. [BMSiG-36534/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1009/17, ogłosił upadłość dłużnika Marty Wawrzyniak (PESEL: 85012510288), zam.: Lipka Wielka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 173/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Kuźmy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 730. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36718

Dodano: 2019-07-15 10:18:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Weisberg Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36719. Weisberg Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 501/18, XII GUp 181/19. [BMSiG-36522/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 501/18, ogłosił upadłość Anny Weisberg, numer PESEL 81110315804, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 181/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36719

Dodano: 2019-07-15 10:19:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Weisberg Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36719. Weisberg Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 501/18, XII GUp 181/19. [BMSiG-36522/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XII GU 501/18, ogłosił upadłość Anny Weisberg, numer PESEL 81110315804, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 181/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36719

Dodano: 2019-07-15 10:19:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

A.S. MODA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36721. A.S. MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000416574. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt XIX GUp 886/19, X GUp 171/19. [BMSiG-36530/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego A.S. Moda sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 886/19 (poprzednia sygnatura: X GUp 171/19), informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 28 czerwca 2019 r., Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36721

Dodano: 2019-07-15 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gaj-Białek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36722. Białek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 173/18. [BMSiG-36691/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Białek (PESEL 82112613044), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 173/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36722

Dodano: 2019-07-15 10:20:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chudzikiewicz Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36723. Chudzikiewicz Damian. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 417/18. [BMSiG-36653/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Damiana Chudzikiewicza, PESEL 89022109292 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 417/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36723

Dodano: 2019-07-15 10:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

CONDOHOTELS GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36724. CONDOHOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000261050. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2006 r., sygn. akt V GUp 50/17. [BMSiG-36708/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Condohotels Group Sp. z o.o. w Olsztynie (sygn. akt V GUp 50/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03, 89 676 03 06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36724

Dodano: 2019-07-15 10:20:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Just Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36725. Just Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 260/18. [BMSiG-36679/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 18 czerwca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Magdaleny Just, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 78101010547, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 260/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36725

Dodano: 2019-07-15 10:21:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dzikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36726. Dzikowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 737/19. [BMSiG-36690/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Dzikowskiej, PESEL 80101408369, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 737/19, Syndyk sporządził i złożył w dniu 5 lipca 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36726

Dodano: 2019-07-15 10:21:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gawrońska-Nurkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36727. Gawrońska-Nurkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 15/18. [BMSiG-36706/2019] XIV GUp 15/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Danuty Gawrońskiej-Nurkowskiej, PESEL 50121901768 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt: XIV GUp 15/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36727

Dodano: 2019-07-15 10:21:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lemieszko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36728. Lemieszko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 40/19 of. [BMSiG-36707/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 40/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Arkadiusza Lemieszko, identyfikującego się numerem PESEL 77011113999, syndyk w dniu 14 czerwca 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36728

Dodano: 2019-07-15 10:22:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lemieszko Sabina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36729. Lemieszko Sabina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/19/of. [BMSiG-36710/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 47/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sabiny Lemieszko, zam. 49-312 Dobrzyń 1, identyfikującej się numerem PESEL 75110315681, syndyk w dniu 14 czerwca 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36729

Dodano: 2019-07-15 10:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Madera Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36730. Madera Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 408/18. [BMSiG-36605/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Wojciecha Madery, zam.: Tyczyn (PESEL 85092114619), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 408/18). Każdy zainteresowany może przeglądnąć główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36730

Dodano: 2019-07-15 10:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Małecka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36731. Małecka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 26/19. [BMSiG-36573/2019] Sygn. akt XIV GUp 26/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Małeckiej, PESEL 62112101428 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 26/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36731

Dodano: 2019-07-15 10:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mucha Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36732. Mucha Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/18 of. [BMSiG-36712/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 160/18 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Andrzeja Mucha, zam.: 48-100 Głubczyce, ul. Nowy Świat 2/1, identyfikującego się numerem PESEL 60030717310, syndyk w dniu 15 kwietnia 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36732

Dodano: 2019-07-15 10:23:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Murawska-Pruszkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36733. Murawska-Pruszkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 634/19. [BMSiG-36480/2019] Obwieszcza się, że w dniu 8 maja 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi drugą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Murawskiej-Pruszkowskiej, zamieszkałej: Warszawa 03-735, ul. Ząbkowska 22/24/26 m. 129, PESEL 73053101387, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 634/19 (dawniej X GUp 855/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36733

Dodano: 2019-07-15 10:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pantula-Wątorek Elfrida w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36734. Pantula-Wątorek Elfrida. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 115/17. [BMSiG-36644/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elfrida Pantula-Wątorek, PESEL 44112102647, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 115/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw4), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36734

Dodano: 2019-07-15 10:24:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36735. PHSC SYSTEMY CZYSZCZĄCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000251119. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2006 r., sygn. akt XI GUp 233/16. [BMSiG-36716/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego PHSC Systemy Czyszczące Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 233/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi VI uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 11.04.2018 r., którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36735

Dodano: 2019-07-15 10:24:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piechota Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36736. Piechota Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 48/16. [BMSiG-36636/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Piechota, PESEL 78022610578 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 48/16), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36736

Dodano: 2019-07-15 10:28:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36737. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO- -DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Nowym Tomyślu. KRS 0000030968. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt XI GUp 241/17. [BMSiG-36537/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Nowym Tomyślu (numer KRS: 0000030968), sygn. akt XI GUp 241/17, syndyk złożył w dniu 1 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności, a w dniu 7 września 2018 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36737

Dodano: 2019-07-15 10:29:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rosińska Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36738. Rosińska Józefa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/19 of. [BMSiG-36701/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 45/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Józefy Rosińskiej, identyfikującej się numerem PESEL 47052602385, syndyk w dniu 2 lipca 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36738

Dodano: 2019-07-15 10:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Samsel Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36739. Samsel Klaudia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 28/19 of. [BMSiG-36697/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 28/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej KLAUDII SAMSEL, identyfikującej się numerem PESEL 80070112865, syndyk w dniu 2 lipca 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36739

Dodano: 2019-07-15 10:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skop Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36740. Skop Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 107/18. [BMSiG-36671/2019] Działając jako Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Roberta Skopa, zam.: Borowa, sygn. akt V GUp 107/18, zawiadamia, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36740

Dodano: 2019-07-15 10:30:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

TK FINANSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36741. TK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000486422. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2013 r., sygn. akt V GUp 75/17. [BMSiG-36684/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec TK FINANSE spółka sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pod sygn. akt V GUp 75/17, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36741

Dodano: 2019-07-15 10:30:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ząbek Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36742. Ząbek Wojciech. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 13/19 of. [BMSiG-36693/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 13/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Ząbka, identyfikującego się numerem PESEL 63010119791, syndyk w dniu 2 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36742

Dodano: 2019-07-15 10:30:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Arkit Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36743. Arkit Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 48/18. [BMSiG-36592/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 48/18, w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Arkita, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 75070716898, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 12 czerwca 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36743

Dodano: 2019-07-15 10:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bernaś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36744. Bernaś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 357/18. [BMSiG-36503/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 357/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Bernaś, PESEL 63080204698, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36744

Dodano: 2019-07-15 10:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogacki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36745. Bogacki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 185/16. [BMSiG-36516/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 185/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zbigniewa Bogackiego, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi siódmą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Siódmą uzupełniającą listę wierzytelności wyłożyć w sekretariacie Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36745

Dodano: 2019-07-15 10:31:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Campagno Philippe w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36746. Campagno Philippe. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 187/18. [BMSiG-36578/2019] XIV GUp 187/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Philippe Campagno, PESEL 68090313174, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36746

Dodano: 2019-07-15 10:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chrząszcz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36747. Chrząszcz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 376/18. [BMSiG-36611/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Katarzyny Chrząszcz (PESEL 79033105800), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 376/18, informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36747

Dodano: 2019-07-15 10:32:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czosnyka Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36748. Czosnyka Józef. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 336/16. [BMSiG-36655/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Józefa Czosnyki, PESEL 57032901894, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 336/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi korektę listy wierzytelności datowaną na 22.03.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36748

Dodano: 2019-07-15 10:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Derek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36749. Derek Joanna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-36603/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Derek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Pułaskiego 5 G/l5, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, numer PESEL 93042115108, zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36749

Dodano: 2019-07-15 10:32:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dobies Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36750. Dobies Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 809/19. [BMSiG-36509/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 13 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Dobies, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 809/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36750

Dodano: 2019-07-15 10:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Giller Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36751. Giller Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 167/18. [BMSiG-36648/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Gillera, zam.: Rymanów-Zdrój, numer PESEL: 78073006177 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 167/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. J. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, z podaniem sygnatury V GUp 167/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36751

Dodano: 2019-07-15 10:33:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Knab Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36752. Knab Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 416/19. [BMSiG-36491/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 4 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agaty Knab, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 416/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36752

Dodano: 2019-07-15 10:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Konieczny Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36753. Konieczny Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 107/18. [BMSiG-36670/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 107/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogdana Koniecznego (Konieczny) syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazany w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36753

Dodano: 2019-07-15 10:33:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kut Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36754. Kut Sławomir. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 234/18. [BMSiG-36656/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kut, numer PESEL 74030809597, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 234/18, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36754

Dodano: 2019-07-15 10:34:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Marchelewski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36755. Marchelewski Wiesław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/17. [BMSiG-36654/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Marchelewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 48111903919, zamieszkałej w Kożuchowie przy ul. 22-go Lipca 34c/44, 67-120 Kożuchów (sygnatura akt V GUp 45/17), zawiadamia, że syndyk w dniu 28.02.2019 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36755

Dodano: 2019-07-15 10:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maślaniec Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36756. Maślaniec Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 311/18. [BMSiG-36501/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 311/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Eugeniusza Maślaniec, PESEL 41060207895, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile druga uzupełniająca lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36756

Dodano: 2019-07-15 10:34:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Migała Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36757. Migała Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 245/17. [BMSiG-36587/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Migały, PESEL 53121807201, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 245/17), syndyk sporządził i w dniu 15 lutego 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36757

Dodano: 2019-07-15 10:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Migała Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36758. Migała Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 245/17. [BMSiG-36640/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Migały, PESEL 53121807201, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 245/17), syndyk sporządził i w dniu 8 maja 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36758

Dodano: 2019-07-15 10:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mikołajczyk Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36759. Mikołajczyk Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 284/18 of. [BMSiG-36528/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym jako osoby fizycznej Marcina Mikołajczyka (PESEL 80010118230) nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 284/18 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 10 maja 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36759

Dodano: 2019-07-15 10:35:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miziołek Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36760. Miziołek Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 266/18. [BMSiG-36659/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Miziołek, PESEL 79122510489, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 266/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Moniki Miziołek sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36760

Dodano: 2019-07-15 10:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Morcinek Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36761. Morcinek Marek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 93/17 of. [BMSiG-36462/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Morcinka, sygn. akt V GUp 93/17 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 5-go września 2018 roku przekazał do akt pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36761

Dodano: 2019-07-15 10:36:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piwowarczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36762. Piwowarczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 269/18. [BMSiG-36647/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 18 czerwca 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Małgorzaty Piwowarczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 58122313629) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 269/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36762

Dodano: 2019-07-15 10:36:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rybczyńska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36763. Rybczyńska Bogusława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 3/19. [BMSiG-36560/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Rybczyńskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 3/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36763

Dodano: 2019-07-15 10:36:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Saja Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36764. Saja Genowefa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 135/19. [BMSiG-36598/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Genowefy Saja, PESEL 44121005263, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 135/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36764

Dodano: 2019-07-15 10:36:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stefaniack (Nowak) Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36765. Stefaniak (Nowak) Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 164/17. [BMSiG-36616/2019] Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym dla upadłej Małgorzaty Stefaniak (Nowak), PESEL 92123006423, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 164/17, zawiadamia, że sporządził i przekazał 28.02.2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Czytelni, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36765

Dodano: 2019-07-15 10:37:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Urban Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36766. Urban Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 417/18. [BMSiG-36601/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Tadeusza Urban, zam.: Koniaczów (PESEL 53100700275), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 5.07.2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 417/18). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36766

Dodano: 2019-07-15 10:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Wojtczak Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36767. Wojtczak Antoni. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/18. [BMSiG-36629/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Wojtczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, bez stałego miejsca zamieszkania, numer PESEL 48061308679, zawiadamia, że w dniu 11.06.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36767

Dodano: 2019-07-15 10:39:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wymazała Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36768. Wymazała Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 113/18. [BMSiG-36664/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie sygn. akt XII GUp 113/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Iwony Wymazała, zamieszkałej w Gliwicach, syndyk w dniu 1 marca 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu przy Powstańców Warszawy 23, pokój 115. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36768

Dodano: 2019-07-15 10:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36769. Zawadzka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 694/19. [BMSiG-36661/2019] Katarzyna Zawadzka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 694/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 16 kwietnia 2019 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Zawadzkiej oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36769

Dodano: 2019-07-15 10:41:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zawadzka Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36770. Zawadzki Zbigniew i Zawadzka Regina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/19. [BMSiG-36581/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Reginy Zawadzkiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Węgierska 17/55, 65-941 Zielona Góra, PESEL 59073108144, Zbigniewa Zawadzkiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Węgierska 17/55, 65-941 Zielona Góra, PESEL 58051910957, zawiadamia, że w dniu 10.05.2019 r. syndyk złożył listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36770

Dodano: 2019-07-15 10:43:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zielińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36771. Zielińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/17 of. [BMSiG-36472/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Zielińskiej, sygn. akt V GUp 101/17 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 15 marca 2018 roku przekazał do akt pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36771

Dodano: 2019-07-15 10:44:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gant PM Sp. z o.o. JKM Karpia Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36772. „GANT PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JKM KARPIA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000335850. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2009 r., sygn. akt XI GUp 36/15. [BMSiG-36705/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika „Gant PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JKM Karpia” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt XI GUp 36/15, syndyk złożył częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzytelności zaliczone do kat. III, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej la, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu częściowego planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36772

Dodano: 2019-07-15 10:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Budzińska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36773. Budzińska Dorota. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-36665/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doroty Budzińskiej (nr PESEL 82111413560), zamieszkałej Nowa Wieś - Kolonia Bieniec nr 1, 59-730 Nowogrodziec, nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 2/18) informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący 7,92% kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205) i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36773

Dodano: 2019-07-15 10:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Duda Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36774. Duda Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 125/16/2. [BMSiG-36681/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Dudy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice- -Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 125/16/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pokój 101. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36774

Dodano: 2019-07-15 10:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Konieczny Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36775. Konieczny Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 107/18. [BMSiG-36672/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 107/18 dotyczącej upadłości Bogdana Koniecznego (Konieczny) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału funduszy masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, przy ul. Powstańców Warszawy 23, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36775

Dodano: 2019-07-15 10:49:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Liszka Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36776. Liszka Rafał. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/16, V GUp 7/16/Ap-7. [BMSiG-36553/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Rafała Liszki zamieszkałego w Sękowej w upadłości, sygn. akt V GUp 7/16, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka skorygowanego ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II, III i IV, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty do skorygowanego planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36776

Dodano: 2019-07-15 10:50:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pantula-Wątorek Elfrida w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36777. Pantula-Wątorek Elfrida. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 115/17. [BMSiG-36650/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elfrida Pantula-Wątorek, PESEL 44112102647, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 115/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że można go przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można wnieść zarzuty na ostateczny plan podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36777

Dodano: 2019-07-15 10:52:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

STOLPEN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36778. STOLPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tychach. KRS 0000393297. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt X GUp 79/15/2. [BMSiG-36478/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Stolpen” Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tychach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 79/15/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 4 czerwca 2019 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36778

Dodano: 2019-07-15 10:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Targowska Jadwiga Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36779. Targowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 23/16. [BMSiG-36714/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Targowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 23/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący kat. II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pok. 109, (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36779

Dodano: 2019-07-15 10:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Targowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36780. Targowski Michał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 24/16. [BMSiG-36469/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Targowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 24/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący kat. II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03) i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36780

Dodano: 2019-07-15 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wicha Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36781. Wicha Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 144/17. [BMSiG-36510/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Jacka Wichy zawiadamia, iż dnia 21 maja 2019 roku syndyk masy upadłości złożył częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności, mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36781

Dodano: 2019-07-15 10:55:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Respondek Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36782. Respondek Marek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 56/17. [BMSiG-36594/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Marka Respondka (Respondek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61011806997, sygn. akt VIII GUp 56/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 9 maja 2019 roku oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości obciążonej hipotecznie, objętej Księgą Wieczystą nr CZ1C/00119180/4. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36782

Dodano: 2019-07-15 10:55:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tojza Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36783. Tojza Przemysław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 153/16. [BMSiG-36615/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przemysława Tojza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 153/16, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości oraz przekazaniu Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (z dnia 26 kwietnia 2019 r.) Przemysława Tojza nieprowadzącego działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału, zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36783

Dodano: 2019-07-15 10:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zych Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 36784. Zych Dominika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 386/19. [BMSiG-36468/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dominiki Zych (PESEL: 81060215724), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 386/19, syndyk sporządził i złożył w dniu 12 kwietnia 2019 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36784

Dodano: 2019-07-15 10:56:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z. KOZUBA I SYNOWIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36720. Z. KOZUBA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000136531. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2002 r., sygn. akt XIX GU 13/19, XIX GUp 1108/19. [BMSiG-36463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości, sygn. akt XIX GU 13/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Z. Kozuba i Synowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 1/11, KRS: 0000136531; 2. wezwać wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Szymona Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Arturowi Ziobro kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zaliczki na wydatki, która ma być pokryta z zaliczki uiszczonej przez dłużnika (WB 0200215/0300); 7. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą XIX GUp 1108/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36720

Dodano: 2019-07-15 15:03:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z. KOZUBA I SYNOWIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36720. Z. KOZUBA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000136531. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2002 r., sygn. akt XIX GU 13/19, XIX GUp 1108/19. [BMSiG-36463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości, sygn. akt XIX GU 13/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Z. Kozuba i Synowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 1/11, KRS: 0000136531; 2. wezwać wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Szymona Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Arturowi Ziobro kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zaliczki na wydatki, która ma być pokryta z zaliczki uiszczonej przez dłużnika (WB 0200215/0300); 7. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą XIX GUp 1108/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36720

Dodano: 2019-07-15 15:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dominik Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36785. Dominik Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 233/16. [BMSiG-36642/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt (VIII GUp 233/16) umorzono postępowanie upadłościowe Włodzimierza Dominika (PESEL 57062700557), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36785

Dodano: 2019-07-15 15:05:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Witkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36786. Witkowska Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 290/18. [BMSiG-36666/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. postanowił: 1. na podstawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone na wniosek nieprowadzącego działalności gospodarczej Anny Witkowskiej (sygn. akt V GUp 290/18), nr PESEL 86082711225; 2. obciążyć Annę Witkowską, nr PESEL 86082711225, kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 6.230,58 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści i 58/100) złotych pokrytymi tymczasowo przez Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36786

Dodano: 2019-07-15 15:06:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kołodziej Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36787. Kołodziej Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 45/18. [BMSiG-36685/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 29.05.2019 r. postanowienia Sądu z dnia 21 maja 2019 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli, po którym pozostała część zobowiązań upadłej Anny Kołodziej, PESEL 61021004242, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona. Postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 45/18 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36787

Dodano: 2019-07-15 15:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PP Light Group Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36788. PP LIGHT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Luboniu. KRS 0000163430. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2003 r., sygn. akt XI GUp 51/12. [BMSiG-36700/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., sygn. akt XI GUp 51/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego PP Light Group Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS 0000163430), obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36788

Dodano: 2019-07-15 15:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Czapla Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36789. Czapla Jacek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/17 of. [BMSiG-36527/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 23 maja 2019 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Jacka Czapli, numer PESEL 74020606834, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 36/17 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36789

Dodano: 2019-07-15 15:09:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

RAMAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 36791. „RAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Jaworznie. KRS 0000191112. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2004 r., sygn. akt X GUp 48/17/2. [BMSiG-36495/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „RAMAR” Sp. z o.o. w upadłości w Jaworznie, nr KRS 0000191112, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 48/17/2, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży: - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Chopina 96, składającej się z działki nr 22/19 o łącznej powierzchni 2.725,00 m2 , zabudowanej budynkami (w tym budynkiem biurowo-warsztatowym) wraz z nakładami oraz budowlami, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1J/00027741/2; - udziału wynoszącego 8/40 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Chopina, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 22/18, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi Księgę Wieczystą KA1J/00027740/5. Oddzielne plany podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice--Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój nr 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko oddzielnym planom podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36791

Dodano: 2019-07-15 15:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bereś Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36792. Bereś Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 131/19. [BMSiG-36621/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Bereś, zam. Trzebownisko (PESEL 50013104110) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 131/19, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że syndyk masy upadłości ukończył i przekazał do akt postępowania opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 1902, położona w miejscowości Trzebownisko 265, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW nr RZ1Z/00039046/2 przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36792

Dodano: 2019-07-15 15:11:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sklep Spożywczo-Przemysłowy U JANKA Mariusz Bereżański w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36793. Bereżański Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy U Janka Mariusz Bereżański w upadłości w Bytomiu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 127/19/2, X GUp 69/19. [BMSiG-36508/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt X GUp 69/19 (wcześniejsza sygn. akt X GU 127/19/2) dotyczącej upadłości dłużnika Mariusza Bereżańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo- -Przemysłowy „U Janka” Mariusz Bereżański w upadłości (NIP 6262660456) syndyk złożył w Sądzie Rejonowym Katowice- -Wschód w Katowicach opis i oszacowanie składników masy upadłości Mariusza Bereżańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U Janka” Mariusz Bereżański w upadłości. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnosić zastrzeżenia do opisu i oszacowania na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36793

Dodano: 2019-07-15 15:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kłys Edward w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 36795. Kłys Edward. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 154/18. [BMSiG-36675/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 154/18 Edwarda Kłysa (PESEL 69082505317), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania plami spłaty. II. ustalić plan spłaty, wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu szczęściu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły Edward Kłys będzie spłacał w terminie od ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że: a) pierwsza rata planu spłat wynosić będzie kwotę w łączonej wysokości 7.150 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt zł), która to kwota zostanie uiszczona ze środków znajdujących się na rachunku bankowym masy upadłości w następujący sposób: - na rzecz wierzyciela - Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie kwota 3.966,39 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć zł trzydzieści dziewięć gr); - na rzecz wierzyciela - Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą FHU GREDAN - kwota 127,53 zł (sto dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt trzy gr); - na rzecz wierzyciela - Bank Polska Kasa Opieki z siedzibą w Warszawie - kwota 3.056,08 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt sześć zł osiem gr): b) kolejne 35 rat płatnych miesięcznie, począwszy od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w łącznej kwocie 600 zł (sześćset zł) w następujący sposób: - na rzecz wierzyciela - Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - kwota 332,84 zł (trzysta trzydzieści dwa zł osiemdziesiąt cztery gr): - na rzecz wierzyciela - Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą FHU GREDAN - kwota 10,70 zł (dziesięć zł siedemdziesiąt gr),” - na rzecz wierzyciela Bank Polska Kasa Opieki z siedzibą w Warszawie - kwota 256,45 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć zł czterdzieści pięć gr); III. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Edwarda Kłysa zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie II postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości U. przed dniem 29 czerwca 2018 roku zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36795

Dodano: 2019-07-15 15:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krakowiak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36796. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 576/19. [BMSiG-36479/2019] Obwieszcza się, że w dniu 18 marca 2019 roku syndyk ukończył i złożył Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Moniki Krakowiak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zam.: ul. Wiślanego Nurtu 11, 04-987 Warszawa, PESEL 75050407701, opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 227, w Warszawie ul. Wiślanego Nurtu 11, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WA6M/00447296/5. Każdy zainteresowany może przeglądać opisy i oszacowania w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 319 ust. 5 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 576/19 (dawniej X GUp 757/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36796

Dodano: 2019-07-15 15:13:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowski Tadeusz Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36797. Mańkowski Tadeusz Antoni i Mańkowska Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18. [BMSiG-36612/2019] Syndyk masy upadłości Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 114/18) oraz Renaty Mańkowskiej w upadłości (sygn. akt VIIII GUp 115/18) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności: Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BI1P/00077291/8, w skład której wchodzą: a) działka rolna zabudowana domem mieszkalnym o pow. 113 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 536 m2 , nr ew. 71, pow. 0,32 ha, cena wywoławcza: 317 000 zł, b) działka rolna niezabudowana, nr ew. 188, pow. 2,67 ha, cena wywoławcza: 71 190 zł, c) działka rolna niezabudowana, nr ew. 199, pow. 1,33 ha, cena wywoławcza: 32 520 zł, d) działka rolna niezabudowana, nr ew. 261, pow. 1,02 ha, cena wywoławcza: 22 780 zł, e) działka rolna niezabudowana o nr ew. 296, pow. 3,30 ha, cena wywoławcza: 110 120 zł. W dziale III KW nr BI1P/00077291/8 - Prawa, Roszczenia i Ograniczenia l.p.1 wpis nr 1 o treści: Ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego od wschodniej strony świata oraz prawie korzystania z budynków gospodarczych”. Służebność ustanowiona na rzecz Józefa Mańkowskiego i Franciszki Mańkowskiej. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BI1P/00078468/7, w skład której wchodzi działka rolna niezabudowana, nr ew. 232, pow. 0,97 ha, cena wywoławcza: 25 880 zł. 1. Cena wywoławcza stanowi 100% wartości oszacowania. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny. 2. Oferty zakupu całego gospodarstwa rolnego będą miały pierwszeństwo przed ofertami zakupu wybranych odrębnie działek. 3. Oferent musi spełniać warunki do nabycia nieruchomości rolnej określone ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: a) złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, umieszczonej w drugiej większej kopercie, obie koperty z napisem „Oferta zakupu nieruchomości VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18 - NIE OTWIERAĆ”, w terminie do 20 sierpnia 2019 r., na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o., ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki, b) dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331. 5. Termin otwarcia ofert w siedzibie syndyka ustala się na dzień 21 sierpnia 2019 r. 6. Pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr. 887-181-997, lub mail: jaroslaw.jakubowski@gazeta.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36797

Dodano: 2019-07-15 15:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36797. Mańkowski Tadeusz Antoni i Mańkowska Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18. [BMSiG-36612/2019] Syndyk masy upadłości Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 114/18) oraz Renaty Mańkowskiej w upadłości (sygn. akt VIIII GUp 115/18) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności: Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BI1P/00077291/8, w skład której wchodzą: a) działka rolna zabudowana domem mieszkalnym o pow. 113 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 536 m2 , nr ew. 71, pow. 0,32 ha, cena wywoławcza: 317 000 zł, b) działka rolna niezabudowana, nr ew. 188, pow. 2,67 ha, cena wywoławcza: 71 190 zł, c) działka rolna niezabudowana, nr ew. 199, pow. 1,33 ha, cena wywoławcza: 32 520 zł, d) działka rolna niezabudowana, nr ew. 261, pow. 1,02 ha, cena wywoławcza: 22 780 zł, e) działka rolna niezabudowana o nr ew. 296, pow. 3,30 ha, cena wywoławcza: 110 120 zł. W dziale III KW nr BI1P/00077291/8 - Prawa, Roszczenia i Ograniczenia l.p.1 wpis nr 1 o treści: Ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego od wschodniej strony świata oraz prawie korzystania z budynków gospodarczych”. Służebność ustanowiona na rzecz Józefa Mańkowskiego i Franciszki Mańkowskiej. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BI1P/00078468/7, w skład której wchodzi działka rolna niezabudowana, nr ew. 232, pow. 0,97 ha, cena wywoławcza: 25 880 zł. 1. Cena wywoławcza stanowi 100% wartości oszacowania. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny. 2. Oferty zakupu całego gospodarstwa rolnego będą miały pierwszeństwo przed ofertami zakupu wybranych odrębnie działek. 3. Oferent musi spełniać warunki do nabycia nieruchomości rolnej określone ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: a) złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, umieszczonej w drugiej większej kopercie, obie koperty z napisem „Oferta zakupu nieruchomości VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18 - NIE OTWIERAĆ”, w terminie do 20 sierpnia 2019 r., na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o., ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki, b) dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331. 5. Termin otwarcia ofert w siedzibie syndyka ustala się na dzień 21 sierpnia 2019 r. 6. Pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr. 887-181-997, lub mail: jaroslaw.jakubowski@gazeta.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36797

Dodano: 2019-07-15 15:14:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Paluch Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 36798. Paluch Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 420/19. [BMSiG-36488/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Paluch (sygn. akt XVIII GUp 420/19; poprzednia sygn. akt X GUp 492/18), postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. W tym celu ustanowił termin zwołania Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 23 lipca 2019 r., na godz. 1015. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się Sali 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Ponadto wskazuje się, że głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36798

Dodano: 2019-07-15 15:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Napora Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Inne

Poz. 36799. Napora Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 198/17. [BMSiG-36660/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 198/17, Krystyny Napory (PESEL 57030802708), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia z dniem 26 czerwca 2019 roku sprostować oczywistą omyłkę w wydanym dnia 29 maja 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, w niniejszej sprawie - postanowieniu, poprzez wpisanie w punkcie II sentencji postanowienia prawidłowej kwoty spłaty na rzecz wierzyciela Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny- Subfundusz kl.1 z siedzibą w Warszawie „5.495,62 zł (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł sześćdziesiąt dwa gr)” w miejsce błędnej „5.495,62 zł (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł czternaście gr)”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36799

Dodano: 2019-07-15 15:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pych Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 36801. Pych Jacek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/18. [BMSiG-36481/2019] Syndyk masy upadłości Jacka Pych sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4185, o powierzchni 661 m2 , z obrębu 0001, położonej przy ul. Konopnickiej 8 w mieście Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckim. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 92,00 m2 , powierzchni użytkowej 151,50 m2 , oraz budynek niemieszkalny - garaż. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze OS1M/00036284/4. Cena wywoławcza: 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 1. Oferty należy składać do dnia 4 września 2019 r., do godz. 1500, na adres: syndyk masy upadłości Jacka Pych - Alfreda Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103; 01-402 Warszawa. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 152/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jacek Pych w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 10 1090 2590 0000 0001 2162 4043, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019 roku, o godzinie 1030, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103; 01-402 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36801

Dodano: 2019-07-15 15:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SPEED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36803. SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000337506. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2009 r., sygn. akt X GU 122/19, X GUp 73/19. [BMSiG-36504/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt X GUp 73/19 (wcześniejsza sygn. akt X GU 122/19) dotyczącej upadłości dłużnika SPEED Sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000337506) syndyk złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach opis i oszacowanie składników masy upadłości SPEED Sp. z o.o. w upadłości. W terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnosić zastrzeżenia do opisu i oszacowania na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36803

Dodano: 2019-07-15 15:23:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kocot Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 36811. Kocot Aleksandra. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 246/18, XII GUp 276/18. [BMSiG-36496/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 276/18 dotyczącej upadłości dłużnika Aleksandry Kocot, PESEL 76011014088, dnia 27 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie zmiany punktu 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 24 sierpnia 2018 r., sygn. akt XII GU 246/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że został wyznaczony Sędzia komisarz w osobie SSR Beaty Janas. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36811

Dodano: 2019-07-15 15:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maślaniec Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 36813. Maślaniec Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 228/18, XII GUp 311/18. [BMSiG-36492/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 311/18 dotyczącej upadłości dłużnika Eugeniusza Maślaniec, PESEL 41060207895, dnia 27 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie zmiany punktu 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt XII GU 228/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że został wyznaczony Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36813

Dodano: 2019-07-15 15:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Starczewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 36815. Starczewska Halina. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-36487/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Starczewskiej będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, PESEL (52110410103), został złożony opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) nr 25 w budynku nr 18A, znajdującego się w Braniewie przy ul. Elbląskiej, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi Księgę Wieczystą nr EL1B/000404061 sporządzony i ukończony przez rzeczoznawcę majątkowego. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, p. 522, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt V GUp 18/19. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36815

Dodano: 2019-07-15 15:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Szulist Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Inne

Poz. 36816. Szulist Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 12/15. [BMSiG-36591/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Pawła Szulista, sygn. akt XII GUp 12/15, odroczył zgromadzenie wierzycieli zwołane na dzień 2 lipca 2019 roku, godzina 1430, w celu głosowania nad wyłączeniem z masy upadłości udziału upadłego w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-inwentarskim i budynkiem gospodarczym, działka nr 36/2, położonej w Bronowie 27, gmina Kępice, szczegółowo opisanej w oszacowaniu rzeczoznawcy Elżbiety Schmegiel z dnia 19 kwietnia 2017 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Miastku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1 M/00015679/2, na dzień 1 sierpnia 2019 roku, godzina 930, sala 4 Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19. Jednocześnie Sędzia komisarz informuje, iż głosowanie na zgromadzeniu zostanie przeprowadzone pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36816

Dodano: 2019-07-15 15:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DR. BEE Sp. z o.o.

2019-07-02 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36865. DR. BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000665163. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2017 r., sygn. akt V GR 6/19, V GRp 2/19. [BMSiG-36477/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2.07.2019 r. (V GR 6/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Dr. Bee sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 32/201, KRS 0000665163; 2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji: 185); 4. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36865

Dodano: 2019-07-15 15:35:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DR. BEE Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36865. DR. BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000665163. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2017 r., sygn. akt V GR 6/19, V GRp 2/19. [BMSiG-36477/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2.07.2019 r. (V GR 6/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika: Dr. Bee sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 32/201, KRS 0000665163; 2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji: 185); 4. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36865

Dodano: 2019-07-15 15:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DR. BEE Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Nadzorcy Sądowego

Poz. 36864. DR. BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000665163. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2017 r., sygn. akt V GR 6/19. [BMSiG-36473/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4.07.2019 r. (V GR 6/19) w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Dr. Bee sp. z o.o. w Olsztynie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), zmienił nadzorcę sądowego ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2019 r. w ten sposób, że w miejsce Marcina Gradowskiego (numer licencji: 185) wyznaczył Jana Wasilewskiego (numer licencji: 313). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36864

Dodano: 2019-07-15 15:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

GRAF Firma Wielobranżowa Sp. J. oraz wspólnicy Ferdynand Józef Graf i Ewa Śliwińska Graf w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36866. GRAF FIRMA WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu. KRS 0000294095. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2007 r., sygn. akt XI GR 40/19, XI GRp 24/19. [BMSiG-36579/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 40/19 z wniosku GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej w Poznaniu (KRS: 0000294095) oraz wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem - Ferdynanda Józefa Grafa (PESEL 55030811195) i Ewy Śliwińskiej Graf (PESEL 55121303640), o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej z siedzibą w Poznaniu, osiedle Przyjaźni 13D, numer KRS: 0000294095; 2. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Ferdynanda Józefa Grafa, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Engeströma 16/14, numer PESEL 55030811195; 3. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Ewy Śliwińskiej Graf, zamieszkałej w Poznaniu przy ulicy Engeströma 16/14, numer PESEL 55121303640; 4. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy restrukturyzacyjne GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej w Poznaniu oraz Ferdynanda Józefa Grafa i Ewy Śliwińskiej Graf; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Kiblera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1137); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 24/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36866

Dodano: 2019-07-15 15:40:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

GRAF Firma Wielobranżowa Sp. J. oraz wspólnicy Ferdynand Józef Graf i Ewa Śliwińska Graf w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 36866. GRAF FIRMA WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu. KRS 0000294095. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2007 r., sygn. akt XI GR 40/19, XI GRp 24/19. [BMSiG-36579/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 40/19 z wniosku GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej w Poznaniu (KRS: 0000294095) oraz wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem - Ferdynanda Józefa Grafa (PESEL 55030811195) i Ewy Śliwińskiej Graf (PESEL 55121303640), o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej z siedzibą w Poznaniu, osiedle Przyjaźni 13D, numer KRS: 0000294095; 2. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Ferdynanda Józefa Grafa, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Engeströma 16/14, numer PESEL 55030811195; 3. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Ewy Śliwińskiej Graf, zamieszkałej w Poznaniu przy ulicy Engeströma 16/14, numer PESEL 55121303640; 4. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy restrukturyzacyjne GRAF Firma Wielobranżowa spółki jawnej w Poznaniu oraz Ferdynanda Józefa Grafa i Ewy Śliwińskiej Graf; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Kiblera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1137); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 24/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36866

Dodano: 2019-07-15 15:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

LOGIUS EXRESS Sp. z o.o. Sp. K.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36867. LOGIUS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000484373. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GRp 13/18. [BMSiG-36676/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Logius Express Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000484373), prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygnatura akt VIII GRp 13/18), informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. nadzorca sądowy złożył uzupełniający spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36867

Dodano: 2019-07-15 15:41:42 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 15:42:12

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

HEMET Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36868. „HEMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zielonej Górze. KRS 0000173275. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2003 r., sygn. akt V GRu 1/19. [BMSiG-36559/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec HEMET Sp. z.o.o w Zielonej Górze (sygn. akt V GRu 1/19) zawiadamia, iż w dniu 13.05.2019 r. nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 115, 65-069 Zielona Góra, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36868

Dodano: 2019-07-15 15:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

"Chabelski Norbert"

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36869. Chabelski Norbert. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 4/19. [BMSiG-36525/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Norberta Chabelskiego z s. w Woli Droszewskiej, NIP 9680934053, sygn. akt V GRs 4/19, zarządca złożył dnia 2.07.2019 r. spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36869

Dodano: 2019-07-15 15:43:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 36870. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000216837. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2004 r., sygn. akt V GRs 2/16. [BMSiG-36521/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż nadzorca wykonania układu złożył w dniu 17.06.2019 r. sprawozdanie z wykonania planu restukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1.03.2019 r. do 31.05.2019 r. w sprawie V GRs 2/16 dot. dłużnika Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o., KRS 0000216837. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36870

Dodano: 2019-07-15 15:44:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

ITCON GROUP Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36871. ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarocinie. KRS 0000644587. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2016 r., sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-36535/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika: ITCON Group Sp. z o.o. z s. w Jarocinie, KRS 0000644587, sygn. akt V GRp 4/19, nadzorca sądowy złożył dnia 25.06.2019 r. spis wierzytelności. Brak możliwości zaskarżenia spisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36871

Dodano: 2019-07-15 15:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krawczyk Robert Usługi Leśne

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 36872. Krawczyk Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krawczyk Robert Usługi Leśne w Miłczu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-36506/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Roberta Krawczyka (PESEL 73041910355) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krawczyk Robert Usługi Leśne w Miłczu, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 3/19), informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz brak jest wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36872

Dodano: 2019-07-15 15:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.

2019-07-15 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 36874. KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PRZEMYSŁÓWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Koszalinie. KRS 0000134726. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2002 r., sygn. akt VII GRs 2/18. [BMSiG-36465/2019] Postanowieniem z 27 czerwca 2019 r. Sąd restrukturyzacyjny w sprawie sygn. akt VII GRs 2/18 zatwierdził drugie uzupełnienie spisu wierzytelności Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.4 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 135/2019 (5774) z dnia 15 lipca 2019 r. → Pozycja 36874

Dodano: 2019-07-15 15:46:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adach Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36923. Adach Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 192/19, V GUp 234/19. [BMSiG-36912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 2 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 192/19, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Adach, nr PESEL 55040304962, zamieszkałej w Kielcach, ul. Wojewódzka, numer domu 7, numer lokalu 25, kod pocztowy 25-536; określił, że Upadły Elżbieta Adach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadły Elżbieta Adach ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 234/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36923

Dodano: 2019-07-16 09:54:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adach Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36923. Adach Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 192/19, V GUp 234/19. [BMSiG-36912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 2 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 192/19, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Adach, nr PESEL 55040304962, zamieszkałej w Kielcach, ul. Wojewódzka, numer domu 7, numer lokalu 25, kod pocztowy 25-536; określił, że Upadły Elżbieta Adach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadły Elżbieta Adach ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 234/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36923

Dodano: 2019-07-16 09:54:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Augustyniak Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36924. Augustyniak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 349/19, XIX GUp 1110/19. [BMSiG-36717/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygnatura akt XIX GU 349/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Michała Augustyniaka, zamieszkałego w Warszawie (ul. Lisowska 29/25, 01-820 Warszawa, PESEL 55101300331); 2) określić, że Michał Augustyniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); 6) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1110/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36924

Dodano: 2019-07-16 09:55:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Augustyniak Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36924. Augustyniak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 349/19, XIX GUp 1110/19. [BMSiG-36717/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygnatura akt XIX GU 349/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Michała Augustyniaka, zamieszkałego w Warszawie (ul. Lisowska 29/25, 01-820 Warszawa, PESEL 55101300331); 2) określić, że Michał Augustyniak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); 6) określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1110/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36924

Dodano: 2019-07-16 09:55:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karnowska Lucyna i Karnowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36925. Karnowska Lucyna i Karnowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/19. [BMSiG-36824/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/19 ogłosił upadłość Lucyny Karnowskiej (numer PESEL: 77041510843) i Tomasza Karnowskiego (numer PESEL: ), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Włodarczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 832); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36925

Dodano: 2019-07-16 09:56:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karnowska Lucyna i Karnowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36925. Karnowska Lucyna i Karnowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/19. [BMSiG-36824/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/19 ogłosił upadłość Lucyny Karnowskiej (numer PESEL: 77041510843) i Tomasza Karnowskiego (numer PESEL: ), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Włodarczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 832); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36925

Dodano: 2019-07-16 09:56:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bąkowska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36926. Bąkowska Genowefa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 210/19, V GUp 224/19. [BMSiG-36945/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 210/19: - ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Bąkowskiej, nr PESEL 39010312205, zamieszkałej 25-561 Kielce, os. Sieje 6 m. 33; - określił, że Upadła Genowefa Bąkowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył Syndyka w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, nr licencji 674; - wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 271). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36926

Dodano: 2019-07-16 09:57:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bąkowska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36926. Bąkowska Genowefa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 210/19, V GUp 224/19. [BMSiG-36945/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 210/19: - ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Bąkowskiej, nr PESEL 39010312205, zamieszkałej 25-561 Kielce, os. Sieje 6 m. 33; - określił, że Upadła Genowefa Bąkowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; - wyznaczył Syndyka w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, nr licencji 674; - wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L Nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 271). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36926

Dodano: 2019-07-16 09:57:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Białoskórski Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36927. Białoskórski Waldemar. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 187/19, XIV GUp 185/19. [BMSiG-36997/2019] Sygn. akt XIV GU 187/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Waldemara Białoskórskiego, numer PESEL 76072106317, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Borkowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 775. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36927

Dodano: 2019-07-16 09:58:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Białoskórski Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36927. Białoskórski Waldemar. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 187/19, XIV GUp 185/19. [BMSiG-36997/2019] Sygn. akt XIV GU 187/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Waldemara Białoskórskiego, numer PESEL 76072106317, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Borkowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 775. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36927

Dodano: 2019-07-16 09:58:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichmiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36928. Cichmiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 170/19, XIX GUp 1130/19. [BMSiG-36880/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 170/19, ogłosił upadłość Artura Cichmińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Rokosowskiej 1 m. 40, 02-348 Warszawa, PESEL 72052809197. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. XIX GUp 1130/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36928

Dodano: 2019-07-16 09:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichmiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36928. Cichmiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 170/19, XIX GUp 1130/19. [BMSiG-36880/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 170/19, ogłosił upadłość Artura Cichmińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Rokosowskiej 1 m. 40, 02-348 Warszawa, PESEL 72052809197. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. XIX GUp 1130/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36928

Dodano: 2019-07-16 09:59:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Borowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36929. Borowska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 139/19, XI GUp 198/19. [BMSiG-36837/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 139/19 ogłosił upadłość dłużnika Anny Borowskiej, nr PESEL 74012909866, zamieszkałego w miejscowości Tarnowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 198/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Andrzeja Mietlarka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 868. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36929

Dodano: 2019-07-16 10:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Borowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36929. Borowska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 139/19, XI GUp 198/19. [BMSiG-36837/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 139/19 ogłosił upadłość dłużnika Anny Borowskiej, nr PESEL 74012909866, zamieszkałego w miejscowości Tarnowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 198/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Andrzeja Mietlarka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 868. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36929

Dodano: 2019-07-16 10:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieślik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36930. Cieślik Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 168/19, V GUp 233/19. [BMSiG-36922/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 2 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 168/19, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Cieślika, nr PESEL 84120208731, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Rosochy nr 91, numer lokalu 1, kod pocztowy 27-400; określił, że Upadły Tomasz Cieślik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadły Tomasz Cieślik ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 233/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36930

Dodano: 2019-07-16 10:01:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieślik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36930. Cieślik Tomasz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 168/19, V GUp 233/19. [BMSiG-36922/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 2 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 168/19, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Cieślika, nr PESEL 84120208731, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Rosochy nr 91, numer lokalu 1, kod pocztowy 27-400; określił, że Upadły Tomasz Cieślik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Piątka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 1092; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że Upadły Tomasz Cieślik ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 233/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36930

Dodano: 2019-07-16 10:01:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciupa Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36931. Ciupa Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 115/19, XIX GUp 1129/19. [BMSiG-37019/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 115/19 ogłosił upadłość Tadeusza Ciupy, zamieszkałego w Warszawie (02-128) przy ul. Świderskiej 114H, PESEL 62032501579, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36931

Dodano: 2019-07-16 10:02:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciupa Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36931. Ciupa Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 115/19, XIX GUp 1129/19. [BMSiG-37019/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 115/19 ogłosił upadłość Tadeusza Ciupy, zamieszkałego w Warszawie (02-128) przy ul. Świderskiej 114H, PESEL 62032501579, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż postępowanie będzie postepowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36931

Dodano: 2019-07-16 10:02:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominiak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36932. Dominiak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 346/19, XI GUp 192/19. [BMSiG-36819/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 346/19, ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Dominiak (PESEL 56052804185), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 192/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Wolsztyńskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36932

Dodano: 2019-07-16 10:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominiak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36932. Dominiak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 346/19, XI GUp 192/19. [BMSiG-36819/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 346/19, ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Dominiak (PESEL 56052804185), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 192/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Wolsztyńskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36932

Dodano: 2019-07-16 10:03:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominiak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36932. Dominiak Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 346/19, XI GUp 192/19. [BMSiG-36819/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 346/19, ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Dominiak (PESEL 56052804185), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 192/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Wolsztyńskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36932

Dodano: 2019-07-16 10:03:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Derlatka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36933. Derlatka Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 147/19, VIII GUp 140/19. [BMSiG-36976/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Piotra Derlatka, sygn. akt: VIII GU 147/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Derlatka, zam. 07-306 Brok, ul. Warszawska 2, PESEL 81081213716, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Katarzynę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36933

Dodano: 2019-07-16 10:04:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Derlatka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36933. Derlatka Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 147/19, VIII GUp 140/19. [BMSiG-36976/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Piotra Derlatka, sygn. akt: VIII GU 147/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Derlatka, zam. 07-306 Brok, ul. Warszawska 2, PESEL 81081213716, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Izabelę Katarzynę Perkowską, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36933

Dodano: 2019-07-16 10:04:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Frączak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36934. Frączak Marek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 185/19. [BMSiG-36854/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt VI GU 185/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Frączaka, zamieszkałego w Pawłówku 31/11 (kod pocztowy 77-320), nr ewidencyjny PESEL 74110209497, osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, 3. wyznaczyć na Sędziego komisarza - Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego; 4. wyznaczyć syndyka Władysława Sowirkę, nr licencji 296; 5. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36934

Dodano: 2019-07-16 10:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Frączak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36934. Frączak Marek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 185/19. [BMSiG-36854/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt VI GU 185/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Frączaka, zamieszkałego w Pawłówku 31/11 (kod pocztowy 77-320), nr ewidencyjny PESEL 74110209497, osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, 3. wyznaczyć na Sędziego komisarza - Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego; 4. wyznaczyć syndyka Władysława Sowirkę, nr licencji 296; 5. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36934

Dodano: 2019-07-16 10:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gołota Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36935. Gołota Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 185/19, V GUp 221/19. [BMSiG-36949/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Stanisława Gołoty, nr PESEL 64050313899, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 2/17; określił, że Upadły Stanisław Gołota jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36935

Dodano: 2019-07-16 10:06:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gołota Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36935. Gołota Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 185/19, V GUp 221/19. [BMSiG-36949/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Stanisława Gołoty, nr PESEL 64050313899, zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 2/17; określił, że Upadły Stanisław Gołota jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt V GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36935

Dodano: 2019-07-16 10:06:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Gonet Dariusz Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36936. Gonet Dariusz Bolesław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18 of. [BMSiG-36814/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 1 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 77/18 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dariusza Bolesława Goneta (Gonet), PESEL 49082203798, zamieszkałego w Lwówku Śląskim, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego (licencja nr 14). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36936

Dodano: 2019-07-16 10:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Gonet Dariusz Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36936. Gonet Dariusz Bolesław. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18 of. [BMSiG-36814/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 1 lipca 2019 r., sygn. akt V GU 77/18 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dariusza Bolesława Goneta (Gonet), PESEL 49082203798, zamieszkałego w Lwówku Śląskim, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego (licencja nr 14). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36936

Dodano: 2019-07-16 10:07:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gurbiel Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36937. Gurbiel Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 149/19, VIII GUp 302/19. [BMSiG-36872/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 03.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 149/19: I. ogłoszono upadłość Ewy Gurbiel, zamieszkałej przy ulicy Wawelskiej 28, 32-091 Raciborowice, PESEL 62112502342, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 302/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36937

Dodano: 2019-07-16 10:08:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gurbiel Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36937. Gurbiel Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 149/19, VIII GUp 302/19. [BMSiG-36872/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 03.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 149/19: I. ogłoszono upadłość Ewy Gurbiel, zamieszkałej przy ulicy Wawelskiej 28, 32-091 Raciborowice, PESEL 62112502342, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 302/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36937

Dodano: 2019-07-16 10:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Idzik Wincentyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36938. Idzik Wincentyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 297/19, VIII GUp 306/19. [BMSiG-36883/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 297/19), ogłoszono upadłość dłużnika: Wincentyny Idzik (NR PESEL: 52032506285), zamieszkałej pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 24, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 306/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36938

Dodano: 2019-07-16 10:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Idzik Wincentyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36938. Idzik Wincentyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 297/19, VIII GUp 306/19. [BMSiG-36883/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 297/19), ogłoszono upadłość dłużnika: Wincentyny Idzik (NR PESEL: 52032506285), zamieszkałej pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 24, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenkę-Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 306/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36938

Dodano: 2019-07-16 10:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kąkol Henryk Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36939. Kąkol Henryk Sławomir. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 183/19 „of”. [BMSiG-36829/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r.; I. ogłosił upadłość Henryka Sławomira Kąkol, zamieszkałego w miejscowości Ziomaki 42, 08-124 Mokobrody, PESEL 59080407337, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt IX GU 183/19 „of”); II. uznał postępowanie upadłościowe Henryka Sławomira Kąkol za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwał wierzycieli upadłego Henryka Sławomira Kąkol, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Henryka Sławomira Kąkol, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Joanny Pelak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 116. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36939

Dodano: 2019-07-16 10:11:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kąkol Henryk Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36939. Kąkol Henryk Sławomir. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 183/19 „of”. [BMSiG-36829/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r.; I. ogłosił upadłość Henryka Sławomira Kąkol, zamieszkałego w miejscowości Ziomaki 42, 08-124 Mokobrody, PESEL 59080407337, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego (sygn. akt IX GU 183/19 „of”); II. uznał postępowanie upadłościowe Henryka Sławomira Kąkol za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwał wierzycieli upadłego Henryka Sławomira Kąkol, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Henryka Sławomira Kąkol, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Joanny Pelak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 116. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36939

Dodano: 2019-07-16 10:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leśkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36940. Leśkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 250/19, XIX GUp 1084/19. [BMSiG-36719/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 250/19 ogłosił upadłość Krzysztofa Leśkiewicza, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Płockiej 48 m. 61 (kod pocztowy 01-173), numer PESEL 95092011656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1084/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36940

Dodano: 2019-07-16 10:11:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leśkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36940. Leśkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 250/19, XIX GUp 1084/19. [BMSiG-36719/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 250/19 ogłosił upadłość Krzysztofa Leśkiewicza, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Płockiej 48 m. 61 (kod pocztowy 01-173), numer PESEL 95092011656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1084/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36940

Dodano: 2019-07-16 10:12:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mąderek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36941. Mąderek Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 801/18, XI GUp 191/19. [BMSiG-36827/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 801/18, ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Mąderek (PESEL 86011904766), zam.: w Swarzędzu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 191/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Tajsner, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1319. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36941

Dodano: 2019-07-16 10:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mąderek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36941. Mąderek Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 801/18, XI GUp 191/19. [BMSiG-36827/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 801/18, ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Mąderek (PESEL 86011904766), zam.: w Swarzędzu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 191/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marzeny Tajsner, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1319. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36941

Dodano: 2019-07-16 10:13:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk-Błażyńska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36942. Krawczyk-Błażyńska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 161/19, XIX GUp 1094/19. [BMSiG-36968/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt: XIX GU 161/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Alicji Krawczyk-Błażyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 19/15 (kod pocztowy: 01-780), PESEL 68040610580, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. uznać postępowanie upadłościowe Alicji Krawczyk-Błażyńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1094/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36942

Dodano: 2019-07-16 10:13:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk-Błażyńska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36942. Krawczyk-Błażyńska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 161/19, XIX GUp 1094/19. [BMSiG-36968/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt: XIX GU 161/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Alicji Krawczyk-Błażyńskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 19/15 (kod pocztowy: 01-780), PESEL 68040610580, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. uznać postępowanie upadłościowe Alicji Krawczyk-Błażyńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1094/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36942

Dodano: 2019-07-16 10:14:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Łuba Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36943. Łuba Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-36823/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GUp 57/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Iwony Łuba (poprzednio Piórkowska), zamieszkałej przy ul. Michałowskiego 7, 59-300 Lubin, PESEL 71051911926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego (numer licencji 911); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36943

Dodano: 2019-07-16 10:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Łuba Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36943. Łuba Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-36823/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GUp 57/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Iwony Łuba (poprzednio Piórkowska), zamieszkałej przy ul. Michałowskiego 7, 59-300 Lubin, PESEL 71051911926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego (numer licencji 911); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36943

Dodano: 2019-07-16 10:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36944. Malec Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 419/19, VIII GUp 305/19. [BMSiG-36881/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 419/19), ogłoszono upadłość dłużniczki: Elżbiety Malec (PESEL 57120603608), zamieszkałej w Krakowie, os. Centrum A 3/38, 31-923 Kraków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Aleksandrę Machowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Przemysława Petrów. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 305/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36944

Dodano: 2019-07-16 10:15:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36944. Malec Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 419/19, VIII GUp 305/19. [BMSiG-36881/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 419/19), ogłoszono upadłość dłużniczki: Elżbiety Malec (PESEL 57120603608), zamieszkałej w Krakowie, os. Centrum A 3/38, 31-923 Kraków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Aleksandrę Machowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Przemysława Petrów. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 305/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36944

Dodano: 2019-07-16 10:16:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36945. Mikołajczak Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 240/19, XI GUp 189/19. [BMSiG-36840/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 240/19 ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Mikołajczak (PESEL 74020105760), zam. w Koninku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 189/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Wolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1330. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36945

Dodano: 2019-07-16 10:16:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36945. Mikołajczak Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 240/19, XI GUp 189/19. [BMSiG-36840/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 240/19 ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Mikołajczak (PESEL 74020105760), zam. w Koninku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 189/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Wolskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1330. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36945

Dodano: 2019-07-16 10:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Osuch Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36946. Osuch Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 175/19, V GUp 223/19. [BMSiG-36890/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 175/19, ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Osuch, nr PESEL 61090512741, zamieszkałej w miejscowości Maksymilianhów nr 5, 27-423 Bałtów; określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kochanowski i Wspólnicy sp.k., posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 49; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36946

Dodano: 2019-07-16 10:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Osuch Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36946. Osuch Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 175/19, V GUp 223/19. [BMSiG-36890/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 175/19, ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Osuch, nr PESEL 61090512741, zamieszkałej w miejscowości Maksymilianhów nr 5, 27-423 Bałtów; określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kochanowski i Wspólnicy sp.k., posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 49; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36946

Dodano: 2019-07-16 10:19:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Patrońska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36947. Patrońska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 137/19, XIX GUp 1124/19. [BMSiG-36882/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 137/19, ogłosił upadłość Beaty Patrońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Staszica 14 m. 11, 01-188 Warszawa, PESEL 75021200102. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Wojciech Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. XIX GUp 1124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36947

Dodano: 2019-07-16 10:20:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Patrońska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36947. Patrońska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 137/19, XIX GUp 1124/19. [BMSiG-36882/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 137/19, ogłosił upadłość Beaty Patrońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Staszica 14 m. 11, 01-188 Warszawa, PESEL 75021200102. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Wojciech Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt. XIX GUp 1124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36947

Dodano: 2019-07-16 10:20:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36948. Mosurek Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 74/19, VIII GUp 304/19. [BMSiG-36876/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 74/19: I. ogłoszono upadłość Haliny Mosurek, zamieszkałej przy Osiedlu Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, PESEL 59070114566 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 304/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36948

Dodano: 2019-07-16 10:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36948. Mosurek Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 74/19, VIII GUp 304/19. [BMSiG-36876/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 74/19: I. ogłoszono upadłość Haliny Mosurek, zamieszkałej przy Osiedlu Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, PESEL 59070114566 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 304/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36948

Dodano: 2019-07-16 10:21:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36949. Mosurek Adam. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 75/19, VIII GUp 303/19. [BMSiG-36879/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 75/19: I. ogłoszono upadłość Adama Mosurka, zamieszkałego przy osiedlu Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, PESEL 54090616317 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 303/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36949

Dodano: 2019-07-16 10:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36949. Mosurek Adam. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 75/19, VIII GUp 303/19. [BMSiG-36879/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 75/19: I. ogłoszono upadłość Adama Mosurka, zamieszkałego przy osiedlu Łokietka 6/4, 32-340 Wolbrom, PESEL 54090616317 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 303/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36949

Dodano: 2019-07-16 10:22:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stachnik-Wiącek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36950. Stachnik-Wiącek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 345/19, VIII GUp 300/19. [BMSiG-36869/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 02.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 345/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Stachnik-Wiącek (PESEL 56011808100), zamieszkałej pod adresem: os. Centrum A1/127A, 31-923 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 300/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36950

Dodano: 2019-07-16 10:23:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stachnik-Wiącek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36950. Stachnik-Wiącek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 345/19, VIII GUp 300/19. [BMSiG-36869/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 02.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 345/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Stachnik-Wiącek (PESEL 56011808100), zamieszkałej pod adresem: os. Centrum A1/127A, 31-923 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 300/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36950

Dodano: 2019-07-16 10:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pełka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36951. Pełka Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 170/19/4, X GUp 90/19/4. [BMSiG-36867/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 10.07.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 170/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Pełki, zamieszkałego w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 7A/69, posiadającego numer PESEL 61102206415, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 90/19/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36951

Dodano: 2019-07-16 10:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pełka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36951. Pełka Krzysztof. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 170/19/4, X GUp 90/19/4. [BMSiG-36867/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 10.07.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 170/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Pełki, zamieszkałego w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 7A/69, posiadającego numer PESEL 61102206415, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 90/19/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36951

Dodano: 2019-07-16 10:24:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Robaszyńska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36952. Robaszyńska Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 75/19, XI GUp 196/19. [BMSiG-36832/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 75/19, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Robaszyńskiej, nr PESEL 80011908768, zamieszkałego w miejscowości Miejska Górka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 196/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Katarzynę Bernacik-Surma, posiadającą nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36952

Dodano: 2019-07-16 10:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Robaszyńska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36952. Robaszyńska Barbara. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 75/19, XI GUp 196/19. [BMSiG-36832/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 75/19, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Robaszyńskiej, nr PESEL 80011908768, zamieszkałego w miejscowości Miejska Górka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 196/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Katarzynę Bernacik-Surma, posiadającą nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36952

Dodano: 2019-07-16 10:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Walczy Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36953. Walczy Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 386/19, VIII GUp 307/19. [BMSiG-36888/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 04.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 386/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Walczy (PESEL 53103108681), zamieszkałej pod adresem: ul. Gołaśka 1/33, 30-619 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 307/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36953

Dodano: 2019-07-16 10:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Walczy Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36953. Walczy Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 386/19, VIII GUp 307/19. [BMSiG-36888/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 04.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 386/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Walczy (PESEL 53103108681), zamieszkałej pod adresem: ul. Gołaśka 1/33, 30-619 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 307/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36953

Dodano: 2019-07-16 10:26:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szczęk Emil w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36954. Szczęk Emil. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 216/19, V GUp 232/19. [BMSiG-36892/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Emila Szczęka, nr PESEL 85071900655, zamieszkałego w Kielcach, ul. Mazurska, numer domu 66, numer lokalu 66, kod pocztowy 25-345 Kielce; 2. określił, że upadły Emil Szczęk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określił, że upadły Emil Szczęk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36954

Dodano: 2019-07-16 10:27:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szczęk Emil w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36954. Szczęk Emil. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 216/19, V GUp 232/19. [BMSiG-36892/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Emila Szczęka, nr PESEL 85071900655, zamieszkałego w Kielcach, ul. Mazurska, numer domu 66, numer lokalu 66, kod pocztowy 25-345 Kielce; 2. określił, że upadły Emil Szczęk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określił, że upadły Emil Szczęk ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36954

Dodano: 2019-07-16 10:27:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mochtak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36955. Mochtak Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 290/19, XIX GUp 1115/19. [BMSiG-36830/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 290/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Arkadiusz Mochtak (PESEL 76031007011) zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1115/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36955

Dodano: 2019-07-16 10:28:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mochtak Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36955. Mochtak Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 290/19, XIX GUp 1115/19. [BMSiG-36830/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 290/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Arkadiusz Mochtak (PESEL 76031007011) zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1115/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36955

Dodano: 2019-07-16 10:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Słomka Henryka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36956. Słomka Henryka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/19, V GUp 220/19. [BMSiG-36999/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Henryki Słomki, PESEL 52102410100, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś Ogrody 15B/108; określił, że upadła Henryka Słomka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36956

Dodano: 2019-07-16 10:29:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Słomka Henryka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36956. Słomka Henryka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/19, V GUp 220/19. [BMSiG-36999/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Henryki Słomki, PESEL 52102410100, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś Ogrody 15B/108; określił, że upadła Henryka Słomka jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36956

Dodano: 2019-07-16 10:29:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Woźniak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36957. Woźniak Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 59/19. [BMSiG-36779/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 41/19: I. ogłosił upadłość Iwony Woźniak, zamieszkałej: ul. Głogowska 20 a/9, 59-140 Chocianów, PESEL 77010300301, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz (numer licencji 710); V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 59/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36957

Dodano: 2019-07-16 10:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Woźniak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36957. Woźniak Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 59/19. [BMSiG-36779/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 41/19: I. ogłosił upadłość Iwony Woźniak, zamieszkałej: ul. Głogowska 20 a/9, 59-140 Chocianów, PESEL 77010300301, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca licząc od daty ukazania się obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz (numer licencji 710); V. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 59/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36957

Dodano: 2019-07-16 10:30:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Żuracki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36958. Żuracki Janusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 171/19. [BMSiG-36925/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 190/19, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Żurackiego, nr PESEL 68042911498, zamieszkałego w miejscowości Boronice 70, 28-500 Kazimierza Wielka, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kochanowski i Wspólnicy Sp.k., posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 49; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36958

Dodano: 2019-07-16 10:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Żuracki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36958. Żuracki Janusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 171/19. [BMSiG-36925/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 190/19, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Żurackiego, nr PESEL 68042911498, zamieszkałego w miejscowości Boronice 70, 28-500 Kazimierza Wielka, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kochanowski i Wspólnicy Sp.k., posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 49; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 171/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36958

Dodano: 2019-07-16 10:31:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BCT Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36959. „BCT” FUNDUSZE INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kostrzynie. KRS 0000065059. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2001 r., sygn. akt XI GUp 240/17. [BMSiG-36859/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego BCT Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o. w upadłości w Kostrzynie, KRS 0000065059, sygnatura akt XI GUp 240/17, zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36959

Dodano: 2019-07-16 10:31:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36960. „LECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tomaszowie Lubelskim. KRS 0000093763. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt IX GUp 4/19. [BMSiG-36910/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości LECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (sygn. akt IX GUp 4/19) złożył sędziemu komisarzowi w dniu 22 maja 2019 r. listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36960

Dodano: 2019-07-16 10:32:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

POLAB Sp. z o.. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36961. „POLAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000008134. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 28/17. [BMSiG-36818/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec POLAB sp. z o.o. w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 28/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności złożoną z pismem przewodnim datowanym na 20.03.2019 r., zw 24, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36961

Dodano: 2019-07-16 10:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Alpine Bau Gmbh Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36962. ALPINE BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI w Mysłowicach. KRS 0000323423. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2009 r., sygn. akt XI GUp 5/14. [BMSiG-36873/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego ALPINE BAU GmbH z siedzibą w Wals, sygnatura akt XI GUp 5/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 23 sierpnia 2018 roku), którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36962

Dodano: 2019-07-16 10:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bogdał Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36963. Bogdał Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 550/18. [BMSiG-36845/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Bogdał, PESEL 78050219369, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 550/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Jolanty Bogdał sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36963

Dodano: 2019-07-16 10:32:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AGROMA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36964. AGROMA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000347653. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2010 r., sygn. akt XIX GUp 99/19. [BMSiG-36861/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Agroma S.A. w upadłości informuje, iż w sprawie oznaczonej sygn. akt XIX GUp 99/19 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w dniu 28 czerwca 2019 r. została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36964

Dodano: 2019-07-16 10:33:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36965. Błaszczak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 246/19. [BMSiG-36855/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Zbigniewa Błaszczaka w upadłości, informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 246/19 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36965

Dodano: 2019-07-16 10:33:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bolek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36966. Bolek Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 834/19. [BMSiG-36844/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Bolek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 834/19, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 27 czerwca 2019 r. sporządził i przekazał listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36966

Dodano: 2019-07-16 10:33:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

COMODO SERVICE GROUP Marek Jadczak, Joanna Jadczak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36967. COMODO SERVICE GROUP MAREK JADCZAK, JOANNA JADCZAK SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000246088. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2005 r., sygn. akt XVIII GUp 637/19. [BMSiG-36733/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000246088), toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 637/19 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 22 maja 2019 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36967

Dodano: 2019-07-16 10:33:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Człapska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36968. Człapska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 882/17, XIX GUp 285/19. [BMSiG-36985/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 19 października 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Człapskiej, PESEL 63010207724, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 285/19 (poprzednio: X GUp 882/17). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36968

Dodano: 2019-07-16 10:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CONCORDIA FINANCE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36969. CONCORDIA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000409581. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 207/18. [BMSiG-36875/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Concordia Finance Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 207/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 2 kwietnia 2019 r. i uzupełniona w dniu 17 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia– Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36969

Dodano: 2019-07-16 10:34:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawlik Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36970. Gawlik Dominik. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 413/18. [BMSiG-36776/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dominika Gawlika, PESEL 85052504597, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 413/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Dominika Gawlika sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36970

Dodano: 2019-07-16 10:34:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czopor Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36971. Czopor Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1126/18, XVIII GUp 660/19 Ap-1. [BMSiG-36483/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czopor, PESEL 83031419692, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Ząbkach (sygn. akt XVIII GUp 660/19 Ap-1, dawniej X GUp 1126/18), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 26 kwietnia 2019 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36971

Dodano: 2019-07-16 10:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Daliniewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36972. Daliniewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 228/17. [BMSiG-36727/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Daliniewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73070603501) (sygn. akt VIII GUp 228/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 29), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36972

Dodano: 2019-07-16 10:35:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DLG Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36973. DLG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dobrym Mieście. KRS 0000141820. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2002 r., sygn. akt V GUp 4/09. [BMSiG-36894/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DLG Polska spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dobrym Mieście podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp 4/09 postanowieniem z dnia 28.06.2019 roku sędzia komisarz zmienił listę wierzytelności w zakresie dotyczącym wierzytelności zgłoszonej przez wierzyciela Skarb Państwa - Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o zmianie listy wierzytelności, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36973

Dodano: 2019-07-16 10:35:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Duda Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36974. Duda Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 351/18. [BMSiG-36756/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Justyny Dudy, PESEL 78112113769, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 351/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Justyny Dudy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36974

Dodano: 2019-07-16 10:35:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dunikowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36975. Dunikowska Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 219/18. [BMSiG-36849/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ireny Dunikowskiej, PESEL 68050503041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 219/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (dot. Zw 1), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36975

Dodano: 2019-07-16 10:35:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Duży Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36976. Duży Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 270/18 of. [BMSiG-36774/2019] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 270/18 of upadłego Grzegorza Dużego (PESEL 88070105298), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 6.06.2019 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16 i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36976

Dodano: 2019-07-16 10:36:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Duży Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36977. Duży Michał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 271/18 of. [BMSiG-36765/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Dużego (PESEL 90081809355), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 271/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 6 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36977

Dodano: 2019-07-16 10:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dzimira Jerzy Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36978. Dzimira Jerzy Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 19/19. [BMSiG-36800/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Leszka Dzimiry, PESEL 53100201196, zamieszkałego w Brzegu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 19 czerwca 2019 roku Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 19/19, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Ozimskiej nr 60A w Opolu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36978

Dodano: 2019-07-16 10:36:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Heromińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36979. Heromińska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 128/18. [BMSiG-36796/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt. XII GUp 128/18 Pani Barbary Heromińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36979

Dodano: 2019-07-16 10:36:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Janicka-Kaim Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36980. Janicka-Kaim Izabela. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/19of. [BMSiG-36904/2019] Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Izabeli Janickiej-Kaim (PESEL 79010601628), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36980

Dodano: 2019-07-16 10:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jankowiecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36981. Jankowiecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-36790/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Jankowieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71050107238, zamieszkałego w Oleszna Podgórska 144, 59-623 Lubomierz, sygn. akt V GUp 51/18, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr I, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, i że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36981

Dodano: 2019-07-16 10:37:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jedowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36982. Jedowski Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 135/18/F. [BMSiG-36755/2019] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Jedowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL: 74062303498, zamieszkałego w Redzie przy ul. Storczykowej 2/10, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 135/18/F, została sporządzona i złożona w dniu 17 maja 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności wobec Krzysztofa Jedowskiego. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36982

Dodano: 2019-07-16 10:37:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

George-Pol Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36983. Siemiatycki Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEORGE-POL w Ożarowie Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 25/19. [BMSiG-36847/2019] Sędzia Komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe w sprawie Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą George-Pol (sygn. akt XVIII GUp 25/19), na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył mu w dniu 26 czerwca 2019 r. czwartą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego. Czwartą uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw w trybie art. 256 ust. 1 i 257 ust. 1 Prawa upadłościowego co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36983

Dodano: 2019-07-16 10:38:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kamieniarz Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36984. Kamieniarz Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 197/18. [BMSiG-36853/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Kamieniarz, PESEL 56012111069, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 197/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności wraz z uzupełniająca listą wierzytelności (dot. Zw 8-10), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36984

Dodano: 2019-07-16 10:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kłodzińska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36985. Kłodzińska Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 181/18 of. [BMSiG-36992/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu Urszuli Kłodzińskiej (PESEL 75020401726), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 181/18 of) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 6 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36985

Dodano: 2019-07-16 10:38:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turbacz Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36986. Turbacz Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 902/19, X GUp 188/19. [BMSiG-36761/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KAMILA TURBACZA (PESEL 90110104754), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 902/19 (poprzednio X GUp 188/19), obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 3 czerwca 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36986

Dodano: 2019-07-16 10:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kardasz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36987. Kardasz Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 451/18. [BMSiG-36725/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tadeusza Kardasza, PESEL 67060507971, zamieszkałego ul. Lwowska 37/1, 34-100 Wadowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 451/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36987

Dodano: 2019-07-16 10:39:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kornas Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36988. Kornas Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 317/18. [BMSiG-36986/2019] Syndyk masy upadłości Anny Kornas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 85052918806, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XII GUp 317/18, została wyłożona w dniu 09.04.2019 roku lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36988

Dodano: 2019-07-16 10:39:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kotlarska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36989. Kotlarska Renata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 249/17. [BMSiG-36921/2019] XIV GUp 249/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Renaty Kotlarskiej, PESEL 71022111469, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36989

Dodano: 2019-07-16 10:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36990. Kowalski Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 220/18. [BMSiG-36770/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Kowalskiego, PESEL 79040408792, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 220/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Jarosława Kowalskiego sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36990

Dodano: 2019-07-16 10:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Krajewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36991. Krajewska Mariola. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-36802/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Marioli Krajewskiej, PESEL 71052107342, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bolesławcu, Al. Tysiąclecia 20/1, sygn. akt V GUp 4/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr I, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18 i że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36991

Dodano: 2019-07-16 10:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36992. Kupczyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 84/19. [BMSiG-36764/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Kupczyńskiego, PESEL 53082117672, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 84/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36992

Dodano: 2019-07-16 10:40:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kutyła Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36993. Kutyła Kamil. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 34/19 of. [BMSiG-36740/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Kutyły, numer PESEL 92071510795, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 34/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-9, Zw 1-9), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 4 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36993

Dodano: 2019-07-16 10:40:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kurowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36994. Kurowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 150/18 of. [BMSiG-36759/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu Jolanty Kurowskiej (PESEL 66081905728), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 150/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 19 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36994

Dodano: 2019-07-16 10:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Leśniewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36995. Leśniewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 142/18 „of”. [BMSiG-36793/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Leśniewskiej, PESEL 70112607349, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 142/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 2.07.2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36995

Dodano: 2019-07-16 10:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Lewandowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36996. Lewandowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 122/18 „of”. [BMSiG-36789/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Lewandowskiego, PESEL 83021914530, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 122/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 23 maja 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36996

Dodano: 2019-07-16 10:41:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Matuszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36997. Matuszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 281/18. [BMSiG-36987/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 281/18 Jadwigi Matuszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach (44-101), XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36997

Dodano: 2019-07-16 10:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lisowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36998. Lisowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 146/18. [BMSiG-36738/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Lisowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 146/18, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności datowaną na dzień 6 czerwca 2019 r., którą w dniu 6 czerwca 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36998

Dodano: 2019-07-16 10:41:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łodygowska Zofia, Łodygowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36999. Łodygowska Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 474/17. [BMSiG-36971/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Zofii Łodygowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 58040319565) (sygn. akt VIII GUp 474/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 23) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36999

Dodano: 2019-07-16 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łuczyk Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37000. Łuczyk Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 449/18. [BMSiG-36785/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Łuczyka, PESEL 79111013371, zamieszkałego: ul. Bolesława Chrobrego 7/2, 32-600 Oświęcim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 449/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37000

Dodano: 2019-07-16 10:42:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Malinowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37001. Malinowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 351/18, VIII GUp 12/19. [BMSiG-36923/2019] Wojciech Malinowski. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 351/18, VIII GUp 12/19. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 15 stycznia 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 351/18, ogłaszającego upadłość Wojciecha Malinowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37001

Dodano: 2019-07-16 10:42:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

JUR-MAR Transport Mariusz Książek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37002. Książek Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUR-MAR Transport Mariusz Książek w Sawinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 54/18. [BMSiG-36994/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Mariusza Książka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jur-Mar Transport Mariusz Książek w dniu 23 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt IX GUp 54/18, złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą zgłoszenie Anny Książek, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni o dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37002

Dodano: 2019-07-16 10:42:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marzec Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37003. Marzec Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 823/19. [BMSiG-36720/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 8 maja 2019 roku lista wierzytelności Marcina Marca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 823/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37003

Dodano: 2019-07-16 10:43:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Maślak Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37004. Maślak Adrian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 78/19. [BMSiG-36963/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Adriana Maślaka, PESEL 92030710215, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 78/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37004

Dodano: 2019-07-16 10:45:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wołoch Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37005. Wołoch Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 390/18. [BMSiG-36850/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tadeusza Wołocha, PESEL 42051708193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 390/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37005

Dodano: 2019-07-16 10:45:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Miska Ernest w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37006. Miska Ernest. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 450/18. [BMSiG-36957/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ernesta Miska, PESEL 89031007158, zamieszkałego ul. Ugorek 8/118, 31-456 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 450/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37006

Dodano: 2019-07-16 10:45:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Prill Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37007. Prill Agnieszka. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, IV Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 142/18 of. [BMSiG-36836/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Prill - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 142/18 of), zawiadamia, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Agnieszki Prill. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 (w godzinach urzędowania sądu), każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelność - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37007

Dodano: 2019-07-16 10:46:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pilatowicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37008. Pilatowicz Władysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 109/17. [BMSiG-36900/2019] XIV GUp 109/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 26 marca 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności Władysława Pilatowicza, nr PESEL 51061509773, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 109/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37008

Dodano: 2019-07-16 10:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szymaniak Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37009. Szymaniak Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 154/18. [BMSiG-36726/2019] Irena Szymaniak, Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 154/18. Syndyk postępowania upadłościowego Ireny Szymaniak (PESEL 65021610920) będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej I uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 10.07.2019 r. Mając na względzie powyższe, poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności, może wnieść sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia komisarz SSR Liliana Krukowska, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 154/18. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym czasie, każdy wierzyciel uznany na dowolnej liście wierzytelności może wnieść sprzeciw wyłącznie, co do uznania wierzytelności na I uzupełniającej liście wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa Upadłościowego. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, adres jak wyżej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37009

Dodano: 2019-07-16 10:46:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIŁEK - Anna Miłek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37010. Miłek Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Miłek - Anna Miłek w Wilkowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/18 lik. [BMSiG-36915/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Anny Miłek, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Miłek - Anna Miłek w Wilkowicach (nr NIP: 6540002721), pod sygn. akt VI GUp 99/18 lik, zawiadamia, iż w dniu 15 marca 2019 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5; w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37010

Dodano: 2019-07-16 10:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mocha-Blitek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37011. Mocha-Blitek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 220/17. [BMSiG-36977/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Mochy-Blitek, PESEL 59092111143 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 220/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 25.04.2019 r. (zw 25) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37011

Dodano: 2019-07-16 10:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37012. Skarżyńska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 316/19, X GUp 134/18. [BMSiG-37018/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Skarżyńskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 316/19, poprzednia sygn. akt X GUp 134/18), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37012

Dodano: 2019-07-16 10:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślęzak Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37013. Ślęzak Bartosz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 10/19. [BMSiG-36778/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bartosza Ślęzaka, PESEL 83081019316, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 10/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości Bartosza Ślęzaka sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37013

Dodano: 2019-07-16 10:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Osica Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37014. Osica Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 88/19. [BMSiG-36864/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Doroty Osica w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 88/19, ogłasza, iż dnia 2 lipca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37014

Dodano: 2019-07-16 10:48:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Paszkot Fryderyk w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37015. Paszkot Fryderyk. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 591/18. [BMSiG-36773/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Fryderyka Paszkota, PESEL 48051018236, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 591/18, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37015

Dodano: 2019-07-16 10:48:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sierakowska Elżbieta Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37016. Sierakowska Elżbieta Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/18, VIII GUp 150/18. [BMSiG-36919/2019] Elżbieta Maria Sierakowska. Sąd Rejonowy w Białymstoku,VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 191/18, VIII GUp 150/18. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 sierpnia 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 191/18, ogłaszającego upadłość Elżbiety Marii Sierakowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37016

Dodano: 2019-07-16 10:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VIATELECOME Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37017. VIATELECOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000418950. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 120/17. [BMSiG-36906/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ViaTelecome Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000418950; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 120/17) ogłasza, że sporządzona została czwarta uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 57, Zw 55), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 3 lipca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37017

Dodano: 2019-07-16 10:48:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sklep Zielarsko-Medyczny "MELISA" Paweł Witowski w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37018. Witowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko-Medyczny MELISA Paweł Witowski w Oławie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/16. [BMSiG-36791/2019] W postępowaniu upadłościowym Pawła Witowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” Paweł Witowski w Oławie w dniu 9 kwietnia 2019 r. została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37018

Dodano: 2019-07-16 10:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stępień Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37019. Stępień Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 219/18. [BMSiG-36974/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 7 czerwca 2019 r. lista wierzytelności Magdaleny Stępień, PESEL 76090708148, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 219/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37019

Dodano: 2019-07-16 10:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Warchala Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37020. Warchala Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 320/16. [BMSiG-36946/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Warchali, PESEL 47060310845 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 320/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37020

Dodano: 2019-07-16 10:49:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Węgrzyn Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37021. Węgrzyn Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 30/19. [BMSiG-36769/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Joanny Węgrzyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 30/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości Joanny Węgrzyn sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37021

Dodano: 2019-07-16 10:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtachnio Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37022. Wojtachnio Zuzanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 222/18. [BMSiG-36846/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zuzanny Wojtachnio, PESEL 48031808602, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 222/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Zuzanny Wojtachnio sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37022

Dodano: 2019-07-16 10:50:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wójcińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37023. Wójcińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 821/19. [BMSiG-36718/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 11 czerwca 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Wójcińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 821/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37023

Dodano: 2019-07-16 10:50:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Żubkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37024. Żubkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 233/18. [BMSiG-36956/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Żubkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 233/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 4 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37024

Dodano: 2019-07-16 10:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bieliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37025. Bieliński Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 415/19. [BMSiG-36889/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Bielińskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 415/19 ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Jacka Bielińskiego w upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie XIX Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37025

Dodano: 2019-07-16 10:50:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bylica Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37026. Bylica Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 145/18. [BMSiG-36780/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Bylicy, PESEL 48051016647, zamieszkałej: ul. Rajska 7, 43-300 Kęty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 145/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Sędziemu komisarzowi, można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37026

Dodano: 2019-07-16 10:51:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Jendraszek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37027. Jendraszek Andrzej. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 89/17 „of”. [BMSiG-36817/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Jendraszka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt. IX GUp 89/17 „of”), został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 4 czerwca 2019 r. drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Andrzeja Jendraszka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37027

Dodano: 2019-07-16 10:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kowalski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37028. Kowalski Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-36734/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Tomasza Kowalskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego we Wleniu, ul. Piastowska 7/2, PESEL 84020616690 (sygn. akt V GUp 26/17), zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący 100% kategorii I i 11,92% kategorii II, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18 (pokój 205), i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37028

Dodano: 2019-07-16 10:51:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kraska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37029. Kraska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/17. [BMSiG-37003/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 28 czerwca 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Alicji Kraski w likwidacji, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 72/17, obejmujący wierzytelności kat. II i III. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach (parter), a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, (V GUp 72/17). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37029

Dodano: 2019-07-16 10:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuchta Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37030. Kuchta Maciej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 85/17. [BMSiG-36884/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Macieja Kuchty, sygn. akt VI GUp 85/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37030

Dodano: 2019-07-16 10:52:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kuciapska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37031. Kuciapska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 144/18. [BMSiG-36962/2019] Sygn. akt XIV GUp 144/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 17.06.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Magdaleny Kuciapskiej, obejmujący II i III kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37031

Dodano: 2019-07-16 10:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzysztof Mamot Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych SELPRI w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37032. Momot Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych SELPRI w Przeciszowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 8/13. [BMSiG-36828/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Momota prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych SELPRI w Przeciszowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 8/13), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37032

Dodano: 2019-07-16 10:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pękala Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37033. Pękala Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/18 of. [BMSiG-36788/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Arkadiusza Pękala (nr PESEL 82051512192), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 81/18 of, zawiadamia, iż w dniu 29 maja 2019 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37033

Dodano: 2019-07-16 10:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wyszomirska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37034. Wyszomirska Krystyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 43/16. [BMSiG-36909/2019] Sygn. akt XIV GUp 43/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 8.04.2019 r. został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Krystyny Wyszomirskiej, numer PESEL 41010703747, obejmujący IV kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37034

Dodano: 2019-07-16 10:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skrzypska Marta Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37035. Skrzypska Marta Alina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 76/16. [BMSiG-36808/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marty Aliny SKRZYPSKIEJ, PESEL 82061617324, sygn. akt V GUp 76/16, informuje, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37035

Dodano: 2019-07-16 10:53:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stępień Konrad, Stępień Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37036. Stępień Edyta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/16. [BMSiG-36792/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Konrada Stępień i Edyty Stępień, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 81/16, zawiadamia, że w dniu 21 maja 2019 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Edyty Stępień datowany na dzień 18 maja 2019 r. Stosownie do art. 349 ustawy Prawo upadłościowe ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania) i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37036

Dodano: 2019-07-16 10:53:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stępień Konrad, Stępień Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37037. Stępień Konrad i Stępień Edyta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/16. [BMSiG-36786/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Konrada Stępień i Edyty Stępień, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 81/16, zawiadamia, że w dniu 21 maja 2019 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Konrada Stępień, datowany na dzień 18 maja 2019 r. Stosownie do art. 349 ustawy Prawo upadłościowe ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania) i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37037

Dodano: 2019-07-16 10:54:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PROFIT FRESH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36922. „PROFIT FRESH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nieporazie. KRS 0000348545. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GU 224/18, VIII GUp 298/19. [BMSiG-36841/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.06.2019 r., sygn. akt VIII GU 224/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika „PROFIT FRESH” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporazie (poczta Alwernia 32-566), przy ulicy Europejskiej 7, KRS 0000348545, NIP 6282226266, REGON 121158339; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Nowakowskiej-Miśty; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 298/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36922

Dodano: 2019-07-16 15:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

PROFIT FRESH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 36922. „PROFIT FRESH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nieporazie. KRS 0000348545. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GU 224/18, VIII GUp 298/19. [BMSiG-36841/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.06.2019 r., sygn. akt VIII GU 224/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika „PROFIT FRESH” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporazie (poczta Alwernia 32-566), przy ulicy Europejskiej 7, KRS 0000348545, NIP 6282226266, REGON 121158339; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewy Ostrowskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Nowakowskiej-Miśty; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 298/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 36922

Dodano: 2019-07-16 15:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Cholewa Jacek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37038. Cholewa Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V 1 GUp 1/15. [BMSiG-36816/2019] Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt V 1 GUp 1/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Jacka Cholewy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe WCB SCREW w Stalowej Woli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37038

Dodano: 2019-07-16 15:59:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

WSCHODNI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI W ZAMOŚCIU w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37039. WSCHODNI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI W ZAMOŚCIU W UPADŁOŚCI. KRS 0000048607. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r., sygn. akt IX GUp 94/16. [BMSiG-36924/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2019 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Zamościu prowadzonego pod sygnaturą IX GUp 94/16. Od postanowienie tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37039

Dodano: 2019-07-16 16:00:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SUNTEX 2001 Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-07-16 Inne

Poz. 37040. „SUNTEX 2001” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000056887. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2001 r., sygn. akt XIX GUp 100/19, (X GUp 421/16). [BMSiG-36739/2019] „Suntex 2001” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sygn. akt XIX GUp 100/19 (wcześniej X GUp 421/16) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 15 października 2019 r., o godzinie 930, odbędzie się w tym Sądzie w sali A119, rozprawa w sprawie postępowania upadłościowego „Suntex 2001” Sp. z o.o. w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia układu, w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania, w przedmiocie odwołania zarządcy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37040

Dodano: 2019-07-16 16:01:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37042. DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY METALURGICZNE „DOZAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Nowej Soli. KRS 0000032482. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 43/16. [BMSiG-36839/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16.05.2019 r. został wyznaczony termin przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli na dzień 9.08.2019 r., godz. 1000, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, sala 103. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37042

Dodano: 2019-07-16 17:22:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

HI-TRON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Inne

Poz. 37043. „HI-TRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bytomiu. KRS 0000131895. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2002 r., sygn. akt X GU 518/19/3. [BMSiG-36970/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt. X GU 518/19/3, zatwierdzone zostały warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika „Hi-Tron” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, przysługuje zażalenie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37043

Dodano: 2019-07-16 17:23:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baranek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37044. Baranek Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 516/18. [BMSiG-36953/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Baranek, PESEL 67072812207, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 516/18, ogłasza, iż syndyk masy upadłości przekazał operat szacunkowy określający wartość rynkową wchodzących w skład masy upadłości: - nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kwaśniowie Dolnym przy ul. Głównej 22, gmina Klucze, powiat Okulski, obejmujący działki nr 207/2 oraz 207/1 o łącznej powierzchni 790 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1O/00044801/9 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg Wieczystych, oraz - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kwaśniowie Dolnym przy ul. Głównej 22, gmina Klucze, powiat Okulski, obejmujący działkę nr 603, o powierzchni 2020 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1O/00044801/9 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg Wieczystych, z którym to operatami każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie tutejszego Sądu i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania majątku upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37044

Dodano: 2019-07-16 17:24:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Knapik Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37045. Knapik Alicja. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 432/18. [BMSiG-36967/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Alicji Knapik, PESEL 76061205825, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 432/18, ogłasza o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłego wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37045

Dodano: 2019-07-16 17:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kępa Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37046. Kępa Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 114/17. [BMSiG-36965/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krystyny Kępy, PESEL 45052010342, postanawia: 1. Umorzyć zobowiązania Upadłej Krystyny Kępy bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli powstałe przed ogłoszeniem upadłości tj. przed 17 lipca 2017 roku z wyjątkiem art. 49121 ust 2 ustawy Prawo Upadłościowe; 2. Obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37046

Dodano: 2019-07-16 17:25:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dybcio Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37049. Dybcio Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 412/19. [BMSiG-36991/2019] Ogłoszenie o II konkursie ofert Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bożeny Dybcio, ogłasza II konkurs na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej o powierzchni 0,4680 ha. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w miejscowości Wyliny Ruś, gmina Szpietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. Podlaskie, o pow. 0,4680 ha, obręb ewidencyjny 0047 Wyliny Ruś, dz. ew. nr 333/5, użytki: pastwiska trwałe klasy IV i V, wody płynące, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LM1W/00002492/8 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie w Wysokiem Mazowieckiem. 2. Cena wywoławcza (minimalna) dotycząca określonego w ust. 1 przedmiotu sprzedaży ustalona została na kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3. Operat szacunkowy i regulamin konkursu udostępnia syndyk pod numerem telefonu: 695 88 71 74 lub adresem mailowym: paulinamozdzierz@gmail.com oraz jest on dostępny w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A pod sygn. akt XIX GUp 412/19. 4. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres Biura Syndyka, ul. Bociania 9M, 02-807 Warszawa, lub na adres e-mail: paulinamozdzierz@gmail.com. 5. Wybór oferty nastąpi do dnia 8 sierpnia 2019 r. 6. Jeżeli wpłyną dwie takie same oferty syndyk przeprowadzi konkurs dodatkowy na zasadach określonych w regulaminie. 7. Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości nastąpi z oferentem oferującym najwyższą cenę. 8. Zawarcie umowy winno nastąpić w terminie 4 miesięcy od wyboru oferenta. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37049

Dodano: 2019-07-16 17:26:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koźmińska Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37050. Koźmińska Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1042/18, XIX GUp 590/19. [BMSiG-36927/2019] Martyna Koźmińska. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1042/18, XIX GUp 590/19. Syndyk masy upadłości Martyny Koźmińskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/18 o powierzchni 2.251 m2 , położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. WA1O/00064039/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 6/20 o powierzchni 244 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. WA1O/00064040/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/18 o powierzchni 2.251 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. WA1O/00064039/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 6/20 o powierzchni 244 m2 położonej w miejscowości Malcanów, gm. Wiązowna, powiat otwocki, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. WA1O/00064040/4 przez Sąd Rejonowy w Otwocku. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w aktach sprawy pod sygn. XIX GUp 590/19, Gmach sądu (czytelnia akt - parter). 3. Cena wywoławcza 185.440,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 590/19. 5. Wymagane wadium w wysokości 18.540,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 roku, o godz. 940, w sali nr A14. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37050

Dodano: 2019-07-16 17:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37053. Krawczyk Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 83/19. [BMSiG-36724/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Krawczyk, PESEL 52100207904, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 83/19, ogłasza o sporządzeniu w dniu 6 maja 2019 roku przez biegłego Dariusza Molendę opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie przy ul. Westerplatte 8/138, wchodzącego w skład masy upadłości Heleny Krawczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie jednego tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37053

Dodano: 2019-07-16 17:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sławomir Kuc PPHU PONY w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37054. Kuc Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU PONY w upadłości w Andrespolu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 121/19. [BMSiG-37004/2019] XIV GUp 121/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy Sławomira Kuc, w dniu 13 czerwca 2019 roku złożony został opis i oszacowanie należącego do upadłego: - prawa własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym nieruchomości gruntowej położonej w Andrespolu przy ul. Krótkiej 14C, o pow. 1129 m2, oznaczonej jako działki nr 109/10 i 109/20/KW nr LD1M /00077233/6; - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Pastwiska, o pow. 0,4172 ha, oznaczonej jako działka nr 441/1/KW nr RA1L/00049487/1. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 121/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37054

Dodano: 2019-07-16 17:28:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Matuszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37056. Matuszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 281/18. [BMSiG-36958/2019] W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 281/18 wobec Upadłej Jadwigi Matuszewskiej, zam.: przy ul. 11 Listopada 179/6, 41-807 Zabrze, PESEL 61060410602, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dniu 7 marca 2019 Syndyk złożył opis i oszacowanie przysługującego Upadłej udziału wynoszącego 1/8 prawa własności nieruchomości położonej w: gmina Stary Zamość, Powiat zamojski, woj. Lubelskie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz (Sędzia komisarz - SSR Beata Janas, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37056

Dodano: 2019-07-16 17:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Matuszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 37057. Matuszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 652/18, XII GUp 281/18. [BMSiG-36995/2019] W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 281/18 wobec Upadłej Jadwigi Matuszewskiej, zam.: przy ul. 11 Listopada 179/6, 41-807 Zabrze, PESEL 61060410602, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dniu 24 maja 2019 r. Sąd wydał postanowienie, w którym zmienił pkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt XII GU 652/18 o ogłoszeniu upadłości w ten sposób, że wyznaczył na Sędziego Komisarza SSR Beatę Janas. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37057

Dodano: 2019-07-16 17:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MTM TRADING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37058. MTM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000667158. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2017 r., sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-36743/2019] Syndyk masy upadłości MTM Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading Sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na następujących warunkach: 1. Przedmiotem przetargu jest całość przedsiębiorstwa MTM Trading Sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą: a. 154 udziały w kapitale zakładowym MTM FOOD półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000720038, o łącznej wartości nominalnej 4.511.430,00 zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych), b. 100 udziałów w MTM FARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000720038, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100,00% kapitału zakładowego spółki, c. 100 udziałów w MTM FARM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000720241, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100,00% kapitału zakładowego spółki, d. 100 udziałów w MTM HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, Kamion 107 (kod pocztowy: 96-330), Puszcza Mariańska, KRS 0000732410, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 100,00% kapitału zakładowego spółki, e. należności, f. wartości niematerialne i prawne. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ryszarda Wyszogrodzkiego z dnia 24 maja 2019 roku oraz uzupełnienie operatu z dnia 3 czerwca 2019 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie, w godz. 1100- 1500, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 24/19, w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. 3. Nabywca przedsiębiorstwa wstąpi do procesów sądowych toczących się z powództwa Syndyka Masy Upadłości w miejsce Syndyka, o ile takowe procesy byłyby wniesione przed sprzedażą przedsiębiorstwa, a jeżeli sąd nie dopuści nabywcy do procesu w miejsce syndyka, wówczas nabywca przystąpi do procesu jako interwenient uboczny. Wszelkie koszty procesów obciążają nabywcę w tym również koszty zasądzone ewentualnie od Syndyka MTM Trading Sp. z o.o. w upadłości. 4. Z przedsiębiorstwa wyłączone są: a) środki pieniężne na rachunku bankowym jak i w kasie zarówno znajdujące się w niej jak i te które wpłyną na rachunek i do kasy po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, b) umowy zlecenia zawarte na obsługę księgową, administracyjną i obsługę prawną, c) dokumentacja podlegająca archiwizacji. 5. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 6. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. 8. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 250.000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) netto. 9. Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. 10. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 11. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 24/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym MTM Trading sp. z o.o.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 12. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, b) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego, c) oferowana cena nabycia netto za przedmiot niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie, d) dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy, e) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, f) oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu, g) oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, h) oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku), i) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy, j) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji, k) wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty, l) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach, m) oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków, n) oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 13. Syndyk masy upadłości, zastrzega sobie prawo do dopuszczenia wedle własnego uznania oferty zawierającej braki formalne w zakresie wskazanym w pkt 6 lit a, b, d, i, j, k, m, n powyżej, pod warunkiem uzupełnienia braków w trakcie posiedzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu. 14. Nabywca przedsiębiorstwa przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym poszczególnych składników majątkowych. Nabywca przedsiębiorstwa złoży w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oświadczenie, że zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą. 15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych). 16. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MTM Trading Sp. z o.o. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 84 1090 2590 0000 0001 3403 2406, z dopiskiem „Wadium w przetargu - sygn. akt. V GUp 24/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. 17. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 sierpnia 2019 roku, o godzinie 1330, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydziału Gospodarczego, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock w sali nr 111. 18. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 19. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości MTM Trading sp. z o.o. w upadłości lub jego pełnomocnik. 20. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 21. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedsiębiorstwo będące przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d. minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100 złotych), e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 22. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 23. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza . 24. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 25. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 26. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty, w przypadku niewskazania przez oferenta numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium w treści oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana jego wpłata. 27. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 28. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 29. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 30. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 31. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 32. Sprzedaż całości przedsiębiorstwa MTM Trading sp. z o.o. w upadłości w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 33. W szczególnych wypadkach, po ich wskazaniu Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37058

Dodano: 2019-07-16 17:30:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MTM TRADING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37059. MTM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000667158. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2017 r., sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-36911/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MTM Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kamionie, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 24/19, ogłasza, że syndyk sporządził i złożył do akt postępowania w dniu 17 czerwca 2019 roku opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, mieszczącym się pod adresem przy ul. Tumskiej 4B w Płocku (kod pocztowy: 09-402). W terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania przedsiębiorstwa MTM Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kamionie każdy zainteresowany może wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza, które wnosi się na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37059

Dodano: 2019-07-16 17:30:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Radomska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37061. Radomska Grażyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/18of. [BMSiG-36623/2019] Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grażyny Radomskiej (numer PESEL 60070206766), ogłasza, że syndyk masy upadłości w dniu 21 maja 2019 roku złożył opis i oszacowanie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica, składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 365, 366, 373, 374, 419, 420, 430 o powierzchni łącznej 2.2400 ha, sporządzony przez biegłego sądowego Lidię Ewę Żmijewską oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 i poucza o treści art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego - to jest o tym, że w terminie tygodnia od daty obwieszczenia można złożyć zarzuty na opis i oszacowanie, które rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37061

Dodano: 2019-07-16 17:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Satkiewicz Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37062. Satkiewicz Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 752/19, X GUp 125/19. [BMSiG-36959/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Patrycji Satkiewicz (PESEL 82012300365), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 752/19 (poprzednio X GUp 125/19), zawiadamia o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Patrycji Satkiewicz 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, dzielnicy Wawer, ul. Wiązana 65C, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW WA6M/00461981/8. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenie wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37062

Dodano: 2019-07-16 17:31:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

SEA APARTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37063. SEA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000284331. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2007 r., sygn. akt VI GUp 72/19/PM. [BMSiG-36931/2019] Syndyk masy upadłości Sea Apartments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gdańsku przy ul. Jelitkowskiej upadłego SEA APARTMENTS Sp. z o.o. w upadłości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż należącego do Sea Apartments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku całości udziału w części 399772/1000000 prawa własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4.976 m2 i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej KW nr GDIG/00160508/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, a w tym prawa własności do nieruchomości lokalowych, nieposiadających wyodrębnionych ksiąg wieczystych, a spełniających warunki do ich założenia (lokali znajdujących się w stanie podstawowym, deweloperskim), oznaczonych jako: - lokal nr 14C - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 264,12 m2 wraz z udziałem 100139/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 222 m2 ) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 158,44 m2 ) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali; - lokal nr 16 - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,47 m2 wraz z udziałem 99893/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 48,90 m2 ) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 178,12 m2 ) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali; - lokal nr 16D - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,40 m2 wraz z udziałem 99866/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 159,15 m2 ) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 178,12 m2 ) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali; - lokal nr 16E - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,42 m2 wraz z udziałem 99874/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 77,60 m2 ) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 3 i 4 o pow. 178,12 m2 ) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena wywoławcza wynosi 14.001.000,00 zł (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc 00/100 złotych). Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu przetargu i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług. Pisemne oferty winny być składane osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą na adres: Sędzia komisarz Przemysław Makuła, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 72/19/PM) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Sea Apartments - oferta na przetarg w dniu 6.08.2019 r. - nieruchomość Gdańsk, ul. Jelitkowska” do dnia 2.08.2019 r. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do sądu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 2.08.2019 r. wadium w kwocie 1.400.100,00 zł na rachunek bankowy Sea Apartments w upadłości o numerze 77 1160 2202 0000 0003 8054 1670 z dopiskiem „Sea Apartments - przetarg w dniu 6.08.2019 - Gdańsk, Jelitkowska”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6.08.2019 r., o godzinie 1030, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B 65. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w regulaminie przetargu oraz operacie „Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości udziałów w nieruchomości” z 10.06.2019 roku, z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański, oraz w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi +48 697 979 150 oraz +48 58 692 02 60. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37063

Dodano: 2019-07-16 17:32:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sikorska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37064. Sikorska Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16of. [BMSiG-36896/2019] Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Teresy Sikorskiej (PESEL 73101001724), ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania udziału w składniku masy upadłości i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37064

Dodano: 2019-07-16 17:33:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wicha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37066. Wicha Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 199/18. [BMSiG-36980/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 199/18) umorzył powstałe przed dniem 28 sierpnia 2018 roku zobowiązania podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego upadłej Grażyny Wichy, nr PESEL 58070312066, bez ustalania planu spłaty wobec wierzycieli (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37066

Dodano: 2019-07-16 17:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zimny Marek i Wolska-Zimny Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37067. Zimny Marek i Wolska-Zimny Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 193/17. [BMSiG-36807/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Syndyk masy upadłości Marka Zimnego oraz Izabeli Wolskiej- -Zimny, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. zmienionym postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r., zapadłym w sprawie VI GUp 193/17, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej: prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 720 m2 , numer działki 1373, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 111,10 m2 , zlokalizowanej w Luzinie przy ul. Bukowej 11, gmina Luzino, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KW GD1W/00047112/6 za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za kwotę nie niższą niż 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Orlu przy ul. Pomorskiej 7A, w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500. Regulamin Przetargu, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1. Oferty należy składać do dnia 2 września 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Karolina Kondracka, sygnatura akt VI GUp 193/17, oferta na przetarg - nieruchomość. Słowa „oferta na przetarg - nieruchomość” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 4. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, płatne jest przelewem na rachunek bankowy Marek Zimny, Izabela Wolska-Zimny w upadłości w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 23 1090 1102 0000 0001 3527 5307. 5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 2 września 2019 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 2 Regulaminu Przetargu rachunek bankowy. 6. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), c) wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu, f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot; l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 8. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 9. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym 10. Oferta niespełniająca powyższych warunków, o których mowa w § 7 ust. 1-4 Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności niezawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń zostanie odrzucona bez wzywania do ich uzupełnienia. 11. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 września 2019 roku, o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65. 12. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 728 801 049 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37067

Dodano: 2019-07-16 17:35:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SYNEX Andrzej Sobczyk

2019-06-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37159. Sobczyk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk w Chełmie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GR 45/19. [BMSiG-36887/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 45/19 wydał postanowienie o następującej treści: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Andrzeja Sobczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie, przy ul. Jana Kochanowskiego 48, 22-100 Chełm, nr PESEL 82060904535; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Tomasza Ryżyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1174; III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Sobczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie wynika z art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie układowe Andrzeja Sobczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o przyspieszonego postępowania układowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37159

Dodano: 2019-07-16 17:39:23 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 17:39:41

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

SYNEX Andrzej Sobczyk

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37159. Sobczyk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk w Chełmie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GR 45/19. [BMSiG-36887/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GR 45/19 wydał postanowienie o następującej treści: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Andrzeja Sobczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie, przy ul. Jana Kochanowskiego 48, 22-100 Chełm, nr PESEL 82060904535; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Tomasza Ryżyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1174; III. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Andrzeja Sobczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie wynika z art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) jurysdykcją wyłączną, a postępowanie układowe Andrzeja Sobczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNEX Andrzej Sobczyk z siedzibą w Chełmie za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na postanowienie może być wniesione zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich przez wierzycieli w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o przyspieszonego postępowania układowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37159

Dodano: 2019-07-16 17:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 37160. Łazowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 4/19. [BMSiG-36741/2019] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Andrzeja Łazowskiego (PESEL: 61030411112) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjno - Budowlany Andrzej Łazowski” (NIP 7772765692, REGON 300752819) w Swarzędzu, sygnatura akt XI GRp 4/19, zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania pisemnego i ustnego nad układem na dzień 23 sierpnia 2019 roku, godzina 1100, w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1A, sala nr 20a. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas Zgromadzenia. Ponadto Sąd zawiadamia, że nadzorca sądowy dnia 5 czerwca 2019 roku sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37160

Dodano: 2019-07-16 17:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 37161. „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000373032. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GRp 1/16. [BMSiG-36851/2019] Nadzorca wykonania układu Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. Lublin, złożył do akt sprawy IX GRp 1/16 sprawozdanie nr 11 za okres 23.03.2019 do 22.06.2019 roku dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37161

Dodano: 2019-07-16 17:41:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LED LEASE S.A.

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 37162. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19, X GRp 4/19. [BMSiG-36902/2019] Led Lease S.A. w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19), informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został złożony aktualny spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., wydanym po przeprowadzeniu rozprawy, w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19), zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 2019 r. o następującej treści: Grupa I Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są nie wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji: - płatność 100% kwoty głównej, - umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, - rozłożenie płatności na dwie równe raty kwartalne, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej - odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII - IX, X-XII. Grupa II Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji: - umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, - konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje Led Lease S.A. w restrukturyzacji według następujących warunków: a) suma podwyższenia kapitału zakładowego od 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych do 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), b) wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela, c) liczba nowo ustanowionych akcji wynosi: - w przypadku niewyrażenia przez żadnego z wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo, zgody na objęcie układem - 445 227 441 akcji, - w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo, na objęcie układem - 449 190 479 akcji, d) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy), e) objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru, f) cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy), g) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, h) umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość, by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji. Grupa III Nazwa Grupy: Wierzyciel ZUS Sposób restrukturyzacji: - odroczenie o okres dwóch lat terminu płatności wierzytelności ZUS z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, - rozłożenie na raty kwartalne wierzytelności z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, - raty kwartalne spłacane będą przez okres pięciu lat, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej - odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII - IX, X-XII. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37162

Dodano: 2019-07-16 17:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

NEWIND S.A.

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37163. NEWIND SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000634924. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2016 r., sygn. akt VIII GRs 6/18. [BMSiG-36998/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym NEWIND S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 634924) o sygn. akt VIII GRs 6/18 obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności złożony przez zarządcę do akt postępowania 8 stycznia 2019 r. i skorygowany 25 kwietnia 2019 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37163

Dodano: 2019-07-16 17:43:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD w Lublinie Sp. z o.o.

2019-07-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37164. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KONSBUD” W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Niemcach. KRS 0000055933. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2001 r., sygn. akt IX GRs 1/18. [BMSiG-36838/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że dniu 10 maja 2019 r. zarządca złożył drugi uzupełniony spis wierzytelności Przedsiębiorstwa Budowlanego KONSBUD Spółka z o.o. w Niemcach (sygn. akt IX GRs 1/18) obejmujący wierzytelność Energopol Trade Tarnobrzeg spółka z o.o. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub uzupełniającym spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności lub uzupełniający spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności lub uzupełniającym spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności lub uzupełniającym spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37164

Dodano: 2019-07-16 17:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bohdziewicz Aniela Krsytyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37224. Bohdziewicz Aniela Krsytyna. Sąd Rejonowy w Jelenie Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 33/19. [BMSiG-37091/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anieli Krystyny Bohdziewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 49/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Anieli Krystyny Bohdziewicz, PESEL 80012706686, zamieszkałej w Kamiennej Górze, ul. Fabryczna 5/3, 58-400 Kamienna Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 6. syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37224

Dodano: 2019-07-17 09:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bohdziewicz Aniela Krsytyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37224. Bohdziewicz Aniela Krsytyna. Sąd Rejonowy w Jelenie Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 33/19. [BMSiG-37091/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anieli Krystyny Bohdziewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 49/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Anieli Krystyny Bohdziewicz, PESEL 80012706686, zamieszkałej w Kamiennej Górze, ul. Fabryczna 5/3, 58-400 Kamienna Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 6. syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37224

Dodano: 2019-07-17 09:44:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37225. Górska Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 553/19, VIII GUp 315/19. [BMSiG-37234/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 553/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Górskiej (PESEL 64031116628), zamieszkałej pod adresem: Krużlowa Wyżna 194, 33-325 Krużlowa Wyżna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Michała Kaczmarskiego kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 315/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37225

Dodano: 2019-07-17 09:46:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37225. Górska Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 553/19, VIII GUp 315/19. [BMSiG-37234/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 553/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Górskiej (PESEL 64031116628), zamieszkałej pod adresem: Krużlowa Wyżna 194, 33-325 Krużlowa Wyżna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Michała Kaczmarskiego kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 315/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37225

Dodano: 2019-07-17 09:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jastrząb Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37226. Jastrząb Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 68/19. [BMSiG-37261/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie V GU 68/19 (V GUp 68/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki - Marii Jastrząb, zamieszkałej przy ul. Nowa Kolonia 11/26, 87-300 Brodnica, numer PESEL 55121811844, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca, nr licencji 1162. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37226

Dodano: 2019-07-17 09:47:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jastrząb Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37226. Jastrząb Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 68/19. [BMSiG-37261/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie V GU 68/19 (V GUp 68/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki - Marii Jastrząb, zamieszkałej przy ul. Nowa Kolonia 11/26, 87-300 Brodnica, numer PESEL 55121811844, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca, nr licencji 1162. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37226

Dodano: 2019-07-17 09:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarosz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37227. Jarosz Iwona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/19, VIII GUp 141/19. [BMSiG-37233/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Iwony Jarosz, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 93/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Jarosz zamieszkałej przy ul. Nowodzielskiej 10/50B 16-123 Kuźnica, PESEL 80080316222, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego Izabellę Perkowską na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć J K J spółkę z o.o. z siedzibą w miejscowości Zaścianki, KRS 0000688560, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109) na syndyka masy upadłości; 6. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1150; 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37227

Dodano: 2019-07-17 09:48:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarosz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37227. Jarosz Iwona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/19, VIII GUp 141/19. [BMSiG-37233/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Iwony Jarosz, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 93/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Jarosz zamieszkałej przy ul. Nowodzielskiej 10/50B 16-123 Kuźnica, PESEL 80080316222, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego Izabellę Perkowską na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć J K J spółkę z o.o. z siedzibą w miejscowości Zaścianki, KRS 0000688560, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109) na syndyka masy upadłości; 6. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1150; 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37227

Dodano: 2019-07-17 09:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37228. Jasiński Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 120/19, V GUp „of” 85/19. [BMSiG-37027/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 120/19) postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Jasińskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Józefa Piłsudskiego 58/147, 10-450 Olsztyn, PESEL 76070201656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37228

Dodano: 2019-07-17 09:49:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37228. Jasiński Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 120/19, V GUp „of” 85/19. [BMSiG-37027/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 120/19) postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Jasińskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Józefa Piłsudskiego 58/147, 10-450 Olsztyn, PESEL 76070201656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37228

Dodano: 2019-07-17 09:49:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kałużny Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37229. Kałużny Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 311/19, VIII GUp 308/19. [BMSiG-37046/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 311/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Kałużnego (PESEL 58062211751), zamieszkałego pod adresem: Tymbark 303, 34-650 Tymbark, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37229

Dodano: 2019-07-17 09:50:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kałużny Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37229. Kałużny Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 311/19, VIII GUp 308/19. [BMSiG-37046/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 311/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Kałużnego (PESEL 58062211751), zamieszkałego pod adresem: Tymbark 303, 34-650 Tymbark, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37229

Dodano: 2019-07-17 09:50:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Kapusta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37230. Kapusta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 968/18, VIII GUp 313/19. [BMSiG-37053/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 968/18: I. ogłoszono upadłość Grzegorza Kapusty, zamieszkałego w Krakowie, PESEL: 69082300752 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza (Kuśnierz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 977; VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 313/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37230

Dodano: 2019-07-17 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Kapusta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37230. Kapusta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 968/18, VIII GUp 313/19. [BMSiG-37053/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 968/18: I. ogłoszono upadłość Grzegorza Kapusty, zamieszkałego w Krakowie, PESEL: 69082300752 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza (Kuśnierz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 977; VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 313/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37230

Dodano: 2019-07-17 09:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37232. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 52/19, XIX GUp 1121/19. [BMSiG-37020/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 52/19, ogłosił upadłość Agnieszki Kędzierskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 232C m. 12 (kod pocztowy 01-460), PESEL 78032203229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37232

Dodano: 2019-07-17 09:55:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37232. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 52/19, XIX GUp 1121/19. [BMSiG-37020/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 52/19, ogłosił upadłość Agnieszki Kędzierskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 232C m. 12 (kod pocztowy 01-460), PESEL 78032203229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37232

Dodano: 2019-07-17 09:55:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kudas Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37233. Kudas Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 81/19. [BMSiG-37253/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 81/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Kudasa, zamieszkałego: Bolesławice 32, 58-140 Jaworzyna Śląska, posługującego się numerem PESEL 79102415331, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37233

Dodano: 2019-07-17 09:56:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kudas Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37233. Kudas Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 81/19. [BMSiG-37253/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 81/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Kudasa, zamieszkałego: Bolesławice 32, 58-140 Jaworzyna Śląska, posługującego się numerem PESEL 79102415331, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37233

Dodano: 2019-07-17 09:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kula-Zeman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37234. Kula-Zeman Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 196/19, VIII GUp 311/19. [BMSiG-37047/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 196/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kula-Zeman (NR PESEL 83082516720), zamieszkałej pod adresem: ul. Brzozowa 5, Piła Kościelicka, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37234

Dodano: 2019-07-17 09:57:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kula-Zeman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37234. Kula-Zeman Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 196/19, VIII GUp 311/19. [BMSiG-37047/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 196/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kula-Zeman (NR PESEL 83082516720), zamieszkałej pod adresem: ul. Brzozowa 5, Piła Kościelicka, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37234

Dodano: 2019-07-17 09:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37235. Kuryłowicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 566/19, XIX GUp 1119/19. [BMSiG-37169/2019] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 566/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dariusza Kuryłowicza, PESEL 65092700050, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Trawiastej 23B, 04-607 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1119/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37235

Dodano: 2019-07-17 09:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37235. Kuryłowicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 566/19, XIX GUp 1119/19. [BMSiG-37169/2019] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 566/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dariusza Kuryłowicza, PESEL 65092700050, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Trawiastej 23B, 04-607 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1119/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37235

Dodano: 2019-07-17 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kutak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37236. Kutak Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/19, VIII GUp 118/19. [BMSiG-37122/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 124/19, ogłosił upadłość Macieja Kutaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91012403992. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 118/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37236

Dodano: 2019-07-17 10:00:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kutak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37236. Kutak Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/19, VIII GUp 118/19. [BMSiG-37122/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 124/19, ogłosił upadłość Macieja Kutaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91012403992. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 118/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37236

Dodano: 2019-07-17 10:00:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Laszczak Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37237. Laszczak Żaneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 90/19. [BMSiG-37336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 90/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Żanety Laszczak, numer PESEL 85102800189, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37237

Dodano: 2019-07-17 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Laszczak Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37237. Laszczak Żaneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 90/19. [BMSiG-37336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 90/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Żanety Laszczak, numer PESEL 85102800189, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37237

Dodano: 2019-07-17 10:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lucedarska-Kurek Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37238. Lucedarska-Kurek Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/19 of. [BMSiG-37069/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Olga Lucedarska-Kurek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Olgi Lucedarskiej-Kurek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 82/51 (numer PESEL 80051403007) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407; IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37238

Dodano: 2019-07-17 10:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lucedarska-Kurek Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37238. Lucedarska-Kurek Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/19 of. [BMSiG-37069/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Olga Lucedarska-Kurek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Olgi Lucedarskiej-Kurek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 82/51 (numer PESEL 80051403007) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407; IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37238

Dodano: 2019-07-17 10:02:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Milanowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37239. Milanowska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 118/19, VIII GUp 124/19. [BMSiG-37312/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 118/19, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Milanowskiej, zam.: 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lokal 105, PESEL 46091511708, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37239

Dodano: 2019-07-17 10:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Milanowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37239. Milanowska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 118/19, VIII GUp 124/19. [BMSiG-37312/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 118/19, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Milanowskiej, zam.: 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lokal 105, PESEL 46091511708, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37239

Dodano: 2019-07-17 10:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moos Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37240. Moos Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 632/19, XVIII GUp 984/19. [BMSiG-37240/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 632/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Marka Moos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL 84063018035). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XVIII GUp 984/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37240

Dodano: 2019-07-17 10:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moos Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37240. Moos Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 632/19, XVIII GUp 984/19. [BMSiG-37240/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 632/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Marka Moos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL 84063018035). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XVIII GUp 984/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37240

Dodano: 2019-07-17 10:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37241. Mruk Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 45/19 of, V GUp 86/19 of. [BMSiG-37159/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 45/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Mruk, zamieszkałego: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 45010507493, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 86/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37241

Dodano: 2019-07-17 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37241. Mruk Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 45/19 of, V GUp 86/19 of. [BMSiG-37159/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 45/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Mruk, zamieszkałego: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 45010507493, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 86/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37241

Dodano: 2019-07-17 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ormaniec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37242. Ormaniec Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 97/19 of. [BMSiG-37077/2019] Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 97/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Elżbiety Ormaniec, nr PESEL 88090707843, zamieszkałej: ul. Siedlakówka 72a, 34-322 Gilowice; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37242

Dodano: 2019-07-17 10:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ormaniec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37242. Ormaniec Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 97/19 of. [BMSiG-37077/2019] Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 97/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Elżbiety Ormaniec, nr PESEL 88090707843, zamieszkałej: ul. Siedlakówka 72a, 34-322 Gilowice; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37242

Dodano: 2019-07-17 10:06:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37243. Mruk Teresa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 62/19 of, V GUp 87/19 of. [BMSiG-37167/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 62/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Teresy Mruk, zamieszkałej: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 47032020125, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 87/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37243

Dodano: 2019-07-17 10:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37243. Mruk Teresa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 62/19 of, V GUp 87/19 of. [BMSiG-37167/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 62/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Teresy Mruk, zamieszkałej: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 47032020125, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 87/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37243

Dodano: 2019-07-17 10:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Paruzel Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37244. Paruzel Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 121/19. [BMSiG-37110/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość Tomasza Paruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73100805596, zamieszkałego: ul. Kiedrzyńska 130 m. 87, 42-215 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 121/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37244

Dodano: 2019-07-17 10:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Paruzel Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37244. Paruzel Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 121/19. [BMSiG-37110/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość Tomasza Paruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73100805596, zamieszkałego: ul. Kiedrzyńska 130 m. 87, 42-215 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 121/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37244

Dodano: 2019-07-17 10:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Paszko Julian w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37245. Paszko Julian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 114/19 of, VI GUp 103/19 „of”. [BMSiG-37042/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VI GU 114/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Juliana Paszko - numer PESEL: 37070401491. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37245

Dodano: 2019-07-17 10:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Paszko Julian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37245. Paszko Julian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 114/19 of, VI GUp 103/19 „of”. [BMSiG-37042/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VI GU 114/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Juliana Paszko - numer PESEL: 37070401491. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37245

Dodano: 2019-07-17 10:09:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pohorelska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37246. Pohorelska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 317/19, VIII GUp 309/19. [BMSiG-37052/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 317/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Pohorelskiej (NR PESEL 79080200626), zamieszkałej pod adresem: ul. Sewera 2a, 30-134 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. VIII GUp 309/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37246

Dodano: 2019-07-17 10:10:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pohorelska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37246. Pohorelska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 317/19, VIII GUp 309/19. [BMSiG-37052/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 317/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Pohorelskiej (NR PESEL 79080200626), zamieszkałej pod adresem: ul. Sewera 2a, 30-134 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. VIII GUp 309/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37246

Dodano: 2019-07-17 10:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Rojek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37247. Rojek Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19of. [BMSiG-37059/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Barbara Rojek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Barbary Rojek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Stawowej 7/1 (numer PESEL 41122802448) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37247

Dodano: 2019-07-17 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Rojek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37247. Rojek Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19of. [BMSiG-37059/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Barbara Rojek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Barbary Rojek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Stawowej 7/1 (numer PESEL 41122802448) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37247

Dodano: 2019-07-17 10:11:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Prędka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37248. Prędka Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. [BMSiG-37185/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Janiny Prędka, numer PESEL 60051712705, zamieszkałej: przy ul. Koszalińska 68A/4, 78-400 Szczecinek; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37248

Dodano: 2019-07-17 10:12:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Prędka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37248. Prędka Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. [BMSiG-37185/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Janiny Prędka, numer PESEL 60051712705, zamieszkałej: przy ul. Koszalińska 68A/4, 78-400 Szczecinek; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37248

Dodano: 2019-07-17 10:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ptaszyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37249. Ptaszyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/18 of, V GUp 85/19 of. [BMSiG-37301/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 183/18 of, ogłoszono upadłość Grzegorza Ptaszyńskiego, PESEL 68050911071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-300 Olesno, ul. Leopolda Labora 20a. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 85/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Grzegorz Ptaszyński ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37249

Dodano: 2019-07-17 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ptaszyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37249. Ptaszyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/18 of, V GUp 85/19 of. [BMSiG-37301/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 183/18 of, ogłoszono upadłość Grzegorza Ptaszyńskiego, PESEL 68050911071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-300 Olesno, ul. Leopolda Labora 20a. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 85/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Grzegorz Ptaszyński ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37249

Dodano: 2019-07-17 10:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rakoczy Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37250. Rakoczy Mirosława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 34/19. [BMSiG-37100/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Mirosławy Rakoczy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 8/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosławy Rakoczy (nr PESEL 64070808621), zamieszkałej: ul. Kościuszki 25, 58-530 Kowary (adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 3/5, 58-530 Kowary) nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37250

Dodano: 2019-07-17 10:14:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rakoczy Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37250. Rakoczy Mirosława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 34/19. [BMSiG-37100/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Mirosławy Rakoczy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 8/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosławy Rakoczy (nr PESEL 64070808621), zamieszkałej: ul. Kościuszki 25, 58-530 Kowary (adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 3/5, 58-530 Kowary) nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37250

Dodano: 2019-07-17 10:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rostowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37251. Rostowski Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 496/19/6, X GUp 88/19/6. [BMSiG-37064/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt. X GU 496/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Dariusza Rostowskiego, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 9/45, posiadającego nr PESEL: 66050603778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 88/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 88/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37251

Dodano: 2019-07-17 10:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rostowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37251. Rostowski Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 496/19/6, X GUp 88/19/6. [BMSiG-37064/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt. X GU 496/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Dariusza Rostowskiego, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 9/45, posiadającego nr PESEL: 66050603778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 88/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 88/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37251

Dodano: 2019-07-17 10:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Różycka Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37252. Różycka Daniela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/19. [BMSiG-37266/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 92/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Danieli Różyckiej, zamieszkałej pod adresem: Ciche 6, 87-305 Zbiczno, PESEL 53052816424, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162); Wzywa wierzycieli upadłej Danieli Różyckiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37252

Dodano: 2019-07-17 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Różycka Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37252. Różycka Daniela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/19. [BMSiG-37266/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 92/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Danieli Różyckiej, zamieszkałej pod adresem: Ciche 6, 87-305 Zbiczno, PESEL 53052816424, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162); Wzywa wierzycieli upadłej Danieli Różyckiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37252

Dodano: 2019-07-17 10:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sadowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37253. Sadowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/19 of, VIII GUp 195/19 of. [BMSiG-37264/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 189/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Sadowskiej, numer PESEL 81070313300, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 195/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37253

Dodano: 2019-07-17 10:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sadowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37253. Sadowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/19 of, VIII GUp 195/19 of. [BMSiG-37264/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 189/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Sadowskiej, numer PESEL 81070313300, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 195/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37253

Dodano: 2019-07-17 10:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37254. Sprycha Roman. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-37127/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 148/19, ogłosił upadłość Romana Sprychy (Sprycha), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52071306613. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37254

Dodano: 2019-07-17 10:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37254. Sprycha Roman. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-37127/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 148/19, ogłosił upadłość Romana Sprychy (Sprycha), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52071306613. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37254

Dodano: 2019-07-17 10:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sterczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37255. Sterczewska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 378/19, XI GUp 207/19. [BMSiG-37291/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 378/19, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Sterczewskiej, nr PESEL 80040410304, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 207/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Roberta Głowackiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37255

Dodano: 2019-07-17 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sterczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37255. Sterczewska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 378/19, XI GUp 207/19. [BMSiG-37291/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 378/19, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Sterczewskiej, nr PESEL 80040410304, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 207/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Roberta Głowackiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37255

Dodano: 2019-07-17 10:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siciński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37256. Siciński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 349/19, XVIII GUp 980/19. [BMSiG-37073/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 lipca 2019: 1. ogłoszono upadłość Piotra Sicińskiego, zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 89032007492), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 349/19); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37256

Dodano: 2019-07-17 10:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siciński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37256. Siciński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 349/19, XVIII GUp 980/19. [BMSiG-37073/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 lipca 2019: 1. ogłoszono upadłość Piotra Sicińskiego, zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 89032007492), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 349/19); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37256

Dodano: 2019-07-17 10:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sikora Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37257. Sikora Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/19 of, VIII GUp 196/19 of. [BMSiG-37308/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 133/19 of, ogłosił upadłość Marii Sikory, numer PESEL 64012112164, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 196/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37257

Dodano: 2019-07-17 10:23:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sikora Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37257. Sikora Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/19 of, VIII GUp 196/19 of. [BMSiG-37308/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 133/19 of, ogłosił upadłość Marii Sikory, numer PESEL 64012112164, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 196/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37257

Dodano: 2019-07-17 10:24:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37258. Sprycha Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/19, VIII GUp 117/19. [BMSiG-37116/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 120/19, ogłosił upadłość Grażyny Sprychy (Sprycha) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 54052007003. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37258

Dodano: 2019-07-17 10:25:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37258. Sprycha Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/19, VIII GUp 117/19. [BMSiG-37116/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 120/19, ogłosił upadłość Grażyny Sprychy (Sprycha) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 54052007003. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37258

Dodano: 2019-07-17 10:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmeichel Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37259. Szmeichel Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/19, V GUp 97/19. [BMSiG-37272/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie V GU 149/19 (GUp 97/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Szmeichel zamieszkałej pod adresem: ul. Za Torem 16, 87-222 Książki, PESEL 73041811847, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji: 1162), urzędującego pod adresem: ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Szmeichel, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.LIE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37259

Dodano: 2019-07-17 10:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmeichel Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37259. Szmeichel Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/19, V GUp 97/19. [BMSiG-37272/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie V GU 149/19 (GUp 97/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Szmeichel zamieszkałej pod adresem: ul. Za Torem 16, 87-222 Książki, PESEL 73041811847, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji: 1162), urzędującego pod adresem: ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Szmeichel, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.LIE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37259

Dodano: 2019-07-17 10:26:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Tymrakiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37260. Tymrakiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19 of, V GUp 93/19 of. [BMSiG-37317/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 171/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Tymrakiewicz, PESEL 75122916683, zamieszkałej w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 93/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37260

Dodano: 2019-07-17 10:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Tymrakiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37260. Tymrakiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19 of, V GUp 93/19 of. [BMSiG-37317/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 171/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Tymrakiewicz, PESEL 75122916683, zamieszkałej w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 93/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37260

Dodano: 2019-07-17 10:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wietrzychowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37261. Wietrzychowska Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 144/19 „of”, VII GUp 87/19 „of”. [BMSiG-37160/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt VII GU 144/ 19 „of” z dnia 8 lipca 2019 r. ogłosił upadłość Wandy Wietrzychowskiej, PESEL 47072108746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3, ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 87/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37261

Dodano: 2019-07-17 10:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wietrzychowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37261. Wietrzychowska Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 144/19 „of”, VII GUp 87/19 „of”. [BMSiG-37160/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt VII GU 144/ 19 „of” z dnia 8 lipca 2019 r. ogłosił upadłość Wandy Wietrzychowskiej, PESEL 47072108746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3, ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 87/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37261

Dodano: 2019-07-17 10:28:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witkowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37262. Witkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 103/19, XIV GUp 183/19. [BMSiG-37211/2019] XIV GU 103/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodz-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Witkowskiego, numer PESEL 47022609914 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, nr. licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 183/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37262

Dodano: 2019-07-17 10:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witkowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37262. Witkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 103/19, XIV GUp 183/19. [BMSiG-37211/2019] XIV GU 103/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodz-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Witkowskiego, numer PESEL 47022609914 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, nr. licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 183/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37262

Dodano: 2019-07-17 10:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Włodarczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37263. Włodarczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 367/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-37230/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 367/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Włodarczyk (PESEL 34011803226), zamieszkałej w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Lwowska 22/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 314/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37263

Dodano: 2019-07-17 10:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Włodarczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37263. Włodarczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 367/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-37230/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 367/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Włodarczyk (PESEL 34011803226), zamieszkałej w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Lwowska 22/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 314/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37263

Dodano: 2019-07-17 10:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtczuk Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019] Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtczuk Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019] Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróblewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37265. Wróblewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/19/6, X GUp 89/19/6. [BMSiG-37070/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt X GU 254/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Agnieszki Wróblewskiej zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej nr PESEL: 88070306767, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 89/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37265

Dodano: 2019-07-17 10:32:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróblewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37265. Wróblewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/19/6, X GUp 89/19/6. [BMSiG-37070/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt X GU 254/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Agnieszki Wróblewskiej zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej nr PESEL: 88070306767, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 89/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37265

Dodano: 2019-07-17 10:32:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Znorko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37266. Znorko Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 119/19, VIII GUp 142/19. [BMSiG-37228/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Znorko, sygn. akt VIII GU 119/19, 8 lipca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Znorko, zam.: ul. Gajowa 61 m. 10, 15-794 Białystok, PESEL 81092004017, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 142/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37266

Dodano: 2019-07-17 10:33:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Znorko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37266. Znorko Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 119/19, VIII GUp 142/19. [BMSiG-37228/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Znorko, sygn. akt VIII GU 119/19, 8 lipca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Znorko, zam.: ul. Gajowa 61 m. 10, 15-794 Białystok, PESEL 81092004017, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 142/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37266

Dodano: 2019-07-17 10:33:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szymczak Celestyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37267. Szymczak Celestyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/19, V GUp 236/19. [BMSiG-37194/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celestyny Szymczak, PESEL 74040603925, zamieszkałej w Starachowicach przy ul. Majówka 16/9; określił, że upadła Celestyna Szymczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 236/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37267

Dodano: 2019-07-17 10:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szymczak Celestyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37267. Szymczak Celestyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/19, V GUp 236/19. [BMSiG-37194/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celestyny Szymczak, PESEL 74040603925, zamieszkałej w Starachowicach przy ul. Majówka 16/9; określił, że upadła Celestyna Szymczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 236/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37267

Dodano: 2019-07-17 10:34:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Adamczyk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37268. Adamczyk Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/18. [BMSiG-37333/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jana Adamczyka (PESEL 58071700112), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 57/18, została złożona III (trzecia) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37268

Dodano: 2019-07-17 10:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Marek Barański BACO OFFICE w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37269. Barański Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Barański „BACO OFFICE” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 347/16. [BMSiG-37133/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Barańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Barański „BACCO OFFICE” w Poznaniu, nr NIP 7810001176, REGON 632292128, sygnatura akt XI GUp 347/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 6 marca 2019 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37269

Dodano: 2019-07-17 10:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Błaziak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37270. Błaziak Marek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/19. [BMSiG-37236/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Błaziaka, sygn. akt VI GUp 51/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37270

Dodano: 2019-07-17 10:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bromirski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37271. Bromirski Lucjan. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/18. [BMSiG-37256/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Lucjana Bromirskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 109/18) zawiadamia, że dnia 8 lutego 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37271

Dodano: 2019-07-17 10:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37272. Brzozowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 661/19, X GUp 904/18. [BMSiG-37231/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzozowskiej, PESEL 72070101484, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt sygn. akt XIX GUp 661/19, dawniej X GUp 904/18) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19.06.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37272

Dodano: 2019-07-17 10:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

F.T.U.H. STIWI­TRANS Szczepan Piotr Burczak w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37273. Burczak Szczepan Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.T.U.H STIWI-TRANS Szczepan Piotr Burczak w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-37030/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Szczepana Piotra Burczaka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.T.U.H. STIWI-TRANS Szczepan Piotr Burczak w Pasłęku, nr PESEL 78121512713, sygn. akt V GUp 64/18, została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, pokój 524, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37273

Dodano: 2019-07-17 10:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cernecki Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37274. Cernecki Tadeusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/18. [BMSiG-37289/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Tadeusza Cerneckiego (sygn. akt V GUp 110/18) zawiadamia, że dnia 29 maja 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37274

Dodano: 2019-07-17 10:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojnacka Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37275. Chojnacka Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 6465/19, X GUp 624/18. [BMSiG-37338/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 29 maja 2019 roku II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Chojnackiej oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37275

Dodano: 2019-07-17 10:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

DR-BUD Radosław Drozdowicz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37276. Drozdowicz Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 68/14. [BMSiG-37173/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Radosława Drozdowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce, sygn. akt (VIII GUp 68/14), ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności Zw 67, którą to listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37276

Dodano: 2019-07-17 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ciosek Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37277. Ciosek Józef. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-37279/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Józefa Cioska (nr PESEL 52030301530), zamieszkałego w Platerówce, sygn. akt V GUp 5/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37277

Dodano: 2019-07-17 10:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czopor Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37278. Czopor Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 660/19 Ap-1, X GUp 1126/18. [BMSiG-37225/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czopor, PESEL 83031419692, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Ząbkach (sygn. akt XVIII GUp 660/19 Ap-1; dawniej X GUp 1126/18) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego - komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37278

Dodano: 2019-07-17 10:42:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dulas Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37279. Dulas Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 76/18 of. [BMSiG-37124/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Dulas, numer PESEL 49082907784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 76/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 20, Zw 20), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 30 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37279

Dodano: 2019-07-17 10:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gac Elżbieta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37280. Gac Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 842/19. [BMSiG-37162/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 24 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gac, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 842/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37280

Dodano: 2019-07-17 10:43:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37281. Gajewski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 538/19. [BMSiG-37021/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 21 stycznia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Gajewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 538/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37281

Dodano: 2019-07-17 10:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gałązka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37282. Gałązka Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 303/18, VIII GUp 9/19. [BMSiG-37139/2019] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 stycznia 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 303/18, ogłaszającego upadłość Anny Gałązki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37282

Dodano: 2019-07-17 10:43:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarząb Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37283. Jarząb Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 125/18. [BMSiG-37086/2019] Sygn. akt XIV GUp 125/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Tadeusza Jarząba, PESEL 49042109991, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Powyższą listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37283

Dodano: 2019-07-17 10:43:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jezierska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37284. Jezierska Sylwia. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/18 „of”. [BMSiG-37033/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Sylwii Jezierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 74/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37284

Dodano: 2019-07-17 10:44:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kacprzak Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37285. Kacprzak Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 133/18of. [BMSiG-37044/2019] Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Eugeniusza Kacprzaka, PESEL 60010303894, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 3 lipca 2019 roku, listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i poucza, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37285

Dodano: 2019-07-17 10:44:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Karpiński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37286. Karpiński Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 86/18. [BMSiG-37244/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Karpińskiego sygn. akt VI GUp 86/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37286

Dodano: 2019-07-17 10:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kasprzak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37287. Kasprzak Andrzej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 34/18. [BMSiG-37099/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 34/18, w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kasprzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2019 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37287

Dodano: 2019-07-17 10:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Khoay Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37288. Khoay Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/18. [BMSiG-37226/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jolanty Khoay, zam. w Rydzynie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 139/18, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 10 grudnia 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37288

Dodano: 2019-07-17 10:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kot Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37289. Kot Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 608/19, X GUp 1001/18. [BMSiG-37093/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Kota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (obecna sygn. akt XVIII GUp 608/19, poprzednia sygn. akt X GUp 1001/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2019 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37289

Dodano: 2019-07-17 10:45:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Koziński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37290. Koziński Jacek. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-37287/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jacka Kozińskiego (nr PESEL 79012820274), zamieszkałego w Jeleniej Górze, sygn. akt V GUp 76/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37290

Dodano: 2019-07-17 10:45:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kozłowska Ewa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37291. Kozłowska Ewa Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 215/18. [BMSiG-37222/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 2.07.2019 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Ireny Kozłowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58012717009, sygn. akt VIII GUp 215/18. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37291

Dodano: 2019-07-17 10:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Roman Kruszyński IZA w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37292. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Kruszyński IZA w upadłości w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-37181/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą „IZA” w Paczkowie (sygn. akt V GUp 84/18), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37292

Dodano: 2019-07-17 10:46:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kulak Anna Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37293. Kulak Anna Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-37096/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Justyny Kulak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 84062708902), sygn. akt V GUp 4/19, syndyk w dniu 19 czerwca 2019 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37293

Dodano: 2019-07-17 10:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Maj Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37294. Maj Jan. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/18of. [BMSiG-37034/2019] Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Maja (PESEL 61011213773), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37294

Dodano: 2019-07-17 10:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gulbinowicz-Malinowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37295. Malinowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 638/19. [BMSiG-37213/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Malinowskiej (PESEL 59082304849), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 638/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37295

Dodano: 2019-07-17 10:46:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Misiek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37296. Misiek Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 98/18/2. [BMSiG-37299/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dariusza Misiek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 11/22, posiadającego numer PESEL 68041213379, w sprawie o sygn. akt X GUp 98/18/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37296

Dodano: 2019-07-17 10:47:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

MJM TRANSPED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37297. MJM TRANSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bornym Sulinowie. KRS 0000346733. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2010 r., sygn. akt VII GUp 142/18. [BMSiG-37202/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego MJM Transped spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w upadłości, sygn. akt VII GUp 142/18, ogłasza, że syndyk w dniu 26 czerwca 2019 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37297

Dodano: 2019-07-17 10:47:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostrowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37298. Ostrowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 458/19, X GUp 478/18. [BMSiG-37216/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Ostrowskiego, PESEL 83031100538, sygn. akt XIX Gup 458/19 (poprz. X GUp 478/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 27 czerwca 2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać w. wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt w/wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37298

Dodano: 2019-07-17 10:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Molińska-Gruz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37299. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 762/19, X GUp 1103/18. [BMSiG-37276/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, zostało złożone do akt sprawy w dniu 28 czerwca 2019 r. II uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Molińskiej-Gruz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 28b m. 39, 01-471 Warszawa, PESEL 74021301264, sygn. akt. XIX GUp 762/19, poprzednio X GUp 1103/18. II uzupełninie listy wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-145 Warszawa, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. Ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37299

Dodano: 2019-07-17 10:47:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ostrowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37300. Ostrowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 395/16. [BMSiG-37221/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Ostrowskiej, PESEL 52030111683, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 395/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37300

Dodano: 2019-07-17 10:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pawlak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37301. Pawlak Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 217/18. [BMSiG-37262/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Mirosława Pawlaka, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 57012413410, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 217/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 5 marca 2019 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37301

Dodano: 2019-07-17 10:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polnik Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37302. Polnik Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 102/18. [BMSiG-37275/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 102/18 dotyczącej upad