Informacje

Sąd Rejonowy w Opolu

Górecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47412. Górecki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 144/19, V GUp 126/19. [BMSiG-47510/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 31.07.2019., sygn. akt V GU 144/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Góreckiego, zam.: 47-253 Błażejowice, ul. Wiejska 70/7, identyfikującego się nr PESEL 59101705837, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47412

Dodano: 2019-09-16 15:50:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Górecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47412. Górecki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 144/19, V GUp 126/19. [BMSiG-47510/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 31.07.2019., sygn. akt V GU 144/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Góreckiego, zam.: 47-253 Błażejowice, ul. Wiejska 70/7, identyfikującego się nr PESEL 59101705837, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47412

Dodano: 2019-09-16 15:50:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jeznach Adrian Maksym w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47413. Jeznach Adrian Maksym. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 477/19, XIX GUp 1205/19. [BMSiG-47522/2019] Postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 477/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Adriana Maksyma Jeznacha, PESEL 86060906696, zamieszkałego w m. Macierzysz (05-850) przy ul. Mazowieckiej 25 lok. 2. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1205/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47413

Dodano: 2019-09-16 15:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jeznach Adrian Maksym w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47413. Jeznach Adrian Maksym. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 477/19, XIX GUp 1205/19. [BMSiG-47522/2019] Postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 477/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Adriana Maksyma Jeznacha, PESEL 86060906696, zamieszkałego w m. Macierzysz (05-850) przy ul. Mazowieckiej 25 lok. 2. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1205/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47413

Dodano: 2019-09-16 15:51:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-08-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47414. Kochański Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 272/19, VIII GUp 240/19. [BMSiG-47515/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 272/19, ogłosił upadłość Adama Kochańskiego (numer PESEL 79031915597), zamieszkałego w Oleśnicy przy ul. Poniatowskiego 10c/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2117), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 240/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47414

Dodano: 2019-09-16 15:52:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47414. Kochański Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 272/19, VIII GUp 240/19. [BMSiG-47515/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 272/19, ogłosił upadłość Adama Kochańskiego (numer PESEL 79031915597), zamieszkałego w Oleśnicy przy ul. Poniatowskiego 10c/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2117), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 240/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47414

Dodano: 2019-09-16 15:52:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47415. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1201/19. [BMSiG-47543/2019] Sygn. akt XIX GUp 1201/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. ogłosił upadłość Anny Kowalskiej (PESEL 75070505760), zamieszkałej przy ul. Barei 1 m. 44, 03-141 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Kamila Wasilewska oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1201/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47415

Dodano: 2019-09-16 15:53:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47415. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1201/19. [BMSiG-47543/2019] Sygn. akt XIX GUp 1201/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. ogłosił upadłość Anny Kowalskiej (PESEL 75070505760), zamieszkałej przy ul. Barei 1 m. 44, 03-141 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Kamila Wasilewska oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1201/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47415

Dodano: 2019-09-16 15:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reguła Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47416. Reguła Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 885/19, XVIII GUp 1079/19. [BMSiG-47507/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 885/19, ogłosił upadłość Moniki Reguły, zamieszkałej w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500) przy ul. Pelikanów 4B m. 5 (PESEL 87032502764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1079/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1079/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47416

Dodano: 2019-09-16 15:54:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reguła Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47416. Reguła Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 885/19, XVIII GUp 1079/19. [BMSiG-47507/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 885/19, ogłosił upadłość Moniki Reguły, zamieszkałej w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500) przy ul. Pelikanów 4B m. 5 (PESEL 87032502764), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1079/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1079/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47416

Dodano: 2019-09-16 15:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Różyło Wojciech i Różyło Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47417. Różyło Wojciech i Różyło Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 478/19, V GUp 369/19. [BMSiG-47530/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 478/19, została ogłoszona upadłość Wojciecha Różyło, nr ewidencyjny PESEL 62070610475, i Grażyny Różyło, PESEL 60071409489, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych: 37-470 Zaklików, ul. Słoneczna 15, obejmującą likwidację majątku upadłych, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzeja Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 369/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47417

Dodano: 2019-09-16 15:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Różyło Wojciech i Różyło Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47417. Różyło Wojciech i Różyło Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 478/19, V GUp 369/19. [BMSiG-47530/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 478/19, została ogłoszona upadłość Wojciecha Różyło, nr ewidencyjny PESEL 62070610475, i Grażyny Różyło, PESEL 60071409489, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych: 37-470 Zaklików, ul. Słoneczna 15, obejmującą likwidację majątku upadłych, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego i syndyka w osobie Andrzeja Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 369/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47417

Dodano: 2019-09-16 15:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bielaszewska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47418. Bielaszewska Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 523/19. [BMSiG-47442/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 523/19: - ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Bielaszewskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 66031805160), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (Numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47418

Dodano: 2019-09-16 15:56:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bielaszewska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47418. Bielaszewska Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 523/19. [BMSiG-47442/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 523/19: - ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Bielaszewskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 66031805160), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (Numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47418

Dodano: 2019-09-16 15:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47419. Brzozowska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 554/19, X GUp 1214/19. [BMSiG-47466/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 554/19 ogłosił upadłość Hanny Brzozowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paderewskiego 34 m. 5 (kod pocztowy 04-450), numer PESEL 74072000822, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 1214/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47419

Dodano: 2019-09-16 15:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47419. Brzozowska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 554/19, X GUp 1214/19. [BMSiG-47466/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 554/19 ogłosił upadłość Hanny Brzozowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Paderewskiego 34 m. 5 (kod pocztowy 04-450), numer PESEL 74072000822, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 1214/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47419

Dodano: 2019-09-16 15:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cerańska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47420. Cerańska Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 548/19, X GUp 1217/19. [BMSiG-47464/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 548/19 ogłosił upadłość Patrycji Cerańskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 78 m. 13 (kod pocztowy 04-175), numer PESEL 79092501320, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 1217/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47420

Dodano: 2019-09-16 15:58:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cerańska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47420. Cerańska Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 548/19, X GUp 1217/19. [BMSiG-47464/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 548/19 ogłosił upadłość Patrycji Cerańskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 78 m. 13 (kod pocztowy 04-175), numer PESEL 79092501320, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 1217/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47420

Dodano: 2019-09-16 15:58:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chmielecki Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47421. Chmielecki Władysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 572/19, XI GUp 243/19. [BMSiG-47333/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 572/19 ogłosił upadłość dłużnika Władysława Chmieleckiego, PESEL 54032403173, zamieszkałego w Swarzędzu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Władysława Chmieleckiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Władysława Chmieleckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Bartosza Ptaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1218). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47421

Dodano: 2019-09-16 16:00:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chmielecki Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47421. Chmielecki Władysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 572/19, XI GUp 243/19. [BMSiG-47333/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 572/19 ogłosił upadłość dłużnika Władysława Chmieleckiego, PESEL 54032403173, zamieszkałego w Swarzędzu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/19. Wzywa się wierzycieli upadłego Władysława Chmieleckiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Władysława Chmieleckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono Syndyka w osobie Bartosza Ptaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1218). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47421

Dodano: 2019-09-16 16:00:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Głowacka Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47422. Głowacka Ewelina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 655/19, XIX GUp 1224/19. [BMSiG-47488/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. (sygn. akt XIX GU 655/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Eweliny Głowackiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Biwakowej 4, 02-965 Warszawa, PESEL 82072616309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Bogdana Dobkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 559); 5. uznać postępowanie upadłościowe Eweliny Głowackiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 1224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47422

Dodano: 2019-09-16 16:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Głowacka Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47422. Głowacka Ewelina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 655/19, XIX GUp 1224/19. [BMSiG-47488/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. (sygn. akt XIX GU 655/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Eweliny Głowackiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Biwakowej 4, 02-965 Warszawa, PESEL 82072616309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Bogdana Dobkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 559); 5. uznać postępowanie upadłościowe Eweliny Głowackiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XIX GUp 1224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47422

Dodano: 2019-09-16 16:01:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47423. Górski Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 626/19, VIII GUp 433/19. [BMSiG-47437/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 626/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Górskiego (nr PESEL 62122101856), zamieszkałego pod adresem: ul. Praska 67/25, 30-322 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 433/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47423

Dodano: 2019-09-16 16:01:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47423. Górski Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 626/19, VIII GUp 433/19. [BMSiG-47437/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 626/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Górskiego (nr PESEL 62122101856), zamieszkałego pod adresem: ul. Praska 67/25, 30-322 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 433/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47423

Dodano: 2019-09-16 16:01:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47424. Klimek Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 44/19, XIX GUp 1199/19. [BMSiG-47338/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 5 września 2019 r., sygn. akt XIX GU 44/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Teresy Klimek, zamieszkałej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Langiewicza 10, PESEL 58101409840; 2. określić, że Teresa Klimek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Piotr Kędzierski oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47424

Dodano: 2019-09-16 16:02:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47424. Klimek Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 44/19, XIX GUp 1199/19. [BMSiG-47338/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 5 września 2019 r., sygn. akt XIX GU 44/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Teresy Klimek, zamieszkałej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Langiewicza 10, PESEL 58101409840; 2. określić, że Teresa Klimek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Piotr Kędzierski oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47424

Dodano: 2019-09-16 16:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwapniewska-Czapla Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47425. Kwapniewska-Czapla Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 195/19, VIII GUp 429/19. [BMSiG-47421/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 195/19, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kwapniewskiej -Czapla (nr PESEL 63072404903), zamieszkałej pod adresem: ul. Rudka 140, 33-122 Wierzchosławice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 429/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47425

Dodano: 2019-09-16 16:03:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwapniewska-Czapla Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47425. Kwapniewska-Czapla Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 195/19, VIII GUp 429/19. [BMSiG-47421/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 195/19, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kwapniewskiej -Czapla (nr PESEL 63072404903), zamieszkałej pod adresem: ul. Rudka 140, 33-122 Wierzchosławice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 429/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47425

Dodano: 2019-09-16 16:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lorek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47426. Lorek Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 401/19, VIII GUp 430/19. [BMSiG-47424/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 401/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Beaty Lorek (nr PESEL 85032502029), zamieszkałej pod adresem: os. Urocze 1/99, 31-952 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 430/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47426

Dodano: 2019-09-16 16:04:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lorek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47426. Lorek Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 401/19, VIII GUp 430/19. [BMSiG-47424/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 401/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Beaty Lorek (nr PESEL 85032502029), zamieszkałej pod adresem: os. Urocze 1/99, 31-952 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 430/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47426

Dodano: 2019-09-16 16:04:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mikołajczyk Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47427. Mikołajczyk Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 113/19, XIX GUp 1200/19. [BMSiG-47365/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 113/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Renaty Mikołajczyk, zamieszkałej w Warszawie (04-015 Warszawa) przy al. Waszyngtona 98/24, nr PESEL 69021200262. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1200/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47427

Dodano: 2019-09-16 16:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mikołajczyk Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47427. Mikołajczyk Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 113/19, XIX GUp 1200/19. [BMSiG-47365/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 113/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Renaty Mikołajczyk, zamieszkałej w Warszawie (04-015 Warszawa) przy al. Waszyngtona 98/24, nr PESEL 69021200262. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1200/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Paweł Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47427

Dodano: 2019-09-16 16:05:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Niedźwiedź Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47428. Niedźwiedź Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 305/19/6, X GUp 126/19/6. [BMSiG-47480/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt X GU 305/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Marcina Niedźwiedzia zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 81020218518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Annę Nowakowską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 905. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 126/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 126/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47428

Dodano: 2019-09-16 16:07:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Niedźwiedź Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47428. Niedźwiedź Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 305/19/6, X GUp 126/19/6. [BMSiG-47480/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt X GU 305/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Marcina Niedźwiedzia zamieszkałego w Katowicach, posiadającego numer PESEL: 81020218518, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Annę Nowakowską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 905. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 126/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 126/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47428

Dodano: 2019-09-16 16:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pałka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pałka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pałka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47429. Pałka Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 253/19. [BMSiG-47357/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 253/19, ogłosił upadłość dłużniczka Piotra Pałki (Pałka) zamieszkałego w Knurowie, numer PESEL 58011714816, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Lidii Jelińskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47429

Dodano: 2019-09-16 16:08:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47430. Piotrowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 587/19, VIII GUp 435/19. [BMSiG-47476/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 587/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Piotrowskiego (nr PESEL 75061318319), zamieszkałego pod adresem: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61/35, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 435/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47430

Dodano: 2019-09-16 16:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47430. Piotrowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 587/19, VIII GUp 435/19. [BMSiG-47476/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 587/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Piotrowskiego (nr PESEL 75061318319), zamieszkałego pod adresem: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61/35, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 435/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47430

Dodano: 2019-09-16 16:09:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Potoczna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47431. Potoczna Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 80/19/9, X GUp 129/19/9. [BMSiG-47477/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 80/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Potocznej (PESEL nr 78121014321), zamieszkałej pod adresem: 41-400 Mysłowice, ul. Stalmacha 9b/34. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 66). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 129/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47431

Dodano: 2019-09-16 16:10:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Potoczna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47431. Potoczna Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 80/19/9, X GUp 129/19/9. [BMSiG-47477/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 80/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Potocznej (PESEL nr 78121014321), zamieszkałej pod adresem: 41-400 Mysłowice, ul. Stalmacha 9b/34. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Damiana Zgolika (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 66). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 129/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47431

Dodano: 2019-09-16 16:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Potoczny Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-08-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47432. Potoczny Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 250/19, VIII GUp 238/19. [BMSiG-47387/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 250/19, ogłosił upadłość dłużnika: Ryszarda Potocznego (PESEL 55051611499), zamieszkałego w Zębicach przy ul. Leśnej nr domu 24, 55-011 Siechnice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie sędziego Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dna 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 238/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47432

Dodano: 2019-09-16 16:11:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Potoczny Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47432. Potoczny Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 250/19, VIII GUp 238/19. [BMSiG-47387/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 250/19, ogłosił upadłość dłużnika: Ryszarda Potocznego (PESEL 55051611499), zamieszkałego w Zębicach przy ul. Leśnej nr domu 24, 55-011 Siechnice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie sędziego Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dna 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 238/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47432

Dodano: 2019-09-16 16:11:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rink Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47434. Rink Angelika. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 112/19”of”. [BMSiG-47487/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., postanawia: 1. ogłosić upadłość Angeliki Rink, zamieszkałej w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego 20/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 74030817024; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 112/19”of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 4734

Dodano: 2019-09-16 16:12:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rink Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47434. Rink Angelika. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 112/19”of”. [BMSiG-47487/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., postanawia: 1. ogłosić upadłość Angeliki Rink, zamieszkałej w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego 20/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 74030817024; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Izabelę Tomala, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 112/19”of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 4734

Dodano: 2019-09-16 16:12:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sobarnia Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47435. Sobarnia Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 349/19, VIII GUp 431/19. [BMSiG-47498/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 349/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Sobarni (PESEL 60072710117), zamieszkałego pod adresem: ul. Budowlana 9/4, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - r. pr. Kamilowi Orłowskiemu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych); VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 431/19. Pouczenie co do pkt VII: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47435

Dodano: 2019-09-16 16:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sobarnia Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47435. Sobarnia Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 349/19, VIII GUp 431/19. [BMSiG-47498/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 349/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Sobarni (PESEL 60072710117), zamieszkałego pod adresem: ul. Budowlana 9/4, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - r. pr. Kamilowi Orłowskiemu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych); VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 431/19. Pouczenie co do pkt VII: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47435

Dodano: 2019-09-16 16:13:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sosnowska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47436. Sosnowska Paulina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 157/19, V GUp „of” 101/19. [BMSiG-47484/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 157/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauliny Sosnowskiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Warszawska 42/1B, PESEL 76112515642, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 101/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47436

Dodano: 2019-09-16 16:14:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sosnowska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47436. Sosnowska Paulina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 157/19, V GUp „of” 101/19. [BMSiG-47484/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 157/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauliny Sosnowskiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Warszawska 42/1B, PESEL 76112515642, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 101/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47436

Dodano: 2019-09-16 16:14:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sosnowska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47436. Sosnowska Paulina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 157/19, V GUp „of” 101/19. [BMSiG-47484/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 157/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauliny Sosnowskiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Warszawska 42/1B, PESEL 76112515642, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 101/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47436

Dodano: 2019-09-16 16:14:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Starostek Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47437. Starostek Sylwester. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 56/19, VIII GUp 436/19. [BMSiG-47492/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 56/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwestra Starostka (PESEL 76123106635), zamieszkałego pod adresem: ul. Aleksandra Lubomirskiego 5/7, 31-509 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1351; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 436/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47437

Dodano: 2019-09-16 16:15:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Starostek Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47437. Starostek Sylwester. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 56/19, VIII GUp 436/19. [BMSiG-47492/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 56/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwestra Starostka (PESEL 76123106635), zamieszkałego pod adresem: ul. Aleksandra Lubomirskiego 5/7, 31-509 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1351; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 436/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47437

Dodano: 2019-09-16 16:15:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Suwart Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47438. Suwart Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 976/18/9, X GUp 113/19/9. [BMSiG-47471/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 976/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Grzegorza Suwarta (PESEL nr 66041212756), zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 48f/137. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzełi, a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Zymka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 753). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 113/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47438

Dodano: 2019-09-16 16:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Suwart Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47438. Suwart Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 976/18/9, X GUp 113/19/9. [BMSiG-47471/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 976/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Grzegorza Suwarta (PESEL nr 66041212756), zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 48f/137. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzełi, a syndyka masy upadłości w osobie Piotra Zymka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 753). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 113/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47438

Dodano: 2019-09-16 16:17:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tłomak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47439. Tłomak Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 572/19, XIX GUp 1209/19. [BMSiG-47360/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 572/19, ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Marcina Tłomak, zamieszkałego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 20A (kod pocztowy: 05-091 Ząbki), PESEL 77101816672. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1209/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47439

Dodano: 2019-09-16 16:18:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tłomak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47439. Tłomak Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 572/19, XIX GUp 1209/19. [BMSiG-47360/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 572/19, ogłosił upadłość dłużnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Marcina Tłomak, zamieszkałego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 20A (kod pocztowy: 05-091 Ząbki), PESEL 77101816672. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1209/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47439

Dodano: 2019-09-16 16:18:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Waśniowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47441. Waśniowski Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 611/19, VIII GUp 434/19. [BMSiG-47461/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 611/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Waśniowskiego (nr PESEL 74050105831), zamieszkałego pod adresem: ul. Graniczna 216, 32-091 Michałowice; jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 434/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47441

Dodano: 2019-09-16 16:19:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Waśniowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47441. Waśniowski Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 611/19, VIII GUp 434/19. [BMSiG-47461/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 611/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Waśniowskiego (nr PESEL 74050105831), zamieszkałego pod adresem: ul. Graniczna 216, 32-091 Michałowice; jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 434/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47441

Dodano: 2019-09-16 16:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wójs Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47442. Wójs Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 400/19, VIII GUp 428/19. [BMSiG-47358/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 400/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Wójs (PESEL 63050307664), zamieszkałej pod adresem: ulica Kluczborska 5/90, 31-271 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 428/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47442

Dodano: 2019-09-16 16:20:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wójs Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47442. Wójs Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 400/19, VIII GUp 428/19. [BMSiG-47358/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 400/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Wójs (PESEL 63050307664), zamieszkałej pod adresem: ulica Kluczborska 5/90, 31-271 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 428/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47442

Dodano: 2019-09-16 16:20:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brodowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47443. Brodowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 707/19. [BMSiG-47517/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mirosławy Brodowskiej, zamieszkałej przy ul. Kredytowej 5 m. 7, 00-056 Warszawa, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 707/19, syndyk sporządził i w dniu 29 maja 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47443

Dodano: 2019-09-16 16:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brodowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47444. Brodowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 707/19. [BMSiG-47520/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mirosławy Brodowskiej zamieszkałej przy ul. Kredytowej 5 m 7, 00-056 Warszawa, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 707/19, syndyk sporządził i w dniu 1 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47444

Dodano: 2019-09-16 16:21:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fic Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47445. Fic Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 577/19. [BMSiG-47534/2019] Sygn. akt XVIII GUp 577/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Fic (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 577/19, ogłasza, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47445

Dodano: 2019-09-16 16:22:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głowacka-Peret Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47446. Głowacka-Peret Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 418/18. [BMSiG-47538/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Głowackiej-Peret, zam.: Mielec, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zaineresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 418/18). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47446

Dodano: 2019-09-16 16:22:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kadela Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47447. Kadela Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 110/19 of. [BMSiG-47519/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Kadeli (nr PESEL 55030605925), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 110/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-2, poz. 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 23 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47447

Dodano: 2019-09-16 16:22:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Obara Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47448. Obara Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 161/19 of. [BMSiG-47521/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Obary (nr PESEL 73061402115), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 161/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-4, poz. 1-4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 23 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47448

Dodano: 2019-09-16 16:22:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pawłowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47449. Pawłowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 746/19. [BMSiG-47526/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Pawłowskiej, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 746/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 11 września 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Pawłowskiej, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawo upadłościowe, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47449

Dodano: 2019-09-16 16:23:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa PASTEURA w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47450. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PASTEURA” W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000161542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2003 r., sygn. akt XIX GUp 407/19. [BMSiG-47518/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt obecnie: XIX GUp 407/19, poprzednio: X GUp 314/18, dot. Spółdzielni Mieszkaniowej Pasteura w likwidacji w upadłości (nr KRS 0000161542) syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 8 sierpnia 2019 r. czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. czwartą uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47450

Dodano: 2019-09-16 16:24:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Plebanek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47451. Plebanek Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 138/19. [BMSiG-47537/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Plebanek, nr ewidencyjny PESEL 92020503944, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Marii Dąbrowskiej 10A/14, 39-400 Tarnobrzeg, sygn. akt V GUp 138/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47451

Dodano: 2019-09-16 16:24:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wąsik Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47452. Wąsik Hubert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 132/18. [BMSiG-47539/2019] Sygn. akt V GUp 132/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Huberta Wąsika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79050313152), sygn. akt V GUp 132/18, syndyk w dniu 28.08.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47452

Dodano: 2019-09-16 16:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wodecki Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47453. Wodecki Przemysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 21/19. [BMSiG-47509/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 21/19 dotyczącej upadłości Przemysława Wodeckiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 18.06.2019 r., I uzupełniającą listę wierzytelności w dniu 5.07.2019 r., II uzupełniającą listę wierzytelności w dniu 29.08.2019 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47453

Dodano: 2019-09-16 16:24:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bednarczuk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47454. Bednarczuk Jan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 60/18. [BMSiG-47397/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Renaty Bednarczuk i Jana Bednarczuk, sygn. akt VI GUp 60/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka pismem z dnia 28.08.2019 r. I uzupełnienia listy wierzytelności Jana Bednarczuk. Osoby zainteresowane mogą przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47454

Dodano: 2019-09-16 16:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47455. Błaszczyk Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 914/19. [BMSiG-47334/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 23 sierpnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anety Błaszczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 914/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47455

Dodano: 2019-09-16 16:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bramańska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47456. Bramańska Beata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 305/18. [BMSiG-47452/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Bramańskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 305/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20.08.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47456

Dodano: 2019-09-16 16:25:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CONTACT LOGIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47457. CONTACT LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000515300. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2014 r., sygn. akt VIII GUp 65/19. [BMSiG-47436/2019] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe „Contact Logic” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000515300) zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2019 roku została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności (lw 1–2, zw 1–2), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256–258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47457

Dodano: 2019-09-16 16:25:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymecki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47459. Dymecki Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 814/19. [BMSiG-47336/2019] Syndyk masy upadłości Pawła Dymeckiego (PESEL 78040300653), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XVIII GUp 814/19 (dawniej X GUp 250/19), obwieszcza o sporządzeniu listy wierzytelności i jej przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 1 sierpnia 2019 r. Listę wierzytelności w Sekretariacie Sądu może przeglądać każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. We wskazanym wyżej terminie sprzeciw do listy wierzytelności może również złożyć Upadły, jeśli projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47459

Dodano: 2019-09-16 16:30:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Eurobudeko Sp. o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47460. EUROBUDEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chełmie. KRS 0000149725. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2003 r., sygn. akt IX GUp 119/11. [BMSiG-47416/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Eurobudeko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GUp 119/11) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia wnieść przeciwko niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47460

Dodano: 2019-09-16 16:30:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Handlowa MAWA Małgorzata Gleń Sp. j. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47461. FIRMA HANDLOWA „MAWA” MAŁGORZATA GLEŃ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dębicy. KRS 0000073912. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 5/13. [BMSiG-47449/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego Firmy Handlowej MAWA Małgorzata Gleń Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 114, sygn. akt V GUp 5/13, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47461

Dodano: 2019-09-16 16:31:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frąckowiak Nadia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47462. Frąckowiak Nadia. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 189/18. [BMSiG-47351/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Nadii Frąckowiak (PESEL 85110108723), zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 189/18, zawiadamia że dnia 30 stycznia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47462

Dodano: 2019-09-16 16:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gmerek Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47463. Gmerek Karol. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 54/19 „of”. [BMSiG-47374/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Karola Gmerka, sygn. akt VII GUp 54/19 „of”, ogłasza, że syndyk sporządził pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47463

Dodano: 2019-09-16 16:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grabosz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47464. Grabosz Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 162/19 of. [BMSiG-47474/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Grabosz, numer PESEL 41011203208, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 162/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 sierpnia 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47464

Dodano: 2019-09-16 16:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jedynak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47465. Jedynak Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 36/18. [BMSiG-47391/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu drugiego uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Jedynak, sygn. akt VI GUp 36/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać drugie uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11 pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47465

Dodano: 2019-09-16 16:32:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jota Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47466. JOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000270330. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2006 r., sygn. akt VIII GUp 17/13. [BMSiG-47379/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec JOTA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (sygn akt VIII GUp 17/13) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi V uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 14-16), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Dzienniku Polskim można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47466

Dodano: 2019-09-16 16:32:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaszprzak Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47467. Kaszprzak Dawid. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 23/19. [BMSiG-47402/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dawida Kaszprzaka, zamieszkałego: Skulsk, nr PESEL 87092308618, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 23/19, zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47467

Dodano: 2019-09-16 16:32:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konicki Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47468. Konicki Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 177/17. [BMSiG-47394/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Konickiego, nr PESEL 73100703191, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 177/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 5 sierpnia 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47468

Dodano: 2019-09-16 16:32:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Krawcewicz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47469. Krawcewicz Marian. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/18. [BMSiG-47384/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariana Krawcewicza, PESEL 41020211836, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 8/18 ogłasza, że sporządzone zostało uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka Sędziemu Komisarzowi pismem z dnia 22.02.2019 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47469

Dodano: 2019-09-16 16:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Krawczyński Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47470. Krawczyński Przemysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 234/18. [BMSiG-47455/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 234/18 dotyczącej upadłości Przemysława Krawczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47470

Dodano: 2019-09-16 16:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kuczyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47471. Kuczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/19. [BMSiG-47347/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Kuczyńskiego, zamieszkałego w Bolesławcu (59-700), ul. Karola Miarki 21c/14, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, iż syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47471

Dodano: 2019-09-16 16:33:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulik Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47472. Kulik Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 20/19. [BMSiG-47353/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 20/19 dotyczącej upadłości Urszuli Kulik, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 25.06.2019 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47472

Dodano: 2019-09-16 16:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kupis Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47473. Kupis Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 171/19. [BMSiG-47340/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Leszka Kupisa (sygn. akt XVIII GUp 171/19) została sporządzona i w dniu 31 lipca 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi IV uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47473

Dodano: 2019-09-16 16:33:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ladyca Edward w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47474. Ladyca Edward. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 84/19. [BMSiG-47377/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że sporządzona została lista wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym Edwarda Ladycy, numer PESEL 48102605376, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 84/19). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47474

Dodano: 2019-09-16 16:34:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Leśnak Janusz i Leśniak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47475. Leśniak Janusz i Leśniak Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 330/18. [BMSiG-47393/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Janusza Leśniak, PESEL 65030710417, oraz Urszuli Leśniak, PESEL 64032509083, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 330/18) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47475

Dodano: 2019-09-16 16:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Malczyk Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47476. Malczyk Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 274/18. [BMSiG-47435/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 274/18 dotyczącej upadłości Krystyny Malczyk, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 15.03.2019 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47476

Dodano: 2019-09-16 16:34:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Marteni Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47477. Marteni Jerzy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/19. [BMSiG-47342/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jerzego Marteni (PESEL 40122104512), zamieszkałego: ul. Brzezie Karkonoskie 37/6, 58-535 Miłków, nieprowadzącego działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 5 września 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 14/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47477

Dodano: 2019-09-16 16:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47478. Matkowska Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 99/16. [BMSiG-47419/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Teresy Matkowskiej, zam. w miejscowości Brzegi, nr PESEL 49021311968, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 99/16, zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47478

Dodano: 2019-09-16 16:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Morajda Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47479. Morajda Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 53/18. [BMSiG-47454/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Morajda, zam. w Rzeszowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 53/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Uzupełniająca Lista Wierzytelności. Uzupełniającą Listę Wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47479

Dodano: 2019-09-16 16:35:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MR PROPERTIES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47480. MR PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000523268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2014 r., sygn. akt XIX GUp 838/19. [BMSiG-47380/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego MR PROPERTIES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000523268, NIP 5272721147, REGON 147449855 (XIX GUp 838/19), syndyk sporządził i w dniu 22 sierpnia 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47480

Dodano: 2019-09-16 16:35:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Norovsambuu Erdenetuya w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47481. Norovsambuu Erdenetuya. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 138/18 of. [BMSiG-47494/2019] W postępowaniu upadłościowym Erdenetuya Norovsambuu, numer PESEL 63030216643, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 138/18 of), w dniu 26.08.2019 r. została złożona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47481

Dodano: 2019-09-16 16:36:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowikow Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47482. Nowikow Teresa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 22/19 of. [BMSiG-47407/2019] W postępowaniu upadłościowym Teresy Nowikow (PESEL 55032704226), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 22/19 of), w dniu 19.07.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47482

Dodano: 2019-09-16 16:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowikow Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47483. Nowikow Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 21/19 of. [BMSiG-47403/2019] W postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Nowikow (PESEL 52022204458), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 21/19 of), w dniu 19.07.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47483

Dodano: 2019-09-16 16:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nykaza Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47484. Nykazy Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 359/17. [BMSiG-47413/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Nykazy, PESEL 71040602251, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 359/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 41, 42, 43, 44), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47484

Dodano: 2019-09-16 16:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechocka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47485. Piechocka Wiesława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 250/17. [BMSiG-47356/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 250/17 dot. upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wiesławy Piechockiej, zamieszkałej w Środzie Wielkopolskiej, nr PESEL 54070904144, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 28 maja 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z wnioskami i oświadczeniami upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47485

Dodano: 2019-09-16 16:37:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Polewczyk Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47486. Polewczyk Daniel. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 83/19 of. [BMSiG-47428/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Daniela Polewczyka (nr PESEL 83081715991), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 83/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 6 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47486

Dodano: 2019-09-16 16:37:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Polewczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47487. Polewczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 84/19 of. [BMSiG-47432/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Polewczyk (nr PESEL 81123011708), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 84/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 6 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47487

Dodano: 2019-09-16 16:37:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Runowski Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47488. Runowski Hubert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/18. [BMSiG-47388/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 32/18 dot. upadłości Huberta Runowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Kiszewku, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 4 lutego 2019 roku) oraz III uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 25 kwietnia 2019 r.), które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47488

Dodano: 2019-09-16 16:37:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ryczywół Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47489. Ryczywół Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 177/19. [BMSiG-47378/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Ryczywół, zam.: Krasne, PESEL 61111512721, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 177/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności, może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47489

Dodano: 2019-09-16 16:38:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sołtysiński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47490. Sołtysiński Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 184/18. [BMSiG-47447/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Sołtysińskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 184/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30.07.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47490

Dodano: 2019-09-16 16:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzalińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47491. Strzalińska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 312/18. [BMSiG-47430/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 312/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Strzalińskiej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, syndyk w dniu 19 czerwca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47491

Dodano: 2019-09-16 16:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzelecka Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47492. Strzelecka Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 721/19. [BMSiG-47372/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Strzeleckiej (sygn. akt XIX GUp 721/19, poprzednio X GUp 1015/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 5 września 2019 roku (data nadania) do akt drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47492

Dodano: 2019-09-16 16:38:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szefner Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47493. Szefner Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 55/16. [BMSiG-47363/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tomasza Szefnera, zam. w Luboniu, nr PESEL 72061505934, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 55/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności II i III uzupełniającą (z dnia 26 kwietnia 2018 r. i 26 lipca 2019 r.), które można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47493

Dodano: 2019-09-16 16:38:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szymaniak Aneta i Szymaniak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47494. Szymaniak Aneta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-47434/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety i Marka Szymaniaków, zamieszkałych w Wierzchosławicach, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, informuje, że pismem z dnia 19.06.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełnienie listy wierzytelności Anety Szymaniak (PESEL 76050510442) obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. II uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47494

Dodano: 2019-09-16 16:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szymaniak Aneta i Szymaniak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47495. Szymaniak Marek. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-47441/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety i Marka Szymaniaków, zamieszkałych w Wierzchosławicach, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, informuje, że pismem z dnia 29.05.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełnienie listy wierzytelności Marka Szymaniak (PESEL 76011713710) obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. III uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47495

Dodano: 2019-09-16 16:39:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Świtała Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47496. Świtała Violetta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 265/18. [BMSiG-47465/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Violetty Świtały - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 265/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 31 lipca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47496

Dodano: 2019-09-16 16:39:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Tronina Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47497. Tronina Irena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 18/19. [BMSiG-47382/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że sporządzona została lista wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym Ireny Tronina, numer PESEL 48012416602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 18/19). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47497

Dodano: 2019-09-16 16:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walasek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47498. Walasek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 483/19. [BMSiG-47491/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Walaska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 483/19) 29 lipca 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47498

Dodano: 2019-09-16 16:39:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wąsik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47499. Wąsik Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 585/19. [BMSiG-47412/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, Piotra Wąsik (nr PESEL: 60032903339), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Abrahama 2b m 31 (sygn. akt XVIII GUp 585/19, poprzednia sygn. akt X GUp 959/18) ogłasza, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została mu przekazana pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47499

Dodano: 2019-09-16 16:40:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesiołek Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47500. Wiesiołek Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 827/19. [BMSiG-47481/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Wiesiołek, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 48022515548 (sygn. akt XIX GUp 827/19, wcześniejsza X GUp 40/19), syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 16.07.2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności i w dniu 22.08.2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u., co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47500

Dodano: 2019-09-16 16:40:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Winiarski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47501. Winiarski Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 36/19. [BMSiG-47417/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Winiarskiego, sygn. akt VI GUp 36/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47501

Dodano: 2019-09-16 16:40:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Żarska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47502. Żarska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 101/19 of. [BMSiG-47409/2019] W postępowaniu upadłościowym Jolanty Żarskiej (PESEL 63110104765), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 101/19 of), w dniu 23.07.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47502

Dodano: 2019-09-16 16:40:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dziatkiewicz-Rzetelska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47503. Dziatkiewicz-Rzetelska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/16. [BMSiG-47506/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Małgorzaty Dziatkiewicz-Rzetelskiej w upadłości, zam.: Kamień Śląski (47-325), ul. Czesława 10B, pod sygn. akt V GUp 83/16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47503

Dodano: 2019-09-16 16:41:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

"Bud-Inż" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47504. „BUD-INŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000059940. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 32/19 Ap2. [BMSiG-47385/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bud-Inż sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII 32/19 Ap2, poprzednio X GUp 71/14) zawiadamia, że sporządzony został ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany przeglądać może w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w MSiG wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47504

Dodano: 2019-09-16 16:41:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Czerniecka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47505. Czerniecka Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 40/18 „of”. [BMSiG-47500/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Barbary Czernieckiej, zamieszkałej: 45-368 Opole, ul. Tatrzańska 1/1, PESEL 69021401328, w sprawie o sygn. akt V GUp 40/18 „of” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 9 września 2019 r. Sędziemu Komisarzowi drugi zaktualizowany ostateczny plan podziału sum w masie upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, Biuro obsługi interesanta, tel. 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału wg art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, tel. 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47505

Dodano: 2019-09-16 16:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gano Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47506. Gano Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 182/16. [BMSiG-47361/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Krzysztofa Gano, zam. w Lesznie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 182/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 23.07.2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony w ostatecznym planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47506

Dodano: 2019-09-16 16:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47507. Nowak Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 123/19. [BMSiG-47335/2019] Sędzia komisarz informuje o złożeniu przez syndyka w postępowaniu upadłościowym Hanny Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG można wnieść zarzuty przeciwko planowi ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 123/19 na adres Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47507

Dodano: 2019-09-16 16:42:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olearczyk Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47508. Olearczyk Bożena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/18. [BMSiG-47504/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Bożeny Olearczyk w upadłości, zam.: Kędzierzyn-Koźle (47-232), ul. Korfantego 5c/17, pod sygn. akt V GUp 26/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi odrębny plan podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47508

Dodano: 2019-09-16 16:42:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rzemień Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47509. Rzemień Magdalena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 19/19 of. [BMSiG-47473/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Rzemień, numer PESEL 89010209382, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 19/19 of), ogłasza, że 30 sierpnia 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 349-350 Prawa upadłościowego wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47509

Dodano: 2019-09-16 16:42:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Vistalex S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47510. VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000167534. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 5/13. [BMSiG-47483/2019] Zawiadomienie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Vistalex S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 5/13, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47510

Dodano: 2019-09-16 16:43:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Robót Geologicno-Wiertniczych Grazyna Janik Roman Kuś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47433. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA w Sosnowcu. KRS 0000153009. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt X GU 408/19/3, X GUp 119/19/3. [BMSiG-47475/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.08.2019 roku, sygn. akt X GU 408/19/3, ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś spółka jawna w Sosnowcu, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000153009. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 119/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47433

Dodano: 2019-09-16 17:00:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Robót Geologicno-Wiertniczych Grazyna Janik Roman Kuś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47433. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA w Sosnowcu. KRS 0000153009. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt X GU 408/19/3, X GUp 119/19/3. [BMSiG-47475/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.08.2019 roku, sygn. akt X GU 408/19/3, ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś spółka jawna w Sosnowcu, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000153009. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 119/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47433

Dodano: 2019-09-16 17:00:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

DIGI-ART STUDIO Marcin Turno w upadłości likwidacyjnej

2019-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47440. Turno Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIGI-ART STUDIO Marcin Turno w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-47337/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. została ogłoszona upadłość Marcina Turno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Digi-Art Studio Marcin Turno w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 77, PESEL 77011608651, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Pawła Sowińskiego, a na zastępcę ASR Grzegorza Oklejaka. Na Syndyka wyznaczono Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47440

Dodano: 2019-09-16 17:09:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

DIGI-ART STUDIO Marcin Turno w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47440. Turno Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIGI-ART STUDIO Marcin Turno w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-47337/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. została ogłoszona upadłość Marcina Turno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Digi-Art Studio Marcin Turno w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 77, PESEL 77011608651, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Pawła Sowińskiego, a na zastępcę ASR Grzegorza Oklejaka. Na Syndyka wyznaczono Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47440

Dodano: 2019-09-16 17:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Puchalska Anna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47511. Puchalska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/18. [BMSiG-47426/2019] Sygn. akt XIV GUp 82/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Anny Puchalskiej, PESEL nr 77102405709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIV GUp 82/18. Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47511

Dodano: 2019-09-16 18:34:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Reszka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47512. Reszka Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 170/18. [BMSiG-47401/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku, sygn. akt VI GUp 170/18, na mocy art. 49110 ust. 1 Prawa Upadłościowego umorzył postępowanie upadłościowe Piotra Reszki, zamieszkałego w miejscowości Łąg, ul. Chojnicka 34, 89-622 Łąg, PESEL 79100610431, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie każdemu z wierzycieli w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47512

Dodano: 2019-09-16 18:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wacławek Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47513. Wacławek Czesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 94/16. [BMSiG-47425/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 roku, sygn. akt XI GUp 94/16, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Czesława Wacławka, nr PESEL 50062007617, zamieszkałego w Pile, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47513

Dodano: 2019-09-16 18:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowe CECOMM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47514. CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CECOMM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000017803. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2001 r., sygn. akt XV GUp 18/13. [BMSiG-47450/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.08.2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 18/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowego „CECOMM” Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47514

Dodano: 2019-09-16 18:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ewest Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47515. Ewest Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 868/18. [BMSiG-47446/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 maja 2019 roku (prawomocne z dniem 29.05.2019 r.; stwierdzenie prawomocności w dniu 3.09.2019 r.) o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego Dariusza Ewesta (PESEL 73082000536) w sprawie o sygn. akt X GUp 868/18, postanawia: I. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: raty będą płatne do 15 danego miesiąca przez okres 6 miesięcy, przy czym pierwsza płatność nastąpi w następnym miesiącu od otrzymania postanowienia o ustaleniu planu spłaty ze stwierdzeniem prawomocności na rzecz następujących wierzycieli w następujących kwotach: a. Euro Bank S.A. w kwocie 10,94 zł przypadającej w ramach jednej raty; b. Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Włochy w kwocie 83,25 zł przypadającej w ramach jednej raty; II. stwierdzić, że pozostałe zobowiązania uznane na liście wierzytelności i niespłacone na zasadach wskazanych w punkcie I postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wskazanych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Postępowanie upadłościowe Dariusza Ewesta osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47515

Dodano: 2019-09-16 18:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego TWÓRCZOŚĆ MAZOWIECKA w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47516. SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO „TWÓRCZOŚĆ MAZOWIECKA” W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000366644. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2010 r., sygn. akt V GUp 30/15. [BMSiG-47339/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Twórczość Mazowiecka” w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000366644, sygn. akt V GUp 30/15. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47516

Dodano: 2019-09-16 18:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47517. Szwejda Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 168/17. [BMSiG-47400/2019] Sygn. akt XIV GUp 168/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt XIV GUp 168/17 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Radosława Szwejdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w Zduńskiej Woli. Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które może być złożone w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47517

Dodano: 2019-09-16 18:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krupiński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47520. Krupiński Sławomir. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 183/17. [BMSiG-47533/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GUp 183/17, w postępowaniu upadłościowym Sławomira Krupińskiego (PESEL 51051803272) postanowił: 1. umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłego Sławomira Krupińskiego, zam.: Stalowa Wola, nr PESEL 51051803272, w całości. Zażalenie na ww. postanowienie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, adres: pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47520

Dodano: 2019-09-16 18:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gałązka Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47535. Gałązka Mariola. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 340/18. [BMSiG-47418/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marioli Gałązki, PESEL 62043004003, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 340/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał opis i oszacowanie składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/6 udziału w prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - garażu nr 6, o powierzchni 19,04 m2 , położonego w zespole garażowym na osiedlu Albertyńskim 31A w Krakowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1P/00157202/6, oraz że opis ten i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B” i w terminie 7 dni od daty obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47535

Dodano: 2019-09-16 18:45:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jaskuła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47536. Jaskuła Mirosław i Jaskuła Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 174/16, XII GU 116/16. [BMSiG-47341/2019] Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt XII GU 174/16, oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 listopada 2016 roku, XII GU 116/16, syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Dłużników Krystyny i Mirosława Jaskuła na następujących warunkach: 1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do 1/2 części ruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła oraz 1/2 części ruchomości od Upadłego Mirosława Jaskuła według poniższej specyfikacji: - Tunel foliowy o nr. identyfikacyjnym 1457/38.7 oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 7 maja 2019 roku na kwotę 44 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 39 600,00 zł. - Komputerowy dozownik nawozu „SCANGROW” oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 7 maja 2019 roku na kwotę 8 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 7 200,00 zł. 2) Sprzedaż prawa własności ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), Kodeksu cywilnego. 3) Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazane wyżej ceny wywoławcze. 4) Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości. 5) Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem ww. ruchomości. 6) W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. Prawo pierwokupu osobom określonym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego dla nieruchomości rolnych w ww. przypadku nie ma zastosowania z uwagi na fakt, iż przedmiotem sprzedaży nie jest grunt, a posadowione na nim tunele foliowe traktowane jako ruchomości. 7) Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 5 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na ruchomość będącą przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej. W przypadku chęci zakupu więcej niż jednej ruchomości oferent winien wpłacić wadium na każdą z ruchomości z osobna. 8) Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9) Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż ruchomości upadłych - KRYSTYNA i MIROSŁAW JASKUŁA - NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 7 października 2019 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu. 10) Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunki bankowe wadium: Wadium dla każdej z ruchomości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze: a. Dla Krystyny Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 63 1680 1062 0000 3000 2414 0076, b. Dla Mirosława Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 74 1680 1062 0000 3000 2418 1006. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania. 11) Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 października 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując kryterium ceny dokona Syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12) W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na daną ruchomość przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 500,00 zł. 13) Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14) Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Wydanie ruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16) Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17) Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18) Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20) Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), e-mail: aneta.brachaczek@ syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47536

Dodano: 2019-09-16 18:46:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jaskuła Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47536. Jaskuła Mirosław i Jaskuła Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 174/16, XII GU 116/16. [BMSiG-47341/2019] Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt XII GU 174/16, oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 listopada 2016 roku, XII GU 116/16, syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Dłużników Krystyny i Mirosława Jaskuła na następujących warunkach: 1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do 1/2 części ruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła oraz 1/2 części ruchomości od Upadłego Mirosława Jaskuła według poniższej specyfikacji: - Tunel foliowy o nr. identyfikacyjnym 1457/38.7 oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 7 maja 2019 roku na kwotę 44 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 39 600,00 zł. - Komputerowy dozownik nawozu „SCANGROW” oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 7 maja 2019 roku na kwotę 8 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 7 200,00 zł. 2) Sprzedaż prawa własności ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), Kodeksu cywilnego. 3) Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazane wyżej ceny wywoławcze. 4) Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości. 5) Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem ww. ruchomości. 6) W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. Prawo pierwokupu osobom określonym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego dla nieruchomości rolnych w ww. przypadku nie ma zastosowania z uwagi na fakt, iż przedmiotem sprzedaży nie jest grunt, a posadowione na nim tunele foliowe traktowane jako ruchomości. 7) Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 5 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na ruchomość będącą przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej. W przypadku chęci zakupu więcej niż jednej ruchomości oferent winien wpłacić wadium na każdą z ruchomości z osobna. 8) Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9) Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż ruchomości upadłych - KRYSTYNA i MIROSŁAW JASKUŁA - NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 7 października 2019 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu. 10) Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunki bankowe wadium: Wadium dla każdej z ruchomości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze: a. Dla Krystyny Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 63 1680 1062 0000 3000 2414 0076, b. Dla Mirosława Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 74 1680 1062 0000 3000 2418 1006. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania. 11) Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 października 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując kryterium ceny dokona Syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12) W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na daną ruchomość przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 500,00 zł. 13) Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14) Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Wydanie ruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16) Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17) Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18) Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20) Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), e-mail: aneta.brachaczek@ syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47536

Dodano: 2019-09-16 18:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rucińska Jadwiga i Ruciński Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47541. Rucińska Jadwiga i Ruciński Bogdan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 69/19. [BMSiG-47349/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Rucińskiej, Bogdana Rucińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 69/19) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47541

Dodano: 2019-09-16 18:48:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sałata Ewa i Sałata Krzysztof wspólnicy Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47542. Sałata Ewa wspólnik spółki cywilnej Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach i Sałata Krzysztof wspólnik spółki cywilnej Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-47354/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ewy Sałaty, wspólnika spółki cywilnej Stalbet spółka cywilna Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach i dłużnika Krzysztofa Sałaty, wspólnika spółki cywilnej Stalbet spółka cywilna Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach (sygn. akt V GUp 52/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości oznaczonej nr geod. 185/7, 185/8, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1G/00027183/6. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47542

Dodano: 2019-09-16 18:48:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Składy Materiałów Budowlanych GAJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47543. SKŁADY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „GAJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000136422. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2002 r., sygn. akt VIII GUp 177/17. [BMSiG-47408/2019] Syndyk masy upadłości SMB „GAJA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki objętej masą upadłości: I. nieruchomości gruntowej w Lubaniu przy ul. Przemysłowej, działka nr 9/59, o pow. 0,3346 ha, zabudowanej zabytkowym budynkiem przemysłowym o pow. użytk. 2270.70 m2 , KW nr JG1L/00027059/3 - cena wywoławcza (netto) 890 000,00 zł, II. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w Lubaniu przy ul. Przemysłowej, działki nr 9/55 i 9/60, o łącznej pow. 0,4190 ha, wraz z prawem własności budynków magazynowo-przemysłowych, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, KW nr JG1L/00028373/7 - łączna kwota wywoławcza (netto) 170 000,00 zł, III. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Celnej, działka nr 2679/1, o pow. 0,4028 ha, wraz z prawem własności budynku biurowego i budynków magazynowych, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, KW nr OP1S/00041879/9, działka nr 2681/2, 2682 i 2683, o łącznej pow. 1,7534 ha, wraz z prawem własności budynku kotłowni, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość KW nr OP1S/00034009/8, oraz działka nr 2681/1, 2680/2 i 2680/3, o łącznej pow. 0,7123 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo-handlowym o pow. użytk. 574 m2 i budynkiem socjalno- -biurowym o pow. użytk. 400 m2 , KW nr OP1S/00041880/9 - łączna cena wywoławcza 1 625 000,00 zł netto, IV. udział w 1/14 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Żaganiu przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę nr 2449/14, o pow. 0,0810 ha, będącej drogą dojazdową, KW nr ZG1G/00027931/8 - cena wywoławcza (netto) 1 300,00 zł, V. 2.000 udziałów w Centrum Budownictwa „Gaja” Sp. z o.o. w Mysłowicach (numer KRS: 0000169004) - cena wywoławcza 500 zł netto, VI. 2.100 udziałów w Centrum Budownictwa „Gaja - Chemia” Sp. z o.o. w Płocku (numer KRS: 0000105900) - cena wywoławcza 2 286 800,00 zł netto, VII. znak towarowy „Gaja” - cena wywoławcza 4 600,00 zł netto. 1. Warunki uczestnictwa w przetargu określa Regulamin Sprzedaży, ponadto oferent jest zobowiązany m.in.: do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedaży na rachunek sprzedającego w Santander Bank S.A. nr 27 1090 2590 0000 0001 3523 1770, z dopiskiem „Wadium VIII GUp 177/17” oraz złożenia pisemnej oferty w języku polskim w terminie do dnia 23.10.2019 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach, opisanych „PRZETARG” na adres Biura Syndyka: 59-220 Legnica, ul. Wł. Reymonta 18/2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r., o godz. 1000. Oferta nie może być złożona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Przedmiot sprzedaży nie jest objęty gwarancją. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona. 2. Nieruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się telefonicznie z Syndykiem. 3. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 4. Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Syndyka, pon.-czw. - 1000-1600, pt. 1000-1400, tel. 76 8525805. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47543

Dodano: 2019-09-16 18:49:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sobolewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47545. Sobolewska Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/17. [BMSiG-47323/2019] Syndyk masy upadłości Joanny Sobolewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Trzebnicy, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 99/17, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza, wydanego zgodnie z art. 213 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki: - udział w wysokości 50% nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy (kod pocztowy 55-100) przy ul. Pobożnego 7/3, o pow. 75,41 m2 , składającego się z dwóch przedpokoi, czterech pokoi, kuchni i łazienki, a także pomieszczenia przynależnego o pow. pomocniczej 5,92 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00027778/9, za cenę nie niższą niż 113.228,25 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 25/100) brutto. 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy: 53-201), w terminie do 15 października 2019 r . 2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: syndyk@o2.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 29 1020 5242 0000 2102 0415 8283. 6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 800 do 1530. Informacje dostępne są też na stronie voymar.pl. 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 16 października 2019 r. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47545

Dodano: 2019-09-16 18:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Steć Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47546. Steć Dagmara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/17. [BMSiG-47327/2019] Syndyk masy upadłości Dagmary Steć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Trzebnicy, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 98/17, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza, wydanego zgodnie z art. 213 ust. 1 w zw. z art. 206 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki: - udział w wysokości 50% nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy (kod pocztowy 55-100) przy ul. Pobożnego 7/3, o pow. 75,41 m2 , składającego się z dwóch przedpokoi, czterech pokoi, kuchni i łazienki, a także pomieszczenia przynależnego o pow. pomocniczej 5,92 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00027778/9, za cenę nie niższą niż 113.228,25 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 25/100) brutto. 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 15 października 2019 r. 2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: syndyk@o2.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 19 1020 5242 0000 2202 0415 8317. 6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 800 do 1530. Informacje dostępne są też na stronie voymar.pl. 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 16 października 2019. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47746

Dodano: 2019-09-16 18:52:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

VLASTER Sp. z o.o. (dawniej LOXA Sp. z o.o.) w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47547. VLASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żarkach. KRS 0000212176. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2004 r., sygn. akt VIII GUp 61/19. [BMSiG-47423/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 61/19, w postępowaniu upadłościowym VLASTER Sp. z o.o. w Żarkach zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 30 lipca 2019 r. opisu i oszacowania składników majątkowych, w tym nieruchomości, oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sadu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47547

Dodano: 2019-09-16 18:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Wasilewski Jerzy Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47549. Wasilewski Jerzy Marian. Sąd Rejonowy w Elblagu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/18. [BMSiG-47352/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt V GUp 23/18, w sprawie upadłego Jerzego Mariana Wasilewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Jerzego Mariana Wasilewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55050905614: Jerzy Marian Wasilewski przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 90 zł i 54 gr (słownie: dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) miesięcznie tytułem kosztów postępowania upadłościowego, b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie kwotę 10 zł i 56 gr (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; c) Negresko Hurtowni Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 72 zł i 12 gr (słownie: siedemdziesiąt dwa złote i dwanaście groszy) miesięcznie; d) FCA-GROUP BANKU POLSKA Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 26 zł i 78 gr (słownie: dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) miesięcznie; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Jerzego Mariana Wasilewskiego- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55050905614, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-d postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 15 maja 2018 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47549

Dodano: 2019-09-16 18:54:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Garbarczyk Szymon wspólnik „Metal Komplet” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe s.c.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 47601. Garbarczyk Szymon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Garbarczyk wspólnik Spółki cywilnej „Metal Komplet” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-47536/2019] Postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie sprawy przyspieszonego postępowania układowego Szymona Garbarczyka o zatwierdzenie układu postanawia zatwierdzić układ z wierzycielami z dnia 25 kwietnia 2019 r., którego przyjęcie stwierdził Sędzia komisarz, zawarty przez Szymona Garbarczyka, PESEL 79050101931, w przyspieszonym postępowaniu układowym, o następującej treści: Grupa 1 Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, o ile wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opłat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, d) uchylenie zabezpieczenia wierzytelności przez rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego na przedmiotach zastawu w całości, e) spłata zobowiązania do wysokości 75% sumy netto (bez podatku VAT) uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, który nie jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika w terminie miesiąca od dnia uzyskania wpływu ze sprzedaży, f) odroczenie i rozłożenie spłaty pozostałej po spłacie dokonanej zgodnie z pkt e) części zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie trzech lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2020. Grupa 2 Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań niezabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika oraz zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, których umowny termin spłaty ostatniej raty zobowiązania przypada do dnia 31.12.2024 r. włącznie: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opłat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 31.12.2022 r., d) obniżenie odsetek należnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia spłaty do wysokości 4% rocznie, e) odroczenie i rozłożenie spłaty sumy głównej zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie siedmiu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2020. Grupa 3 Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań niezabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika oraz zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, których umowny termin spłaty ostatniej raty zobowiązania przypada po dniu 31.12.2024 r.: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opiat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 31.12.2022 r., d) obniżenie odsetek należnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia spłaty do wysokości 4% rocznie, e) odroczenie i rozłożenie spłaty sumy głównej zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie dziesięciu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2021 r. Grupa 4 W stosunku do wierzycieli niebędących bankami, których dłużnik jest wspólnikiem lub krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pokrewieństwa: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie odsetek od zobowiązań należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, c) odroczenie i rozłożenie spłaty zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie pięciu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2026 r. Grupa 5 W stosunku do wierzycieli niebędących bankami i niebędących podmiotami powiązanymi z dłużnikiem ujętych w kategorii IV: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie odsetek należnych od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, c) odroczenie i rozłożenie spłaty zobowiązań na raty w równych miesięcznych kwotach w okresie jednego roku począwszy od czerwca roku 2019. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47601

Dodano: 2019-09-16 18:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Garbarczyk Zenon wspólnik "Metal Komplet” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 47602. Garbarczyk Zenon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zenon Garbarczyk wspólnik spółki cywilnej „Metal Komplet” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-47542/2019] Postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, na rozprawie sprawy przyspieszonego postępowania układowego Zenona Garbarczyka o zatwierdzenie układu postanawia: zatwierdzić układ z wierzycielami z dnia 25 kwietnia 2019 r., którego przyjęcie stwierdził sędzia komisarz, zawarty przez Zenona Garbarczyka, PESEL 47021503998, w przyspieszonym postępowaniu układowym, o następującej treści: Grupa 1. Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, o ile wyrażą zgodę na objęcie ich wierzytelności układem: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opłat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, d) uchylenie zabezpieczenia wierzytelności przez rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego na przedmiotach zastawu w całości, e) spłata zobowiązania do wysokości 75% sumy netto (bez podatku VAT) uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, który nie jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika w terminie miesiąca od dnia uzyskania wpływu ze sprzedaży, f) odroczenie i rozłożenie spłaty pozostałej po spłacie dokonanej zgodnie z pkt e) części zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie trzech lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2020. Grupa 2. Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań niezabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika oraz zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, których umowny termin spłaty ostatniej raty zobowiązania przypada do dnia 31.12.2024 r. włącznie: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opłat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 31.12.2022 r., d) obniżenie odsetek należnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia spłaty do wysokości 4% rocznie, e) odroczenie i rozłożenie spłaty sumy głównej zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie siedmiu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2020. Grupa 3. Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie zobowiązań niezabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika oraz zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, których umowny termin spłaty ostatniej raty zobowiązania przypada po dniu 31.12.2024 r.: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie opłat za zmianę warunków umów, w tym za wcześniejszą spłatę zobowiązań, c) umorzenie odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 31.12.2022 r., d) obniżenie odsetek należnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia spłaty do wysokości 4% rocznie, e) odroczenie i rozłożenie spłaty sumy głównej zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie dziesięciu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2021. Grupa 4. W stosunku do wierzycieli niebędących bankami, których dłużnik jest wspólnikiem lub krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pokrewieństwa: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie odsetek od zobowiązań należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, c) odroczenie i rozłożenie spłaty zobowiązań na raty w równych kwotach kwartalnych w okresie pięciu lat począwszy od pierwszego kwartału roku 2026. Grupa 5. W stosunku do wierzycieli niebędących bankami i niebędących podmiotami powiązanymi z dłużnikiem ujętych w kategorii IV: a) umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b) umorzenie odsetek należnych od zobowiązań za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia spłaty, c) odroczenie i rozłożenie spłaty zobowiązań na raty w równych miesięcznych kwotach w okresie jednego roku począwszy od czerwca roku 2019. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47602

Dodano: 2019-09-16 18:57:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Jakowska Edyta, Jakowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 47603. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-47511/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Edyty Jakowskiej (PESEL 78050910789) i Daniela Jakowskiego (PESEL 81062015995), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w miejscowości Seroki, sygn. akt V GRp 5/19, w dniu 8 sierpnia 2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47603

Dodano: 2019-09-16 18:58:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sujecki Piotr wspólnik ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47604. Jawor Roman i Sujecki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 15/17. [BMSiG-47528/2019] Sygn. akt XIV GRp 15/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 27 lutego 2019 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Jednocześnie Sąd zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 24 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu układów zawartych przez dłużników Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu z ich wierzycielami, funkcję nadzorcy wykonania układów objęła Ewa Frontczak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 63. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47604

Dodano: 2019-09-16 18:59:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jawor Roman wspólnik ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47604. Jawor Roman i Sujecki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 15/17. [BMSiG-47528/2019] Sygn. akt XIV GRp 15/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o zakończeniu z dniem 27 lutego 2019 r. przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Jednocześnie Sąd zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 24 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu układów zawartych przez dłużników Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu z ich wierzycielami, funkcję nadzorcy wykonania układów objęła Ewa Frontczak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 63. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47604

Dodano: 2019-09-16 19:00:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sujecki Piotr wspólnik ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47605. Jawor Roman i Sujecki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 15/17. [BMSiG-47532/2019] Sygn. akt XIV GRp 15/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. nadzorca wykonania układów zawartych przez dłużników Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu z ich wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układów za okres od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47605

Dodano: 2019-09-16 19:00:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jawor Roman wspólnik ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47605. Jawor Roman i Sujecki Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 15/17. [BMSiG-47532/2019] Sygn. akt XIV GRp 15/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. nadzorca wykonania układów zawartych przez dłużników Romana Jawora (numer PESEL 57080803056) i Piotra Sujeckiego (numer PESEL 60061709991) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ELPRIM s.c. Roman Jawor, Piotr Sujecki w Zgierzu z ich wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układów za okres od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47605

Dodano: 2019-09-16 19:01:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BUDOBRATEX Sp. z o.o.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 47606. „BUDOBRATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Legnicy. KRS 0000167686. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2003 r., sygn. akt V GRs 2/19. [BMSiG-47369/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Budobratex Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy (sygn. akt postępowania V GRs 2/19) ogłasza, że sporządzony został spis wierzytelności, przekazany przez Zarządcę Masy Sanacyjnej Sędziemu komisarzowi w dniu 29.04.2019 r. oraz 3.06.2019 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem lub jeśli nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie, o którym mowa powyżej, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego). Wymogi formalne sprzeciwu wobec spisu wierzytelności określa art. 92 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47606

Dodano: 2019-09-16 19:01:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BROWAR CZARNKÓW S.A.

2019-08-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47607. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Kamionce. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2011 r., sygn. akt XI GR 56/19, XI GRp 32/19. [BMSiG-47332/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 56/19 z wniosku dłużnika Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce (KRS 0000396902) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, KRS 0000396902; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk (licencja nr 906); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 32/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47607

Dodano: 2019-09-16 19:05:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BROWAR CZARNKÓW S.A.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47607. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Kamionce. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2011 r., sygn. akt XI GR 56/19, XI GRp 32/19. [BMSiG-47332/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 56/19 z wniosku dłużnika Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce (KRS 0000396902) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, KRS 0000396902; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Rajczyk (licencja nr 906); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 32/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47607

Dodano: 2019-09-16 19:05:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

MAX COMPUTERS Sp. z o.o.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47608. „MAX COMPUTERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000015862. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GRp 6/17. [BMSiG-47478/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 23.07.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 14.06.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 23 maja 2019 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 6/17 prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec MAX COMPUTERS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 000015862), postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a dotychczasowy zarządca - Mikołaj Świtalski posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 549, objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47608

Dodano: 2019-09-16 19:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

VIOOLET-LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 47609. VIOOLET-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Głuszycy. KRS 0000650370. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2016 r., sygn. akt VI GRu 1/19. [BMSiG-47414/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym Vioolet-Logistics Spółki z o.o. w Głuszycy, sygn. akt VI GRu 1/19, zawiadamia, że w dniu 8.10.2019 r., o godzinie 1200, w sali 102 Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11a, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli zwołane w celu głosowania nad układem; głosować można pisemnie lub ustnie na posiedzeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47609

Dodano: 2019-09-16 19:07:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAREMIX Ogrodzenia Chroboczek Sp. J.

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47610. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MAREMIX” OGRODZENIA CHROBOCZEK SPÓŁKA JAWNA w Narkowach. KRS 0000090838. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt VI GReu 5/19. [BMSiG-47396/2019] Nadzorca wykonania układu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- -Handlowo-Usługowego Maremix Ogrodzenia Chroboczek Spółki jawnej w Narkowach (KRS 0000090838), sygn. Akt VI GReu 5/19, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, na podstawie art. 171 ust. 3 zawiadamia, iż w dniu 27.06.2019 r. zostało złożone sprawozdanie nadzorcy wykonania układu za okres od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r., oraz że w dniu 5.07.2019 r. zostało złożone sprawozdanie nadzorcy wykonania układu za okres od 1.04.2019 r. do 30.06.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47610

Dodano: 2019-09-16 19:07:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Jarosław Skaziński

2019-08-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47611. Skaziński Jarosław prowadzący gospodarstwo rolne w Orchowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 57/19, XI GRp 30/19. [BMSiG-47482/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 57/19, z wniosku Jarosława Skazińskiego (PESEL 68051005634), prowadzącego gospodarstwo rolne w Orchowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jarosława Skazińskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, zamieszkałego w Orchowie, numer PESEL 68051005634; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego: Nawrocki Restrukturyzacja spółkę jawną w Poznaniu (KRS 0000797523); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 30/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47611

Dodano: 2019-09-16 19:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Jarosław Skaziński

2019-09-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47611. Skaziński Jarosław prowadzący gospodarstwo rolne w Orchowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 57/19, XI GRp 30/19. [BMSiG-47482/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 57/19, z wniosku Jarosława Skazińskiego (PESEL 68051005634), prowadzącego gospodarstwo rolne w Orchowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jarosława Skazińskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, zamieszkałego w Orchowie, numer PESEL 68051005634; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Wojciecha Stanke; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego: Nawrocki Restrukturyzacja spółkę jawną w Poznaniu (KRS 0000797523); 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 30/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 179/2019 (5818) z dnia 16 września 2019 r. → Pozycja 47611

Dodano: 2019-09-16 19:13:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Libucka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47645. Libucka Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/19, V GUp 69/19. [BMSiG-47732/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt V GU 94/19 : I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Libuckiej, zamieszkałej w miejscowości Reszki 31A, 14-100 Ostróda, PESEL 58123109245; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 69/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47645

Dodano: 2019-09-17 09:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Libucka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47645. Libucka Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/19, V GUp 69/19. [BMSiG-47732/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt V GU 94/19 : I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Libuckiej, zamieszkałej w miejscowości Reszki 31A, 14-100 Ostróda, PESEL 58123109245; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 69/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47645

Dodano: 2019-09-17 09:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Cieśla Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47646. Cieśla Janina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 152/19 of. [BMSiG-47804/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 września 2019 roku, sygn. akt V GU 152/19 of, została ogłoszona upadłość Janiny Cieśla, zam.: 46-325 Rudniki, Żytniów 180a, identyfikującej się numerem PESEL 57051114323, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, iż Janina Cieśla ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47646

Dodano: 2019-09-17 09:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Cieśla Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47646. Cieśla Janina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 152/19 of. [BMSiG-47804/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 września 2019 roku, sygn. akt V GU 152/19 of, została ogłoszona upadłość Janiny Cieśla, zam.: 46-325 Rudniki, Żytniów 180a, identyfikującej się numerem PESEL 57051114323, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określono, iż Janina Cieśla ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47646

Dodano: 2019-09-17 09:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Basarab Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47647. Basarab Rafał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 119/19 „of”, VII GU 175/19 „of”. [BMSiG-47702/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 175/19 „of”, w dniu 5 września 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Rafała Basarab, zamieszkałego w Olszynie 1, 78-111 Ustronie Morskie; numer PESEL 84090209712; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 132, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 119/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47647

Dodano: 2019-09-17 09:24:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Basarab Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47647. Basarab Rafał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 119/19 „of”, VII GU 175/19 „of”. [BMSiG-47702/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 175/19 „of”, w dniu 5 września 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Rafała Basarab, zamieszkałego w Olszynie 1, 78-111 Ustronie Morskie; numer PESEL 84090209712; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 132, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 119/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47647

Dodano: 2019-09-17 09:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Celkowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47649. Celkowska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 510/19, XIX GUp 1225/19. [BMSiG-47606/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 510/19 ogłoszono upadłość Bożeny Celkowskiej (PESEL 61020403783), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1225/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1225/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47649

Dodano: 2019-09-17 09:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Celkowska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47649. Celkowska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 510/19, XIX GUp 1225/19. [BMSiG-47606/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 9 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 510/19 ogłoszono upadłość Bożeny Celkowskiej (PESEL 61020403783), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1225/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1225/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47649

Dodano: 2019-09-17 09:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chylińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47650. Chylińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 29/19, XVIII GUp 1091/19. [BMSiG-47641/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 29/19, ogłosił upadłość Sylwii Chylińskiej, zamieszkałej w Warszawie (00-137) przy ul. Elektoralnej 21/35, PESEL 77081212367, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Sylwii Chylińskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 1091/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47650

Dodano: 2019-09-17 09:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chylińska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47650. Chylińska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 29/19, XVIII GUp 1091/19. [BMSiG-47641/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 29/19, ogłosił upadłość Sylwii Chylińskiej, zamieszkałej w Warszawie (00-137) przy ul. Elektoralnej 21/35, PESEL 77081212367, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Sylwii Chylińskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 1091/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47650

Dodano: 2019-09-17 09:26:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślakowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47651. Cieślakowski Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 464/19, XIX GUp 1207/19. [BMSiG-47596/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 464/19 ogłoszono upadłość Sławomira Cieślakowskiego (PESEL 61050201254), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1207/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47651

Dodano: 2019-09-17 09:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślakowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47651. Cieślakowski Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 464/19, XIX GUp 1207/19. [BMSiG-47596/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 5 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 464/19 ogłoszono upadłość Sławomira Cieślakowskiego (PESEL 61050201254), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1207/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47651

Dodano: 2019-09-17 09:27:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Fajer Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47653. Fajer Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 629/19/6, X GUp 131/19/6. [BMSiG-47755/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 629/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Elżbiety Fajer, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej nr PESEL 48022401926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp - 131/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 131/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47653

Dodano: 2019-09-17 09:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Fajer Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47653. Fajer Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 629/19/6, X GUp 131/19/6. [BMSiG-47755/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 629/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Elżbiety Fajer, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej nr PESEL 48022401926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp - 131/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 131/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47653

Dodano: 2019-09-17 09:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Fajer Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47654. Fajer Janusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 630/19/6, X GUp 130/19/6. [BMSiG-47753/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 630/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Janusza Fajera, zamieszkałego w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL 48033001379, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 130/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 130/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47654

Dodano: 2019-09-17 09:29:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Fajer Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47654. Fajer Janusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 630/19/6, X GUp 130/19/6. [BMSiG-47753/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 630/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Janusza Fajera, zamieszkałego w Sosnowcu, posiadającego numer PESEL 48033001379, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 130/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 130/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47654

Dodano: 2019-09-17 09:29:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gral Eliza w upadłości likwidacyjnej

2019-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47656. Gral Eliza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 346/19, XVIII GUp 1089/19. [BMSiG-47609/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 3 września 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 346/19, ogłosił upadłość Elizy Gral, zamieszkałej w Nowych Lipinach przy ul. Krzyżowej 13A (kod pocztowy 05-200 Wołomin), PESEL 90052608646, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1089/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1089/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47656

Dodano: 2019-09-17 09:30:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gral Eliza w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47656. Gral Eliza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 346/19, XVIII GUp 1089/19. [BMSiG-47609/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 3 września 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 346/19, ogłosił upadłość Elizy Gral, zamieszkałej w Nowych Lipinach przy ul. Krzyżowej 13A (kod pocztowy 05-200 Wołomin), PESEL 90052608646, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1089/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1089/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47656

Dodano: 2019-09-17 09:30:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grodzka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47657. Grodzka Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 647/19, XIX GUp 1226/19. [BMSiG-47744/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 647/19 z dnia 9 września 2019 roku ogłosił upadłość Urszuli Grodzkiej, PESEL 47033002786, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Pawła Stosio, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1226/19 (sygnatura akt postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47657

Dodano: 2019-09-17 09:31:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grodzka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47657. Grodzka Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 647/19, XIX GUp 1226/19. [BMSiG-47744/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 647/19 z dnia 9 września 2019 roku ogłosił upadłość Urszuli Grodzkiej, PESEL 47033002786, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Pawła Stosio, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1226/19 (sygnatura akt postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47657

Dodano: 2019-09-17 09:31:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzybowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47659. Grzybowska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 718/19, XI GUp 239/19. [BMSiG-47548/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 718/19 ogłosił upadłość dłużnika Anny Grzybowskiej (PESEL 81050410203), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 239/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Grzybowskiej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Grzybowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Saramaga-Piochc posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1359. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47659

Dodano: 2019-09-17 09:32:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzybowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47659. Grzybowska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 718/19, XI GUp 239/19. [BMSiG-47548/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 718/19 ogłosił upadłość dłużnika Anny Grzybowskiej (PESEL 81050410203), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 239/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Grzybowskiej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Grzybowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Saramaga-Piochc posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1359. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47659

Dodano: 2019-09-17 09:32:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Iwańczak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47660. Iwańczak Alicja. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 166/19, VIII GUp 139/19. [BMSiG-47688/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 166/19, ogłosił upadłość Alicji Iwańczak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57012902305, zamieszkałej: ul. Barlickiego 4 m. 22, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 139/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47660

Dodano: 2019-09-17 09:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Iwańczak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47660. Iwańczak Alicja. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 166/19, VIII GUp 139/19. [BMSiG-47688/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 166/19, ogłosił upadłość Alicji Iwańczak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57012902305, zamieszkałej: ul. Barlickiego 4 m. 22, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 139/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47660

Dodano: 2019-09-17 09:33:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jewasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47661. Jewasiński Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 457/18, VIII GUp 243/19. [BMSiG-47763/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 457/18, ogłosił upadłość Piotra Jewasińskiego (numer PESEL 64011307598), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Cieplickiej 27 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 243/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47661

Dodano: 2019-09-17 09:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jewasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47661. Jewasiński Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 457/18, VIII GUp 243/19. [BMSiG-47763/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 457/18, ogłosił upadłość Piotra Jewasińskiego (numer PESEL 64011307598), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Cieplickiej 27 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 243/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47661

Dodano: 2019-09-17 09:34:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaleta Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47662. Kaleta Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 478/19, XIX GUp 1228/19. [BMSiG-47706/2019] Natalia Kaleta zamieszkała w miejscowości Wielgolas Brzeziński - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 478/19, XIX GUp 1228/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 478/19 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Kaleta, zamieszkałej w miejscowości Wielgolas Brzeziński (02-665), ul. Broniwoja 12/59, PESEL 87102601647 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1228/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1228/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47662

Dodano: 2019-09-17 09:35:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaleta Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47662. Kaleta Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 478/19, XIX GUp 1228/19. [BMSiG-47706/2019] Natalia Kaleta zamieszkała w miejscowości Wielgolas Brzeziński - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 478/19, XIX GUp 1228/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 478/19 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Kaleta, zamieszkałej w miejscowości Wielgolas Brzeziński (02-665), ul. Broniwoja 12/59, PESEL 87102601647 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 1228/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XIX GUp 1228/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47662

Dodano: 2019-09-17 09:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jonatowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47663. Jonatowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/19. [BMSiG-47729/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26.08.19 r., w sprawie V GUp 127/19, ogłoszona została upadłość dłużniczki Krystyny Jonatowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kopernika 17/4, 87-720 Ciechocinek, PESEL 49091611706, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162). Wzywa wierzycieli upadłej Krystyny Jonatowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47663

Dodano: 2019-09-17 09:36:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jonatowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47663. Jonatowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/19. [BMSiG-47729/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26.08.19 r., w sprawie V GUp 127/19, ogłoszona została upadłość dłużniczki Krystyny Jonatowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kopernika 17/4, 87-720 Ciechocinek, PESEL 49091611706, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162). Wzywa wierzycieli upadłej Krystyny Jonatowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47663

Dodano: 2019-09-17 09:36:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kania Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47664. Kania Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 620/19. [BMSiG-47743/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.09.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 620/19 ogłosił upadłość Henryka Kani (numer PESEL 38060905670) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47664

Dodano: 2019-09-17 09:37:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kania Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47664. Kania Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 620/19. [BMSiG-47743/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.09.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 620/19 ogłosił upadłość Henryka Kani (numer PESEL 38060905670) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47664

Dodano: 2019-09-17 09:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimanek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47665. Klimanek Marcin. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 478/19, XII GUp 230/19. [BMSiG-47553/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 9 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 478/19 ogłoszono upadłość Marcina Klimanek, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-800 Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie), ul. gen. Sikorskiego 8A/3, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 230/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47665

Dodano: 2019-09-17 09:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimanek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47665. Klimanek Marcin. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 478/19, XII GUp 230/19. [BMSiG-47553/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 9 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 478/19 ogłoszono upadłość Marcina Klimanek, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, adres zameldowania: 41-800 Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie), ul. gen. Sikorskiego 8A/3, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani oraz syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zarzyckiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącej na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1236/2000) prowadzonym pod sygnaturą XII GUp 230/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47665

Dodano: 2019-09-17 09:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kmicic Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666

Dodano: 2019-09-17 09:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kmicic Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666

Dodano: 2019-09-17 09:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kmicic Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47666. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 440/19. [BMSiG-47793/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 440/19 ogłosił upadłość Renaty Kmicic (PESEL 91012514665), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie sędzi Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47666

Dodano: 2019-09-17 09:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-08-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47667. Kozak Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/19, V GUp 298/19. [BMSiG-47737/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 23 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Adama Kozaka, nr PESEL 70062409417, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 46/2, określił, że upadły Adam Kozak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 298/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47667

Dodano: 2019-09-17 09:40:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47667. Kozak Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/19, V GUp 298/19. [BMSiG-47737/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 23 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Adama Kozaka, nr PESEL 70062409417, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 46/2, określił, że upadły Adam Kozak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 298/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47667

Dodano: 2019-09-17 09:40:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kula Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47668. Kula Magdalena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/19, VIII GUp 138/19. [BMSiG-47696/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r., sygn. Akt VIII GU 186/19, ogłosił upadłość Magdaleny Kuli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73082104100, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 75 m. 4. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47668

Dodano: 2019-09-17 09:41:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kula Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47668. Kula Magdalena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/19, VIII GUp 138/19. [BMSiG-47696/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r., sygn. Akt VIII GU 186/19, ogłosił upadłość Magdaleny Kuli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73082104100, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, Al. NMP 75 m. 4. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47668

Dodano: 2019-09-17 09:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lenartowicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47669. Lenartowicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 226/19 of. [BMSiG-47786/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 226/19 of, została ogłoszona upadłość Grzegorza Lenartowicza, zam. 48-100 Grobniki, ul. Szkolna 25, identyfikującego się numerem PESEL 80071317559, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47669

Dodano: 2019-09-17 09:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lenartowicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47669. Lenartowicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 226/19 of. [BMSiG-47786/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 226/19 of, została ogłoszona upadłość Grzegorza Lenartowicza, zam. 48-100 Grobniki, ul. Szkolna 25, identyfikującego się numerem PESEL 80071317559, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47669

Dodano: 2019-09-17 09:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lenartowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47670. Lenartowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 227/19 of. [BMSiG-47792/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 227/19 of, została ogłoszona upadłość Katarzyny Lenartowicz, zam.: 48-100 Grobniki, ul. Szkolna 25, identyfikującej się numerem PESEL 85041717962, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawczynię w zakresie przez nią poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47670

Dodano: 2019-09-17 09:43:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lenartowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47670. Lenartowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 227/19 of. [BMSiG-47792/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku, sygn. akt V GU 227/19 of, została ogłoszona upadłość Katarzyny Lenartowicz, zam.: 48-100 Grobniki, ul. Szkolna 25, identyfikującej się numerem PESEL 85041717962, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania w sprawie obciążyć wnioskodawczynię w zakresie przez nią poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47670

Dodano: 2019-09-17 09:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łopacińska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47671. Łopacińska Monika. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 161/19, VIII GUp 140/19. [BMSiG-47683/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 161/19, ogłosił upadłość Moniki Łopacińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 83123101140, zamieszkałej: ul. Równoległa 15 m. 9/10, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 140/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47671

Dodano: 2019-09-17 09:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łopacińska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47671. Łopacińska Monika. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 161/19, VIII GUp 140/19. [BMSiG-47683/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9.09.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 161/19, ogłosił upadłość Moniki Łopacińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 83123101140, zamieszkałej: ul. Równoległa 15 m. 9/10, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 140/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47671

Dodano: 2019-09-17 09:44:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Maciołek Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47672. Maciołek Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 383/19, V GUp 372/19. [BMSiG-47628/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.08.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 383/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marii Maciołek, zamieszkałej: Makowisko 57, 37-500 Makowisko, PESEL 48081913220; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 372/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47672

Dodano: 2019-09-17 09:45:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Maciołek Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47672. Maciołek Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 383/19, V GUp 372/19. [BMSiG-47628/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.08.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 383/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Marii Maciołek, zamieszkałej: Makowisko 57, 37-500 Makowisko, PESEL 48081913220; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 372/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47672

Dodano: 2019-09-17 09:46:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Majos Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47673. Majos Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 475/19, V GUp 381/19. [BMSiG-47552/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 475/19 postanawia: I. ogłosić upadłość Grażyny Majos, zam. Tarnobrzeg, numer PESEL 54022807143, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 381/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47673

Dodano: 2019-09-17 09:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Majos Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47673. Majos Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 475/19, V GUp 381/19. [BMSiG-47552/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 475/19 postanawia: I. ogłosić upadłość Grażyny Majos, zam. Tarnobrzeg, numer PESEL 54022807143, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 381/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47673

Dodano: 2019-09-17 09:46:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malec Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47674. Malec Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 63/19, VIII GUp 437/19. [BMSiG-47686/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 63/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Malca (Malec) (nr PESEL 77070717374), zamieszkałego pod adresem: ul. Piłsudskiego 18/24, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Polesek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 295; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 437/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47674

Dodano: 2019-09-17 09:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malec Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47674. Malec Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 63/19, VIII GUp 437/19. [BMSiG-47686/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 63/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Malca (Malec) (nr PESEL 77070717374), zamieszkałego pod adresem: ul. Piłsudskiego 18/24, 34-600 Limanowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Polesek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 295; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 437/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47674

Dodano: 2019-09-17 09:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mirecka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47675. Mirecka Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 535/19, XIX GUp 1197/19. [BMSiG-47616/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 535/19, ogłosił upadłość Jadwigi Mireckiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Antka Rozpylacza 3/47 (kod pocztowy 01-107), PESEL 57031305989, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1197/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1197/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47675

Dodano: 2019-09-17 09:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mirecka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47675. Mirecka Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 535/19, XIX GUp 1197/19. [BMSiG-47616/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 535/19, ogłosił upadłość Jadwigi Mireckiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Antka Rozpylacza 3/47 (kod pocztowy 01-107), PESEL 57031305989, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1197/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1197/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47675

Dodano: 2019-09-17 09:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Paw Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47677. Paw Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 272/19, V GUp 300/19. [BMSiG-47734/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Paw (sygn. V GU 272/19), PESEL 50100518943, zamieszkałej w Winiary nr 20a, 28-400 Pińczów; określił, że upadła Zofia Paw jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 300/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47677

Dodano: 2019-09-17 09:50:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Paw Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47677. Paw Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 272/19, V GUp 300/19. [BMSiG-47734/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Zofii Paw (sygn. V GU 272/19), PESEL 50100518943, zamieszkałej w Winiary nr 20a, 28-400 Pińczów; określił, że upadła Zofia Paw jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach i syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 300/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47677

Dodano: 2019-09-17 09:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Miecznik Piotr Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47678. Miecznik Piotr Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 81/19, V GUp 70/19. [BMSiG-47742/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt V GU 81/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Michała Miecznika, zamieszkałego w miejscowości Glądy 6, 10-107 Gierzwałd, PESEL 83022219559; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 70/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47678

Dodano: 2019-09-17 09:51:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Miecznik Piotr Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47678. Miecznik Piotr Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 81/19, V GUp 70/19. [BMSiG-47742/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt V GU 81/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Michała Miecznika, zamieszkałego w miejscowości Glądy 6, 10-107 Gierzwałd, PESEL 83022219559; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 70/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47678

Dodano: 2019-09-17 09:51:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Miecznik Piotr Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47678. Miecznik Piotr Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 81/19, V GUp 70/19. [BMSiG-47742/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt V GU 81/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Michała Miecznika, zamieszkałego w miejscowości Glądy 6, 10-107 Gierzwałd, PESEL 83022219559; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Agnieszki Klimko; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 70/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47678

Dodano: 2019-09-17 09:51:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przybył Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47680. Przybył Beata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/19 „of”, VII GUp 121/19 „of”. [BMSiG-47781/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/19 „of” w dniu 27 sierpnia 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Przybył, zamieszkałej przy ul. Letniej 18, 76-024 Świeszyno, numer PESEL 61030801308; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego Komisarza; 6. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 132, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 121/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47680

Dodano: 2019-09-17 09:52:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przybył Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47680. Przybył Beata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/19 „of”, VII GUp 121/19 „of”. [BMSiG-47781/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 151/19 „of” w dniu 27 sierpnia 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Przybył, zamieszkałej przy ul. Letniej 18, 76-024 Świeszyno, numer PESEL 61030801308; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego Komisarza; 6. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 132, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 121/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47680

Dodano: 2019-09-17 09:52:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reczyńska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47681. Reczyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 606/19, XVIII GUp 1107/19. [BMSiG-47807/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 606/19, ogłosił upadłość Magdaleny Reczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-355) przy ul. gen. Waleriana Czumy 7 m. 27, PESEL 82112500065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1107/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47681

Dodano: 2019-09-17 09:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Reczyńska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47681. Reczyńska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 606/19, XVIII GUp 1107/19. [BMSiG-47807/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 606/19, ogłosił upadłość Magdaleny Reczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-355) przy ul. gen. Waleriana Czumy 7 m. 27, PESEL 82112500065, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postepowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1107/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47681

Dodano: 2019-09-17 09:53:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rembalska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47682. Rembalska Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 564/19/6, X GUp 132/19/6. [BMSiG-47754/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 564/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Beaty Rembalskiej zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej nr PESEL 70021712268, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 132/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 132/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47682

Dodano: 2019-09-17 09:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rembalska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47682. Rembalska Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 564/19/6, X GUp 132/19/6. [BMSiG-47754/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt X GU 564/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki Beaty Rembalskiej zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej nr PESEL 70021712268, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na Syndyka masy upadłości Bolesława Ozimka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 132/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 132/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47682

Dodano: 2019-09-17 09:54:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skóra Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47683. Skóra Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 137/19. [BMSiG-47566/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 207/19: 1. ogłoszono upadłość Mateusza Skóry, numer PESEL 92061503572, zamieszkałego: ul. Armii Krajowej 6/19, 45-070 Opole, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na piśmie Sędziemu komisarzowi z powołaniem się na sygn. akt V GUp 137/19, 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, 5. wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka (nr licencji 1054), 6. wskazano, że podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny stosowanie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 7. kosztami postępowania obciążono wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47683

Dodano: 2019-09-17 09:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skóra Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47683. Skóra Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 137/19. [BMSiG-47566/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 207/19: 1. ogłoszono upadłość Mateusza Skóry, numer PESEL 92061503572, zamieszkałego: ul. Armii Krajowej 6/19, 45-070 Opole, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na piśmie Sędziemu komisarzowi z powołaniem się na sygn. akt V GUp 137/19, 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, 5. wyznaczono Syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka (nr licencji 1054), 6. wskazano, że podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny stosowanie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 7. kosztami postępowania obciążono wnioskodawcę w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47683

Dodano: 2019-09-17 09:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skwara Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47684. Skwara Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 525/19, XIX GUp 1195/19. [BMSiG-47780/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 525/19 w dniu 5 września 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Anny Skwara zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ratuszowej 12 lok. 16 (kod pocztowy: 03-407), PESEL 61040603888; 2) określić, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Piotr Kędzierski na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XIX GUp 1195/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47684

Dodano: 2019-09-17 09:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skwara Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47684. Skwara Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 525/19, XIX GUp 1195/19. [BMSiG-47780/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 525/19 w dniu 5 września 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Anny Skwara zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ratuszowej 12 lok. 16 (kod pocztowy: 03-407), PESEL 61040603888; 2) określić, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Piotr Kędzierski na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XIX GUp 1195/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47684

Dodano: 2019-09-17 09:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Smolarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47685. Smolarski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 495/19. [BMSiG-47752/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.09.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 495/19 ogłosił upadłość Stanisława Smolarskiego (numer PESEL: 44030804014), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47685

Dodano: 2019-09-17 09:57:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Smolarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47685. Smolarski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 495/19. [BMSiG-47752/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.09.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 495/19 ogłosił upadłość Stanisława Smolarskiego (numer PESEL: 44030804014), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47685

Dodano: 2019-09-17 09:57:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stupała Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47686. Stupała Mirosława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 356/19/IF, XI GUp 245/19/IF. [BMSiG-47547/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 356/19/IF, ogłosił upadłość dłużnika Mirosławy Stupała (PESEL 62112707488, zam.: Leszno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 245/19/IF. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Irena Flotyńska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47686

Dodano: 2019-09-17 09:58:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stupała Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47686. Stupała Mirosława. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 356/19/IF, XI GUp 245/19/IF. [BMSiG-47547/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 356/19/IF, ogłosił upadłość dłużnika Mirosławy Stupała (PESEL 62112707488, zam.: Leszno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 245/19/IF. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Irena Flotyńska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47686

Dodano: 2019-09-17 09:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Socha Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47687. Socha Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 238/19, V GUp 282/19. [BMSiG-47642/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 238/19 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Sochy, nr PESEL 38011705137, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Petyhorskiej 19/33, określając, że upadły Zbigniew Socha jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 282/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47687

Dodano: 2019-09-17 09:59:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Socha Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47687. Socha Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 238/19, V GUp 282/19. [BMSiG-47642/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 238/19 ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Sochy, nr PESEL 38011705137, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Petyhorskiej 19/33, określając, że upadły Zbigniew Socha jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 282/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47687

Dodano: 2019-09-17 09:59:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sołtysiak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47688. Sołtysiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 434/19, V GUp 376/19. [BMSiG-47619/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28.08.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 434/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tomasza Sołtysiaka, zamieszkałego: Wola Dalsza 185, 37-100 Wola Dalsza, PESEL 74091413850; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Janda. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 376/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47688

Dodano: 2019-09-17 10:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sołtysiak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47688. Sołtysiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 434/19, V GUp 376/19. [BMSiG-47619/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28.08.2019 r., w sprawie o sygn. akt V GU 434/19, postanawia: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tomasza Sołtysiaka, zamieszkałego: Wola Dalsza 185, 37-100 Wola Dalsza, PESEL 74091413850; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Drzystka; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Janda. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą V GUp 376/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47688

Dodano: 2019-09-17 10:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Śledziński Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47689. Śledziński Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 244/19, VIII GUp 226/19. [BMSiG-47687/2019] Niniejsze ogłoszenie stanowi sprostowanie ogłoszenia z dnia 26 sierpnia 2019 r., które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 164 pod pozycją 43854. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 244/19, ogłosił upadłość Jana Śledzińskiego (PESEL 57080505057), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Szolc- -Rogozińskiego 18/1, 53-209 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47689

Dodano: 2019-09-17 10:01:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Śledziński Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47689. Śledziński Jan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 244/19, VIII GUp 226/19. [BMSiG-47687/2019] Niniejsze ogłoszenie stanowi sprostowanie ogłoszenia z dnia 26 sierpnia 2019 r., które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 164 pod pozycją 43854. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 244/19, ogłosił upadłość Jana Śledzińskiego (PESEL 57080505057), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Szolc- -Rogozińskiego 18/1, 53-209 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47689

Dodano: 2019-09-17 10:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świderski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47690. Świderski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 567/19, XIX GUp 1211/19. [BMSiG-47730/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 6 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 567/19 ogłoszono upadłość Marka Świderskiego (PESEL 48030107191) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie sędziego Kamili Wasilewskiej syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1211/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47690

Dodano: 2019-09-17 10:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świderski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47690. Świderski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 567/19, XIX GUp 1211/19. [BMSiG-47730/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 6 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 567/19 ogłoszono upadłość Marka Świderskiego (PESEL 48030107191) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie sędziego Kamili Wasilewskiej syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1211/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 1211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47690

Dodano: 2019-09-17 10:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Urbanowicz Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47691. Urbanowicz Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1090/18, VIII GUp 432/19. [BMSiG-47564/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 1090/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Urbanowicza (PESEL 51122400331), zamieszkałego pod adresem: ulica Sobieskiego 21, 32-050 Skawina, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy 836; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adw. Andrzeja Stelmacha kwotę 2 214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużnikowi z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 432/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47691

Dodano: 2019-09-17 10:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Urbanowicz Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47691. Urbanowicz Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1090/18, VIII GUp 432/19. [BMSiG-47564/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.09.2019 r., sygn. akt VIII GU 1090/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Urbanowicza (PESEL 51122400331), zamieszkałego pod adresem: ulica Sobieskiego 21, 32-050 Skawina, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Adama Zawrzykraja - numer licencji doradcy 836; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adw. Andrzeja Stelmacha kwotę 2 214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużnikowi z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 432/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47691

Dodano: 2019-09-17 10:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wronka Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-08-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47692. Wronka Bogusława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 182/19, V GUp 124/19. [BMSiG-47725/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2019 r., w sprawie V GU 182/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Bogusławy Wronka, zamieszkałej pod adresem: ul. Bema 16A/9, 87-100 Toruń, PESEL 51052113664, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Grendy (numer licencji: 1362), urzędującego pod adresem: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Bogusławy Wronka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Bogusławy Wronka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 124/19. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47692

Dodano: 2019-09-17 10:04:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wronka Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47692. Wronka Bogusława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 182/19, V GUp 124/19. [BMSiG-47725/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2019 r., w sprawie V GU 182/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Bogusławy Wronka, zamieszkałej pod adresem: ul. Bema 16A/9, 87-100 Toruń, PESEL 51052113664, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Grendy (numer licencji: 1362), urzędującego pod adresem: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Bogusławy Wronka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Bogusławy Wronka, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 124/19. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47692

Dodano: 2019-09-17 10:04:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zdziarski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47693. Zdziarski Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 359/18, XIV GUp 203/19. [BMSiG-47704/2019] XIV GU 359/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Adama Zdziarskiego, numer PESEL 71101313153, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Starzyka, nr licencji 650. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 203/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47693

Dodano: 2019-09-17 10:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zdziarski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47693. Zdziarski Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 359/18, XIV GUp 203/19. [BMSiG-47704/2019] XIV GU 359/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Adama Zdziarskiego, numer PESEL 71101313153, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Starzyka, nr licencji 650. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 203/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47693

Dodano: 2019-09-17 10:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47694. „ALFA PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000213479. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2004 r., sygn. akt XVIII GUp 840/19 Ap 1. [BMSiG-47630/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że dniu 13 sierpnia 2019 roku, syndyk złożył w postępowaniu upadłościowym spółki ALFA PROJEKT sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 840/19 Ap 1, uzupełniającą listę wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą listę wierzytelności przeglądać w czytelni Sądu, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, zaś w terminie dwóch tygodni każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47694

Dodano: 2019-09-17 10:11:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

RUBONAFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47695. „RUBONAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kołobrzegu. KRS 0000009794. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 43/17. [BMSiG-47789/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego „Rubonaft” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 43/17, ogłasza, że syndyk w dniu 29 sierpnia 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47695

Dodano: 2019-09-17 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Adamczak Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47696. Adamczak Gabriela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 223/19. [BMSiG-47745/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Gabrieli Adamczak nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 223/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 14 sierpnia 2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47696

Dodano: 2019-09-17 10:11:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ambroziak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47697. Ambroziak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 41/18. [BMSiG-47650/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ambroziak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78123111507), sygn. akt V GUp 41/18, syndyk w dniu 27.08.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47697

Dodano: 2019-09-17 10:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Bałdyga Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47698. Bałdyga Piotr Paweł. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/17. [BMSiG-47721/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Piotra Pawła Bałdygi, PESEL 81012401397, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 46/17, zawiadamia, iż została sporządzona trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój 524), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy i pierwszej uzupełniającej listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47698

Dodano: 2019-09-17 10:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bednarek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47699. Bednarek Justyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 59/19. [BMSiG-47550/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Bednarek, PESEL 79082005984, zam. w Śmiglu, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 59/19, syndyk złożył w dniu 5 czerwca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47699

Dodano: 2019-09-17 10:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Biesaga Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47700. Biesaga Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/18. [BMSiG-47639/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 24 lipca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Mariusza Biesagi, nr PESEL 72080708811, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 122/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47700

Dodano: 2019-09-17 10:12:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czostkiewicz Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47701. Czostkiewicz Patryk. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-47757/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Patryka Czostkiewicza (PESEL 93100103379), w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 60/19, Syndyk w dniu 14.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47701

Dodano: 2019-09-17 10:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dworzańczyk Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47702. Dworzańczyk Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 97/19. [BMSiG-47581/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 28.08.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamila Dworzańczyka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Grabówce przy ul. Białostockiej 13, PESEL 88082703815, sygn. akt VIII GUp 97/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47702

Dodano: 2019-09-17 10:13:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47703. Gajewski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 538/19. [BMSiG-47600/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 14 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Gajewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 538/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47703

Dodano: 2019-09-17 10:13:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Górecka Elżbieta Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47704. Górecka Elżbieta Maria. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 63/19. [BMSiG-47654/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Marii Góreckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 53032111183), sygn. akt V GUp 63/19, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47704

Dodano: 2019-09-17 10:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grąba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47705. Grąba Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 32/19. [BMSiG-47555/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Grąba, zam. w Dąbrówce, sygn. akt V GUp 32/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art, 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 32/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47705

Dodano: 2019-09-17 10:13:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Grabarski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47706. Grabarski Tomasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/17. [BMSiG-47651/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Grabarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 61110102790), sygn. akt V GUp 16/17, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47706

Dodano: 2019-09-17 10:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hańderek Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47707. Hańderek Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/19. [BMSiG-47613/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Hańderek (PESEL 46112908667), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 58/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47707

Dodano: 2019-09-17 10:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ignaczewski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47708. Ignaczewski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-47644/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Ignaczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 59011205250), sygn. akt V GUp 23/19, syndyk w dniu 6.09.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47708

Dodano: 2019-09-17 10:14:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kalinowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47709. Kalinowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/19 of. [BMSiG-47681/2019] W postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kalinowskiej (PESEL nr 53110506629), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 43/19 of), w dniu 24.07.2019 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodniu od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47709

Dodano: 2019-09-17 10:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Karwacki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47710. Karwacki Wiesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-47558/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 12 sierpnia 2019 r. lista wierzytelności Wiesława Karwackiego, nr PESEL 62070306491, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 24/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biurze Obsługi Interesantów - przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.03.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47710

Dodano: 2019-09-17 10:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kiliś Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47711. Kiliś Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 480/19. [BMSiG-47766/2019] Sebastian Kiliś zamieszkały w Nowym Dowrze Mazowieckim, PESEL 74103002898, XVIII GUp 480/19, Syndyk masy upadłości Sebastiana Kilisia (PESEL 74103002898) zamieszkałego w Nowym Dworze Mazowieckim (nieprowadzącej działalności gospodarczej), niniejszym informuje, że 8 sierpnia 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności. Lista może być przeglądana w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47711

Dodano: 2019-09-17 10:15:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Klimek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47712. Klimek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 223/19. [BMSiG-47751/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 223/19 prowadzonym wobec Tomasza Klimek, zamieszkałego przy ul. Izabelli 12 m. 27, 01-738 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 11 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi czwarte uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać czwarte uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na trzecim uzupełnieniu listy wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47712

Dodano: 2019-09-17 10:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kiejnowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47713. Kiejnowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/19. [BMSiG-47631/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kiejnowskiego, sygnatura akt V GUp 45/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47713

Dodano: 2019-09-17 10:15:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Konopka-Mróz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47714. Konopka-Mróz Alicja. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 68/19. [BMSiG-47662/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 68/19, w postępowaniu upadłościowym Alicji Konopki-Mróz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 24 lipca 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47714

Dodano: 2019-09-17 10:16:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kopacz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47715. Kopacz Joanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/19. [BMSiG-47658/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Kopacz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85101904709), sygn. akt V GUp 56/19, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47715

Dodano: 2019-09-17 10:16:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kotoński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47716. Kotoński Paweł. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/19 „of”. [BMSiG-47607/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pawła Kotońskiego - numer PESEL 88120204735, w sprawie o sygn. VI GUp 9/19 „of” została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości, Wydziału VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47716

Dodano: 2019-09-17 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47717. Kowalski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/16. [BMSiG-47562/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Kowalskiego, PESEL 51090105317 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 66/16, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą zgłoszenie dokonane przez Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ (Zw5), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47717

Dodano: 2019-09-17 10:16:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krawczyk Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47718. Krawczyk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-47563/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 12 sierpnia 2019 r. lista wierzytelności Marty Krawczyk, nr PESEL 76021602062, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 57/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.03.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47718

Dodano: 2019-09-17 10:16:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Krzykawski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47719. Krzykawski Marcin. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 37/19. [BMSiG-47649/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 37/19, w postępowaniu upadłościowym Marcina Krzykawskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 1 sierpnia 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47719

Dodano: 2019-09-17 10:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kubacka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47720. Kubacka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-47748/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Katarzyny Kubackiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87021307949, sygn. akt V GUp 22/18, zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela IDEA Getin Leasing S.A., którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój 522), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47720

Dodano: 2019-09-17 10:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kucińska Elżbieta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47721. Kucińska Elżbieta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”. [BMSiG-47741/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Iwony Kucińskiej, sygn. akt VII GUp 23/19 „of”, ogłasza, że w dniu 5 września 2019 r., syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47721

Dodano: 2019-09-17 10:18:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kunicki Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47722. Kunicki Jan. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 31/19. [BMSiG-47574/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 20 sierpnia 2019 roku syndyk masy upadłości Jana Kunickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 31/19), złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać z Sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47722

Dodano: 2019-09-17 10:18:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuskowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47723. Kuskowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 210/19. [BMSiG-47767/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kuskowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 210/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47723

Dodano: 2019-09-17 10:18:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łabanowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47724. Łabanowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 834/19, GUp 296/19. [BMSiG-47657/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Łabanowskiego, PESEL 83032117612, sygn. akt XVIII GUp 834/19 (poprz. sygn. akt X GUp 296/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 9 sierpnia 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47724

Dodano: 2019-09-17 10:19:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Marciniak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47725. Marciniak Monika. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/18. [BMSiG-47676/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Marciniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 83062309786), sygn. akt V GUp 116/18, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47725

Dodano: 2019-09-17 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Matwijew Raisa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47726. Matwijew Raisa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 15/19. [BMSiG-47749/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Raisy Matwijew, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 15/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 9 sierpnia 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47726

Dodano: 2019-09-17 10:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moczarska Hanna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47727. Moczarska Hanna Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 650/19. [BMSiG-47592/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 11 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Hanny Moczarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 650/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47727

Dodano: 2019-09-17 10:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Motor Trade Company S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47728. MOTOR TRADE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gliwicach. KRS 0000369428. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2010 r., sygn. akt XII GUp 2/14. [BMSiG-47707/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym MOTOR TRADE COMPANY Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Kujawskiej 34, KRS 0000369428, sygn. akt XII GUp 2/14, informuje o przekazaniu przez syndyka I uzupełniającej listy wierzytelności oraz o możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. W terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu można wnieść go ponownie. Jeżeli sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu (art. 256-258 ustawy PrUiN). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47728

Dodano: 2019-09-17 10:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MTM TRADING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47729. MTM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kamionie. KRS 0000667158. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2017 r., sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-47722/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MTM Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kamionie (KRS 0000667158), toczącym się pod sygn. akt V GUp 24/19 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 14 sierpnia 2019 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie, V Wydział Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47729

Dodano: 2019-09-17 10:25:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nazorek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47730. Nazorek Jacek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 21/19 „of”. [BMSiG-47769/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Nazorka, sygn. akt VII GUp 21/19 „of”, ogłasza, że syndyk sporządził piąte uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34, Koszalin. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47730

Dodano: 2019-09-17 10:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nogal Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47731. Nogal Sebastian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1007/19. [BMSiG-47598/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 21 sierpnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Nogala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 1007/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47731

Dodano: 2019-09-17 10:26:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowakowski Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47732. Nowakowski Dawid. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 55/19. [BMSiG-47750/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dawida Nowakowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 55/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 19.08.2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47732

Dodano: 2019-09-17 10:26:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ochocińska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47733. Ochocińska Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-47668/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Ochocińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 90102601227), sygn. akt V GUp 88/18, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47733

Dodano: 2019-09-17 10:26:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Osowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47734. Osowska Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 200/19. [BMSiG-47610/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Osowskiej, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 200/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47734

Dodano: 2019-09-17 10:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pietrzak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47735. Pietrzak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/19. [BMSiG-47659/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Pietrzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 74070214979), sygn. akt V GUp 11/19, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47735

Dodano: 2019-09-17 10:27:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KELC Leśny&Olszewski Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47736. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „KELC” LEŚNY & OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Wałczu. KRS 0000328466. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt VII GUp 104/18. [BMSiG-47611/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Kelc” Leśny & Olszewski spółka jawna w upadłości, sygn. akt VII GUp 104/18, ogłasza, że syndyk w dniu 29 sierpnia 2019 r. (data nadania) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47736

Dodano: 2019-09-17 10:27:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylak Piotr Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47737. Przybylak Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 808/19. [BMSiG-47580/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Przybylaka (PESEL 87032704173) zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 808/19, złożona została w dniu 7.08.2019 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47737

Dodano: 2019-09-17 10:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Roda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47738. Roda Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 316/18. [BMSiG-47758/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Rody, PESEL 84112201984 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 316/18, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47738

Dodano: 2019-09-17 10:28:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rokicki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47739. Rokicki Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 104/19. [BMSiG-47629/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 3 września 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności Andrzeja Rokickiego, PESEL 46021805970, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 104/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47739

Dodano: 2019-09-17 10:28:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Rupińska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47740. Rupińska Beata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-47646/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Rupińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77121109828), sygn. akt V GUp 59/19, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47740

Dodano: 2019-09-17 10:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rynkowska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47741. Rynkowska Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 453/19. [BMSiG-47740/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Rynkowskiej (sygn. akt XVIII GUp 453/19), zamieszkałej w Łomiankach przy ul. Romantycznej 8, 05-092 Łomianki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk sporządził i przekazał w dniu 17 czerwca 2019 r. Sędziemu komisarzowi, drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47741

Dodano: 2019-09-17 10:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Skiba Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47742. Skiba Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/19. [BMSiG-47624/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Skiby - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 9/19), zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2019 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47742

Dodano: 2019-09-17 10:29:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słaby Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47743. Słaby Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 25/19. [BMSiG-47739/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogusława Słabego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 25/19, ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ustawy Prawa upadłościowego o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowanie składnika masy upadłości w postaci nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr RZ2Z/00000372/1. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. Kustronia 4 Rzeszowie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47743

Dodano: 2019-09-17 10:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Stokowiecka Agnieszka Julia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47744. Stokowiecka Agnieszka Julia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 14/19 „of”. [BMSiG-47760/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Julii Stokowieckiej, sygn. akt VII GUp 14/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 5 września 2019 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47744

Dodano: 2019-09-17 10:29:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słowik Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47745. Słowik Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 142/18. [BMSiG-47648/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Słowik, zam.: Boguchwała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 142/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47745

Dodano: 2019-09-17 10:31:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sowiński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47746. Sowiński Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 108/18. [BMSiG-47691/2019] Sygn. akt XIV GUp 108/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 28.03.2019 r. syndyk masy upadłości Arkadiusza Sowińskiego, numer PESEL 78031410293, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a w dniu 31.05.2019 r. - pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 108/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47746

Dodano: 2019-09-17 10:31:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szajna Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47747. Szajna Damian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 14/19. [BMSiG-47599/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Damiana Szajna, zam.: Wola Rafałowska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/19), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 10.09.2019 r. główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47747

Dodano: 2019-09-17 10:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szaro Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47748. Szaro Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 319/18. [BMSiG-47653/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Szaro, zam.: Godowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 319/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47748

Dodano: 2019-09-17 10:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szczepański Adam, Szczepańska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47749. Szczepańska Ewelina i Szczepański Adam. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-47727/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Szczepańskiej i Adama Szczepańskiego, sygn. akt V GUp 44/19, zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości, listy wierzytelności Eweliny Szczepańskiej i Adama Szczepańskiego, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47749

Dodano: 2019-09-17 10:31:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szcześniak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47750. Szcześniak Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 867/19, GUp 375/19. [BMSiG-47761/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt obecnie: XVIII GUp 867/19, poprzednio: X GUp 375/19) Marii Szcześniak (PESEL 60040700786), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 22 sierpnia 2019 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47750

Dodano: 2019-09-17 10:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szymańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47751. Szymańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 121/19 of. [BMSiG-47794/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Szymańskiej (nr PESEL 85092210728) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 121/19 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-2, poz. 1-2), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 23 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47751

Dodano: 2019-09-17 10:33:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Świderska Antonina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47752. Świderska Antonina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 478/18/3. [BMSiG-47643/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Antonina Świderska - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 83102507383, w sprawie o sygn. akt X GU 478/18/3 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47752

Dodano: 2019-09-17 10:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Taha-Świerczyńska May w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47753. Taha-Świerczyńska May. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 52/19 [BMSiG-47718/2019] Sygn. akt XIV GUp 52/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 10 czerwca 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym May Taha- -Świerczyńskiej, numer PESEL 78011902806, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47753

Dodano: 2019-09-17 10:33:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Usługi Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe Jan Tyśnicki w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47754. Tyśnicki Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi, Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe Jan Tyśnicki w Boguchwale. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 249/18. [BMSiG-47666/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Tyśnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi, Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe Jan Tyśnicki z siedzibą w Boguchwale, sygn. akt V GUp 249/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47754

Dodano: 2019-09-17 10:33:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Tobor Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47755. Tobor Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 110/18. [BMSiG-47633/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 110/18 dotyczącej upadłości Joanny Tobor, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. wierzycieli: TAKTO Finanse sp. z o.o. (ZW 4) oraz Bank Pocztowy S.A. (ZW 10), którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47755

Dodano: 2019-09-17 10:36:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Twardowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47756. Twardowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 969/19, X GUp 201/19. [BMSiG-47680/2019] Monika Twardowska zamieszkała w Regułach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - sygnatura akt XIX GUp 969/19 (wcześniej: X GUp 201/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 8 sierpnia 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Twardowskiej, zamieszkałej w Regułach (05-816) przy ul. Działkowej 19A, sygnatura akt XIX GUp 969/19 (wcześniej: X GUp 201/19). Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47756

Dodano: 2019-09-17 10:36:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

UNI NS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47757. UNI NS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000494327. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 102/18. [BMSiG-47656/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec UNI NS spółka sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pod sygn. akt V GUp 102/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47757

Dodano: 2019-09-17 10:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Urzykowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47758. Urzykowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 80/19 of. [BMSiG-47765/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Urzykowskiej (nr PESEL 53070400629), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 80/19 of, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 22 lipca 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47758

Dodano: 2019-09-17 10:37:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zakrzewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47759. Zakrzewska Alicja. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 13/19 of. [BMSiG-47693/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alicji Zakrzewskiej (nr PESEL 73070604342), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 13/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 12 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47759

Dodano: 2019-09-17 10:37:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Witczak Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47760. Witczak Tadeusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-47663/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Witczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 44060603630), sygn. akt V GUp 76/19, syndyk w dniu 27.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47760

Dodano: 2019-09-17 10:37:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47761. Wojciechowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 706/19. [BMSiG-47806/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Wojciechowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zam. w Bieniewicach przy ul. Gimnazjalnej 3, 05-870 Bieniewice (PESEL 80052709430), syndyk sporządził i w dniu 12 sierpnia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47761

Dodano: 2019-09-17 10:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zienkiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47762. Zienkiewicz Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 240/19, X GUp 827/17. [BMSiG-47622/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Zienkiewicza w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 240/19 (poprzednia sygnatura - X GUp 827/17), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 17.05.2019 r. przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47762

Dodano: 2019-09-17 10:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ziółkowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 47763. Ziółkowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-47665/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ziółkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79042203401), sygn. akt V GUp 44/19, syndyk w dniu 27.08.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47763

Dodano: 2019-09-17 10:38:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BONITECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47764. BONITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000328335. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt XVIII GUp 274/19. [BMSiG-47678/2019] Sędzia komisarz informuje o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. przez syndyka w postępowaniu upadłościowym Bonitech Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 274/19 na adres Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47764

Dodano: 2019-09-17 10:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Brania Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47765. Brania Anita. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 215/16. [BMSiG-47673/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anity Brani, PESEL 92012412625 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 215/16, ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 6, pawilon „B”, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47765

Dodano: 2019-09-17 10:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

E-Hotel 2 Sp. z o.o. E-Hotel Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47766. E - HOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E - HOTEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000342148. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2009 r., sygn. akt VIII GUp 21/13/S. [BMSiG-47577/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „E - HOTEL 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością E - HOTEL” spółki komandytowo-akcyjnej w Krakowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 21/13/S) ogłasza, że sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 6 pawilon „B”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47766

Dodano: 2019-09-17 10:38:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47767. EKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Otmuchowie. KRS 0000299933. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2008 r., sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-47640/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec EKO-VIMAR Orlański Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, pod sygn. akt V GUp 24/15 został sporządzony odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, oraz w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47767

Dodano: 2019-09-17 10:39:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SRB Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47768. SRB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000319669. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2008 r., sygn. akt XIX GUp 8/19. [BMSiG-47735/2019] Sygn. akt XIX GUp 8/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego SRB Polska sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 8/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47768

Dodano: 2019-09-17 10:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47769. Szczepaniak Dominika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 88/17 „of”. [BMSiG-47595/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Dominiki Szczepaniak, PESEL 80121812861, o sygn. akt V GUp 88/17 „of”, sporządził i złożył plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonej rzeczowo wchodzącej w skład masy upadłości upadłej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47769

Dodano: 2019-09-17 10:39:44 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 10:39:50

Sąd Rejonowy w Kielcach

Włodarczyk Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47770. Włodarczyk Regina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 169/17. [BMSiG-47632/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 5 sierpnia 2019 r. ostateczny plan podziału kat. II i III funduszy masy upadłości Reginy Włodarczyk, nr PESEL 60052116645, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 169/17. Plan Podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Punkt Obsługi Interesanta (parter), oraz w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47770

Dodano: 2019-09-17 10:40:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wodarczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47771. Wodarczyk Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/19. [BMSiG-47636/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 4 września 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności Mirosława Wodarczyka, PESEL nr 72121506651, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 22/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47771

Dodano: 2019-09-17 10:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Usługi Transportowo-Budowlane Dariusz Woźniak w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47772. Woźniak Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Dariusz Woźniak - Usługi Transportowo - Budowlane” w upadłości likwidacyjnej w Elblągu. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/15. [BMSiG-47809/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Dariusza Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Woźniak - Usługi Transportowo - Budowlane w upadłości likwidacyjnej w Elblągu, sygn. akt V GUp 20/15, zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2019 r. został złożony pierwszy częściowy planu podziału masy upadłego Dariusza Woźniaka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Woźniak - Usługi Transportowo - Budowlane w upadłości likwidacyjnej w Elblągu, który można przeglądać w sekretariacie sądowym i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47772

Dodano: 2019-09-17 10:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zielińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 47773. Zielińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/17. [BMSiG-47798/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Zielińskiej, sygn. akt V GUp 101/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka do akt w dniu 12 lipca 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości obejmującego wierzycieli II kategorii zaspokojenia i o możliwości jego przeglądania - przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47773

Dodano: 2019-09-17 10:49:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

BETHANIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47648. BETHANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000546499. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2015 r., sygn. akt V GU 209/19, V GUp 145/19. [BMSiG-47778/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 209/19, ogłosił upadłość dłużnika BETHANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000546499. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 145/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47648

Dodano: 2019-09-17 14:37:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

BETHANIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47648. BETHANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000546499. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2015 r., sygn. akt V GU 209/19, V GUp 145/19. [BMSiG-47778/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 209/19, ogłosił upadłość dłużnika BETHANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000546499. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 145/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47648

Dodano: 2019-09-17 14:37:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

EIGHT HORSES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47652. EIGHT HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000531363. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 295/19, VIII GUp 244/19. [BMSiG-47711/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 r., sygn. akt VIII GU 295/19, ogłosił upadłość Eight Horses Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4 (numer KRS 0000531363). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Insolwencyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (KRS 583226). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47652

Dodano: 2019-09-17 14:39:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

EIGHT HORSES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47652. EIGHT HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000531363. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 295/19, VIII GUp 244/19. [BMSiG-47711/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 r., sygn. akt VIII GU 295/19, ogłosił upadłość Eight Horses Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4 (numer KRS 0000531363). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Insolwencyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (KRS 583226). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47652

Dodano: 2019-09-17 14:39:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Anita Golańska COMPOZYCJA.PL w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47655. Golańska Anita prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anita Golańska COMPOZYCJA.PL w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 395/19, XIX GUp 1215/19. [BMSiG-47638/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 395/19, ogłosił upadłość Anity Golańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Anita Golańska Compozycja. pl” z siedzibą w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 46/48 lok. 2, 01-554 Warszawa, akt XIX GUp 1215/19. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku., w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na Syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa Wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, na ręce Sędziego komisarza, podając sygnaturę akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47655

Dodano: 2019-09-17 14:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Anita Golańska COMPOZYCJA.PL w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47655. Golańska Anita prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anita Golańska COMPOZYCJA.PL w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 395/19, XIX GUp 1215/19. [BMSiG-47638/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 roku, sygn. akt XIX GU 395/19, ogłosił upadłość Anity Golańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Anita Golańska Compozycja. pl” z siedzibą w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 46/48 lok. 2, 01-554 Warszawa, akt XIX GUp 1215/19. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku., w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na Syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa Wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, na ręce Sędziego komisarza, podając sygnaturę akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47655

Dodano: 2019-09-17 14:45:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

HERMES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47658. HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt V GU 185/19, V GUp 148/19. [BMSiG-47770/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, ogłosił upadłość dłużnika Hermes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000307558. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, Syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 148/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47658

Dodano: 2019-09-17 14:52:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

HERMES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47658. HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000307558. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2008 r., sygn. akt V GU 185/19, V GUp 148/19. [BMSiG-47770/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., sygn. akt V GU 185/19, ogłosił upadłość dłużnika Hermes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 8, numer KRS 0000307558. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, Syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 148/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47658

Dodano: 2019-09-17 14:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

OWOCOWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47676. OWOCOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nosach-Poniatkach. KRS 0000289458. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2007 r., sygn. akt V GU 218/17, V GUp 106/19. [BMSiG-47726/2019] Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt V GU 218/17, ogłosił upadłość Owocowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Nosy-Poniatki (96-323) przy ul. Głównej 1 (KRS 0000289458). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Owocowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Nosy-Poniatki za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r., zaś podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 106/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 09-402 Płock, ul. Tumska 4B, z podaniem sygn. akt V GUp 106/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47676

Dodano: 2019-09-17 14:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

OWOCOWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47676. OWOCOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nosach-Poniatkach. KRS 0000289458. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2007 r., sygn. akt V GU 218/17, V GUp 106/19. [BMSiG-47726/2019] Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt V GU 218/17, ogłosił upadłość Owocowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Nosy-Poniatki (96-323) przy ul. Głównej 1 (KRS 0000289458). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Owocowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Nosy-Poniatki za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r., zaś podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 106/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 09-402 Płock, ul. Tumska 4B, z podaniem sygn. akt V GUp 106/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47676

Dodano: 2019-09-17 14:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dąbrowski Artur Dąbrowski w upadłości likwidacyjnej

2019-09-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47679. Dąbrowski Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Artur Dąbrowski w Dąbiu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 298/19. [BMSiG-47759/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GU 298/19, ogłosił upadłość Artura Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Artur Dąbrowski, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych, zastępcę sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47679

Dodano: 2019-09-17 15:01:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dąbrowski Artur Dąbrowski w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47679. Dąbrowski Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Artur Dąbrowski w Dąbiu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 298/19. [BMSiG-47759/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GU 298/19, ogłosił upadłość Artura Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Artur Dąbrowski, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych, zastępcę sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47679

Dodano: 2019-09-17 15:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamiak Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47774. Adamiak Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 105/17. [BMSiG-47733/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe Artura Adamiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Niepodległości 11, 96-500 Sochaczew, PESEL 75100800977. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47774

Dodano: 2019-09-17 15:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kraska Marzenna Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47775. Kraska Marzena Alina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 150/18. [BMSiG-47736/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 września 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe Marzeny Aliny Kraski - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Kąty 4, 96-500 Sochaczew, PESEL 68061913943. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47775

Dodano: 2019-09-17 15:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kuczera Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47776. Kuczera Maciej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 59/16. [BMSiG-47714/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 59/16 dotyczącej upadłości Macieja Kuczery, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach umorzył postępowanie upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47776

Dodano: 2019-09-17 15:08:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Traczyk Jolanta, Traczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47777. Traczyk Jolanta i Traczyk Mirosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 88/19. [BMSiG-47560/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Mirosława Traczyka i Jolanty Traczyk, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 88/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47777

Dodano: 2019-09-17 15:09:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Constral S.A. w upadłości układowej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 47778. „CONSTRAL” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Kościanie. KRS 0000340397. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 października 2009 r., sygn. akt XI GUu 12/17, XI GUp 23/14. [BMSiG-47551/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUu 12/17 uchylił układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli upadłego „CONSTRAL” S.A. z siedzibą w Kościanie, nr KRS 0000340397, w dniach 10.07.2015 r. oraz 17.07.2015 r., zatwierdzony postanowieniem sądu z 4.08.2015 r., sygn. akt XI GUp 23/14. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47778

Dodano: 2019-09-17 15:09:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bińkowska Hanna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47782. Bińkowska Hanna Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-47708/2019] W postępowaniu upadłościowym Hanny Barbary Bińkowskiej, PESEL 55093014263, ukończony został opis i oszacowanie: - nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny o powierzchni 46,98 m 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płońsku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1L/00049751/5. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47782

Dodano: 2019-09-17 15:11:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Hryncewicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47784. Hryncewicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 168/19 of. [BMSiG-47698/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Hryncewicza (nr PESEL 58041002211), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości: 1)gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, składającej się z prawa własności działki nr 425/44, AM-2, obręb Tyniec Mały o powierzchni 1.317 m2 , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00188035/5; 2) gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Nałkowskiej 4 składającej się z prawa własności działki oznaczonej nr 136, AM-7, obręb Oporów, oraz prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00011836/9. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie w odniesieniu do obydwu nieruchomości można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47784

Dodano: 2019-09-17 15:12:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kozieł Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 47785. Kozieł Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/18. [BMSiG-47645/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Upadłej Barbary Kozieł, nr PESEL 58113011402, postanowił umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłej Barbary Kozieł powstałe przed ogłoszeniem upadłości tj. przed 31 stycznia 2018 roku - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli; obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Sygn. akt V GUp 29/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47785

Dodano: 2019-09-17 15:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

NAVIMOR-INVEST S. A. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Inne

Poz. 47787. NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000370231. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2010 r., sygn. akt VI GUp 67/18. [BMSiG-47787/2019] Rada Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Navimor- -Invest SA w upadłości z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000370231), prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 67/18, na pierwszym posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 5.09.2019 r. podjęła następujące uchwały UCHWAŁA NR 1 Rada Wierzycieli Navimor-Invest SA w upadłości postanowiła wybrać na Przewodniczącego Rady Wierzycieli Bank Handlowy w Warszawie S.A. UCHWAŁA NR 2 Rada Wierzycieli Navimor - Invest SA w upadłości postanowiła wybrać na Wiceprzewodniczącego Członka Rady Wierzycieli Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. UCHWAŁA NR 3 Rada Wierzycieli Navimor-Invest SA w upadłości uchwaliła Regulamin Rady Wierzycieli z dnia 5.09.2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47787

Dodano: 2019-09-17 15:14:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MARCPOL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Inne

Poz. 47788. MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łomiankach. KRS 0000104488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt XVIII GUp 88/19. [BMSiG-47719/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zawiadamia, iż Rada Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach podjęła w trybie obiegowym uchwałę o następującej treści: „Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe zezwala Syndykowi Masy Upadłości Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach wierzytelności wykazanych w załączniku nr 1 do „Oszacowania wartości należności pracowniczych Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach (nr KRS 0000104488)” sporządzonym w dniu 21 maja 2019 roku przez dr Edytę Piątek z określeniem, że cena netto sprzedaży poszczególnych wierzytelności będzie nie mniejsza niż jednostkowa wartość rynkowa netto wskazana w załączniku nr 1 do ww. oszacowania oraz z tym zastrzeżeniem, że Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, w stosunku do których do dnia podpisania umowy sprzedaży pakietu wierzytelności zostanie potwierdzone, że są one nieistniejące, tj. w szczególności takich należności lub ich części, które do dnia podpisania umowy sprzedaży pakietu wierzytelności zostaną uregulowane na rzecz Syndyka bądź rozliczone na podstawie kompensaty, ewentualnie innego dokumentu jak również Syndyk wyłączy ze sprzedaży takie wierzytelności, wobec których zapadło prawomocne orzeczenie oddalające dochodzone roszczenie. W takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o kwotę nie mniejszą niż wartość rynkowa takiej wierzytelności wykazana w załączniku nr 1 do „Oszacowania wartości należności pracowniczych Marcpol SA w upadłości z siedzibą w Łomiankach (nr KRS 0000104488)”. Przedmiotowa uchwała Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości jest dostępna do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 88/19 oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwale Rady Wierzycieli w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47788

Dodano: 2019-09-17 15:14:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47791. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „DETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Grudziądzu. KRS 0000112373. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 115/17. [BMSiG-47601/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego DETAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Grudziądzu - sygn. akt V GUp 115/17 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi Księgę Wieczystą o nr. T01U/00019601/0. w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47791

Dodano: 2019-09-17 15:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47792. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „DETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Grudziądzu. KRS 0000112373. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 115/17. [BMSiG-47605/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DETAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Grudziądzu, sygn. akt V GUp 115/17, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy został złożony opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Karbowie, gm. Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi Księgę Wieczystą o nr. T01B/00020656/2, w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47792

Dodano: 2019-09-17 15:16:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Rudnicka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47793. Rudnicka Joanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/19. [BMSiG-47617/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Rudnickiej (PESEL 53103001427), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 84/19, informuje, że syndyk złożył w dniu 2 września 2019 roku opis i oszacowanie udziału wynoszącego 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Przeskok 3, nr Księgi Wieczystej KW PL1P/00000540/2, wchodzącej w skład masy upadłości Joanny Rudnickiej, wskazanej w spisie inwentarza pod poz. 1. Opis i oszacowanie wyłożone zostały w sekretariacie Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Tumskiej 4B. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47793

Dodano: 2019-09-17 15:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

STEX JANISZEWSCY Sp. J.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47795. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-47717/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że z dniem 17 lipca 2019 r. Sylwester Zięciak objął funkcję nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX JANISZEWSCY spółka jawna w Wytrębowicach. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47795

Dodano: 2019-09-17 15:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SUISSE LEGISTE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Inne

Poz. 47796. SUISSE LÉGISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000396886. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 166/19. [BMSiG-47689/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu 22 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podczas którego Rada Wierzycieli podjęła uchwały o następującej treści: UCHWAŁA nr 1 z dnia 22 sierpnia 2019 r. „1. Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe, niniejszym wyraża zgodę na likwidację przez Syndyka Masy Upadłości (dalej „Syndyk”) Spółki pod firmą Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej „Suisse”) w trybie z wolnej ręki składnika Masy Upadłości Suisse w postaci rzeczy ruchomych za minimalne ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w kolumnie tabeli o nazwie „Wnioskowana cena netto”, stanowiącej integralną część wniosku Syndyka z dnia 19 sierpnia 2019 roku. 2. Rada Wierzycieli określa następujące warunki sprzedaży: a) sprzedaż zostanie poprzedzona ogłoszeniem o sprzedaży w Internecie na stronie www.saltarski.com i co najmniej trzech portalach ogłoszeniowych. Ogłoszenie będzie zawierało informacje na temat sprzedaży ruchomości Upadłego, formie i miejscu składania ofert oraz dane kontaktowe Syndyka, pod którymi można będzie uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz trybu sprzedaży; b) zawarcie umowy sprzedaży z oferentem będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Internecie, koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent (w przypadku różnych dat ukazania się ogłoszenia na poszczególnych stronach internetowych decyduje data ogłoszenia, które ukazało się najpóźniej); c) w przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej w lit. b, więcej niż jednej oferty na nabycie wierzytelności, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości, powiadamiając uprzednio (mailem, faksem lub pismem) oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej o terminie i miejscu aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena. Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję nikt z uczestników nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem). Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę w ofercie złożonej na piśmie. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta do kasy, bądź też na rachunek bankowy masy upadłości, całości ceny sprzedaży.” UCHWAŁA nr 2 z dnia 22 sierpnia 2019 r. „Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe, niniejszym wyraża zgodę na likwidację przez Syndyka Masy Upadłości (dalej „Syndyk”) Spółki pod firmą Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej „Suisse”) w trybie z wolnej ręki składnika Masy Upadłości Suisse w postaci portfeli wierzytelności objętych oszacowaniem wartości wierzytelności Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 roku sporządzonego przez dr Edytę Piątek, biegłą sądową i opisanych w przedmiotowym oszacowaniu numerami I, II, III, IV, V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI za cenę nie mniejszą niż odpowiadająca 27% wartości rynkowej tych portfeli wierzytelności określonej w ww. oszacowaniu, z tym zastrzeżeniem, że Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, w stosunku do których do dnia podpisania umowy sprzedaży pakietu wierzytelności zostanie potwierdzone, że są one nieistniejące, tj. w szczególności takich należności lub ich części, które do dnia podpisania umowy sprzedaży pakietu wierzytelności zostaną uregulowane na rzecz Syndyka bądź rozliczone na podstawie kompensaty, ewentualnie innego dokumentu jak również Syndyk wyłączy ze sprzedaży takie wierzytelności, wobec których zapadło prawomocne orzeczenie oddalające dochodzone roszczenie. W takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o kwotę nie większą niż odpowiadającą 73% wartość rynkowej takiej wierzytelności wykazanej w ww. oszacowaniu.” Uchwały Rady Wierzycieli Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r. są dostępne do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt. XVIII GUp 166/19 oraz w Kancelarii Syndyka, tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwał w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwałom Rady Wierzycieli w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47796

Dodano: 2019-09-17 15:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

WACH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 47798. WACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Frampolu. KRS 0000191507. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2004 r., sygn. akt IX GUp 65/17. [BMSiG-47604/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego WACH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Frampolu (sygn. akt IX GUp 65/17) zostało sporządzone i złożone do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, uzupełnienie opisu i oszacowania majątku wchodzącego w skład masy upadłości WACH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Frampolu. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47798

Dodano: 2019-09-17 15:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

"MIWA" Mirosław Ważny w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47799. Ważny Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIWA Mirosław Ważny w upadłości w Kwidzynie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 61/18/P. [BMSiG-47777/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Ważnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MIWA” Mirosław Ważny w upadłości z siedzibą w Kwidzynie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 61/18/P ukończono opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kwidzynie, ul. Krańcowa 10A/9, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW GD1I/000466823/3, wchodzącego w skład masy upadłości. Poucza się, iż zgodnie z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia do Sędziego Komisarza na adres: Sędzia Komisarz, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, wraz z podaniem sygn. akt VI GUp 61/18/P i wskazaniem osoby upadłego. Złożony do akt operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. Syndyk masy upadłości Mirosława Ważnego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą MIWA Mirosław Ważny w upadłości z siedzibą w Kwidzynie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku sygn. akt VI GUp 61/18/P, zawiadamia, że Sędzia Komisarz na mocy art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.) Postanowieniem z dnia 9.09.2019 r. zatwierdził warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Kwidzynie, ul. Krańcowa 10A/9, o powierzchni 60,38 m2 . Lokal usytuowany jest na II piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1I/00046682/3. Członkostwo przysługuje mu w Spółdzielni Mieszkaniowej „POMEZANIA” w Kwidzynie mającej swoją siedzibę w Kwidzynie przy ul. Spółdzielczej 1. Budynek nr 10A stoi na działce nr 435/7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1I/00043683/9. Cena nie może być niższa niż cena oszacowania w kwocie 226 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje na temat operatu szacunkowego i warunków przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: wieslawa-dziewonska@wp.pl, pod nr. tel. 606 390 237. Termin wnoszenia wadium i składania ofert zgodnie z warunkami przetargu wyznaczono do 28.10.2019 r. Termin posiedzenia jawnego w przedmiocie przetargu został wyznaczony na dzień 31.10.2019 r., godz. 930, w Sali B 68a, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47799

Dodano: 2019-09-17 15:22:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lubaszka Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 47800. Lubaszka Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 259/19. [BMSiG-47915/2019] Syndyk masy upadłości Moniki Lubaszka w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 259/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki 1/2 udziału prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kobyłka przy ul. Szerokiej, woj. mazowieckie, działka nr ew. 10/1, o powierzchni 500 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00098974/3. Minimalna cena sprzedaży wynosi 18.264,00 zł brutto (osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Dworcowa 15, 62-510 Konin, lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 października 2019 r. przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9, 00-337 Warszawa, o godzinie 1230. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Dworcowa 15, 62-510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową - kancelaria-mgn@o2.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47800

Dodano: 2019-09-17 16:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

POINT PIEKARCZYK Sp. J.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47871. „POINT” PIEKARCZYK SPÓŁKA JAWNA w Justynowie. KRS 0000008271. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2001 r., sygn. akt XIV GRp 2/17. [BMSiG-47578/2019] Sygn. akt XIV GRp 2/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r., nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika POINT Piekarczyk Spółki Jawnej z siedzibą w Justynowie w restrukturyzacji z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47871

Dodano: 2019-09-17 16:31:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BUDMARWAR Sp. z o.o.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47872. BUDMARWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Strumieniu. KRS 0000359469. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 czerwca 2010 r., sygn. akt VI GRp 2/16. [BMSiG-47602/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że Nadzorca Wykonania Układu BUDMARWAR sp. z o.o. w restrukturyzacji złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. Sygn. akt VI GRp 2/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47872

Dodano: 2019-09-17 16:31:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

EXBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2019-09-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47873. EXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Pieniężnie. KRS 0000520999. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2014 r., sygn. akt V GR 7/19, V GRs 2/19. [BMSiG-47776/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużniczki EXBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Pieniężnie o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt V GR 7/19: I. otworzył postępowanie sanacyjne EXBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Pieniężnie, numer KRS 0000520999, adres: ul. Dworcowa 6, 14-520 Pieniężno; II. zezwolił dłużnikowi EXBUD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w Pieniężnie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej oraz zarządcę w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą V GRs 2/19. POUCZENIE poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47873

Dodano: 2019-09-17 16:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

EXBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47873. EXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Pieniężnie. KRS 0000520999. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2014 r., sygn. akt V GR 7/19, V GRs 2/19. [BMSiG-47776/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużniczki EXBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Pieniężnie o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt V GR 7/19: I. otworzył postępowanie sanacyjne EXBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Pieniężnie, numer KRS 0000520999, adres: ul. Dworcowa 6, 14-520 Pieniężno; II. zezwolił dłużnikowi EXBUD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w Pieniężnie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej oraz zarządcę w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą V GRs 2/19. POUCZENIE poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47873

Dodano: 2019-09-17 16:40:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Doering Sławomir

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47874. Doering Sławomir. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 5/17. [BMSiG-47569/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu prowadzonym wobec dłużnika Sławomira Doering, sygn. akt VI GRp 5/17, przez Sławomira Bohdziewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 256). Nadzorca wykonania układu Sławomira Doering, sygn. akt VI GRp 5/17, złożył do akt sprawy VI GRp 1/17 sprawozdania za okres do 30.06.2019 roku dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47874

Dodano: 2019-09-17 16:40:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Kasprzycki Robert

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47877. Kasprzycki Robert. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-47620/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie za okres 13.05.2019 r. - 12.08.2019 r. w sprawie V GRp 2/18 dot. dłużnika Roberta Kasprzyckiego, zam.: Oszczeklin, NIP 618-160-14-49. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47877

Dodano: 2019-09-17 16:41:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Koncesjonowane Biuro Ochrony SERVO Kur i Wspólnicy Sp. J.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47878. KONCESJONOWANE BIURO OCHRONY „SERVO” KUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Łodzi. KRS 0000035447. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt XIV GRp 16/17. [BMSiG-47575/2019] Sygn. akt XIV GRp 16/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku, nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka jawna w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (KRS 35447) z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47878

Dodano: 2019-09-17 16:43:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

MARIO POLSKA Sp. z o.o.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 47879. MARIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krotoszynie. KRS 0000391004. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2011 r., sygn. akt V GRue 7/18, V GRu 1/17. [BMSiG-47608/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu układowym dłużnika MARIO POLSKA Sp. z o.o. z s. w Krotoszynie, KRS 0000391004, sygn. akt V GReu 7/18 (poprzednia sygnatura: V GRu 1/17), postanowieniem z dnia 13.03.2019 r. uchylono układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika MARIO POLSKA Sp. z o.o. z s. w Krotoszynie na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 8.09.2017 roku, a zatwierdzony postanowieniem Sądu z dnia 29.09.2017 r. W terminie tygodniowym od dnia zamieszczenia obwieszczenia w MSiG można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47879

Dodano: 2019-09-17 16:43:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MRUK-AGRO Mirosław Mruk

2019-08-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47880. Mruk Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk w Cichmianie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 65/19/AK, XI GRp 31/19. [BMSiG-47790/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 65/19/AK z wniosku dłużnika Mirosława Mruka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk z siedzibą w miejscowości Cichmiana o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. Stwierdził zgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli, mających zostać objętych układem częściowym; 2. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosława Mruka, zamieszkałego: Cichmiana 49, 62-660 Dąbie, PESEL: 80051711276, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk; 3. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Artura Kapłona; 4. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Łukasza Grabskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1220; 5. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 31/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47880

Dodano: 2019-09-17 16:48:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MRUK-AGRO Mirosław Mruk

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47880. Mruk Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk w Cichmianie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 65/19/AK, XI GRp 31/19. [BMSiG-47790/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 65/19/AK z wniosku dłużnika Mirosława Mruka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk z siedzibą w miejscowości Cichmiana o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. Stwierdził zgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli, mających zostać objętych układem częściowym; 2. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe Mirosława Mruka, zamieszkałego: Cichmiana 49, 62-660 Dąbie, PESEL: 80051711276, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MRUK-AGRO Mirosław Mruk; 3. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora Sądowego Artura Kapłona; 4. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Łukasza Grabskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1220; 5. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 31/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47880

Dodano: 2019-09-17 16:48:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 47881. PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wasilkowie. KRS 0000011846. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2001 r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-47576/2019] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Spółki z o.o. w restrukturyzacji, KRS 0000011846, sygnatura akt VIII GRp 7/16, informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, ósmego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47881

Dodano: 2019-09-17 16:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

"Sabina Langowska" oraz wspólnik spółek cywilnych

2019-08-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47883. Sabina Langowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR-DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski w Łukcie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 10/19, V GRp 7/19. [BMSiG-47801/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy. zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SABINA LANGOWSKA” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR- -DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski w Łukcie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GR 10/19: I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SABINA LANGOWSKA” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR-DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski, PESEL dłużniczki 77102815083, adres: ul. Warmińska 14, 14-105 Łukta; II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Agnieszki Klimko; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Renaty Piętki posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm). Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 7/19. POUCZENIE Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47883

Dodano: 2019-09-17 16:55:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

"Sabina Langowska" oraz wspólnik spółek cywilnych

2019-09-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47883. Sabina Langowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR-DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski w Łukcie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 10/19, V GRp 7/19. [BMSiG-47801/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy. zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SABINA LANGOWSKA” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR- -DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski w Łukcie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GR 10/19: I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SABINA LANGOWSKA” w Łukcie w ramach spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Landowska, Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska oraz „INDOR-DRÓB” s.c. Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne Sabina Langowska Robert Malinowski Paweł Malinowski, PESEL dłużniczki 77102815083, adres: ul. Warmińska 14, 14-105 Łukta; II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Agnieszki Klimko; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Renaty Piętki posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm). Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 7/19. POUCZENIE Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 180/2019 (5819) z dnia 17 września 2019 r. → Pozycja 47883

Dodano: 2019-09-17 16:55:22 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK